rancangan pjpk ting 5 2015

Download Rancangan Pjpk Ting 5 2015

Post on 07-Jul-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  1/17

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  2/17

  2

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN –TINGKATAN 5

  MINGGU TAJUK/TEMA OBJEKTIF AKTIVITI / KEMAHIRAN NILAI ABM

  <P.Ke!"#$#%

  Ke!"#$% D!'! % Ke)*#'+#,Ke!"#$#% D!'!,S#'!%+#% Ke!"#$#%

  !. U-!#% e%+e#%(#%e' 3#4* '#

  !!. U-!#% 3#3 e#'

  #D#3#$ e#"#! 9e%+e$#"*! % e)#(*(#%*-!#% e%+e#N (#%e' 3#4*'# &e%+#% #!( % e$*).D#3#$ e#"#! %e%4#$#(#% (e3e%$!%+#% *-!#%3#3 e#' &e%+#% #!( %e$*).

  • S*#%+ #'#%

  • Pe'!%#%+#%

  KBKK K#!$#% #3e( 3e%-#+##%(e!"#$#% &!'! &e%+#% (e!"#$#%

  !#)

  • Be'4*(*'

  • Me%+"#'+#!3ee'!#%$**" )e"

   T*"#%• Be'$/-##

  • Ke'-###

  Ke'#$#%#("#'C#'$#B'*'

  <P. J##%!

  Kee'+##% F!7!(#), K3!! B#%

  !. Te(%!(e%++*%#(#%(#)!3e'

  !!. Me%+!'# I%&e( J!!B#% BMI

  !!!. Me%+!'# %!#"3!%++#%+,3!%++*)

  #Me%+e$#"*!9 ##"#! %e)#(*(#% $e(%!(e%++*%#(#% (#)!3e'Me%+e$#"*!9 e#"#! %e%+!'# BMI % e%+!'#%!#" 3!%++#%+,3!%++*) &+%#'# 4#%+ e$*) % #!(.

  • Pe%e'#%+#%

  • De$'#!

  KBKK K#!$#% #3e( 3e%-#+##%(e!"#$#% &!'!.

  • Be'e'%(

  • Ke'-###

  • Be'$/-##

  K#)!3e'

  =P. J##%!

  Kee'+##% F!7!(#),D#4# $#"#% O$$I$%!(

  !. A($!8!$!,B!e3 *'),Be%" 3'e,H#)> ?*#&,T'!e3 [email protected]$e%!%

  #Me%+e$#"*!9 ##"#! %e%4#$#(#% &e;%!! # $#"#%$$ !$%!(D#3#$ e)#(*(#% #($!8!$!# $#"#% $$ !$%!(&e%+#% e$*) % e'(e#%.

  • De$'#!

  • Pe%e'#%+#%

  • L#(*(#% #($!8!$! #$#"#% $$ &e%+#% #'#4#%+ !#( % e$*)

  KBKK D#4# $#"#% $$ !$%!( #)#"#$* #3e( 3e%$!%+ )#3e%-#+##% (e!"#$#%.

  • Be'e'%(

  • Ke'-###

  • Be'$/-##

  • Ke3!3!%#%

  :!e)C#'$##)!'#%#($!8!$!

  DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP 2015

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  3/17

  <

  5P. J##%!

  Kee'+##% F!7!(#),D#4# $#"#% O$$I$%!(

  !. A($!8!$!,H#)> ?*#&,T'!e3 [email protected]$e%!%

  #Me%+e$#"*!9 ##"#! %e%4#$#(#% &e;%!! # $#"#%$$ !$%!(D#3#$ e)#(*(#% #($!8!$!# $#"#% $$ !$%!(&e%+#% e$*) % e'(e#%.

  • De$'#!

  • Pe%e'#%+#%

  • L#(*(#% #($!8!$! #$#"#% $$ &e%+#% #'#4#%+ !#( % e$*)

  KBKK D#4# $#"#% $$ !$%!( #)#"

  #$* #3e( 3e%$!%+ )#3e%-#+##% (e!"#$#%.

