razumevanje fotosinteze med osnovnoŠolci

Click here to load reader

Post on 31-Dec-2016

218 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  PEDAGOKA FAKULTETA

  PELA MURN

  RAZUMEVANJE FOTOSINTEZE MED OSNOVNOOLCI

  DIPLOMSKO DELO

  Ljubljana, 2014

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  PEDAGOKA FAKULTETA

  tudijski program: Biologija in gospodinjstvo

  PELA MURN

  Mentor: doc. dr. Jelka Strgar

  RAZUMEVANJE FOTOSINTEZE MED OSNOVNOOLCI

  DIPLOMSKO DELO

  Ljubljana, 2014

 • "e ti v srcu ne gori moan ogenj, nima smisla poskuati."

  (Dean Karnazes)

  Velika hvala vsem mojim najdrajim, od katerih sem se nauila mnogo modrosti in neteto

  drobnih skrivnosti. Prav oni so tisti, ki so bili moji glavni navijai v vseh tudijskih letih in pri

  pisanju tega diplomskega dela. Zagotovo mi brez njih ne bi uspelo.

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. IV Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  Diplomsko delo je zakljuek dvopredmetnega univerzitetnega tudijskega programa Biologija

  in gospodinjstvo na Pedagoki fakulteti v Ljubljani. Opravljeno je bilo v skupini za bioloko

  izobraevanje Oddelka za biologijo Biotehnike fakultete Univerze v Ljubljani.

  tudijska komisija Pedagoke fakultete je za mentorico diplomskega dela imenovala doc. dr.

  Jelko Strgar.

  Komisija za oceno in zagovor:

  Predsednica: prof. dr. Marjana REGVAR

  Univerza v Ljubljani, Biotehnika fakulteta, Oddelek za biologijo

  lanica: prof. dr. Barbara BAJD

  Univerza v Ljubljani, Pedagoka fakulteta

  Mentorica: doc. dr. Jelka STRGAR

  Univerza v Ljubljani, Biotehnika fakulteta, Oddelek za biologijo

  Datum zagovora:

  Podpisana se strinjam z objavo svoje naloge v polnem tekstu na spletni strani Digitalne

  knjinice Pedagoke fakultete. Izjavljam, da je naloga, ki sem jo oddala v elektronski obliki,

  identina tiskani verziji.

  Naloga je rezultat lastnega dela.

  pela Murn

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. V Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  KLJUNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA

  D Dn

  DK 581.132:373.3(043.2)

  KG fotosinteza/ razumevanje/ napane predstave/ naravoslovje/ biologija/ osnovna ola

  AV MURN, pela

  SA STRGAR, Jelka (mentorica)

  KZ SI-1000 Ljubljana, Vena pot 111

  ZA Univerza v Ljubljani, Pedagoka fakulteta

  LI 2014

  IN RAZUMEVANJE FOTOSINTEZE MED OSNOVNOOLCI

  TD Diplomsko delo (Univerzitetni tudij)

  OP 60, 3, 26, 29

  IJ sl

  JI sl/en

  AI Fotosinteza je, skupaj s celinim dihanjem (respiracijo), za uence ena najtejih tem.

  Velja za kompleksno temo, ki jo je zelo teko razumeti. Cilj diplomske naloge je bil

  ugotoviti, kakno znanje o procesu fotosinteze imajo osnovnoolci,in ugotoviti, kaken

  je njihov odnos do fotosinteze. Hkrati smo eleli preveriti, ali imajo tudi nai

  osnovnoolci v zvezi s procesom fotosinteze znailne napane predstave. Testiranje smo

  izvedli na vzorcu 120 uencev na Osnovni oli Dolenjske Toplice. Vpraalnik je

  vseboval 19 vpraanj. S prvim delom vpraalnika smo preverjali, kakno je znanje

  uencev o fotosintezi, z drugim delom pa odnos uencev do fotosinteze. V prvem delu

  so bila vpraanja veinoma izbirnega tipa, eno pa je bilo odprtega tipa. V drugem delu

  so uenci z Likertovo lestvico ocenjevali svoje strinjanje z danimi trditvami. Uenci se

  v povpreju strinjajo, da je fotosinteza pomembna za ivljenje na Zemlji ter da je znanje

  fotosinteze pomembno za splono izobrazbo. V splonem so pokazali znanje o

  fotosintezi in respiraciji, ki je bilo delno faktografsko. Ugotovili smo, da je prisotnih

  nekaj napanih predstav. Te izhajajo iz nerazumevanja poteka in funkcije fotosinteze.

  Veina uencev ve, da rastline same pridelajo vso hrano, ne vedo, pa kaj je njihova

  hrana. Ugotovili smo tudi, da nekaj izmed uencev ne ve, da rastline pretvarjajo sonno

  energijo v kemijsko. Pokazalo se je, da del osnovnoolcev ne ve, kdaj poteka celino

  dihanje in kje ter kakna je povezava med celinim dihanjem in fotosintezo.

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. VI Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  KEY WORDS DOCUMENTATION

  DN Dn

  DC 581.132:373.3(043.2)

  CX photosynthesis/ understanding/ misconceptions/ biology/ primaryschool/ respiration

  AU MURN, pela

  AA STRGAR, Jelka (supervisor)

  PP SI-1000 Ljubljana, Vena pot 111

  PB Univerza v Ljubljani, Pedagoka fakulteta

  PY 2014

  TI UNDERSTANDING OF PHOTOSYNTHESIS AMONG PRIMARY SCHOOL PUPILS

  DT GraduationThesis (Universitystudies)

  NO 60, 3, 26, 29

  LA sl

  AL sl/en

  AB Photosynthesis is considered one of the most difficult subjects for pupils. It is very

  complex topic, which is very difficult to understand. The goal of our research was to

  examine the knowledge on photosynthesis of the pupils of the primary school, their

  attitude towrds it, and whether there were any misconceptions about photosynthesis. The

  research was conducted on a sample of 120 pupils in Dolenjske Toplice primary school.

  The questionnaire consisted of 19 questions. In the first part of the questionnaire we

  examined students knowledge of photosynthesis and the second part we examined

  attitude towards photosynthesis. In the first part, the questions were mostly multiple

  choice, one was open-ended. In the second part, students are assessed by the Likert-type

  scale their agreement with the given arguments. Most students believe that

  photosynthesis is important for life on Earth and the knowledge about photosynthesis is

  part of general knowledge. The results showed the general knowledge on photosynthesis

  and respiration, which was partially factual. We also discovered some misconceptions

  related to the misunderstanding of the function of photosynthesis and the process of

  photosynthesis. Most students know that plants themselves produce all the food, but do

  not know what their food are. We have also found that some of the pupils do not know

  that plants convert solar energy into chemical. It was also shown that part of the pupils

  does not know when and where cellular respiration takes place and what is itself a

  connection between him and photosynthesis.

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. VII Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  KAZALO VSEBINE

  KLJUNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA.V

  KEY WORDS DOCUMENTATION...VI

  KAZALO VSEBINE.......VII

  KAZALO PREGLEDNICIX

  KAZALO SLIK.X

  1 UVOD ..................................................................................................................................... 1

  1.1 OPREDELITEV PROBLEMA ............................................................................................................... 1

  1.2 CILJI NALOGE ....................................................................................................................................... 1

  1.3 DELOVNE HIPOTEZE .......................................................................................................................... 2

  2 PREGLED OBJAV ........................................................................................................... 2

  2.1 FOTOSINTEZA ....................................................................................................................................... 2 2.1.1 Avtotrofija ali heterotrofija ..................................................................................................................... 2 2.1.2 Kje poteka fotosinteza?............................................................................................................................ 3 2.1.3 Fotosinteza kot kemijska reakcija .......................................................................................................... 4 2.1.4 Potrebe rastlin za preivetje .................................................................................................................... 5 2.1.5 Svetloba kot dejavnik rasti in razvoja .................................................................................................... 5

  2.1 CELINO DIHANJE ALI RESPIRACIJA ........................................................................................... 6

  2.2 POUEVANJE FOTOSINTEZE ........................................................................................................... 7 2.3.1 Fotosinteza in ueneve napane predstave ........................................................................................... 7 2.3.2 Uiteljevo delo ........................................................................................................................................ 10

  2.3 FOTOSINTEZA IN CELINO DIHANJE (RESPIRACIJA) V UNEM NARTU ..................... 10 2.3.3 Fotosinteza in celino dihanje (respiracija) v unem nartu (novi program za osnovne ole) .... 11

  3 METODE ............................................................................................................................ 15

  3.1 VZOREC ........................................................................................................................................................ 15

  3.2 VPRAALNIK ............................................................................................................................................... 16

  3.3 STATISTINA OBDELAVA PODATKOV .............................................................................................. 16

  4 REZULTATI ........................................................................................................................ 16

  4.1 ODGOVORI NA VPRAANJA O ODNOSU DO FOTOSINTEZE ........................................................ 16

  4.2 ANALIZA ODGOVOROV NA POSAMEZNA VPRAANJA O RAZUMEVANJU FOTOSINTEZE 19

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. VIII Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  4.3 ODGOVORI NA VPRAANJA GLEDE SODELOVANJA V RAZISKAVI .......................................... 32

  5 RAZPRAVA ......................................................................................................................... 33

  6 SKLEPI ................................................................................................................................ 38

  7 POVZETEK ......................................................................................................................... 39

  8 VIRI ...................................................................................................................................... 41

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. IX Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  KAZALO PREGLEDNIC

  Tabela 1: Cilji, povezani z razumevanjem fotosinteze, v unih nartih za naravoslovje v 6. in

  7. razredu ter biologijo v 8. in 9. razredu iz leta 2011..11

  Tabela 2: Statistina pomembnost razlik med odgovori udeleencev razline starosti

  (razlinih razredov)...48

  Tabela 3: Statistina pomembnost razlik med odgovori ensk in mokih.......49

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. X Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  KAZALO SLIK

  Slika 1: Porazdelitev uencev v raziskavi glede na spol. ........................................................ 15

  Slika 2: Porazdelitev uencev v raziskavi glede na razred, ki so ga obiskovali. ..................... 15

  Slika 3: Odgovori uencev na trditev Biologija me zanima. .............................................. 16

  Slika 4: Odgovori uencev na trditev Fotosinteza je pomembna za ivljenje na Zemlji. . .. 17

  Slika 5: Odgovori uencev na trditev Fotosinteza je zanimiva. .......................................... 17

  Slika 6: Odgovori uencev na trditev Poznavanje fotosinteze mi bo v ivljenju koristilo.. 18

  Slika 7: Odgovori uencev na trditev Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za splono

  izobrazbo ................................................................................................................................ 18

  Slika 8: Porazdelitev odgovorov uencev na 2. vpraanje: Pri katerih ivih bitjih poteka

  fotosinteza? ............................................................................................................................ 19

  Slika 9: Porazdelitev odgovorov uencev na 3. vpraanje: Kaj je hrana za rastline? ......... 20

  Slika 10: Porazdelitev odgovorov uencev na 4. vpraanje: Katera je glavna funkcija

  fotosinteze? ........................................................................................................................... 21

