RAZISKAVA VZROKOV ZA DEGRADACIJO ... - core.ac.uk ?· layer of polyurethane liquid waterproofing material.…

Download RAZISKAVA VZROKOV ZA DEGRADACIJO ... - core.ac.uk ?· layer of polyurethane liquid waterproofing material.…

Post on 05-Aug-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZA V MARIBORU

  FAKULTETA ZA GRADBENITVO, PROMETNO INENIRSTVO

  IN ARHITEKTURO

  Mitja Jordan

  RAZISKAVA VZROKOV ZA DEGRADACIJO HIDROIZOLACIJE STREHE INDUSTRIJSKE

  HALE PAPIRNICE A-PRINT S PREDLAGANO SANACIJO

  Diplomsko delo

  Maribor, september 2016

 • I

  Smetanova ulica 17 2000 Maribor, Slovenija

  Diplomsko delo visokoolskega tudijskega programa

  RAZISKAVA VZROKOV ZA DEGRADACIJO HIDROIZOLACIJE STREHE

  INDUSTRIJSKE HALE PAPIRNICE A-PRINT S PREDLAGANO SANACIJO

  tudent: Mitja JORDAN

  tudijski program: visokoolski, Gradbenitvo

  Smer/ Modul: Operativno konstrukcijska

  Mentor: doc. dr. Samo Lubej, univ. dipl. in. grad.

  Somentor: doc. dr. Andrej Ivani, univ. dipl. in. grad.

  Maribor, september, 2016

 • II

 • III

  ZAHVALA

  Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Samu Lubeju in

  somentorju doc. dr. Andreju Ivaniu za strokovno

  pomo, vodenje in svetovanje pri izdelavi

  diplomskega dela.

 • IV

  RAZISKAVA VZROKOV ZA DEGRADACIJO HIDROIZOLACIJE STREHE

  INDUSTRIJSKE HALE PAPIRNICE A-PRINT S PREDLAGANO SANACIJO

  Kljune besede: Ravne strehe, PVC-P membrane, poliuretanske kritine, parna zapora,

  toplotna izolacija, natezni preizkus

  Povzetek

  V diplomskem delu smo obravnavali ravno streho, kot najzahtevneji konstrukcijski element

  zgradbe, ki jo obravnavamo kot bazen. Ker je ravna streha podvrena izrazitemu toplotnemu

  delovanju, moramo upotevati poleg hidroizolacije tudi toplotno izolacijo.

  Pri izvedbi hidroizolacije pazimo na pravilno izbiro materialov, njihovo vgradnjo in skrbno

  izvedbo parne zapore. S stalia gradbene fizike delimo ravne strehe v osnovi na tople in

  hladne strehe. V delu je predstavljena topla ravna streha iz PVC-P hidroizolacije preplastena s

  poliuretansko hidroizolacijo. Preiskava je pokazala, da sanacija strehe s PVC-P membrano ni

  bila ustrezno izbrana.. Objekt lei v obmoju, kjer so pogosta neurja s too, zato smo za

  sanacijo strehe izbrali kritino EPDM-Resitrix MB, ki je odporna na too in ima dolgo

  ivljenjsko dobo.

 • V

  RESEARCHING THE CAUSES FOR THE DEGRADATION OF WATERPROOFING

  MATERIALS ON THE ROOF OF THE INDUSTRIAL HALL A-PRINT WITH THE

  SUGGESTED RESTORATION

  Key words: Flat roofs, PVC-P membranes, polyurethane roofing materials, vapour barrier,

  thermal insulation, tensile testing

  Abstract

  In this diploma thesis we researched the flat roof, as the most advanced construction element

  of a building. We regard it similar to a pool. Because this flat roof was subject to extreme heat

  exposure, we have to research the thermal insulation as well as the waterproofing materials.

  When waterproofing a roof, we have to be cautious about choosing the right materials,

  building them in and the right placement of a vapour barrier. Building engineering physics

  separate two kinds of flat roofs, the cold and the warm roof. The flat roof presented in this

  diploma thesis is a warm roof, consisting of PVC-P waterproofing membranes, covered with a

  layer of polyurethane liquid waterproofing material. The research showed that the restoration

  of the roof with the PVC-P membrane wasnt adequately chosen. The building is located in a

  place, where hailstorms are not an uncommon phenomenon, that is why we have chosen to

  restore the roof with the membrane EPDM Resitrix MB, that is resistant to hail and has a

  long lifespan.

