rde orientaciÓn educativa

102
rede da orientación educativa en galicia REDE DA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN GALICIA oegal oe oega EGAL OE OE oega egal al gal OEGAL OE OEGAL oegal oe oegal OEGAL OE OE oega gal al gal OEGAL OE OEGAL

Upload: chouzo

Post on 18-Nov-2014

197 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

ORIENTACIÓN

TRANSCRIPT

Page 1: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede da orientación educativa en galiciaREDE DA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN GALICIA

oega

l oega

l

oega

lOEGAL

OEGAL

OEGAL

oegal

oegal

oegaloegal

OEGAL

OEGALOEGAL

oega

l oega

l

oega

lOEGAL

OEGAL

OEGAL

oegal

oegal

oegaloegal

OEGAL

OEGALOEGAL

Page 2: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Page 3: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

oega

l oega

l

oega

lOEGAL

OEGAL

OEGAL

oegal

oegal

oegaloegal

OEGAL

OEGALOEGAL

Page 4: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

4 rede de orientación educativa en galicia

Edita:Xunta de GaliciaConsellería de Educación e Ordenación Universitaria

Imprime:Tórculo Artes Gráficas, S.A.

D.L.:C 4337-2008

Page 5: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

5

Desde que o Decreto 120/1998 regulou a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, foron moitos os cambios que se sucederon, tanto na educación en xeral como na orientación en particular; pero, sen dúbida, a maior innovación vén dada polos cambios de perspectiva que introduce a Lei orgánica de educación e polo fincapé que nela se fai nos principios de calidade baseada na equidade e de esforzo compartido.

Cobra relevancia por si mesma a atención á diversidade; entendida, non como un axente igualador, senón como a resposta axeitada, no momento oportuno, ás necesidades educativas do alumnado. Esta resposta educativa asume o principio de inclusión, reforza o traballo a favor da equidade e contribúe a unha maior cohesión social.

É evidente que, como consecuencia, se produce un novo auxe da función titorial e da función orientadora como primeira e indispensable medida para que unha axeitada atención á diversidade nos permita garantir a igualdade efectiva de oportunidades a todo o alumnado.

Dende a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria apostouse por un notable incremento do número de departamentos de orientación nos centros de educación infantil e primaria, para posibilitar deste xeito o logro dunha atención personalizada, propiciadora dunha educación integral en coñecementos, destrezas e valores.

Este incremento de departamentos, sumado á propia evolución dos núcleos de poboación e, en consecuencia, dos centros educativos, xunto coa complexidade que puidese derivarse das novas adscricións, fai indispensable esta publicación da nova rede da orientación galega, onde se recollen, tanto as novidades de catálogo, como as variacións que se produciron nas distintas zonas educativas.

Preténdese que esta publicación sexa de utilidade, tanto para a clarificación das novidades da función orientadora, como para xeneralizar o coñecemento da distribución da orientación a toda a comunidade educativa.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

rede da orientación educativa en galiciaREDE DA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN GALICIA

INTRODUCIÓN

Page 6: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

6 rede de orientación educativa en galicia

1.- SERVIZOS CENTRAIS

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais

Subdirección Xeral de Ordenación Educativa

Subdirección Xeral de Formación e Orientación Profesional

Servizo de Ordenación e Innovación Educativa

Servizo de Orientación Profesional e Relacións con Empresas

2.- SERVIZOS EXTERNOS AOS CENTROS

Servizo Provincial de Inspección Educativa

Equipos de Orientación Específicos Centros de Recursos de Educación Especial Centros de Formación e Recursos

3.- SERVIZOS INTERNOS: DEpARTAmENTOS DE ORIENTACIóN

Centros de educación secundariaCentros de educación infantil e primaria

12 ou máis unidades Entre 6 e 11 unidades 5 ou menos unidades

Departamento de orientación no propio centro

Departamento de orientación no propio centro

Departamento de orientación compartido con outro/s das mesmas características

Adscrito ao departamento de orientación doutro centro de educación primaria

Titorías Titorías Titorías Titorías

estrutura organizativa dos servizos de orientaciónEsTRUTURA ORGANIzATIVA DOs sERVIzOs DE ORIENTACIÓN

Page 7: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

7

01. Os sERVIzOs CENTRAIs

As direccións xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais establecen o marco común para o desenvolvemento das accións de orientación educativa e profesional, así como as accións prioritarias que se deben levar a cabo para cada curso escolar.

Neste sentido, a Circular 18/2007, cuxa duración se contempla ata a finalización do período de implantación da LOE, é o último documento elaborado para tal fin. Nela recóllese a orientación compartida para os centros de educación infantil e primaria de entre 6 e 11 unidades.

Entre as funcións propias dos servizos centrais destacan:

h Ditar as instrucións para unificar as actuacións de orientación e definir as accións prioritarias.

h Elaborar propostas de actuación normativa que regulen e propicien a calidade e a equidade na educación

h Ofrecer actividades de formación.

h Asesorar e apoiar os centros educativos nas súas relacións coas empresas e no proceso de realización de convenios entre o centro educativo e o centro de traballo.

02. sERVIzOs ExTERNOs AOs CENTROs

Os Equipos de Orientación Específicos (EOE). Dentro dos servizos externos que ofrecen apoio aos centros educativos e á comunidade educativa en xeral están os EOE, que teñen ámbito de actuación provincial.

Estes servizos brindan apoio especializado aos departamentos de orientación na resposta ás necesidades educativas ligadas tanto a aspectos psicopedagóxicos como a cuestións sociais ou familiares.

Os EOE están formados por profesionais das seguintes especialidades –unha persoa por especialidade e provincia, salvo no caso de trastornos de conduta que, na Coruña e Pontevedra, contan con dúas persoas na especialidade:

h Orientación vocacional e profesional.

h Discapacidades sensoriais.

h Discapacidade motora.

h Sobredotación intelectual.

h Trastornos xeneralizados do desenvolvemento.

h Trastornos de conduta.

h Traballador/a social ou educador/a social.

h Especialista en audición e linguaxe.

As funcións establecidas para os EOE céntranse, con carácter preferente, no apoio especializado aos departamentos de orientación, na elaboración de programas de intervención, na actualización de datos propios de cada especialidade, así como na elaboración de materiais e recursos que contribúan a unha axeitada resposta educativa nos centros.

Deste xeito, cando os centros educativos e os/as profesionais que os atenden desde os departamentos de orientación precisan dun asesoramento máis específico poden solicitar, a través da inspección educativa, a intervención das persoas especialistas do EOE da súa provincia. Para tal fin existe un protocolo

Page 8: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

8 rede de orientación educativa en galicia

que se deberá seguir en todo caso e que comeza por tramitar unha solicitude de intervención, cuxo modelo se pode atopar no web destes equipos (http://centros.edu.xunta.es/contidos/eoe).

Unha vez cuberta a solicitude, que debe incluír un resumo das actuacións levadas a cabo e das probas aplicadas (realizado pola persoa orientadora do centro, que asinará o documento) deberá ser asinada pola dirección e enviada -xunto co informe psicopedagóxico e a documentación oportuna- á Inspección Educativa, que continuará o seu trámite á Delegación Provincial e ao EOE correspondente

Así mesmo, neste mesmo web pódese atopar información complementaria sobre os Equipos de Orientación Específicos, a solicitude de intervención e outros temas de interese como, por exemplo, as publicacións da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación educativa da colección Orientacións e Respostas Educativas ou a listaxe das distintas asociacións galegas que traballan a prol das persoas con discapacidade ou con algunha necesidade específica de apoio.

03. sERVIzOs INTERNOs: Os DEpARTAmENTOs DE ORIENTACIÓN NOs CENTROs EDUCATIVOs

Dende 1998 viñan funcionando departamentos de orientación en todos os centros de educación secundaria e en todos os colexios de educación infantil e primaria de dúas liñas completas. No resto dos casos quedaban adscritos a un IES, a un CPI ou a un CEIP da zona educativa. A estrutura estaba baseada no principio de orientación única ao longo de toda a vida escolar do alumnado.

No momento actual, todos os centros de educación secundaria e os centros de primaria de 12 ou máis unidades teñen departamento de orientación, os colexios que teñen entre 6 e 11 unidades contan con departamentos de orientación compartida e os centros que non chegan ás 6 unidades figuran adscritos ao departamento de orientación doutro CEIP. Deste xeito pódese asegurar que todos os compoñentes da comunidade escolar teñan acceso aos recursos de orientación educativa e, polo tanto, poidan realizar unha escolarización sen exclusións, que garanta a igualdade efectiva de oportunidades e preste os apoios necesarios, tanto ao alumnado que o requira como aos centros en que estea escolarizado.

Os principais cambios na rede de orientación educativa galega (ROEGAL) veñen dados por esta ampliación do número de persoas orientadoras nos centros que escolarizan alumnado de educación infantil e primaria, que permitiu reorganizar o traballo dos departamentos de orientación dos institutos e optimizar o seu funcionamento, co que se pode prestar unha maior atención ás diferentes necesidades de cada etapa educativa dende un departamento máis próximo. É dicir, as maiores modificacións ou, polo menos, as máis relevantes, son as que se produciron no ámbito da rede que afecta a infantil e primaria, xa que, no referente aos institutos, a única modificación é que deixan de ter os anteriores como centros adscritos.

Porén, cómpre insistir na enorme importancia que ten a coordinación entre os distintos niveis educativos, de tal xeito que será función prioritaria dos membros

Page 9: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

9

da comunidade educativa en xeral e das xefaturas dos departamentos de orientación en particular establecer bases sólidas que permitan a colaboración e as accións coordinadas para que o paso do estudantado polos diferentes niveis e etapas sexa o máis coherente posible. A coordinación dos departamentos deberá ser o garante da continuidade deste principio de orientación única.

Do mesmo xeito, tendo en conta os obxectivos pretendidos, existe a posibilidade de situacións excepcionais, que obriguen a unha adscrición funcional que modifique temporalmente os datos recollidos nesta publicación. Así mesmo, a rede, ao igual que o catálogo de postos de traballo, é un documento vivo que se vai ver alterado polos incrementos e descensos da poboación escolar e, en consecuencia, no número de unidades coas que contará cada centro.

03.1. ComposiCión dos departamentos de orientaCión

03.1.1. Os departamentOs de Orientación nOs institutOs de educación secundaria

Formarán parte destes departamentos:

Os/as funcionarios/as de carreira do corpo de profesorado de ensino secundario da especialidade de psicoloxía e pedagoxía existentes no centro. Unha destas persoas desempeñará a xefatura do departamento de orientación (as restantes, de existir, desempeñarán as funcións que lles correspondan dentro do departamento)

h O profesor ou profesora de pedagoxía terapeútica e o/a especialista en audición e linguaxe que, con destino no centro, exercen a función de apoio co alumnado do instituto.

h Un titor ou titora por cada un dos ámbitos lingüístico-social e científico-tecnolóxico, designados polo director ou directora, por proposta da comisión de coordinación pedagóxica. Procurarase que exista profesorado da cada unha das etapas educativas impartidas no centro ou, cando corresponda, dos distintos niveis educativos.

h Nos institutos en que se imparta formación profesional específica, incorporarase ao departamento de orientación un profesor ou profesora que imparta a área de formación e orientación laboral designado polo/a director/a por proposta da comisión de coordinación pedagóxica.

h A persoa responsable da orientación nos centros adscritos, de ser o caso.

Page 10: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

10 rede de orientación educativa en galicia

03.1.2. cOmpOsición dOs departamentOs de Orientación nOs centrOs de educación infantil e/Ou primaria

h Departamentos de orientación en centros con doce ou máis unidades de primaria (DO). Poden ter ou non centros adscritos.

� Persoa que exerce a xefatura do departamento de orientación.

� Persoas coordinadoras de ciclo.

� Profesorado de pedagoxía terapéutica e/ou audición e linguaxe, se o houber.

� Persoa coordinadora de educación infantil.

� Persoa responsable da orientación nos centros adscritos, se os houber.

h Departamentos de orientación compartida en centros de entre seis e once unidades de primaria (OC = sede; CC = centro compartido). Poden ter ou non centros adscritos.

� Persoa que exerce a xefatura do departamento de orientación.

� Persoas coordinadoras de ciclo.

� Profesorado de pedagoxía terapéutica e/ou audición e linguaxe, se o houber.

� Persoa coordinadora de educación infantil.

� Persoa responsable da orientación nos centros adscritos, se os houber.

03.2. FunCións dos departamentos de orientaCión

Estas funcións están reguladas polo Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 27 de abril) e na Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 31 de xullo), que o desenvolve, e, entre elas, destacan as seguintes:

h Valorar as necesidades educativas do alumnado, no ámbito da orientación, desenvolver e avaliar programas específicos de intervención.

h Elaborar, de acordo coas directrices establecidas pola comisión de coordinación pedagóxica, as propostas dos plans de orientación académica e profesional e mais de acción titorial; así como coordinar o profesorado e ofrecerlle soporte técnico para o desenvolvemento destes plans.

h Participar na elaboración dos proxectos do centro, incidindo nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, nos principios de avaliación e, cando cumpra, na adecuación dos criterios de promoción.

h Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades ou problemas de aprendizaxe, sexa cal sexa a súa orixe.

h Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenvolve-mento de medidas de atención á diversidade.

h Facilitarlle ao alumnado apoio e asesoramento á hora de enfrontar os momentos escolares máis decisivos ou de maior dificultade: ingreso no centro; cambios de ciclo e/ou etapa; elección de optativas, itinerarios, resolución de conflitos, transición á vida profesional...

h Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e innovación educativa en campos relacionados co seu ámbito de

Page 11: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

11

actuación: hábitos de traballo intelectual, programas de ensinar a pensar, habilidades sociais, dinámica de grupos, etc.

h Promover a cooperación entre o centro e as familias, buscando unha maior implicación destas no proceso educativo.

h Favorecer o proceso de maduración vocacional mediante a orientación e o asesoramento ao alumnado sobre as posibilidades académicas, as ofertas do contorno, etc.

h Nos institutos nos que se imparta formación profesional específica, coordinar a orientación laboral e profesional con outras administracións ou institucións.

h Calquera outra que a Administración educativa lle puidese encomendar no ámbito das súas funcións.

03.3. partiCularidades de FunCionamento e organizaCión dos departamentos de orientaCión Compartida

Con carácter xeral, a rede de orientación de Galicia para os centros de educación infantil e/ou primaria configúrase como segue:

h Centros de 12 ou máis unidades de educación infantil e/ou primaria: departamento de orientación no propio centro (DO) coa posibilidade de ter ou non centros adscritos dependendo da realidade da zona.

h Centros entre 6 e 11 unidades de educación infantil e/ou primaria: departamento de orientación compartida entre dous ou máis centros. Un deles actuará –para efectos administrativos e de nomeamento de destino da persoa orientadora- como centro base do departamento de orientación compartida (OC), sen menoscabo para os outros centros que compartan departamento (CC) ou mesmo para os centros adscritos (A), se os houber.

h Por último, os centros con 5 unidades ou menos formarán parte como centros adscritos (A) dun departamento de orientación de educación infantil e/ou primaria, preferentemente da mesma zona educativa, que pode ser compartido ou non.

Será de grande importancia para o bo funcionamento da orientación compartida a implicación positiva de todo o profesorado dos centros que comparten departamento, a coordinación dos seus equipos directivos e a optimización dos recursos, sexan estes humanos, materiais ou económicos.

Como recolle a Circular 18/2007, o concepto de orientación compartida implica o establecemento dunha serie de criterios que os equipos directivos deben ter en conta á hora de establecer os seus plans de orientación pedagóxica, reunións de equipos docentes ou sesións de avaliación. É absolutamente necesaria a coordinación dos centros implicados co fin de evitar a simultaneidade de reunións ou a imposibilidade horaria, do mesmo xeito que o/a xefe/a do departamento de

Page 12: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

12 rede de orientación educativa en galicia

orientación debe organizar o seu traballo para prestar a debida atención a cada un dos centros que teña asignados.

Os departamentos de orientación compartida, pola súa composición, contan con maior número de recursos humanos pero, ao mesmo tempo, esta riqueza de recursos supón maiores dificultades organizativas no tocante ás reunións que deben levarse a cabo. Correspóndelle a cada departamento atopar a medida que máis se axuste á súa realidade, aquela que, sen detrimento das súas funcións, facilite a posta en marcha do plan de orientación, do plan de acción titorial, do plan de atención á diversidade, etc.

Decidir se as reunións se fan sempre no mesmo centro; se, pola contra, se establecen quendas ou se a decisión pasa por reunións parciais (unha semana en cada centro de xeito alternante, caso en que será a persoa orientadora –como coordinador/a do departamento– a encargada de transmitir os acordos e elevar as propostas de actuación) entrará sempre no ámbito de autonomía de xestión dos centros e deberá ser aprobado polas persoas integrantes dos departamentos e mesmo polos centros no seu conxunto a través da comisión de coordinación pedagóxica, que é o órgano de goberno dos centros para estes fins.

En canto ao equipamento, esta mesma circular recolle que cada un dos centros que comparta a mesma xefatura de departamento de orientación contará cun espazo físico, dotado de equipamento mobiliario e tecnolóxico de iguais características que os departamentos de orientación únicos.

Por outro lado todos os centros, tanto as sedes (OC) como os centros que comparten (CC), foron dotados para a posta en marcha destes departamentos. Os gastos que se deriven das actividades propias do departamento de orientación pertencen ao capítulo de gastos de funcionamento dos centros, os cales, na súa autonomía de xestión, deberán reservar parte dos fondos para esta finalidade; compromiso que deberá ser asumido e compartido polos centros que integran un departamento de orientación compartida.

Os centros adscritos dependen, tanto para o seu funcionamento como no aspecto económico, do centro onde estea situada a sede do departamento de orientación ao que pertencen. As actuacións concretas e específicas do centro adscrito deberán estar contempladas no plan de orientación do departamento.

Cómpre sinalar que, nos centros que contasen xa cun DO e que, por diminución de número de unidades, debesen pasar a ser de orientación compartida, a persoa orientadora se manterá na mesma situación, no exercicio das súas funcións, ata que concurse.