  Slika 11: Porazdelitev odgovorov uencev na 5. vpraanje: Kaj rastline potrebujejo za

  fotosintezo? ............................................................................................................................ 22

  Slika 12: Porazdelitev odgovorov uencev na 6. vpraanje: Na spodnji sliki dopolni kaj je

  potrebno za proces fotosinteze in kaj pri tem procesu nastane? ............................................. 23

  Slika 13: Porazdelitev odgovorov uencev na 7. vpraanje: V kaken tip energije rastline

  pretvorijo sonno energijo? .................................................................................................... 23

  Slika 14: Porazdelitev odgovorov uencev na 8. vpraanje: Energija, ki jo rastline dobijo od

  Sonca, je v obliki: ................................................................................................................... 24

  Slika 15: Porazdelitev odgovorov uencev na 9. vpraanje: Fotosinteza poteka

  v:..25

  Slika 16: Porazdelitev odgovorov uencev na 10. vpraanje: Fotosinteza je kemijska

  reakcija. Kateri par snovi sta reaktanta (vstopata v reakcijo)? ............................................... 26

  Slika 17: Porazdelitev odgovorov uencev na 11. vpraanje: Katere snovi rastlina sprejema

  iz tal? (monih je ve odgovorov)? ........................................................................................ 27

  Slika 18: Porazdelitev odgovorov uencev na 12. vpraanje: V katerih delih rastline je

  klorofil? ................................................................................................................................. 27

  Slika 19: Porazdelitev odgovorov uencev na 13. vpraanje: Koliken del hrane, ki jo

  potrebujejo za preivetje, rastline proizvedejo same? ............................................................ 28

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. XI Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  Slika 20: Porazdelitev odgovorov uencev na 14. vpraanje: Kateri snovi nastaneta pri

  fotosintezi? ............................................................................................................................. 29

  Slika 21: Porazdelitev odgovorov uencev na 15. vpraanje: Od kod dobijo rastline hrano?

  .................................................................................................................................................. 29

  Slika 22: Porazdelitev odgovorov uencev na 16. vpraanje: V katerih rastlinskih celicah

  poteka celino dihanje (respiracija)? ...................................................................................... 30

  Slika 23: Porazdelitev odgovorov uencev na 17. vpraanje: Kakna je povezava med

  fotosintezo in celinem dihanjem pri rastlinah? ..................................................................... 31

  Slika 24: Porazdelitev odgovorov uencev na 18. vpraanje: Kdaj poteka pri rastlinah

  celino dihanje? ...................................................................................................................... 31

  Slika 25: Odgovori uencev na trditev Vpraanja v raziskavi so bila razumljiva. .............. 32

  Slika 26: Odgovori uencev na trditev Ve mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. ............ 32

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 1 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  1 UVOD

  1.1 OPREDELITEV PROBLEMA

  Strokovnjaki na podroju biolokega izobraevanja se strinjajo, da je fotosinteza za uence

  ena najtejih tem. Najveja teava je dejstvo, da je to kompleksna tema s tevilnimi

  konceptualnimi vidiki (ekoloki, fizioloki, biokemijski, energetski, avtotrofija), zato uenci

  celo na vijih stopnjah izobraevanja teko razumejo povezave med njimi (Eisen, Stavy in

  Yaakobi, 1978;Eisen in Stavy, 1988;Marmaroti in Galanopoulou, 2007). V skladu s

  prenovljenimi unimi narti zanejo uenci pri nas fotosintezo spoznavati e v nijih razredih

  osnovne ole, v estem razredu pa jo prvi podrobneje obdelajo. Na srednjeolskem nivoju naj

  bi dijaki bili sposobni razloiti fotosintezo kot niz reakcij, v katerih fotosintetska barvila

  sprejmejo svetlobno energijo, ki se nato pretvori v kemijsko, vezano v energijsko bogatih

  molekulah. Pri tem se ogljikov dioksid vee v organske molekule, ob emer se iz vode kot

  stranski produkt sproa kisik (Uni nart Biologija, 2008). Tako reko vsa iva bitja so od

  fotosinteze neposredno ali posredno odvisna pri pridobivanju hrane. Razumevanje procesov

  fotosinteze in respiracije, ki omogoata pretok hranil in energije med organizmi znotraj

  ekosistema,je zato predpogoj za razumevanje ekologije in delovanja ekosistemov.

  Praksa kae, da se uenci na vseh stopnjah olanja fotosintezo veinoma nauijo na pamet in

  imajo zato teave z razumevanjem tega pomembnega biolokega procesa. Razumevanje in

  uporabno znanje fotosinteze je mogoe usvojiti le tako, da uenci postanejo aktivni udeleenci

  uenja (epni, Ta in Kse, 2004; Gallagher, 2007). Raziskave so tudi pokazale, da obstaja v

  zvezi s fotosintezo veliko napanih predstav pri ljudeh vseh starosti(Haslam in Treagust,

  1987). Najpogosteja je teava pri razumevanju avtotrofnega prehranjevanja pri rastlinah

  pogosta predstava je, da rastline dobijo hrano iz tal (Domingos-Grilo, Reis-Grilo in Mellado,

  2011). Napane predstave so tudi pri razumevanju procesa respiracije uenci pogosto

  zamenjujejo fotosintezo in respiracijo (Caal, 1999).

  1.2 CILJI NALOGE

  Pouk lahko uinkovito izboljamo samo, e vemo, kakno predznanje imajo uenci. Zato je

  bil cilj raziskave dobiti pregled nad znanjem osnovnoolcev o procesu fotosinteze in

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 2 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  ugotoviti, kaken je njihov odnos do fotosinteze. Hkrati smo eleli preveriti, ali imajo tudi

  nai osnovnoolci v zvezi s procesom fotosinteze znailne napane predstave.

  1.3 DELOVNE HIPOTEZE

  Postavili smo naslednje hipoteze:

  Znanje osnovnoolcev o fotosintezi ni zadovoljivo.

  Znanje osnovnoolcev o fotosintezi je veinoma faktografsko.

  Uenci vijih razredov imajo bolje znanje o fotosintezi kot uenci nijih razredov.

  Med znanjem deklet in fantov ni razlik v znanju fotosinteze.

  2 PREGLED OBJAV

  2.1 FOTOSINTEZA

  ivljenje na Zemlji je odvisno od sonne energije. Izraz fotosinteza dobesedno pomeni

  sinteza s pomojo svetlobe. Gre za proces, pri katerem rastline, alge ter nekatere bakterije

  izrabljajo svetlobno energijo za izdelavo hrane.Ali povedano drugae: svetlobna energija

  poganja sintezo ogljikovih hidratov iz ogljikovega oksida in vode, ob emer nastajatudi kisik.

  Energija, shranjena v teh molekulah se lahko kasneje uporabi za napajanje celinih procesov v

  rastlini ter slui kot vir energije za vse oblike ivljenja (Taiz, Zeiger, 2002).

  2.1.1 Avtotrofija ali heterotrofija

  Organizmi lahko organske spojine pridobijo z avtotrofijo ali heterotrofijo. Sama fotosinteza

  pa neposredno ali posredno prehranjuje veino organizmov. Avtotrofi organske molekule

  proizvajajo iz ogljikovega dioksida in drugih anorganskih snovi, ki jih dobijo v okolju.

  Avtotrofi so edini vir organskih spojin vsem neavtotrofnim organizmom. Biologi jih

  imenujemo producenti biosfere. Veina rastlin je izkljuno avtotrofnih. Edine snovi, ki jih

  potrebujejo so voda, minerali iz tal in ogljikov dioksid iz zraka. Rastline so organizmi, ki

  uporabljajo svetlobo kot vir energije, da lahko sintetizirajo organske spojine. Zato reemo, da

  so fotoavtotrofi (Campbell in Reece, 2008).

  Heterotrofidobijo organske snovi z druganim nainom prehranjevanja. Sami ne sintetizirajo

  organskih spojin iz anorganskih. Uporabljajo tiste, ki jih proizvedejo drugi organizmi. V

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 3 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  biosferi so porabniki, njihova najbolj oitna oblika je prehranjevanje z drugimi ivalmi ali

  rastlinami. Nekateri heterotrofi so razkrojevalci, kar pomeni, da se prehranjujejo s trupli,

  odpadnim listjem in izloki. To je znailno predvsem za veino gliv in veliko tipov

  prokariontov. Veina heterotrofov, vkljuno s lovekom, je popolnoma odvisna neposredno

  ali posredno - od avtotrofov glede hrane in kisika, ki je stranski produkt fotosinteze

  (Campbell in Reece, 2008).

  2.1.2 Kje poteka fotosinteza?

  V reakcijah fotosinteze nastajajo organske molekule iz atmosferskega ogljikovega dioksida.

  Rastline, alge in nekatere bakterije, kot so cianobakterije, izrabljajo energijo svetlobe za

  pridelavo hrane. V okviru teh reakcij se molekula vode deli, kar privede do sproanje velike

  koliine plina kisika v atmosfero. Kisik podpira oksidativno fosforilacijo ne le pri ivalih,

  ampak tudi v rastlinah in pri aerobnih bakterijah. Ta dejavnost zgodnjih fotosintetskih

  bakterij, ki so napolnile ozraje s kisikom, je omogoila razvoj mnogih razlinih organizmov,

  ki z aerobno presnovo proizvajajo svoj lastni ATP.

  V rastlinah fotosinteza poteka v specializiranih celinih organelih, ki jih imenujemo

  kloroplasti. Ti vsebujejo svetlobno-lovilne pigmente, ki jim reemo klorofil. Za veino rastlin

  so listi tisti, v katerih je moen proces fotosinteze. Poteka le podnevi in proizvaja ATP in

  NADPH, ki sta lahko uporabljena ob katerem koli asu dneva za pretvorbo ogljikovega

  dioksida v sladkor znotraj kloroplastov (Alberts in sod., 2014).

  Fotosintetski aparat se nahaja na notranjem membranskem sistemu tilakoid. Tilakoidne

  membrane se iztezajo v stromo kloroplasta kot razirjen, notranje povezan sistem ploatih

  irokih veziklov. Klorofil, karotenoid in proteini, ki so nujni za ujetje svetlobe, so na

  tilakoidah. Pomembni so tudi za pretvorbo sonne energije v kemine vezi ATP in

  redukcijsko mo NADPH. Znotraj kloroplasta tilakoide oblikujejo povezano mreo. Ta

  obkroa enoten lumen. Tilakoidna mrea vsebuje dve loeni obmoji (spiralno urejeni in

  medsebojno povezani). Zaradi spiralno urejenih tilakoid te oblikujejo skladovnice ali grane z

  granalnimi, zlepljenimi tilakoidami in stromalne ali proste tilakoide, ki skladovnice med seboj

  povezujejo. Proste in zlepljene membrane se razlikujejo po delih fotosintetskega aparata, ki ga

  vsebujejo. Na stromalnihtilakoidah so fotosistem I in kompleksi encima sintaze ATP, medtem

  kot je na granalnihtilakoidahfotosistem II. Ureditev pri rastlinah je univerzalna in uravnava

  razporejanje svetlobe med fotosistemoma I in II (Dermastia, 2010).