  • Be'e'%(

  • Ke'-###

  • Be'$/-##

  • Ke3!3!%#%

  :!e)C#'$##)!'#%#($!8!$!

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN –TINGKATAN 5

  MINGGU TAJUK/TEMA OBJEKTIF AKTIVITI / KEMAHIRAN NILAI ABM

  6P.Ke!"#$#%

  Ke!"#$#% D!'! % Ke)*#'+#, Ke!"#$#% &!'!,Pe'##)#"#% F!7!(#)

  !. Oe!$!!!. C##$

  #Me#"#! %e%4e%#'#!(#% #(*& e!$!93e'##)#"#% e!$! % ##$

  • S*#%+ #'#%

  • Pe'!%#%+#%

  KBKK K#!$#% #3e( 3e%-#+##%(e!"#$#% &!'! &e%+#% (e!"#$#%!#)

  • Be'4*(*'

  • Me%+"#'+#!3ee'!#%

  $**" )e" T*"#%

  • Be'$#%++*%+-##

  • Ke'-###

  R!#)#"Ke'#$#%

  #("#'A'$!(e)

  6P. J##%!

  O)#"'#+#A#'# P#%+,L3#$ T!%++!

  !. G#4# +*%$!%+

  #Me%+e$#"*!9 ##"#! %e)#(*(#% )3#$ $!%++! +#4#+*%$!%+ &e%+#% #'# 4#%+e$*). Me%+e$#"*! >##,>## )#'!)#%9 )%-#(#% 9 )#4#%+#% %3e%'#$#% &e%+#% #!(.

  • De$'#!

  • Pe%e'#%+#%

  • L#(*(#% #($!8!$! )3#$$!%++! +#4# +*%$!%+

  KBKK A3)!(#! 3'!%!3 !e(#%!(e## 3e')#(*#%

  • Be'e'%(

  • Ke'-###

  • D#4# *#"#

  :!e)S(!$#)C#%+(*)

  P. J##%!

  O)#"'#+#A#'# P#%+,L3#$ T!%++!

  !!. G#4# 3e)#%#

  #Me%+e$#"*!9 ##"#! %e)#(*(#% )3#$ $!%++! +#4#3e)#%# &e%+#% #'# 4#%+ e$*). Me%+e$#"*! >##,>## )#'!)#%9 )%-#(#% 9 )#4#%+#% %3e%'#$#% &e%+#% #!(.

  • De$'#!

  • Pe%e'#%+#%

  • L#(*(#% #($!8!$! )3#$$!%++! +#4# +*%$!%+

  KBKK A3)!(#! 3'!%!3 !e(#%!(e## 3e')#(*#%

  • Be'e'%(

  • Ke'-###

  • D#4# *#"#

  :!e)S(!$#)C#%+(*)

  DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP KULAI 2016

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  4/17

  =

  P. J##%!

  O)#"'#+#A#'# P#%+,L3#$ T!%++!

  !!!. G#4# F*'4 F)3

  #Me%+e$#"*!9 ##"#! %e)#(*(#% )3#$ $!%++! +#4#F*'4 F)3 &e%+#% #'# 4#%+e$*). Me%+e$#"*! >##,>## )#'!)#%9 )%-#(#% 9 )#4#%+#% %3e%'#$#% &e%+#% #!(.

  • De$'#!

  • Pe%e'#%+#%

  • L#(*(#% #($!8!$! )3#$$!%++! +#4# F*'4F)3

  KBKK A3)!(#! 3'!%!3 !e(#%!(

  e## 3e')#(*#%

  • Be'e'%(

  • Ke'-###

  • D#4# *#"#

  :!e)S(!$#)C#%+(*)

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN –TINGKATAN 5

  MINGGU TAJUK/TEMA OBJEKTIF AKTIVITI / KEMAHIRAN NILAI ABM

  P. J##%!

  U-!#% SEGAK # Me%+*-! $#"#3 (ee'+##%3e)#-#' '! e+!

