rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

Upload: mustakim260984

Post on 04-Apr-2018

247 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  1/19

  RANCANGAN TAHUNANSAINS TAHUN 6 2013

  MINGGU BIDANGPEMBELAJARAN

  HASILPEMBELAJARANUMUM

  HASILPEMBELAJARANKHUSUS

  CADANGAN AKTIVITIPEMBELAJARAN

  KEMAHIRANSAINTIFIK

  NOTA/

  PERBENDAHARAANKATA

  1(2-4 Jan2013)

  MENYIASATALAMKRHIDUPAN/BENDA HIDUP

  Interaksi AntaraHidupan

  1.1Memahamisesetengahhaiwan hidupsecaraberkumpulandansesetengahyang lain

  hidup

  menyendiri

  1.1.1menyatakanbahawasesetengahhaiwan hidupberkumpulan.

  1.1.2menyatakanbahawasesetengahhaiwan hidupmenyendiri.

  1.1.3memberi

  contoh-contohhaiwan yang hidupberkumpulan.

  1.1.4membericontoh-contohhaiwan yang hidupmenyendiri.

  1.1.5menerangkanmengapa haiwanhidup berkumpulan

  1.1.6menerangkanmengapa haiwanhidup menyendiri.

  1.1.7menyatakanbahawa kerjasamaadalah satu bentukinteraksi antarahaiwan.

  Murid menonton tayangan video tentanghaiwan yang hidup berkumpulan danyang hidup menyendiri.

  Murid mengumpul maklumat danmemberi contoh-contoh haiwan yanghidup berkumpulan dan yang hidupmenyendiri.

  Murid berbincang mengapa haiwan hidupberkumpulan,contoh:

  a) untuk keselamatan,

  b) untuk makanan.

  Murid memerhati bagaimana semut hidupbersama di dalam sebuah vivarium.

  Murid berbincang mengapa haiwan hidupmenyendiri,contoh:

  a) untuk mengelakkan persainganmendapatkan makanan,

  b) untuk mengelakkan persaingan

  mendapatkan ruang

  Guru menyediakansebuah vivarium semutdua minggu sebelummemulakan pelajaran.

  1

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  2/19

  2

  (7-11 Jan2013)

  1.1 Memahamipersainganadalah satubentukinteraksiantara benda

  hidup

  1.2.1menyatakanbahawa hidupanberinteraksi antarasatu sama lain didalampersekitaran.

  1.2.2menyatakanbahawa persainganadalah satu bentukinteraksi.

  1.2.3menyenaraikanfaktor-faktorpersaingan haiwan.

  1.2.4memberisebab-sebabmengapa haiwanbersaing

  Murid menonton tayangan video tentanginteraksi antara benda hidup dalampelbagai habitat.

  Murid berbincang dan memberi contoh-contoh interaksi antara benda hidup.Murid berbincang bahawa persainganadalah satu bentuk interaksi.

  Murid menonton tayangan video atausimulasi komputer tentang persainganantara haiwan.Murid berbincang dan menyenaraikanfaktor-faktor persaingan haiwan iaitu:

  a) makanan,b) air,c) pasangan,d) tempat tinggal,e) wilayah/kawasan.

  Murid menjalankan beberapa aktivitiuntuk memerhati haiwan bersaing untuk

  mendapatkan makanan,contoh: ikan atau burung

  Murid berbincang bahawa haiwanbersaing kerana:sumber makanan terhad,b) sumber air terhad,

  c) mendapatkan pasangan untukmembiak,

  d) mempertahankan atau mencariwilayah,

  e) mempertahankan atau mencaritempat tinggal.

  3(14-18 Jan

  2013)

  1.2.5menyenaraikanfaktor-faktorpersaingantumbuhan.

  Murid menonton tayangan video ataumelihat gambar tumbuhan di dalamhutan. Berdasarkan video atau gambar,murid berbincang mengapa tumbuhan didalam hutan mempunyai ketinggianberbeza.

  2

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  3/19

  1.2.6memberisebab-sebabmengap tumbuhanbersaing antarasatu sama lain.

  Murid menjalankan aktiviti untukmemerhati persaingan antara tumbuhan.Murid berbincang bahawa tumbuhanbersaing untuk:a) cahaya matahari,b) air,c) ruang,d) nutrien.

