ra^unalna obrada morfologije hrvatskoga sveu^ili[te u zagrebu filozofski fakultet marko tadi]...

Download RA^UNALNA OBRADA MORFOLOGIJE HRVATSKOGA sveu^ili[te u zagrebu filozofski fakultet marko tadi] ra^unalna

Post on 19-Sep-2019

9 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SVEU^ILI[TE U ZAGREBU

  FILOZOFSKI FAKULTET

  MARKO TADI]

  RA^UNALNA OBRADA MORFOLOGIJE HRVATSKOGA KNJI@EVNOG JEZIKA

  DOKTORSKA DISERTACIJA

  ZAGREB, 1994.

 • 2

  Posve}eno trima »krivcima« za odabir lingvistike kao moga `ivotnog poziva: mome djedu Du{anu Jakcu koji me prvi upu}ivao u stvari duha, Josipu Tabaku koji mi je prvi pribli`io blago jezika hrvatskoga i Tonku Maroevi}u koji mi je etimologiju predstavio u liku kriminalisti~koga romana.

  Zahvaljujem se svojim roditeljima, supruzi i svim bli`njima na strpljenju bez kojega ne bih nikada uspio privesti kraju ovaj rad.

  Kona~no, ali ne i manje va`no, zahvaljujem svome mentoru prof. dr. Milanu Mogu{u na mnogim plodnim diskusijama u kojima je sazrio velik dio ovdje izlo`enih problema.

 • 3

  KAZALO

  1. UVOD .......................................................................................................................................6

  2. CILJ RADA I GRANICE PROBLEMA.......................................................................................8

  2.1. Cilj...................................................................................................................................9

  2.2. Ograni~enje problema.................................................................................................12

  2.2.1. Morfologija nasuprot sintaksi ................................................................................. 12

  2.2.2. Fleksija nasuprot derivaciji ..................................................................................... 16

  2.2.2.1. Glagolski vid ................................................................................................... 18

  2.2.2.2. Drugi glagolski oblici ..................................................................................... 19

  2.2.2.3. Kategorija lica u zamjenica............................................................................ 20

  2.2.2.4. Komparativ i superlativ ................................................................................. 21

  2.2.2.5. Problem tvorbe priloga od pridjeva............................................................... 25

  2.2.2.6. Ostala ograni~enja u fleksiji .......................................................................... 26

  2.2.3. Promjenljivost nasuprot nepromjenljivosti ............................................................ 27

  2.2.3.1. Promjenljivost priloga.................................................................................... 27

  2.2.3.2. Promjenljivost brojeva ................................................................................... 28

  2.2.3.3. Prijedlozi......................................................................................................... 30

  2.2.4. Sinteza nasuprot analizi.......................................................................................... 31

  2.2.5. Realizacija postava pismom..................................................................................... 31

  2.2.5.1. Pisanje d`, lj, nj, {t, `d.................................................................................... 32

  2.2.5.2. Pisanje jata ..................................................................................................... 33

  2.2.5.3. Stanje pravopisa ............................................................................................. 34

  3. TEORIJSKE POSTAVKE........................................................................................................36

  3.1. Problemi klasifikacije vrsta rije~i u hrvatskome ........................................................41

  3.2. Dva postulirana konstrukta .........................................................................................46

  3.2.1. Vrste promjene......................................................................................................... 48

  3.2.1.1. Nulta promjena .............................................................................................. 48

 • 4

  3.2.1.2. Deklinacija ...................................................................................................... 49

  3.2.1.3. Konjugacija ..................................................................................................... 51

  3.2.1.4. Komparacija.................................................................................................... 52

  3.2.2. Uzorci promjene....................................................................................................... 53

  3.2.2.1. Deklinacija ...................................................................................................... 53

  3.2.2.2. Konjugacija ..................................................................................................... 54

  3.2.2.3. Komparacija.................................................................................................... 57

  3.3. Odnosi tipova promjene prema tradicionalnim vrstama rije~i ..................................57

  3.4. Razine obrade ..............................................................................................................59

  3.4.1. Dvije razine obrade .................................................................................................. 59

  3.4.2. Postave na dvije razine............................................................................................ 62

  4. KLASIFIKACIJA UZORAKA PROMJENE..............................................................................66

  4.1. Nulta promjena.............................................................................................................66

  4.2. Deklinacija....................................................................................................................67

  4.2.1. a-vrsta....................................................................................................................... 67

  4.2.2. e-vrsta....................................................................................................................... 79

  4.2.3. i-vrsta........................................................................................................................ 80

  4.2.4. Poimeni~eni pridjevi ................................................................................................ 81

  4.2.5. Pridjevska deklinacija.............................................................................................. 81

  4.2.5.1. Neodre|eni i odre|eni oblik .......................................................................... 81

  4.2.5.2. Zamjeni~ka deklinacija................................................................................... 82

  4.3. Konjugacija ..................................................................................................................83

  4.3.1. Neplodni glagoli ....................................................................................................... 83

  4.3.2. Plodni glagoli............................................................................................................ 86

  4.4. Komparacija .................................................................................................................88

  4.4.1. Komparativ .............................................................................................................. 88

  4.4.2. Superlativ ................................................................................................................. 88

  5. RA^UNALNI MODEL GENERIRANJA OBLIKA ....................................................................89

  5.1. Definicija i organizacija podataka...............................................................................89

  5.1.1. Nastavci.................................................................................................................... 90

  5.1.2. Preoblike .................................................................................................................. 98

  5.1.2.1. Temeljna struktura preoblika ....................................................................... 98

  5.1.2.2. Opis preoblika .............................................................................................. 101

 • 5

  5.1.3. Leksikon ................................................................................................................. 114

  5.1.3.1. Uloga leksikona u modelu............................................................................ 114

  5.1.3.2. Struktura leksikonskoga ulaza.................................................................... 116

  5.2. Programi.....................................................................................................................120

  5.2.1. Princip rada............................................................................................................ 120

  5.2.2. Izvorni kodovi programa ....................................................................................... 121

  5.2.2.1. GENOBLIK .................................................................................................. 121

  5.2.2.2. GENIMEN.................................................................................................... 122

  5.2.2.3. GENPRID..................................................................................................... 128

  5.2.2.4. GENKO

View more