  • Ke!"#$#%

  • Pe')#(*#% $'

  • De$'#!

  • Pe%e'#%+#%,I%&e( J!! B#%BMI,%#!( $*'*% #%+(*,$e(#% $*!/$e(#% $*!*#!#%

  ,'!%+(*( $*! e3#'#,-#%+(#*#% e)*%-*'

  • Be'4*(*'

  • Be(e'-###

  • I(*$ #'#"#%

  • Ke$e3#$#% ##

  • Mee%$!%+(#%(e!"#$#%

  C#'$#e*##($!8!$!% #'#e$*)*%$*(e)#(*(#%%4#

  P. J##%!

  U-!#% SEGAK # Me%+*-! $#"#3 (ee'+##%3e)#-#' '! e+!

  • Ke!"#$#%

  • Pe')#(*#% $'

  • De$'#!

  Pe%e'#%+#%,I%&e( J!! B#%BMI,%#!( $*'*% #%+(*,$e(#% $*!/$e(#% $*!*#!#%,'!%+(*( $*! e3#'#,-#%+(#*#% e)*%-*'

  • Be'4*(*'

  Be(e'-###• I(*$ #'#"#%

  • Ke$e3#$#% ##

  • Mee%$!%+(#%(e!"#$#%

  C#'$#e*##($!8!$!% #'#e$*)*%$*(e)#(*(#%%4#

  DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP 2015

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  5/17

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  6/17

  6

  10P. J##%!

  1.1 Kee'+##% F!7!(#),D#4# $#"#% K#'&!8#(*)#'

  !. D#4# $#"#%(#'&!8#(*)#' )#)#$!" $! (e#"!'#%3e'#!%#%

  !!. Me%e%$*(#% (#'%#&! )#$!"#%KNL

  #D#3#$ e)#(*(#% )#$!" $*!(e#"!'#% 3e'#!%#% 4#%+e)!#$ # $#"#%(#'&!8#(*)#' &e%+#% #!( %e$*).D#3#$ e%e$*(#% (#' %#&!)#$!"#% &e%+#% #!( % e$*)

  • De$'#!

  • Pe%e'#%+#%

  • Pe'!%#%+#%

  KBKK Ke3e%$!%+#% # $#"#%

  (#'&!8#(*)#' )#

  3e'#!%#%

  • Kee'%(#%

  • Ke'-###

  • Be'$/-##

  • Be'# *#"#

  B)#

  11P.Ke!"#$#%

  B# 5,G#4# H!&*3 S!"#$5.1 Pe#(#%#%

  !. 7#$ #(#%#%$##"#%

  !!. 8!$#!%

  #D#3#$ e#"#! %e%+"*'#!(#% (e3e%$!%+#% %(e+*%##% 8!$#!%,8!$#!%(e3# #%*!#.D#3#$ e#$!(#% "**%+(#!$#%$#'# (e(*'#%+#% 8!$#!% %3e%4#(!$ 4#%+ e'(#!$#%.

  • S*#%+ #'#%

  • Pe'!%#%+#%

  • Pe%e'#%+#%

  KBKK Ke3e%$!%+#% 8!$#!% )#(e!"#$#% e$!#3 !%&!8!&*

  • Be'4*(*'

  • Be'$#%++*%+-##

  • Ke'-###

  R!#)#"Ke'#$#%#("#'A'$!(e)

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN –TINGKATAN 5

  MINGGU TAJUK/TEMA OBJEKTIF AKTIVITI / KEMAHIRAN NILAI ABM

  12P.Ke!"#$#%

  B# 5,G#4# H!&*3 S!"#$5.1 Pe#(#%#%

  !!!. 7#$ #(#%#%$##"#%

  !8. 8!$#!%

  #D#3#$ e#"#! %e%+"*'#!(#% (e3e%$!%+#% %(e+*%##% 8!$#!%,8!$#!%(e3# #%*!#.D#3#$ e#$!(#% "**%+(#!$#%$#'# (e(*'#%+#% 8!$#!% %3e%4#(!$ 4#%+ e'(#!$#%.