Da mesma maneira existen centros, anteriormente adscritos a outros departamentos de primaria ou secundaria, aos que, polo número de unidades, lles corresponde formar parte dun departamento de orientación compartida como CC. Nestes casos, mentres se manteña a situación sinalada no parágrafo anterior, permanecerán –temporalmente– como centros adscritos ao departamento establecido na rede.

Page 13: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

13

03.4. a orientaCión eduCativa na FunCión titorial

Entender a orientación como o acompañamento e o asesoramento do alumnado ao longo do período escolar como un proceso continuo, dirixido a todo o estudantado e a todos os niveis, converte a titoría no eixo da función orientadora.

Mentres que as funcións do profesorado titor, na educación infantil e primaria, se centran prioritariamente na adaptación e na adquisición de aprendizaxes básicas, na educación secundaria deberanse incluír tamén, como medidas prioritarias, todas as que xiren arredor da orientación profesional na súa dobre vertente de inserción académica (opcionalidade educativa) e de inserción laboral (transición do período formativo á vida laboral).

Deste xeito, no profesorado titor, xunto co resto do equipo docente, recaerán tarefas como: axudar o alumnado na construción da súa identidade persoal, buscar maneiras de mellorar a súa capacidade de aprender e de pensar, desenvolver no alumnado capacidades sociais para unha boa convivencia contribuíndo a que melloren a súa capacidade de adaptación escolar e social, ensinar e aprender a tomar decisións, etc.

Non obstante, este acompañamento é traballo de moitos axentes. Nas accións que se sinalan nos parágrafos anteriores deberán estar implicados o/a titor/a, o equipo docente, o departamento de orientación, as familias, o equipo directivo, especialistas externos/as ao centro (ofrecendo asesoramento e apoio técnico) e as persoas e institucións do contorno máis próximo.

Polo tanto, o traballo do departamento de orientación en xeral, e da persoa orientadora en particular, en relación co apoio que deberá prestar ao correcto desenvolvemento da función titorial, figurará no plan de acción titorial que, redactado polo/a xefe/a do departamento e tendo en conta as propostas da comisión de coordinación pedagóxica, será o documento onde se recollan as distintas accións que cumprirá levar a cabo co alumnado e as súas familias. Nel farase referencia, entre outras actividades, polo menos a:

h actividades de acollida tanto para o alumnado como para as súas familias,

h técnicas de traballo intelectual que favorezan a adquisición das competencias básicas por parte do alumnado,

h técnicas de traballo en grupo,

h organización dos tempos de traballo e lecer,

h actividades que favorezan o desenvolvemento da intelixencia emocional, o respecto ás diferenzas e a cohesión do grupo clase,

h actividades que favorezan a convivencia dentro e fóra das aulas e a resolución pacífica de conflitos,

h actividades que potencien o gusto pola lectura e pola reflexión,

h actividades encamiñadas á consecución do pensamento crítico e diverxente,

h actividades que favorezan o consumo responsable e o coidado do medio natural, etc.

Page 14: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Page 15: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

a coruñaA CORUñA

Page 16: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Page 17: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 17

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Abegondo15000016 CEIP San Marcos Abegondo Abegondo DO15027125 IES de Viós Viós Abegondo DO

Zona Ames15020647 EEI de San Lourenzo Agrón Ames A a CEIP de Barouta

15026637 CEIP de Barouta Ames Ames OC EEI de San Lourenzo EEI de Covas EEI de Outeiro

15032649 EEI Milladoiro Biduido Ames DO15025220 CEP de Ventín Biduído Ames DO15019724 EEI de Guimaráns Bugallido Ames A a CEIP Agro do Muíño

15020659 EEI de Covas Covas Ames A a CEIP de Barouta

15019542 EEI da Igrexa Ortoño Ames A a CEIP Agro do Muíño

15000107 CEIP Bispo Guerra Campos Ortoño Ames DO15032625 CEIP Agro do Muíño Ortoño Ames DO EEI de Guimaráns

EEI da Igrexa

15027721 IES de Ames Ortoño Ames DO15000090 EEI de Outeiro Outeiro Ames A a CEIP de Barouta

Zona Ares15000338 CPI Conde de Fenosa Ares Ares DO15000341 EEI de Redes Camouco Camouco Ares Clausurada a CPI Condes de Fenosa

CATÁLOGO A > ADSCRITO DO > Departamento de orientación OC > Departamento de orientación compartido (sede) CC > Centro compartido

Page 18: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

18 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Arteixo15020672 EEI de Rorís Armentón Arteixo A a CEIP Ponte dos Brozos

15000363 CEIP Ponte dos Brozos Arteixo Arteixo DO EEI de Rorís EEI de Larín de Arriba

15023302 IES Manuel Murguía Arteixo Arteixo DO15023314 IES de Sabón Arteixo Arteixo DO15020714 EEI de Larín de Arriba Larín Arteixo A a CEIP Ponte dos Brozos

15000569 CEIP San Xosé Obreiro Meicende Arteixo OC15032376 EEI de Vilarrodis-Oseiro Oseiro Arteixo A a CEIP de Galán

15023041 CEIP de Galán Oseiro Arteixo DO EEI de Vilarrodís-Oseiro EEI de Barrionovo EEI da Lagoa

15020933 EEI de Barrionovo Pastoriza Arteixo A a CEIP de Galán

15032145 IES de Pastoriza Pastoriza Arteixo DO15020775 EEI da Lagoa Sorrizo Arteixo A a CEIP de Galán

Zona Arzúa15000612 CEIP de Arzúa Arzúa Arzúa DO15027733 IES de Arzúa Arzúa Arzúa DO

Zona A Baña15000843 EEI de Lañas Lañas Baña, A A a CPI de San Vicente

15019301 CPI de San Vicente San Vicente Baña, A DO EEI de Lañas

Zona Bergondo15032561 CRA de Bergondo Bergondo Bergondo A a CPI de Cruz do Sar

15001070 CPI de Cruz do Sar Bergondo Bergondo DO CRA de Bergondo

Page 19: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 19

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Betanzos15021779 CEIP da Castellana Vilarraso Aranga A a CEIP de Oza dos Ríos

15001124 CEIP Francisco Vales Villamarín Betanzos Betanzos DO EEI de Coirós de Arriba EEI de Fontelo EEI de Areas EEI de Souto EEI de Viñas

15001136 IES Francisco Aguiar Betanzos Betanzos DO15001148 IES As Mariñas Betanzos Betanzos DO15021780 CEIP Bragade Bragade Cesuras CC CEIP de Oza dos Ríos

15022152 EEI de Coirós de Arriba Coirós Coirós A a CEIP Francisco Vales Villamarín

15024215 EEI de Fontelo Oís Coirós A a CEIP Francisco Vales Villamarín

15012420 CEIP de Oza dos Ríos Oza Oza dos Ríos OC CEIP de Bragade en Cesuras CEIP da Castellana

15024045 EEI de Areas Adragonte Paderne A a CEIP Francisco Vales Villamarín

15024744 EEI de Souto Souto Paderne A a CEIP Francisco Vales Villamarín

15021603 EEI de Viñas Viñas Paderne A a CEIP Francisco Vales Villamarín

15018756 CEIP de Doroña Doroña Vilarmaior A a CPI Castro Baxoi en Miño

15018801 CEIP de Torres Torres Vilarmaior A a CPI Castro Baxoi en Miño

Zona Boimorto15001239 CPI Armando Cotarelo Valledor Gándara Boimorto DO15016784 CEIP Virxe do Portal Porta Sobrado OC CEIP de Présaras en Curtis

Zona Boiro15001380 EEI de Saltiño Abanqueiro Boiro A a CEIP de Escarabote

Page 20: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

20 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15001367 CEIP de Abanqueiro Abanqueiro Boiro OC CEIP santa Mª do Castro CEIP de Pazos-Comoxo EEI de Bealo CEIP de Ferreiros-Cespón EEI de Sar-Campo San Roque EEI de Vilariño

15001410 EEI de Bealo Bealo Boiro A a CEIP de Abanqueiro

15001471 CEIP Praia Xardín Boiro Boiro DO15021500 CEIP Santa Baia Boiro Boiro DO15022085 CEIP de Pazos-Comoxo Boiro Boiro A a CEIP de Abanqueiro

15023338 IES Praia Barraña Boiro Boiro DO15026698 IES Espiñeira Boiro Boiro DO15027851 IES A Cachada Boiro Boiro DO15023341 CEIP Santa María do Castro Cabo de Cruz Boiro CC CEIP de Abanqueiro

15001574 EEI de Sar - Campo San Roque Cespón Boiro A a CEIP de Abanqueiro

15001586 EEI de Vilariño Cespón Boiro A a CEIP de Abanqueiro

15027149 CEP de Cespón Cespón Boiro CC CEIP de Escarabote

15001549 CEIP de Ferreiros-Cespón Cespón Boiro A a CEIP de Abanqueiro

15001616 CEIP de Escarabote Lampón Boiro OC CEP de Cespón EEI de Saltiño

Zona Boqueixón15001665 CPI Antonio Orza Couto Boqueixón Boqueixón DO CRA de Boqueixón-Vedra.

15032571 CRA de Boqueixón-Vedra Lestedo Boqueixón A a CPI Antonio Orza Couto

Zona Brión15001744 EEI dos Ánxeles Os Ánxeles Brión A a CEIP de Pedrouzos

15001811 EEI de Sabaxáns Bastavales Brión A a CEIP de Pedrouzos

15001847 CEIP de Pedrouzos Brión Brión DO EEI Dos Ánxeles EEI de Sabaxáns EEI da Igrexa

Page 21: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 21

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15019554 EEI da Igrexa Luaña Brión A a CEIP de Pedrouzos

15026352 IES Brión Pedrouzos Brión DO

Zona Cabana de Bergantiños15032212 CRA Os Remuíños Anos Cabana de Bergantiños A a CPI As Revoltas

15001926 CPI As Revoltas As Revoltas Cabana de Bergantiños DO CRA Os Remuíños

Zona Camariñas15002050 CEIP O Areal Camariñas Camariñas OC15002062 CEIP de Camelle Camelle Camariñas A a CEIP de Ponte do Porto

15002086 CEIP de Ponte do Porto Ponte do Porto Camariñas DO CEIP de Camelle EEI de Xaviña

15027861 IES Pedra da Aguia Ponte do Porto Camariñas DO15002074 EEI de Xaviña Xaviña Camariñas A a CEIP de Ponte do Porto

Zona Cambre15025554 CEIP Emilio González López Brexo Cambre OC CEIP Gonzalo Torrente Ballester de

CambreEEI de Bribes EEI de Fonte Moura EEI de Aián

15002141 EEI de Bribes Bribes Cambre A a CEIP Emilio González López

15002165 CEIP Wenceslao Fernández Flórez Cambre Cambre DO EEI de Apeadeiro EEI de San Bartolomeu

15027873 IES Afonso X O Sabio Cambre Cambre DO15023582 EEI de Apeadeiro Cecebre Cambre A a CEIP Wenceslao Fernández Flórez

15023053 CEIP Portofaro O Temple Cambre DO15032426 CEIP do Graxal II O Temple Cambre DO15019608 EEI de San Bartolomeu Pravio Cambre A a CEIP Wenceslao Fernández Flórez

15024586 EEI da Fonte Moura Santa Maria de Vigo Cambre A a CEIP Emilio González López

Page 22: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

22 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15020520 EEI de Aián Sigrás Cambre A a CEIP Emilio González López

15023065 CEIP Gonzalo Torrente Ballester Sigrás Cambre CC CEIP Emilio González López

15026704 IES David Buján Sigrás Cambre DO

Zona Carballo15024598 EEI de Gontade Ardaña Carballo A a CEIP Canosa-Rus en Coristanco

15032251 CRA Ponte da Pedra Carballo Carballo DO EEI de Encrucilladas EEI de Vilela

15002578 CEIP Fogar Carballo Carballo DO15021354 CEIP Bergantiños Carballo Carballo DO15021524 CEIP A Cristina Carballo Carballo CC CEIP Xesús San Luis Romero

15027393 CEIP Xesús San Luis Romero Carballo Carballo OC CEIP A Cristina de Carballo

15002581 IES Alfredo Brañas Carballo Carballo DO15002591 IES Monte Neme Carballo Carballo DO15027307 IES Isidro Parga Pondal Carballo Carballo DO15025232 EEI de Taboada Entrecruces Carballo A a CEIP Canosa-Rus en Coristanco

15002645 EEI de Encrucilladas Oza Carballo A a CRA Ponte da Pedra

15024896 CEIP de Nétoma-Razo Razo Carballo OC CEIP de Gándara-Sofán en Carballo

15023077 CEIP de Gándara-Sofán Sofán Carballo CC CEIP de Nétoma Razo en Carballo

15024604 EEI de Vilela Vilela Carballo A a CRA Ponte da Pedra

Zona Cariño15011661 CEIP Manuel Fraga Iribarne Cariño Cariño DO15021755 IES Cabo Ortegal Cariño Cariño DO

Zona Carnota15022115 EEI do Viso Carnota Carnota A a CEIP de Carnota

Page 23: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 23

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15002761 CEIP de Carnota Carnota Carnota OC CEIP do Pindo EEI do Viso EEI de Portocubelo

15027885 IES Lamas de Castelo Carnota Carnota DO15022723 EEI de Portocubelo Lira Carnota A a CEIP de Carnota

15002852 CEIP do Pindo O Pindo Carnota CC CEIP de Carnota

Zona Carral15003029 EEI de Herves Beira Carral A a CPI Vicente Otero Valcárcel

15003005 CPI Vicente Otero Valcárcel Carral Carral DO EEI de Herves CEIP de Tabeaio

15003017 CEIP de Tabeaio Tabeaio Carral A a CPI Vicente Otero Valcárcel

Zona Cedeira15003054 CEIP Nicolás del Río Cedeira Cedeira DO15026376 IES Punta Candieira Cedeira Cedeira DO15003534 CEIP da Barqueira A Barqueira Cerdido CC CEIP San Ramón en San Sadurniño

Zona CEE15003212 IES Agra de Raíces CEE CEE DO15003224 IES Fernando Blanco CEE CEE DO15003111 EEI de Ameixenda A Ameixenda CEE A a CEIP Eugenio López

15022127 CEIP da Igrexa Brens CEE A a CEIP Eugenio López

15003248 CEIP Eugenio López Escabanas CEE DO EEI de Ameixenda CEIP da Igrexa EEI da Pereiriña

15022139 EEI da Pereiriña A Pereiriña CEE A a CEIP Eugenio López

15003789 CEIP Praia de Quenxe Corcubión Corcubión OC CEIP Santa Eulalia de Dumbría EEI Berdeogas EEI de Regoelle

15006079 EEI Berdeogas Berdeogas Dumbría A a CEIP Praia de Quenxe

Page 24: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

24 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15021810 CEIP Santa Eulalia de Dumbría Dumbría Dumbría CC CEIP Praia de Quenxe

15022760 EEI de Regoelle Olveira Dumbría A a CEIP Praia de Quenxe

Zona Cerceda15003376 CPI O Cruce Cerceda Cerceda DO CEIP de Calvario

CEIP de Celso Emilio Ferreiro

15021032 CEIP de Calvario Queixas Cerceda A a CPI O Cruce

15020970 CEIP Celso Emilio Ferreiro Rodís Cerceda A a CPI O Cruce

Zona Coristanco15002670 CEIP Canosa-Rus A Braños Coristanco OC EEI de Gontade en Carballo.

EEI de Taboada en Carballo.

15003807 CEIP de Bormoio-Agualada Agualada Coristanco OC CRA Novo Mence EEI de Oca

15026480 CRA Novo Mencer Coristanco Coristanco A CEIP de Bormoio-Agualada

15019414 EEI de Oca Oca Coristanco A CEIP de Bormoio-Agualada

15003881 CPI Alcalde Xosé Pichel San Roque Coristanco DO CEIP de Bormoio-Agualada CRA Novo Mencer EEI de Oca

Zona A Coruña15005166 CEP Pedralonga-Palavea A Coruña A Coruña A A CEIP Ramón de la Sagra

15004964 CEIP Concepción Arenal A Coruña A Coruña DO15004745 CEIP Anxo da Guarda A Coruña A Coruña CC CEIP Sal Lence

15004988 CEIP Eusebio da Guarda A Coruña A Coruña DO15004991 CEIP Montel Touzet A Coruña A Coruña CC CEIP Sanjurjo de Carricarte

15005014 CEIP Raquel Camacho A Coruña A Coruña DO15004976 CEIP Curros Enríquez A Coruña A Coruña DO CEIP de Zalaeta

15005026 CEIP Sanjurjo de Carricarte A Coruña A Coruña OC CEIP Montel Touzet

Page 25: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 25

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15005038 CEIP de Prácticas A Coruña A Coruña OC CEIP Labaca

15005518 CEIP María Pita A Coruña A Coruña DO15005521 CEIP Ramón de la Sagra A Coruña A Coruña DO CEP Pedralonga-Palavea

15005361 CEIP Rosalía de Castro A Coruña A Coruña OC CEIP José Cornide Saavedra

15019311 CEIP María Barbeito e Cervino A Coruña A Coruña DO15005701 CEIP San Pedro de Visma A Coruña A Coruña DO15020568 CEIP Labaca A Coruña A Coruña CC CEIP de Prácticas

15021536 CEIP Víctor López Seoane A Coruña A Coruña DO15019323 CEIP Alborada A Coruña A Coruña DO CEIP Manuel Murguía

15021627 CEIP Emilia Pardo Bazán A Coruña A Coruña DO15021721 CEIP de Zalaeta A Coruña A Coruña A a CEIP Curros Enríquez

15021548 CEIP Sal Lence A Coruña A Coruña OC CEIP Anxo da Guarda

15023375 CEIP José Cornide Saavedra A Coruña A Coruña A a CEIP Rosalía de Castro

15024902 CEIP Wenceslao Fernández Flórez A Coruña A Coruña DO15025025 CEIP San Francisco Javier A Coruña A Coruña DO15025037 CEIP Sagrada Familia A Coruña A Coruña DO15027241 CEIP Juan Fernández Latorre A Coruña A Coruña DO15021792 CEIP Salgado Torres A Coruña A Coruña DO15005385 CEE María Mariño A Coruña A Coruña DO15005336 CEE Nosa Sra do Rosario A Coruña A Coruña DO15005002 IES Ramón Otero Pedrayo A Coruña A Coruña DO15005211 IES Salvador de Madariaga A Coruña A Coruña DO15005221 IES Eusebio da Guarda A Coruña A Coruña DO15005233 IES Agra do Orzán A Coruña A Coruña DO15005245 IES Monelos A Coruña A Coruña DO15005257 IES Ramón Menéndez Pidal A Coruña A Coruña DO15005269 IES Urbano Lugrís A Coruña A Coruña DO15005397 IES Fernando Wirtz Suárez A Coruña A Coruña DO

