raiffeisen cash otvoreni investicijski fond sa javnom...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Raiffeisen CASH otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom PROSPEKT Preieni tekst

 • 2

  Preien tekst - PROSPEKT

  Ovaj prospekt otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom predstavlja javni poziv za kupovinu udjela u Raiffeisen CASH otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond). Prospekt sadri neophodne informacije na osnovu kojih e investitori imati potpuni stav o Fondu, te donijeti odluku o ulaganju uzimajui u obzir pratee rizike ulaganja. Prije donoenja odluke o ulaganju, potencijalni investitori se pozivaju da detaljno proitaju Prospekt i Statut Fonda kako bi se informisali o mogunostima i rizicima ulaganja.

 • 3

  SADRAJ

  OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM .......................................................... 4

  RAIFFEISEN CASH OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM ............................ 5

  Investicijski cilj i ciljna struktura ulaganja fonda ..................................................................... 5

  Dozvoljena ulaganja i ogranienja ulaganja ........................................................................... 5

  Historijski prinos fonda ........................................................................................................ 7

  Profil investitora kome je fond namijenjen ............................................................................. 7

  Vrijednost ulaganja .............................................................................................................. 7

  Odreivanje vrijednosti imovine Fonda i cijene udjela ............................................................. 7

  Kupovina udjela u Fondu ...................................................................................................... 8

  Prodaja udjela u Fondu ........................................................................................................ 8

  Zamjena udjela u Fondu ...................................................................................................... 9

  Prenos udjela u Fondu ......................................................................................................... 9

  Prava iz udjela u Fondu ........................................................................................................ 9

  Obavijesti investitorima ...................................................................................................... 10

  Raspolaganje s dobiti Fonda ............................................................................................... 10

  Poslovna godina Fonda ...................................................................................................... 10

  Obustave izdavanja ili otkupa udjela ................................................................................... 10

  Likvidacija fonda ............................................................................................................... 11

  Pripajanje fonda ................................................................................................................ 11

  Trokovi i naknade ............................................................................................................ 12

  Naknada za upravljanje .................................................................................................. 12

  Ulazna naknada ............................................................................................................. 12

  Izlazna naknada ............................................................................................................. 12

  Ostali trokovi ................................................................................................................ 12

  Porezni tretman Fonda i investitora .................................................................................. 13

  Osnovni rizici ulaganja u fond ............................................................................................. 13

  1.Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (trini rizik) ........................................... 13

  2.Politiki rizik zemalja u koje je uloena imovina Fonda .................................................... 14

  3.Rizik promjene kurseva (valutni rizik) ............................................................................ 14

  4.Kreditni rizik ................................................................................................................ 14

  5.Rizik svojstven prirodi Fonda, promjene neto vrijednosti fonda i likvidnosti fonda: ............ 14

  6.Operativni rizik ............................................................................................................ 15

  Izjava o investiranju ....................................................................................................... 15

  RAIFFEISEN INVEST DRUTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA D.O.O. SARAJEVO ..................... 15

  Pravni oblik ....................................................................................................................... 15

  Organi Drutva .................................................................................................................. 16

  Uprava ............................................................................................................................. 16

  Nadzorni odbor ................................................................................................................. 16

  Skuptina.......................................................................................................................... 17

  REVIZOR.............................................................................................................................. 17

  BANKA DEPOZITAR ............................................................................................................... 17

  DATUM IZDAVANJA I STUPANJA NA SNAGU ........................................................................... 18

 • 4

  PREGLED SKRAENIH POJMOVA Drutvo: Raiffeisen Invest Drutvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo

  Fond: Raiffeisen CASH otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

  Komisija: Komisija za vrijednosne papire FBiH

  Registar: Registar vrijednosnih papira u FBiH

  Depozitar: Banka koja obavlja poslove depozitara za Fond

  Zakon: Zakon o investicijskim fondovima (Slubene novine FBiH broj 85/08)

  Prospekt: Prospekt Raiffeisen CASH otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom

  Statut: Statut Raiffeisen CASH otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom

  Investitor: Vlasnik udjela Raiffeisen CASH otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom

  OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM

  Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom je zasebna imovina bez svojstva pravnog lica koju, uz dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH (dalje u tekstu: Komisija), osniva drutvo za upravljanje sa ciljem prikupljanja novanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, ija se sredstva ulau u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima i iji vlasnici udjela imaju pravo, pored prava na srazmjerni udio u dobiti fonda, u svako doba zahtijevati isplatu udjela i na taj nain istupiti iz fonda. Udjeli se smatraju vrijednosnim papirima i slobodno su prenosivi. Sredstva otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom prikupljena izdavanjem i javnom prodajom udjela u fondu, te imovina steena ulaganjem uplaenih novanih sredstava, ukljuujui prihode i prava proizala iz imovine fonda, ine otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, odnosno zasebnu imovinu u zajednikom vlasnitvu svih vlasnika udjela u fondu. Rad investicijskih fondova i drutava za upravljanje investicijskim fondovima u FBiH reguliran je Zakonom o investicijskim fondovima kao i drugim podzakonskim propisima donesenih po osnovu zakonskih akata, a njihovo je osnivanje i poslovanje pod nadzorom Komisije.

 • 5

  RAIFFEISEN CASH OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM

  Raiffeisen CASH otvoreni investicijski fond s javnom ponudom osniva i njime upravlja Raiffeisen Invest Drutvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo (dalje u tekstu: Drutvo) s iskljuivim ciljem prikupljanja novanih sredstava javnom ponudom investitorima. Osniva i jedini vlasnik Drutva je Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina. Naziv Fonda je Raiffeisen CASH otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Fond je osnovan odlukom Nadzornog odbora Drutva dana 22.11.2011. godine na neodreeno vrijeme i moe prestati poslovati samo u sluajevima i na nain odreen Zakonom, Statutom i Prospektom Fonda. Rjeenjem Komisije br. 05/1-19-419/11 od 05.12.2011. godine izdata je dozvola za osivanje Fonda. Rjeenjem Komisije br.05/1-19-451/11 od 11.1.2012. godine Drutvu je izdata dozvola za upravljanje Fondom. Prvi obraun Neto vrijednosti imovine Fonda je obavljen 12.1.2012. godine.

  Investicijski cilj i ciljna struktura ulaganja fonda

  Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje to veeg prinosa na kratkorono ulaganje imovine Fonda uz ostvarenje to vee stabilnosti cijene udjela Fonda. S obzirom na investicijski cilj Fonda, Fond je trajno izloen novanom i obveznikom tritu, ulaganjem ne manjem od 60% neto imovine Fonda u finansijske instrumente ije dospijee nije due od godinu dana. Pored navedenog, strategija Fonda omoguava ulaganje u finansijske instrumente na tritu BiH, dravama lanicama Evropske unije i dravama koje nisu lanice Evropske unije. Strategijom ulaganja imovine Fonda utvruju se osnovni ciljevi i naela ulaganja, kako bi se ouvala vrijednost udjela Fonda uz istovremeno ostvarivanje atraktivnije stope prinosa u odnosu na aktuelnu stopu prinosa po osnovu tednje po vienju. Uvaavajui naela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni cilj Drutva je visoko profesionalno i odgovorno ulaganje prikupljenih novanih sredstava, te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi investitori imali stalnu i sigurnu mogunost unovenja udjela, uz to veu profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

  Dozvoljena ulaganja i ogranienja ulaganja

  Imovina Fonda ulae se u skladu sa Zakonom predvienim uslovima u sljedee finansijske instrumente:

  Oroeni depoziti i novac na raunima kod ovlatenih banaka u Bosni i Hercegovini, zemaljama lanicama Evropske unije (Zemlje lanice) i drugim dravama sa maksimalnim dospijeem od 12 mjeseci;Instrumenti trita novca izdati ili garantovani od strane Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili od strane Centralne Banke Bosne i Hercegovine, Zemalja lanica, lokalnih vladinih jedinica ili centralnih banaka Zemalja

 • 6

  lanica, evropske Centralne banke, evropske Investicione banke, zemalja koje nisu lanice, saveznih jedinica u sluaju saveznih zemalja, ili od strane javnog meunarodnog tijela ije su lanice jedna ili vie Zemalja lanica;

  Investicijski fondovi koji preteno ulau u niskorizine instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja u BiH, Zemljama lanicama i zemalja koje nisu lanice; Dugoroni duniki vrijednosni papiri izdati ili garantovani od strane Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili od strane Centralne Banke Bosne i Hercegovine, Zemalja lanica, lokalnih vladinih jedinica ili centralnih banaka Zemalja lanica, evropske Centralne banke, evropske Investicione banke, zemalja koje nisu lanice, saveznih jedinica u sluaju saveznih zemalja, ili od strane javnog meunarodnog tijela ije su lanice jedna ili vie Zemalja lanica i dugoroni duniki vrijednosni papiri banaka registriranih u Bosni i Hercegovini ili Zemlji lanici ili zemljama koje nisu lanice.

  Valutna eksponiranost Fonda prema KM i EUR-u iznosi minimalno 70% neto vrijednosti fonda. Fond moe ulagati vie od 35% neto imovine Fonda u finansijske instrumente iji je izdavatelj ili garant drava BiH, entiteti FBiH i Republika Srpska, jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili Centralna Banka Bosne i Hercegovine , Zemlja lanica, zemlja lanica CEFTA-e, ili zemlja lanica OECD-a,u skladu sa Zakonom predvienim uslovima. Prilikom ulaganja u udjele investicijskih fondova Druto e voditi rauna da nivo zatite investitora i obaveza izvjetavanja i informiranja investitora u takve fondove bude najmanje jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, naroito u pogledu ogranienja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlateni od Komisije ili odgovarajuih nadlenih organa u dravi lanici ili dravi koja nije lanica Evropske unije, te da je prospektom ili statutom fonda u ije se udjele ulae predvieno da najvie 10% imovine fonda moe biti uloeno u dionice ili udjele drugih fondova. Ukoliko se imovina Fonda ulae u udjele investicijskih fondova naknada za upravljanje koja se naplauje na teret imovine tih fondova ne smije biti vea od 1,5% godinje. Ukoliko se imovina Fonda ulae u udjele investicijskih fondova kojima direktno ili indirektno upravlja isto drutvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo drutvo s kojim je to drutvo povezano zajednikom upravom ili vladajuim uticajem, ili direktnim ili neizravnim meusobnim vlasnikim udjelom na takva se ulaganja Fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada. Ulaganje u terminske i opcijske ugovore, prenosive vrijednosne papire i instrumente trita novca sa ugraenim izvedenicama i druge finansijske izvedenice moe se koristiti u svrhu zatite imovine Fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno poveanja prinosa i smanjenja trokova Fonda. Koritenjem finansijskih izvedenica nee se mijenjati investicijska strategija, niti poveavat izloenost rizicima iznad onih definisanih ovim Prospektom, Statutom Fonda i Zakonom. Ukupna izloenost Fonda prema finansijskim izvedenicama ni u kom sluaju ne smije biti vea od neto vrijednosti imovine Fonda. Drutvo e investirati imovinu Fonda u vrijednosne papire i na trita na kojima e, prema procjeni Drutva, ostvariti najbolji prinos, pri emu e se pored navedenih ogranienja ulaganja utvrenih Prospektom, pridravati i ogranienja ulaganja utvrenih Zakonom i podzakonskim aktima. U sluaju prekoraenja ogranienja ulaganja koja su posljedica kretanja cijena na tritu, Drutvo nastojei sauvati interese investitora, duno je uskladiti ulaganje Fonda u razumnom vremenskom periodu, nastojei pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguu mjeru.