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan bahawa tumbuhan bersaingkerana:a) cahaya matahari yang diperolehi

  terhad.sumber air terhad,ruang terhad,

  d) nutrien terhad.

  1.3 MemahamiTanggung-jawab

  manusiadalammelindungispesiesterancam

  1.3.1memberi contoh contoh haiwanyang telah pupus.

  1.3.2memberi contoh-Contoh haiwanyang terancam.

  1.3.3memberi contoh-Contoh tumbuhanyang terancam

  Murid menonton tayangan video ataumelihat gambar haiwan yang telah pupus,contoh: dinosaur.

  Murid menonton tayangan video ataumelihat gambar haiwan dan tumbuhanyang terancam, contoh: harimau, penyu,orang utan, panda, badak sumbu, bungapakma dan pokok periuk kera

  4(21-25 Jan

  2013)HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W(MAULIDUR RASUL) 24 JAN 2013 ( KHAMIS)

  1.3MemahamiTanggungjawabmanusia

  dalammelindungispesiesterancam

  1.3.4menerangkanmengapa haiwandan tumbuhan

  tertentumenghadapiancamankepupusan

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan bahawa haiwan dantumbuhan tertentu sedang menghadapi

  ancaman kepupusan akibat aktivitimanusia secara haram dan berleluasa:a) pembalakan,b) pemburuan,c) pembangunan

  3

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  4/19

  1.3.5mencadangkanlangkah- langkahuntuk mengelakkankepupusan haiwandan tumbuhan

  Berbincang langkah-langkah untukmengelakkan kepupusan haiwan dantumbuhan, contoh:a)kempen menentang pembalakan

  yang berleluasa,b)mendidik orang awam tentang

  kepentingan memelihara danmemulihara haiwan dan tumbuhan,

  c) mengelakkan penggunaan ataupembelian produk yang dibuatdaripada spesies terancam,

  d)menguatkuasakan undang-undang

  1.4 Mengetahuikesan-kesanaktivitimanusiaterhadappersekitaran

  1.4.1memberi contoh-contohkemusnahanpersekitaran yangdisebabkanoleh manusia

  1.4.2menerangkanbagaimana

  aktiviti-aktivitimanusiamenyebabkankemusnahanpersekitaran

  1.4.3 meramalkanapa yang akanberlaku kepadaBumijika aktiviti-aktiviti manusiatidak dikawal

  Murid menonton tayangan video ataugambar tentang kemusnahanpersekitaran yang disebabkan olehaktiviti-aktiviti manusia, contoh:a) hakisanb) tanah runtuhc) banjir kilatd) pencemaran air,e) pencemaran udara.

  Murid menonton tayangan video danberbincang tentang aktiviti-aktivitimanusia yang menyebabkankemusnahan persekitaran, contoh:a)pembalakan secara haram dan

  berleluasa,b)pemburuan secara haram dan

  berleluasa,c)pengurusan pembangunan yang tidak

  terancang.

  Murid berbincang apa yang akan berlaku

  kepada Bumi jika aktiviti-aktiviti manusiayang menyebabkan kemusnahanpersekitaran tidak dikawal.Murid menyediakan buku skrap tentangkemusnahan persekitaran yangdisebabkan oleh aktiviti-aktiviti manusiadan langkah-langkah yang telah diambiluntuk mengurangkan kesan-kesannya.

  4

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  5/19

  5(28 Jan-1Feb 2013)

  Menyiasat AlamFizikal

  1. Daya

  1.1 Memahamibahawa tarikandan tolakanadalah daya

  1.1.1menyatakanbahawa tarikan dantolakan adalahdaya.

  1.1.2menyatakanbahawa dayaitu tidak dapatdilihat tetapikesannya dapatdiperhatikan

  Murid menolak dan menarik tapak tanganpasangan untuk merasai kesan daya.

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan bahawa tolakan dan tarikanadalah daya.

  Berdasarkan aktiviti di atas, muridberbincang dan membuat kesimpulanbahawa daya tidak boleh dilihat tetapikesannya boleh diperhatikan.

  1.2 Memahamikesan -kesandaya.

  1.2.1menyatakanbahawa daya bolehmenggerakkanobjek pegun.

  1.2.2menyatakanbahawa dayaboleh mengubahkelajuan objek.

  1.2.3menyatakanbahawa dayaboleh mengubahbentuk objek.

