rc amsterdam-halfweg 50 jarig bestaan

Click here to load reader

Post on 08-Apr-2016

235 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • RRoottaarryycclluubb AAmmsstteerrddaamm--HHaallffwweegg

  eeeenn hhaallvvee eeeeuuww jjoonngg

  11996633 -- 22001133

  ddee ggeesscchhiieeddeenniiss vvaann eeeenn cclluubb ttuusssseenn oouudd eenn nniieeuuww

  mmaaaarrtt 22001133

 • 2

  Speciaal voor dit jubileumjaar (2012-2013) heeft ons lid Gijsbert Dijker het embleem op de omslag ontworpen, waarin alle namen van de leden bij aanvang van het clubjaar opgenomen zijn.

  Bij de inventarisatie van alle instellingen en bedrijven die rotarian Hoogendijk van het nieuwe clubgebied maakte schreef de toenmalige gouverneur Zandstra in november 1962 bovenstaand commentaar.

  Foto op het schutblad: Bij de installatie op 7 maart 1963 stonden in de ontvangstzaal de leden van de nieuwe Rotaryclub Amsterdam-Halfweg, voorzien van een witte anjer, om de gasten welkom te heten. V.l.n.r. Jan Hopman, Piet van Sprang, Frits Loos, Arie Smitskamp, Jan Weber, Cees Vrij, Herbert Andr de la Porte, Louis Otto, Jan Meijer (voor), Bram Dressler, Rien Roovers, Cees Nouwen, Henk Hamel, Jan de Langen, Ge van der Helm en Ben Hoogendam.

 • 3

  IInnhhoouudd Inhoud Voorwoord van de voorzitter 5 Inleiding 6 Oorsprong en groei van Rotary 7 Wat is en wat wil Rotary? 10 De oorsprong van de Rotaryclub Amsterdam-Halfweg 11 Is dit nu het Rotarygevoel? 18 De organisatie van onze Rotaryclub 19 Classificaties in onze club 20 Community Service 21 De molen van Sloten 24 Paul Harris Fellows in de club 25 Veranderingen 26 Attendance 28 Ledenaantal 30 Locaties 31 Spreekbeurten 33 Weekbericht 35 Levensberichten 40 Gasten 41 Zijn we wel een middagclub? 43 De club telde drie gouverneurs 44 Avondjes van zes 45 Ladiesnights of bijeenkomsten met partners 46

  De financin van de club 47 Sinterklaas spreekt de waarheid 48 En het is uit het leven gegrepen 50 Bedrijfsbezoeken 51 Vrouwen in de club 55 Tradities in de club 57 Buitenlandse contactclubs 59 Stedenreizen 70 Rotary jaarkinderen 73 Clubs in de club 77 Woordenlijst 79 De inbreng van de voorzitter 84 Chronologische lijst met voorzitters 85 Ledenlijst 86

 • 4

 • 5

  VVoooorrwwoooorrdd vvaann ddee vvoooorrzziitttteerr In 1963 ontstond onze club, Amsterdam-Halfweg, met als sponsorclub Amsterdam-West. Vijfentwin-tig enthousiaste jonge mannen stonden aan het begin van een halve eeuw clubgeschiedenis. Om de geschiedenis van de club in beeld te bren-gen, is dit jaar bewust gekozen voor het thema oud en nieuw. Dit thema maakt het verleden zichtbaar, maar daagt ook uit een blik op het he-den en de toekomst te werpen. We zijn niet alleen trots op onze geschiedenis, maar ook op het recente benefietconcert Sweet Sorrow en binnenkort het concert Theater aan het Water. Het zijn communityprojecten die door de club gedragen worden. De geschiedenis toont aan dat er veel dynamiek in de club was en nog steeds is. De beschrijving van het verleden levert een beeld op waarin duidelijk wordt dat veel themas telkens weer opduiken, zoals blijven we een middagclub of komen we ook s avonds bijeen, de terugloop van de attendance, zorgen om het ledenaantal enz., enz. Je merkt dan al lezende dat er niet zo veel nieuws onder de zon is. Voor mijzelf heb ik bewust gekozen voor Rotary vanwege de fellowship en community service, d.w.z. dienstbaar zijn aan de maatschappij. Aan-ders dan in een ondernemersclub kun je in een Rotaryclub je zorgen kwijt, zakelijk en priv. Als het gaat om community service word ik het liefst betrokken bij projecten in de directe omgeving, waarbij concrete hulp het meest aanspreekt. In dit jubileumjaar hebben we nog maar een paar maanden voor de boeg. We kunnen nu al spreken van een succesvol jaar, waarin het gouden jubileum een belangrijke rol speelt. We blijven streven naar een club van ca. 50 leden. De jongste loot aan de stam hebben we vorige maand mogen installeren. Hij heeft de leeftijd dat hij een vijftigjarig lidmaatschap kan halen.

  Rotary vormt een afspiegeling van de maatschap-pij. Een maatschappij die in het verleden door mannen geregeld werd. Nu worden vrouwen vol-ledige geaccepteerd in leidinggevende posities. Het mooiste bewijs daarvoor is dat ik in dit jubi-leumjaar voorzitter mag zijn van deze club. Ik dank alle leden van jubileumcommissie die met groot enthousiasme het jubileumfeest hebben-voorbereid. Ik dank het bestuur 2012-2013 voor hun toewij-ding, support n fellowship! Tot slot gaat mijn dank uit naar Jan Tolboom, die meters archief doorspitte, honderden fotos be-keek, teksten schreef, en overleg pleegde met club-leden. Met grote zorgvuldigheid stelde hij dit boek samen, een waardevolle weerspiegeling van 50 jaar Rotaryclub Amsterdam-Halfweg.