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 4 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  2.1.3 Fotosinteza kot kemijska reakcija

  Ve sto let in tevilne raziskave so botrovale temu, da danes poznamo splono kemijsko

  enabo fotosinteze. Leta 1771 je Joseph Priestley opazil, da opek mete na svetlobi izloa

  kisik. Nizozemec Jan Ingenhousz pa je leta 1779 ta pojav podrobneje raziskal ter ugotovil, da

  rastline sprejemajo ogljikov dioksid in izloajo kisik le na sonni svetlobi.

  Ostali znanstveniki so predvsem raziskovali pomen ogljikovega dioksida in vode. Ugotovili

  so, da je produkt fotosinteze ogljikov hidrat, skupaj s kisikom. Z uporabo molekulske formule

  (1) lahko povzamemo serijo kemijskih reakcij v fotosintezi s sledeo reakcijo:

  6CO2 + 12H20 + svetloba C6H12O6 + 6O2 + 6H20 (1)

  V zgornji enabi C6H12O6 predstavlja enostavni sladkor, kot je na primer glukoza (Taiz,

  Zeiger, 2002). Osnovna ter poenostavljena enaba fotosinteza skriva okoli 50 kemijskih

  reakcij. Lahko jih razdelimo na dva dela, in sicer: svetlobne reakcije, ki potekajo na notranji

  tilakoidnimembrani kloroplasta, in temotne (ogljikove) reakcije fotosinteze, ki potekajo v

  stromi kloroplasta (Vodnik, 2012).

  2.1.3.1 Svetlobne reakcije fotosinteze

  Svetlobne reakcije so pri vseh rastlinah dokaj podobne. Bistvo procesov, ki se odvijajo na

  tilakoidi, je, da s svetlobo pridobimo reducenta, ki je zadosti moan za redukcijo CO2, in

  monega oksidanta, ki je sposoben oksidacije vode. V svetlobni fazi, ki jo lahko imenujemo

  tudi fotofosforilacija, se tvori tudi ATP, ki je potreben za energetsko zahtevno asimilacijo

  CO2 (Vodnik, 2012).

  2.1.3.2 Temotne reakcije fotosinteze

  Temotna faza fotosinteze ima tri razline poti. Te so nastale kot prilagoditev na razline

  ekoloke razmere v okolju. Poznamo osnovno pot, pri kateri se ogljikov dioksid ob

  sodelovanju encima rubisco spoji z molekulo s petimi C atomi, pri tem nastaneta dve

  molekuli s po tremi C atomi. To pot imenujemo C3. Poznani sta e dve drugi poti, ki ju

  imenujemo C4 (ogljikov dioksid se ob sodelovanju encima fosfo-enol-piruvatkarbosksilaza

  spoji s fosfo-enol-piruvatom (PEP) v organsko kislino s tirimi C atomi) in CAM (vezava

  ogljikovega dioksida s PEP v organsko kislino s tirimi C atomi ne poteka podnevi, ampak

  ponoi) (Tome, 2006).

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 5 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  2.1.4 Potrebe rastlin za preivetje

  Vsak organizem je odprt sistem, ki s svojim okoljem stalno izmenjuje energijo ter snovi.

  Kljuen korak pri kroenju snovi in pretoku energije predstavljajo rastline in drugi avtotrofni

  organizmi. Njihova glavna naloga je pretvarjanje anorganskih spojin v organske. To pa

  omogoa delovanje ekosistema. Sonna svetloba je glavni vir energije za fotosintezo.

  Anorganske snovi, kot so ogljikov dioksid, voda in razlini minerali, ki so v tleh, so nujno

  potrebni, da lahko rastline sintetizirajo organsko snov (Vlai, 2014, povzeto po Campbell in

  Reece, 2008).

  Mineralna hranila so tisti kemijski elementi, ki so za ivljenje rastlin nujno potrebni

  (esencialni). Rastlina jih pridobiva iz tal. V rastlini je mineralno hranilo pomemben del

  biomolekul in ga ne moremo nadomestiti z kakim drugim kemijskim elementom. e hranila

  ne bi bilo, rastlina ne bi mogla zakljuiti ivljenjskega cikla vse do tvorbe viabilnega semena.

  Prilo bi do resnih motenj rasti in razvoja. Elementi, ki so gradniki pogostih in splono

  razirjenih biomolekul in sodelujejo v ve presnovnih procesih, so potrebni v vejih koliinah.

  Tiste elemente, ki jih rastlina potrebuje v vejih koliinah, imenujemo makroelementi

  (makrohranila), tiste, ki jih potrebuje v majhnih koliinah, imenujemo mikroelementi

  (mikrohranila).

  Eden kljunih virov za rast in razvoj rastlin je zagotovo voda. V rastlini sodeluje v razlinih

  procesih: slui kot topilo, transportni medij, pojavlja se kot reaktant in produkt v razlinih

  kemijskih elementih. Poleg tega se v celicah ob prisotnosti vode vzpostavlja hidrostatski tlak,

  ki ga imenujemo turgor. Pri rastlinah, ki nimajo olesenelih opornih tkiv, je turgor kljuen za

  vzdrevanje mehanske stabilnosti (Vodnik, 2012).

  2.1.5 Svetloba kot dejavnik rasti in razvoja

  Svetloba spada med najpomembneje dejavnike okolja, saj vpliva na rast in razvoj. Vpliva na

  razline faze razvoja rasti. Sem spadajo faze vse od kalitve in vegetativne rasti. Pomembno

  regulira tudi cvetenje. Spremembe v rasti in razvoju, do katerih pride zaradi delovanja

  svetlobe, imenujemo fotomorfogeneza.

  Mone spremembe v nainu rasti nastajajo zaradi odsotnosti svetlobe. Najizraziteje so pri

  mladih rastlinah, ki se od kalitve naprej razvijajo brez svetlobe. Znailna lastnost takih rastlin

  je odsotnost zelene barve. Ta se kae kot posledica motenj v sintezi klorofila, mono

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 6 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  zmanjani listni povrini (pravi listi se pogosto sploh ne razvijajo), pospeene rasti v viino

  (hipokotil je mono podaljan). Takim rastlinam reemo, da so etiolirane.

  Doloene presnovne in rastne odzive lahko sproi kratko osvetljevanje s ibko svetlobo. Iz

  tega lahko sklepamo, da imajo rastline receptorje, ki zaznajo svetlobni signal. Na splono, v

  rastlinah lahko najdemo ve fotoreceptorjev, ki s svojimi absorpcijskimi lastnostmi

  prepoznajo doloene valovne doline svetlobe. Za fotomorfogenezo so najpomembneji

  receptorji za modro svetlobo in fitokrom (Vodnik, 2012).

  Predvsem pa moramo poudariti, da je vidna svetloba v obliki elektromagnetnega sevanja

  sestavljena iz tevilnih valovnih dolin. Te segajo od vijoline (400 nm) do temno rdee (700

  nm). Veina klorofila najbolje absorbira svetlobo v modri in rdei valovni dolini. Zaradi

  njihove slabe absorbcije zelene svetlobe mi rastline vidimo kot zelene (Alberts in sod., 2014).

  2.1 CELINO DIHANJE ALI RESPIRACIJA

  Fotosinteza predstavlja edinstven proces na Zemlji, ki energijo Sonevega sevanja vgradi v

  organsko snov. Celino dihanje ali respiracija pa je uinkovit proces, v katerem se ta organska

  snov porablja.

  Fotoasimilati predstavljajo za rastline in za vse druge organizme osnovne organske molekule.

  Na teh molekulah temelji presnova, rast in razvoj. Lahko sluijo tudi kot vir energije, ki jo

  celice iz njih sproajo v procesu celinega dihanja ali respiracije. V tem procesu gre za

  postopno oksidacijo substrata, ob kateri se sproa energija. Energija se skladii v energetsko

  bogatih molekulah adenozin trifosfata (ATP). Kadar je oksidacija popolna, se substrat v

  celoti oksidira do CO2.

  Glukoza je najpogosteje omenjeni substrat za celino dihanje. V delujoi celici pa lahko kot

  vir za dihanje sluijo polimeri, ki vkljuujejo fruktozo, disaharidi (saharoza), trioza fosfati (iz

  fotosinteze), in drugi sladkorji ter lipidi, organske kisline ali proteini.

  Celino dihanje poteka v rastlinskih celicah. Glavna razlika med fotosintezo in celinim

  dihanjem je ta, da fotosinteza poteka v rastlini samo v zelenih tkivih, celino dihanje pa v

  vseh tkivih. Torej, celino dihanje lahko soasno poteka s potekom fotosinteze. Mogoe je le

  ob prisotnosti kisika. Tako dihanje imenujemo aerobno dihanje. Poteka v treh fazah: glikoliza,

  Krebsov cikel, oksidativna fosforilacija (Vodnik, 2012).

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 7 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  2.2 POUEVANJE FOTOSINTEZE

  Fotosinteza znotraj olskega prostora velja za zelo problematino temo. Uenci so mnenja, da

  rastline vsa hranila dobijo iz tal. Kar nakazuje, da napano razumejo avtotrofno

  prehranjevanje (HatanoinInagaki, 1997; MintzesinWandersee, 2005; Roth, 1990). Poleg

  vsega, si pogosto nepravilno razlagajo vsakodnevne pojme, ki so v nasprotju s pravilnimi

  dejstvi.

  Fotosinteza velja za zelo kompleksen proces, s katerim se uenci v svojih osnovnoolskih

  letih vekrat sreajo. Pomembno je, da uenci usvojijo in razumejo pomen fotosinteze, saj je

  celotno ivljenje na Zemlji odvisno od sposobnosti zelenih rastlin, ki proizvajajo kisik s

  preoblikovanjem sonne energije v kemino. To energijo pa potrebujejo za svoje delovanje

  ivali (Ahopelto in sod., 2011).

  Chi (2008) meni, da je spremembe v znanju uencev oziroma v njihovih predstavah zelo

  teko dosei, saj bi te spremembe zahtevale preureditve posameznikovih temeljnih teoretinih

  okvirjev, ki so osnova za nadaljnjo uenje. To predstavlja teavo, saj so uenci zelo odporni

  na spremembe.

  Tipina naivna ueneva teorija o fotosintezi je zagotovo ta, da izhajajo iz predpostavke, da

  dobijo rastline vsa hranila iz okolja. Pri tem rastline enaijo z ivalmi. Kar nam da dober

  podatek, da se uenec ne zaveda ontoloke razlike med rastlinami in ivalmi. Zelo pogosto to

  zahteva reorganizacijo znanja, e elimo, da bi uenci razumeli proces fotosinteze (Ahopelto

  in sod., 2011).

  Pogosto se zdi, da teave pri usvajanju znanja izhajajo iz napanih vsakdanjih interakcij. Na

  primer: uenci vedo, da bi se rastlina, ki jo imajo doma,posuila, e je ne bi zalivali. Vendar

  pa jim razumevanje znanstvene razlage, zakaj rastline potrebujejo vodo in kaj se z vodo

  dogaja v procesu fotosinteze, ponavadi dela teave (Ahopelto in sod., 2011).