  • S*#%+ #'#%

  • Pe'!%#%+#%

  • Pe%e'#%+#%KBKK Ke3e%$!%+#% 8!$#!% )#(e!"#$#% e$!#3 !%&!8!&*

  • Be'4*(*'

  • Be'$#%++*%+-##

  • Ke'-###

  R!#)#"Ke'#$#%#("#'A'$!(e)

  12P. J##%! B# 2 – Ke#"!'#%2. Pe'#!%#% B)# Ke'#%-#%+!Me%+"#%$#' %e%4#*$

  )# ,#'# ,#$# (e3#)#,)#%$*%,!!

  #D#3#$ e)#(*(#% (e#"!'#%"#%$#'#% % e%4#*$&e%+#% $e(%!( )#(*#% 4#%+ #!(% e$*)

  •De$'#!

  • L#(*(#% #($!8!$!KBKK Ke3e%$!%+#% e%+*##!(e#"!'#% ## )#e*#$* 3e'#!%#%

  •Be''%(

  • Ke'-###

  • D#4# *#"#

  • Be'$#%++*%+-##

  B)#Ke'#%-#%+

  1<P. J##%!

  B# 2 – Ke#"!'#%2. Pe'#!%#% B)# Ke'#%-#%+

  !. !Me%+e)ee( )#

  #D#3#$ e)#(*(#% (e#"!'#%e%++e)ee( )# &e%+#% $e(%!()#(*#% 4#%+ #!( % e$*)

  • De$'#!

  • L#(*(#% #($!8!$!KBKK Ke3e%$!%+#% e%+*##!(e#"!'#% ## )#

  e*#$* 3e'#!%#%

  • Be''%(

  • Ke'-###

  • D#4# *#"#

  • Be'$#%++*%+-##

  B)#Ke'#%-#%+

  DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP 2015

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  7/17

  1<Pe%&!&!(#%

   J##%!

  B# 2 – Ke#"!'#%2. Pe'#!%#% B)# Ke'#%-#%+

  !. e)#%$*% %e%++e)ee( )#

  ! !. A3e(,#3e((ee)##$#%

  #D#3#$ e)#(*(#% (e#"!'#%% e)#%$*% e%++e)ee( )#&e%+#% $e(%!( )#(*#% 4#%+ #!(% e$*)

  • De$'#!

  L#(*(#% #($!8!$!KBKK Ke3e%$!%+#% e%+*##!(e#"!'#% ## )#e*#$* 3e'#!%#%

  • Be''%(

  Ke'-###• D#4# *#"#

  • Be'$#%++*%+-##

  B)#Ke'#%-#%+

  1=P.Ke!"#$#%

  B# 5,G#4# H!&*3 S!"#$5.1 Pe#(#%#%

  !. !%e'#)

  #D#3#$ e#"#! %e%+"*'#!(#% (e3e%$!%+#% %(e+*%##% !%e'#) (e3##%*!#.D#3#$ e#$!(#% "**%+(#!$#%$#'# (e(*'#%+#% !%e'#) %3e%4#(!$ 4#%+ e'(#!$#%.

  • S*#%+ #'#%

  • Pe'!%#%+#%

  • Pe%e'#%+#%KBKK Ke3e%$!%+#% !%e'#) )#(e!"#$#% e$!#3 !%&!8!&*

  • Be'4*(*'

  • Be'$#%++*%+-##

  • Ke'-###

  R!#)#"Ke'#$#%#("#'A'$!(e)

  1=P. J##%!

  Pe'#!%#%!. B)# Ke'#%-#%+

  ,e%-#'!%+,e%++e)ee(S#!) e%-#'!%+

  ,

  #D#3#$ e)#(*(#% (e#"!'#%e%-#'!%+ )# &e%+#% #!( %e'(e#%.