Page 26: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

26 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15005579 IES Elviña A Coruña A Coruña DO15025611 IES Monte das Moas A Coruña A Coruña DO15026421 IES Rafael Dieste A Coruña A Coruña DO15026716 IES Adormideras A Coruña A Coruña DO15027800 IES Imaxe e Son A Coruña A Coruña DO15027770 IES A Sardiñeira A Coruña A Coruña DO15004204 IES Calvo Sotelo A Coruña A Coruña DO15005300 IES Rafael Puga Ramón A Coruña A Coruña DO15027897 IES Paseo das Pontes A Coruña A Coruña DO15022607 CIFP Ánxel Casal - Monte Alto A Coruña A Coruña DO15024513 CIFP Someso A Coruña A Coruña DO15025621 EPAPU Eduardo Pondal A Coruña A Coruña DO15023363 CEIP Manuel Murguía Elviña A Coruña A a CEIP Alborada

Zona Culleredo15032480 CRA de Culleredo Almeiras Culleredo A a CEIP de Tarrío

15027253 CEIP Isaac Díaz Pardo Almeiras Culleredo DO15005749 IES Cruceiro Baleares O Burgo Culleredo DO15027903 IES Eduardo Blanco Amor O Burgo Culleredo DO15005828 CEIP de Tarrío Culleredo Culleredo DO CRA de Culleredo

15027708 CEIP Ría do Burgo Culleredo Culleredo DO15021809 CEIP Sofía Casanova Rutis Culleredo DO

Zona Curtis15005877 CEIP de Teixeiro Curtis Curtis CC CEIP de Curtis

15022620 IES de Curtis Curtis Curtis DO15005932 CEIP de Curtis Lurdes Curtis OC CEIP de Teixeiro

15020921 CEIP de Présaras Présaras Vilasantar A a CEIP Virxe do Portal en Boimorto

Page 27: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 27

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Dodro15032492 CRA de Dodro Dodro Dodro A a CPI Eusebio Lorenzo Baleirón

15023399 CPI Eusebio Lorenzo Baleirón Laíño Dodro DO CRA de Dodro

Zona Fene15020982 CEIP O Ramo Barallobre Fene OC CEIP Os Casais EEI de Limodre

15032583 CIFP de Fene Barallobre Fene DO15032081 IES de Fene Fene Fene DO15006250 EEI de Limodre Limodre Fene A a CEIP O Ramo

15025633 CEIP Os Casais Maniños Fene CC CEIP O Ramo

15022981 CEIP de Centieiras Perlío Fene DO CEIP de Sillobre

15023405 CPI A Xunqueira San Valentín Fene DO15006365 CEIP de Sillobre Sillobre Fene A a CEIP de Centieiras

Zona Ferrol15024941 CEIP A Laxe Doniños Ferrol A a CEIP Juan de Lángara

15007001 CEIP de San Xoán de Esmelle Esmelle Ferrol A a CEIP Manuel Masdías

15006663 CEIP Cruceiro de Canido Ferrol Ferrol DO15006699 CEIP Ibáñez Martín Ferrol Ferrol DO15006845 CEIP Isaac Peral Ferrol Ferrol DO15021846 CEIP San Xoán de Filgueira Ferrol Ferrol DO15024938 CEIP de Esteiro Ferrol Ferrol CC CEIP de Ponzos

15021834 CEIP Manuel Masdías Ferrol Ferrol OC CEIP de Pazos CEIP de San Xoan de Esmelle

15026960 CEIP de Ponzos Ferrol Ferrol OC CEIP de Esteiro

15021858 CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte Ferrol Ferrol OC CEIP Virxe do Mar en Narón CEIP de A Laxe

15006729 CEE Carmen Polo Ferrol Ferrol

Page 28: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

28 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15006687 IES de Catabois Ferrol Ferrol DO15006730 IES Sofía Casanova Ferrol Ferrol DO15006742 IES Concepción Arenal Ferrol Ferrol DO15006754 IES Marqués de Suanzes Ferrol Ferrol DO15006791 IES Saturnino Montojo Ferrol Ferrol DO15021469 IES Leixa Ferrol Ferrol DO15021470 IES Canido Ferrol Ferrol DO15025566 IES Ferrol Vello Ferrol Ferrol DO15025645 IES Ricardo Carballo Calero Ferrol Ferrol DO15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Ferrol Ferrol DO15025751 EPAPU Sta. María de Caranza Ferrol Ferrol DO15024227 CEIP de Pazos Serantes Ferrol CC CEIP Manuel Masdías

Zona Fisterra15007242 CEIP Mar de Fóra Fisterra Fisterra OC CEIP Areouta

15027915 IES Fin do Camiño Fisterra Fisterra DO15007266 CEIP Areouta Sardiñeiro Fisterra A a CEIP Mar de Fóra

Zona Frades15007400 CPI de Ponte Carreira Ledoira Frades DO

Zona A Laracha15007655 CEIP de Caión Caión A Laracha A a CEIP Alfredo Brañas

15025256 CEIP Alfredo Brañas Lestón A Laracha OC CEIP de Caión

15019621 EEI de Comiáns Montemaior A Laracha A a CEIP Ramón Otero Pedrayo

15007849 CEIP de Revoltiña Soandres A Laracha A a CEIP Ramón Otero Pedrayo

15007886 CEIP Ramón Otero Pedrayo Torás A Laracha DO EEI de Comiáns CEIP de Revoltiña

Page 29: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 29

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15027654 IES Agra de Leborís Torás A Laracha DO

Zona Laxe15007621 CPI Cabo da Area Laxe Laxe DO CEIP de Torrexaións

CEIP de Traba

15020842 CEIP de Torrexallóns Torrexallóns Laxe A CPI Cabo da Area

15021160 CEIP de Traba Traba Laxe A CPI Cabo da Area

Zona Lousame15008039 CPI Cernadas de Castro Lousame Lousame DO EEI de Tállara

15022796 EEI de Tállara Tállara Lousame A a CPI Cernadas de Castro

Zona malpica de Bergantiños15027836 CRA Pedra da Arca Buño Malpica de Bergantiños A a CEIP Joaquín Rodríguez Otero

15021861 CEIP Joaquín Rodríguez Otero Buño Malpica de Bergantiños OC CRA Pedra da Arca

15026765 CEIP Milladoiro Malpica de Bergantiños Malpica de Bergantiños DO15008301 IES Urbano Lugrís Vilanova Malpica de Bergantiños DO

Zona mazaricos15008490 CEIP Víctor Sáenz Antes Mazaricos CC CEIP Pino de Val

15008659 CEIP de Pino de Val Chacín Mazaricos OC CEIP Victor Sáenz

15008714 CPI da Picota Mazaricos Mazaricos DO

Zona melide15008805 CEIP de Melide Nº 1 Melide Melide CC CEIP Martagona

15023910 CEIP Martagona Melide Melide OC CEIP de Melide nº 1 CEIP de Toques

15027526 CEIP Mestre Pastor Barral Melide Melide OC CEIP de Visantoña CEIP de Arcediago

Page 30: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

30 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15008817 IES de Melide Melide Melide DO15016450 CEIP de Arcediago Arcediago Santiso A a CEIP Mestre Pastor Barral

15016590 CEIP de Visantoña Visantoña Santiso A a CEIP Mestre Pastor Barral

15017314 CEIP de Toques Capela Toques A a CEIP Martagona

Zona mesía15008982 EEI de Olas Olas Mesía A a CPI de Xanceda

15008957 EEI de Mesía Outeiro Mesía A a CPI de Xanceda

15009007 EEI Visantoña Visantoña Mesía A a CPI de Xanceda

15020854 CPI de Xanceda Xanceda Mesía DO EEI de Olas EEI Visantoña EEI de Mesía

Zona miño15023223 CEIP de Bemantes Bemantes (San Tomé) Miño A a CPI Castro Baxoi

15009071 CPI Castro Baxoi Castro Miño DO CEIP de Doroña en Betanzos CEIP de Torres en Betanzos CEIP de Bemantes CEIP de Vilanova

15025323 CEIP de Vilanova Vilanova Miño A a CPI Castro Baxoi

Zona monfero15009241 CPI Virxe da Cela San Fiz de Monfero Monfero DO

Zona mugardos15019438 EEI do Seixo Franza Mugardos A a CEIP Unión Mugardesa

15009391 CEIP Santiago Apóstolo Franza Mugardos CC CEIP Unión Mugardesa

15009445 CEIP Unión Mugardesa Mugardos Mugardos OC CEIP Santiago Apóstolo EEI do Seixo

15025657 IES de Mugardos Mugardos Mugardos DO

Page 31: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 31

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona muros15009810 CEIP Ricardo Tobío Esteiro Muros DO EEI de Tal de Abaixo

15024951 CEIP de Louro Louro Muros OC15023727 EEI de Muros Muros Muros A a CEIP Ramón de Artaza e Malvárez

15026388 IES Fontexería Muros Muros DO15024707 EEI de Abesada Serres Muros A a CEIP Ramón de Artaza e Malvárez

15009998 CEIP Ramón de Artaza y Malvárez Serres Muros DO EEI de Muros EEI de Abesada

15027940 IES As Insuas Serres Muros DO15021214 EEI de Tal de Abaixo Tal Muros A a CEIP Ricardo Tobío

Zona muxía15009597 CEIP de Vilarmide Coucieiro Muxía OC CEIP dos Muíños CEIP Virxe da Barca

15024239 CEIP dos Muíños Moraime Muxía CC CEIP de Vilarmide

15009676 CEIP Virxe da Barca Muxía Muxía A a CEIP de Vilarmide

15027927 IES Ramón Caamaño Muxía Muxía DO

Zona Narón15025268 IES As Telleiras Narón Narón DO15026455 IES Terra de Trasancos Narón Narón DO15019499 CEIP de Piñeiros Pedroso Narón OC CEIP Ponte de Xubia

15026111 CRA de Narón San Xiao Narón DO15023740 CEIP A Solaina Santa Icía Narón DO15010162 CEIP Ponte de Xubia Xubia Narón CC CEIP de Piñeiros

15022310 CEIP A Gándara Xubia Narón DO15023508 CEIP Virxe do Mar Xubia Narón CC CEIP Juan de Lángara en Ferrol

15010058 CPI do Feal Xubia Narón DO

Page 32: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

32 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Neda15022577 CEIP de Maciñeira Neda Neda CC CEIP San Isidro

15010307 CEIP San Isidro Neda Neda OC CEIP de Maciñeira

15027216 IES Fernando Esquío Neda Neda DO

Zona Negreira15023764 EEI de Pesadoira Alvite Negreira A a CEIP O Coto

15022826 EEI de Aro Aro Negreira A a CEIP O Coto

15010575 CEIP O Coto Negreira Negreira DO EEI de Pesadoira EEI de Aro

15026391 IES Xulián Magariños Negreira Negreira DO

Zona Noia15010681 CEIP Alexandre Rodríguez Cadarso Barro Noia OC15010848 CEIP Felipe de Castro Noia Noia DO15010812 IES Virxe do Mar Noia Noia DO15026731 IES Campo de San Alberto Noia Noia DO

Zona Oleiros15025670 CEIP Isidro Parga Pondal Liáns Oleiros DO15021688 EEI de Vilar Nos Oleiros A a CEIP da Rabadeira

15011026 CEIP de Rabadeira Oleiros Oleiros DO EEI de Vilar

15027228 IES María Casares Oleiros Oleiros DO15027952 IES Miraflores Oleiros Oleiros DO15025050 CEIP Ramón María del Valle-Inclán Perillo Oleiros DO15026121 IES Xosé Neira Vilas Perillo Oleiros DO15023089 CEIP Luís Seoane Serantes Oleiros DO

Page 33: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 33

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Ordes15011105 CEIP de Mesón do Vento Ardemil Ordes OC15011154 CEIP de Igrexa-Beán Beán Ordes A a CEIP Alfonso Rodríguez Castelao

15603173 EEI de Uzas Buscás Ordes A a CEIP Alfonso Rodríguez Castelao

15011300 CEIP Merelle Ordes Ordes A a CEIP Alfonso Rodríguez Castelao

15011336 CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao Ordes Ordes DO CEIP de Igrexa-Beán EEI de Uzas CEIP Merelle CEIP de Castro EEI Montaos

15025487 CEIP Campomaior Ordes Ordes DO15027782 IES Nº 1 Ordes Ordes DO15027939 IES Maruxa Mallo Ordes Ordes DO15011361 CEIP de Castro Parada Ordes A a CEIP Alfonso Rodríguez Castelao

15011269 EEI Montaos Santa Cruz de Montaos Ordes A a CEIP Alfonso Rodríguez Castelao

Zona Oroso15011567 CEIP de Sigüeiro Oroso Oroso DO CRA de Oroso

15027964 IES de Oroso Oroso Oroso DO15032509 CRA de Oroso Vilaromarís Oroso A a CEIP de Sigüeiro

Zona Ortigueira15008398 CEIP Francisco López Estrada Mogor Mañón A a CEIP José Mª Lage

15021411 EEI de Porto de Espasante Espasante Ortigueira A a CEIP José Mª Lage

15011919 CEIP de Loiba Loiba Ortigueira A a CEIP José Mª Lage

15011981 CEIP José María Lage Ortigueira Ortigueira DO CEIP Francisco López Estrada EEI de Porto de espasante CEIP de Loiba

Page 34: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

34 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15020544 IES de Ortigueira Ortigueira Ortigueira DO

Zona Outes15012122 EEI de Cando de Arriba Cando Outes A a CEIP Serra de Outes

15012353 EEI de Ribeira O Freixo de Sabardes Outes A a CEIP Serra de Outes

15012262 CEIP da Serra de Outes Outes Outes DO EEI de Cando de Arriba EEI de Ribeira EEI dos Cruceiros

15012225 CEIP Emilio Navasqüés Roo Outes OC15021433 EEI dos Cruceiros Santo Ourente de Entíns Outes A a CEIP Serra de Outes

15027976 IES Poeta Añón A Serra de Outes Outes DO

Zona padrón15028002 CEIP de Pousada Carcacía Carcacía Padrón A a CEIP Flavia

15022322 CEIP da Escravitude Cruces Padrón A a CEIP Rosalía de Castro

15022851 CEIP de Angueira de Suso Cruces Padrón A a CEIP Rosalía de Castro

15021044 EEI de Herbón Herbón Padrón A a CEIP Flavia

15012626 EEI de Pontecesures Iria Padrón A a CEIP Flavia

15020362 EEI de Rúa Iria Padrón A a CEIP Rosalía de Castro

15021056 EEI de Arretén Iria Padrón A a CEIP Flavia

15020374 EEI de Extramundi de Arriba Padrón Padrón A a CEIP Rosalía de Castro

15012717 CEIP Rosalía de Castro Padrón Padrón DO CEIP da Escravitude CEIP da Angueira de Suso EEI de Rúa EEI de Extramundi de Arriba

15012742 CEIP Flavia Padrón Padrón DO CEIP de Pousada Carcacía EEI de Herbón EEI de Pontecesures EEI de Arretén

Page 35: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 35

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15012730 IES Camilo José Cela Padrón Padrón DO15023090 IES Macías o Namorado Padrón Padrón DO

Zona O pino15019347 CPI Camiño de Santiago Arca O Pino DO CEIP de Beis-Sada

EEI de Boavista EEI Gonza

15026133 CEIP de Beis-Sada Beis-Sada O Pino A a CPI Camiño de Santiago

15020601 EEI de Boavista Ferreiros O Pino A a CPI Camiño de Santiago

15020611 EEI Gonzar Gonzar O Pino A a CPI Camiño de Santiago

Zona A pobra do Caramiñal, A15013072 EEI da Granxa Lesón A Pobra do Caramiñal A a CEIP Pilar Maestu Sierra

15013163 EEI Fernández Varela A Pobra do Caramiñal A Pobra do Caramiñal CC15026236 EEI da Angustia A Pobra do Caramiñal A Pobra do Caramiñal A a CEIP Pilar Maestu Sierra

15013199 CEP Salustiano Rey Eiras A Pobra do Caramiñal A Pobra do Caramiñal DO15025530 IES da Pobra do Caramiñal A Pobra do Caramiñal A Pobra do Caramiñal DO15013151 EEI Conchido Posmarcos A Pobra do Caramiñal A a CEIP Pilar Maestu Sierra

15023417 CEP Pilar Maestu Sierra Posmarcos A Pobra do Caramiñal OC EEI da Angustia EEI Conchido EEI da Granxa EEI de Vilariño

15013059 EEI de Vilariño Xobre A Pobra do Caramiñal A a CEIP Pilar Maestu Sierra

Zona ponteceso15013230 CEIP As Forcadas Corme-Porto Ponteceso OC CRA Nosa Sra do Faro

15026406 IES de Ponteceso Ponteceso Ponteceso DO15013291 CEIP Eduardo Pondal Tella Ponteceso OC

Page 36: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

36 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15027848 CRA Nosa Señora do Faro Trabe Ponteceso CC CEIP As Forcadas

Zona pontedeume15002025 CEIP Eladia Mariño San Martiño de Porto Cabanas OC CEIP de Andrade

15024963 CEIP de Andrade Andrade Pontedeume CC CEIP Eladia Mariño

15013357 CEIP Boebre Boebre Pontedeume A a CEIP Couceiro Freijomi

15013370 CEIP de Vizús Centroña Pontedeume A a CEIP Couceiro Freijomil

15013412 CEIP de Ombre Ombre Pontedeume A a CEIP Couceiro Freijomil

15013503 CEIP Couceiro Freijomil Pontedeume Pontedeume DO CEIP Boebre CEIP de Vizús CEIP de Ombre CEIP de Vilar-Breamo en Pontedeume

