rajko petrov nogo

306
Nagrada Desanka Maksimovi}

Upload: vodat

Post on 31-Jan-2017

387 views

Category:

Documents


18 download

TRANSCRIPT

Page 1: Rajko Petrov Nogo

Nagrada Desanka Maksimovi}

Page 2: Rajko Petrov Nogo

NagradaDesanka Maksimovi}

15Rajko Petrov Nogo

2010

BIBLIOTEKA NAGRADE „DESANKA MAKSIMOVI]“

1Qubomir Simovi} / U^EWE U MRAKU

2Stevan Rai~kovi} / RANE I KASNE PESME

3Miodrag Pavlovi} / SRBIJA DO KRAJA VEKA

4Tanasije Mladenovi} / NA KRAJU MILENIJUMA

5Matija Be}kovi} / OD – DO

6Milovan Danojli} / RAZGOREVAWE VATRE

7Branislav Petrovi} / GRADILI[TE

8Borislav Radovi} / PESME

9Slobodan Rakiti} / PLOVIDBA

10Radmila Lazi} / SRCE ME\ ZUBIMA

11Milosav Te{i} / U TESNOM SKLOPU

12Alek Vukadinovi} / KWIGA PRSTENOVA

13Slobodan Zubanovi} / KAD BUDEM IMAO 64 GODINE

14Miroslav Maksimovi} / [APAT KI[E O SLOBODI

Page 3: Rajko Petrov Nogo

Rajko Petrov Nogo

^OVEK SEVRA]A KU]I

Izabrane pesme

Zadu`bina „Desanke Maksimovi}“Narodna biblioteka Srbije

Beograd2010

Page 4: Rajko Petrov Nogo
Page 5: Rajko Petrov Nogo

NA SVOJOJ PLEMENITOJ NA GOLUBA^I

Lastavico drobna tico ne cijukalaKukavico sirotico za mnom kukalaPrhnula si u nebesa cepte} od miqaVrnula se stresaju}i svilu koviqaUmila se ladovinom morna od moraOpila se zra~nim vinom orna odmoraLastavico crna ta~ko mo}nog belilaKukavico sa Prozra~ka no} te prelilaTo ne bila lastavica sestra kosovaNit to bila kukavica {}er sa KosovaVe} to bila u razdelbi ~asak pre mrakaGolubica du{a siwa Rada HerakaOdmira~o plemenita laka mu budiLegao je Goluba~o da se probudi

5

Page 6: Rajko Petrov Nogo
Page 7: Rajko Petrov Nogo

ZIMOMORA

Page 8: Rajko Petrov Nogo
Page 9: Rajko Petrov Nogo

TVOJE JE DA KORA^A[

Ne mo`e{ ti u takve poslove da se pa~a{Nije za tebe tresak niti cepawe suvoBudi ono {to jesi ceo pre|i u uvoTvoje je da vibrira{ tvoje je da kora~a{

U novim predelima slute se tvoji koraciDok palacaju muwe plava te tóga {titiNeprobu|eni u detetu ~amuju pipci smrtiI tvoje opore re~i ovde su jedini znaci

Ne budi razuman ponekad mo`e{ da vra~a{Zeleno vreme apokalipse na preskok `ita

zrijuZapenu{aj u svemu pusti da ti se smijuPo stoti put ti ka`em tvoje je da kora~a{

9

Page 10: Rajko Petrov Nogo

POD INTERNATSKIM NEBOM

USPAVANKA

U domu do mene u sobi broj desetKrevet broj devet prestao da di{eUsnio qep{i svijetI krvotok muJednostavnoPrestao da radiHroni~ni bronhitisNaslije|en od ocaUmotan u prqav ~ar{avKraj metle i lavoraLijepa glavaDo nogu boca

O ne budite gaNe buditeTek sadaMirno spava

10

Page 11: Rajko Petrov Nogo

ZAPIS ZA BLIJEDU ZA OVU BIJEDU

Iz opanaka s pa{wakaU lakovane cipeliceNacijo gospo|iceJesi li to tiI kuda pticeKamo ti srceNa{e srceQupkostiJer ako si stvar hormonaPjesmo^emu milostiwaBar tu gdje jesmo nek smoNeka nam balkanskog iwaZar uvoz zar pustiwaMilozvu~ni koncertiU{kopqenikaJa odlu~no glasamZa priplodnog bikaI usnu vru}u[to cvrkne na leduA ne limunaduNe zamak u pru}uZa ovu blijeduZa ovu bijedu

11

Page 12: Rajko Petrov Nogo

ZA INAT

Srnda}ka rije~ mi u okovima psovkeKo divan lirski san u vojni~kome {iweluVapi razokovqene du{e bijelu cvatDok kao samozvani svatNiz ovu tu`nu me~inuPo salonima@va}em slaninuQepoti za inat

12

Page 13: Rajko Petrov Nogo

SU[A

Po{kropqen vodicom ludom stvarno juno{ajo{ sam

Ko plaha zverka u sumrak krvotok mojpenu{a

Ali sr~ika-vreme podmuklo drveni seI vidim jasno vidim sve }e to da se zgru{a

O O~e malen bejah a pravio se va`anI sada ponovo ne znam kako se ono hodaU jutru zamagqenom od umnih isparewaSa srhovima `alosnih nelagoda

Izdr`i izdr`at mora{ mladosti nepo`eqnaU suvom `ivom vapnu plavi~astijeh su{aSr~ika istorije iz tebe dok ne sevneI zauzdana moradne da nas slu{a

13. juna 1968.

13

Page 14: Rajko Petrov Nogo

NA NAS I GADOVE

Svet se ipak deli na nas i gadoveNas treba pobiti {to gadovi `iveZbog tih {iqovratih glistonogih ne`nihU mome su kraju propi{tale wive

O da ho}e {togod krupno da se desiNebitnico tmasta nebitnoga vekaOd tebe oboleh crknu}u a ~ekaJogunastu mladost neko kraj direka

Na ceo svet plazma pru`a pipke svojeKo meduza ve} ga u nehaju srelaA ja zapo~eo bat-nedohvat hrabroJa beskraja `edan gugutko debela

14

Page 15: Rajko Petrov Nogo

BEZ KROVA

KLETVA

Nikada ne}u oprostiti Borjanima[to mi digo{e krov sa glavePa proturenom kroz nebesaSvijetom hodimKo kakav obesku}en pu`Du` neke klupe u parku^est podstanar i gostKada li }u prona}i mostIzme|u mene i zemqePa ne prodaje se babovina tek takoZa smotak papiri}aToliko te`i i o~ev znojA dok ne mognem ne{to boqeUkletu kletvu mojBjelosvjetski bolPod kamen nek zatucaNe imali qetinu dobruKoliko ni ja kreveta dobraVi{e `eqeli ki{eNegoli ja mlijekaNe imali o Bo`i}uRakije ni za lijekaPotucali se za grumen soliKoliko i ja za grumen znawa

15

Page 16: Rajko Petrov Nogo

Zaludno tra`e}i o~evu slikuNe jawilo vam seNe proqe}iloI nikad ne uveliElektriku

16

Page 17: Rajko Petrov Nogo

PEJOV DO U SJE^I

Da te ponekad potkre{u nije tako ni lo{eI moje grane kre{u da bujan stasamPa da s proqe}emNa suncuSrebrno zasuzi{Igli~astoHladom umivena[umo ~etinarska

[to li ja samo no}u ovako ru`no slutimZa potrebe pilane ovda{weSasje}i sve do korijena

I jeluOnu rad kojeOtac dopuza iz svijetaDa zaspi pod womI da se ne probudi

BorMoj vrsnikU potku}niciKu}e odavno nemaPosje~enVitko tijeloPawem seTamno bjelasa

Dvadeset godova-prstenovaKoliko i u meni

17

Page 18: Rajko Petrov Nogo

BRAT

A osim Pejova dolaKamewaNe{to {umeImam i jednog brataPovijenih ramenaMrkogUgqenisana

Zaboravio je govoriti

A da ga nemamKome bih odlazioKome bih prepisaoPola ~etinarskoga bolaU onoj okrutnoj sje~iKo bi mi cijewenu[kolovo pametKo bi me tiho ispra}aoKo bi to kao onOzbiqnoTvrdoNa pozdravDigao malu {aku

U kojoj zgwe~iSve we`nostiSve rije~i

18

Page 19: Rajko Petrov Nogo

OBLI ZLATNI VRH LELIJE

U snu samo u meni jeObli zlatni vrh LelijeGorko mi se borje smijeI vu~e me ko i prijeU majkine ruke dvijeA o~eva sipwa bliskaSve to samo u snu smijeDa rastu`i poqa `itna[to prominu u o~imaSamo u snu tijelo vreloOpru`i se du` LelijeSve {to jeste vi{e nijeKad se budim sve se bri{eSamo u snu ja za`udimDa mi rubqe zamiri{eNa sijeno na djetiwstvoI uz majku osu{enoSamo u snu u meni jeObli zlatni vrh Lelije

19

Page 20: Rajko Petrov Nogo

SUNCOKRET

Ve}ega ludaka nema

[ija mu se od te`ina iskrivilaNejak je to oslonac za glavu blesavuOd sunca obnevideluU svetlost ludo zaqubqenuKo monah onaj zvezdo~atac[to u sam{tini skapaDok mu se laste po rukavima gnezdeNiz reku piqe}i u zvezde

Pa i kad oboleo od tuge sveoStidqivo ogromnu glavu srcu bli`e prigneI kad mu zenice sitne poispadajuOn i tad sunce uporno sawaKao u maju

Ludaka ve}ega nema

20

Page 21: Rajko Petrov Nogo

U MAHOVINI DETIWSTVA

SAN

U mahovinu detiwstva lagano zarasta glavaU mraku materice svijenoUmoran embrio spava

Vla`na toplina i modra pau~ina

Jutro me svetlom rani dawu se meni spavaU mahovinu detiwstva no}u zarasta glava

21

Page 22: Rajko Petrov Nogo

STVARI KOJE SMO VOLELI

StvariKoje smo voleliZar izgubqene su zauvekZelena stolicaO~eva {kriwaI blagi mir sa wima

U pustom svetu osameJa sawam bliske stvari

O kako silanJer uzaludanNapor je mojih prstijuTaj bliski mir da uhvateU {koqku ruku zatvore

Ti prstiPu`a rogoviNa drugeNa jave dodire

22

Page 23: Rajko Petrov Nogo

PIR VUKOVA

U duma~i mojoj pirovali vuci

A jutro bosoKo risova {apaI rosno be{eI pomalo jezeBelonogih brezaDrhtave i sive

U mekoti mahovineNicale su gqiveMeke i stidqiveA nedeqa belaSipala je rumenPo toplim gnezdimaI plavim i toplimOd topline no}i

Vukovi }e do}i vukovi }e do}i

23

Page 24: Rajko Petrov Nogo

EVO JO[ DVA DANAPRAZNO PROKOCKANA

Evo jo{ dva dana prazno prokockanaNeumorni lov~e lastavi~jih krilaU du{i ti se plava tuga svilaA na ramenima ~amotiwa znana

Ni pesme ni `ene Osu{ena granaA svu no} psi laju podmuklo i mukloIstino bolna samotno neslanaZa{to se to nebo no}as tako svuklo

24

Page 25: Rajko Petrov Nogo

PEJZA@

Vetri mi se glava[uma me uvijaMek i {irok glas jojS pesmom mi se stapaZamire polakoZale|enost slapaKapqaPo kapKapaBezvremenost miraNi{ta se ne mi~eBezvu~na praznina

Jedna grana sawa biqo`dera gladnaPa prste uvla~i pod koru sakriva

I sve tako bivaKao kada snivamA kada se budimGasne lepa varka

25

Page 26: Rajko Petrov Nogo

EVO ME JE OPETSTISLA STARA BOQKA

Evo me je opet stisla stara boqkaDok utapam glavu u sutonu mekomUjesewen u trulom prokislom dekoruNepopravqiv setan bezvoqan za lekom

Ni{ta mi ne mo`e{ obelela tugo[eta~u dok slu{am {aputawe travaNeuhvatqiv damar lagano dok lovimOgroman suncokret ako mi je glava

26

Page 27: Rajko Petrov Nogo

PRSTENOVAWE

Ovako vatrenA oki}en snegomBrezi mesto tebi@ig usana vreoUtiskujemPa da se olediNa wezinoj koriSrebrn prsten beo

27

Page 28: Rajko Petrov Nogo

[TA MISLI ^EMPRES VITI

[ta misli ~empres vitiU no}i dok kora vla`i[ta li to li{}em {ap}eDok mu se deblo sna`i

O bi li more no}uMoglo mu odoletiDa vitak da samotanObalom koraca leti

I bi li jutra rujnogNa vodu kada kreneSanovna deva moglaZbog wega da uvene

28

Page 29: Rajko Petrov Nogo

NO]OBDIJA ZEMQE

Moj um pesmu truje koren joj sa`i`eNebeska pra{ina modro me priti{}e[ta se ovo zbiva sneg jednako padaOkru`en stablima samo sam ja li{}e

I {ta ako sneg ne misli prestatiPostajemo bela bezobli~na masaOslepele stvari zaludno se tra`eU ovoj mrtvaji bez senki bez glasa

Ve} zvezde za mene ba{ ni{ta ne zna~eVe} smrde na benzin i na qudske rukePrvotna ~istota nepovratno ~iliDok se pesma za~ne sve je vi{e muke

Ti spokojno spava{ kao sve }e pro}iZemqin No}obdija vetrovima metaSamozvan jer nezvan a potreban dobuNo}as zbiqa strepim nad sudbinom sveta

29

Page 30: Rajko Petrov Nogo

KAD VREO S MI[QU NA TEBE

Kad vreoS mi{qu na tebeUmiremU sutonBeoSne`niNe rawavajte miOkolinu

Ko ono tamoStresaCvetoveSne`neSa granaGolih

30

Page 31: Rajko Petrov Nogo

ZEMQINA TE@A

Slepa i u nesvesti materija spavaSpi prvotna plavet pretpotopskoga letaO maglo mog detiwstva `ilasta i prebelaU tebi novo postawe i me{koqewe sveta

U ote`alom mraku zameci klijawem {u{teI name{ta se stewe i name{ta se travaMene zapqusnu plavno prva detiwa jezaI studen jutra i nepojmqiva strava

Susret sa biv{im sobom detiwa {umo mojaKad imenovah voda nebo kad imenovah brezaKo nekad dok imenujem ja zavi~ajem vladamKo nekad lepo mi je dok obliva me jeza

Ne mo`e sav svet u moje zenice stati[umno borje me vu~e ma kuda da se krenemVilovom dolu vilovnom izvedrenomRad kog }u u tu|ini izgubqen da uvenem

31

Page 32: Rajko Petrov Nogo

POSVE NEM

OVO [TO JO[ HODI SVETOM

Ovo {to jo{ hodi svetomMora da je moja senka

Sunce mi popilo pametMore mi odnelo snagu

Uramqenog nek me noseDa okitim crkvu neku

Ovakav u pesmu ne}u

32

Page 33: Rajko Petrov Nogo

PESMA O SMRTI

Nestaje mi telo U duh se prelivamDok nagonim stvari ne{to drugo da suLuda ozarenost moje lice bivaI sveta~ku trulost ve} nosim u glasu

Kada se dajem ceo }u se datiTo je stra{na hrabrost sa dna stra{nog meneGlavo moja mutna ti ne}e{ ni znatiDa od tvog poroda bela opna vene

Mene vi{e nema To utvara stojiZar }u tako mlad svetu zbogom re}iSmrti `uta bedo ja te se ne bojimKada bude{ do{la {ta li }e{ zate}i

33

Page 34: Rajko Petrov Nogo

OZDRAVQEWE

Sino} koracah nad ambisomJo{ no}as sve bi tako sramnoO meno meno spasiteqkoBlagosloveno nebo mamno

[ta }e ta rasko{ izvan menePra{nici-cvr~ci {to ste se smeliOse}am danas ono najve}ePriroda kako u me se seli

34

Page 35: Rajko Petrov Nogo

MISAO POGIBEQNA

Marku

Oseti miris zemqe za gradom pored rekeShvatiti nikad ne}e{ taj mrmor mlade traveU potiqku ti svi}e i ve} si miran sasvimSa mi{qu pogibeqnom od koje o~i plave

Jedna ti grana rosno sve bore s ~ela zbrisaDruge se ho}no trude da vazduh oslobodeU blage ruke u beskraj polo`i glavu trudnuZa`eli smrt po~ini izli{an kraj ve~ne vode

35

Page 36: Rajko Petrov Nogo

ZIMOMORA

S ruku ~ama mi kapqe putem kojim te nemaSa grane li{}e spade pa jadno visi golaZimomoran sam i mrzne mi se teloI plave mi se prsti nemo}ni i bez bola

Besmisla puni su no}as Jalovo pra{ni~kozlato

Bezrazlo`na je no}as lepota tvoga licaA sneg opasno nemilosrdno zatrpavaI nave{}uje se sveop{ta vejavica

Umire{ to no}as umire{ nepovratnoSen ~ista nezemaqska vratiti meni se moraBesmisao ruku i daqe jezno trajeMada su s tvojim licem postale metafora

36

Page 37: Rajko Petrov Nogo

VRATI SE U PE]INU

Vrati se u pe}inu u napu{teni domSpr`ilo sunce spr`ilo sumanutoPa {ta jo{ izgubqenPo svetu tra`i{ belom[ta obezglavqen

^uje{ li vetarOluju ~uje{ li stra{nuA tvoje {umeTvoje daqineKako je toplo kamenuU krilu zemqeKako mravimaU mraviwaku

Zalutali ti prstiU kosu tu|e drageOdavno li{}e ih tra`iSamotne ne}e ruke ti bitiGaleb }e da doleti

Sa zemqom da bude{ jednoNa zemqu glava nek pada[ta se tu izmotava{Uporno izvan {umeA ludo `eqan hlada

37

Page 38: Rajko Petrov Nogo

POVRATAK

Smoren ratnik se vra}aDa opet zagrli svet

Ni travku zgaziti ne smeNi dragoj ubrati cvet

Jer negde dete pla~eA kolevka na grobquA odba~eni {lem

U `ivot kao u hram ukro~iI osta posve nem

38

Page 39: Rajko Petrov Nogo

NEMA VE^NOST

Ovaj muk je o~aj kona~nijeh stvariWihov sle|en napor od koga se sédiSve je ovde jednom htelo biti drugoA sve nema ve~nost bezdu{no zaledi

Ovo je bela dolina kristalaOd zvuka vla`na i prepuna seneOva mrtva studen zale|eno vremeVe~ni mir i pokoj odsustvo promene

Za utrobu zemqe privezani nemoSad nesvesni slepi i ukleti aliU snu stari nemir otvara im zeneZa pokret i u snu opet sve bi dali

39

Page 40: Rajko Petrov Nogo

HROMI HEFEST

Nikada ovo telo ko no}as zbrinutijeNikada tako prozra~no posle oluje posle ki{eSvetu ovome ja sam prapo~etakU mome ritmu treptava vaseqena sva di{e

Nestaju oblici zamire bol predmetaJedna nijansa jedina boja sme|aKo senka mekano izrawa weno liceBelo a uzdu` beskrajna plava ve|a

Onemeh pred lepotom tajanstvom kosmi~kimovim

Mucav ostadoh nemo}an ostah znamenToj sili praiskonskoj veziqi svega `ivogUkleto nepomi~an skamewen ostah kamen

Pred bogomoqom zaspao {tap umorniDawu svetlo{}u kupan izgubqen no}u u seniJedna se jasika bela nehajno osmehnulaKo grana mr{avom ko satir sme{nom meni

Iz zemqe kroz uvo izni~e biqka mojaVitka mi ruka oko meseca svitaDok kora~amo zbuwena {uma se sklawaJa Hromi Hefest i Rujna Afrodita

40

Page 41: Rajko Petrov Nogo

MOJ SLU^AJ

Za ovaj grad samo me prkos ve`eU wemu `ivim jedino iz inataBez moje sipweBesmislene bile bi olovne magleMoj }urak naopako sme{anBez sivog varo{kog blata

Kad }u ako ne sadRe}i to {to }u re}iStarci u stranuKanibalska ~ula su gladnaBalkanski nepodesanSlovenski osne`enNa divqem jelenu sti`emOvo je moja mladost goropadna

[ta mostJa ni gaz ne priznajemJedini put jeSamotanPe{keI uz maticu rekeMutna je ponornicaUzvodno potekla za mnomOd tog je vasiona prepuna ove jeke

41

Page 42: Rajko Petrov Nogo

Ovde }e jedan smrtnikGospoda da pobediJer ni{ta jo{ nijeJer sve tek ima da bude

ZasadaNeka se ledena pusto{Mojijem ogwem grijeOstajte zadivqeniPred veli~anstvom lude

Ja sam mrkI opakI ve~no protiv svegaJoj moja mr{ava golu`dravaDvadeset i dva letaS moga vas ~ela gledaDemonsko Disovo okoMoj slu~aj postajeSlu~aj celoga sveta

42

Page 43: Rajko Petrov Nogo

ZVERIWAK

Page 44: Rajko Petrov Nogo
Page 45: Rajko Petrov Nogo

PLANINSKA PESMA

Zato~eni~ki grcam u sne`nim vrletimaPlaninski svetac s ledenim oreolomOtrovan ozonom metalnim mirisom rimaI kukurekom i qubi~astom smolom

^emerno moje gorje tako ti mrkog ~elaI da`devwaka na ki{i {to se krâveTako ti lasice wome nas majka klelaI ~emerike i nepoznate trave

Otvori bele pute kojim se hodilo nijeMakar na wima pao u busijama strâvaOpori mentol rastiwa ovde iz svega bijeCela se {uma iz mene isparava

45

Page 46: Rajko Petrov Nogo

U ZVERIWAKU

@UTOKQUNAC

Stvrdnuta opna smisla pucaOd nestrpqewa `utokqunca

Dok paperje mu vetar {kakqiOd miqa |ipa i cili~eGle ne zna gde jeKud bi {ta biSve ga se ovde `ivo ti~e

Podrugqivo se sunce sme{kaS noge na nogu pre|e rodaMrav se u~tivo skloni s putaTad oblak prekri deo svodaSumwi~av tetreb zakoluta

Sve pritaji se On ko str{qenSkvr~i se zasikta nakostre{i^uje{ kako ga bride krilaGolu`dravom se zveriwak sme{iSunce na jedno oko {kiqi

Sa svim ga ve`e hiqadom sponaNovi omota~Vasiona

46

Page 47: Rajko Petrov Nogo

KAZIVAWE O LASICI

Na oprezu spava zvereU jaslama il u wiviUvek spremna da odereSve {to joj se usprotivi

Osim qudi mrzi ki{uLisi~ije sitno liceIz tmine nas hipnoti{uLedne o~i-zloslutnice

Od we zube ne}e skritiNi taj koga vi{e nijeTa bogiwa vesnik smrtiUsred op{te Arkadije

47

Page 48: Rajko Petrov Nogo

KRTICA

Gre{kom tamnih ~ula ili kobnom te`womU zagrqaj svetlu potisnuta mrakomZnak kakav po{aqi nama s ovu stranuKraqice podzemqa s krunom-krti~wakom

U zobnici sveta dok podnevom `e`eO{tro uvo ~u}e svrab podzemnih bilaI ~itav mraviwak izmi{qenih krilaNa `ici od sunca do najdubqeg rila

Miris napu{tenog krti~waka-hramaKo na razboji{tu Beli ponor sejeTanke {iqke svetla pod kojim se slamaDrski napor tame Mir podmuklo veje

Onaj {to je smo`di kao da se kaje@uta Kugla slazi u luk de~jih rukâTo zagrqaj pusti tek ima da trajeS tim ~udom tom Sfingom od sjaja i zvuka

48

Page 49: Rajko Petrov Nogo

O DA@DEVWAKU

skaska

Pre svega ti si samo ru`anA sve bi dao da si zverkaI skaska o tom da si nu`anU maglinama prapo~etka