  2.3.1 Fotosinteza in ueneve napane predstave

  Anderson (1990) je izvedel raziskavo, v kateri je preueval razumevanje uencev. Pri

  pouevanju prihaja do razlinih napanih predstav. Ene izmed najpogostejih so zagotovo pri

  treh najpomembnejih konceptih, ki so nujni za bioloko razumevanje, to so: respiracija

  (celino dihanje), fotosinteza in hrana.

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 8 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  Respiracija (celino dihanje)

  Biologi proces celinega dihanja razumejo kot zelo zapleten proces, ki lahko poteka le znotraj

  ive celice. Med celinim dihanjem se sprosti energija, ki je vezana v hrani. Pri tem se

  razgradi sladkor (glukoza) ter se pretvori v drugo obliko energije (v drugo spojino, ATP).

  Porablja se plin kisik, pri tem pa nastaneta voda in ogljikov dioksid.

  Uenci ob vpraanju, ki zahteva definicijo respiracije, odgovarjajo na razline naine.

  Najpogosteje lahko priakujemo naslednje odgovore:

  ljudje izdihujejo CO2, rastline sproajo O2,

  respiracija pomeni dihanje,

  pljua so organ, ki nam slui za dihanje,

  zrak vdihnemo, zrak izdihnemo

  Vidno je, da je ena izmed napanih predstav pri razumevanju pojma celino dihanje

  (respiration) njegovo zamenjevanje s pojmom dihanje (breathing) v pomenu izmenjave

  plinov. Veina uencev je pojem celino dihanje (respiration) razloila s pomenom pojma

  dihanje (breathing) (Anderson, 1990).Haslam in Treagust (1987) v svoji tudiji ugotavljata,

  da uenci ne razumejo pomena respiracije pri rastlinah. Predvsem ne razumejo, da gre pri

  rastlinah za energetsko pretvorbo, ter imajo zelo malo predstav o tem, kaken je odnos med

  respiracijo in fotosintezo pri rastlinah.

  Fotosinteza

  Biologi fotosintezo definirajo kot pretvorbo svetlobne energije v kemijsko. Pri kemijski

  reakciji se zdruuje ogljikov dioksid in voda, pri emer nastajata kisik in glukoza. Sonna

  energija je kljunega pomena, saj z njeno pomojo rastline proizvajajo hrano.

  Uenci ob postavljanju definicije fotosinteze odgovarjajo na razline naine:

  fotosinteza se izvaja v zelenih rastlinah ob prisotnosti sonne svetlobe,

  rastline spremenijo CO2 v O2,

  poznam kemijsko reakcijo, ker sem se jo moral nauiti,

  ko sonce sije direktno na rastlino takrat poteka fotosinteza,

  fotosinteza ohranja rastlino zeleno,

  zelene rastline pretvarjajo CO2 in sonno svetlobo v klorofil(Anderson, 1990).

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 9 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  Marmaroti in Galanopoulou (2006) sta ugotovila, da uenci na splono ne razumejo

  fotosinteze. Pri tem ne razumejo niti kemijske reakcije niti vloge klorofila. Veliko uencev

  ima napane predstave o tem, da rastline dobijo vsa hranila iz okolja. Poleg tega pa menijo, da

  respiracija (celino dihanje) poteka takrat, ko ne poteka fotosinteza. Proces fotosinteze jim

  dela teave predvsem zaradi kompleksnosti teme in povezav med mnogimi konceptualnimi

  vidiki. Ti so ekoloki, psiholoki, biokemijski, energetsko in avtotrofno prehranjevanje.

  Ravno povezovanje med vsemi temi vidiki uencem predstavlja najveje teave (Waheed in

  Lucas, 1992).

  Hrana

  Hrana je izraz, ki ga lahko v kemijskem smislu definiramo kot razred snovi, ki vsebuje

  organske spojine ali kot snovi, ki jih organizmi uporabljajo kot vir energije za metabolizem in

  za rast.

  Kadar uence pozivamo, da nam povedo, kaken pomen ima hrana pri rastlinah in kaken pri

  loveku, lahko priakujemo naslednje odgovore:

  hrana za rastline je nujna za njihovo rast (voda, sol, minerali in sonna svetloba),

  hrana za ljudi je pomembna, saj zaradi nje rastemo (meso, zelenjava, vitamini,

  voda),

  rastlina za hrano potrebuje sonno svetlobo, vodo in sol,

  loveku je hrana nujna za njegovo nemoteno delovanje,

  Oitno je, da je najpogosteja predstava uencev, da rastline in ivali hrano dobijo iz okolja

  (Anderson, 1990).

  Dejstvo je, da zelo malo uencev pozna pravilne oz. sprejemljive bioloke definicije za

  celino dihanje (respiracijo), fotosintezo ali hrano. Pri tem uporabljajo predvsem pogovorne

  izraze iz vsakodnevnega ivljenja. Velikokrat pa to botruje napanim predstavam, ki so

  bioloko nesprejemljive. Pri opredeljevanju procesa fotosinteze uenci pogosto uporabijo

  pravilno nauene definicije, vendar so tudi te pomanjkljive in velikokrat neskladne

  (Anderson, 1990).

  Erduran (2006) vidi reitev za bolje razumevanje fotosinteze in ostalih procesov v

  argumentaciji. V razredu se velikokrat argument prelevi v monolog. Gre za enosmerni

  pogovor, kjer uenec ne more sodelovati v pogovoru z uiteljem, ker ta ni zmoen postavljati

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 10 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  razlinih podvpraanj. Rezultat so predvsem pravilni in nepravilni odgovori, brez

  argumentacije.

  2.3.2 Uiteljevo delo

  Pri pouevanju fotosinteze je zelo pomembna uiteljeva vloga. Poznanih je ve razlinih

  unih strategij: devet kategorij po Magnusson-u (1999) in tiri kategoriji po Anderson in

  Smithu-u (1987). Uitelj naj bi pri svojemu delu uporabljal razline tehnike in naine

  pouevanja, saj bi le tako pridobil uenevo naklonjenost ter hkrati zbudil njegovo zanimanje.

  Adams in Krockover (1997) delita pouevanje na dve kategoriji: konstruktivno in

  konceptualno.

  Konstruktivno pouevanje opredelimo kot uenje, kjer uitelj spodbuja razkrivanje pojmovanj

  oziroma predstav uencev. Na teh spoznanjih kasneje organizira konkretne dejavnosti, ki

  predstavljajo razline prilonosti za ponovno razkrivanje pojmovanj oziroma predstav

  uencev.

  Konceptualno pouevanje se osredotoa na prenos pravilne znanstvene ideje, pri emer

  prevladujejo predvsem frontalne metode (Kpyl, 2009).

  O nainu pouevanja uitelj odloa sam. Vendar je pri tem zelo pomembno, kako uitelj

  pojmuje svojo vlogo v razredu. Fox (1983, po Marenti-Poarnik, 1998, str. 256) je

  subjektivne teorije pouevanja razdelil na tiri skupine:

  1. pouevanje je prenaanje znanja na uenca,

  2. pouevanje je oblikovanje in izgrajevanje uenevih sposobnosti in spretnosti,

  3. pouevanje je vodenje uenca pri samostojnem odkrivanju in

  4. pouevanje je spodbujanje ueneve rasti, razvoja.

  Zato velik dele k boljemu razumevanju in odpravljanju napanih predstav lahko prispeva

  prav uitelja sam (Skribe Dimec, 2007).

  2.3 FOTOSINTEZA IN CELINO DIHANJE (RESPIRACIJA) V UNEM

  NARTU

  V letu 2011 so se uni narti posodobili. V 6. in 7. razredu pri pouku naravoslovja je uni

  nart razdeljen na 4 sklope. Vsebina vsakega sklopa je opredeljena z operativnimi cilji. Glavni

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 11 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  namen pouevanja Naravoslovja je, da uenci z raznovrstnimi postopki spoznavajo nekatere

  naravoslovne pojme in zakonitosti,ki so podlaga za razumevanje razlinih pojavov v naravi,

  povezanost med neivo in ivo naravo ter povezavo med zgradbo, lastnostmi in delovanjem

  ivih in neivih sistemov v okolju ter hkrati razvijajo razumevanje le-teh.(Uni nart

  Naravoslovje, 2011).

  Uni nart biologije v 8. in 9. razredu nadgrajuje in poglablja razumevanje biolokih

  konceptov, ki so bili usvojeni pri naravoslovju. Njegova ureditev je hierarhina. Obsega

  vsebinske sklope, koncepte in cilje. Vsebinski sklop obravnava ire podroje biologije in

  obsega enega ali ve konceptov. Posamezni cilji so podrejeni konceptu (cilji uenca vodijo do

  razumevanja koncepta) (Uni nart Biologija, 2011).

  2.3.3 Fotosinteza in celino dihanje (respiracija) v unem nartu (novi program za

  osnovne ole)

  V 6. razredu pri naravoslovju se fotosinteza skupaj s celinem dihanjem obravnava

  samostojno. Spada v eno izmed vsebin sklopa iva narava (tabela 1). Poleg tega je fotosinteza

  obravnavana tudi z ostalimi cilji, ki so povezani s sonno energijo, zgradbo in delovanjem

  rastlin ter pomenom rastlin v ekosistemu (tabela 1).

  V 7. razredu pri naravoslovju ter v 8. in 9. razredu pri biologiji (tabela 1) se fotosinteza

  obravnava le e posredno oz. so le nekateri cilji osnova za razumevanje fotosinteze (Uni

  nart Naravoslovje, 2011; Uni nart Biologija, 2011).

  Tabela 1: Cilji, povezani z razumevanjem fotosinteze, v unih nartih za naravoslovje v

  6. in 7. razredu ter biologijo v 8. in 9. razredu iz leta 2011

  (Povzeto po: Uni nart Naravoslovje, 2011; Uni nart Biologija, 2011)

  NARAVOSLOVJE 6

  VSEBINSKI SKLOP: ENERGIJA

  VSEBINA Sonce osnovni vir energije na zemlji

  OPERATIVNI

  CILJI

  Uenci:

  - razumejo, da je sonna energija osnovni vir energije, nujno

  potreben za vzdrevanje ivljenja na Zemlji,

  - spoznajo, da je v biomasi in fosilnih gorivih nakopiena sonna

  energija, ki se je v osnovi vezala pri fotosintezi.