  Murid menjalankan beberapa aktiviti danmembincangkan kesan-kesan menolak:

  a) sebiji bola yang pegun,b) sebiji bola yang bergerak.

  Murid menekan, memulas atau memicitobjek seperti plastisin, span dan spring.

  Murid membuat pemerhatian dan

  berbincang tentang kesan daya

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan bahawa daya boleh:a) menggerakkan objek pegun,

  b) memberhentikan objek yangbergerak,

  menukar arah pergerakan objek,

  d) membuatkan pergerakan objek lebihlaju atau lebih perlahan,mengubahbentuk objek

  6

  (4-8 Feb2013)

  1.3 Menganalisis

  geseran

  1.3.1menyatakan

  bahawa geseranadalah daya.

  1.3.2menghuraikankesan-kesandaya geseran

  Murid memerhati satu objek seperti buku

  atau duit syiling menggelongsor di atassuatu permukaan.

  Murid berbincang bahawa geseranmemperlahankan pergerakan objek danmembuat kesimpulan bahawa geseranadalah daya.

  5

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  6/19

  1.3.3menghuraikancara-caramengurangkangeseran

  1.3.4menghuraikancara-cara geseran.

  1.3.5menyatakankebaikan geseran.

  1.3.6menyatakanKelemahangeseran.

  1.3.7membuatkesimpulanbahawageseran wujudapabila dua

  permukaanbersentuhan

  1.3.8menjalankanujikaji untukmengenalpastibagaimanaperbezaan jenispermukaanmemberi kesan keatas jarakpergerakan trolidengan

  menentukanpembolehubahmanipulasi,pembolehubahdimalarkan danpembolehubahbergerakbalas

  Murid menjalankan aktiviti - aktiviti yangmelibatkan geseran, contoh:a) membuka penutup balang dengan

  tangan yang kering,b) membuka penutup balang dengan

  tangan yang berminyak.

  Murid berbincang dan membuatkesimpuan bahawa lebih mudahmembuka penutup balang menggunakantangan yang kering kerana ia mempunyaidaya geseran yang tinggi.Murid menjalankan beberapa aktivitimelibatkan geseran, contoh:a) menggosok kedua tapak tangan,b) menarik objek yang berat,c) menggosok getah pemadam di atas

  permukaan.

  Berdasarkan aktiviti-aktiviti di atas, murid

  dapat menjelaskan bahawa kesangeseran menyebabkan:a) tapak tangan menjadi panas kerana

  geseran menghasilkan haba,b) sukar menggerakkan objek kerana

  geseran menentang arah pergerakan,c) getah pemadam menjadi semakin

  kecil kerana geseran menyebabkanpermukaan haus dan koyak.

  Murid menyenaraikan dan berbincangtentang kesan daya dalam kehidupanharian.

  Murid membandingkan kesan dayaapabila menggosok tapak tangan :

  a) tanpa minyak,b) dengan minyak.

  6

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  7/19

  TAHUN BARU CINA 10 FEBRUARI (AHAD)

  7(11-15 Feb

  2013).

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan bahawa minyak bolehmengurangkan geseran.

  Murid mencadangkan beberapa carauntuk mengurangkan geseran.

  Murid melakukan beberapa aktiviti untukmenguji cadangan yang diberi.

  Murid mengumpulkan maklumat tentangkelebihan dan kekurangan geserandalam kehidupan harian.

  Murid membincangkan tentang pelbagaisituasi yang melibatkan geseran danmembuat kesimpulan bahawa geseranterbentuk apabila dua permukaan

  bersentuhan.

  Murid merancang dan menjalankan satueksperimen untuk menyiasat jenispermukaan yang berbeza mempengaruhijarak yang dilalui oleh troli.

  Geseran bolehdikurangkandenganmenggunakan:penggelek, guli,b) bedak talkum,

  minyak, lilin,gris, kusyenudara,

  c) melicinkanpermukaanyangbersentuhan.

  8(18-22 Feb

  2013)

  2. Pergerakan 2.1 Memahamikelajuan

  2.1.1menyatakanbahawa objekyang bergeraklebih lajumenghasilkan

  jarak perjalanan

  yang lebih jauhpada masa yangditetapkan.