Trapavi sme{ni vlage kne`eSamo je eho biv{eg sjajaSa nese}awem {to nas ve`eKad be{e krokodil i a`daja

Ko tebi sli~an {umska ludoU nevreme se svetom klatiKo privi|ewe slovensko ~udoZaboravqeno sred paprati

49

Page 50: Rajko Petrov Nogo

HLEB I SO

No}i meka {apo zveri pritajeneProbudi se stra{na usred krhkih zdawaO~waci kr`qaju gusta snaga venePotpaqena ~ame krila nekadawa

^as je dakle u kom pohode nas zveri^ujem drevni topot na dobo{u no}iPa kad najzad padnu i posledwe dveriU to sveto jutro o da li }u mo}i

Go u osvojenom zavi~aju statiUsred zveriwaka kao usred sebeSli~an Onom Prvom da me ~uju vlatiRe}i vinu vino tiho hlebu hlebe

50

Page 51: Rajko Petrov Nogo

TAJNI ZNACI

Pome{ani di{u zveri i de~aciNo} je ^isti sati one koja slutiDa }e mi se tajni otvoriti znaciDok hlorofil stiha u biqkama }uti

Retki za~u petla Ali sve o`iviLakom drhtavicom kad jejina huknuZa paw roge sakri i sam ne~astiviA carevi} ivan projaha na vuku

U zati{ju doba nesnosniji sve jeNemir {to ga {ire pesnici i vra~iTobo` oni znaju stud odakle vejeI {ta to huk sove u razdawe zna~i

51

Page 52: Rajko Petrov Nogo

ME\U ZVERIMA

Sve ~e{}e idem u planineMe| zveri me|u krvolokeKad prospu drob tanke srneJa u~im sveti zakon stoke

Zar nisu silni vuk i veparI sve to ~isto {to ih hraniSasvim je lepa gotovo vitkaSmrt divokoze u suroj strani

Dva jastreba se lukavo skri{eOd straha ve} se paprat pu{iBezazleno i krv se si{eSa zveriwakom dok se wu{im

52

Page 53: Rajko Petrov Nogo

ME\U QUDIMA

MAGLA

Duh ovoga grada magla mu je imeNepoznatom soli tvar u meni si{eAko mo`e{ ~udo hajde uni{ti meAko li ne mogne{ tebe nije vi{e

Grade kad te sru{im to }e biti skoroTvoj siroti duh uklet }e da lutaBa{ kao {to ja sam oko tebe moroPonad zveriwaka Da stra{nog li puta

Mutna su vremena Znak da idu inaSiwa moja glavo ti se nisi saglaSad dok vlada Weno Veli~anstvo GlinaKoga boga tra`i{ ovde je bog magla

53

Page 54: Rajko Petrov Nogo

A VI

[to volim kad se sav odjednom uzjogunimHajdu~ki preci tad u meni se ~ujuGola}i besku}nici jedino vi~ni buniU pesmi kao u snu {to samo prevrate snuju

[to volim svoje srce to quto divqe pti~eU grudma u krleci kad besomu~no bijePa kada ponornica bistrog prkosa ni~eBez nade da se igde tako `estoka slije

[to volim kad se nikom ne uklawam sa putaPred mojim siroma{tvom silnici bednici

zebuOvako sitnog stra{nog ko }e da me progutaKad sam za svoje re~i ja odgovoran nebu

54

Page 55: Rajko Petrov Nogo

NA TESNOM MESTU

Te pesme drumskog razbojnikaU kojim nikad ne rekoh pravoNe pisah ja ve} moga likaPrestupnik srce gologlavo

Taj prestupnik je sve {to imamJedini on je smeo statiI me| qudima me|u zverimaNa tesnom mestu pri~ekati

55

Page 56: Rajko Petrov Nogo

ZAPIS ZA MANASTIR SAVINU

Ovdje se divqi Sloven sudario sa moremMlad vepar i jelen brzonogi

S neba je rasko{noga jutarwa svjetlost lilaKada se strijela s tetivom ukrstila

Od straha i qepote ruka se uko~ila

56

Page 57: Rajko Petrov Nogo

NO]. LEDENI TALASI KANALOM

(A. Blok)

No} ulica pusto{ il ludnicaSvud oko nas ne{to poput splinaNas dvojica samrtni~kog licaU Rusiji prepunoj benzina

Drhtim dalek svakom zavi~ajuLadan vetar kroz glavu mi sviraJa ni jednu ne rekoh o majuU Rusiji prepunoj papira

Ja ni jednu ne rekoh o majuNi kod ku}e ja to ne}u mo}iO Rusiji tvome zavi~ajuStara vatra mora opet do}i

No} ulica zatvor il ludnicaU domaji ne{to poput smogaZa{to u woj ostadoh bez licaKad ve} tamo ne ugledah boga

57

Page 58: Rajko Petrov Nogo

IDILA

Jer ti }e{ ina~e tako zavr{itiZar onda nije svejedno pre ili posle

Tu brate le`i princip posteqeTu te ne{to vu~eTu je kraj svetaKotvaTiho pristani{teCentar zemqeTrokitovski temeq svetaEsencija pala~inkiMasnih pitaVe~erwih samovaraTihih uzdisajaI toplih rekliZagrejanih bankova pored pe}iDakleIsto kao da si umroA opet si `iv

Dve dobiti odjednom

E brate zapri~ao sam se do|avolaVreme je da se spava

Zlo~in i kazna, str. 229.

58

Page 59: Rajko Petrov Nogo

NOVI JUNI

Od mora ni{ta ti ne tra`iNisu za tebe laki putiU moru ne}e{ sprati la`iVremena {to te o{amuti

Mo`da te mo`e spasti {umaDebelim ladom guste straveS kojom u op{toj tmini umaOduvek trunu takve glave

U Dubrovniku

maja 1971.

59

Page 60: Rajko Petrov Nogo

ZATVORI SVOJE OKNOI PI[I OVU PJESMU

U na{em sivom umno`enom okrutno dugom`ivotu

Ostalo nam je jedino pisati dakle pjesme

Za ne{to dostojnije zar nisi kadraMladosti moja sramna

Vidi{ li po minskom poqu spokojno pasu ovceI divqi psi qupko uvr}u kusim repom

S mansardi iz potkrovqa umjesto u zatvoreTo spu{tamo se u `ivot

[trajkuju policajci

]uvici sasvim pustiNa stra{nom mjestu nikogO preozbiqni svijeteLudosti ni za lijeka

Ko je taj koji mo`eA da mu se ne smijuKo nekadBogznakadRe}iJuri{ u istoriju

60

Page 61: Rajko Petrov Nogo

BRAZDA NESPOKOJA,TJ. BRAZDA SMRTI

Uquqkana du{o duboko zaoriBrazdu nespokoja bakterije smrtiNiko nas dostojno ne ume da sporiMoramo sa sobom sami zaratiti

Krenimo odjednom na ~etiri straneJer u svemu stra{ni deo mene imaPod glavom se mu~i sunce da ograneA stegna negvama obavija zima

Veli~anstven haos haos ozarewaVitla mi pra{inu s zar|alih ~ulaZdravstvujte moja celitelna bdewaI pu{karnice novih karaula

To je onaj `ivot u kome mi svudaGong ve} najavquje odgo|enu tre}uMogao sam biti kraq bogaq i ludaI zakonodavac mogo ali ne}u

61

Page 62: Rajko Petrov Nogo

SA SOBOM

NA PO^ETKU SVEGA

Na po~etku svega izvirao DweparMleko Zakarpatja ove slike si{uNa proplanku dete Spava Izbi veparZgranut od blizine [i{arke ne di{u

Krtice {i{mi{i da`devwaci vuciKrotki dok ga wu{e poklowewe ~ineGolemi je spokoj u malenoj ruciSkladno opru`enoj na srcu ro|ine

Med preko usana Plavet ispod ~elaMese~e u {aku bo`je jaje snesi Ri|i Isus neka zaustavi vrelaNo}as ni{ta ru`no ne sme da se desi

62

Page 63: Rajko Petrov Nogo

OGWI[TE SVETA

Brzo kroz baxu niz verige do ogwi{taSpokojno koje tiwaSiro~e to se glasnu negde duboko u svetuMagnezija i iwa

Pritajimo se Ko kuca [}u}ureneTo nas pohode srsiNapoqu vuci Ko sr~a srce pucaStra{na polarna svetlost Kolaju elementiI prazno nebo visi

63

Page 64: Rajko Petrov Nogo

MUDROST SKRITIH

Sa vla`nom maglom snohvaticeU postequ se svoju svaliI {ap}i {ap}i nemiliceO ja sam mali mali mali

Mo`da }e{ tako i izbe}iI gordost glupih i glupost sitihMo`da }e ti se takvom re}iTa zagonetna mudrost skritih

64

Page 65: Rajko Petrov Nogo

STRA[NA PRI^A

Ja nikad ne}u ~uti drugeU belinama oko sebeO kako pro}i ispod dugeI biti drugi To li zebem

Da jesam neko tako mo}anDa od te mo}i pomanitamIl bo`jak sasvim bespomo}anOsu|en da dotle skitam

Dok na|em crkvu na kraj svetaSo beskona~nog na woj cvr~i[to modar {i{mi{ je obletaKao u ovoj stra{noj pri~i

65

Page 66: Rajko Petrov Nogo

IZVAN SVETA

Stoji li izvan svetaUbogi onaj dom

Sinija kraj ogwi{taI na woj hleb i so

Posteqa u posteqiTopao san deteta

Ako je biv{i de~akU svetu nestao

66

Page 67: Rajko Petrov Nogo

U VRHOVNOJ ZENI

To di{u kristaliPenom pro~i{}eniSvet je tako maliU vrhovnoj zeni

U vrhovnoj zeniGolu`dravog vekaIsto ko u meniBudu}nost se ~eka

Kapci se otvoreStole}e se slu{aU pepelu zoreZrije oskoru{a

Kapci se zaklopeTrne iskon-zrakaTad ispolin-stopeIz mog zveriwaka

67

Page 68: Rajko Petrov Nogo

QUPKA PAU^INA

U sve se uvla~i sramno vlaga miraNe~astiva sila tihog ra{~iwawaMuzika smrti i muzika piraGusta izmaglica lelujavih stawa

U na{e ruke mrtve pa maveneU na{a srca gde caruje ~amaPo o~ima je razmre`ila mrenePo kapcima se nahvatala skrama

Su{e ako do|u ako jednom graneU lobawama bi}e opet tminaTu wiha}e se iz no}i u daneMla|a sestra vlage qupka pau~ina

68

Page 69: Rajko Petrov Nogo

IZ PAZUVA BOGA

Kada se otvoriZemqina utrobaDa progovoriBi}e suvog dobaSred timor-divqineIz pazuva bogaZa inat tad sine^ekan niotkogaLepI nedosti`anNa sve spremanNetomTrnKoji je sebePrevazi{oCvetom

69

Page 70: Rajko Petrov Nogo
Page 71: Rajko Petrov Nogo

BEZAKOWE

Page 72: Rajko Petrov Nogo
Page 73: Rajko Petrov Nogo

PORTRET UMETNIKA U MLADOSTI

U{trojen `drebac ili bik utu~enPod pokrovcem i na ularu vodanPropisno {kopqen `iv klan nedou~enZvani~no svezan vrlo vrlo odan

Prisilno krotak mlad pa`qivo lu~enNeporo~an mo`e se re}i zgodanObra|en i pri tom neznatno mu~enTvrdoglav prav za vu~u nepogodan

Intelektualac mal~ice sku~enZatreba li garantovano plodanFotogeni~an za izlog obu~en

Poni`avan i samovawem glodanJednostavan a ipak neprou~enI na kraju starom {interu prodan

73

Page 74: Rajko Petrov Nogo

DOK RADE INSTRUMENTI

Ti koci i konopci ta raspevana svrdlaU telo ugra|eni ti instrumenti smrtiTaj unutra{wi ~ekrk oko koga se stvrdlaR|a i so vremena u kome }e nas strti

Velika presa straha crna privatna rupaKoju za~epit ne}e ta neumorna spravaU du{egupki grudi dok vrabac-srce lupaO kqu~e i katance kraj kojih kerber spava

Ako smo tro{ni lomni pra{ina bra{no plevaU kovitlacu mo}i silnika oba svetaAko smo presna {ala u toj nebeskoj pizmi

Ako sam su`aw dakle moj lanac neka pevaVeliku farsu stiha i govor neka cvetaNa pragu besmrtnosti Dok rade mehanizmi

74

Page 75: Rajko Petrov Nogo

O ILINDANU JAHAH KOWE

O ilindanu jahah koweS babeqom do kraja letaAla sejasmo bezakowePo kulacima iz konfeta

O ilindanu barut vowaI muwa nebo odgonetaO kovitlaci bezakowaU zakonima tih soneta

Koje gromovnik s nama pevaOd qubi~ica i kur{umaNa ilindan me `e`e seta

To perunika ki{u snevaSamo da rikne grom iz {umaKad i poenta iz soneta

75

Page 76: Rajko Petrov Nogo

TA ^ARNA BEZAKOWA

U gustim slapovima vidim oti~e vremePrastara supstanca i{~eze poput dimaU {upqoj odori svete re~i su najzad nemeI na{ je govor sablasna pantomima

]orsokak istorije Ta gluva ma{karadaU crnoj magiji likuju trbuhozborciKarneval besmisla Senama opet vlada^ovekoliki haos i zeleni zamorci

Raduj se du{o moja svetlosti sa sionaMutavi demijurg krotak je poput slonaA agresivno drhturi svaka tvarca

Mr`wom je nadojena napukla vasionaI svaki tren je stvoren za ~arna bezakowaPod ka`iprstom iskonskog kriminalca

76

Page 77: Rajko Petrov Nogo

MAJKA MI NISI

Zemqa je nar besmislaZrelo{}u kada bunca[apore sveta ~islaU zlatnoj pre|i sunca

[apore izvorimaGrgoqe gladna ustaZemqo tvoja je rimaRazgovetna i pusta

Zemqo sre}ne se {umeI kamen i `ivi stvorNa tvojoj hrane sisi

A samo ja razumemTvoj izvrnuti govorZemqo Majka mi nisi

77

Page 78: Rajko Petrov Nogo

SIJAMSKI BLIZANCI

Progonstvo to je tunel kojim sebi me vra}a@estoka `edna slana dosada kaliguleU ~vor svezani stra{}u mi smo sijamska

bra}aDva lica iste gladi kada nam maske zgule

Slepi i gluvi ~asi To nam se starac svetiRibe na suvom pesku dva zeva skoro istaTanke kapqice krvi – jedine blagodetiPli}akom istorije dva zalepqena lista

[to uskoro }e srasti Naizvrat ^lenovimaHijeroglifima ki~me Lepotom ~udovi{taBi}emo mo}no Jedno Zastra{uju}a slika

Doba koje za svoje mu~enike nas primaZa proroke i `rece svoga Velikog Ni{taPripitomqeni satrap s vitezom tu`nog lika

78

Page 79: Rajko Petrov Nogo

KAD \AVO TIKVE SADI

Trwine i glogiweI {turo telo zliceI potom nevesiweGladi i oskudice

@uti se na{a du{aI |avo tikve sadiI {u{ti oskoru{aNad domom siro~adi

I sve je tako stra{noDrewine i mukiweSveta gde padam nice

Sipko detiwstva bra{noRimuje nevesiweSa zujem nesanice

79

Page 80: Rajko Petrov Nogo

DOK PAHUQICE LETE

Sve ~e{}e biva tako u meni nema meneI prazan bunar tela odjekuje mi tu|eJa {apnem svoje ime a ono u me bleneNe poznaje me vaqda pa ne}e ni da u|e

U taj brisani prostor gde me sve ~e{}e li`eBeo jezi~ak smrti ne`no ko svoje deteSamo ti buji paji zemqici sve si bli`eI gustoj uspavanci na izvorima lete

Samo ti spavaj sinak – i tako sve se quqaNa tankom zraku svesti u snegu zadwe zimeDuboko ko u grobu Mraz ti ven~i}e plete

Prirasti za kolevku u u{i naspi uqaPust vetar zaborava izbrisa}e nam imeTrune krsta~a veka Dok pahuqice lete

80

Page 81: Rajko Petrov Nogo

BELINA ]E DA NAS PRENE

[ta oko nas grak}e zimaI me}ava {ta fiju~eKu}a puna stvarnog dima^eka}e nas ko i ju~e

Al me}ava kad zadremaKraj ogwi{ta {}u}ureneKo da ni~eg vi{e nemaBelina }e da nas prene

Zar si sestro tako bela@ive suze ledenicaOtimaju no}i zoru

Ko da si me zavolelaPa mi pokrov od iglicaIzvezuje{ Na prozoru

81

Page 82: Rajko Petrov Nogo

MADA UZALUD SVE JE

Zbiqa uzalud sve je mlad mesec rosa travaI uspavanka ki{e na tavanu po krovuPopustio je mandal u srcu sedam bravaPa neka zateknu me u domu ko u rovu

Zbiqa uzalud sve je Taj neko mora do}iNa zidu pu{ka spava u oknu sve}a dr{}e[apu}u leptirice pesmu su|aja no}iO gajtanu i svili kojim me doba sti{}e

Zbiqa uzalud sve je Po stolu pqu{te zvezdePu~e nebeska soha redari zemqu ~isteAl ~arno bezakowe iz veka svuda veje

I vidim bez jaha~a ~etiri kowa jezdeI vidim slepo oko vrhovnog snajperisteOkini stara pu{ko Mada uzalud sve je

82

Page 83: Rajko Petrov Nogo

MOGLO JE DA SE NE DOGODI

Ni na {to ne}u ja da hulimZa{to Ta sve se carski zgodiRo|ewe moje ravno nuliMoglo je da se ne dogodi

Qubavi sme{ne gladi goleNakostre{eno iwe strahaKad zapahnu me kad me skoleMo}ni tajfuni tvoga praha

Provale tvoje kad se sru~eI prezavo se srce stresaDok razara{ me radi{ za me

I kada krv mi muklo tu~ePevaju `ivci strune mesaA s wima i ja K}eri tame

83

Page 84: Rajko Petrov Nogo

ZRELO @ITO VILOV DOLEBOSIO^E PLAVI

Zrelo `ito vilov dole bosio~e plaviNe prezri me prihvati me sakrij me u traviPovrati mi sestro vodo svoje o~i mekeNa koje su progledale planine i reke

Ne be`ite zveri ptice punoglavci mraviSa~uvo sam za vas re~i u svirepoj glaviKo stra{ilo na sred wive stojim usred svetaKao {iqak gromobrana gde nesre}a sleta

Evo gore beli `ivci staro iwe du{eSpasite me hlorofili da me ne izbu{eLaser zrake u preciznoj {aci mafija{a

Ako i{ta mo`e spasti beslovesnost va{aAko spasa vi{e ima ovoj crnoj glaviZlatno `ito i koprivo bosio~e plavi

84

Page 85: Rajko Petrov Nogo

STVARNA JE TEK QUBAVBEDE I NEBESA

Tu ni~ega nema Sve je izmi{qenoStvarna je tek qubav bede i nebesaGolotrba deca u plast sla`u senoSuzno kowsko oko ni muve ne stresa

Sitan biser zmije niz otkos pote~eJastreb zacijuka I vrane u nizuSiroma{tvo sveto O ubogo ve~eAko igde ovde vi ste bogu blizu

Ako igde ovde privi|ewa trebaKlisure i klanci Zimi vuci vijuI orlovi suri kradu bogu dane

Zulumi detiwstva Na sred vedra nebaKroz oblak progoni tanku bedevijuSa zagorja lomna qutica bogdane

85

Page 86: Rajko Petrov Nogo

IDEM U KALU\ERE

Taj tamjan borovine ta smola zaboravaKadionica sunca plavi~ast oltar {umeUsmrti}e me smiqe – to kako di{e travaTa religija {to se mo}no sru~uje u me

Vekove naglas sri~u tu paprat i divizmaI slovo o postawu ovde ponovo ~itamJagode te gerilke izvornog komunizmaMucaju istoriju kad za jednakost pitam

Str{qeni ose p~ele molitve ~ate cve}uI pri~est uzimaju iz {arenih putiraKo zemqa jednostavni psalmi su ove vere

Sa pawa sa prestola pomaknuti se ne}uKo glavwu zapaqenu neka me ki{a spiraSve dok ne budem primqen u {umske kalu|ere

86

Page 87: Rajko Petrov Nogo

JA SVU NO] ^EKAH TVOJA DELA

Ja svu no} ~ekah tvoja delaKo nad bezdanom kad bi tamaU ra` je prva zraka sela Duh bo`ji trepti nad vodama

Duh bo`ji trepti ono vremeKad dela tvoja tebi li~eDa zemqa pusti svoje semeA nebo prvo gladno pti~e

Da u lejama krompir buncaDa u jaslama di{e jareI oko hrista {u{ka slama

Dok slazi svetlost sa vrhuncaI kandila se srca zareDuh bo`ji trepti i u nama

87

Page 88: Rajko Petrov Nogo

TO IZGUBQENO SOPSTVO

Otrovan i ni~iji niz svoju {umu slazimSa mladog bora svrnem krbuqu zaboravaKo grudi da izvrnem Niz kupiwake gazim^anak je pun jagoda – put lekovitih trava

Kome }u da ih nosim o grome razbojni~eKad o~i borovnica skrivaju se od meneTe klade izvaqene na ku}i{ta mi li~ePo kojim kao vrane u crnom ~ame `ene

Razoren isto tako jo{ `ivi ugqen stidaBa{ kao {to pu` grbu ja nosim svoje ropstvoO ne mo`e me spasti ni vodijer od roga

Ni sveta paraskeva sa izmi{qenog zidaPo kojoj crv mi veze to izgubqeno sopstvoDok `dijem ispo~etka brvnaru punu boga

88

Page 89: Rajko Petrov Nogo

ZATVORI KAPKE SPUSTI REZE

Zatvori kapke spusti rezePrepi{i mrtvu srmu zimeKoju po dobu studen vezeU katrene i ~iste rime

Otvori vrata ta~noj smrtiI zale|enom {upqem svetuU strogi ritam u stih {krtiSmrt je kod ku}e u sonetu

U praznu qusku plazmu saspiPra{inu srca zrnce soliI zadwu `i{ku zgaslog leta

Onda benzinom sve to polijPa u plamenu slatko zaspiSmrt krotko peva iz soneta

89

Page 90: Rajko Petrov Nogo

LAKU NO] MUNICIJO

Mihoqsko leto Frajlice qubi~iceBosi apostoli cvileU vr{ku bora |avoli-vevericeMravi na slu`bu mile

Jo{ sunce kamen greje I mene greju kamiToplo je i u grobuMravi {pijuni crvi ~ekaju da aminOtpevam svome dobu

Zvona Pred pragom ni{~i kle~eU mraku pucketaju na~eti sveciJa u sudiju gledam

Neka po protokolu odumre ovo ve~eLaku no} municijo Spavajte krotki meciVreme je da se predam

90

Page 91: Rajko Petrov Nogo

ZRELOST JE SVE

Zrelost je sve Pau~inaProcrvoto~en svet do dnaI zlatni prah na cvatu krinaIz devoja~kog iz mog sna

Zrelost je smrt koja spavaU duwi crv u srcu }ukPepeo {to ispuwavaDrvo `ivota Onaj muk

Kojim se sasu hrast do hrastaDok sen po sen s wima padaKo ustreqene srne dve

I zemqa sa zemqom srastaI{~upan crn kao kladaJa trunem tek Zrelost je sve

91

Page 92: Rajko Petrov Nogo

TVOJE SE TU@BALICEKO USPAVANKE ^UJU

Od `utokqunca zar ni orao ni sokoNi utva zlatokrilaZar stra{ilo si tek {to u svet blene razrokoVe} salomqenih krila

