razumevanje lanca snabdevanja

Click here to load reader

Post on 29-Jan-2017

235 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Econ

  omic

  Ann

  als n

  o 17

  0, Ju

  ly 2

  006

  - Sep

  tem

  ber 2

  006

  67

  ORIGINALNI NAUNI RADOVI/SCIENTIFIC PAPERS

  APSTRAKT: Menadment lancem snab-devanja predstavlja novu poslovnu filozofi-ju i obuhvata strateki pozicioniran i mnogo iri opseg aktivnosti od njegovog starijeg brata - menadmenta logistike. Filozofija koncepta lanca snabdevanja je usmerena na to veu usklaenost kljunih poslovnih funkcija svih karika u distributivnom lan-cu u procesu organizacije robnih i informa-cionih tokova, dok su logistike upravljake poluge skoncentrisane na internu optimi-zaciju tokova dobara i informacija unutar jedne firme. Primena koncepta integrisanog lanca snabdevanja izmeu vie preduzea dodatno podie vanost operativnih logistikih aktivnosti na nivou jedne firme, unapreuje procese optimizacija i koordi-nacija unutar i izmeu razliitih preduzea i potvruje znaaj logistikih performansi za profitabilnost preduzea. Pored toga to brie meukompanijske granice, primena koncepta lanca snabdevanja u jednom dis-tributivnom kanalu utie na smanjivanje vanosti funkcionalnih, odnosno tradicio-nalnih poslovnih i umesto njih istie znaaj procesnih upravljakih pristupa. Iako je au-tor ovog teksta svestan da ne postoji nita tee, opasnije i sa neizvesnijim uspehom, nego prokriti put ka upoznavanju neke nove stvari (Makijaveli), to e ga samo do-datno stimulisati da u ovom tekstu pokua da priblii koncept i ciljeve implement-acije lanca snabdevanja identifikovane u

  kljunim, relevantnim, svetskim, teorijs-kim i konsultantskim pristupima sa ciljem boljeg razumevanja sutine i bre primene koncepta menadmenta lanca snabdevanja od strane domaih preduzea.KLJUNE REI: Lanac snabdevanja, Menadment, Logistika, Distribucija

  ABSTRACT: Supply chain management represents new business philosophy and includes strategically positioned and much wider scope of activity in comparison with its older brother management of logis-tics. Philosophy of the concept of supply chain is directed to more coordination of key business functions of every link in dis-tribution chain in the process of organiza-tion of the flow of both goods and informa-tion, while logistic managing instruments are focused on internal optimum of flows of goods and information within one compa-ny. Applying the concept of integrated sup-ply chain among several companies makes the importance of operative logistics activi-ty even greater, on the level of one company, thus advancing processes of optimum and coordination within and between different companies and confirms the importance of logistics performances for the companys profitability. Besides the fact that the bor-ders between companies are being deleted, this concept of supply chain in one distri-bution channel influences increasing of

  * Docent,Katedrazaposlovnuekonomijuimenadment,EkonomskifakultetBeograd.

  Slobodan Aimovi * DOI: 10.2298/EKA0670067A

  RAzUmEvANJE LANCA SNABDEvANJA

  UNDERSTANDINg ThE SUPPLy ChAIN

 • Ekon

  omsk

  i ana

  li br

  170

  , jul

  200

  6. -

  sept

  emba

  r 200

  6.

  68

  Slobodan Aimovi

  1. UvOD

  Da li ste se kao profesionalni menader da sada nali u poziciji da ste sveposlovneproceseunutarvaefirmedobroorganizovaliadavamzapotpunus-pehnedostajekvalitetnakarikakojasenalaziizailiispredvasudistributivnomlancu?Dalistesekaofinalnipotroazadesiliusituacijidajenetoreklamirano,poodreenojceni,pododreenimuslovimaprodajeadatoganemaurafovimavaegsupermarketajerporeimatrgovcadobavljanijenavremeisporuioturobu,avamajebatajproizvodneophodantogdana,natommestuiutovreme?Dalistesekaoprofesori/ilikonsultantsusrelisazahtevomvaegklijentakojinemoetanodadefinietamuusvakodnevnojpraksistvaraproblemanego,popravilugeneralnimenaderiujednoivizionarpreduzeanasluujenetotipa:optimizuj mi sistem u preduzeu, imam problema i sa dobavljaima ali i nastraniisporuke,vidimdanetonefunkcioniealineznamta?