  Murid menjalankan beberapa aktivitiuntuk:

  a) membandingkan jarak yang dilaluioleh dua objek yang bergerak padamasa yang ditetapkan,

  b) membandingkan masa yang diambil

  oleh dua objek yang bergerak padajarak yang ditetapkan.

  7

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  8/19

  2.1.2menyatakanbahawa suatuobjek yangbergerak lebih lajumengambilmasa yang lebihsingkat untukbergerak ke suatujarak yangditetapkan.

  Murid membincangkan dan membuatkesimpulan bahawa:a) apabila suatu objek bergerak lebih

  laju, lebih jauh jarak yang dilalui padamasa yang ditetapkan,

  b) apabila suatu objek bergerak lebihlaju, lebih singkat masa yang diambilpada jarak yang ditetapkan.

  9(25 Feb-1Mac 2013)

  2.1.3menyatakanapakahkelajuan.

  2.1.4menyelesai- kanmasalahmenggunakanformula

  Murid membuat kesimpulan bahawa:a) kelajuan adalah ukuran berapa

  cepat suatu objek bergerakb) kelajuan boleh ditentukan

  menggunakan formula,

  laju = jarakmasa

  Murid menyelesaikan masalah denganmenggunakan formula

  10( 4-8 Mac2013)

  MENYIAST ALAMBAHAN1.Pengawetan

  makanan

  1.1Memahamikerosakanmakanan

  1.1.1menyatakanmaksud kerosakanmakanan.

  1.1.2Mengenal pasti ciri-ciri makanan yangtelah rosak.

  1.1.3menyatakanbahawamikroorganismaboleh merosakkanmakanan.

  1.1.4menyatakankeadaan yangsesuai untukpembiakanmikroorganisma.

  Murid memerhati contoh-contoh makananyang rosak.

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan makanan yang rosak tidakselamat untuk dimakan.

  Murid membuat kesimpulan bahawamakanan yang telah rosak mempunyaiciri-ciri berikut:

  a) berbau busuk,b) berasa masam,c) bertukar warna,

  d) berubah tekstur,e) berkulat.

  Murid mejalankan aktiviti untukmemerhati kerosakan makanan denganmeletakkan sekeping roti di kawasanterbuka untuk beberapa hari.

  8

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  9/19

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan mikroorganisma bolehmenyebabkan makanan menjadi rosak.

  Murid mengumpul maklumat danmembuat kesimpulan mikroorganismamemerlukan beberapa keadaan untukmembiak:

  a) udara,b) air,c) nutrien,d) suhu yang sesuai,e) kadar keasidan yang sesuai.

  11(11-15 Mac

  2013)

  1.2Mensintesiskonseppengawetanmakanan

  1.2.1Menyatakan cara-cara pengawetanmakanan.

  1.2.2Memberi contohmakanan bagi

  setiap kaedahpengawetan

  1.2.3memberi alasanmengapa setiapkaedahpengawetanmakanandigunakan.

  1.2.4menyatakan apa itupengawetan

  makanan.

  Murid mencari maklumat tentang cara-cara untuk mengawet makanan danmemberi contoh makanan yang diawetdengan cara berikut, iaitu:

  a) pengeringan,

  b) pendidihan,c) penyejukan,d) pembungkusan vakum,e) penjerukan,f) penyejuk bekuan,g) pembotolan / pengetinan,h) pempasturan,i) pengasinan,j) penyalaian,k) pelilinan.

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan mengapa cara-cara di atas

  digunakan untuk mengawet makanan.

  Murid menonton tayangan video ataumelawat kilang memproses makananuntuk memerhati bagaimana prosespengawetan makanan dijalankan.

  Makanan yang bolehdiberi:a) ubi kayub) pisangc) telurd) mangga

  e) cili

  9

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  10/19

  1.2.5merangka danmembuat projekpengawetanmakanan yangdiberi.

  Murid berbincang bahawa pengawetanmakanan adalah proses melambatkanmakanan menjadi rosak.

  Murid menjalankan projek untukmengawet makanan yang telah diberi.

  12(18-22 Mac

  2013)

  1.3Menyedarikepentinganpengawetanmakanan.

  1.3.1Memberi sebabmengapa kita perlumengawetmakanan

  Murid berbincang dan memberi alasanmengapa kita perlu mengawet makanan,contoh:a) menjadikan makanan tahan lebih lamab) memudahkan menyimpan makanan,c) mengurangkan pembaziran makanan.