Vran gavran dis grak}e po tvome razboji{tuI zlo u kqunu nosiO~erupane sove od nesre}e se bi{tuU svakoj tvojoj glosi

Tvoje se tu`balice ko uspavanke ~ujuNa crne glase na gavrane je svikoI petao na krovu

Jesi li slepi soko koga i vrane kqujuWi{te izdani kowi Zar ih ne pozna nikoNi ruku damjanovu

92

Page 93: Rajko Petrov Nogo

DOME BIV[I DOME

Kada seva muwaKada grmi gromNek miri{e duwaU sanduku tvom

Kada viju vuciKad mi wu{e tragTi fitiq uvuciI poqubi prag

Stare sme{ne re~iJesam li jo{ `ivIli me ve} lome

Od ~ega nas le~iU duvaru crvDome Biv{i dome

93

Page 94: Rajko Petrov Nogo

NEK OTROVI TVOJI ^A\E

Nek otrovi tvoji ~a|eU bunilu divqeg makaSve {to mo`e nek me sna|eU samo}i mraviwaka

Nek otrovi tvoji ~a|eU vru}ici mladog sa}aUskoro }e da me na|eOna {to nas zemqi vra}a

Nek otrovi tvoji ~a|eI tada iz crne jameGde sipqivi vulkan di{e

Zadwom vatrom stare kra|eI nek iznad sre}ne tameDim veseo sonet pi{e

94

Page 95: Rajko Petrov Nogo

RA[TA BOLAN ODE U HAJDUKE

[to je ovo evo neko dobaUjedno su ovce i kurjaci[to je ~ovjek ka slabo `ivin~eUm se smuti a jezik zapli}e

Med za usta i ladna priowaPostado{e lafi ratarimaTo nijesu za qude gradoviVe} tavnice za nevoqne su`we

Sakri{e se mi{i u duvareMladi vuci podvi{e repoveRazbje`a se ludo i nejako

Sam ostade u srijemu rajkoSam ostade sa borija rajkoKao suvo drvo u planini

95

Page 96: Rajko Petrov Nogo

VERA O^AJNIKA

Nasrnu{e na me surova ~udesaTremor mo}ne reke maven timor ledaPro~i{}en i vedar dubinom udesaU jezercu oka kawon se ogleda

U jezeru s nebom ogledam se i jaVe} sed od pra{ine s puta i u du{iJe li qubav ono {to iz sunca sijaKad i posledwe se uto~i{te sru{i

Je li putovawe vera o~ajnikaIl zadwi plami~ak koji }e da stiwaKao izvor peska u modrini vira

[pijun biv{eg boga – staroga krvnikaKuka mi ko nekad kukavica siwaEvo mrem pod lipom pored manastira

96

Page 97: Rajko Petrov Nogo

DA SE NA[E RE^I NE RAZMINU

Stih je {to i platno bolanom doj~inuSestrica jelica Wene zlatne rukeDa se na{e zadwe re~i ne razminuU stih ko na kowa – gori u hajduke

Tu jo{ uvek ima onog ~ega nijeUtegnuti mrtvac tu mo`e da sawaIz potaje da mu rujno vino lijeJo{ gre{na i mlada kr~marica jawa

Tako }e jo{ mo`da ~udo da u~ineSestrice jelice lekovite rukeDa se na{e stare re~i ne razminu

Utegni se pre no bqutav `ivot mineDoru na ramena – gori u hajdukeStih je {to i platno bolanom doj~inu

97

Page 98: Rajko Petrov Nogo
Page 99: Rajko Petrov Nogo

HAJDU^IJA

MALO DOKUMENTARNIH DETAQA

Page 100: Rajko Petrov Nogo
Page 101: Rajko Petrov Nogo

NADIREMO SKITSKI

Sjeni Gavrila Principa

Nadiremo sitni zdepasti i tvrdiOsvajamo mu~ki lopovski hajdu~kiKosooki krivonogi prigu{eni skitskiTrpki poludivqi nadiremo mitskiPod kupolom {ugavog internatskog nebaSa periferija iz vla`nih buxakaZeleni od mr`we i `uti od `u~iUni`eni prepuni kriminalnog mrakaPregrizli smo grkqan dosadnoj epohiNapudrana gospa graciozno liptiMi idemo daqe mi jezdimo br`ePo ukletom krugu mo`da krugu smrtiIza nas ostaju staze i bogazeLomni grudobolni pasteli ravninaBlagoslovene kraj plotova `eneIza nas ne osta ~ak ni mjese~inaPrepuni gustog kriminalnog mrakaIz ko zna jo{ kakvih pradjedovskih tmicaMi pucamo strasno iz publike s licaNeka se okon~a ova komedijaOvaj idiotski teatar ulicaNekrolog sro~ismo za pseudoruquIzli{no slobodni do grla u muquOni u vrijeme utisnu{e stopePucaju}i pravo u srce Evrope

101

Page 102: Rajko Petrov Nogo

VJETAR KAJMAK^ALANA

Tu le`e gre{ne o~eve kostiBez krsta bez kiqanaSa zemqom srasle qudske mo{tiKroz koje pu{e vjetar GalicijeVjetar Kajmak~alana

Miri{u divqe kru{ke i mjese~inaPutem kojim se vra}aSjakte se o~i zvijeri duboko u no}[umama Zakarpatja

Na nebu smje{ka se Bog

Moj otac psuje pquje Nebesku ^ivijuO koju ~udovi{ta vje{aju krvave ga}eGle Pe{a kako svira u sme{ne gajde smislaRogove ni{tavila

Moj otac anarhist komita pjanacPoznati atentator kurvar prevejanacNepismen znalac jezika pe~albar

AmerikanacNau~nik ukoqica protuva padobranacSkeptik mistik komunist spiritist

Moj op{ti otacKolonist

102

Page 103: Rajko Petrov Nogo

Taj prah ta sablast koju jo{ vijeLa` i opsjena IstorijeTe kosti kroz koje i danas sviraVjetar Kajmak~alanaI Galicije

103

Page 104: Rajko Petrov Nogo

BR\ANSKI KOPILAN

Ko kakoJa ovakoPa kome ciknePrgav i prijekKako to ve} i treba

Kao gradKao ko{avaU ovim ravninama samNu`an

NezgodanKao uvijek uostalomIzronim iz suvih omaglicaDa posramqeno grozjeNaprasno Naglas zrijeTad posve barbarski zakora~im Nemilosrdno te{kom nogomDiq ove pitomine

Zastanem Pa gledamTo dinarski hitro tijeloKako od iskoni se kre}ePosteqi prepunoj snaI toplog mirisa `ene

104

Page 105: Rajko Petrov Nogo

Dje~aci bez ramena Iz tuba istisnutiDje~aci nepotrebniNedopustivo dugo ni{taO ribqem uqu ne znaju

O blagi Bo`eKako nasr}u na hajdukaTi sasvim poludjeliBuquci djevojakaA wemu prsluk puca

DaIza mene ostaje samo pusto{Zna seI {apatIsto znanTaj {apat nekorisniBr|anski Kopilan

A {ta je meniRecite samiSamo kad bih to htioTri vinograda bera~icaPregazitiZa ciglo podneI ne utoliti glad

Pa nespokojanKatkada ri|Ko uskokU manastiru dremovanSvojski zahrkatiNa op{tu zavist svetacaBr|anski Kopilan

105

Page 106: Rajko Petrov Nogo

I tako dok se mogneA znam i ono drugoKad tome do|e vrijemeKo zvjerka Povu}i se u svoje {umeI tu skapati samKako to vuku i prili~i

106

Page 107: Rajko Petrov Nogo

POVUCITE ME ZA KONSEKVENCU

Prozukli daniMoje mladostiS okusom sirotiwstvaEpilepti~ne moreKad rohavSu{i~avKilavPoput mra~noga skotaU samom pupku svijetaPred Wu{kom SavaotaU blatuS internatomSasvim u pozadiniSklowen u kolodvoruVe} kao limun `utSkoqen poni`ewimaPotpuno nenajavqenZvjerskiKao sa onoga svijetaOtkrio mi se Moj stra{niApsolut

Gospodo Vjerujte miBar {to se suglasnika ti~eDe{avaju se ~uda

107

Page 108: Rajko Petrov Nogo

Na odre|enoj rijeciNeizostavno iz weTo moja glava vi~eTek da imate[to potpuniju slikuJa `arko qubimTangawiku

Podlo se ra~una na mojeNaravnoRutavo srceNa dosluh s Ne~astivimNa te{ke rukeRi|eZbiqa[ta veli{Kako bi biloOnako Nii{~egaGotovo iz artizmaZviznuti {amarRecimoPrvome Ko nai|e

Moja preparirana glava Mu~ena teorijomPo nalogu lektireOslobo|ena mre`eI stidaNi{ta ne krijePotpuno nezavisnaKraqevski praznaDok lebdi u prostoru

108

Page 109: Rajko Petrov Nogo

Ona seLupe{ki smije

Povucite je za konsekvencuPo zakonima te`eI dok joj ne sve`eteBrwicu na gubicu[pijajtePravovjerniWenu opasnuPrivatnu^itaj Idejnu Stranputicu

109

Page 110: Rajko Petrov Nogo

KOWI KOWI

Sjeti se glupavo sjeti se ~upavo srceTog sjajnog sramnog qeta jahasmo zadru`ne

koweBo`ansku zna~i ergelu obi~nih seoskih kowaDorate Zekane Alate Vrance i PapuanceNijednog Pegaza dakle nijednog Jabu~ilaU ciku plavi~aste u magli mamutske zorePretpotopski je topot i biblijski je galopMahnito qudsko i plaho kowsko srceSa`eo sa srcem zemqe dubokim srcem svijetaI mada varvari sasvim Sloveni potomNije li u tom skladu bilo i starih GrkaIz sjajnih kowskih sapi pu{ila se su{tinaIz divqih nozdrva frktala istorijaSmiri se pogano srce moj quti ArnauteZar nismo toga qeta jahali nebeske koweZar nismo sa izvora iz guste {umske tajneSrkali sami iskon vrhunski eliksirZar nismo odmah potom surovom mu{kom

snagomU na{u maj~icu zemqu u na{u hraniteqkuDrhtavi i goli i puni slatke jeze Vra}ali elemente mokre}i ponesenoDok je u obna`enim u bliskim {umarcimaRzalo deri{te na{e qupko `drijebe-vrijemeI dok je sve vowalo na Dwepar i na pivoNa medovinu na barut praskozorja

110

Page 111: Rajko Petrov Nogo

Na divqu hajdu~ku travuO zar nas nije opojno narkoti~noObavijala vje~nost ta {taka za nejakeReci sad maj~in de pisni kurvin sineU`ivasmo li tada onako drugarski kowskiHajd reci `ilavo de gukni kilavo srce[ta su to povjesne }u{keO trice i ku~ine

111

Page 112: Rajko Petrov Nogo

KAO TORPEDO U PODMORNICU

Muwa i gromGrad i me}ava@egePoplavePo`ariRasko{i zemqotresaTe konvulzije tvariSun~eve protuberanceStra{ne kosmi~ke {alePucajte po {avovimaPrastare veze svijetaKad me oprqi ogawI kad me prelije vodaSve`em se u ~vorU nerazorivo svojeMoje je liceTadLice rimskoga piromanaJa samElementarna nepogodaStari krateri du{eI rasu{ena grotlaU nebo okrenuta^equsti nenasitaEvo te hranimVlastitom {umom `ivotaEvo te punim

112

Page 113: Rajko Petrov Nogo

[ipkama eksplozivaVrijeme je barutOpasno pucketaElektricitetRadijacijaSlijepe ulice smislaMagnetno poqe rije~iJe`i se@eqezna pra{ina stihaTa nova alhemijaTri no}i i tri danaIz mene bije jaraIznutra radiKre~ana sa`imawaPrskaju elementiI materija sawaKristalni univerzumTa agregatna stawaTo `ivo vapno stihaIz koga sik}e vrijemeI raskokanuZguquje ko{uqicuStvarnosti beslovesneU koju ulije}emKao torpedoU podmornicu

113

Page 114: Rajko Petrov Nogo

STVARI SU JEDNOSTAVNE

Izba~en iz `ivotaKao iz kr~meIz op{te bolniceLudniceObdani{taOtpu{tenIz Vi{eg Popravnog DomaSa radnog mjestaIz svih op{tinskih ku}aKao neizqe~ivI kao nepopravqivIznova zna~i sre}anEvo prolazim gradomKao da wime prolaziKolera ili kuga

Gle kako osu|enik sti~ePravo na identitetGle kako peripateti~ar kre}eU apsolutnu samo}u

Ti{ina rasteI ja se isparavamOd neposrednih kupkiU predjelima srca

114

Page 115: Rajko Petrov Nogo

Stvari suJednostavneSvijet miOpet pripadaNeposrednoI zbiqski

Kao i vama Po nadle{tvima

115

Page 116: Rajko Petrov Nogo

IZ NOVE HAJDU^IJE

Stidi seTi si postao DekadentU`iva{ u nesre}iWeguje{ o~ajMigreneDepresijeDiverzijeGospodskiNema {taNebo je praznoSofistoI ti ga do`ivqava{Kao razdrti ki{obranZemqa jeSipko@ivo blato@ivoJer tonu `iviIzme|u biv{eg nebaI nesigurne zemqeLutaju `alosne sjeneIz pakla istjeraneA ti se opija{KokteliJaka pi}aKur{umi izmi{qeniPirotehnikaNebeska gimnastika

116

Page 117: Rajko Petrov Nogo

Kupleti qekovitiU pomjereni danNe la`iNije ti lo{eNek tukuNe udaraju klincePod nokteI u du{uAko je po~em imaNaprotiv Komotno jeBiti izop{tenUmjesto orlovaNa Kavkazu[to zatrije ih gladGleLe{inarkeGospe qubavi vi~neSestrice nesretniceOko tebe se jateAliTi si [kolovan gadTi ne pripada{ ni~emI mada si na leduTi veselo se kli`e{I kada si u ringuTi simulira{ nokdaunDa sjajnog li me{traNovije hajdu~ije[to Lijevijem okomProgledujeDesnijem se brkomNasmijava

117

Page 118: Rajko Petrov Nogo

KO SADA RAJKUJE

U ovo listopadnoU anemi~no dobaU ovoj melodrami {to te`iNekakvoj blijedoj ravnote`iAko na ovom svijetuNe di{u samo huqeVrijeme pod hitnoDa se raskrle`iJa pojma nemam o ananasuNiti o hrizantemiAli na ne{to takoIli jo{ jadnijeSve skupa ovo li~iKao u nekoj otrcanojU limunadnoj pri~iZa nas se tra`iPomilovaweZa nasKoji smo ve} i onakoPo milosti Bo`ijojI op{tinskojNa zemqi odr`aniOd Boga sa~uvaniNedu`no numerisaniOnaj na broju osamUop{te sisao nijeKoji ne znasmo za drugu toplinu

118

Page 119: Rajko Petrov Nogo

Do vatre cigareteKoji ne bjesmoNikadaNi~ije dijeteZar za nasPomilovawePa dosta ve} jednomSa Dobrotvornim UredimaU kojima radeSve same predratne babeEvo kako izgledaCrvenoKrsta{ka idilaKako wen raspletBiste li htjeliMladi}uUz jedan polovni zimski kaputUzeti mekoputnu ru~icu Moje toplokrzne AnetOvako daqe nikako bez skandalaHo}emo li na svijetNiko nas pitao nijeTijelo se ovo sveloNesretno svijetom vijeKo sjenka mjese~araO divna na{aIdila porodi~naTanko}utna `enica milaU lavoruMu`i}a svoga kupaI on se bla`enoNogicama gicaPa do|avola s ~ovjekomKoji cijeloga `ivota svogaNi mrava zgazio nije

119

Page 120: Rajko Petrov Nogo

Mi smo pateti~na grimasaNa usni ovoga vijekaMi smo prqavaTmasta rijekaBez izvori{taMi smo i povorka koja znaDivno da ujedaJa li~no od spavawaUmnije ne znam ni{taNiti je ijedan zakon pametnijiOd izmjene materijeZa meI za priroduOd nesaniceKao od ki{eUistinu ni{taPogubnije nijePoslije spavawaKo poslije ki{eJa i prirodaU divnoj ravnote`iRazmajakovskio sam sebeRaskrle`io vrijemeKoSadaRajkuje

120

Page 121: Rajko Petrov Nogo

PROQE]E. MALODOKUMENTARNIH DETAQA

A etoZastra{uju}e je nestvarna Krotkost rataraI blagorodne su ruke seqakaKada spu{tajuKrompir u ku}icuIstimSimboli~nim pokretomKojim spu{taju mrtvaceJesu li to prvi hri{}aniS jawcima na koqenimaMaloumniI jurodiviIz promrzlog krompiraIz proklijalog mrtvacaLaicima se otkriva ~udoMasovnog vaskrsewaOvoj klasi~noj sliciUmjesto u~enih magliTreba dodati maloDokumentarnih detaqaVazduh je sumwivo blagI opasno zapetJo{ se u pupoqcima ne mrdajuRogovi ne~astivogI mladi bog

121

Page 122: Rajko Petrov Nogo

Nero|enU zoriRu`oprstojSpavaIdili~no je jutroI cvatu georgikeKad u moj `ivot uska~uSlu`bene sablastiIz lo{ihKriminalnih romanaDva tradicionalna policajcaDva batina{a^a{a krepkog nasiqaNi{ta osobitoBalkanska varijantaBosanska pastoralaU tamnoj rasvjetiIzme|u nebaZemqeI vodeGoI razapet ~ovjekPejza` nadlije}u orloviBije pe}inska tugaNad krotkim wivama opet^inodejstvuje sunceI dvijeSre}ne glisteNepresje~ene Vijugaju

122

Page 123: Rajko Petrov Nogo

PLANINA I PO^ELO

Put u planinu to je put u po~eloU gusto sa}e {ume cijelac od predawaSunce je prosulo jarka zlatna pismenaI ve} ih sri~e ki{a po li{}u po bukvamaDok ~itam cvije}e te qeta javne znakePod strejom op{te ku}e smiju se lastaviceI stvaran dim se vije sa prona|ene Itake

Mi smo zacijelo ostali mnogobo{ciHristova ruka jedva nas je dotaklaBa{ kao onaj ri|i onaj plavookiUvijek smjerno u|em u hladovinu hrastaI starina me primi mirno}om pravog hramaO svetili{ta na{a rasuta po goramaOdakle krotki starci jo{ op{te sa

zvijezdama

Gle u po bijela dana ~ovjeka sa uli{temI rojem divqih p~ela kao sa slike@drijebe kobilu doji kleka stijenu si{eVjetar miris koprive sa limunima spajaPa resko negoduje zaboravqeni spori{Nozdrve {irimo `drijebe kobila i jaI svojski sr~emo skupa – nektar i ambrozija

Osje}am kako u zemqu pu{tam `ileKako me ispuwava dobrota nepoznata

123

Page 124: Rajko Petrov Nogo

Vjetar se umiqava i jara blagost lijePo na{im bli`wim travama i biqkamaTo najzad mi se spava to bludni sin se vra}aEvo i krupna bulka ve} sagiwe se ~eluI zacjequje rane melemom divqeg sa}a

San u planini to je san u po~elu

124

Page 125: Rajko Petrov Nogo

SA ROMANIJE

Zatvori la`qive o~i

Gledao S najvi{e planineIl ozdoIz lu`ineSvejedno ti je

Zar si morao OslijepitiDa bi vidioDa ovo nije

Mu~u teladU furgonimaKome Za blagoutrobije

O~i imamo Da bi ne gledale

Zvjezdano neboNad namaI kmetsku du{uU nama

125

Page 126: Rajko Petrov Nogo

POJAWE S KOCA

Za Radovana

Svako jutroPo srcu te Muwa {ineKroz tu rupu[irom krilaProlije}u kukaviceSvako ve~eCrn-mjese~eIz pe}ine ove sineDa obasjaTavno lice

Kocem bi seZakitioKoca nema

Na kocu su Boqi biliI pu{ili

Za kolac Od sviju vi{iNebu bli`iSve su psovkePotro{ili I oti{li

126

Page 127: Rajko Petrov Nogo

^uje li se S mikrofonaKo sa koca

Kamo psovkeSmrtonosno zaqubqeneU kur{umeDa te skloneOd `ivotaOd zla ocaSa konopca U predaweU povjesmo^arne {ume

Nema{ {taA nema{ komeNemoj kriti

Ili `e`e{ Il se smje{ka{Crn-mjese~eIz pe}ineDok blebe}u

Dok blebe}e{

I tiI ti

127

Page 128: Rajko Petrov Nogo

LAGANO S TUGOM

EvoPromijenio si stranuOkle sunce izlaziI brdoU koje gleda{

Dvije su seobeKa`uKo jedna smrtTi bi da se otudaKo sa izleta vra}a{

Jesi li jo{ onajJarac-`ivoderac[to vre~ao jeKroz jelovo grawe

^ita{ li Svoje smrtovniceU novinamaIli je to Drugi dolazakU Wihov Tre}i Rim

Dvojicu na danBarPa s miromU teatar

128

Page 129: Rajko Petrov Nogo

A u teatruCvet gubernijeDva reda podvoqakaI mandarinski horMandatni feudalciS brcima na ~eluNa{ dvorski Folklor

PalePa `are

Tebe suRecimoRaseliliI sa RomanijeI sa [are

Sad odmaraj seOd zavi~ajaKo Irac u LondonuI izmi{qeneRane vidajI nosi desnuU lijevojRuku

129

Page 130: Rajko Petrov Nogo

VO@DOVA^KA PJESMA

Ka`e mi onomad moja `enaKoja bi za mene sve u~inilaGle kako se ra{}eretao VaskoRazrastao i razbokorio

Kada ste na Bo`i} 91.Izme|u Milo{a i SkenderaUpokojili Hromoga VukaJa sam ovdje pripela Ono malo zeleno drvo[to je nekr{teno a oki}enoU zimomori zeblo

Neja~kog korijenaVidi kako seZa Vo`dovo BrdoPripu~ioSamo {to ne prohodaPolaznikBor me|u hrastovima

130

Page 131: Rajko Petrov Nogo

IZVJE[TAJ IZ IGALA

Kad onoUtekoh preko DrineKao bjegunacMe|u jatakeSru~io sam se Pred qekare I bolni~are

Bla`eni da steLazaretiBolniceI samiceTu sam se Sa sobom Sastavqao

Tamo NapoquU `ivotuKao u vicu^im se saberemOdmah se oduzmem

Ovdje sam U aziluLije~im seOd `ivota

131

Page 132: Rajko Petrov Nogo

Ovdje meBijeli mantiliPotapajuU ranu voduPovijajuU su{to blatoI bajalicu^avrqajuNe bi liPusta zimomoraI kostoboqaU blatoU{leI niz voduOtekle

Kao amebaOkati bi~arJezdim Na GalapagosU prazavi~aj

Ka`u Da smo od blata satvoreniKa`emDa smo iz vode dopuzaliBudim seNe vaskrsavam

Bijeli an|eliJo{ }u}oreO ostavkamaBitangi[to su na nasBijesne pse pujdali

132

Page 133: Rajko Petrov Nogo

Ka`em Mi smo wih ostaviliKa`uVa{ oporavakOvdje je zavr{en

Kao polovni hajdukJo{ sam kadarUte}iNekolikoSpratovaGoreNa OnuKona~nuRehabilitaciju