15020556 IES Breamo Pontedeume Pontedeume DO15025682 IES Fraga do Eume Pontedeume Pontedeume DO15013539 CEIP de Vilar-Breamo Vilar Pontedeume A a CEIP Couceiro Freijomil

Zona As pontes de García Rodríguez15020969 CEIP Mosteiro de Caaveiro A Capela A Capela CC CEIP A Fraga

15013643 CEIP A Magdalena As Pontes de García Rodríguez As Pontes de García Rodríguez CC CEIP Santa María

15013591 CEIP Santa María As Pontes de García Rodríguez As Pontes de García Rodríguez OC CEIP A Magdalena CEIP da Igrexa

15026194 CEIP A Fraga As Pontes de García Rodríguez As Pontes de García Rodríguez OC CEIP Mosteiro de Caaveiro

15023429 CPI Monte Caxado As Pontes de García Rodríguez As Pontes de García Rodríguez DO15021767 IES Castro da Uz As Pontes de García Rodríguez As Pontes de García Rodríguez DO15025694 IES Moncho Valcarce As Pontes de García Rodríguez As Pontes de García Rodríguez DO15025074 CEIP da Igrexa A Igrexa As Somozas A a CEIP Santa María

Zona porto do Son15013761 CEIP de Campanario Baroña Porto do Son A a CEIP de Xuño

Page 37: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 37

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15013783 EEI de Caamaño Caamaño Porto do Son A a CEIP de Xuño

15025062 CEIP de Portosín Goiáns Porto do Son OC CEIP de Sobrado-Nebra

15024756 EEI de Carballosa Muro Porto do Son A a CEIP de Xuño

15013898 CEIP de Seráns Muro Porto do Son A a CEIP de Xuño

15013928 CEIP de Sobrado-Nebra Nebra Porto do Son A a CEIP de Portosín

15027691 IES de Porto do Son Noal Porto do Son DO15013977 CEIP Santa Irene Porto do Son Porto do Son DO15013989 CEIP de Queiruga Queiruga Porto do Son A a CEIP de Xuño

15025542 CEIP Xuño Xuño Porto do Son OC CEIP de Campanario EEI de Caamaño CEIP de Seráns EEI de Carballosa CEIP de Queiruga

Zona Rianxo15027551 CRA de Rianxo Asados Rianxo DO15027401 CEIP Ana María Diéguez Asados Rianxo CC CEP Xosé Mª Brea Segade

15014180 CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao Rianxo Rianxo DO15026807 IES Félix Muriel Rianxo Rianxo DO15023430 CEP Xosé María Brea Segade Taragoña Rianxo OC CEIP Ana Mª Diéguez

Zona Ribeira15014261 CEIP de Aguiño Aguiño Ribeira DO15014271 CEIP de Artes Artes Ribeira A a CEIP de Olveira

15014295 EEI Capela-Carreira Carreira Ribeira A a CEIP de Olveira

15024771 CEP de Carreira Carreira Ribeira CC CEIP de Olveira

15021731 CEIP de Frións Carreira Ribeira OC15027711 IES Leliadoura Carreira Ribeira DO

Page 38: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

38 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15025281 CEIP de Olveira Olveira Ribeira OC CEP de Carreira CEIP de Artes EEI Capela-carreira

15014465 CEIP de Palmeira Palmeira Ribeira DO EEI Deán Grande

15014571 EEI Deán Grande Ribeira Ribeira A a CEIP de Palmeira

15014556 IES Coroso Ribeira Ribeira DO15014568 IES Nº 1 Ribeira Ribeira DO15014544 CEIP O Grupo Santa Uxía de Ribeira Ribeira DO

Zona Rois15014611 EEI de Vilachán Augasantas Rois A15014738 CPI dos Dices Rois Rois DO15014751 EEI de Seira Seira Rois A15014775 EEI de Sorribas Sorribas Rois A15014799 CEIP de Pumar-Urdilde Urdilde Rois OC EEI de Vilachán

EEI de Seira EEI de Sorribas

Zona Sada15022565 EEI de Carnoedo Carnoedo Sada A a CEIP Pedro Barrié de la Maza

15032686 CEIP O Mosteirón Mosteirón Sada DO15032662 IES O Mosteirón Mosteirón Sada DO15014829 CEIP Pedro Barrié de la Maza Quintán - Mondego Sada DO EEI de Carnoedo

15014881 CEIP de Sada Sada Sada OC15026029 IES Isaac Díaz Pardo Sada Sada DO

Zona San Sadurniño15009081 CEIP de San Ramón Moeche Moeche OC CEIP da Barqueira en Cedeira

15014957 CPI de San Sadurniño San Sadurniño San Sadurniño DO

Page 39: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 39

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Santa Comba15026157 CRA de Santa Comba Santa Comba Santa Comba CC CEIP Pepe de Xan Baña15015238 CEIP Barrié de la Maza Santa Comba Santa Comba DO15026030 IES Terra de Xallas Santa Comba Santa Comba DO15026777 CEIP Pepe de Xan Baña Xallas de Castriz Santa Comba OC CRA de Santa Comba

Zona Santiago de Compostela15024112 EEI do Gaioso O Eixo Santiago de Compostela A a CEIP Lamas de Abade

15016085 CEIP Arquitecto Casas Novoa A Enfesta Santiago de Compostela OC CEIP de Vite I

15016221 EEI do Rial Laraño Santiago de Compostela A a CEIP de Roxos

15016267 EEI Bispo Teodomiro Marrozos Santiago de Compostela A a CEIP Lamas de Abade

15016292 CEIP Mestre Rodríguez Xixirei Sabugueira Santiago de Compostela CC CEIP Apóstolo Santiago

15032391 CIFP Centro Nacional de FPO de Santiago Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15015652 CEIP Apóstolo Santiago Santiago de Compostela Santiago de Compostela OC CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

15015676 CEIP de Prácticas López Ferreiro Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15015688 CEIP Raíña Fabiola Santiago de Compostela Santiago de Compostela CC CEIP Cardeal Quiroga Palacios

15015998 CEIP Ramón Cabanillas Santiago de Compostela Santiago de Compostela OC CEIP de Sar

15019359 CEIP Monte dos Postes Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15021883 CEIP de Vite I Santiago de Compostela Santiago de Compostela CC CEIP Arquitecto Casas Novoa

15022589 CEIP Lamas de Abade Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO EEI de Gaioso EEI Bispo Teodomiro

15024975 CEIP Pío XII Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15027332 CEIP das Fontiñas Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15016012 CEIP Cardeal Quiroga Palacios Santiago de Compostela Santiago de Compostela OC CEIP Raíña Fabiola

15027745 CEE A Barcia Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15032327 CEE O Pedroso Santiago de Compostela Santiago de Compostela15027502 CEE Manuel López Navalón Santiago de Compostela Santiago de Compostela15015743 IES Arcebispo Xelmírez I Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15015755 IES Rosalía de Castro Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO

Page 40: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

40 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

15015861 IES Eduardo Pondal Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15021482 IES San Clemente Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15023466 IES Lamas de Abade Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15025301 IES Arcebispo Xelmírez II Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15025712 IES Antonio Fraguas Fraguas Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15026753 IES A Pontepedriña Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15027058 IES As Fontiñas Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15027319 IES de Sar Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15015767 CIFP Politécnico de Santiago Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15016000 CIFP Compostela Santiago de Compostela Santiago de Compostela DO15022590 CEIP de Roxos Villestro Santiago de Compostela OC EEI do Rial

Zona Teo15027411 IES de Cacheiras Cacheiras Teo DO15026169 CRA de Teo Calo Teo DO15017041 CEIP A Igrexa-Calo Calo Teo DO15017107 CEIP da Ramallosa Lucí Teo DO15025724 CEIP Os Tilos Os Tilos (San Francisco

de Asís)Teo DO

Zona Tordoia15020908 EEI Anxeriz Anxeriz Tordoia A a CPI Pecalama15021317 CPI Pecalama Cabaleiros Tordoia DO EEI Anxeriz

CEIP de Santaia15020121 CEIP de Santaia Gorgullos Tordoia A a CPI Pecalama

Zona Touro15017788 EEI de Goritas Loxo Touro A a CPI de Fonte-Díaz15017880 CPI de Fonte-Díaz Touro Touro DO EEI de Goritas

CEIP de Turces

Page 41: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 41

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS15017892 CEIP de Turces Turces Touro A a CPI de Fonte-Díaz

Zona Trazo15023821 CEIP de Outeiro Berreo Trazo A a CPI de Viaño Pequeño15020994 CPI de Viaño Pequeno Campo Trazo DO CEIP de Outeiro

CEIP da Polveira15018021 CEIP da Polveira Chaián Trazo A a CPI de Viaño Pequeño

Zona Valdoviño15018203 CPI de Bembibre Bembibre Val do Dubra DO EEI de Coucieiro

CEIP Xacinto Amigo Lera15019360 EEI de Coucieiro Coucieiro Val do Dubra A a CPI de Bembibre15018343 CEIP Xacinto Amigo Lera Portomouro Val do Dubra A a CPI de Bembibre

Zona Valdoviño15026509 CRA de Valdoviño Valdoviño Valdoviño A a CPI de Atios15018148 CPI de Atios Valdoviño Valdoviño DO CRA de Valdoviño

Zona Vedra15018471 CEIP Ortigueira Ribadulla Vedra A a CPI de Vedra15020911 CPI de Vedra Vedra Vedra DO CEIP Ortigueira

Zona Vimianzo15026789 CEIP Baíñas Baíñas Vimianzo OC EEI de Carantoña

EEI de Carnés EEI de Cereixo CEIP de Castromil

15018938 EEI de Carantoña Carantoña Vimianzo A a CEIP Baíñas15021299 EEI de Carnés Carnés Vimianzo A a CEIP Baíñas15022462 EEI de Cereixo Cereixo Vimianzo A a CEIP Baíñas

Page 42: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

42 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS15018987 CEIP de Castromil Salto Vimianzo A a CEIP Baíñas15019372 CEIP San Vicenzo Vimianzo Vimianzo DO15026418 IES Terra de Soneira Vimianzo Vimianzo DO

Zona Zas15027368 IES Maximino Romero de Lema Baio Zas DO15019086 CEIP Labarta Pose Baio Pequeno Zas OC15019281 CPI de Zas Zas Zas DO

Page 43: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Page 44: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Page 45: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

lugoLUGO

Page 46: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Page 47: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 47

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Alfoz27013922 CEIP do Castro de Ouro O Castro de Ouro Alfoz CC CEIP Santa Mª do Valadouro

27016649 IES Alfoz - Valadouro San Pedro de Mor Alfoz DO27012826 CEIP Santa María do Valadouro Ferreira O Valadouro OC CEIP do Castro de Ouro

Zona Os Ancares27000629 CEIP San Xoán Becerreá Becerreá OC CEIP das Nogais

27016315 IES de Becerreá Becerreá Becerreá DO27015906 CEIP da Ponte de Doiras Cereixedo Cervantes A a CPI de Cervantes

27015748 CEIP de Donís Donís Cervantes A a CPI Doutor Daniel Monje

27002353 CPI de Cervantes San Román de Cervantes

Cervantes DO CEIP da Ponte de Doiras

27007788 CPI Doutor Daniel Monje Navia de Suarna Navia de Suarna DO CEIP de Donis

27008148 CEIP das Nogais As Nogais As Nogais A a CEP San Xoán

27015967 CPI Uxío Novoneira Pedrafita do Cebreiro Pedrafita do Cebreiro DO CEIP Zanfoga CEIP Eduardo Cela Vila en Sarria CEIP de Samos en Sarria

27016157 CEIP Zanfoga Zanfoga Pedrafita do Cebreiro A a CPI Uxío Novoneira

Zona Baralla27007958 CPI Luís Díaz Moreno Baralla Baralla DO

CATÁLOGO A > ADSCRITO DO > Departamento de orientación OC > Departamento de orientación compartido (sede) CC > Centro compartido

Page 48: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

48 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Burela27002584 CEIP Virxe do Carme Burela Burela DO27015751 CEIP Vista Alegre Burela Burela OC CEIP Fondo Nois en Foz

27013934 IES Perdouro Burela Burela DO27013958 IES Monte Castelo Burela Burela DO

Zona Castro de Rei27001609 CEIP Ramón Falcón Castro de Rei Castro de Rei CC CEIP de Veleiro-Docampo

27001816 CEIP Veleiro-Docampo Ribeiras de Lea Castro de Rei OC CEIP Ramón Falcón

27015891 IES da Terra Chá, José Trapero Pardo Ribeiras de Lea Castro de Rei DO

Zona Castroverde27000319 CEIP Concepción López Rey A Esperela Baleira A a CPI de Castroverde

27002249 CPI de Castroverde Castroverde Castroverde DO CEIP Concepción López Rey

Zona Cervo27015301 CEIP de Cervo Cervo Cervo OC CEIP Mestre Rivera Casas

27013739 CEIP Mestre Rivera Casas Lieiro Cervo CC CEIP de Cervo

27013961 CEIP Galdín Lieiro Cervo CC CEIP Pedro Caselles Rollán en Xove

27016509 IES Marqués de Sargadelos Lieiro Cervo DO

Zona Chantada27001440 CEIP Xosé Luis Taboada Lousada Carballedo OC27013971 EEI de Chantada Chantada Chantada A a CEIP Eloísa Rivadulla

27003126 CEIP Xoán de Requeixo Chantada Chantada DO27013697 CEIP Eloísa Rivadulla Chantada Chantada DO EEI de Chantada

27003151 IES Lama das Quendas Chantada Chantada DO27003175 IES Val do Asma Chantada Chantada DO

Page 49: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 49

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Cospeito27016388 CEIP de Muimenta Muimenta Cospeito A a CPI Virxe do Monte

27002985 CEIP de Sisoi Sisoi Cospeito A a CPI Virxe do Monte

27002997 CPI Virxe do Monte Sistallo Cospeito DO CEIP de Muimenta CEIP de Sisoi

Zona O Courel27003655 CPI de Seoane Seoane Folgoso do Courel DO27013703 CEIP de Quiroga Quiroga Quiroga OC CEIP de San Clodio

27015189 IES de Quiroga Quiroga Quiroga DO27011032 CEIP de San Clodio San Clodio Ribas de Sil A a CEIP de Quiroga

Zona Fonsagrada27016182 CEIP de Carballido Carballido A Fonsagrada A a CEIP Santa María

27003850 CEIP Santa María A Fonsagrada A Fonsagrada OC CEIP de Carballido CEIP de Vilardíaz CEIP de Negueira de Muñiz

27014811 IES Fontem Albei A Fonsagrada A Fonsagrada DO27015918 CEIP de Vilardíaz Veiga de Logares A Fonsagrada A a CEIP Santa María

27007892 CEIP de Negueira de Muñiz Negueira Negueira de Muñiz A a CEIP Santa María

Zona Foz27004428 CEIP de Foz nº 1 Foz Foz CC CEIP O Cantel

27016391 CEIP O Cantel Foz Foz OC CEIP de Foz nº 1 EEI de Vilaronte

27020562 IES de Foz Foz Foz DO27004519 CEIP Fondo Nois Nois Foz CC CEIP Vista Alegre en Burela

27014355 EEI de Vilaronte Vilaronte Foz A a CEIP O Cantel

Page 50: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

50 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Friol27004635 CPI Dr. López Suárez Friol Friol DO

Zona Guitiriz27005020 CEIP Lagostelle Lagostelle Guitiriz OC CEIP Santo Estevo de Parga

27016200 IES Poeta Díaz Castro Lagostelle Guitiriz DO27005056 CEIP Santo Estevo de Parga Parga Guitiriz A a CEIP Lagostelle

Zona Guntín27014008 CPI Tino Grandío Guntín de Pallares Guntín DO CEIP de Lousada

27005263 CEIP de Lousada Lousada Guntín A a CPI Tino Grandío

Zona Láncara27005913 CPI Ramón Piñeiro Pobra de San Xiao, A Láncara DO CEIP do Páramo

27016492 CEIP do Páramo O Páramo O Páramo A a CPI Ramón Piñeiro

Zona Lugo27014847 CEIP do Corgo O Corgo O Corgo CC CEIP das Merceces

27014033 EEI Fingoi nº 2 Lugo Lugo A a CEIP Rosalía de Castro

27006164 CEIP Albeiros Lugo Lugo CC CEIP A Ponte

27006292 CEIP Virxe da Soidade Lugo Lugo DO27006334 CEIP das Mercedes Lugo Lugo OC CEIP do Corgo

27006371 CEIP Anexa Lugo Lugo DO27006383 CEIP A Ponte Lugo Lugo OC CEIP Albeiros

27006395 CEIP Benigno Quiroga Ballesteros Lugo Lugo CC CEIP de Casás

27006401 CEIP Sagrado Corazón Lugo Lugo DO27006449 CEIP Rosalía de Castro Lugo Lugo DO EEI Fingoi nº 2

Page 51: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 51

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

27013673 CEIP de Casás Lugo Lugo OC CEIP Benigno Quiroga Ballesteros

27014665 CEIP Luís Pimentel Lugo Lugo DO27014793 CEIP Paradai Lugo Lugo DO27016467 CEIP Menéndez y Pelayo Lugo Lugo DO27016728 CEIP Illa Verde Lugo Lugo DO CEIP Manuel Mallo Mallo

27014057 CEE Santa María Lugo lugo DO27006516 IES Politécnico de Lugo Lugo Lugo DO27006528 IES As Mercedes Lugo Lugo DO27006531 IES Lucus Augusti Lugo Lugo DO27006541 IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes Lugo Lugo DO27006553 IES Xoán Montes Lugo Lugo DO27015761 IES Ánxel Fole Lugo Lugo DO27015773 IES A Piringalla Lugo Lugo DO27016455 IES Sanxillao Lugo Lugo DO27016704 IES Manuel Leiras Pulpeiro Lugo Lugo DO27601509 EPAPU Albeiros Lugo Lugo DO27006048 CEIP Manuel Mallo Mallo Nadela Lugo A a CEIP Illa Verde

27010520 CEIP Virxe da Luz Portomarín Portomarín OC

Zona meira27006735 CEIP de Meira Meira Meira OC CEIP O Salvador en A Pastoriza CEIP Rosalía de Castro

CEIP Aníbal Otero CEIP de Bretoña en A Pastoriza

27016303 IES Pedregal de Irimia Meira Meira DO27010064 CEIP Rosalía de Castro Mosteiro Pol A a CEIP de Meira

27011160 CEIP Aníbal Otero San Xurxo de Piquín Ribeira de Piquín A a CEIP de Meira

Page 52: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

52 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona mondoñedo27006000 CEIP Juan Rey Lourenzá Lourenzá OC CEIP Álvaro Cunqueiro Mora EEI Santo Adrao

27014823 EEI Santo Adrao Santo Adrao de Lourenzá

Lourenzá A a CEIP Juan Rey

27006954 CEIP Álvaro Cunqueiro Mora Mondoñedo Mondoñedo CC CEIP Juan Rey

27006966 IES San Rosendo Mondoñedo Mondoñedo DO

Zona monforte27001087 CEIP Rosalía de Castro Bóveda Bóveda A a CEIP da Pobra de Brollón

27016662 CEIP de Monforte de Lemos Monforte de Lemos Monforte de Lemos DO27014860 CEIP A Gándara Monforte de Lemos Monforte de Lemos OC27015360 CEE Infanta Elena Monforte de Lemos Monforte de Lemos DO EEI Caixa Galicia

27007247 IES Francisco Daviña Rey Monforte de Lemos Monforte de Lemos DO27007259 IES Río Cabe Monforte de Lemos Monforte de Lemos DO27015311 IES A Pinguela Monforte de Lemos Monforte de Lemos DO27014781 Cen.