  VSEBINSKI SKLOP: IVA NARAVA

  VSEBINA Fotosinteza in celino dihanje

  Se nadaljuje

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 12 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  Nadaljevanje

  OPERATIVNI

  CILJI

  Uenci:

  - spoznajo, da se v rastlinskih in ivalskih celicah v procesu

  celinega dihanja sproa energija za pogajanje ivljenjskih

  procesov, ter vedo, katere snovi se pri tem porabljajo,

  - razumejo, da posamezni deli rastlinske in ivalske celice (celini

  organeli) opravljajo posebne naloge (mitohondrij celino

  dihanje; kloroplast fotosinteza),

  - razumejo, da v vseh rastlinskih in ivalskih celicah ves as poteka

  celino dihanje, v tistih rastlinskih celicah, ki vsebujejo

  kloroplaste, pa poteka tudi fotosinteza,

  - spoznajo, da se med fotosintezo in svetlobna energija s pomojo

  klorofila pretvori v energijo, ki je vezana v organskih snoveh

  (sladkor); rastline organske snovi uporabljajo kot surovino za

  izgradnjo lastnega telesa (na primer celuloza, krob),

  - spoznajo, da sta fotosinteza in celino dihanje zapletena procesa,

  ki lahko potekata samo v ivi celici.

  VSEBINA Zgradba in delovanje rastlin

  OPERATIVNI

  CILJI

  Uenci:

  - spoznajo osnovno zgradbo rastlinskih organov: lista, stebla in

  korenine in poveejo zgradbo organa z nalogami, ki jih ta

  opravlja,

  - razumejo pomen fotosinteze, celinega dihanja, izmenjave snovi z

  okoljem

  VSEBINA Razmnoevanje, rast in razvoj

  OPERATIVNI

  CILJI

  Uenci:

  - spoznajo, da seme vsebuje zarodek (mlado rastlino) in da semena

  vsebujejo veliko zalonih snovi, ker mlada rastlina ne opravlja

  fotosinteze, dokler se ne razvijejo zeleni listi.

  VSEBINA Pomen rastlin v ekosistemu in pomen za loveka

  Se nadaljuje

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 13 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  Nadaljevanje

  OPERATIVNI

  CILJI

  Uenci:

  - razumejo, da je sonna energija glavni vir energije za ekosisteme,

  - razumejo vlogo rastlin kot proizvajalcev hranilnih snovi in kisika;

  te snovi lahko porabljajo tudi drugi organizmi na Zemlji

  (potroniki),

  - razumejo, da rastlina proizvedene hranilne snovi in kisik tudi

  sama porablja in da je potronikom na voljo samo tisti del snovi,

  ki ga rastlina uporabi za gradnjo telesa.

  - spoznajo vpliv rastlin na sestavo ozraja in podnebne razmere na

  Zemlji.

  NARAVOSLOVJE 7

  VSEBINSKI SKLOP: SNOVI

  VSEBINA Fizikalne in kemijske spremembe snovi

  OPERATIVNI

  CILJI

  Uenci:

  - razlikujejo med fizikalnimi in kemijskimi spremembami in

  sklepajo, pri katerih procesih oz. spremembah, ki jih poznajo iz

  ivljenja, se snov spreminja,

  - spoznajo na preprostih primerih sinteze binarnih spojin pojme:

  kemijska reakcija, reaktanti, produkti in besedno opisujejo,

  - spoznajo, da se pri kemijski reakciji spreminjata snov in energija.

  VSEBINSKI SKLOP: ENERGIJA

  VSEBINA Svetloba in barva

  OPERATIVNI

  CILJI

  Uenci:

  - spoznajo, da svetlobna energija lahko povzroa segrevanje snovi,

  spremembe agregatnega stanja, spremembe snovi (npr.

  fotosinteza, porumenitev asopisnega papirja), da lahko poganja

  elektrini tok (npr. vezala pri fotosintezi).

  VSEBINSKI SKLOP: IVA NARAVA

  VSEBINA Zgradba in delovanje ivali

  Se nadaljuje

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 14 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  Nadaljevanje

  OPERATIVNI

  CILJI

  Uenci:

  - spoznajo, da so ivali potronik; iz okolja sprejeto hrano porabijo

  za sproanje energije za poganjanje ivljenjskih procesov, kot vir

  gradnikov za gradnjo lastnega telesa, del sprejete snovi pa lahko

  uskladiijo v zalonih tkivih,

  - razumejo, da ivali kot potroniki privzemajo organsko hrano iz

  okolja,

  - razumejo, da ivali veinoma sproajo energijo iz hrane s

  celinim dihanjem, za kar sta potrebna dostava prebavljene hrane

  in kisika do vsake celice in odstranjevanje ogljikovega dioksida,

  odvenih nerabnih in potencialno strupenih snovi, ki nastajajo pri

  presnovi.

  VSEBINA Zgradba in delovanje ekosistemov

  OPERATIVNI

  CILJI

  Uenci:

  - spoznajo, da proizvajalci (rastline in fotosintetski mikroorganizmi

  kot temelj prehranjevalnega spleta) energijo, ki vstopa v

  ekosistem kot sonna energija, med fotosintezo pretvorijo v

  kemino vezano energijo in da se ta prenaa od organizma do

  organizma skozi prehranjevalni splet (potronik prehranjevanje

  z drugimi organizmi).

  BIOLOGIJA 8

  VSEBINSKI SKLOP: ZGRADBA IN DELOVANJE LOVEKA

  KONCEPT Delovanje organizma je odvisno od sistemov, ki oskrbujejo celice s

  kisikom in odnaajo ogljikov dioksid.

  CILJI

  Uenci:

  - razumejo razliko med pljunim in celinim dihanjem ter njuno

  povezanost.

  BIOLOGIJA 9

  VSEBINSKI SKLOP: KEMIJA IVIH SISTEMOV

  KONCEPT Delovanje ivih sistemov temelji na kemijskih in fizikalnih naelih.

  Se nadaljuje

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 15 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  20

  40

  60

  80

  De

  le

  ue

  nce

  v [%

  ]

  Spol

  Moki enski

  Nadaljevanje

  CILJI

  Uenci:

  - spoznajo, da ima ogljik osrednjo vlogo v ivi naravi, ker ima

  sposobnost tvorjenja mnogih kombinacij s samim seboj in z

  drugimi elementi,

  - razumejo, da v organizmih neprestano potekajo kemijske reakcije.

  3 METODE

  3.1 VZOREC

  Raziskavo smo izvedli spomladi 2014 na vzorcu osnovnoolcev. Zajeli smo 6., 7., 8. in 9.

  razred, tako da je vsega skupaj sodelovalo priblino 120 uencev. Med temi je bilo 70

  (58,3%) ensk in 50 (41,7 %) mokih (sl. 1). Testirali smo 31 (25,8 %) uencev estega

  razreda, 33 (27,5 %) uencev sedmega razreda, 34 (28,3 %) uencev osmega razreda in 22

  (18,3 %) uencev devetega razreda (sl. 2).

  Slika 1: Porazdelitev uencev v raziskavi glede na spol.

  Slika 2: Porazdelitev uencev v raziskavi glede na razred, ki so ga obiskovali.

  10

  20

  30

  De

  le

  ue

  nce

  v %

  Razred

  6. 7. 8. 9.

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 16 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  10

  20

  30

  40

  50

  Zelo se ne strinjam Se ne strinjam Ne morem se odloiti Se strinjam Zelo se strinjam

  De

  le

  izb

  ran

  ih

  od

  govo

  rov

  [%]

  Moni odgovori

  3.2 VPRAALNIK

  Uenci so reevali anonimni vpraalnik z 19 vpraanji. S prvim delom vpraalnika smo

  preverjali, kakno je znanje uencev o fotosintezi, z drugim delom pa odnos uencev do

  fotosinteze. V prvem delu so bila vpraanja veinoma izbirnega tipa, eno pa je bilo odprtega

  tipa. V drugem delu so uenci z Likertovo lestvico (na kateri 1 pomeni, nikakor se ne

  strinjam, 5 pa pomeni, povsem se strinjam) ocenjevali svoje strinjanje z danimi trditvami.

  3.3 STATISTINA OBDELAVA PODATKOV

  Zbrane podatke smo obdelali s statistinim programom SPSS. Statistino pomembnost razlik

  med odgovori uencev razline starosti smo ugotavljali s preizkusom Kruskal-Wallis, razliko

  med spoloma pa s preizkusom Mann-Whitney.

  4 REZULTATI

  4.1 ODGOVORI NA VPRAANJA O ODNOSU DO FOTOSINTEZE

  1.vpraanje: V vsaki vrstici s kricem oznai, koliko se strinja z danimi trditvami:

  Zelo se ne

  strinjam.

  Se ne

  strinjam.

  Ne morem

  se

  odloiti.

  Se

  strinjam.

  Zelo se

  strinjam.

  a) Biologija me zanima.

  b) Fotosinteza je pomembna za ivljenje na Zemlji.

  c) Fotosinteza je zanimiva.

  d) Poznavanje fotosinteze mi bo v ivljenju koristilo.

  e) Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za splono izobrazbo.

  1. trditev: Biologija me zanima.

  Slika 3: Odgovori uencev na trditev Biologija me zanima. (N=118).

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 17 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  10

  20

  30

  40

  50

  Zelo se ne strinjam Se ne strinjam Ne morem se odloiti Se strinjam Zelo se strinjamDe

  le

  izb

  ran

  ih o

  dgo

  voro

  v [%

  ]

  Moni odgovori

  Rezultati kaejo, da ve kot polovico uencev (54,2 %) biologija zanima (sl. 3). Dobra petina

  uencev (27,1 %) se ni mogla odloiti glede svojega odnosa do biologije. Povprena ocena

  vseh udeleencev je bila 3,47 (SD = 0,991). Med odgovori uencev razline starosti in spola

  ni bilo statistino pomembne razlike (p > 0,05).

  2. trditev: Fotosinteza je pomembna za ivljenje na Zemlji.

  Slika 4: Odgovori uencev na trditev Fotosinteza je pomembna za ivljenje na Zemlji. (N=118).

  Veina uencev (78,8%) je mnenja, da je fotosinteza pomembna za ivljenje na Zemlji (sl. 4).

  Nekaj je bilo tudi takih, ki se zelo ne strinjajo (1,7 %). Povprena ocena vseh udeleencev je

  bila 4,72 (SD = 0,695). Med odgovori uencev razline starosti in razlinega spola ni bilo

  statistino pomembne razlike (p > 0,05).

  3.trditev: Fotosinteza je zanimiva.

  Slika 5: Odgovori uencev na trditev Fotosinteza je zanimiva. (N=119).

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  Zelo se ne strinjam Se ne strinjam Ne morem se odloiti Se strinjam Zelo se strinjam

  De

  le

  izb

  ran

  ih o

  dgo

  voro

  v [%

  ]

  Moni odgovori

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 18 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  10

  20

  30

  40

  50

  Zelo se ne strinjam Se ne strinjam Ne morem se odloiti Se strinjam Zelo se strinjam

  De

  le

  izb

  ran

  ih

  od

  govo

  rov

  [%]

  Moni odgovori

  10

  20

  30

  40

  50

  Zelo se ne strinjam Se ne strinjam Ne morem se odloiti Se strinjam Zelo se strinjam

  De

  le

  izb

  ran

  ih o

  dgo

  voro

  v [%

  ]

  Moni odgovori

  Rezultati tretje trditve kaejo, da je fotosinteza med uenci (56,3 %) zanimiva tematika (sl. 5).