133

Page 134: Rajko Petrov Nogo

SAWAM

San mi se skamenio

Ku}a se naslawa na crkvuCrkva na {umu[uma na nebo

Na ku}i nema vrata

U ku}u se kroz crkvu ulazi

Na crkvi vrata zazidana

Sjedam na izvaqeni ste}akNa gr~ki greb

Grgoqe izvoriBiju gorska vrela

Voda se razlijevaI sta~eTu odmah i ponire

Sawam I u snu mi se spava

Kraj one ku}eDo one crkveIspod one {umePod onim nebomDubodolinu plavi voda

Ozdo {ikqaju vruqe

Koje je^ije je ovo jezeroModro od neba

134

Page 135: Rajko Petrov Nogo

Tavno od {umeSmaragdnoDo o~nog bolaProzirno

I ribe u wemuJarkih bojaRibe svakojakeRibe koje lete

I ruqa [arenaDo pasa u vodiGolim rukama lovi

Kako je do{laVoda se i povla~i

U muqu drhtureI ribe i qudi

Muq ~vrsneZemqa pucaTraka sna puca

Prizor se kameniU snu san mi se kameni

I stotinu se puta ponavqa

* * *

Tamo sad raste zova

Koliba pod {indromMoja je rodna ku}aI {uma je mojaMoje je i nebo

135

Page 136: Rajko Petrov Nogo

Ali otkuda crkva

Umjesto ku}e koje nemaI crkve koje tuNije ni bilo[uma je crkva

I nad wom kube neba

A dokle oko dopireI doqe do HumnineDokle oko ne se`eIsta je porta

Sve {to je ikada `ivoNad jamom zatu~enoU xombu strovaqenoU ponor ba~enoU porti ove crkve po~iva

Kraj velikeMo`da nametne gromileKod one ku}eDo one crkvePod onom {umomI nebesimaIspod onog mramora gr~kogPo~ivam najzad i ja

Meni se spava

136

Page 137: Rajko Petrov Nogo

JEDAN POVJERQIV RAZGOVOR

Za na{e dukate ne hajePusti ga nek se izlaje

Da probam silom na prevaruNa|i mu kakvu {tenaru

Iskvario nam ku~i}eIma{ pla}ene vu~i}e

U ranama je jo{ goriOtruj ga pi}em obori

Uza w se sluge propileKrmak [ugavo kopile

U }orku sjeme |avoqeTek tamo mu je najboqe

Pa kako }u ga sreditiIzolovat Po{tediti

137

Page 138: Rajko Petrov Nogo

NA KRAJU MILENIJA

Mandrknuo je kantarNad onim {to bijasmoSad na{e su{to jajceU mekiwama gwije

Od u~kura do grlaRazbucanoOd {ake pa do laktaKome je tad odmjeriloOvo stra{ilo od slameO paro`akRazistorijeObje{eno

Pretku pod pragomI zmiji ~uvarku}iI Bogu na{emJednostavnomKad na trono{cuSa ~eqadima i teladimaUz ogwi{te se grijeJawcima radoznalimDok pu{u mu u bradu

[tape {areniPomije{anSa stokom nerazumnomDanas smo miSa stokom izjedna~eni

138

Page 139: Rajko Petrov Nogo

Destilisane sobeDeflorisana jutra

Krhotine pam}ewaPo zidovimaBurila@banovi[pice u teqizimaIkone i kandilaKudjeqe uz preslice

I britke }ordeI tanki xeferdariI ma~ zelen Staroga Vojina

Pod gromilamaNa gradinamaPo crkvinamaNek crnorizac-popac^ati opijela

U gluvom vr{ajuNa manitome guvnuIzvaqena je sto`inaOd bo`i}ne slameOstanula trina[to ju~e `ivo bje{eDanas je iskopina

Pa kamo glinene plo~eKamo papirusiAleksandrijske {koleDragi moj Fedre

139

Page 140: Rajko Petrov Nogo

Ko }e to popisatiI `ivu glavu iznijetiIspod starudija

Ove puwene pticeStra{ila rasporenaOhola od nesje}awa[to `ive plo{noI prpo{noKako danas Vaqa i trebuje

Nek dre`de sveci Nek dre`de sveciI na{ Vrhovni VukNeka pripitomqeno kev}eNeka je od bo`i}ne slameOstanula trinaAko je usahlo mlijekoMlade GojkoviceJo{ u ponekoj rije~iSvjetlucne i zasija

ZapjevajZalele~iTu trinuTu pqevuReci

Nije to kraj vijekaTo kraj je milenija

140

Page 141: Rajko Petrov Nogo

LAZAREVA SUBOTA

BALADA

Page 142: Rajko Petrov Nogo
Page 143: Rajko Petrov Nogo

Al na vodi jelen~eRogom vodu mu}a{eA o~ima bistra{e

Vuk, Na Cvijeti na ranilu

143

Page 144: Rajko Petrov Nogo

PRED GRA^ANI^KIM SUDOM

PRED STRA[NIM SUDOMNA GRA^ANI^KOM ZIDU

Jesi li kopile iz crnih slovenskih {umaKentaur s telom `drepca i licem arap~etaU je`u lasica i vidra jako`e pumaTaj mutant istorije {to za freskama {eta

S precima iz ~itanki s junacima iz vukaS morla~kom sovuqagom unazad do ~e~anaI od kosova pa do kosova kuka[enicu jo{ bjelicu i vodu sa zve~ana

Turisto u pro{losti S tobom su dvaput mrtviU blatu zagrqeni bo`urovi i decaSa ovog stra{nog suda na gra~ani~kom zidu

Mirne i maloumne modre se o~i `rtviI svetac za slijepca uz neme gusle jecaO vremenu po{qedwem u sramoti i stidu

144

Page 145: Rajko Petrov Nogo

KOSOVKA DEVOJKA

Ni vatre ni slame Tek gran~icu hrastaBlagovest iz {ume pod kapute skriliEvo kondir vina sa rukama srastaKo sa desetercem ono {to smo bili

Crno `ito kletve knez prosu po poduBurmu pozlati{e sunce tvoji zraciTri vojvode bojne ako opet oduI krvavi nam se ukrste badwaci

Kome }e nikome bo`uri da cvatuI zvona da zvone Ili }e slu|enoCrkvicom na dlanu sve {to gmi`e stati

Bore moj zeleni u srmi i zlatuStalni polazni~e moje nesu|eno[est stotina leta jo{ }u te ~ekati

145

Page 146: Rajko Petrov Nogo

BALADA O VODI

Na usni pijavica u snu iz gorskog okaU jezeru si vidra a u moru si foka

Ko`ica na zape{}u peraja i krqu{tiOd ~e`we izrastaju i biva{ onaj su{ti

U vodi ko u majci i riba si i ticaFetus oko koga se izlila maternica

Prvo je bila voda iz we smo zaplakaliKr{tewe u Jordanu a onda smo se prali

Od mnogobo{tva Dweprom niz Karpate do SaveJo{ su nam kose ri|e i o~i nam se plave

Eno nas u Bojani u Mom~ilovoj TariSloveni svakojako pomalo i Avari

Pijani pa poklani jezdimo niz MaricuS Prijezdom u Moravu s Milo{em u Sitnicu

Serbijo i`e jesi selica na nebesiU plavome beskraju huda zvijezdo gdje si

Danice padalice s neba u morsko uqePod Plavom Grobnicom zar usahnule su vruqe

146

Page 147: Rajko Petrov Nogo

Ili unazad teku Aherontu i LetiA ko smo {ta smo bili jedva }e da nas sjeti

Grbav od istorije i u snu na mukamaS pijavicom na usni i muqem na rukama

Dijak koga jo{ pla~u jezika tvoga valiPrvo je bila voda – iz we smo dopuzali

147

Page 148: Rajko Petrov Nogo

VAPOROM IZ NEVIJORKA

U bukovo ono dobaNa Principov sudwi letakVaporom iz NevijorkaHita Petar po svoj metak

Kad rimuje istorijaVladivostok i BorijaTad putevi za LelijuProlaze kroz Albaniju

Motika i kuka hrliPo sudbinu Sretne raneO kuda sve nismo mrliU bukove one dane

[ta bi Solun i OdesaBez na{ega pustog mesaGrak}e gavran s ProkletijaOdjekuje: proklet i ja

*

Dva kamena pa u glavuNad ku}i{tem punim zoveZa lipovog kewca slavuI za gusle javorove

148

Page 149: Rajko Petrov Nogo

U VILOVOME DOLU

ZADU[NICA

Na svilenoj mjese~ini iz Vilova pustog dolaSa kolibe skidam ~ini uspavankom prvog

bola

Od kad su je za~arali kukavica }uk i sovaS nama nisu ve~erali Nebesnici sa Kosova

Mirbo`e se mrke jele iz sje}awa i glog sineZa nama se grobqa sele u daqine u visine

I u zemqi i na nebu i iz ovih tavnih slovaZa `ivima mrtvi zebu tu`na bra}o sa Kosova

I za `ive i za mrtve zadu{nicu pojem tihuPo~inite krotke `rtve zagrqene u distihu

149

Page 150: Rajko Petrov Nogo

U BUKOVO ONO DOBA

Fr{ti {kija `e`e brqa

I Fehim na lulu di{e

U duvaru spava zmijaUz ogwi{te drhti teleA u zipki drhtim i ja

Treso sam se i u majciNema sise To da smiri

Dva u boga siromahaU kolibi carstvo dijeleSmje{kaju se oba bogaI ostali bo`ji `biri

Imawi}i Nemawi}iVojnovi}i Obili}i I Qutice sa Zagorja –Do pono}i Pe{o zbraja

Od pono}i \erzeleziBoji~i}i i HrwiceI ^engi}i sa Rataja

Fr{ti {kija `e`e brqaSmje{kaju se boga obaJe~menica s torotanomSurutka i ~anak skrobaPo ikoni mjese~ina

U bukovo ono doba

150

Page 151: Rajko Petrov Nogo

U KOLIBI KRAJ PUTA

U kolibi kraj putaFurmani se opili

Bem ti boga i jarcaBem ti `ivot furmanski

Dr{}e `i`ak ikonaMu~e gusle jecam ja

U izbici Pe{ovojFehimova tambura:

Eno Duke s kobilomU duboku potoku

Brada mu se }eseriBlavor mu se veseli

Mati glavu povilaHrist o~i oborio

Po slamici nebeskojPrska kalo zemqino

Ja{em kowa krilatogPa zami~em za oblak

Bem ti boga i jarcaRanu tugu razroku:

Nebom wi{ti Jabu~iloAl i Duka u potoku

151

Page 152: Rajko Petrov Nogo

LISTOVI VJE^NOG KALENDARA

Razboqela se na{a matiI nagnula se ku}a staraI tako po~e opadatiList po list vje~nog kalendara

Lasica nam se okotilaNa Zadu{nice – u zlo ve~eKad siro~adi rastu krilaI nad dolinom gajde je~e

Ni Mitrova ni \ur|evdanaU praznom listu na{e kwigeNa bosioke pade slanaA pau~ina na verige

152

Page 153: Rajko Petrov Nogo

KRPEQI I MLADE@I

Kad je sunac bolovoNebo stravu saliloRastopilo olovoPa zemqicu zalilo

Po jamama jauciPreklan jezik pade`iU zipkama pauciKrpeqi i mlade`i

[umom hodi NedjeqaU ruci joj kandiloDrumom bquje lasicaA niz baxu da`dilo

U mo~ila konopquU trlice lanPijavice na srceIz no}i u dan

153

Page 154: Rajko Petrov Nogo

BALADA O NO@U

Bila jedna {uma i u {umi pawI na pawu Petar – sjeo paw na paw

Za w se mati uvati ko za zelen borA iz pawa mladice – starcu razgovor

Imali smo kolibu u kolibi no`Pu{e vjetar ledeni kroz {a{ i rogo`

Ne grije nas vi{e na lon~i}e pe}Na{a mati `alosna oboqela ve}

Bila jednom ku}a i u ku}i miSvijetom se prosusmo – krov nam istruli

Pu{e vjetar ledeni kroz {a{ i rogo`Na podu je majka a u majci no`

154

Page 155: Rajko Petrov Nogo

MA]EHICA

U{u{kaj se mali je`uOtkao ti pauk mre`u

Spava sunce `ir i tvorI zvjezdanog neba tor

Ispod praga i no` spavaSpava Bog i spava trava

Da nam otud majku vratePokupi}e }a}a svate

Lasicu za zaovicuI krticu jetrvicu

Spi da`devwak stari svatI jejina smrtni sat

Umuko je bratac }ukSestra `ara i s wom luk

Ispod praga sun~ev drumKu}ni svetac krsni kum

U{u{kaj se mali je`uEno svati kowe pre`u

Niz {umicu u lo`nicuDove{}e nam ma}ehicu

155

Page 156: Rajko Petrov Nogo

BALADA O SIRO^ADI

Na{ je otac Petar koliba nam domU Leliji vjetar a u Gvoznu grom

Sa ikone bjecne materina sjenIz tame nas lecne dalek jecaj wen

Pra{ti grmi sijeva prohodao mrakStrah nam za vrat lijeva zlom odi{e zrak

Kroz baxu }e |avoli i na prozor krt]a}u niko ne voli }a}a voli smrt

Jezu stresa {uma {umi vjetar plahGdje je miris ruma gdje je tatin dah

Pod zemqicom Petar na nebu mu domNas }e ~uvat vjetar i poo~im grom

156

Page 157: Rajko Petrov Nogo

ZAPRETANO

Iz bunara sa tavana }uk i sova spli}u ~iniIz pe}ine pu}puri~e No}ilo u pomr~ini

Vla{i}i na sugreb stali svrnu{e sa svoga putaSamo da ne nagraji{e u sje}awe ko zaluta

Uspiwe se i gami`e ovejani nakot tmineKoji jesi na nebesi ne daj da nam sunce skine

Ve} po nebu i po sa~u pospi sveti lugzvjezdani

Ako druge ku}e nema{ uz siro~ad i osvani

Zakloni nas i ubrani pqu{ti crnamjese~ina

Na ogwi{tu zapretano – sunce ustuk odpri~ina

157

Page 158: Rajko Petrov Nogo

USPAVANKA

U crnim {umama procvjetao glogKad sam se rodio `iv je bio Bog

U kolibi slama mirisao lanIz okna zvijezda kapala na dlan

Stisnuo sam `i{ku `mirkao kroz sanBog je ko i otac star i nakresan

Mati mjese~inu uvodi u stanI u brdo niti ~unak raspjevan

Gun|ali su starci po vazdugu no}Moj bog svoga Boga zvao u pomo}

Ne slu{a me niko cvilio je BogA pod strejom vjetar tulio u rog

Sveti }e Ilija za`diti vam stogOsvanu}e{ sinko bez ikoga svog

Izgorjela ku}a i u ku}i bogVjetar zipku quqa i svira u rog

Dok u crnoj {umi cvate bijel glogTi nijesi sinak bez ikoga svog

158

Page 159: Rajko Petrov Nogo

Po humkama ki{a uspavanku {u{kaOtac ti je javor majka ti je kru{ka

Pauk mjese~inom po ku}i{tu tkaBuji-paji ~edo uz tebe sam ja

Izve{}u ti muwom groma mucav slogSuzu vitlejemsku kraj uzglavqa tvog

159

Page 160: Rajko Petrov Nogo

IZ ISTOG KAZANA

Imali smo oca majku i pijevcaNa guslama zmiju i na zidu sveca

Uz lampu je prela leptirica tankaPostili smo s Hristom iz istoga ~anka

Da se omrsimo zakla{e pijevcaU gajdama `aba {i{mi{ mjesto sveca

Iz gusala majku podojilo zmij~eSad koko{ bez glave no}u kukuri~e

@uta nevjestica zapuhnula ocaA nas pri~e{}uju – s koca i konopca –

Iz istog kazana ispred novog svecaKapa krv iz srca crnoga pijevca

160

Page 161: Rajko Petrov Nogo

BALADA O KOPRIVI

1

Zemunice sojenice i bajte od `itkog pru}aI pe}ine zazidane bijahu nam nekad ku}a

Dubirozi i katuni ku}a nam je kabanica^arna Gora Romanija rodni zvuci dvojenica

U vr{aju zlatne slame na guvnu u qeta vru}aZvjezdano nam nebo bilo krov nad glavom

crkva ku}a

2

U krevetu gvozdewaku pamti{ li nassiroti{te

Nevesiwe-siwe-iwe ostavqeni `dralipi{te

Potureno u gnijezdo kao jaje kukaviceRu`no pa~e sawalo je krila utve labudice

Kolibu smo snijevali koja jednom bje{e ku}aNa stanici u podrumu i u kr~mi u svanu}a

I sad kada `drali kri~e u ledena u svanu}aOnome ko doma nema proki{wava svaka ku}a

161

Page 162: Rajko Petrov Nogo

3

Iz duvara zovka iz ogwi{ta koprivaU mirisu kaduqe du{a ku}e po~iva

Snizale se verige zarastao sa~Utrnulo ogwi{te zar|ao ma~

Jo{te ma~ak mjaukom sa ku}i{ta pla~eI trepere jasike i {apore dra~e

Vjerni pas je izdao za koga sad lajeOj mjese~e ledeni zna{ li ku}a {ta je

Zna{ li kamo odluta plavi~asti dimTu`i ma~ak mjaukom a i ja sa wim

One {to nas voqe{e tu zemqica pokrivaRaste zova uboga i miri{e kopriva

162

Page 163: Rajko Petrov Nogo

NEK PADA SNIJEG GOSPODE

Nek pada snijeg GospodeIz sje}awa po o~imaSpavajte {umske jagodeSve moje s vama po~ima

Spavajte moji umrliBez groba i bez biqegaNeka vas vjetar zagrliZavije pokrov snijega

I neka majku zbodenuI wenu crkvu jelikuBijelim ruhom odjenuZa na{u tugu veliku

163

Page 164: Rajko Petrov Nogo

ISTO JE SUNCE SJALO

U Vilovome dolu subotom iznenadaOgreznu}e u bolu ko mu se i ne nada

Ovdje je od postawa do suza vazda istoSamo je staza tawa kojom smo i{li ~isto

Grobqu A gu{tericu wu{kicu vjeverice[arkinu ogrlicu i grivnu u grlice

Isto je sunce sjalo milovo vjetar istiI }utali smo malo zajedno skoro ~isti

Da znamo da se ne da – tad zakri~ao je pti}S neba ga sunce gleda sa zemqe Rai~kovi}

164

Page 165: Rajko Petrov Nogo

NA CVJETNU NEDJEQU

NA CVJETNU NEDJEQU

Na Cvijeti u nedjequU kr~mu – ko u busijuIznutra da se o~istimU svakida{wem nedjeluDa se `alostan pri~estimNa blagu cvjetnu nedjequ

Sjeta i ~emer-jaduqakKopriva drijen krasuqakU kr~mi – kao u crkviI me|u ni{~im qudimaRastu gran~ice vrboveIz bombe stida u grudima

U `ivom pijesku be{~a{}aU podani~kom avajuU samicama svevla{}aJa smjerno primam naforuOvih {to prvo ubijuA onda nad rakom ridaju

Na stra{nom mjestu – u kr~miU an|eoskom predjelu[ta sam kada se prisjetimU vajkada{wem nedjeluJa mu~ki pucam u sebeRidam Na cvjetnu nedjequ

165

Page 166: Rajko Petrov Nogo

O PETROVU DNE

Petrova~o grka divqako jo{ gor~aVlasi-Zagorani i Turci iz Bor~a

Sali{e mi stravu da me i sad daveAveti djetiwstva Azija iz glave

Eno kraj pekare Karavlasi s nebaSmo~e je~menice i kupovnog hqeba

Zatvori se pune ~ami crkva praznaSvak svakoga {pija i Kuzman sve sazna

Banda je u {umi jataci u ku}iKulaka }u zmiju zadrugom zatu}i

Koji zapjeva{e da zametnu ~arkuU gluvome kolu ve} le`e u jarku

A petu kolonu u kr~mu sam zbioNeka radi brqa {to ja nisam smio

I bez Bor~a prika bi}e bratskih ranaElezi s Borija Kova~i iz Strana

Sad }e neko jeknut jao-ti-ga-nama@edni zijevaju no`i u korama

Petrova~o grka jo{ mi trnu zubiLirikom ko no`em zakla me i ubi

A od smrti amo jo{ me ti{te qu}ePuste prazne {ume prazne puste ku}e

166

Page 167: Rajko Petrov Nogo

SVATOVI

Crnogorska kapa jekosovska ikona

Na glavi nose ikonuS oblistom crnom crvenu

Vrani gavrani okoloKrvavog poqa bo`ura

Na ~asnom krstu zla}anom^etiri slova grbava

Ustakni kapu @eni~eDo~ekaj crnu nevjestu

Crn joj se veo zapleoVitezu @dralu za stremen

Krsta{ je barjak pokrioNa Ubavome Kosovu

Da nam se slova sastaveDa se s nevjestom sastane{

Ustakni kapu MilaneZavratu crnu crvenu

Ne idi amo gologlav

167

Page 168: Rajko Petrov Nogo

BALADA O \UR\EVDANU

Zapis za Vo`dova~ku crkvu

Kad prvi hri{}ani zaklali su jaweTad je samo jawe stiglo na zaklawe

Sada hrastovima podrezuju prsteDok ne olistaju patrqkom se krste

Na \ur|evdan tuga iz Srbaqa vejeNije sve propalo kad propalo sve je

I sad Sveti \or|e u ratni~kom sjajuNa Vo`dovcu kopqem ubija a`daju

U pokajnicama Vo`d iz pawa ni~eKrotki krokodili na gu{tere li~e

I Cigani jawe u avliji deruNo`i u rukama |ur|ic u reveru

Iz novih fresaka stara tuga vejeNije sve propalo kad propalo sve je

Na zidu u zbjegu sveci i seqaci Vi{’ Srbije krvavi barjaci

168

Page 169: Rajko Petrov Nogo

A O MOME KRSNOME IMENU

Nahranili smo gospodu U }o{ak mrvebacismo

Razmiqe{e se po podu du{e predaka Raci smo

Novi @idovi Hazari Svud li nas Bo`erasija

Za suncem da nas ozari Rascija – Nova Serbija

I svuda li smo nicali tu|i sebi i drugimaI kome li smo klicali kad nas u nama ne ima

A ovo {to je ostalo na ono pleme ne li~iU jednu crkvu bi stalo za crkvu da smo

prili~ni

Na pragu dugo stojimo s glavama ispod pazuvaI Lazara se bojimo u grobu dok se nazuva

Po ~emu }e{ me poznati ~ime li }e{ meprokleti

Ikonu mjesec pozlati Dijete mrve pometi

169

Page 170: Rajko Petrov Nogo

LAZAREVA SUBOTA

Legao da si LazareKo pro{tac nasred ledineKukavice nam kazaleKosovke {}eri jedine

U Vitaniji zasijaQubavqu Lazar voskreseMlado se sunce nasmijaMagare kad ga pronese

U duge gluve subote[enica tajom listalaOd Lazareve suboteMati Cvijeti istkala

Ustani Crni LazareIz zemqe i sa ikone Sestre te prokazale I bra}a te izgone

170

Page 171: Rajko Petrov Nogo

NA KAPIJAMA RAJA

VENAC SONETA

Page 172: Rajko Petrov Nogo
Page 173: Rajko Petrov Nogo

NA KAPIJAMA RAJA

Iz {ume ulazimo pravo u komunizamNa vrata magacina ko na kapije rajaZa gole i gladne Za ba{ibozuk i nizamEngleski hubertusi i trumanova jaja

Sirotiwa se slila u javna kupatilaSpiramo trulu pro{lost I novogovor blistaNepismena se ruqa po{teno napatilaDa me| apostolima prepozna svoga hrista

Jesmo li tad ka~kete od padobrana bluzePitomci nove vere nosili klasno svesnoIli mlekom u prahu ve} {minkala nas sudba

Za ovu operetu A krokodilske suzeJesmo li uve`bali u ono vreme tesnoKad hranila nas unra a branila nas udba

173

Page 174: Rajko Petrov Nogo

IZA RATA

Kasarna logor siroti{teKreveti na dva sprataMiluje{ li me ili bi{te{Sestro Ko iza rata

Okupa}e{ me zgulit krasteO{i{at zapra{itiNek spava jawi~ar nek rasteZamor~e Kao i ti