 • 7

  Historijski prinos fonda

  Od poetka rada Fonda 12.01.2012. godine do 31.08.2016. godine Fond je ostvario pozitivan prinos od 8,49%. Prinosi iz prolosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogunost ili projekciju mogueg prinosa u budunosti.

  Profil investitora kome je fond namijenjen

  Fond je namijenjen fizikim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, vana im je stalna unovivost uloga, konzervativnijim investitorima koji ulau kratkorono, odnosno ele uloiti u niskorizine finansijske instrumente.

  Vrijednost ulaganja

  Minimalan iznos prve uplate investitora prilikom kupovine udjela u Fond iznosi 500,00 KM, a svaka naredna uplata iznosi minimalno 100,00 KM. Poetna vrijednost udjela u Fondu iznosi 100,00 KM. Iznos pojedinane isplate po osnovu otkupa udjela Fonda ne moe biti nii od 100,00 KM. Ukoliko je vrijednost ukupnog stanja na raunu investitora manja od 100,00 KM, investitoru se isplauje otkupna vrijednost svih udjela na raunu investitora.

  Odreivanje vrijednosti imovine Fonda i cijene udjela

  Vrijednost imovine i obaveza Fonda, te cijene udjela utvruje Drutvo u skladu sa Meunarodnim raunovodstvenim standardima i propisima Komisije koji reguliraju utvrivanje vrijednosti imovine investicijskog fonda i izraun neto vrijednosti imovine po udjelu investicijskog fonda. Vrijednost neto imovine Fonda i cijene udjela u Fondu izraunava se svakog radnog dana za prethodni radni dan najkasnije do 16.00 sati, a na temelju vrijednosti finansijskih instrumenta uz odbitak obaveza i trokova Fonda. Drutvo u skladu s vaeim propisima i Meunarodnim raunovodstvenim standardima procjenjuje i utvruje vrijednost finansijskih instrumenata koji nisu uvrteni za prodaju na berzi, odnosno onih za koje ne postoje relevantne trine cijene. Vrijednost imovine otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ne moe pasti ispod 1.000.000,00 KM tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca, a ako se to desi Fond mora biti likvidiran ili pripojen nekom drugom fondu. Vrijednost udjela izraunava i utvruje Drutvo. Cijena udjela u otvorenom investicijskom fondu se izraunava kao neto vrijednost imovine fonda podijeljena brojem izdanih udjela. Broj izdanih udjela jednak je broju udjela u trenutku izrauna cijene, uzevi u obzir prodaju i otkupe izvrene od trenutka zadnjeg izrauna cijene do trenutka izrauna nove cijene. Cijena udjela u Fondu nominirana je u KM i iskazuje se zaokruena na etiri decimale. Informacije o cijeni udjela po svakom njenom izraunu dostupne su svim investitorima na internet stranici Drutva, te se mogu zatraitil lino, putem pote ili elektronskim putem na adresu Drutva. Izraun vrijednosti imovine Fonda, te cijenu udjela u Fondu nadzire i potvruje banka depozitar koja je odgovorna za tanost izrauna u okviru svojih zakonskih nadlenosti.

 • 8

  Kupovina udjela u Fondu

  Kupovina udjela Fonda obavlja se iskljuivo uplatama novanih sredstava na raun Fonda kod banke depozitara UniCredit Bank d.d. , sa sjeditem u Mostaru, broj 3386902249650984 i predajom pisanog Zahtjeva za kupovinu udjela ime investitor ulazi u ugovorni odnos s Drutvom, koje se obavezuje da e uplaenim novanim sredstvima upravljati kao dijelom zajednike imovine u skladu sa uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Nerezidenti strana fizika i pravna lica mogu vriti uplate na raun Fonda po instrukciji dostupnoj na web stranici. Prije kupovine udjela u Fondu investitoru e biti dostupan Statut i Prospekt Fonda, te e mu se po zahtjevu dati na uvid posljednji godinji i polugodinji finansijski izvjetaj Fonda. Broj kupljenih udjela rauna se na etiri decimalna mjesta. Udjeli Fonda mogu se kupiti putem jednokratnih ili viekratnih uplata. Svaki zainteresirani investitor moe kupiti udjele u Fondu uplatom novanih sredstava na raun Fonda uz dostavljen uredno popunjen Zahtjev za kupovinu udjela i potrebnu dokumentaciju, nakon ega stie udio u Fondu. Zahtjev za kupovinu udjela je dostupan u sjeditu Drutvai kod ovlatenih zastupnika za prodaju udjela Fonda (detaljni pregled ovlatenih prodajnih mjesta dostupan na internet stranici Drutva). Zahtjev za kupovinu udjela u Fondu investitor dostavlja Drutvu ili ovlatenim zastupnicima za prodaju udjela Fonda. Kupovina udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan uplate. Danom uplate smatra se dan priliva novanih sredstava. Zahtjev koji je zaprimljen u neradne dane smatrat e se da je zaprimljen prvog radnog dana koji slijedi danu zaprimanja zahtjeva. Svi zahtjevi za uplatu udjela zaprimljeni u istom radnom danu, glede obrauna i naplate naknade, smatraju se jednom uplatom. Ukoliko je Zahtjev za kupovinu udjela zaprimljen, a uplata nije izvrena u roku od pet radnih dana od dana prijema Zahtjeva, isti e se smatrati nevaeim. U sluaju da Podnosilac Zahtjeva ne postupi na gore navedeni nain, odnosno u roku od 5 radnih dana od dana izvrene uplate, ne dostavi Zahtjev i pripadajuu dokumentaciju kako je gore navedeno, takva uplata nee se smatrati uplatom uinjenom s namjerom izdavanja udjela te e tako uplaena sredstva biti vraena na raun uplatioca u najkraem moguem roku. Drutvo zadrava pravo odbiti svaki zahtjev odnosno uplatu u Fond ukoliko isti nisu u skladu s uslovima propisanim prospektom pojedinog fonda, Zakonom o investicijskim fondovima, Zakonom o spreavanju pranja novca i finansiranja teroristikih aktivnosti u BiH i drugim propisima koji definiu ovu oblast.

  Prodaja udjela u Fondu

  Vlasnik udjela u Fondu moe u svakom trenutku zahtijevati prodaju svojih udjela u potpunosti ili djelomino u skladu sa uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Zahtjev za potpunu ili djeliminu prodaju udjela vlasnik udjela moe podnijeti u toku radnog vremena. Zahtjev za prodaju udjela je dostupan u sjeditu Drutva i kod ovlatenh zastupnika za prodaju udjela Fonda (detaljni pregled ovlatenih prodajnih mjesta dostupan na internet stranici Drutva). Zahtjev za prodaju udjela u Fondu investitor dostavlja Drutvu ili ovlatenim zastupnicima za prodaju udjela Fonda.Prilikom predaje zahtjeva za prodaju vaee je stanje udjela zabiljeeno u registru udjela Fonda koje vodi Drutvo.

 • 9

  Prodaja odnosno otkup udjela Fonda obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan zaprimanja pisanog zahtjeva za prodaju. U roku od najvie tri radna dana od dana prijema pisanog Zahtjeva za prodaju udjela i druge potrebne dokumentacije za prodaju udjela investitoru e biti isplaena ukupna prodajna cijena udjela utvrena na dan prijema zahtjeva, umanjena za iznos izlazne naknade obraunate u skladu sa odredbama Prospekta i Statuta Fonda, ukoliko ista postoji. Zahtjev koji je zaprimljen u neradne dane smatrat e se da je zaprimljen prvog radnog dana koji slijedi danu zaprimanja zahtjeva. Isplata se obavlja na raun vlasnika udjela, podnosioca zahtjeva za prodaju. Broj prodanih udjela rauna se na etiri decimalna mjesta. U sluaju kada bi realizacijom zahtjeva za djelominu prodaju preostala vrijednost udjela investitora bila ispod propisane minimalne uplate u Fondu, smatrat e se da je investitor dao zahtjev za prodaju svih svojih udjela u Fondu. Svi zahtjevi za isplatu udjela zaprimljeni u istom radnom danu, glede obrauna i naplate naknade,smatraju se jednom isplatom.

  Zamjena udjela u Fondu

  Investitor moe svoje udjele u Fondu zamijeniti sticanjem udjela u nekom drugom fondu kojim upravlja Drutvo. Zamjenu udjela Investitor obavlja na nain da podnosi zahtjev za prodaju i kupovinu udjela navodei pri tome broj udjela odnosno vrijednost udjela koji se zamjenom eli prenijeti u drugi fond. Zamjenom udjela smatra se prodaja udjela u Fondu iz kojeg se sredstva prenose te kupovina udjela u fondu u koji se sredstva prenose. Prilikom zamjene udjela primjenjuju se Prospektom propisani uslovi koji vrijede i za pojedinane transakcije kupovine, odnosno prodaje udjela. Prilikom prodaje i kupovine udjela nastalih u okviru zamjene udjela, naplauju se, ukoliko postoje, ulazne i izlazne naknade u skladu sa prospektima predmetnih fondova. Ukoliko Investitor prilikom zamjene udjela na zahtjevu za prodaju i kupovinu udjela, navede broj udjela vei od broja udjela koje posjeduje i koji su slobodno raspoloivi u trenutku zaprimanja zahtjeva, ili iznos za isplatu odnosno zamjenu udjela nakon odbitka izlazne naknade bude manji od ciljanog iznosa za isplatu navedenog na zahtjevu za prodaju udjela, odnosno prilikom zamjene na zahtjevu za prodaju i kupovinu udjela, smatrat e se da je Investitor podnio zahtjev za prodaju svih svojih slobodno raspoloivih udjela.