  • De$'#!• Pe%e'#%+#%

  • L#(*#% #($!8!$!,Me%-#'!%+

   Me%++e)ee( #!)Me%-#'!%+

  KBKK Ke3e%$!%+#% e%+*##!(e#"!'#% ##

  • Be'e'%(• Ke'-###

  • Se' #(#%(e)e!"#% %(e(*'#%+#% &!'!

  • Be'$#%++*%+-##

  B)#Ke'#%-#%+

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN –TINGKATAN 5

  MINGGU TAJUK/TEMA OBJEKTIF AKTIVITI / KEMAHIRAN NILAI ABM

  15P. J##%!

  Pe'#!%#%!. B)# Ke'#%-#%+

  ,e%+"#%+,e%-#'!%+ e#'#e'3##%+#% #$#*e'(*3*)#%

  #Me%+e$#"*!9 e#"#!%e)#(*(#% &e%+#% $e(%!(4#%+ #!( % e$*)

  • M%+"#%+

  • Me%-#'!%+

  • De$'#!

  • Pe%e'#%+#%

  • L#(*#% #($!8!$!

  KBKK Ke3e%$!%+#% e%+*##!(e#"!'#% ## &)e*#$* 3e'#!%#%

  • Be'e'%(

  • Ke'-###

  • Se' #(#%(e)e!"#% %(ee'#% &!'!

  KBKK Ke3e%$!%+#% e%+*##!(e#"!'#% ## )#3e'#!%#%

  B)#(e'#%-#%+

   T!#%+ +)

  16P. J##%!

  Pe'#!%#%!. B)# Ke'#%-#%+

  ,Pe'#!%#%

  #Me%+e$#"*!9 e#"#!% e)#(*(#% #'# )#(*#%

  4#%+ e$*).

  • L#$!"#%   • Be'e'%(

  • Ke'-###

  • Se' #(#%

  B)#(e'#%-#%

  +

  DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP KULAI 2016

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  8/17

    ee%#'  ,U%%+,

  U%%+/  Pe'#$*'#%

  3e'#!%#%

  D#3#$ e'#!% )#(e'#%-#%+ )# !$*#!3e'#!%#% ee%#'.

  KBKK Me%+#!) )#%+(#",)#%+(#" (ee)##$#%*%$*( e%+e)#((ee&e'##%

  (e)e!"#% %(e(*'#%+#% &!'!

  • Be'$#%++*%+-##

  16

  P.Ke!"#$#%

  Ke!"#$#% D!'! % Ke)*#'+#

  1.< Ke(e)*#'+##%!. Pe'("#!%#%,3)!+#!,3e%e'#!#%

    !!. Ke!*#3##%  ,3e%+##!#%  ,(e+#%##%  ,*#%+

  #"'#

  #Me%+e$#"*!9 e#"#!

  (%e3 3e'("#!%#% %$#%++*%+-## !* #3#

  • Pe'!%#%+#%

  KBKK Ke)*#'+# (!$#$#%++*%+-## (!$#

  •Ke'-###

  • Se' #(#%$#%++*%+-## &!'!$e'"# (e)*#'+#

  Ke'#$!%

  #("#'.M#-#)#"(e)*#'+#

  1

  P. J##%!

  Kee'+##% ;7!(#)

  !. Ke(*#$#% $$ ,K%e3% &e;%!!,A($!8!$!

  • Be%" )e#3

  • Fee$ !')e

  •  J#( (%!>e +#4#)!3#$

  #Me%+e$#"*!9 e#"#!

  % e)#(*(#% )#$!"#%#($!8!$! (e(*#$#% $$&e%+#% e$*) % e'(e#%.D#3#$ e%-e)#(#%&e;%!! (e(*#$#% $$ %$$,$$ #-' 4+ &!%#%

  • De$'#!

  Pe%e'#%+#%• L#(*#% #($!8!$!

  ,(e#"!'#%e%e&(,(e#"!'#%e%++e)ee(

  • Be'e'%(

  Ke'-###• Se' #(#%

  (e)e!"#% %(e(*'#%+#% &!'!