Kape i zepe na paradi[ta smo Nove domaje sinciI bastardi uzorni

Ratni pacovi u brigadiKomuware i jakobinciVe}inom besprizorni

174

Page 175: Rajko Petrov Nogo

GDE JE OVDE LEVO

Mornarska Odela I Sandale MekeSvileni Ka~keti Iz Crvene MekeBrkati A Fe @e Oficiri OZN-eU Sivome Domu Na Praznike Pozne

Uspavanke Ruske Kriza Oko TrstaBista Makarenka Krst Crvenog KrstaI Vaspita~ice Nagorkiwe VileTo Li Zadoji{e Crveno Kopile

Grkim Mlekom Suzom Sina RazmetnogaNa Vratima Raja Bez Crkve I BogaGde Je Ovde Levo Upitati Ko Sme

Mladog Jakobinca Iz [ezdeset OsmeTo Op{tinsko Dete Nadu Siroti{taDanas Kada Sre}om Niko Je I Ni{ta

175

Page 176: Rajko Petrov Nogo

U @IVOTU AMA U R\AVU

O mitrovu dne po~et trunutU izobiqu Na sramotuLiznuti rane u san sunutU mlaku smrt U dobrotu

U bajti zimi trnut trunutKo {to se raslo u `ivotuBez nas }e lepqiv vetar quqnutMladice u starom plotu

Da ima po ~em ki{a bqunutDa se zamlade rane skotuI crna poqa lanom planu

Zbaciti ~ini Na sugreb pqunutU r|avome u `ivotuBez soli o |ur|evdanu

176

Page 177: Rajko Petrov Nogo

IZ DOLINE PLA^A

Dve ale ili dva ki~mom srasla gmazaU dolini suza besne i kidi{uJedna na drugu I ta strast nakazaKuca srcem sveta Tim plu}ima di{u

Mladi bog bik i uza w ve~na pasifajaSva u tu|oj peni dok {koqku name{taDa je bik owu{i pa naliv se sjajaRikne i sav o~aj sabije u kle{ta

Ma bio jelenak {korpion magareDa zakuje `enku tobolac uzdi{eI dolinom sluzi peni se do zore

More o mramorje I pahne iz bareNa seme `ivota I bik mo}no di{eDok paro`ak brda mirno cepa more

177

Page 178: Rajko Petrov Nogo

OGLEDAO SAM SE NA MESE^INI

Nadnesoh danas nad bunar glavuU koji nekad hvatah zvezdeNa|oh duboku lokvu plavuDnom joj krvavi barjaci jezde

A kraj izvora ispod smr~eVilin me kowic ve} nadgledaPsalam mi crni popac sri~eI urokqivo u me gleda

U suton kada baca ~iniPo pau~ini na papratiPo kolevci u mahovini

Da se od ~iste sre}e zlatiMoj trup bez glave na mese~ini[to krvava se u lokvi klati

178

Page 179: Rajko Petrov Nogo

NA PRVOJ KI[I

Uglavnom `ivim `ivot tu|iOhol ko i svi zlatoustiI malo kome ka`em u|iU moju crkvu pod krov pusti

Da opela ko o~ena{eSkupa ~atimo u nedobuDok farisejske re~i na{eTrunu u stihu ko u grobu

A kad zacvile tvrde strejeI leden vetar zafiju~eBivamo boqi bla`i ti{i

I svi u rodu kada vejeIz pe}ina iza{li ju~eKisnemo jo{ Na prvoj ki{i

179

Page 180: Rajko Petrov Nogo

SA @UTOM ZVEZDOM NA RUKAVU

Sa `utom zvezdom na rukavuJa hodim svetom pridvoricaPreplivah drinu gazim savuTu najzad postah kukavica

U tu|a gnezda snosim jajaDok velika{i carstvo drobePripitomqena peva rajaZapevaj onda i ti robe

Zakukaj kao kukavicaPrevrni kano lastavicaDaleka grobqa i ogwi{ta

Grak}e li gavran na{a ticaI `e`e li nas nesanicaTamo i amo Bez igde i{ta

180

Page 181: Rajko Petrov Nogo

EPITAF ZA M. S.

Zatuko{e ga kamewemZemqaci bra}a ro|enaKamewe osta znamewemDa je sloboda ro|ena

Zatuko{e ga kocimaLicem na bele pokladeDo|u ubice s ocimaZa pomen da mu pokade

Onaj koji mu sastaviPerom na tro{noj hartijiEpitaf ovaj sumoran

Na sli~noj sramnoj zastaviUma~e crnoj bratijiOd zavi~aja umoran

181

Page 182: Rajko Petrov Nogo

JOVAN DU^I]. EPITAF

Spoqa gord i dalekIznutra pun sa~meVrati}e se navekMra~an u duma~e

I pod kamen le}iSa nakotom no}iNeka gmi`u ve}iI pod suncem mo}ni

Je li ko gvelf tu`anOd slobode ku`anTaj knez da ga pamte

Ili je taj su`awOd sramote skru`anU tercet ko dante

182

Page 183: Rajko Petrov Nogo

BUDI MENE MIRAN

Onaj grob u `itu gdje le`i djed radeKo u svojoj ku}i na seoskom grobqu^ekao je hudo bo`ije ~eqadeDa ga upokoji kada mu pozobqu

Crni kowanici i vrani gavraniSvu od mjese~ine zobnicu vedrineCrn zavoj smijeha i bo`ur na raniNosimo vo vjeki svi mi preko drine

Budi mene miran Snago Podani{tvaZgranuo si one no}i neveseleIsprane {afrane i je~am u klasu

– Ako sam to {to sam Zrno Stida Ni{taNeka nam se grobqa u nebesa seleJutro plavog sqeza o beton se sasu

183

Page 184: Rajko Petrov Nogo

UVELAK

Prhnula je niz poqanu makaI s mesecom za oblak zamaklaOtuda je pala smrtimiceS polomqenim krilom prepelice[to u kqunu to i na usnamaKapqa krvi od `ivota s namaIznad humke to~e `alopojkeRastavqene zvezde od devojkeProsinula u modrini vreskaKroz koviqe Ti~ica NebeskaA na vresak pale lastaviceZa nevestom cvile zaoviceU prsten se mese~ina steglaJest danica krvava i`qegla

184

Page 185: Rajko Petrov Nogo

SONET-KRSTONOSAC

185

Page 186: Rajko Petrov Nogo

POTOP

Izme|u dve zveri {}u}ureno jareSpoqa i iznutra lavre napu{tenePreorana grobqa Rezak tamjan `areSa nojeve barke i sad cvili {tene

I potop jo{ traje Ustave nebeskeProvalile su se i crni da`d lijeOvaj iz `ivota i onaj sa freskePtice i gmizavci Hude familije

^ekamo zar vetar da uzbije voduI kao znak bo`ji da ograne dugaGranom maslinovom da od{krine vrata

Siwa kukavica na crkvenom broduPa da uzletimo put nebeskog krugaS visokih de~ana ko sa ararata

186

Page 187: Rajko Petrov Nogo

POMRA^EWE

Zagasili su sunceSmaknuli mjese~inuI survali vrhunceU crnu pomr~inu

Da im se tu izle`eNo} du`a od vijekaNa razboji{tu le`eBez jeka i leleka

Zakrvavqena licaTri vjere Jezik istiNaopako su ~uli

Nesretna porodicaSunce i mjesec ^istiU krvcu ogreznuli

187

Page 188: Rajko Petrov Nogo

OTKRIVEWE

^etiri jaha~a iz bosanske tmu{eIz kamenog doba iz krvavog spevaZatiru i pr`e i pred sobom ru{eSve {to uzgor stoji Samo slepac peva

Kowanike crne i ~alme bijeleMrke kaurine i gavrane vraneVuke i hajduke tankovrhe jeleKoce i konopce svilene gajtane

Iza crnog sunca jedan dimwak viriI jo{ ~eka rodu Na svetskom buwi{tuKokoti-marsovci qubi~astih mrena

Kolutaju okom i isprave i{tuOd dvaput zaklanog Tra`e da se smiriIz zemqe provrela krv nenamirena

188

Page 189: Rajko Petrov Nogo

WEGO[U U VENECIJI

Od kosova poqa do vo`dovcaSakraj knina do na vrata stocaOd malena doca do sokocaGdje su nekad pu{ili sa koca

Zvijezda se do zvijezde zlatiKrvav u{tap kao bo`ur niknuCrni br~e |e }e{ okapatiU mostaru ili u travniku

Pjane glave razvile barjakePleme na{e u lokandi patiTu omrkni onamo osvani

Quqa majka uro{e nejakeMe| wima }e{ mene poznavatiPo sonetu po mojoj apsani

189

Page 190: Rajko Petrov Nogo

SVLAK

Pohar~i{e nam zdravqeSpiska{e otaxbinuI sada pute mravqeBogu Ocu i Sinu

I Puku {to gaveqaUz klance jadikovceOzna~i Svetlost VeqaKo putokaz za ovce

U gori i u vodiU rupi crnoj nuliOnaj Koji Nas Vodi

Pod zvezdu padalicuSvla~iti ko{uqicuZna da smo obiknuli

190

Page 191: Rajko Petrov Nogo

VRATA SPASA

Maj~ice Na{a Carice NebesaNerukotvorena I NeiskazanaVidi{ Li Ova Naduta TelesaSred Mrkodola I Karakazana

Opogawena Prla I To~ilaU Mo~ilima Me|u LiticamaTe Sviwe [to Su Jele QudetineI Qude Koji Sada Jedu Sviwe

Neiskazana NerukotvorenaMaj~ice Sveta [ira Od NebesaPodr`i Vrata Spasa Otvorena

@ivot Je Greh Kazna Karma MesaKad Riba Pahne I Slatkast Okus ImaPo Na{ima I Po Wihovima

191

Page 192: Rajko Petrov Nogo

DANAK

Pokusao je ~anakPredawa i nebesaKo struwen na uranakOd nesre}e se stresa

Onome koji kro~iMe| nekupane mrcePobelele su o~iI zavratalo srce

I tanak mu je sanakKada te nema Gde siKo podivqale kroti

O~e Na{ Koji JesiSvaki dan nam je danakU krvi i koroti

192

Page 193: Rajko Petrov Nogo

IZVJE[TAJ VLADIKEZAHUMSKO-HERCEGOVA^KOG

Sveti \ur|e `ito sije Makavije kosiGospojina u snop ve`e Ilija prinosiGdje su qudi ako sveci po wivama rade^im poginu posvete se u nebo posade

Srbi su Ti ko krompiri Pod zemqom su boqiNi~u gdje ih zatrpaju sve po Tvojoj voqiO Mitrovu {to pod zemqu Dimitrije slo`iVaskrsije vaskrsava a Bo`i} obo`i

Grobqa su Ti ponijela S humki svjetlost vijeNa rukama udovice posmr~e se smijeIz kolijevke na zamjerke Tvoj rukosad ni~e

Za `dralima odletjelim `dralovi}i kri~eNevesiwe neven sije Ti koprivu sadiU grobove jedinaka Ku}o Siro~adi

193

Page 194: Rajko Petrov Nogo

^OVEK PEVA POSLE RATA

Ni prosaca da se s bakalima grleU slivnik `ivota stid i blud se sli{eNi doma ni groba Moje neumrleRazduvali vetri i saprale ki{e

Povesma {umore i za oblak hrleNiti mese~ine `uto klupko svi{eTkaju nam kolevke od `e`ene svilePustiwske oluje i usahle ki{e

Tkaj i quqaj Preqo od snegova ti{eU Boga siro~ad Bile i NebileRo|eni u grehu prisojkiwe vile

I an|eli ruke do lakata skri{eNi strva ni java zar mi nema vi{eRazduvali vetri i saprale ki{e

194

Page 195: Rajko Petrov Nogo

KRAJ NAMETNE GROMILE

Gdje nam je bila ku}a za no} je nikla {umaNe {uma nego crkva zvjezdano kube nebaOd najvi{e planine do agarjanskog drumaOd svatovskoga grobqa do peksinova grebaNiz klance i jaruge niz ponore i dra~eGdje crnorizac gavran jo{ poje i kad ga~eU toj prostranoj porti humke su golubwa~eSjajkaju u zreniku ~im se nebesa smra~eU vilovome dolu prislu`ivo sam i jaNa kruni od kitine srebri se krst od iwaNe reci vjetar pu{e to huji liturgijaBorova kalu|era i jela monahiwa Kraj nametne gomile ~itaj kad ozgo sine le`i gre{ni dijak ra{ovi} od starine

195

Page 196: Rajko Petrov Nogo
Page 197: Rajko Petrov Nogo

NEDREMANO OKO

TRIPTIH

Page 198: Rajko Petrov Nogo
Page 199: Rajko Petrov Nogo

I

Page 200: Rajko Petrov Nogo
Page 201: Rajko Petrov Nogo

NEDREMANO OKO

Jo{ sunce greje po navici {tedroI zrikavac se s ne~ujem rimujeTo ditirambi slave nebo vedroI kad nas onaj ozgo ne miluje

Zadremalo je Nedremano OkoNe ogleda se delo u svom tvorcuU }uku }e se odmoriti sokoA sin se ne}e poznati u ocu

Ho}e li deca koja tebi kro~eDok budan spava{ ugledati s bolomZato {to si nas ostavio O~eU tvojoj zeni svoj lik s oreolom

A kada glave digosmo visokoU crkvi nam se pogasi{e sve}eJe li trepnulo Nedremano OkoPostidelo se Oko Svevide}e

201

Page 202: Rajko Petrov Nogo

ORFEJ I EURIDIKA

Kada si ovuda prolazioSve se za tobom okretalo

Da te videRibe su okrilatileReke se zaustavqaleGrane se povijaleI ~inile ti lada

Ti si na{Pevale lastavice

Pogledom si sneg otapaoZveri krotioSa suncem ~avrqao

Re~i su pquskaleU okeanu smisla

Koji si svirkom stene name{taoKoji si pesmom planine pomeraoZa{to si umuknuo

Zato {to te u dowojU ku}i neobi~nojIz smrti dozivam

Moj zavi~ajuMoja Euridiko

202

Page 203: Rajko Petrov Nogo

NA KARAKAJU

Ti koji hodi{ Srpskom stani na KarakajuU perivoju mitskom razmirja dugo trajuNepogrebeni ~aju i huje du{e trskomDa odu vodom drinskom Letinom zagrqaju

Ako me ukopaju na ovoj me|i kliskojGde zadu{nice traju ne reci rabu bliskomNesmireniku drskom kakav to obol dajuMrtvi u crnom kraju Ti koji hodi{ Srpskom

203

Page 204: Rajko Petrov Nogo

PESMA ]UKA

Popanule zvezde sa nebesaTrep}u `i{ke sa crnih ku}i{taZalud srebro o dimwake stresa{Mlad mese~e Ne ostade ni{ta

Osim ovog mucavog kukavcaU gradini na samrtnom loguSa javora otkucava tvarca Morzeovo pismo gluvom bogu: [to za vek zver ne pokla qeqenaZa jednu je nojcu poko{enoI zapevku ne~ujem zalilo

Procveta}e tre{wa spepeqenaKad zasija {to je uga{enoPadalice upali kandilo

204

Page 205: Rajko Petrov Nogo

BUDNICA I USPAVANKA

I onda se u vazduhu skameniSmr}u vaskrsni na{ svet skameweniZaqubqeni su ve} zakrvavqeniA nevini su prvi ubijeni

Nek zalede se u lednik smamqeniGlasnici crni snegom posti|eniU belu ne`nost crn im vrat okreniNek zaspu kao sko{eni neveni

A nevene nam re~ju otkameniUstajte dobri gorki zaneseniNa pravdi boga tu`ni umoreni

Da legnu u krv malaksalu sneniGavrani crni u beli~astoj peniUspavajte se gde ste zate~eni

205

Page 206: Rajko Petrov Nogo

BELI VUK:

Kada smo mi na wemu ovo je \okin TorawAko ga oni uzmu zva}e se Mala ]aba[to wima je kalauz to nama je zavorawI ko ga ima – ima Sve drugo ti je xaba

Odavno od Poloma izgone gorsko zvereIz @upe uz Surdupe pa uz \avoqe VratloNe staje \oko dok se pod nebo ne uzvereI ozgo ne overi ko mu je seme zatro

S one wihove strane mlad mesec kad zagrliDanicu-Siroticu u nekr{teno ve~eAlah-il-ilalah na Malu ]abu hrliAzija arlau~e a potku}nice je~e

Sokole suri orle na nebu {to {estari{Tvoj orli} se izlego ispod Orlova KukaDa ~uva Vrata Neba Zar Mladac da ostariI kao sovuqaga iz tmine da nas bruka

Brda su jo{ hodila srebrene tekle suzeKada se Ko{utica s Qeqenom ovde srelaI sad u omaglici kad Nebo Zemqu uzme\okin se Toraw nagne do Osnovnoga Vrela

Svu no} je crna mati vunu belila prelaSad Zorilo se kupa u mladom rujnom vincuPio si sa Studenca sad pij sa Onog VrelaNije ni tebi lako dole u Koko{iwcu

206

Page 207: Rajko Petrov Nogo

TUGA

Ko nekad na proplankuU hramu smo se sreliS ramena lepet krilaVi{e me ne veseli

Za ovu ~a{u vinaZaludu su Ti klaliAgneca sa visinaJer ostali smo mali

Ko onda u kafaniZa sto smo skupa seliSamo hleb so i suzeOdvojeno smo jeli

Za vine i nevineSvaki zalogaj grkneU Bo`joj ba{ti sineA u meni se smrkne

Ov~ico izgubqenaNeprosejana mrvoTu`an sam kao pingvinUsamqen kao drvo

Maj~ica ispod snegaU neznawu me rodi

207

Page 208: Rajko Petrov Nogo

Gasan i sit ve} svegaRadosno grobu hodim

Hajdemo u lo`nicuSestro ne~ija k}eriRazgori uga{enoMada me ne veseli

208

Page 209: Rajko Petrov Nogo

POKLADE

Ti ima{ noge ruke ona razroke siseOvi }e nero|ene s mrtvima da okadePrevrni ko{uqicu U {etwi odlepi seOpela }emo o~as obrnut u poklade

Od praznih quski gore u gradu olalijeU `umancu je sunce Jaje je bo`ji piqakProhodali su Srbi Kuqaju na kapijeDr`e se za mi{ice da ne bi za patrqak

Pi{taqke ~egrtaqke rogovi i zvon~i}iRaspeti s ki{obrana crni {i{mi{i viseIdi ne~ista silo Tre}i ti poju petli

Vesele mlade humke preko reke }e si}iLutkicu da zapale I ve{ticu na metliSevaj dok ima{ noge a ti razroke sise

209

Page 210: Rajko Petrov Nogo

NEVESIWSKI IKONOSTAS

Kad vi{wa svetlost muwe nevidimeU jednookom bjecnuv aparatuNa crnu traku upisa nam imeKad s ~ituqe se osmehnuh u ratu

Kad se u lednu ko{uqu obukohKada za~e{qan primih celov smrtiKad je jedinke jedinak povukoOzgo sam ~uo Do|i mili i ti

U plavi~astoj ko{uqici snegaDa netrule`an drugi put se rodi{Kada stadosmo s desne strane wega

Koji }e do}i po gori po vodiZasjah u crkvi nevesiwskog rataIz vojni~koga fotoaparata

210

Page 211: Rajko Petrov Nogo

I HOMER ZADREMA

Kad Grke pretvori u sviwe^arobnica je Kirka SrbinaObrnula u vuka

O tome Homer ne zboriI on ponekad zadrema

^ovekoliki vukNa{ predakPlaninama se smuca

^im se zaratiA ratuje se stalnoK wemu odbegnu o~eviU {umi s Belim VukomVu~ije kolo vode

Na ZelengoriO~i u o~iSa jednim sam se sreoKrivac u Samcu^as ~ovek a ~as vukKanda me prepoznao

Detetom Da sam ga tada dozvaoZa mnom bi krotak krenuo

211

Page 212: Rajko Petrov Nogo

Ma bejah onemeoGlas mi se oduzeo

Nepodno{qivoDo razumevawa bolnoKo kad je umiraoSa stolaI sa zidaS ikonePogleduje me nemo

Vaqda se razumemoDa je pas ~ovekOstao bi vuk

Posle svake nesre}eA nesre}e su stalneBelac pred vratima osvane@mirka snu`denim okom@alobno ma{e repom

Stare je ^arobnica GrkePovratila u qudeKoga heksametar ispustiPo desetercu se smuca

212

Page 213: Rajko Petrov Nogo

BALADA O TRAMVAJU

Dremuckaju u mitskom tramvajuU nesre}i razdragani slavskiQuqaju se u nemom avajuPogorelci dugo ijekavski

Koje Vi{wi u Vavilon usuTi se i sad ra|aju na pawuMesto svoje nose glavu rusuObretenu na usekovawu

Zakovani u pokretnoj ku}iU tramvaju ko u karantinuNiko ne}e iza}i ni u}iSamo Jona u predawe minu

Da ne bude kad jesmo da nismoUsred Kule epski apostrofiRiko{etom pome{a{e pismoU pravilnoj u krvavoj strofi

U tramvaju ko u lazaretuSvak je za se ro|a~e gubaviCvili Hristos sam u NazaretuPopquva ga wegov rod ubavi

Iz tunela u nebeske dveriRanama kad overi{e vizuSa qudima span|a{e se zveriUtom tramvaj sti`e u remizu

213

Page 214: Rajko Petrov Nogo

^RTE I REZE

Iz Kr{tene u Belu zar vra}aju se SrbiKud idu hrast za hrastom i belonoge brezeTetovirana lipa {ta ~te sestrici vrbiAz buki vjedi veka Ni`em ~rte i reze

Ne bruji bekavica niz slovensko uli{teVe} rugaju se mu`u u romejskoj ode`di[to s hramom na rukama od Vladi~ice i{teU moru agarenskom bar inok da ne dre`di

Za trpezom od vra`de u razbratni~kom koluGde satera nas Varvar {to Nebo kontroli{eTo smejem se kad ridam to radujem se bolu

Al slovo lukavago ne umem da potpi{emVe} ~rte u krst sla`e ova slomqena rukaA krst se sam zatvara u {apu belog vuka

214

Page 215: Rajko Petrov Nogo

DOZIVAWE OCA

Iza|i iz pe}ine u kojoj grok}u sviweBez senke i bez du{e umakni ~arobniciVla{i}i siro~i}i be`e iz neba siwegU o~ima su tvojim u toplijoj grobnici

Sad vid i sluh izo{tri Zovu te nero|eniI pre i posle Hrista }elava sova hu~eOnom ko razaznaje da si nam rod ro|eniU crkvi poju O~e a odjekuje Vu~e

Ti baca{ senku zveri sa obli~ja ~ovekaKroza te liju zrake prati te suri ~oporOkota tvoga okot jo{ krvav i slep ~ekam

Kad me kroz zev provu~e{ jezika zapoj oporUvek kad viju vuci srce mi ja~e tu~ePo`uri da se rodim prao~e beli vu~e

215

Page 216: Rajko Petrov Nogo

TAJNA VE^ERA

An|elima su podrezali krilaA Arhan|ela strpali u `icuA jo{ se sve}a nije ugasilaNi prvo slovo spalo na i`icu

Posustali su timorni pejza`i I usahnulo vrelo u OstroguKad la`na zvezda u nebeskoj ka`iProkaza jagwe iza le|a Bogu

U prokazawu krivokleci pi{uDa }e jo{ jednog za sve da razapnuI sve za jednog A kad se upi{uDo Jude neka sebi om~u zapnu

Jer od pono}i Beli Vuk nas dvoriI ne da da nas ~a{e mimoi|uVij vuka nije molitva na GoriNe ~eka svece s ikone da si|u

Ni an|elima da uzrastu krilaNi Aran|ela da povadi ma~aNad vekom mu se senka izdu`ilaI odvojena od tela kora~a

216

Page 217: Rajko Petrov Nogo

NE GLEDAM KROZ PROZOR

Ti ka`e{ suncuI ono iza|e

Koji si bio sve u duboku tamu povioI u oblake obukaoKoji si bio muwom ruke napunioSad si se nad ru{evinama raspevao