  Prenos udjela u Fondu

  Vlasnik udjela u otvorenom investicijskom fondu ima pravo prenijeti svoje udjele na drugo lice, pod uslovom da je prethodno ispunio obrazac o prenosu koji je odobrilo Drutvo, pri emu takav prenos proizvodi pravna dejstva prema treim licima tek po njegovom upisu u registar udjela koje vodi Drutvo i nakon to nakon to ono potvrdi da ga prihvaa. Obrazac o prenosu vlasnitva nad udjelima, ovjeren kod notara, koji odobrava Drutvo, potpisuju i

  prenositelj i primatelj prenosa, te ga dostavljaju Drutvu. Prenos vlasnitva moe biti odbijen zbog

  razloga navedenih u lanu 174. Zakona.

  Prava iz udjela u Fondu

  Prava iz udjela u Fondu stiu se upisom u registar udjela koje vodi Drutvo i obuhvataju:

 • 10

  prava iz udjela u Fondu stiu se upisom u registar udjela koje vodi Drutvo, pravo na obavjetenost (polugodinji i godinji izvjetaji), pravo na udio u dobiti Fonda, pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obaveza otkupa udjela od strane Drutva, pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione odnosno steajne mase Fonda.

  Obavijesti investitorima

  Drutvo e u skladu sa odredbama Zakona i drugim mjerodavnim propisima izraivati polugodinje i revidirane godinje izvjetaje o poslovanju Fonda te ih dostavljati Komisiji u okviru propisanih rokova. Pored navedenog, Drutvo e Komisiji dostavljati i druge izvjetaje u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima. Polugodinji i revidirani godinji finansijski izvjetaji su dostupni investitorima iskljuivo na njihov pismeni zahtjev. Prospekt i Statut Fonda kao i dodatne informacije o Fondu dostupni su u sjeditu Drutva kao i prodajnim mjestima ovlatenim za prodaju udjela Fonda, svakim radnim danom u toku radnog vremena kao i na internet stranici Drutva. Drutvo e cijenu udjela u Fondu staviti javnosti na raspolaganje na internet stranici Drutva po svakom njezinom izraunu u skladu sa Zakonom. Drutvo e vlasnike udjela u Fondu, na njihov zahtjev,obavijestiti o cijeni udjela u Fondu. Drutvo izdaje i u pismenoj formi dostavlja vlasnicima udjela fonda izvod o stanju i prometu udjela

  u fondu u njihovom vlasnitvu najmanje jednom godinje. Drutvo je obavezno izdati izvod nakon

  registracije i svake promjene udjela u roku od osam dana od dana registracije u skladu sa

  odabranim nainom dostave izvoda, odnosno na pismeno podneseni zahtjev za izdavanje izvoda

  vlasnika udjela Fonda u roku od 3 radna dana od dana podnesenog zahtjeva.

  Raspolaganje s dobiti Fonda

  Dobit Fonda utvruje se finansijskim izvjetajima i u cjelosti pripada vlasnicima udjela u Fondu. Cjelokupna se dobit reinvestira u Fond. Dobit Fonda sadrana je u cijeni jednog udjela, a vlasnici udjela realiziraju dobit na nain da djelomino ili u potpunosti prodaju svoje udjele u Fondu u skladu sa odredbama ovog Prospekta.

  Poslovna godina Fonda

  Poslovnom godinom Fonda smatra se kalendarska godina koja poinje 1. januara i zavrava 31. decembra.

  Obustave izdavanja ili otkupa udjela

  Otkup udjela u Fondu moe se obustaviti samo u sluaju ukoliko Drutvo i banka depozitar smatraju da zbog iznimnih okolnosti nije mogue utvrditi tanu cijenu imovine iz portfelja Fonda te da postoje osnovani i dovoljni razlozi za obustavu otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela u Fondu. U sluaju nastupanja navedenih okolnosti, Drutvo je obavezno obustaviti i izdavanje udjela u Fondu. Obustavu otkupa i izdavanja udjela u Fondu Drutvo e bez odgode prijaviti Komisiji. Pored navedenog, do privremene obustave otkupa i izdavanja udjela u Fondu moe doi i temeljem naloga Komisije upuenog Drutvu i banci depozitaru u sluaju da Komisija stekne nesporna saznanja ili ima opravdane osnove za sumnju da se investitorima nanosi teta

 • 11

  zbog netanog izrauna cijene udjela u Fondu. Za vrijeme trajanja obustave otkupa i izdavanja udjela, Drutvo moe nastaviti sa zaprimanjem zahtjeva za otkup ili prodaju udjela, koji e se izvriti u trenutku kada bude izraunata sljedea otkupna i prodajna cijena, pri emu se nalogodavci upozoravaju da njihovi nalozi nee biti izvreni u rokovima predvienim Prospektom i Statutom Fonda. Obustava otkupa i izdavanja udjela u Fondu prestat e nakon to Drutvo i banka depozitar ocijene da je mogue odrediti tanu cijenu imovine iz portfelja Fonda, a najkasnije u Zakonom propisanim rokovima. Okolnost obustave otkupa udjela u Fondu, kao i obavijest o naknadnom nastavku poslovanja, Drutvo e objaviti u jednim dnevnim novinama koje se izdaju na teritoriju FBiH.

  Likvidacija fonda

  Drutvo e pokrenuti postupak likvidacije Fonda u sluaju nastupa okolnosti predvienih Zakonom, a posebno u slijedeim sluajevima:

  dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima, osim ukoliko upravljanje Fondom ne bude preneseno na drugo ovlateno drutvo za upravljanje,

  promjene banke depozitara ako, u za to Zakonom predvienim rokovima, ugovor o pruanju usluge depozitara ne bude zakljuen s drugom bankom,

  pada vrijednosti imovine Fonda ispod najnie vrijednosti imovine utvrene odredbama ovog Prospekta.

  Likvidaciju Fonda provodi Drutvo, osim u sluajevima u kojima je Drutvo u steaju ili mu je Komisija privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad. U sluaju nemogunosti provedbe likvidacije Fonda od strane Drutva, likvidaciju provodi banka depozitar Fonda. Ukoliko je banka depozitar Fonda u steaju ili je privremeno ili trajno izgubila odobrenje za rad, likvidaciju provodi ovlateni likvidator Fonda imenovan od strane Komisije, bez odgode, pri emu je Komisija duna postupati s poveanom panjom i brinuti se o pravima i interesima vlasnika udjela u Fondu. Likvidator je duan u roku od sedam dana od donoenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom Fonda o tome obavijestiti Komisiju i sve vlasnike udjela u Fondu. Nakon donoenja odluke o likvidaciji, zabranjuje se svaka daljnja prodaja ili otkup udjela u Fondu, osim u sluaju zahtjeva zaprimljenih nakon utvrivanja zadnje cijene, a prije donoenja odluke o likvidaciji, pri emu se transakcije s imovinom Fonda mogu obavljati iskljuivo za potrebe njegove likvidacije. Od dana donoenja odluke o likvidaciji, Fondu se ne mogu naplaivati nikakve naknade osim naknada banci depozitaru, trokova vezanih uz postupak likvidacije i njene revizije, te trokova sainjavanja i podnoenja polugodinjih ili revidiranih godinjih izvjetaja vlasnicima udjela u Fondu, nastalih tokom trajanja postupka likvidacije Fonda. U postupku provedbe likvidacije sva imovina Fonda se prodaje, a obaveze Fonda dospjele do dana donoenja odluke o likvidaciji se podmiruju. Preostala neto vrijednost imovine Fonda se raspodjeljuje vlasnicima udjela razmjerno njihovom udjelu u Fondu.

  Pripajanje fonda

  Drutvo moe pokrenuti postupak pripajanja Fonda uz prethodnu saglasnost Komisije. Ovisno o poveanju odnosno smanjenju vrijednosti udjela fondova (pripojenih fondova i fonda preuzimatelja) koji uestvuju u pripajanju, svaki investitor e dobiti odgovarajui broj udjela u

 • 12

  fondu preuzimatelju. Pripajanje se ne smatra ulaskom ili izlaskom iz fonda, te se investitorima ne naplauje ulazna odnosno izlazna naknada.

  Trokovi i naknade

  Na teret imovine Fonda mogu se isplaivati samo naknade i trokovi predvieni Prospektom Fonda. Trokovi upravljanja Fondom ine vaan faktor pri odabiru Fonda, jer investitori snose trokove upravljanja Fondom na nain da oni terete imovinu Fonda, a time i imovinu investitora, te u skladu s tim, vremenom mogu biti od uticaja na visinu prinosa Fonda. Imovini Fonda mogu se zaraunati sljedee naknade i trokovi upravljanja:

  Naknada za upravljanje

  Fondu e se naplaivati naknada za upravljanje uveana za poreznu obavezu, ukoliko takva obaveza postoji. Naknada za upravljanje u iznosu od najvie 1,00% godinje od neto vrijednosti imovine izraunava se svakodevno jednostavnim kamatnim raunom na osnovu dnevne neto vrijednosti imovine Fonda. Tako obraunata naknada kumulirano e se isplaivati Drutvu jednom mjeseno. Drutvo zadrava pravo kupcima udjela u Fondu odobriti smanjenje naknade za upravljanje za maksimalno 30% o emu Drutvo moe donijeti posebnu odluku. Drutvo moe donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje, a u skladu sa Zakonom, te o tome obavijestiti vlasnike udjela.

  Ulazna naknada

  Prilikom kupovine udjela u Fondu investitoru se ne obraunava i ne naplauje ulazna naknada. Drutvo moe donijeti odluku o promjeni visine ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom, o emu je duno obavijestiti Komisiju i tu informaciju objaviti najmanje u jednim dnevnim novinama te izvriti odgovarajue izmjene u Prospektu Fonda.

  Izlazna naknada

  Prilikom prodaje dijela ili cjelokupnog iznosa udjela u fondu, investitoru se ne obraunava i ne naplauje izlazna naknada. Drutvo moe donijeti odluku o promjeni visine izlazne naknade, o emu je duno obavijestiti Komisiju i tu informaciju objaviti najmanje u jednim dnevnim novinama te napraviti odgovarajue izmjene u Prospektu Fonda.

  Ostali trokovi

  Trokovi koji se mogu knjiiti direktno na teret investitora ili Fonda i koji terete Fond u visini stvarno nastalih su: a) naknada i trokovi koji se plaaju banci depozitaru, b) trokovi i provizije vezane uz sticanje ili prodaju imovine, c) trokovi voenja registra udjela, ukljuujui trokove izdavanja potvrda o kupovini/otkupu ili stanju udjela, ako je to potrebito, te trokove isplate udjela u dobiti, d) trokovi godinje revizije, e) trokovi izrade, tampe i potarine vezani uz polugodinje i godinje izvjetaje vlasnicima udjela, f) sve propisane naknade koje se plaaju Komisiji,

 • 13

  g) porezi koje je Fond duan platiti na svoju imovinu ili dobit, h) trokovi objave izmjena prospekta i drugih propisanih obavijesti, i i) ostali trokovi odreeni posebnim zakonima, Statutom i Prospektom fonda. Svi navedeni trokovi i naknade uticat e na prinos Fonda te e se oduzimati od vrijednosti imovine Fonda. Svim investitorima u Fondu bit e prezentirani prinosi nakon svih prije navedenih trokova. Drutvo za svaku poslovnu godinu izraunava i objavljuje pokazatelj ukupnih trokova u skladu sa odredbama Zakona. Pokazatelj ukupnih trokova Fonda ne smije prelaziti 3,5% godinje neto vrijednosti imovine Fonda.