Pub.Caixa Galicia Monforte de Lemos Monforte de Lemos A a CEE Infanta Elena

27009050 CEIP Monte Baliño Castro-Pantón Pantón A a CEIP da Pobra de Brollón

27010155 CEIP da Pobra de Brollón A Pobra de Brollón A Pobra de Brollón DO CEIP Rosalía de Castro CEIP Monte Baliño CEIP Virxe do Carme

27012474 CEIP Virxe do Carme Arroxo Sober A a CEIP da Pobra de Brollón

Zona monterroso27000198 CEIP de Antas de Ulla Antas de Ulla Antas de Ulla CC CEIP de Palas de Rei en Palas

27020801 CEIP de Monterroso Monterroso Monterroso DO27016248 IES de Monterroso Monterroso Monterroso DO

Page 53: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 53

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona palas27014070 CEIP de Palas de Rei Palas de Rei Palas de Rei OC CEIP de Antas de Ulla en Monterroso

27016352 IES de Palas de Rei Palas de Rei Palas de Rei DO

Zona A pastoriza27009463 CEIP de Bretoña Bretoña A Pastoriza A a CEIP de Meira en Meira

27009608 CEIP O Salvador Pastoriza A Pastoriza CC CEIP de Meira en Meira

27016716 IES Fonmiñá Pastoriza A Pastoriza DO

Zona A pontenova27016297 IES Enrique Muruais A Pontenova A Pontenova DO27010325 CEIP da Pontenova A Pontenova A Pontenova OC CEIP de Riotorto

27011287 CEIP de Riotorto As Rodrigas Riotorto A a CEIP da Pontenova

Zona Rábade27014586 CEIP de Baamonde Baamonde Begonte A a CEIP Otero Pedrayo

27000897 CEIP Virxe do Corpiño Begonte Begonte A a CEIP Otero Pedrayo

27008513 CEIP Laverde Ruíz Outeiro de Rei Outeiro de Rei CC CEIP Otero Pedrayo

27011639 CEIP Otero Pedrayo Rábade Rábade OC CEIP Laverde Ruíz CEIP de Baamonde CEIP Virxe do Corpiño

27016613 IES Río Miño Rábade Rábade DO

Zona Ribadeo27016224 CEIP de San Cosme San Cosme de Barreiros Barreiros A a CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

27000541 CEIP San Miguel de Reinante Barreiros San Miguel de Reinante Barreiros

Barreiros DO CEIP de San Cosme CEIP Celso Currás

27010891 CEIP Gregorio Sanz Ribadeo Ribadeo DO

Page 54: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

54 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

27010933 IES Dionisio Gamallo Fierros Ribadeo Ribadeo DO27010945 IES Porta da Auga Ribadeo Ribadeo DO27020793 CIFP Porta da Auga Ribadeo Ribadeo DO27012607 CEIP Celso Currás Trabada Trabada A a CEIP San Miguel de Reinante

Barreiros

Zona Sarria27005469 CEIP Ricardo Gasset O Incio O Incio A a CEIP Antonio Fernández López

27009347 CEIP San Miguel Paradela Paradela CC CEIP Antonio Fernández López

27014240 CEIP de Samos Samos Samos A a CPI Uxío Novoneira en Os Ancares

27011743 CEIP Antonio Fernández López Choente Sarria OC CEIP San Miguel CEIP Ricardo Gasset

27014082 EEI de Sarria Sarria Sarria A a CEIP Frei Luis de Granada

27012012 CEIP Frei Luís de Granada Sarria Sarria DO EEI de Sarria en Sarria

27012036 IES Gregorio Fernández Sarria Sarria DO27012048 IES Xograr Afonso Gómez de Sarria Sarria Sarria DO27015979 CEIP Eduardo Cela Vila Triacastela Triacastela A a CPI Uxío Novoneira en Os Ancares

Zona O Saviñao27015785 CEIP de Currelos Vilaesteva O Saviñao A a CPI Dr. López Suárez

27012450 CPI Dr. López Suárez Vilasante O Saviñao DO CEIP de Currelos

Zona Taboada27012504 CPI San Tomé do Carballo Taboada Taboada DO

Zona Vilalba27000010 CEIP Aquilino Iglesia Alvariño Abadín Abadín OC CEIP de Moncelos

CEIP de Muras CEIP Castelao CEIP Monseivane

Page 55: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 55

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

27016480 CEIP de Moncelos Moncelos Abadín A a CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

27015876 CEIP de Muras Muras Muras A a CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

27015797 CEIP Castelao Belesar Vilalba A a CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

27015724 CEIP Monseivane Lanzós Vilalba A a CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

27015827 CEIP Terra Chá Román Vilalba OC EEI de Vilalba CEIP de Xermade

27014094 EEI de Vilalba Vilalba Vilalba CC CEIP Terra Chá

27013296 CEIP Manuel Mato Vizoso Vilalba Vilalba DO27013338 CEIP Antonio Insua Bermúdez Vilalba Vilalba DO27013314 IES Santiago Basanta Silva Vilalba Vilalba DO27013326 IES Lois Peña Novo Vilalba Vilalba DO27014859 CEIP de Xermade Xermade Xermade A a CEIP Terra Chá

Zona Viveiro27008355 CEIP Vicente Casabella Ourol Ourol A a CEIP Antonio Pedrosa Latas

27012887 CEIP do Vicedo O Vicedo O Vicedo CC CEIP de Covas

27013569 EEI de Vieiro A Cabana Viveiro A a CEIP de Covas

27013387 CEIP Antonio Pedrosa Latas Celeiro Viveiro OC CEIP Santa Rita CEIP Vicente Casabella

27016406 CEIP de Covas Covas Viveiro OC CEIP do Vicedo EEI de Vieiro

27016170 CEIP Santa Rita Galdo Viveiro CC CEIP Antonio Pedrosa Latas

27014100 EEI San Roque Viveiro Viveiro A a CEP Luis Tobío

27016674 CEP Luis Tobío Viveiro Viveiro DO EEI de San Roque

27013636 IES María Sarmiento Viveiro Viveiro DO27013648 IES Vilar Ponte Viveiro Viveiro DO

Zona Xove27005691 CEIP Pedro Caselles Rollán Xove Xove OC CEIP de Galdín en Cervo

27016625 IES Illa de Sarón Xove Xove DO

Page 56: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Page 57: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ourenseOURENsE

Page 58: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Page 59: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 59

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Allariz32000058 CEIP Padre Feijoo Allariz Allariz DO32016339 IES de Allariz Allariz Allariz DO32005691 CEIP Padre Crespo Xunqueira de Ambía Xunqueira de Ambía A a CEIP de Vilar de Barrio en Xinzo de Limia

Zona Bande32001002 CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas Bande Bande OC CEIP Santa Mª A Real

CEIP do Xurés CEIP Valle-Inclán

32016340 IES Aquis Querquernis Bande Bande DO32014902 CEIP Santa María A Real Entrimo Entrimo A a CEIP Xoaquín Lourenxo Xocas

32006358 CEIP do Xurés Lobios Lobios A a CEIP Xoaquín Lourenxo Xocas

32007739 CEIP Valle-Inclán Muíños Muíños A a CEIP Xoaquín Lourenxo Xocas

Zona O Barco32001658 CEIP Julio Gurriarán Canalejas O Barco O Barco de Valdeorras DO32001671 CEIP Ramón Otero Pedrayo O Barco O Barco de Valdeorras OC CEIP Xosé Manuel Folla Respino

EEI de Éntoma CEIP Virxe do Camiño

32015116 CEIP Condesa de Fenosa O Barco O Barco de Valdeorras DO32001683 IES Martaguisela O Barco O Barco de Valdeorras DO32001725 IES Lauro Olmo O Barco O Barco de Valdeorras DO32014707 EEI de Éntoma Éntoma O Barco de Valdeorras A a CEIP Ramón Otero Pedrayo

CATÁLOGO A > ADSCRITO DO > Departamento de orientación OC > Departamento de orientación compartido (sede) CC > Centro compartido

Page 60: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

60 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

32011901 CEIP Virxe do Camiño Rubiá Rubiá A a CEIP Ramón Otero Pedrayo

32013958 CEIP Xosé Manuel Folla Respino Vilamartín de Valdeorras Vilamartín de Valdeorras A a CEIP Ramón Otero Pedrayo

Zona Carballeda de Valdeorras32015025 CEIP de Casaio Casaio Carballeda de Valdeorras A a CPI Tomás Terrón Mendaña

32002781 CPI Tomás Terrón Mendaña Sobradelo Carballeda de Valdeorras DO CEIP de Casaio

32016467 IES Sección de Sobradelo-Carballeda Sobradelo Carballeda de Valdeorras DO

Zona O Carballiño32001920 CEIP de Beariz Beariz Beariz A a CEIP Nosa Sra de Xuvencos

32002122 CEIP Nosa Señora de Xuvencos Xuvencos Boborás DO CEIP de Beariz CEIP Virxe da Pena da Sela CEIP Eulogio Gómez Franqueira en Maside

32002951 CEIP Calvo Sotelo O Carballiño O Carballiño DO32003001 IES Nº 1 O Carballiño O Carballiño DO32015037 IES Manuel Chamoso Lamas O Carballiño O Carballiño DO32005408 CEIP Virxe da Pena da Sela Campo O Irixo A a CEIP Nosa Sra de Xuvencos

Zona Castro Caldelas32003643 CPI Virxe dos Remedios Castro Caldelas Castro Caldelas DO CEIP San Mamede

32015700 CEIP San Mamede Montederramo Montederramo A a CPI Virxe dos Remedios

Zona Celanova32003059 CEIP San Marcos Cartelle Cartelle A a CEIP Rogelio García Yánez

32003771 CEIP Curros Enríquez Celanova Celanova DO32016625 IES de Celanova Celanova Celanova DO32015645 CEIP Rosalía de Castro O Pao Gomesende A a CEIP Rogelio García Yánez

32015189 CEIP Joaquina Gallego Jorreto A Merca A Merca A a CEIP Mariñamansa en Ourense

Page 61: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 61

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

32011135 CEIP Rogelio García Yáñez Freás de Eiras Ramirás DO CEIP San Marcos CEIP Rosalía de Castro

Zona Coles32004118 CPI Antonio Faílde Cambeo Coles DO32010121 CEIP Roberto Blanco Torres A Peroxa A Peroxa A a CEIP Ben-Cho-Shey en Ourense

Zona A Gudiña32005305 CPI Laureano Prieto A Gudiña A Gudiña DO CEIP Augusto Assía

32007272 CEIP Augusto Assía A Mezquita A Mezquita A a CPI Laureano Prieto

Zona maceda32001312 CEIP de Baños de Molgas Baños de Molgas Baños de Molgas A a CEIP de Maceda

32006553 CEIP de Maceda Maceda Maceda OC CEIP Victor Manuel Vázquez Portomeñe CEIP de Baños de Molgas

32016431 IES San Mamede Maceda Maceda DO32005721 CEIP Víctor Manuel Vázquez Portomeñe Xunqueira de Espadanedo Xunqueira de Espadanedo A a CEIP de Maceda

Zona maside32014963 EEI de Dacón Amarante Maside A a CPI de Maside

32006929 CPI de Maside Maside Maside DO EEI de Dacón CEIP de Punxín

32010775 CEIP de Punxín Punxín Punxín A a CPI de Maside

32015921 CEIP Eulogio Gómez Franqueira Beariz San Amaro A a CEIP Nosa Sra de Xuvencos en O Carballiño

Zona Ourense32000356 CEIP Ramón Otero Pedrayo Amoeiro Amoeiro A a CEIP Virxe de Covadonga

32016789 CEIP Filomena Dato Valenzá Barbadás DO32020781 CEIP O Ruxidoiro Valenzá Barbadás DO

Page 62: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

62 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

32008033 CEIP de Luíntra Nogueira de Ramuín Nogueira de Ramuín A a CEIP Ben-Cho-Shey

32008392 CEIP Inmaculada Ourense Ourense CC CEIP Amadeo Rodríguez Barroso

32008768 CEIP O Couto Ourense Ourense DO32008771 CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB Ourense Ourense DO32008793 CEIP Manuel Luís Acuña Ourense Ourense OC CEIP Saco e Arce

32008801 CEIP Irmáns Villar Ourense Ourense DO32008811 CEIP Virxe de Covadonga Ourense Ourense DO CEIP Ramón Otero Pedrayo

32008835 CEIP Curros Enríquez Ourense Ourense OC CEIP As Mercedes

32008847 CEIP Amadeo Rodríguez Barroso Ourense Ourense OC CEIP Inmaculada en Ourense

32009153 CEIP Mariñamansa Ourense Ourense OC CEIP Joaquina Gallego Jorreto en Celanova

32009165 CEIP As Mercedes Ourense Ourense CC a CEIP Curros Enríquez

32015190 CEIP Albino Núñez Ourense Ourense DO32015219 CEIP Manuel Sueiro Ourense Ourense CC CEIP Vistahermosa

32015220 CEIP Vistahermosa Ourense Ourense OC CEIP Manuel Sueiro

32015669 CEIP Mestre Vide Ourense Ourense DO32016327 CEIP A Ponte Ourense Ourense DO32015529 CEE O Pino Ourense Ourense DO32008902 IES A Carballeira Ourense Ourense DO32008941 IES Eduardo Blanco Amor Ourense Ourense DO32008951 IES Ramón Otero Pedrayo Ourense Ourense DO32009116 IES 12 de Outubro Ourense Ourense DO32009131 IES Universidade Laboral Ourense Ourense DO32009190 IES As Lagoas Ourense Ourense DO32015207 IES O Couto Ourense Ourense DO32016273 IES Xesús Ferro Couselo Ourense Ourense DO32016455 IES Julio Prieto Nespereira Ourense Ourense DO32016765 IES Portovello Ourense Ourense DO32015050 CIFP A Farixa Ourense Ourense DO

Page 63: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 63

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

32020744 CIFP Santa María de Europa Ourense Ourense DO32015581 EPAPU de Ourense Ourense Ourense DO32015463 CEE Miño Santa Marta de Velle Ourense DO32009301 CEIP de Seixalbo Seixalbo Ourense OC EEI de Solbeira

EEI de Noalla EEI de Santa Cruz EEI de Taboadela

32009360 CPI José García García Tras do Hospital Ourense DO32015359 EEI de Solbeira Solbeira Paderne de Allariz A a CEIP de Seixalbo

32016029 CEIP Ben-Cho-Shey Santa Marta de Moreiras

O Pereiro de Aguiar OC CEIP Roberto Blanco Torres en Coles CEIP de Luíntra

32015396 EEI de Noalla Noalla San Cibrao das Viñas A a CEIP de Seixalbo

32015402 EEI de Santa Cruz Santa Cruz da Rabeda San Cibrao das Viñas A a CEIP de Seixalbo

32015426 EEI de Taboadela Taboadela Taboadela A a CEIP de Seixalbo

32012711 CEIP Saco e Arce Toén Toén A a CEIP Manuel Luis Acuña

32016285 IES de Vilamarín Vilamarín Vilamarín DO

Zona A pobra de Trives32004489 CEIP de Chandrexa de Queixa Celeiros Chandrexa de Queixa A Clausurada a CEIP Manuel Bermúdez Couso

32006747 CEIP de Manzaneda Manzaneda Manzaneda A a CEIP Manuel Bermúdez Couso

32010601 CEIP Manuel Bermúdez Couso A Pobra de Trives A Pobra de Trives OC CEIP de Chandrexa de Queixa CEIP de Manzaneda CEIP de San Xoán de Río

32015876 IES Xermán Ancochea Quevedo A Pobra de Trives A Pobra de Trives DO32011457 CEIP de San Xoán de Río San Xoán de Río San Xoán de Río A a CEIP Manuel Bermúdez Couso

Zona O Ribeiro

32015891 CEIP San Salvador A Arnoia A Arnoia A a CEIP Otero Novas

32000708 CEIP Virxe de Guadalupe Avión Avión A a CEIP Pena Corneira

Page 64: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

64 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

32015906 CEIP Pena Corneira Carballeda de Avia Carballeda de Avia DO CEIP Carmen García Carrasco CEIP Virxe de Guadalupe CEIP Emilia Pardo Bazán CEIP de Quins

32003503 CEIP de Castrelo de Miño Astariz Castrelo de Miño A a CEIP Otero Novas

32015918 CEIP Carmen García Carrasco Cenlle Cenlle A a CEIP Pena Corneira

32015268 CEIP Otero Novas Cortegada Cortegada DO CEIP de Castrelo de Miño CEIP San Salvador en CRA Amencer

32006000 CEIP Emilia Pardo Bazán Leiro Leiro A a CEIP Pena Corneira

32016261 CEIP de Quins Quins Melón A a CEIP Pena Corneira

32015177 CPI de Padrenda-Crespos Crespos Padrenda DO32011305 CPI Tomás de Lemos Ribadavia Ribadavia DO32011330 IES O Ribeiro Ribadavia Ribadavia DO32015475 IES Abrente Ribadavia Ribadavia DO32020628 CRA Amencer San Paio Ribadavia A a CEIP Otero Novas