Od daha tvoga nebo se razbistriloOd razvigora sve prolistalo

Ali ja vi{e ne gledam kroz prozor

U gradovima razvaqenimU hramovima poru{enimCvrku}e sramota

Dole u vrtu ~ujemZa no}Tre{wa se okitila

To nije tre{waTo je Lenka Nakin|urenaNevesta Nesu|ena

Nisam cupkao kum~eU zimu ne cvetamNe vilenimNisam Maniti Lazo

Ja sam OfelijaStanujem u Manastiru

217

Page 218: Rajko Petrov Nogo
Page 219: Rajko Petrov Nogo

II

Page 220: Rajko Petrov Nogo
Page 221: Rajko Petrov Nogo

TROPAR U DVA GLASA

Tija majko nad uzglavqem [ira Od NebesaU o~ima otvorenim dok spavam ko deteKo kroz prozor videla si vedrinom udesaSmrt na krstu san u grobu tu`ne tridesete

Mati moja sirotice iz Vilova dolaKada si me otkopala iz snega ko deteUgleda li Neovda{wa kroz koprenu bolaNa jagwetu pla{tanicu one tridesete

Majko svima Bogomajko Carice NebesaRu{na suzo u purpuru unapred se setiVenca octa kopqa ~avli jemstva za ~udesaZa koga }u vaskrsnuti mo}nih tridesetih

Mati humko iz Humnine udata za starcaPosve}ujem i kad hulim ~im se snega setimS an|elima tebi poje pra{~ica i tvarcaO Hristovim ko o svojim ~istim tridesetim

221

Page 222: Rajko Petrov Nogo

DRUGI DOLAZAK

Sve zveri {to su s tobom u {umi kojom hodi{Unazad do po~ela solila i pojilaNeme i za~arane na tragu koji vodiGde nas je po predawu vu~ica zadojila

Drugi dolazak slute I qiqani u doluRaduju}i se cvatu da re~i ne ostare U pesmi nad pesmama U ponovqenom boluNe znasmo {to su znali i jare i magare

Jo{ uglas dozivamo onog {to do{ao jePo tihoj obi~nosti nismo ga prepoznaliKad gosta i neznanca upitali smo ko je

Onaj sam koji jesam U neznawu ste znaliRa~vasti {tap {areni prolista mu u ruciLipovom krstu krotki pristupali su vuci

222

Page 223: Rajko Petrov Nogo

KENOTAF

^ovek se vra}a ku}i u domovinu re~i A re~ unazad hodi u postojbinu bolaU ku}i koje nema po svu no} neko je~iMiri{u bor i javor i rastopqena smolaNe mogu tamo u}i vazda me neko spre~iA za ruku me vodi onoj koja se zbolaTvoj grob sam koga nema{ {to {obo}e i zve~iI suvi bor i javor i zale|ena smolaStalno se vra}am ku}i po `eravicu re~iA ugqen sam u vodi nad ni~im tuja tmolaKako }u tamo u}i kad ostanem bez re~iZna ona {to me vodi A ve} me nema pola

223

Page 224: Rajko Petrov Nogo
Page 225: Rajko Petrov Nogo

III

Page 226: Rajko Petrov Nogo
Page 227: Rajko Petrov Nogo

^UO SAM PESMU SIRENA

Za jarbol ne bejah vezan

U u{i ne stavqah vosakZvonku kad zapo~nu pesmu[izela i Smirela

Dvosmrtni drugari mojiU podrume odo{e doweA ja gde bujaRadioaktivna travaOzra~eno gde cvetaCve}e i drve}e

Za zemqu privezanoUsamqenoKada ve} nema kamoU moje oko se sklawaloU Nedremano

Premda zanesenUbila~ku^uo sam pesmu SirenaNajavile su dolazakBombi i prole}a

Ve} ptice me se ne boje

227

Page 228: Rajko Petrov Nogo

Ako ra{irim rukeNa meNa krstoliko drvo sle}u

Srbijo [arena BarkoU nebu agarjanskom78 no}i i 78 danaPospani GospodMikrofilmovanaDela svojaU moje o~i sklawa

Vidim sa nevidqivim Sve samqi Srbqi vode ratZnam ko }e na KuliNa Neboj{inojKada se sve prevrneZvijezde povatati

AliKo je izbrisaoArarat

Romori Filip Vi{winZa jarbol prikovat

228

Page 229: Rajko Petrov Nogo

TU@BALICA

Kud si po{o nagrajilo u nedoba na pokladeU sun~eve obrvice nalbantini kad se kladeZa nebesku potkovicu prikova{e sun~evi}aSjaju suze kroz rupice iz ~avala iz vla{i}aDa Zorilo i No}ilo i troglavi gle Bala~koVe~eraju pomr~inu Srbijice crna ta~koNa kraj sveta krajem veka nekr{tene jede{

daneA deca ti razapeta izme| crkve i kafaneGrebenaju mrku vunu Ni na jednom glave ne biTek marsovci kukuri~u U~inili to ste sebiNa kraj sveta krajem veka sija ova crna rupaGde Milo{a razapiwu i Barabu s Hristom

skupaNa Neboj{i Jak{i}evoj slepom suncu briju

ve|eZabaso si nagrajilo u neslano mesoje|e

229

Page 230: Rajko Petrov Nogo

MOLITVA

Nagleda{e se o~iBuke i besa vekaKo radost ovu to~i Da ponizi ~oveka

Dosta je svakom danuI no}i zla svojegaA sad ko so na ranuVeselost ni zbog ~ega

Ugasi Bo`e sviceIskqu~i Tvor~e cvr~keUti{aj lastaviceI }uka uvrh smr~e

Briz sunca ohologaPrereza}e mi sobuZa raba sustalogaU okre~enom grobu

Zako~i Svemogu}i[to }urli~e i vrviA s ti{inom }e u}iBlagosloveni crvi

Da uzvise ~ovekaI razbrbqanu javuOd sveta i od vekaOkrenuo sam glavu

230

Page 231: Rajko Petrov Nogo

RAZROKO

Ako na po~etku tvorilo je SlovoZemqu nebo more nebeska videlaI nas da trep}emo otkuda sve ovoPred ~im se sva~ija gordost postidela

Jo{ nepro~itani jarki rukopisuSve dra`i i skupqi kako se ponavqa{:Traje pripev sunca sa`et u opisuI kada se sunce u spevu ne javqa{

Ako su a jesu qudi o~i BogaJo{ nepotro{ene kadence i rimeMo`e{ li nas Suzo spasti od ovoga^emu rukopisac jo{ ne na|e ime

A ako si Slovo tvorilo i ovoSuznu }e molitvu sricati razrokoGore i kad spava Nedremano OkoA dole dvojni~ko oko pesnikovo

231

Page 232: Rajko Petrov Nogo

KWIGA O JOVU

Ti koji se zemqu o ni{ta obesioIma{ li va`nijeg poslaNego da mene pohodi{

[ta je ~ovekDa ti je toliko va`an

Svezuj Vla{i}eI razvezuj konopce OrionaPe~atom svojim zvezde pe~atiI nad prazninom sever razastriBujici jarak proseciI grmqavini stazu

Kada }e{ skinuti pogled sa meneI svoj prut od mene odvratiti

[ta sam ja da sam ti toliko va`anDa me svakoga dana pohodi{Nadzorni~e qudi

Ti si ki{i otacTi si roditeq rosiAko ~ovek umre reciHo}e li opet `iveti

232

Page 233: Rajko Petrov Nogo

Za{to zli u `ivotu ostajuJesi li i wih sazdao

Zbr~kao si meOko mene si ogradu podigaoU sinove mi udara{

Oko koje me sada gledaVi{e me ne}e videtiGo sam iza{ao na vrata utrobeGo }u oti}i

Tavna senka pala mi po kapcimaNe da{ mi da do|em do daha

Ako ne tiKo onda

233

Page 234: Rajko Petrov Nogo

DARINKIN RUBAC

Na @rtvenome PoquNiko do jedna `enaRano je osedilaSre}u je izgubila

[to su ti dva kondiraOba zlatna i praznaGde ti je svilen rubacKoprena i azdija

Koje sam po razbojuMaramom utiralaSuv pe~at jednog likaNa woj je ostajao

Bor mi se osu{ioMilan zaboravioKoprenom i azdijomGizda se poezija

Suv ti je bor kandiloSa rupca sja ikonaSestro ve~na nevestoVidi{ da si u crkvi

234

Page 235: Rajko Petrov Nogo

^ELE RA[OVI]A

U Fundini svitnu na Medunu mr~eVek bez tebe minu srdit srpski br~eRazvojvodo ku}o izabrana glavoOvo poskitano pleme gologlavo[to kraj tvoga groba i tro{ne crkvicePali zadu{nicu zovu – posrbiceTi koji se nikom ne uklawa s putaKad bi po~em danas qutno ArnautaPa sam ugazio usred PodgoriceTebi bi dukqani nove poturiceS le|a na ple}ima prozor otvoriliI kroza w naizvrat sa suncem zboriliPa kuku i lele Lale i DrekaleZalelekali bi kad te s kowa svaleNastrek Mark Miqani da ti ovo ve~eNa tu gordu bistu ne ustaknu ke~e@agore iz trmki pod lipom sred pi}aDu{e neumrle ~ele Ra{ovi}aU Medunu svitnu na Fundini mr~eVek sa tobom minu srdit srpski br~e

235

Page 236: Rajko Petrov Nogo

PISMO GROBOLOMCU

Kad si zaigrao u krvavom koluNaj~e{}e si puco u mrtvog NikoluZa wim si dotuko ve} rawenog SlavkaPojte i utrojte zemqica im lakaKucno si dvatriput i kuma i kum~eOnaj si {to `ivne kad se bli`wi mu~eSvi {to su ti ikad dobro u~inili^inili su sebi a tebe mu~iliRuka {to je tukla svezanog Mom~ilaZar bi prepisala da se uko~ila[ta odabranima po humkama ~epa{Sre}an kad ~ijega groba se do~epa{ Overi taj prepis o{iroki O~e Ko streqane streqa ~ije je siro~e

236

Page 237: Rajko Petrov Nogo

GLE SRBI

Bombe su Kad ve} varvari nisuIpak neko re{ewe

Uzmimo recimo srbeI ostale indijance

To su neki balkanski rusiA mo`da i obrnuti kineziTribali[ta li

Mno`e se deqewem

Vodi ih nevidqiv poglavicaCrnorizacKoga su turci spalili

Plamenom tih kostijuOni se daqinski griju

U hramoveWegovim likom pe~a}eneKo krotke ov~ice^im se Taj vu~ji nakot sabereU kr~mi prekoputa se oduzme

237

Page 238: Rajko Petrov Nogo

@ive od pri~e

Da bo`ur iz krvi ni~eIz bola davorije

Kad u snuBiblijsku svodnicu sretnuOni joj reknuIdi ti tvojimJa }u svojim putem

Zmija im ku}u ~uva

Treba pobiti baraberijuU tom krstu balkanaIna~e }e hri{}ani agrarnog tipaOpet razgubati planetu

Bombe suKad ve} varvari nisuIpak neko re{ewe

238

Page 239: Rajko Petrov Nogo

SUZNA MOLITVA

Izbliza smo se gledali vuk i jaDva tu`na su`wa dva ro|aka retkaA ne znadosmo ko u kom robijaNi {ta od ~ega razdvaja re{etkaU zbegu koji jo{ zovu SrbijaTu gde se zgara vatra sa Vra~araI sri~e tvrda azbuka vu~ijaAko si onaj od koga sve po~eNa ~ije o~i na{a tuga sijaI stid i jarost utrojenog pretkaSenko u temeq `iva uzidanaNerazlu~ena s nama od po~etkaSuzna molitvo Oca Svoga O~eIzvedi krotki ~opor iz zindanaDa pod lipama liturgija po~ne

239

Page 240: Rajko Petrov Nogo

@ITEJSKOJE MORE

Od neba do mora `itejskoje moreOd mora `ivota morno pristani{tePrimi ru{nu du{u dole ili goreOvoga {to drugo ni{ta ti ne i{teDo o~i da sklopi i grbu razve`eU modrilu {to se s nebesima spajaZa dolinu pla~a {ta usop{eg ve`eDve tri reske suze vedroga o~aja

240

Page 241: Rajko Petrov Nogo

TROPAR LETA

Nebo sunce more bore cvete nara[to provirujete u moje osojeI melemna smolo koju kapa jaraNa astmati~ara da korotan pojeOvejanu pravdu da postoji `araI starinske rime da tugu utrojePre nego sve bude pepeo i paraDok nas ne osvoje kojih se svi bojeNedremano Oko gr~koga oltaraKroz vas projavquje posti|ewe svojeSuzama {i{arki krvqu zrela naraRidaj tropar leto Dok suze postoje

241

Page 242: Rajko Petrov Nogo

ISTO^NI PETAK

Leto u jesen Zlatni presek skladaZa suncem mesec za osekom plimaTka stari razboj Vezani stih vladaRazborito{}u Ako je jo{ ima

Distih i katren u sekstini smislaRazlomi{e se u cezuri martaPremda ni zimi ne miruju ~islaSneg opet ~ita kajdanku Mocarta

Zadat je ritam Glavu gore daneU Oku }e se oglednuti o~iNe ~ekav da nam sa zapada svaneIsto~ni petak Milosti ukro~i

U ru{evinu gde iz porte sijaU zuju p~ele sunce bele radeI kalu|erski mila melodijaSpasi nas Spase i pomiluj Sklade

242

Page 243: Rajko Petrov Nogo

NA KALEMEGDANU

Uzmi veverice iz ruke ubiceWu{kom ~istunice pri~esnu naforuOsmejak kojim si umila mi liceJo{ sja iz dva okca u vrhu na boruReci da smo tvoji sunce svima istoTaoci `ivota suma{et{i slepiZato nam i {aqe{ ne{to tako ~istoDa oklevetane ute{i okrepiMajko sirotiwe Sunce OgrejanoI niwe i prisno ro|eno u slamiTi si veverica u milosnom danuZa one {to `awu i neposejano Da ne budem sam i kad se usamim Grejalo si me Na Kalemegdanu

243

Page 244: Rajko Petrov Nogo

DELO TVOJIH RUKU

Ako si nas sazdo po svom podobijuZa utehu sebi u lednoj visiniDa tvoj lik u nama slovesno odlijuZrake u istini i u pomr~iniDa se svetli{ Svetli u na{oj kon~iniI da nam omili{ dvostruku robijuU drugom dolasku iz svog Sina siniPa ako nas ovi pred tobom pobijuNevinih ni vinih nemoj se odre}iJedni u drugima dok se ogledamoBez nas si usamqen ti{inom }e re}iNebo neprozirno {iroko i tamnoDelo tvojih ruku {ta je Svevide}iAko ga ne gleda Oko Nedremano

244

Page 245: Rajko Petrov Nogo

NE TIKAJ U ME

SPEV

Page 246: Rajko Petrov Nogo
Page 247: Rajko Petrov Nogo

Vreme je potrlo sve, i delo i majstora samog;Za veli~inom svojom rasturen tu`i kamen.

Jovan Sterija Popovi}

247

Page 248: Rajko Petrov Nogo

OTKO SAM POCRNIO

Kako jau~e vetar kroz posrnule ba{teO nakupcima sre}e iz {ume StriboroveUmuknuo sam Gavran Rizni~ar re~i ta{te]urli~u {upqe trske i svirale od zovePosrebrili su jele pod{i{ali boroveU pqusku {ara ~lovim Daltonista bez ma{tePotopqen u gluvilo ne ~ujem ko me zoveI ne hajem za radost oko koje se pa{teSa zmijama spareni labudi lelemudiNarkoti~ari koje kqukaju zaboravomPobeli}e mi perje Oglasi}e me ludimKad sve {to pamtim graknem nad ozra~enom

travomIli su izumrli ~iji sam glasnik bioOgrezli u nesre}i Otko sam pocrnio

248

Page 249: Rajko Petrov Nogo

U dni slavnago Nemawe

† Va ime otca i sina i svetago duha. Ja`upan Miroslav zidah crkvu svetago Kozme

i Damjana u svojih selah u dni velijega`upana slavnago Nemawe.

Blagaj 1194

249

Page 250: Rajko Petrov Nogo

ANDRI]EVA KUPINA

Sve be`e}i od ovda{wih babunaOd radogosta od evet-pisaraOmajom me je zaklonila BunaI senkom kula nesretna vladaraUkraj Blagaja Bogu na }enaruOd svakog skrita peva crkva malaSaslu`ivo je drozdi} u {evaruI kupina je onim plamom sjalaI zrikavci su ve`bali opeloA kad se Jedno u Trojicu sveloI zavrtelo u roju svetlacaIz kupine je po~elo da svitiJa puste crkve ja pustih svetacaDa mi se pusta Boga namoliti

250

Page 251: Rajko Petrov Nogo

O da se zna grob

† V dni kneza velijega Mihojla vmrje `upanGrd trebiwski i v to leto zida jemu brat`upan Radomir s sinimi jegovemi i `ena

jemu. Tvara majstor imenom Braja. Bo`e tidaj zdravije.

Police kod Trebiwa 1151–1177

Poleta, Dru`an, Dra`eta ~inu raku nadmateriju u dni slavnago kneza Hramka.

^i~evo kod Trebiwa 1177–1200

Va dni pravovernago kraqa Vladislavaprestavi se rab bo`i od Grdomila.

Police kod Trebiwa 1241

A se le`i gospoja Beoka, Krstija{inova, k}i Pribisava Kosa~e. A pisa Voka{in.

Vlahoqe kod Kalinovika 14. vek

A se le`i Radowa Ratkovi}. Pogiboh podgradom, pod Kqu~em za svoga gospodina

vojevodu Sandaqa.

Kqu~ kod Gacka 1404–1415

O da se zna grob.

251

Page 252: Rajko Petrov Nogo

AKO PITA[ ZA ME

Davno ti sam lego gde ti{ina vejeA bezvremen celac poravnava me|eGde pono}no sunce nikoga ne grejeA rasuti mesec jedva di`e ve|eOvde gde ne ni~e i kada se sejePreko ~ega senka Tvor~eva ne pre|eU predelu u kom malo ko zna gde jeA otkud je do{o se}a se sve ble|eMramornik i se~ac `alobno narisaJelena i srnu A zbog mog imenaU kamene daske use~e i pisaBogomna~rtana }irilska pismenaObri{i taj puhor ti{ine i tameLak{e mi je le`at ako pita{ za me

252

Page 253: Rajko Petrov Nogo

Ko bi to potro

† Ko }e bileg pogubiti, pogubi ga Bog.

Ko bi to potro, da je proklet ocem i sinom i svetim duhom.

A se neka se zna, jere ubi pu{ka Bre{kuBorovi~i}a. A da su klete te ruke koje bi ovo

preturile.

A se le`i knez Vla} Bijeli}, u svojoj crkvi usvetom Lazaru. ^love~e, tako da nijesi

proklet, ne tikaj u me.

Ne tikaj u me.

253

Page 254: Rajko Petrov Nogo

NE TIKAJ U ME

Ja knez Vla} Bijeli} vlastelin i pro~eDojahah na Belcu sa Kosova rawenU Svetom Lazaru le`im ispod plo~eGre{an i trule`an i sa zemqom sravwen^love~e ako te slovima opto~eU lavri gde greh je ktitorima smawenZovi kako ho}e{ to {to smr}u po~eAko ti grob ti~u nijesi sarawenNe ne tikaj u me orni ~itao~eLa`ima gospara iako si stravqenDva Lazara ako u ropca ukro~eI robac je zarnom svetlo{}u preplavqenNa ba{tini svojoj a tvoj Vladao~eJa knez Vla} Bijeli} vlastelin i pro~e

254

Page 255: Rajko Petrov Nogo

Na razmirnoj krajini

† A se le`i Vukosav vojevoda Vla}evi}.S mojom drugovah dru`inom. I zagiboh na

razmirnoj krajini za moga Gospodina.I doneso{e me dru`ina na svoju plemenitu

ba{tinu. I da je proklettko }e u me taknuti.

U me taknuti.

255

Page 256: Rajko Petrov Nogo

U SAVINOM SLOVU

S razmirne krajine do Svetog LazaraNiz nebesku strmen i pesmu kosovuSilazim ti gospo do smrtnog pazaraGde god sam zagibo padoh na KosovuUz Belca ti {aqem urok-poklisaraKoji dr`i kqu~e du{e u okovuNaredi kaznacu da ne `ali para[iri staru crkvu ko da kroji{ novu^uje{ li vozara Ustalog LazaraI Usekovanog na Poqu KosovuKako nemo poju ko dva vaskrsaraU o~evoj crkvi zapevku kosovuI kako sjajkaju svetlo{}u kvazaraVla} i Vuk Bijeli} u Savinom slovu

256

Page 257: Rajko Petrov Nogo

Sad mrtav

† Si kami Ostojin. I ovo pravi Radoje. O daje prost.

Va ime Bo`je a se [kami] gospoje Stane.

A seji postavi Vitoje na se i na svojeju milu i dragu ku}nicu.

Neka se zna. A se le`i Vuk Batri}evi}.Ogradi Vuk{a oca i dobru mater Jelicu.

A se le`i Qubica Vlatkovica.

Neka se zna kako probi Radosav Vuli}evi}put za du{u materinu.

A se le`i Vukobrat Vla|evi}, Bo`i rab. Ase grob mu dela sin mu Radowa. Tugo moja, a

tko li }e mene.

Tuj po~iva Radosav Gruba~, sad mrtav.

Sad mrtav.

257

Page 258: Rajko Petrov Nogo

A SIJE KRST RADOJA

StahBoga mole}i

I zla ne misle}iI ubi me

GromUzmo`ni mu`evi vojvode vlasteloKnezovi kaznaci tep~ije i iniVi {to ste `iveli kako vam se hteloKoji se gordite ste}kom u HumniniI vi {to imate i du{u i telo[tioci {to ~tete da smo bili finiKoji sad hrlite u poroke smeloPo~ujte {ta tuli Radoje u tmini

StahBoga mole}i

I zla ne misle}iI ubi me

Grom

258

Page 259: Rajko Petrov Nogo

A vse vidomo

† Smrt ne poiskah navidan od kraqevcvabosanskoga i gospocva srbskoga.

Da je znano svakome ~loveku kako stekohblago i { wega pogiboh.

Va ime tvoje, pri~iste Trojice, gospodinagosta Milutina bilig, rodom Crni~an.Pogibe ino, nego li milosti bo`ijeji.

@itije: A `ih u ~aste bosanske gospode.Primih darove od velike gospode i vlastele

i od gr~ke gospode. A vse vidomo.

A vse vidomo.

259

Page 260: Rajko Petrov Nogo

U HUMSKOM MILUTIN

Kada primi dare velike gospodeBosanske i gr~ke s praporcem milostiU Humsko kod Fo~e bezazleni odeI pogibe ino opqa~kan do kostiU skitnici bo`jak i u starcu detePotuka~ iz Crn~e s pojasom od ko`eVek za vekom pita ko mu vra`du spleteKad je ni{~i bio tvoj slu`benik Bo`ePre~ista Trojice tebi je sve znanoKako ste~e blago i { wega pogibeI tu gde omr~e kako je osvanoNa ste}ku stoje}ak sa o~ima ribeSiroti Milutin gost gospode veqeOsobeni znaci {tap i jevan|eqe

260

Page 261: Rajko Petrov Nogo

S BO@IJOM POMO[TIJU SAM

V ime oca i sina i svetago duhaSe le`i raba bo`ija PolihranijaA zovom mirskim gospoja Rada~a@upana Nenca ^ihori}a ku}nicaA nevesta `upana VratkaI sluge Dabi`iva i tep~ije StipkaA k}i `upana Miltena Dra`ivojevi}aA kaznacu Sanku sestraA postavi si beleg wen sin Dabi`ivS Bo`ijom pomo{tiju samSvojmi qudmiV dni gospodina kraqa TvrtkaA obnovi ovaj tu dijak dnesI rod i pomozi bog

261

Page 262: Rajko Petrov Nogo

Vladici mojemu Hristu

† V leto 1454. az rab Hristu bogu gospodinherceg Stefan vazdvigoh hram svetago

velikomu~enika Hristova Georgija. Molejemu da pomolit se o mne gre{nom vladici

mojemu Hristu.

