ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ PER SETEMBRE: Persona q ue tenia el rnàxim poder a Egipte. ... Roja, Tigris, Egipte, Mesopotàmia. 4. Fes un fris cronològic en el qual constin les referències següents:
/ 13