Zona A Rúa32015098 CEIP do Bolo O Bolo O Bolo A CEIP Manuel Respino

32016595 EEI de Larouco Larouco Larouco A CEIP Manuel Respino

32011755 CEIP Manuel Respino A Rúa de Valdeorras A Rúa OC CEIP do Bolo EEI de Larouco

32016637 IES Cosme López Rodríguez A Rúa de Valdeorras A Rúa DO

Zona San Cristovo de Cea32012103 CPI Virxe da Saleta Cea San Cristovo de Cea DO

Zona Verín32015682 CEIP de Castrelo do Val Castrelo do Val Castrelo do Val A a CEIP das Vendas da Barreira

32004398 CEIP Vicente Risco Cualedro Cualedro A a CEIP de Oímbra

Page 65: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 65

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

32015165 CEIP O Castiñeiro Laza Laza A a CEIP das Vendas da Barreira

32020801 CRA de Monterrei Albarellos Monterrei A a CEIP de Oímbra

32015657 CEIP de Medeiros Medeiros Monterrei A a CEIP de Oímbra

32008173 CEIP de Oímbra Oímbra Oímbra DO CRA de Monterrei CEIP Vicente Risco CEIP Medeiros

32015256 CEIP das Vendas da Barreira Riós Riós DO CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez CEIP de Castrelo do Val CEIP O Castiñeiriño

32015797 CEIP Amaro Refojo Verín Verín DO32013521 CEIP Princesa de España Verín Verín DO32013582 IES García-Barbón Verín Verín DO32013612 IES Xesús Taboada Chivite Verín Verín DO32016790 IES Castro de Baronceli Verín Verín DO32014501 CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez Vilardevós Vilardevós A a CEIP das Vendas da Barreira

Zona Viana do Bolo32013168 CEIP Eduardo Ávila Bustillo A Veiga A Veiga A a CEIP Bibei

32013661 CEIP Bibei Viana do Bolo Viana do Bolo OC CEIP de Vilariño de Conso CEIP Eduardo Ávila Bustillo

32016777 IES Carlos Casares Viana do Bolo Viana do Bolo DO32015141 CEIP de Vilariño de Conso Vilariño de Conso Vilariño de Conso A a CEIP Bibei

Zona Xinzo de Limia32016236 CEIP de Baltar Baltar Baltar A a CEIP Antonio Vázquez Vázquez

32002043 CEIP dos Blancos Os Blancos Os Blancos A a CEIP de Vilar de Barrio

32002481 CEIP Nosa Señora do Carme Calvos Calvos de Randín A a CEIP Antonio Vázquez Vázquez

32011032 CEIP Antonio Vázquez Vázquez Rairiz de Veiga Rairiz de Veiga DO CEIP Nosa Sra do Carme CEIP de Baltar CEIP de Sandiás EEI de Vilar de Santos

Page 66: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

66 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

32016042 CEIP de Sandiás Sandiás Sandiás A a CEIP Antonio Vázquez Vázquez

32012425 CEIP de Sarreaus Sarreaus Sarreaus A a CEIP de Vilar de Barrio

32014151 CEIP de Vilar de Barrio Vilar de Barrio Vilar de Barrio DO CEIP Padre Crespo en Allariz CEIP dos Blancos CEIP de Sarreaus

32014227 EEI de Vilar de Santos Vilar de Santos Vilar de Santos A a CEIP Antonio Vázquez Vázquez

32004829 CEIP Rosalía de Castro Xinzo de Limia Xinzo de Limia DO32004830 CEIP Sergio Mascareñas Xinzo de Limia Xinzo de Limia DO32014801 IES Cidade de Antioquía Xinzo de Limia Xinzo de Limia DO32015232 IES Lagoa de Antela Xinzo de Limia Xinzo de Limia DO

Page 67: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Page 68: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Page 69: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

pontevedrapONTEVEDRA

Page 70: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Page 71: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 71

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Baiona36017211 EEI de Burgo-Baíña Baíña Baiona A a CEIP de Fontes-Baíña

36014921 CEIP de Fontes-Baíña Baíña Baiona OC CEIP de Belesar EEI Agro-Baredo EEI Burgo-Baíña

36000247 CPI de Cova Terreña Baiona Baiona DO36019657 IES Primeiro de Marzo Baiona Baiona DO36014362 EEI de Agro-Baredo Baredo Baiona A a CEIP de Fontes-Baíña

36018963 CEIP de Belesar Belesar Baiona CC CEIP de Fontes-Baíña

36014374 EEI O Areal Santa Cristina da Ramallosa Baiona A a CEP de Sabarís

36000302 CEP de Sabarís Santa Cristina da Ramallosa Baiona OC CEIP Mestre Manuel García en A Guarda EEI O Areal

Zona Barro36020234 IES de Barro Barro Barro DO36015381 EEI de Curro Curro Barro A a CEIP Amor Ruibal

36000181 CEIP Amor Ruibal Perdecanai Barro OC EEI de Currro

Zona Bueu36000326 CEIP Montemogos Beluso Bueu DO36000341 CEIP A Pedra Bueu Bueu DO36019463 IES Johan Carballeira Bueu Bueu DO36020246 IES Illa de Ons Bueu Bueu DO36000375 CEIP da Torre-Cela Cela Bueu OC

CATÁLOGO A > ADSCRITO DO > Departamento de orientación OC > Departamento de orientación compartido (sede) CC > Centro compartido

Page 72: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

72 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Caldas de Reis36000405 CPI Alfonso VII Caldas de Reis Caldas de Reis DO36016127 IES Aquis Celenis Caldas de Reis Caldas de Reis DO36013151 EEI de Carracedo Carracedo Caldas de Reis A a CEIP San Clemente de Cesar

36013175 EEI Santo André de Cesar Cesar Caldas de Reis A a CEIP San Clemente de Cesar

36013931 EEI de Godos Godos Caldas de Reis A a CEIP San Clemente de Cesar

36013886 EEI Saiar Saiar Caldas de Reis A a CEIP San Clemente de Cesar

36015861 CEIP San Clemente de Cesar San Clemente Caldas de Reis OC EEI de Carracedo EEI Santo Andrés de Cesar EEI de Godos EEI de Saiar

Zona Cambados36019773 EEI da Pastora Cambados Cambados CC a CEIP de Castrelo

36000478 CEP Antonio Magariños Pastoriza Cambados Cambados DO36015093 CEIP San Tomé Cambados Cambados DO36000481 IES Ramón Cabanillas Cambados Cambados DO36019396 IES Francisco Asorey Cambados Cambados DO36000508 CEIP de Castrelo Castrelo Cambados OC EEI da Pastora

36016103 CEIP de Corbillón Corvillón Cambados CC CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

36018069 EEI Oubiña Oubiña Cambados A a CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

36018859 EEI Modia Vilariño Cambados A a CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

36000648 CEIP Enrique Barreiro Piñeiro Vilariño Cambados OC CEIP de Corbillón EEI Modia EEI Oubiña

Zona Cangas36015950 CEIP da Espiñeira-Aldán Aldán Cangas CC CEIP de Cangas

36000879 CEIP de Cangas Cangas Cangas OC CEIP da Espiñeira-Aldán

Page 73: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 73

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

36000922 IES María Soliño Cangas Cangas DO36019475 IES de Rodeira Cangas Cangas DO36018975 CEIP A Rúa Coiro Cangas OC CEIP do Hío

36000934 CEIP do Castrillón-Coiro Coiro Cangas DO36001033 CEIP de San Roque de Darbo Darbo Cangas DO36018501 IES Monte Carrasco Darbo Cangas DO36001057 CEIP do Hío O Hío Cangas CC CEIP A Rúa

Zona A Cañiza36000031 CEIP Antonio Carpintero Arbo Arbo OC CEIP Manuel Sieiro

36001148 CPI da Cañiza A Cañiza A Cañiza DO36015101 IES da Cañiza A Cañiza A Cañiza DO36014945 CEIP de Valeixe Valeixe A Cañiza A a CEIP Antonio Blanco Rodríguez en

Mondariz

36001707 CEIP Manuel Sieiro (de Crecente) Crecente Crecente CC CEIP Antonio Carpintero

Zona Catoira36014830 EEI de Abalo Abalo Catoira A a CPI de Progreso

36001240 EEI de Dimo Dimo Catoira A a CPI de Progreso

36013904 EEI da Baiuca Oeste Catoira A a CPI de Progreso

36001252 CPI de Progreso Oeste Catoira DO EEI de Abalo EEI de Dimo EEI de Baiuca

Zona Cotobade36001550 CEIP de Carballedo Carballedo Cotobade CC Ceip de Tenorio

36001665 CEIP de Tenorio Tenorio Cotobade OC CEIP de Carballedo

36024197 IES de Cotobade Tenorio Cotobade DO

Page 74: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

74 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Cuntis36001756 EEI de Arcos de Furcos Arcos Cuntis A a CPI Aurelio Marcelino Rey García

36015111 CPI Aurelio Marcelino Rey García Cuntis Cuntis DO EEI Arcos de Fucos

Zona A Estrada36002220 CEIP Cabada Vázquez Codeseda A Estrada A a CEIP Manuel Villar Parama

36002347 CEIP Pérez Viondi A Estrada A Estrada DO36013618 CEIP de Figueiroa A Estrada A Estrada DO36002335 IES Manuel García Barros A Estrada A Estrada DO36002359 IES Antón Losada Diéguez A Estrada A Estrada DO36020258 IES Nº 1 A Estrada A Estrada DO36014854 CEIP de Oca Oca A Estrada CC CEIP do Foxo

36002773 CEIP do Foxo Rubín A Estrada OC CEIP de Oca

36014866 CEIP Manuel Villar Paramá San Xurxo de Vea A Estrada OC CEIP Cabada Vázquez

Zona Forcarei36001343 CEIP San Xoán Bautista Cerdedo Cerdedo A a CEIP Nosa Sra. das Dores

36003111 CEIP Nosa Señora das Dores Forcarei Forcarei OC CEIP San Xoán Bautista CEIP de Soutelo de Montes

36019323 IES Chano Piñeiro Forcarei Forcarei DO36003170 CEIP de Soutelo de Montes A Madanela de Montes Forcarei A a CEIP Nosa Sra. das Dores

Zona Gondomar36017703 CEIP Souto-Donas Donas Gondomar DO EEI de Moreira

36019220 IES Auga da Laxe Gondomar Gondomar DO36020261 IES Terra de Turonio Gondomar Gondomar DO36020453 EEI de Moreira Mañufe Gondomar A a CEIP Souto-Donas

Page 75: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 75

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

36003662 CEIP Chano Piñeiro Mañufe Gondomar DO36018987 CRA Antía Cal Peitieiros Gondomar A a CEIP Xosé Neira Vilas

36018631 CEP Xosé Neira Vilas Peitieiros Gondomar DO CRA Antía Cal

36014672 CEIP Serra-Vincios Vincios Gondomar OC

Zona O Grove36003807 CEIP Rosalía de Castro O Grove O Grove DO36003832 CEIP Valle-Inclán O Grove O Grove DO36014878 CEIP de Conmeniño O Grove O Grove OC CEIP As Bizocas

EEI Monte da Vila

36018100 CEIP As Bizocas O Grove O Grove A a CEIP de Conmeniño

36019232 IES Monte da Vila O Grove O Grove DO36020271 IES As Bizocas O Grove O Grove DO36015123 EEI Monte da Vila Tremoedo O Grove A a CEIP de Conmeniño

Zona A Guarda36016784 EEI Camposancos Camposancos A Guarda A a CEIP A Sangriña

36018653 CEIP As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo

A Guarda A Guarda OC CEIP Manuel Rodríguez Sinde

36003959 CEIP Manuel Rodríguez Sinde A Guarda A Guarda CC CEIP As Solanas-Nicolás Gutierrez Campo

36019244 IES A Sangriña A Guarda A Guarda DO36015706 EEI da Gándara Salcidos A Guarda A a CEIP A Sangriña

36016280 EEI de Cividáns Salcidos A Guarda A a CEIP A Sangriña

36015135 CEIP A Sangriña Salcidos A Guarda OC EEI Camposancos EEI da Gándara EEI de Cividáns

36016735 CEIP de Refoxos Loureza Oia A a CRA María Zambrano en O Rosal

36006067 CEIP Mestre Manuel García Oia Oia CC CEP de Sabarís

Page 76: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

76 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Lalín36003480 CEIP de Agolada Ferreiroa Agolada OC36001975 CEIP Pío Cabanillas Gallas O Castro Dozón A a CEIP Xoaquín Loriga

36014970 CEIP Varela Buxán Cercio Lalín A a CEIP Xoaquín Loriga

36013916 EEI de Donramiro Donramiro Lalín A a CEIP Manuel Rivero

36004095 CEIP Manuel Rivero Lalín Lalín OC CEIP Vicente Arias de la Maza

36004101 CEIP Xesús Golmar Lalín Lalín DO36004137 IES Ramón Mª Aller Ulloa Lalín Lalín DO36013758 IES Laxeiro Lalín Lalín DO36004149 CEIP Xoaquín Loriga Prado Lalín OC CEIP Pío Cabanillas Gallas

CEIP Varela Buxán

36004174 CEIP Vicente Arias de la Maza Vilatuxe Lalín CC CEIP Manuel Rivero

Zona marín36004460 CEIP de Ardán Ardán Marín CC CEIP de Seixo

36004538 EEI Nosa Señora do Carme Marín Marín A a CEIP do Carballal

36014982 EEI Calvo Sotelo Marín Marín A a CEIP de Sequelo-Marín

36004472 CEIP do Carballal Marín Marín DO EEI Nosa Sra. do Carme

36004484 CEIP da Laxe Marín Marín DO36004496 CEIP de Sequelo-Marín Marín Marín DO EEI Calvo Sotelo

36004551 IES Illa de Tambo Marín Marín DO36020295 IES Mestre Landín Marín Marín DO36004642 EEI de Mogor Mogor Marín A a CEIP de Seixo

36015159 IES Chan do Monte Mogor Marín DO36004681 CEIP de Seixo Seixo Marín OC CEIP de Ardán EEI de Mogor

Page 77: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 77

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona meaño36004691 CEIP de Coirón-Dena Dena Meaño DO EEI de Xil-Meaño

36015871 CEIP de Meaño-As Covas Meaño Meaño OC CRA de Meis en Meis

36020301 IES de Meaño Meaño Meaño DO36017636 EEI de Xil-Meaño Xil Meaño A a CEIP de Coirón Dena

Zona meis36018446 CEIP da Armenteira A Armenteira Meis A a CPI de Mosteiro-Meis

36004708 CPI de Mosteiro-Meis Mosteiro Meis DO CEIP da Armenteira

36024604 CRA de Meis San Lourenzo de Negreira Meis CC CEIP de Meaño-As Covas en Meaño

Zona moaña36004711 CEIP Domaio Domaio Moaña OC CEIP A Guía

36013552 CEIP de Seara Meira Moaña OC EEI do Con EEI de Verducedo

36004733 CEIP de Reibón Meira Moaña DO36019438 CEIP A Guía Meira Moaña CC CEIP Domaio

36016796 EEI de Verducedo Moaña Moaña A a CEIP de Seara

36016607 CEIP de Quintela Moaña Moaña OC CEIP de Abelendo EEI de Tirán

36016590 CEIP de Abelendo Moaña Moaña CC CEIP de QuIntela

36004745 IES A Paralaia Moaña Moaña DO36018999 IES As Barxas Moaña Moaña DO36016814 EEI do Con Tirán Moaña A a CEIP de Seara

36015378 CEIP de Tirán Tirán Moaña A a CEIP de Quintela

Zona mondariz36001690 CEIP Antonio Blanco Rodríguez Covelo Covelo OC CEIP de Valeixe en A Cañiza

Page 78: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

78 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

36004927 CPI de Mondariz Mondariz Mondariz DO CEIP Nosa Sra. de Lourdes

36005087 CEIP Nosa Señora de Lourdes Mondariz-Balneario Mondariz-Balneario A a CPI de Mondariz

Zona moraña36013540 EEI de Amil Amil Moraña A a CPI Santa Lucía

36013527 EEI de Lamas Lamas Moraña A a CPI Santa Lucía

36005142 CPI Santa Lucía Saiáns Moraña DO EEI Amil EEI de Lamas EEI San Lourenzo de Moraña

36013539 EEI San Lourenzo de Moraña San Lourenzo de Moraña

Moraña A a CPI Santa Lucía

Zona mos36016619 CEIP de Atín-Cela Cela Mos OC CEIP Mestre Valverde Mayo

36016826 EEI de Louredo Louredo Mos A a CEIP Mestre Martínez Alonso

36005245 CEIP Mestre Martínez Alonso Mos Mos OC CEIP de Petelos EEI de Louredo

36019441 CEIP de Petelos Petelos Mos CC CEIP Mestre Martínez Alonso

36020131 IES de Mos Petelos Mos DO36017648 CEIP Mestre Valverde Mayo Sanguiñeda Mos CC CEIP de Atín-Cela

36013564 CEIP Pena de Francia Tameiga Mos DO

Zona As Neves36005555 CEIP Marquesa do Pazo da Mercé As Neves As Neves DO EEI de Rubiós en As Neves

EEI de Taboexa CEIP de Vide

36005622 EEI de Rubiós Rubiós As Neves A Clausurada a CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

36005658 EEI de Taboexa Taboexa As Neves A a CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

36019402 IES Pazo da Mercé Tortoreos As Neves DO

Page 79: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 79

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

36005683 CEIP de Vide Vide As Neves a CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

Zona Nigrán36014416 EEI Marín-Camos Camos Nigrán A a CEP da Cruz

36016620 CEP da Cruz Camos Nigrán OC EEI de Chandebrito EEI Marín-Camos

36017545 EEI de Chandebrito Chandebrito Nigrán A a CEP da Cruz

36005774 CEIP Humberto Juanes Nigrán Nigrán DO EEI As Chans

36014428 IES Val Miñor Nigrán Nigrán DO36015184 IES Escolas Proval Nigrán Nigrán DO36015160 EEI As Dunas Panxón Panxón Nigrán A a CPI de Panxón