262

Page 263: Rajko Petrov Nogo

HERCEG SVETOG SAVE

Az rab Hristu bogu herceg Stefan gre{niVazdvigoh hram svetom mu~eniku \or|uSopot Sopotnice svi izvori pre{niDrine i planine kroza me da pro|uSti{ati me ne}e Dome Neute{niKo kad crnorisci na molitvu po|uA Gojsav i Radin mrsni i uspe{niKoleno preklone pred mog putovo|uI kad nisam javno {tio veru istuSa Svetim nazirah Sunce u dnu tameTom videlu digoh pokajnicu ~istuDa u dan ro`destva prostrem malo slameI molim se tebi da se moli{ za meSveti Georgije vladici mom Hristu

263

Page 264: Rajko Petrov Nogo

SUN^EVI]

Grejalo je ju~eSad iz mraka vejeGde mlad mesec u~eDa sja a ne greje@ivot je ve} buncam Pod ste}kom iz jameOno malo suncaIzme|u dve tameNi{ti hudi plamen@i}e u nebi}eI razdraba kamenAli jo{ ne svi}eSunce ogrejanoS nama zakopano

264

Page 265: Rajko Petrov Nogo

IMAWI]

Na zbornoj gomili ~i bi ovaj kamen^iji li je sada ~i li ne}e bitiKneza Imawi}a jo{ sam ~itqiv znamenPre nego se saspem pro~itaj me i tiNikad nemah mnogo ali mi ne nestaA delih svakome kome se podobaPa i ti kad ode{ sa ovoga mestaAko tako nema{ ima}emo obaBelop~eqanine koji pra{i{ re~iPokamenovane krstate i tvojeGroboslov pravedne od grabe`i le~iI zato ne hajem kada me posvojeOnaj koji ~eka dan {to }e se zbitiZna ~iji je bio ~iji ne}e biti

265

Page 266: Rajko Petrov Nogo

QIQAN

Qiqane u dolu ~edna silo krinaKoji Osewenu zlatnim prahom posuBlagovestio si ~istoj majci sinaI s trnovim vencem urasto u kosuZa{to se iz cveta Bogorodi~inaU krstu rascveta po rizama prosuJe li lijer pe~at iz Nagori~inaZa ste}ke da znamo odakle su ko suIz Davidovice ili iz NerezaIli Mili~ine svetle QubostiweIskraj Vido{taka gde te Gruba~ srezaA Divac srebrnim jo{ opto~i iwemU kamenoj kwizi krsna stazo krinaZa drugi dolazak Marijinog sina

266

Page 267: Rajko Petrov Nogo

NA ODMIRA^I

Jo{ dok je odmira~a meni blaga i mekaKroz kamen sa Prozra~ca na oba sveta gledamJelena u tesnacu plahoga strelac ~ekaA kowaniku s kopqem vitorog jo{ se ne daKad spazio je strelca podi`e glavu k nebuParo{ci olista{e prope se da poletiTad sve zaslepi svetlost u kojoj i sad zebuI kowanik i strelac A ono dete svetliKrstom na boku ste}ka u naru~ju ~ovekaPo kri{ka od meseca gole im glave resiTro{an je qutac kamen ne}e ni on dovekaA du{i je razroko ovde i na nebesiMoran na odmira~i nemam {ta ~im da gledamSem ono svetlo dete {to jelena vam ne da

267

Page 268: Rajko Petrov Nogo

MILORADOVI]I

Od kojih si mio rabro Od RabrenaA gde su ti vojevodo deca `enaU Vidovu Poqu mi je sva rodbinaPo nama se grobqe zva{e VojvodinaPod koji se kamen lego MiloradePod krst s koga prozire se sve {to radeDigao sam ruku suncu kad je staloOdbi{e mi desno krilo i stopaloZato {to u na{em hramu `ito misli@itomisli} zapali{e s uma si{liNiz Vido{ku jo{ oti~u ove o~iU li{aju i ranama dok svedo~imNa Radimqi na ni~ijoj svoj a ~u`diPomeni me u molitvi sve}u u`dij

268

Page 269: Rajko Petrov Nogo

Po~ten vitez

† A se le`i dobri junak i ~ojek.

Bih `ivome rad a mrtva sahranih.

Kad hteh pobiti [po`iveti] tada i umreh.

Kurjak Vu~i}: To i Bog zna i Bosna iDubrovnik da su me ubile u Bijelome poqu…

Sije le`i Vuk{a Mitrovi}. Ubi{e me naslu`bi gospodina moga, ma osveti me Rade

Pribisali}, kako je vidito dobrom iGospodinu.

A sije veli Milat Prip~ini}: ^ijemslu`ih, tem pokojen bih.

Legoh u tu|oj zemqi, a bileg mi stoji naba{tini.

Po~ten vitez ovdi jadan do|e.

269

Page 270: Rajko Petrov Nogo

GLASIN^ANIN

Na Visokom se poboliNa Dubokom mu dan dojdeNa kowa su ga poboliBi ko da ne bi Pa projdeKroz Sredwe Hte da preboliSve samo grobu da pojdeNa svome ni smrt ne boliSpa{en iz ~u`deg ko odeA kad su kowe oboliMrc je ostao kraj vodeNa Visokom se poboliNa Mokrome mu no} dojdeZde le`i u sam{tiniA beleg na ba{tini

270

Page 271: Rajko Petrov Nogo

VISOTA

Ja sam se odavno spremao za ovoBez imena da se u smrti zaklonimSad kad sam pod krstom ne treba mi slovoU krstu je svako slovo od iskoniMe|u pravednike uzne{e me crviTu sad ~ekam sunce i kon~inom `ivimZemqo svima ista moj mramore siviJednom razapeti zar su uvek kriviMa ko da si Krsto ovo je prilikaTi ako si mrtav du{a ti je `ivaPo grobu mi ~epa na megdan zazivaRazjaren {to nemam imena ni likaZar ne vidi{ da si mrtav za `ivotaGlasnu se iz Luke Bezimen Visota

271

Page 272: Rajko Petrov Nogo

KOLENOVI]

Za svoju gospoduMolih se GospoduA sad gledam sti{anIz krsta u ni{anMoj je kamen malenMoja raka pli}aJa nisam od i}aOd kolenovi}aJu~e je za ju~eA danas za danasSpasioci u~e[ta je boqe za nasKoji brzo u~ePrvi se potur~e

272

Page 273: Rajko Petrov Nogo

Ugarak

† A se le`i Vuka{in Dobra{inovi}. U tojdobi umreh. Svakomu me `ao bi momu.

I mnogo na zemqi bi [ubijeno] a ja ni ot jene i nikor ot moje ne bi mrtav.

Dru`ino, `alite me. Mlad s sega svetaotidoh, a jedan bih u majke. A se pisa Ugarak.

273

Page 274: Rajko Petrov Nogo

NEOMRA@EN ZLU NI DOBRU

A se le`i dobri BogdanDobrog Dom{e sinGlaskao se samo obdanNo}u bio finNeomra`en zlu ni dobruU to doba mreImao je narav bodruSvak ga `ali brePo`ali me danas i tiNemoj pe~al kritDobar hoteh junak bitiPrekrati me smrtPet vekova obno} obdanS mramorka se glaska Bogdan

274

Page 275: Rajko Petrov Nogo

KOLO

Kamo si se uputila Qeposava na qeqenuPobeguqo iz `enidbe ukletoga barjaktaraKada kolo naopako oko moga groba krenu[mugnula sam prevodniku koji se o du{i

staraPo qeqenu u kamenu zagrobna je ki{a lilaKad nas muwe ucrta{e kod @drela na

slemenikuSunce mi je omrznulo a zemqica omililaU Mirkovoj kosi kolam a nemim u KalnovikuAko si se umorilo na Gvoznu u gluvom koluGde mlad mesec senkom o{tri ma~ u ruci

kolovo|iOkreni se Nesu|eno Vilovome pustom doluI pred ku}u urokqivu nevestici crnoj do|iDa smireni izbledimo uga{eni bosio~eU kamenom kolu smrti klesanom na krovu

plo~e

275

Page 276: Rajko Petrov Nogo

A ne umre vse

† A ne umre vse.

276

Page 277: Rajko Petrov Nogo

SVETI VASILIJE

Rodna ku}o crkvo stoletna ko{}eloPospani kamene s koga koze brsteS poqa ili mora okle leti{ p~eloKada pisne bajam a rozgve se krsteU mom rukosadu tijom vodoplavnomGde oko ~okota ribe se zapletuPa kao za Onim jato krene za mnomDa nasiti gladne u posnome svetuSve dokle @drijelo ne usrkne voduA `e`eno sunce grm i travku spr`iZa nebo zavezan usnuh u GospoduA jo{ vidim da se cvet na vresku dr`iI poqe i more zeleno i pustoDa jo{ jednom vidim Zbog toga sam usto

277

Page 278: Rajko Petrov Nogo

ZIMOWI]EVA ^ITANKA

Kad je Bog Bogdana onolikog daoS dva mesta ro|ewa i dva metra rastaMetoh Svetog Save jama~no je znaoStara rana u toj japiji da srastaDa Garevu pi{e Samodre`u pamtiA tre}e mu zna~e stara grobna slovaU kamenom `igu Jer hartija plamtiPa knez te mramore tu vest sa KosovaU svoj grob uzida i nadom utvrdiNekolika veka nasamo sa HristomSad Ra{ko i Vuja ~itko da svak vidiSa Bogdanom poju i krste se krstomA snishodi Dena mati Vuka{inaI ovaj da po tom ne padne pra{ina

278

Page 279: Rajko Petrov Nogo

IZNAD JAME KRU[KA

Me|u glogiwama jedina sam kru{kaSa visine gledam kupinu i dra~uTu pro{iven jezom razvigorac {u{kaRazrezane trepke ko{utica pla~uDrmaju se ~a{ke trs lozicu so~iUvek iste no}i ja cela pobelimI svetle nad bezdnom stooke mi o~i@e`e mese~ina i tuguje pelimTu u svakom pupu trule`an plod tiwaJer mene ne beru hude ruke mu{keLak{e bi mi bilo da sam nerotkiwaDa sa moje grane ne padaju kru{keTamo gde pada{e glave na dno jameKada poseja me da svetlim iz tame

279

Page 280: Rajko Petrov Nogo

A se pisa

A se pisa Vrsan Kosari}, su`aw koji se neraduje.

280

Page 281: Rajko Petrov Nogo

A SE SE^E GRUBA^ KAMI

U {to ste se zagledale pti~ice nebeskeNa le|ima tanke srne jelenu na roguDetelinu sa tri lista lozice i leskePodvezo sam pletenicom sve u slavu BoguUrezao krst u sunce qiqana u krstuMa~ i venac kolo kwigu i radosnu voduDa kon~inom iscequje ~oveka u HristuDok se vreme ne navr{i da peva GospoduIz Vilovog gluvog kola urokqivu nevuNesu|enom Zaru~niku mlad mesec odvodiProbio sam put za du{u u kamenom spevuImawi}u Sun~evi}u Rabrenu vojvodiA se se~e Gruba~ kami a ti re~i reskeU to smo se zagledale pti~ice nebeske

281

Page 282: Rajko Petrov Nogo

GRUBA^EVA PESMA

Plazaqkom od O{ani}a

U majdanu o{ani}kom grobni badwak dokusecam

Sipaju}i `ivu vodu u rupice i `iliceDa se {ire dok mraz ste`e i dok slu{am

kako jecaRascepqeno srce stene Mo`da }e me

pustimiceS klinovima polugama bridnih ruku i

ramenaU krilatoj sedri {kriqcu kre~waku i

miqeviniDok pe~atam usev smrtni i usop{eg

pokamenamKlinom dletom i ~eki}em u zemaqskoj

piqeviniNa str`evim oblicama i drvenim plazovimaU smuku saonicama ugla~anim lazovimaNa Vidovo nebo uznet nevidima ova arkaKud je ste}ak vukla Marta na svog crnog sina

Marka Da i gore kamene znamenam Od kamena nikom ni kamena

282

Page 283: Rajko Petrov Nogo

SLOVO U BRANKOVINI

Page 284: Rajko Petrov Nogo
Page 285: Rajko Petrov Nogo

ONA JE ZNALA KO JE

Da ne ma ju ni kog dru gog do De san ku Mak si mo -vi}, Sr bi ne bi bi li ino ko sni. ^i ta vo jed no, alistra{no sto le}e ova je slo ven ska li pa svo jim sa -mi lo snim {u mom i sa pat ni~ kim gla som te{i lapa s tor~ad isto ri je i ~i ni la im la da. Ni je se li bi -la da odre{i to ka`e ka ko je ro|e na da ̀ i vi za dru -go ga, da je de set pu ta Se stra, pa jed nom @e na. Ta koje sva ki ne voq nik u we noj po e zi ji mo gao da na|eute hu, a sva ki stra dal nik bra ni o ca. Ne ima ju}idru go ga po ro da do pe sa ma, svi ko ji srp ski i slo -ven ski zbo re bi li su joj de ca, rod ro|e ni. Ona jesla vi la Bo`i je de lo na hiqa de na~i na, po sr ta la i po ne kad gu bi la ve ru, sumwa la, bi va la bo gu mil skizdvoj na, ali sa mo da bi jo{ du bqe, du{ev ni je za ra -di la qu bav Tvor ca. Ko je ona ko kao De san ka Mak -si mo vi} vo leo oca, taj ni je bio u za va di s Bo gom: „A ti, znam, u sva koj ma le noj mi nu ti / slu{a{ sa mo{ta {ap}em ja na ze mqi do le.“ I ko je ona ko kaoDe san ka Mak si mo vi} vo leo svo ju maj ku, taj je mo -gao raz u me ti za{to je „Ne bo zla tan ru bac u bla gojru ci Bo go ro di ce“. Ka ko su u svo joj pro sto du{no -sti ve li ki jer pra ved ni sti ho vi we ne Po sla ni ce:„Isto smo pred To bom ja i pa uk kr sta{ / i na ka me -noj plo~i {ar ka“. Ko se kao De san ka Mak si mo vi}sa svo jim na ro dom vo zio tre}om kla som, ko me su,kao woj, svi u toj kla si bi li bli`wi, i svi jed na -ki „kao na dan Stra{nog su da“, taj ~e ka Dru gi do -la zak Hri stov i ve ru je u ne tru le`nost one po -sledwe stvar no sti. Ta kva ve ra i je ste je mac du go -ve~ no sti i `i vo ta i po e zi je ove na{e sto let neli pe, one sa mo wen ske na iv no sti ko jom je i du go i

285

Page 286: Rajko Petrov Nogo

du bo ko po se do va la svet. Sve ta se kao ne pre su{nogBo`i jeg ru ko pi sa De san ka Mak si mo vi} ni je mo -gla na~i ta ti. Svet tra je, jer zna~i, re~e Ivan V.La li}, a zna~ewa mu je, iz me|u osta lih, na srp skije zik pre vo di la ova pe sni kiwa. A za to {to zna~i,`i vot je zna~a jan, jer je sim bo li~an – mo gli bipot pi sa ti i Pa ster nak i De san ka. Na{a De san kaMak si mo vi} je, po put pr vih hri{}a na, ve} u ovom`i vo tu svo je bli`we gle da la oba sja ne onom po -sledwom sve tlo{}u i ta kve ih `i vo pi sa la. Ona sesa svo jim Bran kov~a ni ma pro sto du{no obra}a laBo gu kao ka kvom Ve li kom Ne be skom Kme tu. „Mojve li ki znak kr sta je kad pra{ta ju}i mah nem ru -kom.“ I za i sta, {ta dru go pro`i ma we nu car skukwi gu Tra`im po mi lo vawe do taj sve pra{ta ju}i,pa te ni~ ki znak kr sta. Ovoj ve li koj we noj i na{ojkwi zi kra sno bi pri sta ja le re~i We go{e vog Igu -ma na Ste fa na: „A {to mi se naj vi{e do pa da / [tosva~e mu tre ba na zdra vi ti!“ I ne sa mo na zdra vi ti,ve} i sve mu i sva ko me opro sti ti. Pra{taj te. Ni jeni ma lo jed no stav na ova po e ma gde je De san ka Mak -si mo vi} u svim prav ci ma ras pe va la Du{a nov Za -ko nik. Go vo re}i ~as iz ca re ve, ~as iz se bar ske,kalu|er ske, po kli sar ske, ro bov ske, me ro pa ho ve,jere ti~ ke ili dr`av ne per spek ti ve, iz ugla ne -shva }e nih, na iv nih, ka me no va nih, za vid nih, okle -ve ta nih, sa sta no vi{ta ba bun skih, ne pri ja teq -skih, ja sno vi da~ kih i inih, na{a pe sni kiwa go vo -ri sa mi lo sno i sa pat ni~ ki pre vas hod no gla somsvo jim, pe sni~ kim, u ko ji se sta~u svi ovi broj ni ibruj ni gla so vi od ko jih je sa~iwe na je din stve naor gan ska spo na sa na{im sredwim ve kom, u ko me seogle da ju po towi ve ko vi. Ni je se slu~aj no ovoj kwi -zi, po sve do~ewu Ste va na Ra i~ ko vi}a, to li ko ob ra -do vao Vas ko Po pa, pe snik sa svim druk~i jeg po e -ti~ kog opre deqewa, ko ji je ta da ve} uve li ko bioza ko ra~io u svo ju ~u ve nu pe sni~ ku avan tu ru sa mo -

286

Page 287: Rajko Petrov Nogo

ti vi ma iz sta re srp ske pro{lo sti i mi to lo gi je. Ibio, na rav no, na raz ne na~i ne ospo ra van. Se}am se,pi{e Ra i~ ko vi}, {ta je jed nom Vas ko re kao: „Ni -ka da ne zna{ oda kle }e ti sti}i po mo} i po dr{ka.“

Oslu{ni mo jo{ jed nom ba rem deo te po mo}i ipo dr{ke:

Ja znam ko sampo zvonu{to sa zadu`bina nemawi}kih pevapo jasnosti wegova glasa,po tome {to me od Studenice do Mile{evapradedovi gledaju s ikonostasai {to svaki u ruci dr`i hram.

Sa mo su Jo van Du~i} i De san ka Mak si mo vi},sva ko na svoj na~in, ume li da sla ve im pe ri jal nogDu{a na. De san ka Mak si mo vi} je na ro~i to sla vi -la, a kat kad i pod ri va la, ca re ve stro ge za ko ne ko -ji ma ka`wa va kri ve – „ali ne su ro vi je / ne go {to uza ko nu sto ji“. Vo le la je ot me nost i sa mo svest ko -

jom se be sa mo dr`ac ogra ni~a va:

Ja nisam Bog.Samo je on mo}an tolikoda pra{ta, samo o wemu ne govori nikoda je slab kad oprosti ...samo on kad podi`e svrgnutei mrtve vaskrsava,klevetnici }ute,ne ka`u da je zanesewak ili pesnik.

[to ne mo`e car, osim Bo ga, eto mo`e pe snik.I za to De san ka Mak si mo vi} pra{ta.

Pra{taj te i vi {to }u ovo me da do dam ne ko li -ka do ku men tar na de taqa. Du go sam ta jio i do{ao jedan da naj zad pri znam ka ko sam, ino ko san i gne van, pr vu svo ju pam tqi vi ju pe smu „Raj ko vawe“, dav ne

287

Page 288: Rajko Petrov Nogo

1966. go di ne, bio ob ja vio sa po sve tom De san ki Mak -si mo vi}: „Zar za nas po mi lo vawe / za nas ko ji smove} i ona ko po mi lo sti bo`i joj / i op{tin skoj / naze mqi odr`a ni, / od bo ga sa~u va ni, / ne du`no nu me -ri sa ni...“ I ta ko daqe i sve gnev ni je. De san kiMak si mo vi}, jer sam bio bez igde iko ga i jer ni samimao na ko ga svo ga da se qu tim. Ali De san ka me je~e ka la – {to za Du~i}a re~e Da noj li} – ima la jevre me na! Ka da me je, ona kvog go lu`dra vog i na ko -stre{e nog, pr vi put ugle da la, pri{la mi je,osmeh nu ta, i pra{ta ju}i mah nu la ru kom. A doc ni -je, ka da bi {to god alu ziv no i uko so, po li ti~ ki, aopet {e ret ski go vo ri la, zna la je, ne sa mo da mah neru kom ne go, ona ko po seqa~ ki, i da na mig ne. Po slejed ne kwi`ev ne ve~e ri gde smo na stu pa li, uze la me je pod ru ku, po hva li la pe smu ko ju sam go vo rio ipri po me nu la da sam ja wen Her ce go vac pa da za tone smem da imam ni je dan po gre{an ak ce nat. Da ni -

si vi{e ni ka da re kao „ni{~i“, ve} „ni{~i“. Ture~ ota da sa mo ta ko i iz go va ram:

Mihoqsko leto Frajlice qubi~iceBosi apostoli cvileU vr{ku bora |avoli-vevericeMravi na slu`bu mile

Jo{ sunce kamen greje I mene greju kamiToplo je i u grobuMravi {pijuni crvi ~ekaju da aminOtpevam svome dobu

Zvona Pred pragom ni{~i kle~eU mraku pucketaju na~eti sveciJa u sudiju gledam

Neka po protokolu odumre ovo ve~eLaku no} municijo Spavajte krotki meciVreme je da se predam

(„Laku no} municijo“)

288

Page 289: Rajko Petrov Nogo

Sa De san kom Mak si mo vi} imam dve fo to gra fi -je, dva ka dra istog su sre ta u Pri{ti ni 1. ok to bra1982. go di ne. Uz gred, tek pod se}awa ra di, u ju lu tego di ne de fi ni tiv no sam pre{ao u Be o grad. Na jed -noj fo to gra fi ji De san ka je di gla ru ku na svo jugla vu, kao da se od sun ca {ti ti, i ne{to mi va`no– ~i ni mi se da znam i {ta – go vo ri. Na dru goj me je, kan da, tom istom ru kom uhva ti la za dug me. Pro tivuro ka, vaq da. Da oda gna zle si le od me ne. Da li ihje oda gna la?

Cewe na go spo do, ~la no vi `i ri ja, ja sam znaooda kle bi mi mo gla sti}i po mo} i po dr{ka. I vi ija zna mo da je na va{u od lu ku da me uz vi si te na -gradom ko ja no si we no ime, De san ka Mak si mo vi}klim nu la gla vim. Jer zna ko sam. Jer zna ko smo.

U Brankovini, 16. maja 2009. godine

289

Page 290: Rajko Petrov Nogo
Page 291: Rajko Petrov Nogo

O PE SNI KU

Raj ko Pe trov No go (13. maj 1945, Bo ri ja, Ka li -no vik). U~i teq sku {ko lu za vr{io je u Sa ra je vu, astu di je ju go slo ven ske kwi`ev no sti na Fi lo zof -skom fa kul te tu, ta ko|e u Sa ra je vu. Post di plom ske stu di je po ha|ao je u Be o gra du, gde je od bra nio ma gi -star ski rad So ne ti i po e me Sken de ra Ku le no vi}a.Bio je ured nik ~a so pi sa Li ca (1967–1968), za timse kre tar Udru`ewa kwi`ev ni ka Bo sne i Her ce go -vi ne (1970–1972), te ured nik u iz da va~ koj ku}i Ve -se lin Ma sle{a (1972–1982). Od 1982. `i vi u Be o -gra du, gde ra di kao ured nik u iz da va~ koj ku}iBIGZ do 2000, za tim kao pre da va~ kwi`ev no sti na Fi lo zof skom fa kul te tu u Srp skom, da nas Is -to~ nom Sa ra je vu (na Pa la ma), za pred met Po e zi ja ikri ti ka.