  Porezni tretman Fonda i investitora

  Imovina Fonda teretit e se za sve porezne obaveze koje se odnose na poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom prema vaeim poreznim propisima FBiH i BiH, ukljuujui porezne obaveze koje je Fond duan podmiriti na svoju imovinu ili dobit, kao i za trokove regulisanja poreznih obaveza i zahtjeva za povrat navedenih poreza. Prema postojeim poreznim propisima u FBiH, imovina Fonda ne podlijee nikakvim poreznim optereenjima. Investitorima se preporuuje individualna upuenost o moguim poreznim posljedicama koje za njih mogu proizii s osnove vlasnitva ili raspolaganja udjelima u Fondu s obzirom na mjerodavne domae i strane porezne propise ili meunarodne ugovore s poreznim obiljejima ili posljedicama.

  Osnovni rizici ulaganja u fond

  Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje odreenih rizika. Openito, rizik ulaganja na tritu kapitala je vjerovatnost ili mogunost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajui ili negativan. Pri donoenju odluka o ulaganju, Drutvo e, uvaavajui naela profitabilnosti, likvidnosti, sigurnosti i disperzije rizika, svako pojedino ulaganje sagledati u okviru rizinosti ukupne imovine Fonda. U sluaju Fonda, nezadovoljavajui ili negativan prinos moe nastati kao posljedica sljedeih rizika: 1. Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (trini rizik), 2. Politiki rizik zemalja u koje je uloena imovina Fonda, 3. Rizik promjene kurseva (valutni rizik), 4. Kreditni rizik, 5. Rizik svojstven prirodi Fonda, promjene neto vrijednosti fonda i likvidnosti fonda, 6.Oprativni rizik.

  1.Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (trini rizik)

  Trini rizik: Trini rizik je rizik gubitka za fond koji moe nastati zbog oscilacija trinih cijena imovine iz portfelja fonda, kao posljedica promjena razliitih trinih okolnosti. Fond je prvenstveno izloen kamatnom i valutnom riziku, kao podvrstama trinog rizika.

  Kamatni rizik: je vrsta trinog rizika, a predstavlja rizik promjene vrijendosti ulaganja usljed promjena kamatnih stopa. Ulaganjem u obveznice Fond se izlae riziku promjena cijena obveznica uslijed promjene trinih kamatnih stopa. Osjetljivost promjene cijena

 • 14

  dunikog vrijednosnog papira na promjene kamatnih stopa mjeri se modificiranom duracijom, pri emu vea modificirana duracija odgovara veoj osjetljivosti na kamatni rizik. Druvo e rizikom kamatnih stopa upravljati diverzifikacijom ulaganja u instrumente razliitih dospijea i praenjem modificirane duracije.

  2.Politiki rizik zemalja u koje je uloena imovina Fonda

  Imovina Fonda biti e uloena u finansijske instrumente na inostranim finansijskim tritima u skladu sa navedenom strategijom ulaganja. Obzirom na naelnu mogunost da eventualne politike krize u zemljama kojima pripadaju navedena finansijska trita mogu imati uticaj na vrijednost imovine Fonda te na rizik druge ugovorne strane i mogunost da druga strana ugovornog posla na finansijskim tritima nee u cijelosti ili djelimino podmiriti svoje obaveze prema Fondu, Drutvo dnevno prati izloenost riziku druge ugovorne strane te kontinuirano osigurava usklaenost izloenosti s ogranienjima propisanim Zakonom i podzakonskim aktima.

  3.Rizik promjene kurseva (valutni rizik)

  Imovina Fonda moe biti uloena u finansijske instrumente denominirane u razliitim valutama, ime se tako uloeni dio imovine izlae riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu na konvertibilnu marku - obraunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u Fondu.

  4.Kreditni rizik

  Kreditni rizik predstavlja vjerovatnost da emitent finansijskog instrumenta odnosno dunik po finansijskom instrumentu koji je ukljuen u imovinu Fonda, ili osoba s kojom u svoje ime a za raun Fonda Drutvo zakljui poslove na finansijskim tritima, nee biti u mogunosti u cjelosti ili djelomino podmiriti svoje obaveze o dospijeu, to bi negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda. Drutvo e upravljati kreditnim rizikom ulaui sredstva na nain opisan u strategiji ulaganja, strogo potujui zadana ogranienja ulaganja u pojedine instrumente.

  Rizik koncentracije kao podvrsta kreditnog rizika odnosi se na mogunost finansijskog gubitka usljed znaajne izloenosti fonda prema pojedinim izdavateljima ili grupama izdavatelja, gospodarskim sektorima ili geografksim podrujima. Drutvo dnevno prati izloenost riziku koncentracije u izdavatelju te osigurava usklaenost s ogranienjima propisanim Zakonom i podzakonskim aktima.

  Rizik namire je posebna vrsta kreditnog rizika, a predstavlja mogunost da realizacija ili namira zakljuenih transakcija bude oteana ili potpuno onemoguena. Prilikom sklapanja poslova za raun Fonda na finansijskim tritima Drutvo ugovara rokove i nain namire u skladu s uobiajnom poslovnom praksom za pojedino trite

  5.Rizik svojstven prirodi Fonda, promjene neto vrijednosti fonda i likvidnosti fonda:

  je rizik da se imovina Fonda nee moi unoviti u dovoljno kratkom vremenskom roku i po cijeni koja je priblino jednaka fer vrijednosti te da fond nee biti u mogunosti u svakom trenutku ispunjavati zahtjeve za otkup udjela iz fonda. Rizik likvidnosti na razini ulaganja odnosi se na mogunost prodaje imovine u koju ulae Fond. Fond ulae u visokolividne vrijednosne papire i instrumente trita novca. Drutvo vodi rauna o likvidnosti vrijednosnog papira prilikom donoenja investicijske odluke. Rizik likvidnosti na razini Fonda. odnosi se na mogunost otkupa udjela iz Fonda U svrhu upravljanje rizikom likvidnosti Drutvo periodino procjenjuje likvidnost na razini ulaganja u odnosu na rizik isplata na razini Fonda, te nastoji ulaganja uskladiti s potrebama.

 • 15

  6.Operativni rizik

  Operativni rizik je rizik gubitka za Fond zbog neprikladnih ili neuspjelih procesa, postupaka i

  propusta koji se odnose na ljudske resurse ili sisteme unutar drutva za upravljanje ili zbog

  eksternih uticaja ili dogaaja, ukljuujui i pravni (npr. Rizik promjene poreznih propisa) i

  dokumentacijski rizik te rizik koji proizilazi iz postupka trgovanja, namire i vrednovanja koji se

  provode u ime Fonda. Drutvo nastoji eliminisati ili smanjiti pojavu i uticaj operativnih rizika

  uspostavljanjem samostalnih organizacijskih jedinica i jasnim razgranienjem odgovornosti,

  usvajanjem poslovnih politika i procedura te uspostavljanjem sistema kontrola koji su potrebni u

  provoenju redovnih poslovnih aktivnosti.

  S obzirom na strategiju upravljanje i volatilnost cijene udjela fond Raiffeisen Cash je nisko rizian.

  Izjava o investiranju

  Drutvo ne daje garanciju investitoru da e mu uloena sredstva u istom iznosu biti vraena, odnosno da e se ulaganjem u Fond poveati. Ulaganje u Fond nije bankovni depozit i kao takav nije osiguran od strane Agencije za osiguranje depozita BiH niti od neke druge finansijske institucije. Drutvo je Prospektom definisalo strategiju ulaganja na novanom i obveznikom tritu i time kategorisalo Fond kao fond niskog rizika.

  RAIFFEISEN INVEST DRUTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA D.O.O. SARAJEVO

  Pravni oblik

  Raiffeisen Invest Drutvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo je drutvo s ogranienom odgovornou za upravljanje investicijskim fondovima sa sjeditem u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb. Osniva i jedini (stopostotni) vlasnik je Raiffeisen Bank d.d. BiH sa sjeditem u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb. Osnovni kapital Drutva u iznosu od 945.423,90 KM u cjelosti je uplaen u novcu. Drutvo je osnovano Odlukom Skuptine Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina od 19.07.2011. godine, a upisano u sudski registar Opinskog suda u Sarajevu dana 21. septembra 2011. godine (MBS: 65-01-0754-11). Djelatnost Drutva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Poslovanje Drutva odobreno je Rjeenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH, br.05/1-19-283-1/11od 18.08.2011. Drutvo odgovara samo za obavljanje djelatnosti upravljanja Fondom u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima i drugih mjerodavnih propisa, te Prospekta i Statuta Fonda. Drutvo e upravljanje imovinom Fonda voditi s panjom savjesnog privrednika i dobrog strunjaka, neovisno o Banci depozitaru i iskljuivo u interesu investitora u Fond, uvaavajui pri tom naela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika. Osim navedenog, Drutvo ne preuzima nikakvu dodatnu odgovornost za poslovanje Fonda. Posebno, niti Drutvo, niti Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, ne garantiraju za dobit niti za povrat glavnice. Unutar ovlatenja utvrenih Zakonom o investicijskim fondovima, drugim mjerodavnim propisima i Prospektom i Statutom Fonda, Drutvo e samostalno donositi poslovne odluke. Drutvo ne odgovara za rezultate poslovanja Fonda koji su posljedica odluka Drutva donesenim u skladu s naprijed navedenim propisima, te Prospektom i Statutom Fonda.

  Osim fondom Raiffeisen CASH Drutvo upravlja i fondom Raiffeisen BALANCE otvoreni investicijski

  fond s javnom ponudom.

 • 16

  Organi Drutva

  Organi Drutva su Uprava, Nadzorni odbor i Skuptina.