  Povprena ocena vseh udeleencev je bila 3,44 (SD = 0,998). Med odgovori uencev razline

  starosti je bila statistino pomembna razlika (p < 0,01), in sicer so se s to trditvijo bistveno

  bolj strinjali uenci 6. razreda (M = 3,93, SD = 1,015). Statistino pomembne razlike glede na

  spol (p > 0,05) ni bilo.

  4. trditev:Poznavanje fotosinteze mi bo v ivljenju koristilo.

  Slika 6: Odgovori uencev na trditev Poznavanje fotosinteze mi bo v ivljenju koristilo. ( N=119).

  47,9 % uencev se strinja s trditvijo, da jim bo poznavanje fotosinteze v ivljenju koristilo (sl.

  6). 37,0 % uencev se glede te trditve ne more odloiti. Povprena ocena vseh udeleencev je

  bila 3,41 (SD = 0,904). Med odgovori uencev razlinih razredov je bila statistino

  pomembna razlika (p < 0,01), in sicer so se s to trditvijo najbolj strinjali estoolci (M = 3,87,

  SD = 0,730), nekoliko manj sedmoolci (M = 3,45, SD = 0,961), e manj pa osmo in

  devetoolci. Med odgovori uencev razlinega spola ni bilo statistino pomembne razlike (p >

  0,05).

  5. trditev:Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za splono izobrazbo.

  Slika 7: Odgovori uencev na trditev Poznavanje bistva fotosinteze je pomembno za splono izobrazbo

  (N=119).

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 19 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  20

  40

  60

  80

  100

  a b c d

  De

  le

  izb

  ran

  ih o

  dgo

  voro

  v [%

  ]

  Moni odgovori

  46,3 % se strinja ali zelo strinja s trditvijo, da je poznavanje bistva fotosinteze pomembno za

  splono izobrazbo (sl. 7). Povprena ocena vseh udeleencev je bila 3,23 (SD = 1,025). Med

  odgovori uencev razline starosti in spola ni bilo statistino pomembne razlike (p > 0,05).

  4.2 ANALIZA ODGOVOROV NA POSAMEZNA VPRAANJA O

  RAZUMEVANJU FOTOSINTEZE

  V nadaljevanju predstavljamo odgovore na posamezna vpraanja o razumevanju fotosinteze.

  Pri vsakem vpraanju so predstavljeni moni odgovori in dele izbranih odgovorov pri

  celotnem vzorcu.

  2. vpraanje: Pri katerih ivih bitjih poteka fotosinteza?

  a) Pri rastlinah in ivalih.

  b) Pri rastlinah, algah in nekaterih bakterijah.

  c) Pri rastlinah, glivah in algah.

  d) Pri rastlinah, glivah in nekaterih bakterijah

  e) Samo pri rastlinah.

  Pravilni odgovor, da fotosinteza poteka pri rastlinah, algah in nekaterih bakterijah, je izbralo

  10,8 % uencev, 82,5 % uencev je menilo, da fotosinteza poteka samo pri rastlinah. Med

  uenci razline starosti so se pokazale statistino pomembne razlike (preizkus Kruskal Wallis;

  2 = 14,129, df = 3, p = 0,03), in sicer so uenci 9. razreda bili najbolj uspeni pri izbiri

  pravilnega odgovora, najmanj pa uenci 6. razreda. Statistino pomembne razlike so bile tudi

  med odgovori razlinega spola (preizkus Mann-Whitney; U = 1374,000, z = -3,027, p <

  0,001). Fantje so bili uspeneji od deklet.

  Slika 8: Porazdelitev odgovorov uencev na 2. vpraanje: Pri katerih ivih bitjih poteka fotosinteza? (N=120).

  Pravilni odgovor je zeleno obarvan.

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 20 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  a b c d e fDe

  le

  izb

  ran

  ih o

  dgo

  voro

  v [%

  ]

  Moni odgovori

  3. vpraanje: Kaj je hrana za rastline?

  a) Anorganske snovi.

  b) Ogljikov dioksid.

  c) Organske snovi.

  d) Svetloba/energija.

  e) Voda.

  f) Vse nateto.

  Rezultati na sliki 9 kaejo dele pravilnih odgovorov na 3. vpraanje. Da so hrana za rastline

  organske snovi, je pravilno odgovorilo 39,7 % uencev. 8,6 % uencev je menilo, da so hrana

  za rastline anorganske snovi, med vsemi uenci pa jih je 16,4 % menilo, da so hrana za

  rastline vse natete monosti. Med odgovori uencev razline starosti in spola ni bilo

  statistino pomembne razlike (p > 0,05).

  Slika 9: Porazdelitev odgovorov uencev na 3. vpraanje: Kaj je hrana za rastline? (N=116). Pravilni odgovor

  je zeleno obarvan.

  4. vpraanje:Katera je glavna funkcija fotosinteze?

  a) Poraba ogljikovega dioksida.

  b) Poraba vode.

  c) Tvorba glukoze (sladkorja).

  d) Tvorba kisika.

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 21 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  a b c d

  De

  le

  izb

  ran

  ih o

  dgo

  voro

  v [%

  ]

  Moni odgovori

  Rezultati na sliki 10 kaejo dele pravilnih odgovorov na 4. vpraanje. 21,8 % uencev je

  pravilno odgovorilo, da je glavna funkcija fotosinteze tvorba glukoze (sladkorja). Veina

  uencev (66,4 %) pa je odgovorilo, da je glavna funkcija fotosinteze tvorba kisika. Med

  odgovori uencev razline starosti je bila statistino pomembna razlika (preizkus

  KruskalWallis; 2 = 10,159, df = 3, p = 0,017). Najve pravilnih odgovorov je bilo pri

  uencih 9. razreda (50,0 %), najmanj pa pri uencih iz 6. razreda (28,6 %). Med odgovori

  uencev razlinega spola ni bilo statistino pomembne razlike (p > 0,05).

  Slika 10: Porazdelitev odgovorov uencev na 4. vpraanje: Katera je glavna funkcija fotosinteze? (N=119).

  Pravilni odgovor je zeleno obarvan.

  5. vpraanje: Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo?

  a) Svetlobo.

  b) Vodo.

  c) Kisik.

  d) Organske snovi.

  e) Ogljikov dioksid.

  f) Mineralne snovi.

  Rezultati na sliki 11 kaejo dele pravilnih odgovorov na 5. vpraanje. Pri tem vpraanju so

  bili moni trije pravilni odgovori. Na to vpraanje je pravilno odgovorilo: 95,0 % (svetloba),

  81,7 % (voda) in 83,3 % (ogljikov dioksid). 33,3 % uencev pa je menilo, da so za fotosintezo

  potrebne tudi mineralne snovi. Med odgovori uencev razline starosti in spola ni bilo

  statistino pomembne razlike (p > 0,05). 33,3 % uencev je na to vpraanje odgovorilo

  popolnoma pravilno (hkrati so izbrali odgovore svetloba, voda in ogljikov dioksid).

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 22 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Svetlobo Vodo Kisik Organske snovi Ogljikov dioksid Mineralne snovi

  De

  le

  izb

  ran

  ih o

  dgo

  voro

  v [%

  ]

  Moni odgovori

  Slika 11: Porazdelitev odgovorov uencev na 5. vpraanje: Kaj rastline potrebujejo za fotosintezo? (N=120).

  Pravilni odgovori so zeleno obarvani.

  6. vpraanje: Na spodnji sliki dopolni kaj je potrebno za proces fotosinteze in kaj pri tem

  procesu nastane.

  Pri 6. vpraanju so uenci morali dopolniti sliko. Dopisati so morali sledee odgovore: 1. =

  sonna E, 2. = Hrana (sladkor), 3. = Ogljikov dioksid, 4. = Kisik, 5. = Voda, mineralne snovi.

  To vpraanje je pravilno izpolnilo: 77,5 % (sonna E), 42,5 % (hrana (sladkor)), 79,2 %

  (ogljikov dioksid), 67,5 % (kisik) in 70,0 % (voda, mineralne snovi). Med odgovori uencev

  razlinega spola je bila statistino pomembna razlika (preizkus Mann-Whitney; U =

  1420,000, z = -2,126, p < 0,001), in sicer so dekleta bila uspeneja pri dopolnjevanju slike

  (42,9 % uspenost) od fantov (24,0 % uspenost). Med odgovori uencev razline starosti ni

  bilo statistino pomembne razlike (p > 0,05). 35,0 % uencev je sliko dopolnilo popolnoma

  pravilno.

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 23 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  20

  40

  60

  80

  100

  Sonna E Hrana (sladkor) Ogljikov dioksid Kisik Voda, mineralnesnoviD

  ele

  iz

  bra

  nih

  od

  govo

  rov

  [%]

  Moni odgovori

  10

  20

  30

  40

  50

  a b c d e

  De

  le

  izb

  ran

  ih

  od

  govo

  rov

  [%]

  Moni odgovori

  Slika 12: Porazdelitev odgovorov uencev na 6. vpraanje: Na spodnji sliki dopolni kaj je potrebno za proces

  fotosinteze in kaj pri tem procesu nastane? (N=120).

  7. vpraanje: V kaken tip energije rastline pretvorijo sonno energijo?

  a) V elektrino energijo.

  b) V gibalno energijo.

  c) V kemijsko energijo.

  d) V svetlobno energijo.

  e) V toploto.

  Rezultati na sliki 13 kaejo dele pravilnih odgovorov na 7. vpraanje. 38,3 % uencev je

  pravilno odgovorilo, da rastline sonno energijo pretvorijo v kemijsko. Med odgovori

  uencev razlinega spola ni bilo statistino pomembne razlike (p > 0,05), medtem ko je

  statistino pomembna razlika bila med odgovori uencev razline starosti(preizkus Kruskal

  Wallis; 2 =12,026, df = 3, p = 0,007). Najve pravilnih odgovorov je bilo pri uencih iz 9.

  razreda (90,9 %), najmanj pa pri uencih iz 6. razreda (6,5 %).

  Slika 13: Porazdelitev odgovorov uencev na 7. vpraanje: V kaken tip energije rastline pretvorijo sonno

  energijo? (N=114). Pravilni odgovor je zeleno obarvan.

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 24 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  a b c

  De

  le

  izb

  ran

  ih o

  dgo

  voro

  v [%

  ]

  Moni odgovori

  8. vpraanje: Energija, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki:

  a) Kemijske energije.

  b) Svetlobne energije.

  c) Toplote.

  Rezultati na sliki 14 kaejo dele pravilnih odgovorov na 8. vpraanje. Da je energija, ki jo

  rastline dobijo od Sonca, v obliki svetlobne energije, je pravilno odgovorilo 78,0 %. Med

  odgovori uencev razline starosti in spola ni bilo statistino pomembne razlike (p > 0,05).

  Slika 14: Porazdelitev odgovorov uencev na 8. vpraanje: Energija, ki jo rastline dobijo od Sonca, je v obliki:

  (N=118). Pravilni odgovor je zeleno obarvan.