36005865 CPI de Panxón Panxón Nigrán DO EEI As Dunas-Panxón

36014431 EEI As Chans Priegue Nigrán A a CEIP Humberto Juanes

36005956 CEIP Carlos Casares A Ramallosa Nigrán OC CEIP de Mallón

36018434 CEIP Mallón A Ramallosa Nigrán CC CEIP Carlos Casares

36024756 CEE de Panxón San Xoán de Panxón Nigrán DO

Zona pazos de Borbén36014684 EEI de Outeiro Nespereira Pazos de Borbén A a CPI Curros Enríquez

36006079 CPI Curros Enríquez Pazos Pazos de Borbén DO EEI de Outeiro

Zona poio36007060 CEIP de Chancelas Combarro Poio OC CEP de Espedregada EEI de Samieira

36013345 EEI de Albar Poio Poio A a CEIP Isidora Riestra

36013357 EEI do Sartal Poio Poio A a CEIP Isidora Riestra

36013369 EEI de Portosanto Poio Poio A a CEIP de Lourido

36013710 EEI do Vao Poio Poio A a CEIP de Lourido

Page 80: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

80 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

36020404 EEI do Pereiro Poio Poio A a CEIP Isidora Riestra

36007199 CEIP Isidora Riestra Poio Poio DO EEI de Albar EEI do Sartal EEI do Pereiro

36015202 CEIP de Lourido Poio Poio OC CEIP de Viñas EEI de Portosanto EEI do Vao

36007242 CEIP de Viñas Poio Poio CC CEIP de Lourido

36007230 CEE do Vao Poio Poio36020143 IES de Poio Poio Poio DO36015895 CEIP de Espedregada Raxó Poio CC CEIP de Chancelas

36013370 EEI de Samieira Samieira Poio A a CEIP de Chancelas

Zona ponte Caldelas36003388 CEIP Doutor Suárez Fornelos de Montes Fornelos de Montes OC CEIP A Reigosa

36014611 CEIP A Lama Pedreira A Lama OC EEI de Xustáns

36007591 CEIP Manuel Cordo Boullosa Ponte Caldelas Ponte Caldelas DO36020313 IES de Ponte Caldelas Ponte Caldelas Ponte Caldelas DO36015536 CEIP A Reigosa Tourón Ponte Caldelas CC CEIP Doutor Suárez

36016875 EEI de Xustáns Xustáns Ponte Caldelas A a CEIP A Lama

Zona ponteareas36007370 CEIP Feliciano Barrera Guláns Ponteareas A a CEIP de Santiago de Oliveira

36024069 CRA A Picaraña Moreira Ponteareas CC CEIP de Santiago de Oliveira

36016942 CEIP de Santiago de Oliveira Oliveira Ponteareas OC CRA A Picaraña CEIP Feliciano Barrera

36016954 CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera Ponteareas Ponteareas DO EEI San Mateo de Oliveira

36007497 CEIP Nosa Señora dos Remedios Ponteareas Ponteareas DO36007539 CEIP Fermín Bouza Brey Ponteareas Ponteareas DO36013692 IES Val do Tea Ponteareas Ponteareas DO

Page 81: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 81

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

36014520 IES Pedra da Auga Ponteareas Ponteareas DO36007552 CIFP A Granxa Ponteareas Ponteareas DO36014519 EEI San Mateo de Oliveira San Mateo de Oliveira Ponteareas A a CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

Zona pontecesures36007621 CPI de Pontecesures Pontecesures Pontecesures DO

Zona pontevedra36000685 CEIP Pedro Antonio Cerviño O Campo Campo Lameiro CC CEIP Santo André de Xeve

36015433 EEI de Cerdeiras Fragas Campo Lameiro A a CEIP Santo André de Xeve

36006109 CEIP de Parada-Campañó Campañó Pontevedra CC CEIP San Benito de Lérez

36014465 EEI da Meán Cerponzóns Pontevedra A a CEIP A Xunqueira nº 2

36006134 CEIP San Benito de Lérez Lérez Pontevedra OC CEIP de Parada-Campañó EEI de Verducido

36006195 CEIP A Carballeira Lourizán Pontevedra CC CEIP Froebel

36019608 CEIP de Marcón Marcón Pontevedra CC CEIP de Cabanas

36006778 CEIP de Ponte Sampaio Ponte Sampaio Pontevedra A a CPI Manuel Padín Truiteiro en Soutomaior

36013837 EEI dos Campos Pontevedra Pontevedra OC EEI Concepción Crespo Rivas

36014994 EEI Concepción Crespo Rivas Pontevedra Pontevedra CC EEI dos Campos

36015172 CEP A Xunqueira Nº 2 Pontevedra Pontevedra DO EEI da Meán

36019611 CEP Marcos da Portela Pontevedra Pontevedra DO36006407 CEIP Froebel Pontevedra Pontevedra OC CEIP A Carballeira

36006122 CEIP A Xunqueira Nº 1 Pontevedra Pontevedra DO36006353 CEIP de Vilaverde-Mourente Pontevedra Pontevedra DO36006377 CEIP Álvarez Limeses Pontevedra Pontevedra DO36006390 CEIP Manuel Vidal Portela Pontevedra Pontevedra DO36017661 CEIP Praza de Barcelos Pontevedra Pontevedra DO36006420 CEIP Campolongo Pontevedra Pontevedra DO

Page 82: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

82 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

36006419 IES Fogar Prov. Príncipe Felipe Pontevedra Pontevedra DO36006717 IES Sánchez Cantón Pontevedra Pontevedra DO36006729 IES Valle-Inclán Pontevedra Pontevedra DO36006730 IES Frei Martín Sarmiento Pontevedra Pontevedra DO36013761 IES A Xunqueira I Pontevedra Pontevedra DO36014489 IES A Xunqueira Pontevedra Pontevedra DO36018379 IES A Xunqueira II Pontevedra Pontevedra DO36018677 IES Luís Seoane Pontevedra Pontevedra DO36019268 IES Gonzalo Torrente Ballester Pontevedra Pontevedra DO36020064 CIFP Carlos Oroza Pontevedra Pontevedra DO36018872 EPAPU Río Lérez Pontevedra Pontevedra DO36006833 CEIP San Martiño Salcedo Pontevedra OC EEI de Lusquiños

36018690 CEIP de Cabanas Salcedo Pontevedra OC CEIP de Marcón

36020489 EEI de Lusquiños Tomeza Pontevedra A a CEIP San Martiño

36015500 EEI de Verducido Verducido Pontevedra A a CEIP San Benito de Lérez

36019517 CEIP Santo André de Xeve Xeve Pontevedra OC CEIP Pedro Antonio Cerviño EEI de Cerdeiras

Zona O porriño36018422 CEIP de Atios Atios O Porriño CC CEIP da Cruz-Budiño

36016929 CEIP da Cruz-Budiño Budiño O Porriño OC CEIP de Atios

36016930 EEI de Chenlo Chenlo O Porriño A a CPI da Ribeira

36017570 EEI de Mosende Mosende O Porriño A a CPI da Ribeira

36016401 EEI de Pontellas Pontellas O Porriño A a CPI da Ribeira

36007023 CEIP Xosé Fernández López O Porriño O Porriño DO36007011 IES Pino Manso O Porriño O Porriño DO36019529 IES Ribeira do Louro O Porriño O Porriño DO36017715 CEIP Antonio Palacios Torneiros O Porriño DO

Page 83: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 83

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

36017685 CPI da Ribeira Torneiros O Porriño DO EEI de Chenlo EEI de Mosende EEI de Pontellas

Zona portas36013311 EEI de Lantaño Lantaño Portas A a CPI Domingo Fontán

36007035 CPI Domingo Fontán Portas Portas DO EEI de Lantaño EEI de Romai

36013333 EEI de Romai Romai Portas A a CPI Domingo Fontán

Zona Redondela36007631 CEIP de Porto Cabeiro Cabeiro Redondela OC CEIP Quintela

36015007 CEIP de Cedeira Cedeira Redondela CC CEIP de Laredo

36015214 EEI de San Pedro de Cesantes Cesantes Redondela A a CEIP Outeiro das Penas

36007643 CEIP Outeiro das Penas Cesantes Redondela DO EEI de San Pedro de Cesantes

36014881 CEIP Alexandre Bóveda Chapela Redondela OC CEIP da Igrexa-Chapela CEIP de San Vicente-Trasmañó

36014817 CEIP da Igrexa-Chapela Chapela Redondela CC CEIP Alexandre Bóveda

36016644 CEIP de Laredo Chapela Redondela OC CEIP de Cedeira

36019566 IES de Chapela Chapela Redondela DO36018410 CEIP Quintela Quintela Redondela CC CEIP de Porto Cabeiro

36007709 CEIP de Santo Paio de Abaixo Reboreda Redondela DO EEI de Ventosela

36014726 EEI A Marisma Redondela Redondela A a CEP Santa Mariña

36007710 CEP Santa Mariña Redondela Redondela DO EEI A Marisma

36007734 IES Mendiño Redondela Redondela DO36016656 IES Pedro Floriani Redondela Redondela DO36020325 IES Illa de San Simón Redondela Redondela DO36015342 CEIP de San Vicente-Trasmañó Trasmañó Redondela A a CEIP Alexandre Bóveda

36015548 EEI de Ventosela Ventosela Redondela A a CEIP Santo Paio de Abaixo

Page 84: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

84 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

Zona Ribadumia36007813 CPI Julia Becerra Malvar Barrantes Ribadumia DO CRA de Ribadumia

36024616 CRA de Ribadumia Leiro Ribadumia A a CPI Julia Becerra Malvar

Zona Rodeiro36008155 CPI de Rodeiro Rodeiro Rodeiro DO

Zona O Rosal36024173 CRA María Zambrano Pías O Rosal DO CEIP de Refoxos en A Guarda

36013576 CPI Manuel Suárez Marquier O Rosal O Rosal DO

Zona Salceda de Caselas36024628 IES Pedras Rubias Parderrubias Salceda de Caselas DO36008489 CEP Altamira Salceda de Caselas Salceda de Caselas DO36024318 CRA Raíña Aragonta Santa María de Salceda Salceda de Caselas DO

Zona Salvaterra de miño36016966 CEP Carlos Casares Alxén Salvaterra de Miño CC CEIP de Leirado

36008751 CEIP Infante Felipe de Borbón Lagoa Salvaterra de Miño DO36014738 CEIP de Leirado Leirado Salvaterra de Miño OC CEP Carlos Casares

CRA A Lagoa

36024070 CRA A Lagoa Salvaterra de Miño Salvaterra de Miño CC CEIP de Leirado

36020337 IES de Salvaterra de Miño Salvaterra de Miño Salvaterra de Miño DO

Zona Sanxenxo36008805 CEIP de Portonovo Adina Sanxenxo DO36020349 IES de Sanxenxo Adina Sanxenxo DO

Page 85: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 85

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

36017582 EEI de Aios Aios Sanxenxo A a CEIP de Nantes

36008829 CEIP Magaláns-Dorrón Dorrón Sanxenxo OC36019104 CEIP Nantes Nantes Sanxenxo OC CEIP de Noalla-Telleiro EEI de Aios en Sanxenxo

36015846 CEIP de Noalla-Telleiro Noalla Sanxenxo CC CEIP de Nantes

36008866 CEIP A Florida Padriñán Sanxenxo DO36008878 CEIP Cruceiro Vilalonga Sanxenxo DO36019256 IES de Vilalonga Vilalonga Sanxenxo DO

Zona Silleda36018331 EEI de Escuadro Escuadro Silleda A a CEIP da Bandeira

36018343 EEI de Laro Laro Silleda A a CEIP de Silleda

36009032 CEIP da Bandeira Manduas Silleda OC CEIP de Merza en Viladecruces EEI de Escuadro

36009135 CEIP de Silleda Silleda Silleda DO EEI de Laro

36020350 IES Pintor Colmeiro Silleda Silleda DO

Zona Soutomaior36009172 CPI Manuel Padín Truiteiro Arcade Soutomaior DO EEI de Romariz

CEIP de Ponte Sampaio en Pontevedra

36014763 EEI de Romariz Soutomaior Soutomaior A a CPI Manuel Padín Truiteiro

Zona Tomiño36009411 CEIP Pintor Antonio Fernández Goián Tomiño OC CEIP de Barrantes

36019049 CEIP de Barrantes Mosteiro-Barrantes Tomiño CC CEIP Pintor Antonio Fernández

36024045 CRA Mestre Manuel Garcés Seixo Tomiño DO36015238 CEIP de Sobrada Sobrada Tomiño OC CEIP de Tebra

36009494 CEIP de Tebra Tebra Tomiño CC CEIP de Sobrada

36009524 CEP Pedro Caselles Beltrán Tomiño Tomiño DO

Page 86: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

86 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

36019751 IES de Tomiño Tomiño Tomiño DO

Zona Tui36016668 CEP de Caldelas Caldelas de Tui Tui CC CEIP de Guillarei

36014775 CEIP de Guillarei Guillarei Tui OC CEP de Caldelas

36009755 CEIP de Pazos de Reis Pazos de Reis Tui CC CEIP de Randufe

36015020 CEIP de Randufe Randufe Tui OC CEIP de Pazos de Reis

36018471 CEIP de Rebordáns Rebordáns Tui CC CEIP Nº 1

36024112 CRA Mestre Clara Torres Tui Tui DO36009846 CEIP Nº 1 Tui Tui OC CEIP de Rebordáns

36009895 CEIP Nº 2 Tui Tui DO36009901 IES San Paio Tui Tui DO36014544 IES Francisco Sánchez Tui Tui DO

Zona Valga36024161 CRA de Valga Campaña Valga CC CEP Xesús Ferro Couselo

36018161 CEP Xesús Ferro Couselo Cordeiro Valga OC CRA de Valga

36020362 IES de Valga Valga Valga DO36009913 CEIP de Baño-Xanza Xanza Valga DO

Zona Vigo36009949 CEIP Javier Sensat Alcabre Vigo CC a CEIP Virxe do Rocío

36009974 CEIP de Coutada-Beade Beade Vigo DO36019050 IES de Beade Beade Vigo DO36009998 CEIP de Mosteiro-Bembrive Bembrive Vigo DO36015032 CEIP de Chans-Bembrive Bembrive Vigo DO CEIP Carballal-Cabral

36010101 CEIP O Sello Cabral Vigo OC CEIP da Igrexa-Candeán CEIP de Fonte-Escura

36010071 CEIP Santa Mariña Cabral Vigo OC CEIP Valle Inclán

Page 87: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 87

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

36010083 CEIP Carballal-Cabral Cabral Vigo A a CEIP de Chans-Bembrive

36010137 CEIP da Igrexa-Candeán Candeán Vigo CC CEIP O Sello

36010150 CEIP Mestres Goldar Castrelos Vigo OC CEIP de Sárdoma-Moledo

36024525 CIFP de Coia Coia Vigo DO36010204 CEIP Párroco Don Camilo Comesaña Vigo CC CEIP A Paz

36010228 CEIP A Paz Coruxo Vigo OC CEIP Párroco Don Camilo

36015354 CEIP da Carrasqueira Coruxo Vigo DO36019426 IES Coruxo Coruxo Vigo DO36010484 CEIP Eduardo Pondal Lavadores Vigo CC CEIP Paraixal

36009962 CEIP Otero Pedrayo Matamá Vigo DO36010459 CEIP Josefa Alonso de Alonso Matamá Vigo CC CEIP Sobreira-Valadares

36010460 CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao Navia Vigo CC a CEIP Ría de Vigo

36010472 CEIP Ría de Vigo Oia Vigo OC CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

36010587 CEIP de Sárdoma-Moledo Sárdoma Vigo CC CEIP Mestres Goldar

36010666 CEIP San Salvador Teis Vigo OC CEP Santa Tegra-Teis EEI Monte da Guía

36010678 CEIP Paraixal Teis Vigo OC CEIP Eduardo Pondal

36018461 IES República Oriental do Uruguai Teis Vigo DO36019062 IES Rosais 2 Teis Vigo DO36015044 EEI Monte do Alba Valadares Vigo A a CEIP Igrexa-Valadares

36010691 CEP Igrexa-Valadares Valadares Vigo DO EEI Monte do Alba

36015810 CEIP Sobreira-Valadares Valadares Vigo OC CEIP Josefa Alonso de Alonso EEI de Zamáns

36010265 EEI Cristo da Victoria Vigo Vigo A a CPI Celso Emilio Ferreiro

36014155 EEI El Nogal Vigo Vigo A a CEIP Lope de Vega

36014325 EEI Rúa Aragón Vigo Vigo A a CEIP Friáns-Teis

36014787 EEI Monte da Guía(Santa Tegra-Teis) Vigo Vigo A a CEIP San Salvador

36014799 EEI Vila Laura Vigo Vigo DO36016671 EEI Rúa Palencia Vigo Vigo A a CEIP O Pombal

36019153 EEI Rúa Hernán Cortés Vigo Vigo A a CEIP García Barbón

Page 88: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

88 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

36010711 CEP Dr. Fleming Vigo Vigo DO36014556 CEP Santa Tegra-Teis Vigo Vigo CC CEIP San Salvador

36010009 CEIP Virxe do Rocío Vigo Vigo OC CEIP Javier Sensat

36010162 CEIP A Canicouva Vigo Vigo DO36010125 CEIP de Fonte Escura Vigo Vigo A a CEIP O Sello

36010629 CEIP Vicente Risco Vigo Vigo CC CEIP Ramón y Cajal Leva adscrito a CAIXA NOVA

36010241 CEIP Doutor Eijo Garay Vigo Vigo OC CEIP Altamar

36010423 CEIP Valle-Inclán Vigo Vigo CC CEIP Santa Mariña

36010538 CEIP Lope de Vega Vigo Vigo DO EEI El Nogal

36010721 CEIP Ramón y Cajal Vigo Vigo OC CEIP Vicente Risco

36010708 CEIP Emilia Pardo Bazán Vigo Vigo DO36015068 CEIP Balaídos Vigo Vigo DO36015251 CEIP Frián-Teis Vigo Vigo DO EEI Rúa Aragón

