rancangan khas tasik kenyir kawasan 2008 tasik kenyir/laporan... · dalam bentuk pelan susunatur...

Download RANCANGAN KHAS TASIK KENYIR KAWASAN 2008 Tasik Kenyir/Laporan... · dalam bentuk pelan susunatur atau

Post on 29-Aug-2018

255 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  RINGKASANEKSEKUTIFRANCANGANKAWASANKHASTASIKKENYIR20082020

  1.1 TUJUANPENYEDIAANRANCANGANKAWASANKHAS

  RancanganKawasanKhas (RKK) adalah satu rancangan

  pemajuan yang disediakan dalam masa yang singkat

  untuk tujuan pelaksanaan. Hasil utama RKK ialah satu

  pelantindakanpembangunanyangdisediakansamaada

  dalam bentuk pelan susunatur atau pelan pengurusan

  yang disokong oleh spesifikasi pembangunan terperinci

  dan jadualtindakanpembangunan. Ia jugamenyediakan

  cadangan program pembangunan yang mengandungi

  fasa, kos, agensi pelaksanaan dan pendekatan

  pengurusan pelaksanaan. RKK disediakan mengikut

  keperluansubsekyen 16B(1), 16B(2)dan 16B(3)Akta 172.

  Dokumenkajianiniakanmenjadisatudokumenyangsah

  dari segi undangundang apabila ia dilulus untuk

  diwartakandanditerimapakai.

  1.2 MATLAMATKAJIAN

  1.0 Pengenalan

  Membangunkan Pusat Pertumbuhan Gawi

  sebagai pusat pelancongan dan pusat

  perkhidmatan di pintu masuk utama Taman

  Negara Tasik Kenyir. Pembangunan akan

  memfokuskan kepada cadangan untuk

  membangun dan mempertingkatkan

  kemudahan-kemudahan pelancongan serta

  kemudahan awam untuk pelancong dan

  penduduk tempatan.

 • 2

  RINGKASANEKSEKUTIFRANCANGANKAWASANKHASTASIKKENYIR20082020

  1.3 ASPIRASIPEMBANGUNANTASIKKENYIROLEHKERAJAANNEGERIDANKETENGAH

  Kajian yang dijalankan adalah selaras dengan aspirasi

  KerajaanNegeridalammembantumembangunkanTasik

  Kenyir sebagai sebuah Pusat Destinasi Pelancongan

  Terungguldi rantauAsia. Ianya jugaakanmengukuhkan

  fungsidanperananTasikKenyirdalamaspekberikut:

  a. Memposisi semula (repositioning) peranan dan

  fungsi Tasik Kenyir dari Pusat Pelancongan

  Tempatan kepada sebuah Pusat Pelancongan

  Utamayangmenawarkankepelbagaianaktivitieko

  lancong.

  b. Mengembelingkankekuatandanpotensiyangada

  di Tasik Kenyir bagi menjadikannya sebuah

  destinasipelanconganekoyangunggul.

  c. Penjenamaan semula (rebranding) Tasik Kenyir

  sebagai pusat destinasi pelancongan yang

  menawarkanpelbagaiprodukprodukpelancongan

  yangberteraskanpembangunanmampan.

  d. Menjadikan Tasik Kenyir sebagai sebuah pusat

  pelanconganyangmajudanmampuberdayasaing

  (competitive edge) dengan lainlain pusat

  pelanconganyangseumpamadengannyadirantau

  Asia.

  PembangunanTasikKenyir adalahberasaskan kepada

  konsep 5A dan 1C iaitu Attraction,

  Accessibility, Activity, Accommodation,

  Advertising&PromotiondanConservation

  &Preservation.

  ATTRACTIONMengekalkantarikansemulajadidenganpenambahbaikandanmemberinilaitambahkeatastempattempatmenarik

  ACCESSIBILITYMeningkatkankemudahanmasukkeTasikKenyirdanperhubungandidalamTasikKenyir

  ACTIVITYMeningkatkanaktivitibagimenggalakkankedatanganpelanconghariandanmenginapsecaraberulangdantinggallebihlamadiTasikKenyir

  ACCOMMODATIONMenyediakanpenginapanyangsesuaiuntukpelbagaigolonganhotelbertarafbintangdanbajetmelaluipelaburansektorswastadalampembangunanresort.