  • Be'$#%++*%+-##

  C#'$#

  #)!'#%#($!8!$!

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN –TINGKATAN 5

  MINGGU TAJUK/TEMA OBJEKTIF AKTIVITI / KEMAHIRAN NILAI ABM

  1P. J##%!

  Pe'#!%#%# K'!(e$

  • Pe%+e%#)#% 3e'#!%#%('!(e$,B)9#)!%+9e*(*)9 e%#%(#3

  #Me%+e$#"*! %e#"#! 3e'#!%#% ('!(e$

  • Ke#"!'#% B)9#)!%+9 e*(*)9e%#%+(#3

  • Pe%e'#%+#%

  • De$'#!

  • Be'e'%(

  • Se' #(#% (e)e!"#%% (e(*'#%+#% &!'!

  • Be'$#%++*%+-##

  Be$

  DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP 2015

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  9/17

  1P. J##%!

  Pe'#!%#%# K'!(e$Pe'#$*'#%/U%%+,*%+3e'#!%#%

  C*# e3e'(e%#)(#%3e'#!%#% !%! #"#-# ('% $!(# 3e'#)#$#%

  #Me%+e$#"*! %e#"#! 3e'#$*'#% /*%%+,*%&%+ ('!(e$ &e%+#%#!( % e$*)

  • Pe'!%#%+#%   • Ke'-###

  • Ke3!3!%#%

  Be$

  1P. Ke!"#$#%

  1.Ke!"#$#% &!'! %Ke)*#'+#

  1.

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  10/17

  10

  20Pe%&!&!(#%

   J##%!

   TP2Ke#"!'#% T#-*(Pe'#!%#%.R#+!,Me%#%%+ % e%4#*$ )#,Me%++e)ee( % e)#'!(#% )#

  #T#"* % )e" e)#(*(#%3*%$9"!393)#e9(!(9%&'3 (!( % #$e%4#*$ )# &e%+#%#!(T#"* % )e" e)#(*(#%+e)ee( )# &e%+#%)#'!#%)*'*97!+,7#+9!&e,e3 %

  "#%&,

  • De%$'#!

  • L#$!" $*!(e#"!'#%

  • Kee'%(#%

  • Ke'-###

  • Ke3!3!%#%

  A)#$#%'#+!

  20Pe%&!&!(#%

   J##%!

   TP2Ke#"!'#% T#-*(Pe'#!%#%.R#+!,T#%+(#3 )##%$#()e,S('#

  #Me%+e$#"*! % )e"e)#(*(#% (e#"!'#%$#%+(#3 )##% $#()e&e%+#% $e(%!( 4#%+ e$*)T#"* % )e" e)#(*(#%('# &e%+#% $e(%!( 4#%+e$*)

  • De%$'#!

  • L#$!" $*!(e#"!'#%

  • Kee'%(#%

  • Ke'-###

  • Ke3!3!%#%

  A)#$#%'#+!

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN –TINGKATAN 5

  MINGGU TAJUK/TEMA OBJEKTIF AKTIVITI / KEMAHIRAN NILAI ABM

  21Pe%&!&!(#%

   J##%!

   TP2Ke#"!'#% T#-*(Pe'#!%#%.R#+!,Pe'#!%#% ee%#', U%%+,*%%+ % 3e'#$*'#%

  #B)e" Be'#!% 3e'#!%#%'#+! )# !$*#! ee%#'&e%+#% #!(Me%+##)(#% *%%+,*%%+ % 3e'#$*'#%

  3e'#!%#% '#+! e##

  • Pe%e'#%+#%

  • Pe'#!%#%

  • Kee'%(#%

  • Ke'-###

  • Ke3!3!%#%

  A)#$#%'#+!

  DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP 2015

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  11/17

  11

  e'#!%

  22Pe%&!&!(#%Ke!"#$#%

   TP2 G#4# H!&*3 S!"#$2. Pe%+*'*#% K%!( %$'e#.Me%!%+(#$(#% Pe%+"#'+##%Ke%&!'!