  Uprava

  Lejla Baljevi Ramovi, direktor Raiffeisen INVEST d.o.o. Sarajevo. Godine 2008. stekla je zvanje magistra ekonomskih nauka Ekonomskog Fakulteta u Sarajevu, te zvanje MBA kod Unverziteta u Delaware, SAD. Posjeduje dogogodinje iskustvo na tritu kapitala BiH. Karijeru je zapoela u Vakufskoj banci dd Sarajevo i UNDP-u, a 2003. godine nastavlja karijeru na poziciji rukovodioca Odjela za trgovinu, analize i korporativno upravljanje Raiffeisen BROKERS doo Sarajevo i istu uspjeno obavlja sve do 2009. kada preuzima funkciju direktora. Pripajanjem drutva Raiffeisen BROKERS doo Sarajevo drutvu Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina u maju 2011. godine, radni angaman nastavlja na poziciji rukovodioca Odjela trita kapitala. Od septembra 2011. godine preuzima poziciju direktora drutva Raiffeisen INVEST d.o.o. Sarajevo. Dodatnu edukaciju stekla je poloivi ispit za investicijskog savjetnika. Alma Sari, Izvrni Direktor Raiffeisen Invest d.o.o. Sarajevo. Magistar ekonomskih nauka, poslovna ekonomija Ekonomskog Fakulteta u Sarajevu. Tokom 2004. godine stie zvanje certificiranog raunovoe, a 2006. godine i licencu investicijskog savjetnika. Poslovnu karijeru zapoinje u Drutvu za upravljanje fondovima Market Investment Group d.o.o. Sarajevo, nakon ega od 2005.godine karijeru nastavlja u odjelu Riznice Volksbank BH d.d. U istoj banci, vri funkciju Zamjenika Voe Riznice do septembra 2011. godine kada preuzima poziciju izvrnog direktora drutva Raiffeisen Invest d.o.o. Sarajevo.

  Nadzorni odbor

  Mirha Hasanbegovi, izvrna direktorica lanica Uprave Raiffeisen BANK d.d. Bosna i

  Hercegovina, odgovorna za poslove iz podruja Retail poslovanja. Doplomirala je 1999. godine na

  Odjelu za ekonomiju i menadment na Meunarodnom univerzitetu u Kuala Lumpuru u Maleziji.

  2002. godine stie zvanje Magistra ekonomskih nauka na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u

  Sarajevu. Do preuzimanja pozicije izvrnog direktora Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, od

  aprila 2007. godine do februara 2015. godine, obavlja fukciju direktora Retail prodaje i

  distributivnih kanala. Takoer, iskustvo stie na rukovodeim pozicijama u HVB Central Profit

  banci, a prije toga u Bank One Chicago, Central Profit banci, te u Island & Peninsula Kuala Lumpur.

  Prolazi niz obuka i treninga iz domena linog usavravanja, te postaje procjenitelj za vrhunske

  izvoae Raiffeisen Bank International (RBI) u Centru za procjenu (talenti RBI). Funkciju izvrnog

  direktora Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina vri od marta 2015. godine. Takoer,

  predsjednik je Nadzornog odbora Raiffeisen INVEST d.o.o. Sarajevo, a obavlja i funkciju lana

  Nadzornog odbora Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo te lana Nadzornog odbora UNIQA

  Osiguranja d.d. Sarajevo.

  Karlheinz Dobnigg, direktor Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, rukovodi poslovima iz sljedeih podruja odgovornosti: Podrka i nadzor (Marketing i odnosi s javnou, Kadrovski poslovi, Sprovoenje zakonitosti u poslovanju Banke, Sekretarijat Banke), Riznica i finansijska trita i investicijsko bankarstvo, supsidijarnim licima Banke kao i Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo. 1992. godine zavrio Academy of Economics Bruck/Mur, nakon ega uspjeno zavrava i trogodinji Trainee program u Bank Austria Creditanstalt. 2002. godine zavrava i Bank Austria

 • 17

  Creditanstalt Cyber School. Zvanje Magistra ekonomije iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja stie 2012. godine. Prije preuzimanja pozicije direktora Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, radno iskustvo stekao je na poziciji lana Uprave Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, te na rukovodeim pozicijama u Novoj Banjalukoj banci, HVB Central Profit banci i Bank Austria Creditanstalt. Funkciju direktora Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina vri od jula 2014. godine. Takoer, obavlja funkciju predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo, lan je Nadzornog odbora Raiffeisen INVEST d.o.o. Sarajevo i Upravnog odbora Udruenja banaka Bosne i Hercegovine. Peter ilinek, CFA, Rukovodilac Steering-a Grupacije, Odjeljenje za Srednju i Istonu Evropu pri Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, lan Nadzornog odbora drutva Raiffeisen Invest doo, Sarajevo. 2000.g. stekao zvanja magistra na Pravnom fakultetu i Fakultetu za menadment, pri Comenius univerzitetu u Bratislavi, Slovaka. 2015.g. poloio ispit za ovlatenog finansijskog analitiara te postao vlasnik licence ovlatenog finansijskog analitiara. Za Raiffeisen grupaciju radi od 2002.g. kada je angaovan od strane Tatra banke u Slovakoj. Nakon 2. godine prelazi u segment upravljanja imovinom fondova, prvo u Tatra Asset Management, a zatim u Dobrovoljni penzioni fond Tatra banke od 2006.g. Od 2009.g. do 2012.g. obnaa funkciju lana uprave oba drutva, odgovornog za razvoj proizvoda, prodaju i distribuciju fondova. 2012.g. prelazi na poziciju regionalnog menadera upravljanje imovinom fondova RBI za Srednju i Istonu Evropu, odgovornog za razvoj poslova upravljanje imovinom fondova i zastupanje RBI u podrunicama u Slovakoj i Srbiji. 2017.g. postaje Rukovodilac Steering-a Grupacije pri Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., odgovoran za nadgledanje poslova drutva za upravljanje fondovima RBI u Srednjoj i Istonoj Evropi te zastupanje RBI u podrunicama u Albaniji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

  Skuptina

  Skuptinu ini Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina kao jedini lan Drutva.

  REVIZOR

  Ovlateni revizor Fonda je Baker Tilly Re Opinion d.o.o. iz Sarajeva, adresa Grbavika 4/IV.

  BANKA DEPOZITAR

  Banka depozitar je banka koja za potrebe fonda obavlja poslove uvanja zasebne imovine fonda, poslove voenja posebnih rauna za imovinu fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, te obavlja druge poslove u skladu sa odredbama Zakona i propisom Komisije. Banka Depozitar Fonda je UniCredit Bank d.d., sa sjeditem u Mostaru, Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar, sa dozvolom Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH za obavljanje poslova depozitara fonda na tritu vrijednosnih papira Federacije BiH broj: 05/1-19-66/08 od 14.02.2008. godine i skrbnika na tritu vrijednosnih papira Federacije BiH broj: 04-19-168/07 od 10.12.2007. godine, dozvola za obavljanje poslova skrbnika na tritu vrijednosnih papira Republike Srpske izdata Rjeenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS, broj: 01-UP-051-1225/10 produena 29.04.2016. godine.

 • 18

  Pored uvanja posebne imovine fonda, voenja posebnih rauna za imovinu svakoga pojedinog fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, banka depozitar obavlja sljedee poslove:

  osigurava da se prodaja i otkup udjela za raun fonda obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima fonda, ukoliko je to predvieno prospektom i statutom fonda,

  otkupljuje i isplauje udjele, vodi rauna da je izraun neto vrijednosti pojedinih udjela u fondu obavljen u skladu sa

  Zakonom, mjerodavnim propisima te prospektom i statutom fonda,

  izvrava naloge drutva za upravljanje u vezi s transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja ini portfolio fonda, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Komisije, prospektom i/ili statutom fonda, te osigurava da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novana potraivanja budu naplaena u zakonskim ili ugovornim rokovima,

  naplauje sve prihode i druga prava dospjela u korist fonda, a koja proizlaze iz njegove imovine,

  obezbjeuje da se prihodi Fonda koriste u skladu sa Zakonom i prospektom i/ili statutom fonda, te da su trokovi koje plaa Fond u skladu sa uslovima iz prospekta i/ili statuta fonda, odredbama Zakona i drugih propisa,

  obavlja druge poslove koji su predvieni ugovorom zakljuenim sa drutvom za upravljanje, vodi evidenciju poslovanja koje obavlja kao banka depozitar svakoga pojedinog fonda i

  redovno usklauje s evidencijom drutva za upravljanje,

  prijavljuje Komisiji krenje ovoga Zakona i ugovora od strane drutva za upravljanje u sluaju da drutvo za upravljanje odbije prihvatiti njen zahtjev za prestankom takvog krenja,

  revizorima i drugim osobama ovlatenim za obavljanje uvida, ukljuujui i Komisiju, omoguuje pristup podacima i raunima vezanim uz fond i njegovu imovinu.

  DATUM IZDAVANJA I STUPANJA NA SNAGU

  Odobrenje Prospekta i njegovih izmjena i dopuna od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH u skladu sa Zakonom predstavlja uslov za valjanost i primjenu Prospekta Fonda. Ovaj Preieni tekst obuhvata Prospekt Fonda broj 50/11 od 01.12.2011. godine koji je Komisija

  za vrijednosne papire odobrila dana 05.12.2011. godine svojim Rjeenjem broj 05/1-19-491/11 od

  kada je i poela njegova primjena, izmjene i dopune broj 222/14 od 04.03.2014. godine koje ne

  podlijeu prethodnoj saglasnosti od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH, izmjene i dopune

  broj 1893/16 od 04.10.2016. godine na koje je Komisija za vrijednosne papire FBiH dala

  odobrenje dana 01.02.2017. godine svojim Rjeenjem broj 05/1-19-02/17.godine i izmjene i

  dopune broj 2086/17 od 21.12.2017. godine na koje je Komisija za vrijednosne papire FBiH dala

  prethodnu saglasnost dana 16.11.2017. godine svojim Rjeenjem broj 05/3-19-361/17 i prethodnu

  saglasnost dana 21.12.2017. godine svojim Rjeenjem broj 05/3-19-423/17 .

  Sarajevo, 21.12.2017. Broj:2086-a/17

  Predsjednik Nadzornog odbora Mirha Hasanbegovi

 • 1

  Raiffeisen CASH otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

  STATUT

  Preieni tekst

 • 2

  Uvodne odredbe

  lan 1. Odredbama ovog Statuta ureuju se uslovi i pravila poslovanja Raiffeisen CASH otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje u tekstu: Fond), te se ureuju pravni odnosi drutva

  Raiffeisen Invest Drutvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo (dalje u tekstu: Drutvo) s vlasnicima udjela u Fondu (dalje u tekstu: Investitori). Ovaj Statut ne sadri nuno potpune podatke i/ili informacije koji su navedeni u Prospektu Fonda, te se Investitorima i potencijalnim investitorima preporuuje da detaljno i u cjelosti proitaju sadraj Prospekta Fonda.

  lan 2.