  ADVERTISING&PROMOTIONMempelbagaikanaktivitipromosidalamdanluarnegara.ThinkTourismdanActTourismmelaluilatihanpendidikandankempenkesedaran

  CONSERVATION&PRESERVATIONMenggalakkanaspekpengekalandanpemeliharaanalamsemulajadidalamsetiappembangunanpelancongandiTasikKenyir.

 • 3

  RINGKASANEKSEKUTIFRANCANGANKAWASANKHASTASIKKENYIR20082020

  2.1 KAWASANKAJIAN

  JetiPengkalanGawiadalahmerupakanpengkalanutama

  untuk keseluruhan kawasan Tasik Kenyir. Kawasan

  penempatanpenduduktempatan,sekolahrendah,surau,

  dewanserbagunadankedairuncitterletakdiKg.Basong,

  Kg.Padang SetebudanKg.PasirDula yangmerupakan

  kampungkampung tradisi. Jarak di antara Pengkalan

  GawidanKg.Basongadalahkirakira8km.

  2.2 PROFILPENDUDUKPada tahun 2007 terdapat sejumlah 8069 orang

  pendudukdiMukimHuluTelemong.Terdapat570orang

  penduduk yang tinggal di kawasan pentadbiran JKKK

  Kampung Basung dan 50 orang penduduk tinggal di

  Kampung Padang Setebu dalam kawasan JKKK

  Kampung Pasir Dula. Dari segi komposisi bangsa, 100

  peratuspendudukadalahbangsaMelayu.

  2.3 ASASEKONOMI

  Sektorpertanianmerupakanpenyumbangutamaaktiviti

  ekonomipendudukiaitu70peratustenagakerjabekerja

  diladangkelapasawit,getahdanlainlain.Manakala,30

  peratus lagi adalah aktiviti sokongan seperti

  pelancongan, perkhidmatan, kakitangan kerajaan dan

  bekerjasendiri.Padakeseluruhannyatahappendapatan

  pendudukmasihrendah.

  PROFILKAWASANKAJIAN

  LUAS 902HEKTARDAERAH HULUTERENGGANU

  MUKIMHULUTELEMONG&HULUTERENGGANU

  JALANUTAMA JALANT156

  KAMPUNGTERLIBAT KG.PADANGSETEBU KG.BASONG

  PERSEKITARAN

  SG.TELEMUNG(UTARA) PULAUPOHTASIKKENYIR

  (SELATAN) KAWASANHUTAN(UTARA)

  2.0 Profil Tasik Kenyir Profil Penduduk

  Penduduk : - 8069 orang penduduk

  Mukim Hulu Telemung

  - 620 orang penduduk - 570 orang di JKKK

  Kampung Basong - 50 orang di Kampung

  Padang Setebu, JKKK Kampung Pasir Dula.

  - 100% berbangsa Melayu.

  Asas Ekonomi Penduduk

  Aktiviti utama : - Pertanian

  Aktiviti Sokongan : - Pelancongan

  - Perkhidmatan - Kakitangan kerajaan - Bekerja sendiri - Pelancongan

 • 4

  RINGKASANEKSEKUTIFRANCANGANKAWASANKHASTASIKKENYIR20082020

  Gambarajah1:Kawasankajiandalamkonteksmakro

 • 5

  RINGKASANEKSEKUTIFRANCANGANKAWASANKHASTASIKKENYIR20082020

  Jalan Pengkalan UtamaJalan Pengkalan UtamaJalan Pengkalan UtamaJalan Pengkalan UtamaJalan Pengkalan UtamaJalan Pengkalan UtamaJalan Pengkalan UtamaJalan Pengkalan UtamaJalan Pengkalan Utama

  Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156

  Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156Jalan Negeri T156

  Rentis

  TNB

  Rentis

  TNB

  Rentis

  TNB

  Rentis

  TNB

  Rentis

  TNB

  Rentis

  TNB

  Rentis

  TNB

  Rentis

  TNB

  Rentis

  TNB

  Kg. BasungKg. BasungKg. BasungKg. BasungKg. BasungKg. BasungKg. BasungKg. BasungKg. Basung

  Ke Gua MusangKe Gua MusangKe Gua MusangKe Gua MusangKe Gua MusangKe Gua MusangKe Gua MusangKe Gua MusangKe Gua Musang

  Ke Kuala BerangKe Kuala BerangKe Kuala BerangKe Kuala BerangKe Kuala BerangKe Kuala BerangKe Kuala BerangKe Kuala BerangKe Kuala Berang