  ,P*%#,3*%# $'e

  ,Ke#% $'e  ,C#'# e%+"#!%4#

  #D#3#$ e%+e$#"*!9e#"#!9 %e%-e)#(#% e%+e%#!3e%+"#'+##% (e%&!'!Be'*3#4# *%$*(e3e'(e#%+(#%

  3e%+"#'+##% (e%&!'!#B)e" e%+e%#)3#$!3*%#,3*%# $'eMe%+e$#"*! (e#% $'e% (%!( $e'"#(e!"#$#%Me%4e%#'#!(#% #'#,#'#e%+"#! $'e

  • S4#'#"#%

  • Pe%4e)e#!#%##)#"

  • Be'&!(#'!

  • Be'(e)e"#%

   T#4#%+#%8!&e

  2<Pe%&!&!(#% J##%!

   TP2Ke#"!'#% T#-*(Pe%&!&!(#% Pe'+e'#(#%

  #. Pe%+e'#(#% K'e#$!> I F'#! )# (*3

  ,F'#! ee%$*(,F'#! $!( ee%#'

  #Me%+e$#"*! %e#"#! (%e3 >'#!ee%$*( % $!(ee%$*(

  B)e" %e)#(*(#% >'#!ee%$*( % >'#! $!(ee%$*(

  • De%$'#!

  • L#$!" $*!(e#"!'#%

  • Ke*%++*"#%

  • D#4# *#"#

  • Kee'%(#%

  A)#$#%+!%#$!(4#%+3e')*

  2<Pe%&!&!(#% J##%!

   TP2Ke#"!'#% T#-*(Pe%&!&!(#% Pe%+e'#$(#%

  #. Pe%+e'#(#% K'e#$!> I F'#! )# (*3,F'#! ee%$*(,F'#! $!( ee%#'

  #Me%+e$#"*! %e#"#! (%e3 >'#!ee%$*( % $!(ee%$*(B)e" %e)#(*(#% >'#!ee%$*( % >'#! $!(

  ee%$*(

  • De%$'#!

  • L#$!" $*!(e#"!'#%

  • Ke*%++*"#%

  • D#4# *#"#

  • Kee'%(#%

  A)#$#%+!%#$!(4#%+3e')*

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN –TINGKATAN 5

  MINGGU TAJUK/TEMA OBJEKTIF AKTIVITI / KEMAHIRAN NILAI ABM

  2=P. J##%!

  U-!#% SEGAK # Me%+*-! $#"#3 (ee'+##%3e)#-#' '! e+!

  • Ke!"#$#%

  • De$'#!

  • Pe%e'#%+#%,I%&e( J!!

  • Be'4*(*'

  • Be(e'-###

  C#'$#e*#

  #($!8!$! %DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP KULAI 2016

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  12/17

  12

  • Pe')#(*#% $' B#% BMI,%#!( $*'*%#%+(*,$e(#% $*!/$e(#%$*! *#!#%,'!%+(*( $*!e3#'#,-#%+(#*#%

  e)*%-*'

  • I(*$ #'#"#%

  • Ke$e3#$#% ##

  • Mee%$!%+(#%(e!"#$#%

  #'# e$*)*%$*(e)#(*(#%%4#

  25Pe%&!&!(#%Ke!"#$#%

   TP2 G#4# H!&*3 S!"#$ T#-*(Pe%4#)#"+*%##% B#"#%

  #. R((. D#"

  #D#3#$ e%-e)#(#%(e#%/(e*'*(#%e'((/3e%4#)#" +*%##%"D#3#$ e%4e%#'#!(#%(e#!(#%,(e#!(#% -!(# $!('((D#3#$ e%4e%#'#!(#%(e#% % /(e*'*(#%3e%4#)#"+*%##% "

  &Me%+e$#"*! #'# *%$*(e%+e)#( &!'! '!3e%4#)#"+*%##% "

  • S4#'#"#%

  • Be'#) -##Pe%4e)e#!(#%##)#"

  •  T)e'#%!