  Statut Fonda prilae se Prospektu i ini njegov sastavni dio. Iznimno, Statut ne mora biti priloen Prospektu Fonda u sluaju da Prospekt predvia da e vlasniku udjela Statut biti dostavljen na njegov zahtjev, odnosno mjesto gdje e Statut Fonda biti dostupan na uvid. Osnovni podaci o Fondu

  lan 3. Naziv fonda: Raiffeisen CASH otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Skraeni naziv Fonda: OIF Raiffeisen CASH U inostranom poslovanju Fond posluje pod nazivom Fonda: Raiffeisen CASH. Sjedite fonda: Sarajevo, Zmaja od Bosne bb.

  lan 4.

  Fond osniva i njime upravlja Raiffeisen Invest Drutvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, sa sjeditem u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb. Poslovanje Drutva odobreno je Rjeenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH, br.05/1-19-283-1/11 od 18.08.2011. Fond je osnovan odlukom Nadzornog odbora Drutva dana 22.11.2011. na neodreeno vrijeme i moe prestati poslovati samo u sluajevima i na nain odreen Zakonom, Statutom i Prospektom Fonda. Rjeenjem Komisije br.05/1-19-419/11 od 05.12.2011.godine izdata je dozvola za osnivanje Fonda. Rjeenjem Komisije br.05/1-19-451/11 od 11.1.2012. godine, Drutvu je izdata dozvola za upravljanje Fondom. Prvi obraun Neto vrijednosti imovine Fonda je obavljen 12.1.2012. godine. Dostupnost informacija

  lan 5. Uvid u godinji i polugodinji izvjetaj o poslovanju, te primjerak Prospekta i Statuta Fonda kao i sve dodatne informacije o Fondu dostupne su u sjeditu Drutva , kao i na prodajnim mjestima ovlatenim za prodaju udjela Fonda (detaljni pregled ovlatenih prodajnih mjesta dostupan na internet stranici Drutva), svakim radnim danom u toku radnog vremena, kao i na internet stranici Drutva.

 • 3

  Prikupljanje sredstava Fonda i politika ulaganja

  lan 6. Novana sredstva prikupljaju se izdavanjem udjela u Fondu javnom ponudom, te prodajom udjela svim zainteresiranim investitorima u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima (Slubene Novine FBiH, br. 85/08 u daljnjem tekstu: Zakon), te Prospektom Fonda.

  lan 7. Sredstva Fonda ulagat e se na tritima novca i kapitala, u skladu s odredbama Prospekta Fonda. Pri ulaganju sredstava Fonda Drutvo e se pridravati ogranienja utvrenih Zakonom. Imovina i udjeli Fonda

  lan 8. Neto vrijednost imovine Fonda odreuje se tako da se u skladu sa Zakonom i drugim vaeim propisima prvo odredi vrijednost finansijskih instrumenata u koje je uloena imovina Fonda. Od vrijednosti imovine oduzima se vrijednost obaveza Fonda te, nakon toga, trokova koji se prema ovom Prospektu oduzimaju od imovine Fonda. Cijena udjela u Fondu se izraunava dijeljenjem neto vrijednosti imovine Fonda s brojem izdanih udjela. Broj izdanih udjela jednak je broju udjela u trenutku izrauna cijene, uzevi u obzir prodaju i otkupe izvrene od trenutka zadnjeg izrauna cijene do trenutka izrauna nove cijene. Vrijednost imovine Fonda tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca ne smije pasti ispod 1.000.000,00 (jedan milion) KM. U sluaju da vrijednost imovine Fonda tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca padne ispod prethodno naznaenog iznosa Fond mora biti likvidiran ili pripojen drugom fondu. Vrijednost imovine Fonda Drutvo izraunava svakog radnog dana za prethodni dan, najkasnije do 16.00 sati. Vrijednost imovine Fonda se objavljuje svakodnevno na internet stranici Drutva.

  lan 9.

  Vrijeme utvrivanja vrijednosti imovine Fonda, te uslovi izrauna i objave cijene udjela utvreni su Prospektom Fonda. Investicijski ciljevi, strategija i ogranienja ulaganja

  lan 10. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje to veeg prinosa na kratkorono ulaganje imovine Fonda uz ostvarenje to vee stabilnosti cijene udjela Fonda. S obzirom na investicijski cilj Fonda, Fond je trajno izloen novanom i obveznikom tritu, ulaganjem ne manjem od 60% neto imovine Fonda u finansijske instrumente ije dospijee nije due od godinu dana. Pored navedenog, strategija Fonda omoguava ulaganje u finansijske instrumente na tritu BiH, dravama lanicama Evropske unije i dravama koje nisu lanice Evropske unije. Strategijom ulaganja imovine Fonda utvruju se osnovni ciljevi i naela ulaganja, kako bi se ouvala vrijednost udjela Fonda uz istovremeno ostvarivanje atraktivnije stope prinosa u odnosu na aktuelnu stopu prinosa po osnovu tednje po vienju. Uvaavajui naela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni cilj Drutva je visoko profesionalno i odgovorno ulaganje prikupljenih novanih sredstava, te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi investitori imali stalnu i sigurnu mogunost unovenja udjela, uz to veu profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

 • 4

  Imovina Fonda ulae se u skladu sa Zakonom predvienim uslovima u sljedee finansijske instrumente:

  Oroeni depoziti i novac na raunima kod ovlatenih banaka u Bosni i Hercegovini, zemaljama lanicama Evropske unije (Zemlje lanice) i drugim dravama sa maksimalnim dospijeem od 12 mjeseci;

  Instrumenti trita novca izdati ili garantovani od strane Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili od strane Centralne Banke Bosne i Hercegovine, Zemalja lanica, lokalnih vladinih jedinica ili centralnih banaka Zemalja lanica, evropske Centralne banke, evropske Investicione banke, zemalja koje nisu lanice, saveznih jedinica u sluaju saveznih zemalja, ili od strane javnog meunarodnog tijela ije su lanice jedna ili vie Zemalja lanica;

  Investicijski fondovi koji preteno ulau u niskorizine instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja u BiH, Zemljama lanicama i zemalja koje nisu lanice;

  Dugoroni duniki vrijednosni papiri izdati ili garantovani od strane Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili od strane Centralne Banke Bosne i Hercegovine, Zemalja lanica, lokalnih vladinih jedinica ili centralnih banaka Zemalja lanica, evropske Centralne banke, evropske Investicione banke, zemalja koje nisu lanice, saveznih jedinica u sluaju saveznih zemalja, ili od strane javnog meunarodnog tijela ije su lanice jedna ili vie Zemalja lanica i dugoroni duniki vrijednosni papiri banaka registriranih u Bosni i Hercegovini ili Zemlji lanici ili zemljama koje nisu lanice.

  Valutna eksponiranost Fonda prema KM i EUR-u iznosi minimalno 70% neto vrijednosti Fonda. Fond moe ulagati vie od 35% neto imovine Fonda u finansijske instrumente iji je izdavatelj ili garant drava BiH, entiteti FBiH i Republika Srpska, jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili Centralna Banka Bosne i Hercegovine , Zemlja lanica, zemlja lanica CEFTA-e, ili zemlja lanica OECD-a, u skladu sa Zakonom predvienim uslovima. Prilikom ulaganja u udjele investicijskih fondova Druto e voditi rauna da nivo zatite investitora i obaveza izvjetavanja i informiranja investitora u takve fondove bude najmanje jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, naroito u pogledu ogranienja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlateni od Komisije ili odgovarajuih nadlenih organa u dravi lanici ili dravi koja nije lanica Evropske unije, te da je prospektom ili statutom fonda u ije se udjele ulae predvieno da najvie 10% imovine fonda moe biti uloeno u dionice ili udjele drugih fondova. Ukoliko se imovina Fonda ulae u udjele investicijskih fondova naknada za upravljanje koja se naplauje na teret imovine tih fondova ne smije biti vea od 1,5% godinje. Ukoliko se imovina Fonda ulae u udjele investicijskih fondova kojima direktno ili indirektno upravlja isto drutvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo drutvo s kojim je to drutvo povezano zajednikom upravom ili vladajuim uticajem, ili direktnim ili neizravnim meusobnim vlasnikim udjelom na takva se ulaganja Fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada. Ulaganje u terminske i opcijske ugovore, prenosive vrijednosne papire i instrumente trita novca sa ugraenim izvedenicama i druge finansijske izvedenice moe se koristiti u svrhu zatite imovine Fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno poveanja prinosa i smanjenja trokova Fonda. Koritenjem finansijskih izvedenica nee se mijenjati investicijska strategija, niti poveavat izloenost rizicima iznad onih definisanih Prospektom, Statutom Fonda i Zakonom. Ukupna izloenost Fonda prema finansijskim izvedenicama ni u kom sluaju ne smije biti vea od neto vrijednosti imovine Fonda.

 • 5

  Drutvo e investirati imovinu Fonda u vrijednosne papire i na trita na kojima e, prema procjeni Drutva, ostvariti najbolji prinos, pri emu e se pored navedenih ogranienja ulaganja utvrenih Prospektom, pridravati i ogranienja ulaganja utvrenih Zakonom i podzakonskim aktima. U sluaju prekoraenja ogranienja ulaganja koja su posljedica kretanja cijena na tritu, Drutvo nastojei sauvati interese investitora, duno je uskladiti ulaganje Fonda u razumnom vremenskom periodu, nastojei pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguu mjeru. Rizici ulaganja u Fond

  lan 11. Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje odreenih rizika. Openito, rizik ulaganja na tritu kapitala je vjerovatnost ili mogunost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajui ili negativan. U sluaju Fonda, nezadovoljavajui ili negativan prinos moe nastati kao posljedica sljedeih rizika: 1. Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (trini rizik), 2. Politiki rizik zemalja u koje je uloena imovina Fonda, 3. Rizik promjene kurseva (valutni rizik), 4. Kreditni rizik, 5. Rizik svojstven prirodi Fonda, promjene neto vrijednosti fonda i likvidnosti fonda, 6.Operativni rizik. Ulaganje u Fond nije bankovni depozit i kao takav nije osiguran od strane Agencije za osiguranje depozita BiH niti od neke druge finansijske institucije. Prava iz udjela u Fondu

  lan 12. Sticanjem udjela u Fondu i upisom u registar vlasnika udjela koji vodi Drutvo, investitori stiu nie naznaena prava po osnovu vlasnitva udjela Fonda: 1. pravo na obavjetenost (polugodinji i godinju izvjetaji), 2. pravo na udio u dobiti Fonda, 3. pravo na prodaju udjela Fondu, odnosno obaveza otkupa udjela, 4. pravo na isplatu dijela likvidacijske mase Fonda. Prethodno naznaena prava iz udjela u Fondu vlasnici udjela ostvaruju u skladu s Zakonom, Prospektom i Statutom Fonda. Sticanje i raspolaganje udjelima u Fondu

  lan 13. Svaki zainteresirani investitor moe kupiti udjele u Fondu uplatom novanih sredstava na raun Fonda, uz podnesen zahtjev za kupovinu udjela u sjeditu Drutva ili ovlatenom prodajnom mjestu, na osnovu ega stie udio u Fondu. Nain i uslovi kupovine udjela u Fondu navedeni su Prospektom Fonda. Poetna vrijednost udjela u Fondu iznosi 100,00 KM. Najnii novani iznos uplata u Fond svakog pojedinog investitora prilikom prve uplate iznosi 500,00 KM, dok minimalan novani iznos prilikom svake naredne uplate iznosi 100,00 KM

  lan 14. Svaki vlasnik udjela u Fondu moe u svakom trenutku sve udjele ili odreeni broj udjela unoviti prodajom Fondu pod uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Svaki vlasnik udjela u