  9. vpraanje:Fotosinteza poteka v:

  a) Celotni rastlini.

  b) Koreninah.

  c) Listih.

  d) Steblih.

  e) Zelenih delih rastline.

  Na 9. vpraanje, da fotosinteza poteka v zelenih delih rastline, je pravilno odgovorilo 51,3 %

  uencev. 40,3 % uencev pa meni, da fotosinteza poteka v listih. Med odgovori uencev

  razline starosti je bila statistino pomembna razlika (preizkus Kruskal Wallis; 2 =17,487, df

  = 3, p = 0,001). Najve pravilnih odgovorov je bilo pri uencih iz 7. razreda (69,7 %),

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 25 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  najmanj pa pri uencih iz 6. razreda (23,3 %).Med odgovori uencev razlinega spola razlike

  ni bilo (p > 0,05).

  Slika 15: Porazdelitev odgovorov uencev na 9. vpraanje: Fotosinteza poteka v: (N=119). Pravilni odgovor je

  zeleno obarvan.

  10. vpraanje: Fotosinteza je kemijska reakcija. Kateri par snovi sta reaktanta (vstopata v

  reakcijo)?

  a) Kisik in organska snov.

  b) Kisik in voda.

  c) Ogljikov dioksid in organska snov.

  d) Ogljikov dioksid in voda.

  Rezultati na sliki 16 kaejo dele pravilnih odgovorov na 10. vpraanje. Da sta reaktanta pri

  fotosintezi ogljikov dioksid in voda, je pravilno odgovorilo 55,8 % uencev. 23,9 % uencev

  je odgovorilo, da v reakcijo fotosinteze vstopata ogljikov dioksid in organska snov. Med

  odgovori uencev razline starosti je bila statistino pomembna razlika (preizkus Kruskal

  Wallis; 2 =10,168, df = 3, p < 0,017). Najve pravilnih odgovorov je bilo pri uencih iz 9.

  razreda (86,4 %), najmanj pa pri uencih iz 6. razreda (44,8 %). Med odgovori uencev

  razlinega spola ni bilo statistino pomembna razlika (p > 0,05).

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  a b c d

  De

  le

  izb

  ran

  ih o

  dgo

  voro

  v [%

  ]

  Moni odgovori

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 26 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  Slika 16: Porazdelitev odgovorov uencev na 10. vpraanje: Fotosinteza je kemijska reakcija. Kateri par snovi

  sta reaktanta (vstopata v reakcijo)? (N=113). Pravilni odgovor je zeleno obarvan.

  11. vpraanje: Katere snovi rastlina sprejema iz tal? (monih je ve odgovorov)

  a) Anorganske snovi.

  b) Mineralne snovi.

  c) Ogljikov dioksid.

  d) Organske snovi.

  e) Svetlobo/energijo.

  f) Vodo.

  g) Vse nateto.

  Rezultati na sliki 17 kaejo dele pravilnih odgovorov na 11. vpraanje. Moni so bili trije

  pravilni odgovori. Na to vpraanje je pravilno odgovorilo: 16,7 % (anorganske snovi), 73,3 %

  (mineralne snovi) in 85,8 % (vodo). 41,7 % uencev je menilo, da rastlina sprejema iz tal tudi

  organske snovi. Med odgovori uencev razline starosti in spola ni bilo statistino pomembne

  razlike (p > 0,05). 6,7 % uencev je hkrati izbralo vse pravilne odgovore.

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  a b c d

  De

  le

  izb

  ran

  ih o

  dgo

  voro

  v [%

  ]

  Moni odgovori

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 27 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  Slika 17: Porazdelitev odgovorov uencev na 11. vpraanje: Katere snovi rastlina sprejema iz tal? (monih je

  ve odgovorov)? (N=120). Pravilni odgovori so zeleno obarvani.

  12. vpraanje: V katerih delih rastline je klorofil?

  a) V celotni rastlini.

  b) V koreninah.

  c) V listih.

  d) V zelenih delih rastline.

  Na 12. vpraanje, da je v zelenih delih rastline klorofil, je pravilno odgovorilo 60,7 %

  uencev. 31,6 % uencev je menilo, da je klorofil v listih. Med odgovori uencev razline

  starosti je bila statistino pomembna razlika (preizkus Kruskal Wallis; 2 =9,264, df = 3, p =

  0,026). Najbolj uspeni so bili uenci iz 7. razreda (75,8 %), najmanj pa uenci iz 6. razreda

  (37,9 %). Med odgovori uencev razlinega spola ni bilo statistino pomembna razlika (p >

  0,05).

  Slika 18: Porazdelitev odgovorov uencev na 12. vpraanje: V katerih delih rastline je klorofil? (N=117).

  Pravilni odgovor je zeleno obarvan.

  20406080

  100D

  ele

  iz

  bra

  nih

  od

  govo

  rov

  [%]

  Moni odgovori

  20

  40

  60

  80

  a b c d

  De

  le

  izb

  ran

  ih

  od

  govo

  rov

  [%]

  Moni odgovori

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 28 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  13. vpraanje: Koliken del hrane, ki jo potrebujejo za preivetje, rastline proizvedejo same?

  a) Ni.

  b) Manji del.

  c) Vso.

  d) Ne vem.

  Rezultati na sliki 19 kaejo dele pravilnih odgovorov na 13. vpraanje. Da hrano, ki jo

  potrebujejo za preivetje, rastline proizvedejo same, je pravilno odgovorilo 52,5 % uencev.

  32,5 % uencev pa je mnenja, da rastline proizvedejo manji del svoje hrane. Med odgovori

  uencev razline starosti in spola ni bilo statistino pomembne razlike (p > 0,05).

  Slika 19: Porazdelitev odgovorov uencev na 13. vpraanje: Koliken del hrane, ki jo potrebujejo za preivetje,

  rastline proizvedejo same? (N=120). Pravilni odgovor je zeleno obarvan.

  14. vpraanje: Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi?

  a) Glukoza in kisik.

  b) Kisik in voda.

  c) Ogljikov dioksid in glukoza.

  d) Ogljikov dioksid in voda.

  74,8 % uencev je na vpraanje odgovorilo pravilno, in sicer, da pri fotosintezi nastaneta

  glukoza in kisik. 17,6 % uencev meni, da pri fotosintezi nastaneta kisik in voda. Med

  odgovori uencev razline starosti in spola ni bilo statistino pomembne razlike (p > 0,05).

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  a b c d

  De

  le

  izb

  ran

  ih o

  dgo

  voro

  v [%

  ]

  Moni odgovori

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 29 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  Slika 20: Porazdelitev odgovorov uencev na 14. vpraanje: Kateri snovi nastaneta pri fotosintezi? (N=119).

  Pravilni odgovor je zeleno obarvan.

  15. vpraanje: Od kod dobijo rastline hrano?

  a) rpajo jo iz tal.

  b) Dobijo jo od Sonca.

  c) Izdelajo jo same.

  d) Sprejmejo jo iz vode in kisika.

  Rezultati na sliki 21 kaejo dele pravilnih odgovorov na 15. vpraanje. Da rastline same

  izdelajo hrano, je pravilno odgovorilo 62,2 % uencev. 28,6 % uencev je mnenja, da rastline

  rpajo hrano iz tal. Med odgovori uencev razline starosti in spola ni bilo statistino

  pomembne razlike (p > 0.05).

  Slika 21: Porazdelitev odgovorov uencev na 15. vpraanje: Od kod dobijo rastline hrano? (N=119). Pravilni

  odgovor je zeleno obarvan.

  20

  40

  60

  80

  a b c d

  De

  le

  izb

  ran

  ih o

  dgo

  voro

  v [%

  ]

  Moni odogovori

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  a b c d

  De

  le

  izb

  ran

  ih o

  dgo

  voro

  v [%

  ]

  Moni odgovori

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 30 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  16. vpraanje: V katerih rastlinskih celicah poteka celino dihanje (respiracija)?

  a) V koreninskih celicah.

  b) V listnih celicah.

  c) V stebelnih celicah.

  d) V nobeni rastlinski celici.

  e) V vseh rastlinskih celicah.

  Da v vseh rastlinskih celicah poteka celino dihanje (respiracija) je pravilno odgovorilo 31,9

  % uencev. 48,3 % uencev pa je menilo, da celino dihanje poteka v listnih celicah. Med

  odgovori uencev razline starosti je bila statistino pomembna razlika (preizkus

  KruskalWallis; 2 = 15,694, df = 3, p = 0,001). Najve pravilnih odgovor je bilo pri uencih

  iz 7. razreda (51,6 %), najmanj pa pri uencih iz 6. razreda (6,5 %). Med odgovori uencev

  razlinega spola pa statistino pomembne razlike ni bilo (p > 0,05).

  Slika 22: Porazdelitev odgovorov uencev na 16. vpraanje: V katerih rastlinskih celicah poteka celino dihanje

  (respiracija)? (N=116). Pravilni odgovor je zeleno obarvan.

  17. vpraanje: Kakna je povezava med fotosintezo in celinem dihanjem pri rastlinah?

  a) Pri rastlinah lahko potekata fotosinteza in celino dihanje istoasno.

  b) Pri rastlinah poteka fotosinteza namesto celinega dihanja.

  c) Pri rastlinah poteka fotosinteza takrat, ko ni celinega dihanja.

  d) Pri rastlinah celino dihanje ne poteka.

  Rezultati na sliki 23 kaejo dele pravilnih odgovorov na 17. vpraanje. 67,5 % uencev je na

  to vpraanje pravilno odgovorilo, in sicer, da pri rastlinah lahko potekata fotosinteza in

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  a b c d e

  De

  le

  izb

  ran

  ih

  od

  govo

  rov

  [%]

  Moni odgovori

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 31 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  celino dihanje istoasno. 14,0 % uencev je menilo, da pri rastlinah poteka fotosinteza takrat,

  ko ni celinega dihanja. Med odgovori uencev razline starosti in spola ni bilo statistino

  pomembne razlike (p > 0,05).

  Slika 23: Porazdelitev odgovorov uencev na 17. vpraanje: Kakna je povezava med fotosintezo in celinem

  dihanjem pri rastlinah? (N=114). Pravilni odgovor je zeleno obarvan.

  18. vpraanje: Kdaj poteka pri rastlinah celino dihanje?

  a) Nikoli.

  b) Podnevi.

  c) Ponoi.

  d) Ves as.

  Na 18. vpraanje je 57,0 % uencev odgovorilo pravilno, da pri rastlinah celino dihanje

  poteka ves as. 20,2 % uencev je menilo, da poteka celino dihanje pri rastlinah podnevi,

  17,5 % pa, da poteka ponoi. Med odgovori uencev razline starosti in spola ni bilo

  statistino pomembne razlike (p > 0,05).

  Slika 24: Porazdelitev odgovorov uencev na 18. vpraanje: Kdaj poteka pri rastlinah celino dihanje?

  (N=114). Pravilni odgovor je zeleno obarvan.