  Ke PelungKe PelungKe PelungKe PelungKe PelungKe PelungKe PelungKe PelungKe Pelung

  Sg. TelemungSg. TelemungSg. TelemungSg. TelemungSg. TelemungSg. TelemungSg. TelemungSg. TelemungSg. TelemungRentis TNBRentis TNBRentis TNBRentis TNBRentis TNBRentis TNBRentis TNBRentis TNBRentis TNB

  Pulau PohPulau PohPulau PohPulau PohPulau PohPulau PohPulau PohPulau PohPulau Poh

  Ladang RISDALadang RISDALadang RISDALadang RISDALadang RISDALadang RISDALadang RISDALadang RISDALadang RISDASg. GawiSg. GawiSg. GawiSg. GawiSg. GawiSg. GawiSg. GawiSg. GawiSg. Gawi

  Pengkalan GawiPengkalan GawiPengkalan GawiPengkalan GawiPengkalan GawiPengkalan GawiPengkalan GawiPengkalan GawiPengkalan Gawi

  2.4 GUNATANAHSEMASA

  Kawasan kajian juga terletakdidalamKawasan Sensitif

  AlamSekitarTahap1danTahap2keranakedudukannya

  di kawasan Hutan Simpan dan kawasan yang bertanah

  tinggi. Sebahagian kecil sahaja dari kawasan kajian ini

  sesuaiuntukdibangunkanuntuktujuanpembangunan.

  Kajian terperinci dari segi topografi dan alam sekitar

  diperlukan untuk menentukan sebarang pembangunan

  bolehdijalankandidalamkawasankajian.

  Gunatanah Keluasan(Hektar) Peratus(%)

  Pertanian 476.55 52.83

  Hutan 308.80 34.23

  BadanAir 46.81 5.19

  PengangkutandanRizabJalan 45.14 5.00

  KemudahanMasyarakat 4.11 0.46

  Kediaman 2.95 0.33

  KawasanLapangdanRekreasi 1.84 0.20

  InfrastrukturdanUtiliti 15.66 1.74

  Perindustrian 0.17 0.02

  Jumlah 902.00 100.00

  Gambarajah2:Gunatanahkawasankajian

  Carta pai menunjukkan kawasan berpotensi dan berhalangan di kawasan kajian

 • 6

  RINGKASANEKSEKUTIFRANCANGANKAWASANKHASTASIKKENYIR20082020

  3.1 ISUDANMASALAHPEMBANGUNAN

  SOSIOEKONOMI Bilanganpendudukyangrendahdanarasekonomiyangkurangberdayamaju.

  Aktivitiekonomiyangberteraskanpelanconganyangmasihbarudanbelummatang.

  Keadaangeofizikaltapakyangberhalangandanmenjadikesukarankepadapelaksanaanprogrampembangunan.

  KEMUDAHAN Kedudukankawasankajianyangberadajauhdaripusatperkhidmatan.

  Kemudahanperkedaiandankemudahanmasyarakatyangtidakmencukupi.

  PELANCONGAN Kemudahanpelanconganyangkurangmenarik,terhaddantidaksistematik.

  KemudahanpengangkutanawamyangterhaddariKualaBerangdanKualaTerengganu.

  Kekurangankemudahanperkhidmatansokonganbagimenyokongaktivitipelancongan.

  Kurangusahabersepaduuntukmeningkatkanprodukprodukkampungdikawasankajian

  KekuranganpenyelenggaraankawasankhususnyadiPengkalanGawi

  JangkamasapuratapelancongyangdatangmenginapdiPengkalanGawidanTasikKenyiradalahkurang

  daripadaduamalam.

  Kadarsewatambangbotyangmasihtinggiberbandingkeupayaanpelanconguntukberbelanja.

  ISU&MASALAH

  3.0 Isu & Potensi Pembangunan

 • 7

  RINGKASANEKSEKUTIFRANCANGANKAWASANKHASTASIKKENYIR20082020

  3.2 POTENSIPEMBANGUNAN

  POTENSI PEMBANGUNAN

  Terdapatbeberapa

  lokasistrategikyang

  berpotensiuntuk

  dibangunkansebagai

  pusatpelanconganMempunyaikualiti

  pandanganvisualyang

  menarikiaitu

  pandangankawasan

  tasikdanhutan

  semulajadi.

  Cadanganpusatlatihan,

  penyelidikandanpendidikan

Recommended

View more >