  Nijetekopretpostavitidajeimajuiuviduzemljuukojojivimoodgovornasvatripitanjasigurnoda.No,idajeautorovogtekstadravljaninSADidasetekstpiepreotprilike20-akgodinaidajeasopiskojiedagaobjavinaunoprestiniHarwardBusinessReview,opetbisvatrigorepostavljenapitanjavero-vatnoimalaodgovorda.Idanas,kadanekitekstizdomenaoptimizacijaunutarlancasnabdevanjapierelevantanautorangloamerikogporeklasigurnojedabiodgovornabaremjednoodtripostavljenapitanjabioda.Tojesamoznakda se koncept lanca snabdevanja nalazi u svojoj uzlaznoj fazi ivotnog ciklusa i da je jo daleko da doe do saturacije, odnosno da su tokovi dobara, informacija, novca i svega drugog kroz neki distributivni sistem snabdevanja permanentni izvor problema ali, da u njima postoje velike mogunosti za unapreenja sva-kodnevnog poslovanja preduzea.

  Bum robne razmene i sve informacije koje se s tim u vezi razmenjuju sukljunigeneratorimplementacijemodernihlogistikihidistrubutivnihsistema

  importance of functional, i.e. traditional business managing approaches but instead it points out the importance of process man-aging approaches. Although the author is aware that there is nothing harder, more dangerous and with uncertain success, but to find a way for introducing some novel-ties (Machiavelli), it would be even his additional stimulation for trying to bring closer the concept and goals of supply chain

  implementation that are identified in key, relevant, modern, theoretical and consult-ing approaches in order to achieve better understanding of the subject and faster im-plementation of the concept of supply chain management by domestic companies.KEy WORDS: Ovaj ogled predstavlja preraenu verziju jednog predavanja koje je odrano 27. oktobra 2003.

 • Econ

  omic

  Ann

  als n

  o 17

  0, Ju

  ly 2

  006

  - Sep

  tem

  ber 2

  006

  69

  Razumevanjelancasnabdevanja

  upravljanja.Aktuelnicentarsvihunapreenjaurobnimiinformativnimtokov-imausvetujekonceptupravljanjaucelomlancusnabdevanjakaoisvenjegovemetodoloketehnikekojesuzapotreberazliitihoptimizacijadosadarazvijene.Svetskaprivredasemenjavelikombrzinom,kakouapsolutnomtako iu rela-tivnomsmislu.Stimuvezitrebareidasvisvetskidistributivnikanalinemoguda imaju iste probleme i tehnike za njihovo reavanje danas i pre etrdesetakgodina.

  Primerezatomoemonaiakopogledamobilokojesvetske,statistikirel-evantnepodatke:npr.vrednost svetskog robnog izvoza1963godine jebilananivouodoko157mlrd$,dokje2004godinevrednostsvetskogrobnogizvozadostigla8.907mlrd$1.Pritometrebaznatidaseuglobalnomsvetskomizvozuuizvesnojmeripromenilaistrukturaglavnihigraa:danasEUuestvujesa42%, USA participira sa 9,2% (u okviru USA je znaajna vrednost unutranjetrgovine),Kina izvozi6,7%(satendencijamasveveegpoveanjasvogudelausvetskojrobnojrazmeni),Japan6,4%,dokostalopripadarobnomizvozuostalihzemaljairegija.