Pr ve pe sme ob ja vio je u no vo sad skim i sa ra jev -skim stu dent skim li sto vi ma (In dex, Na{i da ni), a pr vu pro zu (Za pis o dru gar stvu), za ko ju je do biona gra du Pe tar Ko~i}, u bawa lu~ kim Pu te vi ma,1963. go di ne. Sa ra|i vao je u Li ci ma, @i vo tu, Os -lo bo|ewu, Poqi ma, Kwi`ev nim no vi na ma, Kwi -`ev noj re~i, Kwi`ev no sti, Sa vre me ni ku, NIN-u,Le to pi su MS, Po li ti ci i dr.

Ob ja vio je kwi ge pe sa ma Zi mo mo ra (1967), Zve -riwak (1972), Be za kowe (1977), Pla ni na i po~e lo(1978), La za re va su bo ta (1989), Na ka pi ja ma ra ja(1994), Haj du~i ja / Ma lo do ku men tar nih de taqa(1998), Ne dre ma no Oko (2002), kwi gu po et ske pro zeJe~am i ka lo per (2006) i Ne ti kaj u me (2008), dve

291

Page 292: Rajko Petrov Nogo

kwi ge po e zi je za de cu – Ro di la me tet ka ko za(1977); Ko li ba i tet ka ko za (1981/1982), te vi{eiz bo ra iz po e zi je – Na kra ju mi le ni ja (1987), Zi mo -mo ra (1984), La za re va su bo ta i dru gi da ni (1993),Li ri ka (1995), Nek pa da sni jeg, Go spo de (1999),Naj lep{e pe sme Raj ka Pe tro va No ga (2001), Ni jesve pro pa lo (2004)… Sve No go ve pe sni~ ke kwi gedo`i ve le su vi{e iz dawa.

Za vod za ux be ni ke i na stav na sred stva iz Srp -skog/Is to~ nog Sa ra je va ob ja vio je 2003. go di ne De -la Raj ka Pe tro va No ga u pet kwi ga: Pe sme, Pe smei no te – Pe sme za de cu, Ese ji, Kri ti ke, An to lo gi -ja srp skih ju na~ kih pje sa ma.

Bio je stal ni kri ti~ar u Od je ku od 1970. do1972. i te svo je tek sto ve ob ja vio u kwi zi Je si li`iv (1973). Od 1976. do 1978. pu bli ko vao je niz tek -sto va o po e zi ji Sken de ra Ku le no vi}a, ko je je pre -ra dio u svo joj stu di ji Obiqe i ra sap ma te ri je (1978).Stu di ja je ve}im di je lom pre{tam pa na, za jed no sane ko li ko za pi sa, kri ti~ kih i ese ji sti~ kih tek -sto va, u kwi zi Na Vu ko voj sta zi (1987). Ob ja vio jei kwi gu ese ja Su ze i so ko la ri (2003). No go je, po redto ga, bio pri re|i va~ i pi sac pred go vo ra za ne ko -li ko ve o ma zna~aj nih iz dawa: Pje sme Alek se [an -ti}a (1981), Alek sa [an ti}, Pe sme (1985, 1988),Pje sme (1990) i Na{ sta ri do me i dru ge pje sme(2004); Pri~e kod vo de ]a mi la Si ja ri}a (1982), So -ne ti i po e me Sken de ra Ku le no vi}a [1983], vi{eiz dawa Ku le no vi}e ve kwi ge Sto jan ka maj kaKne`o poq ka i dru ge pje sme, od ko jih je pr vo ob ja -vqe no u Sa ra je vu (1973), dru go 1975, a tre}e 1983,itd.; Po e zi ja i pro za Bran ka ]o pi}a, I–IV (1987),O~i na oba sve ta (iz bor iz po e zi je i pu to pi snepro ze Jo va na Du~i}a) (2000, 2004), Pe sme Jo va naDu~i}a (2000), De la Jo va na Du~i}a (2000), pri re -dio je pr vi i tre}i tom – Pe sme i Bla go ca ra Ra do -va na – Ju tra s Le u ta ra.

292

Page 293: Rajko Petrov Nogo

Pre vo|en je na vi{e je zi ka, a 2009. go di ne, dvo -je zi~ no, na srp skom i ru skom je zi ku, iza{la mu jekwi ga Taj ni zna ci / Ta ynÿe zna ki, Mo skva–Be o -grad, sa sta vio i sa gru pom ru skih pre vo di la ca ipe sni ka pre veo An drej Ba zi lev ski.

Ob ja vio je i ne ko li ko ve o ma za pa`e nih, vi so ko ti ra`nih i ~e sto pre{tam pa va nih an to lo gi jasrp ske na rod ne po e zi je (Srp ske ju na~ ke p[j]esme[1987], [1990], [1995], Oj da vo ri, ti, Ko so vo rav no[1989, 1999], Naj lep{e srp ske ju na~ ke pe sme [2001,2002]). Ovaj pri re|i va~ ki, kri ti~ ki i ese ji sti ~ kirad Raj ka Pe tro va No ga pred sta vqa za ma{an do -pri nos srp skoj kul tu ri i obra zo vawu…

Do bio je vi{e kwi`ev nih na gra da, me|u ko ji -ma su naj po zna ti je: Bran ko va na gra da (1968), Zma -je va na gra da (1978), Isi do ri na na gra da, \u ra Jak -{i} (1985), Mi lan Ra ki} (1990), Bran ko Miq ko -vi}, Princ rije~i (1993), Sve ti Sa va (1994), Jo vanDu~i} (1995), Za plaw ski Or fej (1999), Be lo vod skaro ze ta, Ve li ka Ba zja{ka po veqa, Pje snik – svje -dok vre me na (2001), Jo van Du~i}, Sken der Ku le no -vi} (2001), Zlat ni krst kne za La za ra (2001), Vi -ta lo va na gra da Zlat ni sun co kret (2003), Me{aSe li mo vi} (2003), Na gra da Vu ko ve za du`bi ne (2003),@i~ ka hri so vuqa (2003) i Od zi vi Fi li pu Vi {wi -}u (2004), Sve to zar ]o ro vi} (2005/2006) – za naj -boqe pro zno de lo na pi sa no na srp skom je zi ku (saGo ra nom Pe tro vi}em), De san ka Mak si mo vi} (2009),Iz vi i skra We go{e va (2010) za zbir ku Ne ti kaj u me.

Za do pi snog ~la na ANURS iza bran je 27. ju na1997, a za re dov nog 21. ju na 2004. go di ne.

U ju nu i ju lu 1997. u Za du`bi ni Ili je M. Ko -lar ca i ma na sti ru Stu de ni ci hor ski je iz ve de namu zi~ ko-po et ska ru ko vet „Vra ta Spa sa” Sve ti sla -va Bo`i}a i Raj ka Pe tro va No ga, a sni mak tih kon -ce ra ta ob ja vqen je u iz dawu PGP RTS-a kao kom -pakt-disk i vi deo-ka se ta. Na Va ve dewe 1999, ta -

293

Page 294: Rajko Petrov Nogo

ko|e u Za du`bi ni Ili je M. Ko lar ca, hor ski jeiz ve de na mu zi~ ko-po et ska ru ko vet „Ser bi jo, i`eje si (hi lan dar ski pa limp sest)” istih auto ra, ko -jom je obe le`e no osam ve ko va Hi lan da ra, a za timsu, pod istim na slo vom, ob ja vqe ni i kwi ga i kom -pakt-disk.

* * *

U osnov nu {ko lu na rod nim Bo ri ja ma No go po -la zi {kol ske 1951/1952. go di ne, sa na vr{e nih {estgo di na, gde je za vr{io tri raz re da a pr vo po lu go -di{te 4. raz re da 1954/1955, po sle smr ti maj ke Sta -ne (r. Do ma zet) No go (Vla ho vi}i kod Qu biwa, 1902– Sa ra je vo, 1954), Raj ko po ha|a O[ u mestu Voj vo daSte pa kod Srp ske Crwe u Ba na tu, gde je `i veo pe -sni kov stric Trif ko. U dru gom po lu go di{tu sevra}a ocu Pe tru i bra tu Ra do va nu. Ne pu nu go di nupo sle maj~i ne smr ti umi re i pe sni kov otac Pe tar– Pe{o No go (1884–1955), a Ra do van i Raj ko pre la -ze kod tet ke Ma re Crwak u Mo so ro vi}e, oda kle kao|a ci pe{a ci idu u osnov nu {ko lu u [i voqi ma.Le ta 1955. go di ne bu du}eg pe sni ka i we go vog bra ta’pre u zi ma’ op{ti na Ka li no vik, ko ja ih {aqe na mo -re u Cav tat, a on da u tre biw sko si ro ti{te „Dra gi caPra vi ca“, gde Raj ko No go {kol ske 1955/1956. go di nepo ha|a pe ti raz red u O[ „Bra}a Do ma zet“ (Mi lan iNo vi ca), ko ji su, ka ko }e mo u Je~ mu i ka lo pe ru sa -zna ti, pe sni ko vi uja ci. Ka ko su zbog ne kih ad mi ni -stra tiv nih raz gra ni~ewa nad le`no sti, pri pa(da)lisi ro ma{noj op{ti ni Ka li no vik, ona Ra do va na iRaj ka pre ba cu je u |a~ ki dom u Ne ve siwu, gde Raj ko1956/1957. za vr{a va {e sti, 1957/1958. sed mi i1958/1959. osmi raz red.

[kol ske 1959/1960. No go je u Sa ra je vu; u |a~ komdo mu Me di cin ske {ko le na Bje la va ma (Nu{i}e va 2), upi su je se u U~i teq sku {ko lu – Oba la voj vo de Ste pe, gde 1962/1963. sti~e di plo mu u~i teqa. U U~i teq skoj

294

Page 295: Rajko Petrov Nogo

{ko li, srp sko hr vat ski je zik i kwi ̀ ev nost pre da jemu Raj ka Mar ko vi}, k}er ka kwi ̀ ev ni ka Mar kaMar ko vi}a. Ve} te, 1963. go di ne, No go je za pr vi pro -zni rad („Za pis o dru gar stvu“), ob ja vqen u bawo -lu~ kim Pu te vi ma, do bio kwi`ev nu na gra du „Pe tar Ko~i}“. Pred sed nik `i ri ja bio je Sal ko Na ze~i}, aje dan od ~la no va Bran ko Mi la no vi}.

[kol ske 1963/1964. Raj ko No go upi su je Fi lo -zof ski fa kul tet u Sa ra je vu, gde je di plo mi rao 1968.go di ne. Ka da je po~eo da ob ja vqu je po e zi ju, svo meime nu do da je ono Pe trov – da se zna ~i ji je i da ne -ko me pri pa da. Dok je jo{ bio na ~e tvr toj go di nistu di ja, 1967. go di ne, u bi bli o te ci „Na da“ sa ra jev -ske iz da va~ ke ku}e „Svje tlost“ iz la zi mu Zi mo mo -ra, za ko ju je (1968) do bio Bran ko vu na gra du. Na po -zna tim „li paw skim gi bawi ma“ u ju nu 1968. go di ne,pre u zi ma ulo gu „mla dog ja ko bin ca“ i na stu dent -skim de mon stra ci ja ma sa kro va Fi lo zof skog fa -kul te ta re ci tu je svo je sti ho ve, {to smo po ne kadmo gli vi de ti u TV vre me plo vu. O to me je sam pe -snik vi{e pu ta upe~a tqi vo sve do~io i be se dio.

Kao sti pen dist Fi lo zof skog fa kul te ta u Sa -ra je vu od la zi u Be o grad, gde na Fi lo lo{kom fa -kul te tu upi su je post di plom ske stu di je (1968/1969. i 1969/1970). U je sen 1968, na ~u ve noj tri bi ni „KodOr fe ja u osam“, u be o grad skom Do mu omla di ne, go -vo ri Mi lo{ Crwan ski i pred sta vqa gru pu pe sni -ka iz No go ve ge ne ra ci je. Crwan ski ta da iz dva jadve No go ve pe sme – „Kle tvu“ i „Pe smu o smr ti“. Uuvod noj be se di Crwan ski ~i ta No go vu „Kle tvu“, aza ne ke od ovih pe sni ka, me|u ko ji ma je No go bar -jak tar, pi sac La men ta nad Be o gra dom ka`e da muse svi|a ju jer im je po e zi ja mu{ka.

* * *

Be le{ka je sa sta vqe na pre ma stu di ji BrankaStojanovi}a No go va `e ra vi ca re~i (2008).

295

Page 296: Rajko Petrov Nogo
Page 297: Rajko Petrov Nogo

SADR@AJ

Na svojoj plemenitoj na Goluba~i ...................... 5

ZIMOMORA

Tvoje je da kora~a{ ................................................ 9

POD INTERNATSKIM NEBOM ......................... 10

Uspavanka ................................................................ 10Zapis za blijedu za ovu bijedu .............................. 11Za inat ...................................................................... 12Su{a ......................................................................... 13Na nas i gadove ........................................................ 14

BEZ KROVA ............................................................. 15

Kletva ....................................................................... 15Pejov do u sje~i ....................................................... 17Brat ........................................................................... 18Obli zlatni vrh Lelije ......................................... 19Suncokret ................................................................ 20

U MAHOVINI DETIWSTVA .............................. 21

San ............................................................................. 21Stvari koje smo voleli .......................................... 22Pir vukova ............................................................... 23Evo jo{ dva dana prazno prokockana .................. 24Pejza` ...................................................................... 25

Page 298: Rajko Petrov Nogo

Evo me je opet stisla stara boqka ....................... 26Prstenovawe ............................................................ 27[ta misli ~empres viti ...................................... 28No}obdija zemqe ..................................................... 29Kad vreo s mi{qu na tebe ..................................... 30Zemqina te`a ......................................................... 31

POSVE NEM ............................................................ 32

Ovo {to jo{ hodi svetom ....................................... 32Pesma o smrti .......................................................... 33Ozdravqewe ............................................................. 34Misao pogibeqna .................................................... 35Zimomora ................................................................. 36Vrati se u pe}inu ................................................... 37Povratak .................................................................. 38Nema ve~nost ........................................................... 39Hromi Hefest ......................................................... 40Moj slu~aj ................................................................ 41

ZVERIWAK

Planinska pesma .................................................... 45

U ZVERIWAKU ...................................................... 46

@utokqunac .......................................................... 46Kazivawe o lasici ................................................. 47Krtica ...................................................................... 48O da`devwaku ......................................................... 49Hleb i so .................................................................. 50Tajni znaci ............................................................ 51Me|u zverima .......................................................... 52

ME\U QUDIMA .................................................... 53

Magla ........................................................................ 53

298

Page 299: Rajko Petrov Nogo

A vi ........................................................................... 54Na tesnom mestu ...................................................... 55Zapis za manastir Savinu ..................................... 56No}. Ledeni talasi kanalom ................................ 57Idila ........................................................................ 58Novi juni ................................................................. 59Zatvori svoje okno i pi{i ovu pjesmu ................ 60Brazda nespokoja, tj. brazda smrti ...................... 61

SA SOBOM ............................................................... 62

Na po~etku svega ..................................................... 62Ogwi{te sveta ........................................................ 63Mudrost skritih .................................................... 64Stra{na pri~a ........................................................ 65Izvan sveta ............................................................... 66U vrhovnoj zeni ....................................................... 67Qupka pau~ina ....................................................... 68Iz pazuva boga ......................................................... 69

BEZAKOWE

Portret umetnika u mladosti .............................. 73Dok rade instrumenti ........................................... 74O ilindanu jahah kowe .......................................... 75Ta ~arna bezakowa .................................................. 76Majka mi nisi ......................................................... 77Sijamski blizanci ................................................ 78Kad |avo tikve sadi ............................................... 79Dok pahuqice lete ................................................. 80Belina }e da nas prene .......................................... 81Mada uzalud sve je .................................................. 82Moglo je da se ne dogodi ......................................... 83Zrelo `ito vilov dole bosio~e plavi ................ 84Stvarna je tek qubav bede i nebesa ...................... 85Idem u kalu|ere ..................................................... 86Ja svu no} ~ekah tvoja dela ................................... 87

299

Page 300: Rajko Petrov Nogo

To izgubqeno sopstvo ............................................. 88Zatvori kapke spusti reze .................................... 89Laku no} municijo ................................................. 90Zrelost je sve ........................................................... 91Tvoje se tu`balice ko uspavanke ~uju ................ 92Dome biv{i dome .................................................... 93Nek otrovi tvoji ~a|e ............................................ 94Ra{ta bolan ode u hajduke .................................... 95Vera o~ajnika .......................................................... 96Da se na{e re~i ne razminu .................................. 97

HAJDU^IJA

Nadiremo skitski ................................................ 101Vjetar Kajmak~alana ............................................ 102Br|anski Kopilan ............................................... 104Povucite me za konsekvencu ............................... 107Kowi kowi ............................................................. 110Kao torpedo u podmornicu .................................. 112Stvari su jednostavne .......................................... 114Iz nove hajdu~ije .................................................. 116Ko sada rajkuje ...................................................... 118Proqe}e. Malo dokumentarnih detaqa ............ 121Planina i po~elo ................................................. 123Sa Romanije ........................................................... 125Pojawe s koca ........................................................ 126Lagano s tugom ....................................................... 128Vo`dova~ka pjesma ............................................... 130Izvje{taj iz Igala .............................................. 131Sawam ..................................................................... 134Jedan povjerqiv razgovor ................................... 137Na kraju milenija ................................................ 138

LAZAREVA SUBOTA

PRED GRA^ANI^KIM SUDOM ....................... 144

300

Page 301: Rajko Petrov Nogo

Pred stra{nim sudom na gra~ani~kom zidu ... 144Kosovka devojka .................................................... 145Balada o vodi ......................................................... 146Vaporom iz Nevijorka ......................................... 148

U VILOVOME DOLU ........................................... 149

Zadu{nica ............................................................. 149U bukovo ono doba .................................................. 150U kolibi kraj puta ............................................... 151Listovi vje~nog kalendara ................................. 152Krpeqi i mlade`i ............................................... 153Balada o no`u ....................................................... 154Ma}ehica ............................................................... 155Balada o siro~adi ................................................ 156Zapretano ............................................................... 157Uspavanka .............................................................. 158Iz istog kazana ..................................................... 160Balada o koprivi .................................................. 161Nek pada snijeg Gospode ...................................... 163Isto je sunce sjalo ............................................... 164

NA CVJETNU NEDJEQU ................................... 165

Na Cvjetnu nedjequ .............................................. 165O Petrovu dne ........................................................ 166Svatovi ................................................................... 167Balada o \ur|evdanu ........................................... 168A o mome krsnome imenu ...................................... 169Lazareva subota ..................................................... 170

NA KAPIJAMA RAJA

Na kapijama raja .................................................. 173Iza rata .................................................................. 174Gde Je Ovde Levo ................................................... 175U `ivotu ama u r|avu ........................................... 176

301

Page 302: Rajko Petrov Nogo

Iz doline pla~a .................................................... 177Ogledao sam se na mese~ini ................................ 178Na prvoj ki{i ....................................................... 179Sa `utom zvezdom na rukavu ............................... 180Epitaf za M. S. .................................................... 181Jovan Du~i}. Epitaf ............................................ 182Budi mene miran.................................................... 183Uvelak .................................................................... 184Sonet-Krstonosac .................................................. 185Potop ...................................................................... 186Pomra~ewe ............................................................. 187Otkrivewe .............................................................. 188Wego{u u Veneciji .............................................. 189Svlak ...................................................................... 190Vrata Spasa............................................................. 191Danak ...................................................................... 192Izvje{taj Vladike Zahumsko-Hercegova~kog .. 193^ovek peva posle rata .......................................... 194Kraj nametne gromile ........................................... 195

NEDREMANO OKO

I

Nedremano Oko ...................................................... 201Orfej i Euridika ................................................. 202Na Karakaju ........................................................... 203Pesma }uka.............................................................. 204Budnica i uspavanka ............................................ 205Beli Vuk ................................................................ 206Tuga ......................................................................... 207Poklade .................................................................. 209Nevesiwski ikonostas ........................................ 210I Homer zadrema.................................................... 211Balada o tramvaju ................................................. 213^rte i reze.............................................................. 214Dozivawe oca ......................................................... 215

302

Page 303: Rajko Petrov Nogo

Tajna ve~era ........................................................... 216Ne gledam kroz prozor ......................................... 217

II

Tropar u dva glasa ................................................ 221Drugi dolazak ....................................................... 222Kenotaf .................................................................. 223

III

^uo sam pesmu sirena ........................................... 227Tu`balica ............................................................. 229Molitva .................................................................. 230Razroko ................................................................... 231Kwiga o Jovu ......................................................... 232Darinkin rubac .................................................... 234^ele Ra{ovi}a ...................................................... 235Pismo grobolomcu ................................................ 236Gle Srbi ................................................................. 237Suzna molitva ....................................................... 239@itejskoje more ................................................... 240Tropar leta ............................................................ 241Isto~ni petak ....................................................... 242Na Kalemegdanu .................................................... 243Delo tvojih ruku ................................................... 244

NE TIKAJ U ME .................................................. 245

Otko sam pocrnio ................................................ 248U dni slavnago Nemawe ....................................... 249Andri}eva kupina ................................................ 250O da se zna grob ...................................................... 251Ako pita{ za me ................................................... 252Ko bi to potro ....................................................... 253Ne tikaj u me ......................................................... 254Na razmirnoj krajini .......................................... 255

303

Page 304: Rajko Petrov Nogo

U Savinom slovu ................................................... 256Sad mrtav ............................................................... 257A sije krst Radoja ................................................. 258A vse vidomo .......................................................... 259U Humskom Milutin ............................................ 260S Bo`ijom pomo{tiju sam .................................. 261Vladici mojemu Hristu ...................................... 262Herceg Svetog Save ............................................... 263Sun~evi} ................................................................ 264Imawi} .................................................................. 265Qiqan .................................................................... 266Na odmira~i .......................................................... 267Miloradovi}i ....................................................... 268Po~ten vitez .......................................................... 269Glasin~anin .......................................................... 270Visota ..................................................................... 271Kolenovi} .............................................................. 272Ugarak .................................................................... 273Neomra`en zlu ni dobru ..................................... 274Kolo ........................................................................ 275A ne umre vse ......................................................... 276Sveti Vasilije ...................................................... 277Zimowi}eva ~itanka ........................................... 278Iznad jame kru{ka ............................................... 279A se pisa ................................................................. 280A se se~e Gruba~ kami .......................................... 281

Gruba~eva pesma ................................................... 282

SLOVO U BRANKOVINI

Ona je znala ko je .................................................. 285

O pesniku ............................................................... 291

304

Page 305: Rajko Petrov Nogo

Rajko Petrov Nogo^OVEK SE VRA]A KU]I

IZABRANE PESME

Izdava~iZADU@BINA „DESANKA MAKSIMOVI]“

Beograd, Skerli}eva 1

NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJEBeograd, Skerli}eva 1

Za izdava~eBo{ko Suvajxi}Sreten Ugri~i}

UredniciAna ]osi}-Vuki}

Likovna opremaDobrilo Nikoli}

Grafi~ki urednikBranko Hristov

ISBN 978-86-82377-31-3 (NBS)

Tira`: 300 primeraka

[tampa^igoja

Page 306: Rajko Petrov Nogo

CIP – Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd

821.163.41-1NOGO, Rajko Petrov, 1945– ^ovek se vra}a ku}i : izabrane pesme / Rajko PetrovNogo. – Beograd : Zadu`bina „Desanka Maksimovi}“ : Na -rodna biblioteka Srbije, 2010 (Beograd : ^igoja {tam -pa). – 304 str. ; 21 cm

Tira` 300. – O pesniku: str. 291–295.

ISBN 978-86-82377-31-3 (NBS)

COBISS.SR-ID 174640140