  20

  40

  60

  80

  a b c d

  De

  le

  izb

  ran

  ih o

  dgo

  voro

  v [%

  ]

  Moni odgovori

  20

  40

  60

  a b c d

  De

  le

  izb

  ran

  ih

  od

  govo

  rov

  [%]

  Moni odgovori

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 32 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  20

  40

  60

  Zelo se ne strinjam Se ne strinjam Ne morem se odloiti Se strinjam Zelo se strinjam

  De

  le

  izb

  ran

  ih

  od

  govo

  rov

  [%]

  Moni odgovori

  10

  20

  30

  40

  50

  Zelo se ne strinjam Se ne strinjam Ne morem se odloiti Se strinjam Zelo se strinjam

  De

  le

  izb

  ran

  ih

  od

  govo

  rov

  [%]

  Moni odgovori

  4.3 ODGOVORI NA VPRAANJA GLEDE SODELOVANJA V RAZISKAVI

  19. vpraanje:V vsaki vrstici s kricem oznai, koliko se strinja z danimi trditvami:

  Zelo se ne

  strinjam.

  Se ne

  strinjam.

  Ne morem

  se odloiti.

  Se

  strinjam.

  Zelo se

  strinjam.

  a) Vpraanja v raziskavi so bila razumljiva.

  b) Ve mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.

  1. trditev: Vpraanja v raziskavi so bila razumljiva.

  Slika 25: Odgovori uencev na trditev Vpraanja v raziskavi so bila razumljiva. (N = 120)

  65,8 % se strinja, da so vpraanja v raziskavi bila razumljiva. Med njimi je nekaj tudi takih, ki

  se ne morejo odloiti (18,3 %). Povprena ocena vseh udeleencev je bila 3,60 (SD = 1,078).

  Med odgovori med uenci razlinega spola ni bilo statistino pomembne razlike (p > 0,05),

  medtem ko je bila statistino pomembna razlika med odgovori uencev razline starosti (p <

  0,001), in sicer so se devetoolci bistveno bolj strinjali s to trditvijo (M = 4,36, SD = 0,790)

  kot vsi drugi mlaji uenci.

  2. trditev: Ve mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.

  Slika 26: Odgovori uencev na trditev Ve mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. (N = 120)

  Veina uencev (76,5 %) se strinja ali zelo strinja, da jim je bilo ve sodelovati v tej

  raziskavi. Povprena ocena vseh udeleencev je bila 3,97 (SD = 1,017). Med odgovori

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 33 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  uencev razline starosti je bila statistino pomembna razlika (p = 0,007), in sicer so se

  osmoolci s to trditvijo bistveno manj strinjali (M = 3,55, SD = 1,121), estoolci pa bistveno

  bolj (M = 4,43, SD = 0,679). Medodgovori uencev razlinega spola ni bilo statistino

  pomembne razlike (p > 0,05).

  5 RAZPRAVA

  Prvi del vpraalnika: ODNOS DO FOTOSINEZE

  Odnos do fotosinteze (1. vpraanje)

  Rezultati nae raziskave, v kateri smo na vzorcu 120 uencev preverjali, kakno je znanje

  uencev o fotosintezi in kaken je njihov odnos do fotosinteze so pokazali, da se osnovnoolci

  v povpreju strinjajo, da je fotosinteza pomembna za ivljenje na Zemlji. Velika veina se

  strinja, da jim bo poznavanje fotosinteze v ivljenju koristilo in da je to znanje pomembno za

  splono izobrazbo. Pri dveh trditvah je bila statistino pomembna razlika med razredi. Pri

  trditvi, da je fotosinteza zanimiva, se veina uencev strinja. Uenci 7. razreda se s trditvijo

  najbolj strinjajo, medtem, ko se uenci 9. razreda najmanj. S trditvijo, da jim bo fotosinteza v

  ivljenju koristila, pa se najbolj strinjajo uenci 6. razreda.

  Drugi del vpraalnika: ZNANJE O FOTOSINTEZI

  Fotosinteza in znailnosti rastlin (2., 4., 5., 6., 9. 12. vpraanje)

  Drugi del vpraalnika je bil namenjen preverjanju znanja o fotosintezi. Uencem smo zastavili

  nekaj splonih vpraanj o fotosintezi. Drugo vpraanje smo postavili, da preverimo, pri

  katerih ivih bitjih poteka fotosinteza. Pravilno je odgovorilo le 10,8 % vseh uencev, kar je

  zelo slab rezultat. Veina (82,5 %) je menila, da fotosinteza poteka samo pri rastlinah.

  Domingos-Grilo (2012) je skupaj s sodelavci ugotovil, da takna napana predstava izhaja iz

  naina pouevanja. Glavna napaka pri pouevanju je, da uencem kot model za fotosintezo

  vedno predstavimo rastline. Vpraanje pa je, e so omenjeni tudi drugi organizmi. Poleg tega,

  Seymour in Longden (1991) poudarjata, da teavo predstavlja tudi dejstvo, da fotosinteza

  velja za abstrakten koncept, ki se ga pouuje na ravni abstraktnega miljenja.

  Pri 4. vpraanju uence spraujemo, kaj je glavna funkcija fotosinteze (tvorba

  glukoze/sladkorja), na kar je pravilno odgovorilo le 21,8 % uencev. Kar 66,4 % uencev

  meni, da je glavna funkcija fotosinteze tvorba kisika. Toliken dele napanih odgovorov

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 34 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  (kisik) nam lahko pove, da imajo uenci napano predstavo o tem, kaj je glavni namen

  fotosinteze, saj mislijo, da je to proizvajanje kisika.

  Na 5. vpraanje, kjer uence spraujemo, kaj rastline potrebujejo za fotosintezo, so pravilno

  izbrali naslednje odgovore: 95,0 % (svetloba), 81,7 % (voda) in 83,3 % (ogljikov dioksid).

  Popolnoma pravilno kombinacijo odgovorov je izbralo 33,3 % uencev. 33,3 % uencev pa je

  menilo, da so za fotosintezo potrebne tudi mineralne snovi. Iz odgovorov lahko sklepamo, da

  nekateri uenci ne razlikujejo med tem, kaj rastline potrebujejo za fotosintezo in kaj za

  preivetje.

  Faktografsko znanje so uenci lahko uporabili pri 6. vpraanju. Pri tem vpraanju so uenci

  dopolnjevali sliko glede potreb procesa fotosinteze. Napisati so morali tudi, kaj pri tem

  procesu nastane. To vpraanje je pravilno izpolnilo: 77,5 % (sonna E), 42,5 % (hrana

  (sladkor)), 79,2 % (ogljikov dioksid), 67,5 % (kisik) in 70,0 % (voda, mineralne

  snovi).Popolnoma pravilno je sliko dopolnilo 35,0 % uencev. V nekaterih ubenikih (Bai

  in sod., 2012) je podobna slika, ki uencem omogoa boljo vizualizacijo procesa. Pod sliko

  je za laje razumevanje zapisana e kratka razlaga.

  Po lokaciji fotosinteze znotraj rastline smo spraevali z 9. vpraanjem. Pravilni odgovor je

  izbralo 51,3 % uencev, kar je dober rezultat. Manji dele (2,5 %) uencev je odgovorilo, da

  fotosinteza poteka v listih, kar ni napaen odgovor. Vpraanje pa je, e razumejo, kaj vsebuje

  zeleni del rastline, ki omogoa fotosintezo. Eden izmed operativnih ciljev v unem nartu

  (2011) za osnovno ole je tudi ta, da uenci razumejo, da posamezni deli rastlinske in ivalske

  celice (celini organeli) opravljajo posebne naloge (mitohondrij celino dihanje; kloroplast

  fotosinteza). Zato lahko sklepamo, da bi uenci morali razumeti, da fotosinteza poteka samo

  v celicah, ki imajo kloroplaste. Pri tem vpraanju je bila statistino pomembna razlika med

  uenci razlinih razredov. Glede na dobro poznavanje mesta v rastlini, kjer poteka fotosinteza

  pri rastlini, smo z 12. vpraanjem (V katerih delih rastline je klorofil?) iskali bolj

  poglobljeno znanje fotosinteze. Da se klorofil nahaja v zelenih delih rastline, je pravilno

  odgovorilo 60,7 % uencev.

  Fotosinteza kot kemijska reakcija (10., 14. vpraanje)

  Pri 10. vpraanju uence spraujemo, kateri par snovi sta reaktanta, ki vstopata v kemijsko

  reakcijo fotosinteze. Da sta reaktanta pri fotosintezi ogljikov dioksid in voda, je pravilno

  odgovorilo 55,8 % uencev. Da uenci ne znajo prepoznati reaktantov pri fotosintezi sta

  ugotovila tudi Marmaroti in Galanopoulou (2006). Zanimivo je tudi to, da je 23,9 % uencev

 • Murn . Razumevanje fotosinteze med osnovnoolci. 35 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoka fakulteta, 2014

  mnenja, da v reakcijo fotosinteze vstopata ogljikov dioksid in organska snov. Iz tega lahko

  sklepamo, da nekateri uenci ne razumejo funkcije fotosinteze. Omeniti je treba tudi to, da gre

  pri tem vpraanju predvsem za faktografsko znanje uencev, ki izhaja iz poznavanja formule

  in ne zahteva razumevanje.

  Razumevanje fotosinteze kot kemijske reakcije pa smo preverjali s 14. vpraanjem. Pri tem

  vpraanju nas je zanimalo, kateri snovi nastaneta pri fotosintezi.Uenci so morali poznati

  kemijsko reakcijo fotosinteze. Veina uencev (74,8 %) je pravilno odgovorila. V primerjavi s

  tem vpraanjem je na posamezno vpraanje o reaktantih pri fotosintezi pravilno odgovorilo

  manj uencev (55,8 % pravilnih odgovorov), medtem ko je na vpraanje o produktih

  fotosinteze pravilno odgovorilo ve uencev (74,8 % pravilnih odgovorov).

  Fotosinteza in energija (7., 8. vpraanje)

  7. in 8. vpraanje sta bila med seboj povezana. Na 7. vpraanje (V kaken tip energije

  rastline pretvarjajo sonno energijo?) je pravilno odgovorilo 38,3 % uencev, 25,8 % pa jih

  meni, da rastline sonno energijo pretvorijo v toploto. Iz delea pravilnih odgovorov lahko

  sklepamo, da nekateri uenci ne poznajo koncepta razlinih oblik energije in njihove

  pretvorbe, ki potee med fotosintezo. Pomembnost razumevanja koncepta, ki zahteva

  vkljuevanje znanja, da energija obstaja v razlinih oblikah, da se je ne da uniiti in ustvariti

  ter da se lahko pretvarja iz ene oblike v drugo, zagovarjata Marmaroti in Galanopoulou

  (2006). Anderson in sod. (1990) ugotavljajo, da so v njihovi raziskavi uenci imeli napane

  predstave glede pojma energija. Teave jim predstavljajo predvsem njihovo razumevanje

  razlinih oblik energije, saj se za izrazom energija v sploni rabi povezujejo pojmi kot so

  hrana, vro zrak, sila, temperatura, Velik problem avtorji vidijo tudi v razumevanju