 • VI

  KAZALO

  1 UVOD ................................................................................................................................ 1

  1.1 Splono o strehah ......................................................................................................... 1

  1.2 Ravne strehe ................................................................................................................ 2

  1.3 Opredelitev problema .................................................................................................. 4

  2 SPLONO O PVC ............................................................................................................. 6

  2.1 Vrste umetnih mas ....................................................................................................... 6

  2.1.1 Lastnosti termoplastov ......................................................................................... 6

  2.1.2 Mehalci termoplastov ......................................................................................... 6

  2.1.3 PVC-P strene folije ............................................................................................. 7

  3 UPORABA PVC-P V IZOLATERSKI STROKI ............................................................... 8

  3.1 Parna zapora................................................................................................................. 8

  4 PRIMER IZ PRAKSE ...................................................................................................... 11

  4.1 Sploni opis strehe ..................................................................................................... 11

  4.2 Analiza pokodb ........................................................................................................ 11

  4.3 Primer sanacije .......................................................................................................... 13

  4.3.1 Doloitev povrine, ki jo lahko saniramo v 1 delovnem dnevu. ........................ 13

  4.3.2 Polaganje bitumenske parne zapore ................................................................... 13

  4.3.3 Polaganje pohodne toplotne izolacije ................................................................. 13

  4.3.4 Zakljuni sloj ravne strehe ................................................................................. 14

  5 LABORATORIJSKI PREIZKUSI ................................................................................... 16

  5.1 Vzorenje ................................................................................................................... 16

  5.2 Izdelava vzorca v delavnici. ...................................................................................... 17

  5.3 Priprava vzorcev za natezni test ................................................................................ 17

  5.4 Rezultati testiranja ..................................................................................................... 18

  5.4.1 Izmerjene povprene vrednosti nateznih testov ................................................. 18

  5.4.2 Rezultati ............................................................................................................. 21

  5.4.3 Komentar ............................................................................................................ 33

  6 ZAKLJUEK ................................................................................................................... 34

  7 LITERATURA ................................................................................................................. 35

 • VII

  KAZALO SLIK

  Slika 1: Vidne posledice zamakanja v notranjosti hale .............................................................. 4

  Slika 2: Primera teleskopskih sider. ......................................................................................... 10

  Slika 3: Premaknjen odtok ....................................................................................................... 12

  Slika 4: Toplotna izolacija ........................................................................................................ 12

  Slika 5: Sestava membrane EPDM-Resitrix MB ..................................................................... 14

  Slika 6: Aparat Zwick/Roell ..................................................................................................... 16

  Slika 7: Vzorec izdelan v delavnici .......................................................................................... 17

  Slika 8: Vzorci hidroizolacije ................................................................................................... 18

  Slika 9: Primerjava pretrne sile starih in novih vzorcev preno pri -5C. .............................. 21

  Slika 10: Primerjava deformacije pri pretrgu starih in novih vzorcev preno pri -5C. ........... 21

  Slika 11: Delovni diagram F/l pri pretrgu na novem vzorcu, preno pri temperaturi -5 C. . 22

  Slika 12: Delovni diagram F/l pretrgu na starem vzorcu, preno pri temperaturi -5 C. ...... 22

  Slika 13: Primerjava pretrne sile starih in novih vzorcev vzdolno pri -5C. ........................ 23

  Slika 14: Primerjava deformacije pri pretrgu starih in novih vzorcev vzdolno pri -5C. ....... 23

  Slika 15: Delovni diagram F/l pri pretrgu na novem vzorcu, vzdolno pri temperaturi -5 C.

  .................................................................................................................................................. 24

  Slika 16: Delovni diagram F/l pri pretrgu na starem vzorcu, vzdolno pri temperaturi -5 C.

  .................................................................................................................................................. 24

  Slika 17: Primerjava pretrne sile starih in novih vzorcev preno pri 20C. ........................... 25

  Slika 18: Primerjava deformacije pri pretrgu starih in novih vzorcev preno pri 20C. .......... 25

  Slika 19: Delovni dia

Recommended

View more >