  Dakle,nijeistoorganizovatidostavljanjepraverobe,napravomestoupravojkoliini,upravovreme,poprihvatljivimtrokovimaisa,nanajmanjumoguumeru smanjenim grekama u prateoj dokumentaciji, za robu danas i pre 42godine. Uz to, senzitivnost svih vrsta potroaa irom sveta namee sve veunivoservisausluivanjaodstranenjihovihsnabdevaa,tonesumnjivouveavatrokoveservisiranjaalisadrugestranediferenciradobavljaepremasnazi,brziniijednomrejupremauspenostiprimenesvojebiznisikonkurentskestrategije.

  Poveana vrednost robne razmene implicira uveanje trokova snab-devanja, na nivou jedne firme, celog distributivnog lanca i svih distributivnih lanaca u okviru jedne zemlje. Logistiki trokovi su danas kljuni trokovniponder u mnogim industrijama, trgovinskim branama i samim tim veomavaanaspektfunkcionisanjaprivredaucelini.AiskustvoSAD,kaozemljegdese oni najpreciznije mere i u okviru koje se rade redovne godinje studije po-kazujedasa trokovimadopremanjanije lakoupravljati jer seoniuvekmoguotrgnuti kontroli. Naime, prema podacima CSCMP (Council of Supply ChainManagementProfessionals)2trokovilogistikesvihpreduzea,analiziranikroznjihovoueeuGDPsusetokomdecenijasmanjivalidabiprolegodinedolodoblagogprocentualnogalivisokogapsolutnogporastatihtrokova.1963go-

  1 PogledatiWorldTradeOrganisationStatisticsza2004godinunainternetadresi: www.wto.org.2 Najprestinijasvetskaasocijacijamenadera,konsultanataiprofesoraizdomenaupravljanja

  lancemsnabdevanja i logistikom.Mnogeotvorene i zatvorene (dostupnesamolanovimaCSCMP)informacijeeudaljemdeluovogtekstabitikorienesaoveinterentadrese:

  www.cscmp.org.

 • Ekon

  omsk

  i ana

  li br

  170

  , jul

  200

  6. -

  sept

  emba

  r 200

  6.

  70

  Slobodan Aimovi

  dineueelogistikihtrokovauGDPUSAjeiznosilooko25%,1980godinesesmanjilonaoko18%,2004godinejetajprocenatiznosionajniih8,8%,dabiprolegodineueelogistikihtrokovapoveanoza15,2%uodnosuna2004godinu, to jeapsolutnopoveanjeza156mlrd$(daklekaocelokupansvetskiizvozpre42godine),dokjerelativnoueeueelogistikihtrokovauGDPprolegodinebilo9,5%.

  Uranijepomenutimvelikimizvoznimzemljamagdelogistikainfrastruk-turanijedovoljnorazvijenaueelogistikihtrokovanamakronivoujeidaljeizrazitovisoko(npr.Kina-22,3%, Indija17%).Sdrugestrane,EvropskaUnijakao teritorijalnobliskazajednicazemalja,kojeunutar sebedosta trguju ikojaima uglavnom dobru i razvijenu logistiku infrastrukturu ima procentualnonajnieueelogistikihtrokovauGDPsamo7,15%(uproseku,podaciseodnoseza2004godinu).

  Utakoburnimvremenima,kadaseiunarednomperioduoekujuznaajnapoveanja svetskog GDP, to je indukovano i dalje dominantnom robnomrazmenom potrebno je iznai nova reenja za optimizaciju lanaca svetskog snabdevanja, odnosno za kontrolu trokova distribucije uz obostrano, i za ponudu i za tranju prihvatljiv nivo servisa potroaa. Uporedo sa apsolut-nim poveanjem robne razmene se implementiraju novi naini snabdevanja inovidistributivnikanali.Kljunuuloguusvemutomeimajunoveinformacionetehnologije i internet revolucija. Samim tim se i upravljanje robnim tokovimamoramenjati.