 • 6

  Fondu moe u toku radnog vremena u sjeditu Drutva ili na ovlatenom prodajnom mjestu podnijeti zahtjev za potpunu ili djelominu prodaju udjela Fondu i na taj nain istupiti iz Fonda. Prilikom predaje zahtjeva za prodaju vaee je stanje udjela zabiljeeno u registru udjela Fonda koje vodi Drutvo.

  lan 15. Nain i uslovi prodaje udjela Fondu, odnosno obaveza otkupa udjela, utvreni su Prospektom

  Fonda. Kupovina udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan uplate a danom

  uplate smatra se dan priliva novanih sredstava. Prodaja odnosno otkup udjela Fonda obavlja se

  po cijeni udjela koja vrijedi na dan zaprimanja pisanog zahtjeva za prodaju. U roku od najvie tri

  radna dana od dana prijema pisanog zahtjeva za prodaju udjela investitoru e biti isplaena

  ukupna prodajna cijena udjela utvrena na dan prijema zahtjeva, umanjena za iznos izlazne

  naknade obraunate u skladu sa odredbama Prospekta i Statuta Fonda.

  Naknade i trokovi Fonda

  lan 16. Trokovi upravljanja Fondom ine vaan faktor pri odabiru Fonda, jer investitori snose trokove upravljanja Fondom na nain da oni terete imovinu Fonda, a time i imovinu investitora te u skladu s tim, vremenom mogu biti od uticaja na visinu prinosa Fonda

  Fondu e se naplaivati naknada za upravljanje Fondom u iznosu 1,00% neto vrijednosti imovine Fonda godinje, a koja u cijelosti pripada Drutvu. Naknada se uveava za poreznu obavezu, ako takva obaveza postoji (prema trenutno vaeim propisima ista ne postoji).

  Prilikom kupovine i prodaje udjela u Fondu, investitoru se nee obraunati ni naplatiti ulazna ni izlazna naknada.

  Trokovi koji se mogu knjiiti direkno na teret investitora ili otvorenoga investicijskog fonda sa javnom ponudom i koji terete fond u visini stvarno nastalih su:

  a) naknada i trokovi koji se plaaju banci depozitaru, b) trokovi i provizije vezane uz stjecanje ili prodaju imovine, c) trokovi voenja registra udjela, ukljuujui trokove izdavanja potvrda o kupovini/otkupu ili stanju udjela, ako je to potrebito, te trokove isplate udjela u dobiti, d) trokovi godinje revizije, e) trokovi izrade, tampe i potarine vezani uz polugodinja i godinja izvjea vlasnicima udjela, f) sve propisane naknade koje se plaaju Komisiji, g) porezi koje je fond duan platiti na svoju imovinu ili dobit, h) trokovi objave izmjena prospekta i drugih propisanih obavijesti, i i) ostali trokovi odreeni posebnim zakonima, Statutom i Prospektom fonda. Porezni tretman Fonda i investitora

  lan 17. Imovina Fonda teretit e se za sve porezne obaveze koje se odnose na poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom prema vaeim poreznim propisima FBiH i BiH, ukljuujui porezne obaveze koje je Fond duan podmiriti na svoju imovinu ili dobit, kao i za trokove regulisanja poreznih obaveza i zahtjeva za povrat navedenih poreza. Prema postojeim poreznim propisima u FBiH, imovina Fonda ne tereti se nikakvim poreznim optereenjima.

 • 7

  Obustava otkupa i izdavanja udjela

  lan 18.

  Otkup udjela u Fondu moe se obustaviti ako Drutvo i banka depozitar smatraju da zbog iznimnih okolnosti nije mogue utvrditi tanu cijenu imovine iz portfelja Fonda te da postoje osnovani i dovoljni razlozi za obustavu otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela u Fondu. U sluaju nastupanja navedenih okolnosti, Drutvo e obustaviti i izdavanje udjela u Fondu. Obustavu otkupa i izdavanja udjela u Fondu Drutvo e bez odgode prijaviti Komisiji.

  lan 19.

  Obustava otkupa i izdavanja udjela u Fondu prestat e nakon to Drutvo i banka depozitar ocijene da je mogue odrediti tanu cijenu imovine iz portfelja Fonda, a najkasnije u Zakonom propisanim rokovima. Okolnost obustave otkupa udjela u Fondu, kao i obavijest o naknadnom nastavku poslovanja, Drutvo e objaviti u jednim dnevnim novinama koje se izdaju na teritoriju FBiH.

  Finansijski izvjetaji i obavijesti investitorima

  lan 20. Drutvo e u skladu sa odredbama Zakona i drugim mjerodavnim propisima izraivati polugodinje i revidirane godinje izvjetaje o poslovanju Fonda te ih dostavljati Komisiji u okviru propisanih rokova. Pored navedenog, Drutvo e Komisiji dostavljati i druge izvjetaje u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima. Polugodinji i revidirani godinji finansijski izvjetaji Fonda su dostupni investitorima iskljuivo na njihov pismeni zahtjev. Prospekt i Statut Fonda kao i dodatne informacije o Fondu dostupni su u sjeditu Drutva kao i prodajnim mjestima ovlatenim za prodaju udjela Fonda, svakim radnim danom u toku radnog vremena kao i na internet stranici Drutva. Drutvo e cijenu udjela u Fondu staviti javnosti na raspolaganje na internet stranici Drutva po svakom njezinom izraunu u skladu sa Zakonom. Drutvo e vlasnike udjela u Fondu, na njihov zahtjev, obavijestiti o cijeni udjela u Fondu. Drutvo izdaje i u pismenoj formi dostavlja vlasnicima udjela fonda izvod o stanju i prometu udjela u fondu u njihovom vlasnitvu najmanje jednom godinje. Drutvo je obavezno izdati izvod nakon registracije i svake promjene udjela u roku od osam dana od dana registracije u skladu sa odabranim nainom dostave izvoda, odnosno na pismeno podneseni zahtjev za izdavanje izvoda vlasnika udjela Fonda u roku od 3 radna dana od dana podnesenog zahtjeva.

  lan 21. Vlasnike udjela u Fondu Drutvo e obavijestiti o: stanju i prometima udjelima u Fondu u njihovom vlasnitvu, cijeni udjela u Fondu, revidiranim godinjim finansijskim izvjetajima Fonda, polugodinjim finansijskim izvjetajima Fonda, prijenosu upravljanja Fondom na novo drutvo za upravljanje, izmjenama Prospekta i/ili Statuta Fonda, te obustavi otkupa i izdavanja udjela Fonda. Smatrat e se da je Drutvo obavijestilo vlasnike udjela o podacima iz prethodnog stava ovog lana, ukoliko su podaci objavljeni i/ili uinjeni dostupnim u skladu sa odredbama Zakona, i ako Zakon propisuje da se isti podaci ne moraju lino dostaviti investitorima.

 • 8

  Raspolaganje s dobiti Fonda

  lan 22.

  Dobit Fonda utvruje se finansijskim izvjetajima i u cijelosti pripada vlasnicima udjela u Fondu. Cjelokupna se dobit reinvestira u Fond. Dobit Fonda sadrana je u cijeni jednog udjela, a vlasnici udjela realiziraju dobit na nain da djelomino ili u potpunosti prodaju svoje udjele u Fondu u skladu sa odredbama ovog Prospekta.

  Poslovna godina

  lan 23. Poslovnom godinom Fonda smatra se kalendarska godina koja poinje 1. januara i zavrava 31. decembra. Otkaz i likvidacija Fonda

  lan 24.

  Odluku o likvidaciji Fonda donosi Drutvo u sluajevima nastupa okolnosti predvienih Zakonom. Likvidaciju Fonda provodi Drutvo, osim u sluajevima u kojima je Drutvo u steaju ili mu je Komisija privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad. U sluaju nemogunosti provedbe likvidacije Fonda od strane Drutva, likvidaciju provodi banka depozitar Fonda. Likvidator je duan u roku od sedam dana od donoenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom Fonda, o tome obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire FBiH i sve vlasnike udjela u Fondu. Vlasnici udjela nemaju pravo zahtijevati rasputanje odnosno likvidaciju Fonda.

  lan 25. U postupku provedbe likvidacije sva imovina Fonda se prodaje, a obaveze Fonda dospjele do dana donoenja odluke o likvidaciji se podmiruju. Preostala neto vrijednost imovine Fonda se raspodjeljuje vlasnicima udjela srazmjerno njihovom udjelu u Fondu. Raiffeisen Invest Drutvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo

  lan 26. Fondom upravlja Raiffeisen Invest Drutvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo. Naziv Drutva: Raiffeisen Invest Drutvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Skraeni naziv: Raiffeisen Invest d.o.o. Sarajevo. Strani naziv drutva: Raiffeisen Invest d.o.o. Sarajevo, Fund Management Company Ltd. Sarajevo Sjedite: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo. Drutvo je osnovano Odlukom Skuptine Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina od 19.07.2011. godine. Poslovanje Drutva odobreno je Rjeenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH, br.05/1-19-283-1/11 od 18.08.2011., a 21. septembra 2011. godine je upisano u sudski registar Opinskog suda u Sarajevu (MBS: 65-01-0754-11).

  lan 27.

  Osniva i jedini lan Drutva je Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, sa sjeditem u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb. Osnovni kapital Drutva u iznosu od 945.423,90 KM, u novcu, u cjelosti je uplaen.

 • 9

  Biografije lanova Uprave i Nadzornog odbora Drutva

  lan 28.