  UJIAN BULANAN PERTAMA 19 21 MAC 2013CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23.03.2013 31.03.2013

  13(1-5 Apr2013)

  2.Pengurusanbahan buangan

  2.1Memahamikesanpembuanganbahan buanganyang tidakterancangterhadap

  persekitaran

  2.1.1mengenalpastijenis-jenis bahanbuangan dalampersekitaran.

  2.1.1mengenalpastisumber-sumber

  bahan buangan.

  2.1.3menyatakan carapembuanganbahan buanganyang tidakterancang.

  2.1.4 Menyatakan carapembuanganbahan buanganyang terancang

  2.1.5Menerangkan

  kesan burukpembuanganbahan buanganyang tidakterancang

  Murid memerhati beberapa jenis bahanbuangan di dalam tong sampah, contoh:plastik, kaca, bahan buangan kimia,bahan buangan organik dan logam.

  Murid menonton tayangan video tentangpelbagai jenis bahan buangan dari kilang,

  gerai makanan dan pasar.

  Murid mengumpul maklumat tentang:sumber-sumber bahan buanganb)pelbagai cara pelupusan bahanbuangan.

  Murid berbincang dan mengelaskan carapembuangan bahan buangan yangterancang dan tidak terancang.

  Murid berbincang tentang kesan buruk

  akibat pembuangan bahan buangan yangtidak terancang, contoh:a) pencemaran udara,b) pencemaran air,c) penyakit dan wabak penyakit,d) hujan asid,e) banjir kilat.

  10

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  11/19

  2.1.6Menerangkanbagaimana bahanbuangan kawasansetempatdilupuskan.

  2.1.7Mencadang-kan cara-carauntuk menambahbaik kaedahpelupusan bahanbuangan

  Murid mengumpul maklumat tentang carapembuangan bahan buangan di kawasansetempat.

  Murid berbincang dan mencadangkancara-cara untuk memperbaiki pelupusanbahan buangan kawasan setempat.

  Murid melawat pusat pengurusan bahanbuangan atau mendengar ceramah untukmengumpul maklumat tentangpengurusan bahan buangan

  14

  (8-12 Apr2013)

  2.2 Memahamibahawabahanbuanganbolehmereput

  2.2.1Menyatakanbahawa bahanbuangan tertentuboleh mereput

  2.2.2memberi contoh-contoh bahanbuangan yangboleh mereput.

  2.2.3memberi contoh-contoh bahanbuangan yangtidak bolehmereput.

  2.2.4menyatakanbahawamikroorganismabolehmenyebab-

  kan bahanbuangan mereput

  2.2.5menyatakankebaikanpereputan bahanbuangan

  Murid menonton tayangan video danmelihat foto selang-masa tentang bahanbuangan yang mereput dan bahanbuangan yang tidak boleh mereput.

  Murid mengasingkan bahan buangan daritong sampah mengikut kategori sepertisayur-sayuran, kertas, kaca, plastik dankayu. Masukkan setiap jenis bahanbuangan ke dalam beg plastik tebal yangberasingan. Letakkan ia di tempatterbuka dan memerhati perubahan yangberlaku dalam suatu tempoh masa.

  Murid berbincang dan memberi contoh-contoh bahan buangan yang:

  a) mereput,b) tidak mereput.

  Murid membincangkan dan membuat

  kesimpulan,a) sesetengah mikroorganismamenyebabkan bahan buanganmereput

  b) semasa proses pereputan,nutriendikembalikan kepada tanah, cara iniia dapat digunakan semula.

  11

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  12/19

  2.2.6menyatakankeburukanpereputan bahanbuangan

  2.2.7meramalkan apayang akan berlakukepada manusiadan persekitaranjika bahanbuangan tidakmereput.

  Murid mengumpul maklumat danmembincangkan kebaikan dan keburukanpereputan bahan buangan.

  Murid membincangkan dan meramalkanapa yang akan berlaku kepada manusiadan persekitaran jika bahan buangantidak mereput

  15(15-19 Apr

  2013)

  Menyiasat AlamKehidupan1.Gerhana

  1.1 Memahamigerhana bulan

  1.1.1menyatakanmaksud gerhanabulan.

  1.1.2menyatakan

  kedudukan Bulan,Bumi dan Matahariketika kejadiangerhana bulan.