  Annelies Zijpe-den Ouden maart 2013

 • 6

  IInnlleeiiddiinngg Naar goed Rotarygebruik is er ook voor dit lus-trum een commissie samengesteld om deze bij-zondere viering te doen slagen. Aangezien een vijftig jarig bestaan van een club aanleiding is om terug te kijken op het verleden heeft de commissie mij gevraagd om dit boek samen te stellen. Van-zelfsprekend zegde ik toe, maar ik had geen idee wat mij te wachten stond. De bronnen Om enigszins een beeld over de afgelopen vijftig jaren te krijgen, is twee meter archief doorgesnuf-feld en zijn de nodige gesprekken gevoerd. Een zeer waardevolle hulp was het boekje dat Piet Bergmans over de eerste tien jaar samenstelde. Moeilijk was het om goed beeldmateriaal uit de jaren zestig te vinden. Gelukkig had Renate, de vrouw van Bert van Essen, ter gelegenheid van een lustrum een fotoalbum samengesteld, waarin zij de namen van verschillende leden vermeld had. Lezend door alle weekberichten was het net of de geschiedenis van een halve eeuw in alle facetten voorbij trok. Maar met zon hoeveelheid materiaal moesten keuzes gemaakt worden wat wel en niet opgenomen kon worden. Bijzonder in de speur-tocht is dat twee charterleden de club nog steeds wekelijks bezoeken; leden, die de volledige ge-schiedenis hebben meegemaakt en die een bron van informatie bleken te zijn. Chronologie of niet De uiteindelijke opzet van wat voor u ligt, is niet uitsluitend chronologisch geordend. Anders zou het een droge opsomming van gebeurtenissen zijn geworden. Daarom is ervoor gekozen om onder-werpen, welke veranderingen in vijftig jaar kunnen weergeven, aan de orde te laten komen. Naslagwerk Tevens is getracht om de grondslagen van Rotary kort te formuleren, evenals de terminologie die door Rotaryleden gebezigd wordt. Zeker voor jonge leden is die terminologie aanvankelijk een soort geheimtaal. Dit boek vult mogelijk een leem-te in kennis op. In de woordenlijst zijn niet alleen algemene omschrijvingen gegeven van een begrip, maar is getracht dit zo veel mogelijk aan onze eigen club te koppelen.

  Maar naast het behandelen van een aantal onder-werpen moet het boek ook gegevens bevatten die op te zoeken zijn. Verschillende overzichten ma-ken dit mogelijk. Vijftig jaar is een zo omvangrijke periode dat het in dit bestek niet mogelijk is om alles op te nemen. Mensen - fellows Primair is Rotary een club van mensen. Mensen met een verschillend beroep (classificatie). De huidige clubleden zijn daarom in alfabetische volgorde door het boek heen beschreven. Ook humor, die ik in verschillende weekberichten aantrof, mocht in dit geheel niet onvermeld blij-ven. Getracht is om nauwkeurig alle gegevens op te nemen van die laatste vijftig jaar. Er kunnen echter altijd onnauwkeurigheden insluipen. Mijn veront-schuldigingen als dit inderdaad zo mocht blijken te zijn. Dank ben ik verschuldigd aan die clubleden die mij met hun verhalen uit het Rotaryverleden, soms ondersteund met (persoonlijke) fotos, voldoende informatie aanreikten om dit Rotaryboek te ma-ken. Speciaal wil ik Louis Otto en Marianne Beekman (mijn echtgenote) bedanken voor het zorgvuldig nalezen van alle teksten. Jan Tolboom maart 2013

 • 7

  OOoorrsspprroonngg eenn ggrrooeeii vvaann RRoottaarryy Rotary werd geboren uit de behoefte aan vriend-schap en aan onderling betere verhoudingen in het beroeps- en zakenleven. Initiatief om dat te orga-niseren werd door de advocaat Paul Harris geno-men. Op zijn verzoek kwamen in Chicago in 1905 enkele vrienden bijeen, te weten: S. Schiele (kolen-handelaar), H.E. Shorey (textielhandelaar), G.H. Loehr (mijningenieur) en H. Ruggles (drukker).

  Paul Harris toen hij nog advocaat was in Chicago.

  Chicago had zich in 50 jaar ontwikkeld van een dorp van 4500 tot een stad met 1.100.000 inwo-ners. De prettige en vriendschappelijke verhoudin-gen waren in een halve eeuw verdwenen; harde zakelijkheid, onverschilligheid en corruptie werden allerwege zichtbaar. Het was een samenleving die getekend werd door een hoge criminaliteit, gewel-dige sociale armoede naast puissante rijkdom van enkelingen. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden al de grote namen van rijke families gevestigd: Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt. Het zijn vertegenwoordigers van een businesshouding, die getypeerd kan worden als: verdien geld mijn zoon (op een eerlijke manier, als je dat lukt), maar hoe dan ook: Verdien geld !

  De saloons van Chicago rond 1900, zo zal Paul Harris later schrijven, zijn ware broedplaatsen van van misdaad en politieke corruptie.

  De vijf vrienden hielden de eerste bijeenkomst op 23 februari 1905 in het Unity Building te Chicago, Ilinois. De naam Rotary komt van roteren: elke samenkomst werd daarna bij toerbeurt in elk van de kantoren van de deelnemers gehouden. Ook het voorzitterschap rouleerde. Binnen een maand telde de club 15 leden.

  Aanvankelijk was de doelstelling zuiver praktisch en materialistisch, maar gaandeweg kwamen er steeds meer ethische motie

View more