  • Ke'-###

  • S#4#%+,e%4#4#%+!

  • Be'$#%++*%+-##

  • e'4*(*'

  B'*' T#4#%+#%8!&eF!)e /)#!&

  25Pe%&!&!(#%Ke!"#$#%

   TP

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  13/17

  1<

  MINGGU TAJUK/TEMA OBJEKTIF AKTIVITI / KEMAHIRAN NILAI ABM

  2Pe%&!&!(#%Ke!"#$#%

   TP I F'#! )# (*3,F'#! ee%$*(,F'#! $!( ee%#'

  #Me%+e$#"*! %e#"#! (%e3 >'#!ee%$*( % $!(ee%$*(B)e" %e)#(*(#% >'#!ee%$*( % >'#! $!(ee%$*(

  • De%$'#!

  • L#$!" $*!(e#"!'#%

  • Ke*%++*"#%

  • D#4# *#"#

  • Kee'%(#%

  A)#$#%+!%#$!(4#%+ 3e')*

  2Pe%&!&!(#

  % J##%!

   TP2Ke#"!'#% T#-*(Pe%&!&!(#% Pe%+e'#$(#%

  . Pe%+e'#(#% K'e$!> I F'#! )# (*3,F'#! ee%$*(,F'#! $!( ee%#'

  #Me%+e$#"*! %e#"#! (%e3 >'#!

  ee%$*( % $!(ee%$*(B)e" %e)#(*(#% >'#!ee%$*( % >'#! $!(ee%$*(

  • De%$'#!

  • L#$!" $*!

  (e#"!'#%

  • Ke*%++*"#%

  • D#4# *#"#

  • Kee'%(#%

  A)#$#%+!%#$!(

  4#%+ 3e')*

  2Pe%&!&!(#%Ke!"#$#%

   TP

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  14/17

  1=

  MINGGU TAJUK/TEMA OBJEKTIF AKTIVITI / KEMAHIRAN NILAI ABM

   Be'*3#4# e)#(*(#%+*#"#% 3e'+e'#(#% *%$*((%'e+'#;Me%+#3)!(#!(#% 3'!%!3,

  3'!%!3 !e(#%!( )#3e'+e'#(#%

  • L#$!" $*!(e#"!'#%

  • Se)>,Te#"!%+

  • Kee'%(#%

  • I(*$ #'#"#%

  • D#4# U#"#

  A)#$#%+!%#$!(4#%+3e')*

   Be'*3#4# e)#(*(#%+*#"#% 3e'+e'#(#% *%$*((%'e+'#;Me%+#3)!(#!(#% 3'!%!3,3'!%!3 !e(#%!( )#

  3e'+e'#(#%

  • De%$'#!

  • Se)>,Te#"!%+

  • Kee'%(#%

  • I(*$ #'#"#%

  • D#4# U#"#

  A)#$#%+!%#$!(4#%+3e')*

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  15/17

  15

  MINGGU TAJUK/TEMA OBJEKTIF AKTIVITI / KEMAHIRAN NILAI ABM

  ,Te#"!%+  •

   T#%++*%+-##• P'!(e#%*!#%

  Ke'#$#%#("#'

   J*'%#)

  Me&!#

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  16/17

  16

  ,A3e(,#3e((ee)##$#%

  e## e)#(*(#%#($!8!$!

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI /PENDIDIKAN KESIHATAN –TINGKATAN 5

  MINGGU TAJUK/TEMA OBJEKTIF AKTIVITI / KEMAHIRAN NILAI ABM

 • 8/18/2019 Rancangan Pjpk Ting 5 2015

  17/17

  1

  =2 JADUAL ANJAL UNTUK PERSEDIAAN PEPERIKSAAN SPM

  =< JADUAL ANJAL UNTUK PERSEDIAAN PEPERIKSAAN SPM

  DISEDIAKAN OLEH PANITIA PJPK SMKTP KULAI 2016