  1.1.3menerangkanbagaimanagerhana bulanberlaku

  Murid menggunakan model untukmensimulasikan pergerakan Bumi danBulan.

  Murid menonton tayangan video atausimulasi komputer tentang gerhana bulansepara dan gerhana bulan penuh.

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan bahawa gerhana bulanberlaku disebabkan oleh:a) kedudukan Bumi berada di

  antara Bulan dan Matahari.b) Bumi, Bulan dan Matahari berada

  pada satu garis lurus.

  Murid melakar gambarajah bagimenunjukkan kedudukan Bulan, Bumidan Matahari ketika kejadian gerhanabulan.

  16(22 Apr- 26Apr 2013)

  1.2Memahamigerhanamatahari

  1.2.1menyatakanmaksud gerhanamatahari.

  Murid menggunakan model bagimenunjukkan simulasi pergerakan Bumi,Bulan dan Matahari.

  12

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  13/19

  1.2.2menyatakankedudukan Bulan,Bumi dan Matahariketika kejadiangerhana matahari.

  1.2.3menerangkanbagaimanagerhana matahari

  berlaku.

  1.2.3meramalkansenario di Bumiketika kejadiangerhana matahari.

  Murid membincangkan bahawa gerhanamatahari berlaku pada waktu siang.

  Murid menonton video atau simulasikomputer tentang gerhana mataharisepara dan gerhana matahari penuh

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan bahawa gerhana matahari

  terjadi disebabkan oleh:a) kedudukan Bulan berada di antara

  Bumi dan Matahari,b) Bumi, Bulan dan Matahari berada

  pada satu garis lurus.

  Murid melakar gambarajah yangmenunjukkan kedudukan Bulan, Bumidan Matahari ketika kejadian gerhanamatahari.

  Murid berbincang dan meramalkansenario di Bumi ketika kejadian gerhana

  matahari

  1729 Apr - 3Mei 2013

  CUTI HARI PEKERJA 1 MEI (RABU)

  MENYIASATDUNIATEKNOLOGI

  1. Mesin

  1.1 Memahamimesin ringkas

  1.1.1menerangkanmaksud mesinringkas

  1.1.2menerangkanjenis-jenis mesinringkas.

  1.1.3memberi contohsetiap jenis mesinringkas

  Murid mencuba untuk membuka penutuptin menggunakan:

  a) tangan b)sudu.

  Murid membandingkan kesukaranmenyempurnakan tugasan yang diberidan membincangkan tentang fungsi alat.

  Murid berbincang bahawa mesin ringkasadalah alat yang membantu kitamenggunakan kurang daya danmembuatkan kerja lebih mudah dan lebihcepat.

  13

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  14/19

  Murid menguji dan memanipulasikancontoh-contoh mesin ringkas berikut:

  a) roda dan gandar,b) tuas,c) baji,d) takal,e) gear,f) satah condong,

  g) skru.

  Murid berbincang mengenai jenis-jenismesin ringkas.

  Murid berjalan di sekitar kawasan sekolahdan mengenal pasti pelbagai jenis mesinringkas.

  18

  (6-10 Mei2013)

  1.1.4menerangkanjenis-jenis mesinringkas.

  1.1.5memberi contohsetiap jenis mesinringkas

  Murid menguji dan memanipulasikancontoh-contoh mesin ringkas berikut:

  a) roda dan gandar,b) tuas,c) baji,d) takal,e) gear,f) satah condong,g) skru.

  Murid berbincang mengenai jenis-jenismesin ringkas.

  Murid berjalan di sekitar kawasan sekolahdan mengenal pasti pelbagai jenis mesinringkas.

  19

  (13-17 Mei2013)

  1.2Menganalisis

  mesin kompleks

  1.2.1mengenal pasti

  mesin ringkas yangterdapat dalammesin kompleks.

  Murid mengenal pasti mesin ringkas yang

  terdapat pada basikal dan kereta sorong.

  14

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  15/19

  1.2.2membuatkesimpulanbahawa mesinkompleks adalahgabungan daripadabeberapa mesinringkas.

  1.2.3memberi contoh-contoh mesinkompleks.

  Murid berbincang dan membuatkesimpulan bahawa mesin kompleksadalah gabungan beberapa mesinringkas.