36015366 CEIP O Pombal Vigo Vigo DO EEI Rúa Palencia

36015627 CEIP García Barbón Vigo Vigo DO EEI Rúa Hernán Cortés

36015834 CEIP Altamar Vigo Vigo CC CEIP Doutor Eijo Garay

36016051 CEIP Seis do Nadal Vigo Vigo DO36016061 CEIP A Doblada Vigo Vigo DO36017697 CEIP Escultor Acuña Vigo Vigo DO36018185 CEIP Pintor Laxeiro Vigo Vigo DO36010733 CEE Saladino Cortizo Vigo Vigo36015241 CPI Celso Emilio Ferreiro Vigo Vigo DO EEI Cristo da Victoria

36011567 IES Castelao Vigo Vigo DO36011579 IES A Guía Vigo Vigo DO36011580 IES San Tomé de Freixeiro Vigo Vigo DO36011592 IES Santa Irene Vigo Vigo DO36011634 IES Politécnico de Vigo Vigo Vigo DO

Page 89: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 89

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

36011798 IES Alexandre Bóveda Vigo Vigo DO36013448 IES Manuel Antonio Vigo Vigo DO36014601 IES Álvaro Cunqueiro Vigo Vigo DO36016681 IES Carlos Casares Vigo Vigo DO36017430 IES Ricardo Mella Vigo Vigo DO36018173 IES de Teis Vigo Vigo DO36019670 IES do Castro Vigo Vigo DO36020374 IES Valadares Vigo Vigo DO36024461 IES Audiovisual de Vigo Vigo Vigo DO36014568 CIFP Valentín Paz Andrade Vigo Vigo DO36018884 EPAPU Berbés Vigo Vigo DO36015925 EEI Zamáns Zamáns Vigo A a CEIP Sobreira-Valadares

Zona Vila de Cruces36015937 CEIP de Merza Merza Vila de Cruces A a CEIP da Bandeira en Silleda

36012377 CEIP de Cerdeiriñas Piloño Vila de Cruces OC36012183 CEIP Nosa Señora da Piedade Vila de Cruces Vila de Cruces DO36020386 IES Marco do Camballón Vila de Cruces Vila de Cruces DO

Zona Vilaboa36016991 CEP de Riomaior Santa Cristina de Cobres Vilaboa OC CRA de Vilaboa

36024495 CRA de Vilaboa Vilaboa Vilaboa CC CEP de Riomaior

36013588 CPI do Toural Vilaboa Vilaboa DO

Zona Vilagarcía de Arousa36016531 EEI do Pedroso-Bamio Bamio Vilagarcía de Arousa A a CEIP Rosalía de Castro

36018896 EEI de Vilar-Bamio Bamio Vilagarcía de Arousa A a CEIP Rosalía de Castro

Page 90: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

90 rede de orientación educativa en galicia

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

36017004 EEI de Guillán O Carril Vilagarcía de Arousa A a CEIP Rosalía de Castro

36012584 CEIP Rosalía de Castro O Carril Vilagarcía de Arousa DO EEI do Pedroso-Bamio EEI de Vilar-Bamio EEI de Guillán

36018380 IES Miguel Ángel González Estévez O Carril Vilagarcía de Arousa DO36015263 CEIP de Rubiáns Rubiáns Vilagarcía de Arousa CC CEIP de Vilaxoán

36019669 IES Armando Cotarelo Valledor Sobradelo Vilagarcía de Arousa DO36016565 EEI de Aralde Sobrán Sobrán Vilagarcía de Arousa A a CEIP Vilaxoán

36012742 CEIP de Vilaxoán Sobrán Vilagarcía de Arousa OC CEIP de Rubiáns EEI de Aralde Sobrán CEIP de Solobeira

36012869 EEI de Solobeira Solobeira Vilagarcía de Arousa A a CEIP Vilaxoán

36015071 EEI Vagalume Vilagarcía de Arousa Vilagarcía de Arousa CC CEIP A Escardia

36019451 CEIP A Escardia Vilagarcía de Arousa Vilagarcía de Arousa OC EEI Vagalume

36012407 CEIP A Lomba Vilagarcía de Arousa Vilagarcía de Arousa DO36012419 CEIP Arealonga Vilagarcía de Arousa Vilagarcía de Arousa DO36015652 CEIP O Piñeiriño Vilagarcía de Arousa Vilagarcía de Arousa DO36016772 CEE de Vilagarcía Vilagarcía de Arousa Vilagarcía de Arousa DO36012471 IES Castro Alobre Vilagarcía de Arousa Vilagarcía de Arousa DO36013771 IES Fermín Bouza Brey Vilagarcía de Arousa Vilagarcía de Arousa DO

Zona Vilanova de Arousa36013011 CEIP da Torre-Illa A Illa de Arousa A Illa de Arousa DO36020283 IES da Illa de Arousa A Illa de Arousa A Illa de Arousa DO36012882 EEI da Gándara András Vilanova de Arousa A a CEIP de Viñagrande-Deiro

36012985 CEIP de Sestelo-Baión Baión Vilanova de Arousa CC CEIP de San Bartolomé

36013023 CEIP de San Roque Caleiro Vilanova de Arousa CC CEIP de Viñagrande-Deiro

36013059 CEIP de Viñagrande-Deiro Deiro Vilanova de Arousa OC CEIP de San Roque EEI da Gándara

36016589 EEI de Tremoedo Tremoedo Vilanova de Arousa A a CEIP de San Bartolomé

Page 91: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 91

REDE DA ORIENTACIÓN 2008/9

CODCENT TIPO NOME LOCALIDADE CONCELLO CAT. COMPARTE CON ADSCRITOS

36013096 CEIP de San Bartolomé Tremoedo Vilanova de Arousa OC CEIP de Sestelo-Baión EEI de Tremoedo

36015792 CEIP Xulio Camba Vilanova de Arousa Vilanova de Arousa DO36019414 IES A Basella Vilanova de Arousa Vilanova de Arousa DO36024203 IES Faro das Lúas Vilanova de Arousa Vilanova de Arousa DO

Page 92: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Page 93: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

93

No curso 2005/06 o número de centros que contaban con departamento de orientación era de 608, na súa maioría centros de secundaria (547 centros entre CPI, IES, EPA e CIFP).

Na súa distribución hai que ter en conta que todos os centros con alumnado de secundaria contaban con departamento de orientación no propio centro, mentres que os centros que escolarizaban alumnado de infantil e/ou primaria podían contar ou non con departamento, e na súa maioría estaban adscritos aos centros de secundaria.

O incremento que se manifesta no número de departamentos dende o 2005/06 ao 2009/10 responde directamente á creación de departamentos de orientación en centros que escolarizan alumnado de educación infantil e/ou primaria.

Así mesmo, con carácter xeral, os centros adscritos (centros incompletos de educación infantil e/ou primaria), dos que hai unha clara diminución grazas á orientación compartida, dependen directamente de centros que escolarizan alumnado de infantil e/ou primaria.

DATOs ORIENTACIÓN 2008/09 COA pREVIsIÓN DO CONCURsO 2009/10

informe sobre distribución da roegal por provinciasINFORmE sOBRE DIsTRIBUCIÓN DA ROEGAL pOR pROVINCIAs

Page 94: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

94 rede de orientación educativa en galicia

A CORUÑA

Total de centros de infantil e/ou primaria 335

Tipos DO OC CC ACEIP: 81 57 29 54CEP: 2 2 2 1CRA: 4 0 2 9EEI: 1 0 1 88CEE: 2 0 0 0Totais 90 59 34 152

A CORUÑA

Total centros de educación secundaria 144

Tipos DOCPI 30IES 104CIFP 7EPAPU 2CEE 1Total departamentos de orientación en centros de secundaria 144

A CORUÑA Total centros DepartamentosCentros de EI e/ou EP 335 149Centros de secundaria 144 144Total centros 479 293

LUGO

Total centros de infantil e/ou primaria 109

Tipos DO OC CC ACEIP: 19 26 16 36

CEP: 1 0 0 0

CRA: 0 0 0 0

EEI: 0 0 1 7

CEE: 2 0 0 0

Totais 22 26 17 44

LUGO

Total centros de educación secundaria 54

Tipos DOCPI 12IES 40CIFP 1EPAPU 1CEE 0Total departamentos de orientación en centros de secundaria 54

LUGO Total centros DepartamentosCentros de EI e/ou EP 109 48Centros de secundaria 54 54Total centros 163 102

Page 95: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

95

OURENSE

Total centros de infantil e/ou primaria 97

Tipos DO OC CC ACEIP: 26 13 3 44CEP: 0 0 0 0CRA: 0 0 0 2EEI: 0 0 0 0CEE: 1 0 0 0Totais 27 13 3 54

OURENSE

Total centros de educación secundaria 43

Tipos DOCPI 9IES 30CIFP 2EPAPU 1CEE 1Total departamentos de orientación en centros de secundaria 43

OURENSE Total centros DepartamentosCentros de EI e/ou EP 97 40Centros de secundaria 43 43Total centros 140 83

PONTEVEDRA

Total centros de infantil e/ou primaria 307

Tipos DO OC CC ACEIP: 65 68 45 18CEP: 9 4 3 0CRA: 4 0 5 2EEI: 1 1 3 76CEE: 1 0 0 0Totais 80 73 56 96

PONTEVEDRA

Total centros de educación secundaria 113

Tipos DOCPI 19IES 87CIFP 4EPAPU 2CEE 1Total departamentos de orientación en centros de secundaria 113

PONTEVEDRA Total centros DepartamentosCentros de EI e/ou EP 307 153Centros de secundaria 113 113Total centros 420 266

Page 96: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

96 rede de orientación educativa en galicia

GALICIA

Total centros de infantil e/ou primaria 848

Tipos DO OC CC ACEIP: 191 164 93 153CEP: 12 6 5 1CRA: 8 0 7 13EEI: 2 1 5 179CEE: 6 0 0 0Totais 219 171 110 346

GALICIA

Total centros de educación secundaria 354

Tipos DOCPI 70IES 261CIFP 14EPAPU 6CEE 3Total departamentos de orientación en centros de secundaria 354

GALICIA TOTAL CENTROS DEPARTAMENTOS

Centros de EI e/ou EP 848 390Centros de secundaria 354 354Total centros 1202 744

Page 97: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 97

SERVICIOS CENTRAIS Enderezo Teléfonos Fax Contacto

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Edificio Administrativo San Caetano s/n Santiago de Compostela, 15781

981545 400 981545443 http://www.edu.xunta.es

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa Edificio Administrativo San Caetano s/n Santiago de Compostela, 15781

981546558981546559

981545442 [email protected]

Subdirección Xeral de Ordenación Educativa Edificio Administrativo San Caetano s/n Santiago de Compostela, 15781

981546503 981545442 [email protected]

Servizo de Ordenación e Innovación Educativa Edificio Administrativo San Caetano s/n Santiago de Compostela, 15781

981546504 981545442 [email protected]

Asesoría de Orientación Edificio Administrativo San Caetano s/n Santiago de Compostela, 15781

981546512 981545442 [email protected]

Subdirección Xeral de Centros Edificio Administrativo San Caetano s/n Santiago de Compostela, 15781

981546517 981545442 [email protected]

Servizo de Centros Edificio Administrativo San Caetano s/n Santiago de Compostela, 15781

981546518 981545442 [email protected]

Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais Edificio Administrativo San Caetano s/n Santiago de Compostela, 15781

981546562 981546551 [email protected]

Subdirección Xeral de Formación e Orientación Profesional Edificio Administrativo San Caetano s/n Santiago de Compostela, 15781

981546532981546533

981546551 [email protected]

Servizo de Orientación Profesional e Relacións con Empresas Edificio Administrativo San Caetano s/n Santiago de Compostela, 15781

981546546 981546551 [email protected]

As. Equip. e Orient. Profesional Edificio Administrativo San Caetano s/n Santiago de Compostela, 15781

981546543 981546551 [email protected]

enderezos e contactos de intereseENDEREzOs E CONTACTOs DE INTEREsE

Page 98: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

98 rede de orientación educativa en galicia

A CORUÑA Enderezo Teléfonos Fax Contacto

DELEGACIÓN PROVINCIAL DA CEOU Avda. Salvador de Madariaga s/n A Coruña, 15008

981184700 981184785 [email protected]

Servizo Provincial de Inspección Educativa de A Coruña Avda. Salvador de Madariaga s/n A Coruña, 15008

981184731 981184792 [email protected]

Servizo de Inspección Educativa (Ferrol) Praza Camilo José Cela s/nFerrol, 15403

981337073 981337071 [email protected]

Servizo de Inspección Educativa (Santiago de Compostela) San Lázaro 107Santiago de Compostela 15703

981540197 981540200 [email protected]

Equipo de Orientación Específico Rúa Pepín Rivero 3. 3ºA Coruña, 15011

981251466981251403

981251402 http://centros.edu.xunta.es/contidos/eoe/[email protected]

Centro de Formación e Recursos da Coruña Rúa Pepín Rivero s/n (Ed. UNED)A Coruña, 15018

981274221 981272388 http://centros.edu.xunta.es/cfr/[email protected]

Sección de Formación e Recursos de Carballo Avda de Ordes s/n.Carballo, 15100

981700750 [email protected]

Sección de Formación e Recursos de Cee Rúa da Escola s/n. EscabanasCee, 15270

981706037 [email protected]

Centro de Formación e Recursos de Ferrol Rúa O Galego Soto s/nFerrol, 15403

981370541 981370540 http://centros.edu.xunta.es/cfr/[email protected]

Sección de Formación e Recursos de Ortigueira Rúa Pedro de Castiñeiras s/nOrtigueira, 15330

981401058 [email protected]

Centro de Formación e Recursos de Santiago de Compostela Rúa Vilaldía 37Santiago de Compostela, 15706

981522411981522450

981522466 http://centros.edu.xunta.es/cfr/[email protected]

Sección de Formación e Recursos de Melide Camiño Real s/nMelide, 15800

981505825 [email protected]

Sección de Formación e Recursos da Pobra do Caramiñal Rúa Castelao, 3A Pobra do Caramiñal, 15940

981832866 [email protected]

Sección de Formación e Recursos de Noia A Barquiña s/nNoia, 15284

981823373 [email protected]

Page 99: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

rede de orientación 2008/9 99

LUGO Enderezo Teléfonos Fax Contacto

DELEGACIÓN PROVINCIAL DA CEOU Edificio Administrativo Ronda da Muralla, 72, 5ºLugo, 27071

982294150 982294152 [email protected]

Servizo Provincial de Inspección Educativa Ronda da Muralla, 70, 2ºLugo, 27071

982294212 982294214 [email protected]

Equipo de Orientación Específico Rúa Dr. Yánez Rebolo, 31Lugo, 27004

982228488 982251126 http://centros.edu.xunta.es/contidos/eoe/[email protected]

Centro de Formación e Recursos de Lugo Rúa Dr. Yánez Rebolo, 31 –Apdo. 595Lugo, 27004

982251068982250912

982251126 http://centros.edu.xunta.es/cfr/[email protected]

Sección de Formación e Recursos de Monforte de Lemos Rúa Calvo Sotelo, 65, 1ºMonforte de Lemos, 27400

982404750 [email protected]

Sección de Formación e Recursos de Burela Rúa Correo, 3Burela, 27880

982580058 [email protected]

OURENSE Enderezo Teléfonos Fax Contacto

DELEGACIÓN PROVINCIAL DA CEOU Rúa do Concello, 13Ourense, 32003

988386661 988386600 [email protected]

Servizo Provincial de Inspección Educativa Rúa do Concello, 11, 6ºOurense, 32003

988386615 988386789 [email protected]

Equipo de Orientación Específico Rúa da Universidade, s/nOurense, 32005

988231991 988246261 http://centros.edu.xunta.es/contidos/eoe/[email protected]

Centro de Formación e Recursos de Ourense Rúa da Universidade, 18 – A CuñaOurense, 32005

988241533988241534

988246261 http://centros.edu.xunta.es/cfr/[email protected]

Sección de Formación e Recursos de Verín Avda. De Portugal 116Verín, 32600

988412043 [email protected]

Sección de Formación e Recursos do Barco Rúa Calabagueiros s/nO Barco, 32300

988321759 988321045 [email protected]

Page 100: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

100 rede de orientación educativa en galicia

PONTEVEDRA Enderezo Teléfonos Fax Contacto

DELEGACIÓN PROVINCIAL DA CEOU Avda. Fernández Ladreda, 48 – 8º andarPontevedra, 36003

986805938 986805937 [email protected]

Servizo Provincial de Inspección Educativa Avda. Fernández Ladreda, 48 – 8º andarPontevedra, 36003

986805909 986805999 [email protected]

Servizo de Inspección Educativa (Vigo) Praza da Estrela s/nVigo, 36201

986817543 986817555 [email protected]

Equipo de Orientación Específico Avda. Fernández Ladreda, 48 – 8º andarPontevedra, 36003

986805655986805972

986805937 http://centros.edu.xunta.es/contidos/eoe/[email protected]

Centro de Formación e Recursos de Pontevedra Rúa Celso Emilio Ferreiro, 4Pontevedra, 36005

986872576986872888

986872177 http://centros.edu.xunta.es/cfr/[email protected]

Sección de Formación e Recursos de Lalín Rúa E 14, 2ºDLalín, 36500

986781133 [email protected]

Sección de Formación e Recursos de Vilagarcía de Arousa Rúa Armando Cotarelo Valledor 4-6Vilagarcía de Arousa, 36611

986507927 [email protected]

Centro de Formación e Recursos de Vigo Rúa Camiño do Chouzo s/nVigo, 36208

986202370 986209434 http://centros.edu.xunta.es/cfr/[email protected]

Sección de Formación e Recursos de Tui Rúa Coengo Valiño, s/nTui, 36700

986601025 [email protected]

Sección de Formación e Recursos de Cangas do Morrazo Casa da Cultura. Praza de san Xoán s/nCangas do Morrazo, 36940

986301324 986301324 [email protected]

Page 101: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Page 102: RDE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

oega

l oega

l

oega

lOEGAL

OEGAL

OEGAL

oegal

oegal

oegaloegal

OEGAL

OEGALOEGAL

ConsellerÍa de eduCaCióne ordenaCión universitaria