  Uprava Lejla Baljevi Ramovi, direktor Raiffeisen INVEST d.o.o. Sarajevo. Godine 2008. stekla je zvanje magistra ekonomskih nauka Ekonomskog Fakulteta u Sarajevu, te zvanje MBA kod Unverziteta u Delaware, SAD. Posjeduje dogogodinje iskustvo na tritu kapitala BiH. Karijeru je zapoela u Vakufskoj banci dd Sarajevo i UNDP-u, a 2003. godine nastavlja karijeru na poziciji rukovodioca Odjela za trgovinu, analize i korporativno upravljanje Raiffeisen BROKERS doo Sarajevo i istu uspjeno obavlja sve do 2009. kada preuzima funkciju direktora. Pripajanjem drutva Raiffeisen BROKERS doo Sarajevo drutvu Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina u maju 2011. godine, radni angaman nastavlja na poziciji rukovodioca Odjela trita kapitala. Od septembra 2011. godine preuzima poziciju direktora drutva Raiffeisen INVEST d.o.o. Sarajevo. Dodatnu edukaciju stekla je poloivi ispit za investicijskog savjetnika.

  Alma Sari, Izvrni Direktor Raiffeisen Invest d.o.o. Sarajevo. Magistar ekonomskih nauka, poslovna ekonomija Ekonomskog Fakulteta u Sarajevu. Tokom 2004. godine stie zvanje certificiranog raunovoe, a 2006. godine i licencu investicijskog savjetnika. Poslovnu karijeru zapoinje u Drutvu za upravljanje fondovima Market Investment Group d.o.o. Sarajevo, nakon ega od 2005.godine karijeru nastavlja u odjelu Sredstava Volksbank BH d.d. U istoj banci, vri funkciju Zamjenika Voe Sredstava do septembra 2011. godine kada preuzima poziciju izvrnog direktora drutva Raiffeisen Invest d.o.o. Sarajevo.

  lan 29.

  Nadzorni odbor Mirha Hasanbegovi, izvrna direktorica lanica Uprave Raiffeisen BANK d.d. Bosna i

  Hercegovina, odgovorna za poslove iz podruja Retail poslovanja. Doplomirala je 1999. godine na

  Odjelu za ekonomiju i menadment na Meunarodnom univerzitetu u Kuala Lumpuru u Maleziji.

  2002. godine stie zvanje Magistra ekonomskih nauka na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u

  Sarajevu. Do preuzimanja pozicije izvrnog direktora Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, od

  aprila 2007. godine do februara 2015. godine, obavlja fukciju direktora Retail prodaje i

  distributivnih kanala. Takoer, iskustvo stie na rukovodeim pozicijama u HVB Central Profit

  banci, a prije toga u Bank One Chicago, Central Profit banci, te u Island & Peninsula Kuala Lumpur.

  Prolazi niz obuka i treninga iz domena linog usavravanja, te postaje procjenitelj za vrhunske

  izvoae Raiffeisen Bank International (RBI) u Centru za procjenu (talenti RBI). Funkciju izvrnog

  direktora Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina vri od marta 2015. godine. Takoer,

  predsjednik je Nadzornog odbora Raiffeisen INVEST d.o.o. Sarajevo, a obavlja i funkciju lana

  Nadzornog odbora Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo te lana Nadzornog odbora UNIQA

  Osiguranja d.d. Sarajevo.

  Karlheinz Dobnigg, direktor Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, rukovodi poslovima iz

  sljedeih podruja odgovornosti: Podrka i nadzor (Marketing i odnosi s javnou, Kadrovski

  poslovi, Sprovoenje zakonitosti u poslovanju Banke, Sekretarijat Banke), Riznica i finansijska

  trita i investicijsko bankarstvo, supsidijarnim licima Banke kao i Raiffeisen LEASING d.o.o.

  Sarajevo. 1992. godine zavrio Academy of Economics Bruck/Mur, nakon ega uspjeno zavrava i

  trogodinji Trainee program u Bank Austria Creditanstalt. 2002. godine zavrava i Bank Austria

 • 10

  Creditanstalt Cyber School. Zvanje Magistra ekonomije iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja

  stie 2012. godine. Prije preuzimanja pozicije direktora Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina,

  radno iskustvo stekao je na poziciji lana Uprave Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, te na

  rukovodeim pozicijama u Novoj Banjalukoj banci, HVB Central Profit banci i Bank Austria

  Creditanstalt. Funkciju direktora Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina vri od jula 2014.

  godine. Takoer, obavlja funkciju predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen LEASING d.o.o.

  Sarajevo, lan je Nadzornog odbora Raiffeisen INVEST d.o.o. Sarajevo i Upravnog odbora

  Udruenja banaka Bosne i Hercegovine.

  Peter ilinek, CFA, Rukovodilac Steering-a Grupacije, Odjeljenje za Srednju i Istonu Evropu pri

  Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, lan Nadzornog odbora drutva Raiffeisen Invest doo,

  Sarajevo. 2000.g. stekao zvanja magistra na Pravnom fakultetu i Fakultetu za menadment, pri

  Comenius univerzitetu u Bratislavi, Slovaka. 2015.g. poloio ispit za ovlatenog finansijskog

  analitiara te postao vlasnik licence ovlatenog finansijskog analitiara. Za Raiffeisen grupaciju radi

  od 2002.g. kada je angaovan od strane Tatra banke u Slovakoj. Nakon 2. godine prelazi u

  segment upravljanja imovinom fondova, prvo u Tatra Asset Management, a zatim u Dobrovoljni

  penzioni fond Tatra banke od 2006.g. Od 2009.g. do 2012.g. obnaa funkciju lana uprave oba

  drutva, odgovornog za razvoj proizvoda, prodaju i distribuciju fondova. 2012.g. prelazi na poziciju

  regionalnog menadera upravljanje imovinom fondova RBI za Srednju i Istonu Evropu,

  odgovornog za razvoj poslova upravljanje imovinom fondova i zastupanje RBI u podrunicama u

  Slovakoj i Srbiji. 2017.g. postaje Rukovodilac Steering-a Grupacije pri Raiffeisen Kapitalanlage-

  Gesellschaft m.b.H., odgovoran za nadgledanje poslova drutva za upravljanje fondovima RBI u

  Srednjoj i Istonoj Evropi te zastupanje RBI u podrunicama u Albaniji, Bugarskoj, Bosni i

  Hercegovini i Hrvatskoj.

  lan 30. Niti jedno drutvo ne djeluje kao investicijski savjetnik Fonda. Banka Depozitar

  lan 31. Banka Depozitar Fonda je UniCredit Bank d.d., sa sjeditem u Mostaru, Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar, sa dozvolom Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH za obavljanje poslova depozitara fonda na tritu vrijednosnih papira Federacije BiH broj: 05/1-19-66/08 od 14.02.2008. godine i skrbnika na tritu vrijednosnih papira Federacije BiH broj: 04-19-168/07 od 10.12.2007. godine, dozvola za obavljanje poslova skrbnika na tritu vrijednosnih papira Republike Srpske izdata Rjeenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS, broj: 01-UP-051-1225/10 produena 29.04.2016. godine. Poslovna tajna

  lan 32. Podaci o vlasnicima udjela, stanju udjela, te uplatama i isplatama u Fondu predstavljaju poslovnu tajnu Drutva.

 • 11

  lan 33. lanovi Drutva, lanovi Uprave Drutva, kao i sve druge osobe koje su zaposlene u Drutvu ili obavljaju stalne ili povremene poslove za Drutvo na osnovu posebnog ugovora, duni su uvati podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu. U protivnom su odgovorni Drutvu za nastalu tetu zbog odavanja poslovne tajne. Obaveza uvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon to osobe iz prethodnog stava ovoga lana izgube status koji ih obavezuje na uvanje poslovne tajne.

  lan 34. Iznimka od obaveze uvanja poslovne tajne je Zakonom ili drugim propisom predviena prisilnopravna obaveza razotkrivanja podataka, izvjetavanje Komisije, te saoptavanje podataka na temelju naloga nadlenog dravnog organa, zahtjeva odreenog vlasnika udjela, te banci depozitaru. Odgovornost Drutva

  lan 35. Drutvo je odgovorno iskljuivo za uredno i savjesno obavljanje djelatnosti osnivanja i upravljanja Fondom u skladu s odredbama Zakona, drugim mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom Fonda. U zasnivanju obaveznih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa,Drutvo je duno pridravati se naela savjesnosti i potenja, te pri izvravanju obaveza drutva za upravljanje investicijskim fondovima postupati s poveanom panjom, prema pravilima dobre struke, dobrim poslovnim obiajima te pozitivnim propisima FBiH i BiH, a sve u interesu vlasnika udjela u Fondu.

  lan 36. Unutar ovlatenja utvrenih Zakonom, drugim mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom Fonda, Drutvo samostalno donosi poslovne odluke te ulae sredstva Fonda u finansijske instrumente iskljuivo na osnovu vlastite procjene trinih kretanja. U sluaju promjene zakonskih propisa ili smanjenja likvidnosti na finansijskim tritima, Drutvo e u cilju zatite interesa vlasnika udjela u Fondu prilagoditi program ulaganja novonastalim prilikama na tritu te u skladu s tim izvriti izmjene odredbi Prospekta i/ili Statuta Fonda.

  lan 37. Drutvo nije odgovorno za voenje poslova niti poslovne rezultate emitenata u ije su vrijednosne papire uloena sredstva Fonda, ostvarivanje pretpostavki o uspjehu ili ostvarivanju dobiti Fonda, kao niti rezultate poslovanja Fonda koji su posljedica odluka Drutva donesenih u skladu s prethodno navedenim propisima te Prospektom i Statutom Fonda. Prelazne i zavrne odredbe

  lan 38. Izmjene i dopune odredbi ovog Statuta donosi Nadzorni odbor Drutva, uz prethodnu saglasnost Komisije za vrijednosne papire FBiH za sluajeve koji su propisani Zakonom i na nain odreen Zakonom.

  lan 39. Za rjeavanje sporova proizalih ovim Statutom nadlean je sud u Sarajevu.

 • 12

  lan 40. Odobrenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH u

  skladu sa Zakonom predstavlja uslov valjanosti i primjene Statuta Fonda.

  Ovaj Preieni tekst obuhvata Statut broj 51/11 od 01.12.2011. godine na koji je Komisija za vrijednosne papire FBiH dala odobrenje dana 05.12.2011. godine svojim Rjeenjem broj 05/1-19-491/11 , izmjene i dopune broj 223/14 od 04.03.2014. godine koje ne podlijeu prethodnoj saglasnosti Komisije za vrijednosne papire FBiH, izmjene i dopune broj 1895/16 od 04.10.2016. godine na koje je Komisija za vrijednosne papire FBiH dala odobrenje dana 01.02.2017. godine svojim Rjeenjem broj 05/1-19-02/17., i izmjene i dopune 2087/17 od 21.12.2017. na koje je Komisija za vrijednosne papire FBiH dala prethodnu saglasnost dana 21.12.2017. godine svojim Rjeenjem broj 05/3-19-423/17. Sarajevo, 21.12.2017. Broj: 2087-a/17

  Predsjednik Nadzornog odbora Mirha Hasanbegovi