  Murid menyediakan buku skrap yangmenunjukkan contoh-contoh mesinkompleks

  1.3Menghargairekaan mesinyangmembuatkankehidupan lebihmudah

  1.3.1meramalkanbagaimanakehidupan tanpamesin.

  1.3.2menerangkanbagaimana mesinmembuatkan kerjalebih mudah.

  1.3.3Mereka bentuksatu mesin untukmenyelesaikanmasalah.

  Murid membuat simulasi untukmengetahui bagaimana menjalanikehidupan tanpa mesin.

  Murid berbincang dan meramalkanbagaimana menjalani kehidupan tanpamesin.

  Murid mengenal pasti satu masalah danmereka bentuk satu mesin untukmenyelesaikan masalah tersebut

  20

  (20-24 Mei2013)

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20-23 MEI 2013

  HARI WESAK 24 MEI 2013 (JUMAAT)

  CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2013 (25 MEI 9 JUN 2013)

  HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA YANG DI PERTUAN AGONG 1 JUN 2013 (SABTU)

  21

  (10-14 Jun2013)

  22

  (17-21 Jun

  2013)

  15

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  16/19

  23

  (24-28Jun

  2013)

  24(1 - 5 Julai

  2013 TEMASYA SUKAN SEKOLAH 6 JULAI HINGGA 7 JULAI ( SABTU & AHAD)

  25

  (8-12 Jul2013)

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 16 JULAI HINGGA 18 JULAI 2013

  26

  (15-19 Jul2013)

  27

  (22-26 Jul2013)

  28(29Jul -2

  Ogos 2013)

  PELANCARAN BULAN KEMERDEKAAN 29 JULAI 2013

  UJIAN BULANAN KEDUA 30JULAI 1 OGOS 2013

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 07 OGOS HINGGA 18 OGOS 2013

  HARI RAYA AIDILFITRI 08 OGOS 2013 (KHAMIS)

  29

  (19 23Ogos)

  30

  (26-30Ogos 2013)

  SAMBUTAN HARI RAYA PERINGKAT SEKOLAH 28 OGOS 2013

  HARI KECERGASAN 29 OGOS 2013

  CUTI HARI KEMERDEKAAN MALAYSIA KALI KE 56

  16

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  17/19

  31 OGOS 2013 (SABTU)

  SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN PERINGKAT SEKOLAH 2 SEPTEMBER 2013

  31

  (2-6 Sept2013)

  32

  (9-13 Sept2013)

  33

  (16-20 Sept2012)

  HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER 2013 (ISNIN)

  34

  (23-27 Sept2013)

  35

  (30 Sept

  4 Okt 2013)

  HARI KEUSAHAWANAN 5 OKTOBER 2013

  PELANCARAN BULAN BAHASA 7 OKTOBER 2013

  36

  (7-11 Okt2013)

  HARI RAYA QURBAN 15 OKTOBER 2013 (SELASA)

  37

  (14-18 Okt2013)

  38

  (21-25 Okt

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 21 HINGGA 25 OKTOBER 2013

  17

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  18/19

  2013)

  PENUTUPAN BULAN KEBANGSAAN 28 OKTOBER 2013

  39

  (28 Okt -1Nov 2013)

  40(4-8 Nov

  2013)

  HARI DEEPAVALI 2 NOVEMBER 2013 (SABTU)AWAL MUHARAM (MAAL HIJRAH) 5 NOVEMER 2013 (SELASA)

  HARI KONVOKESYEN PRA SEKOLAH 11 NOVEMBER 2013

  HARI KOKURIKULUM 12 NOVEMBER 2013

  HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN 13 NOVEMBER 2013

  41

  (11-15 Nov2013)

  CUTI AKHIR TAHUN 2013

  Ub1 19-21 macPpt 20-23 mei

  18

 • 7/30/2019 rancangan pengajaran tahunan sains tahun 6

  19/19

  Sukan 6 dan 7 julaiPelan aranBulan kemerdekaan 29.7Ub2 30,31julai dan 1 ogosPercubaan upsr 16-18 julaiSambutan raya peringkat sek 28.ogosHari kecergasan 29.08Upsr 10.11,12 septSambutan merdeka 2 septHari keusahawanan 5 okt

  Pelancaran bln bhs 7.oktPat 21- 25 oktEnutupan blnbhs kebangsaan 28 oktKnvo pra 11.11Hari anurah 13.11Hari koku 12.11

  19