rahvusvahelise õiguse konspekt

Upload: kristiinapiik

Post on 14-Oct-2015

142 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

Rahvusvahelise õiguse konspekt kommentaaridega.

TRANSCRIPT

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  1/34

  Rahvusvahelise iguse konspekt

  Teema 1OLEMUSMiste

  Kogu igusssteemi saab jagada:

  siseriiklikuks igusssteemiks (national legal system)

  rahvusvaheliseks igusssteemiks (international legal system)

  Rahvusvaheline igus on igusnormide ja printsiipide kogum, mis reguleerib nii riikide ja teiste

  rahvusvahelise iguse subjektide omavahelisi suhteid kui ka teatud mral nende suhteid fsiliste jajuriidiliste isikutega (Definitsiooni ei ole olemas, miste muutub ajas. Euroopa liidu igusi ei saa le kanda

  rahvusvahelisse igusesse ega vastupidi.)Tasandid

  Kuigi viks eeldada, et rahvusvaheline igus on hesugune kikjal maailmas ja kehtib htmoodi kigi

  riikide suhtes, ei ole see tegelikult nnda (Genfi konventsioon on kikide riikide poolt heaks kiidetud)

  Rahvusvahelise iguse vimalikud tasandid: (kulub vhe igust)

  universaalne rahvusvaheline igus (peaks kehtima kigile, selleks RO Harta)

  ldine rahvusvaheline igus (osad riigid vaid liitunud)

  regionaalne rahvusvaheline igus (mingi grupp on loonud oma iguse, ntx Diplomaatiline asl, kas

  esindus tohib sellist kaitset anda (Ladina Ameerika) , kas leping on siduv selle riigiga ja kas ta on selleosapool, tuleb selgeks teha)Erinevused

  Kaks igusssteemi erinevad teineteisest oluliselt

  Kolm olulist erinevust:rahvusvaheline igusssteem on horisontaalne ssteem (Riigid on vrdsed) (Siseriiklik igusssteem

  on vertikaalne)

  rahvusvahelises igusssteemis ei ole vimalik vlja tuua traditsioonilises mttes seadusandlikku,

  tidesaatvat ja kohtuvimu Poliitilised ja majanduslikud mjud sanktsioonina pikaajalised

  rahvusvahelises igusssteemis tagamiseks puudub kiire, terviklik ja universaalne sanktsioonissteem

  Rahvusvaheliselt vib riigi le kohut pidada vaid sisi kui riik on selleks nusoleku andnud HAGRahvusvaheline igus kui igus

  Arvestades nimetatud eritusi, kas rahvusvaheline igus on ldse igus?

  Pessimistid toetuvad John Austini seisukohadele

  teline igus peab olema antud suverni poolt ja tagatud selle sunnijuga

  rahvusvaheline igus ei vasta tavaprastele siseriiklikku igust iseloomustavatele tunnustele ja

  seetttu on tegemist mittetelise igusega

  Aga kas rahvusvaheline igus peab vastama samadele tunnustele nagu siseriiklik igus? (2 erinevat

  ssteemi, RV ja SR toimivad erinevalt)Iga riik on suvernne ja sltumatu teistest riikidest ja krgematest instituutidest. Siseriiklikult valiku eiole, seadused on kigile kohustuslikud. Julgeoleku nukogu on mjuvimsam peaassambleest.

  Liberaalsus, konsensus. Kui mni seadus ei meeldi siis riik ei vta seda vastu ega ole lepinguliselt sellegaseotud.

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  2/34

  NrkusedRahvusvahelisel igusssteemil on rida nrkusi, nt:

  teliste histe huvide vhesus riikide hulgas ( Rahu, keskkond, inimigusedkuhu kik on nus

  panustama solidaarselt.)

  heselt mratletud ja piiritletud iguse allikate loetelu puudumine

  tsentraalsete vimuorganite puudumine

  iguse sunniviisilise rakendamise keerukusfundamentaalsete phimtete rikkumine riiklikes huvides

  Arvestades erinevusi ja nrkusi, kas rahvusvaheline igus on ldse igus?

  ToimimineRiigid vtavad rahvusvahelist igust kigest hoolimata igusena ja jrgivad seda reeglina vga hstiMiks rahvusvaheline igus toimib?

  hine kasu (anarhia versus reguleeritud suhted)

  praktikute mju (juristide mju poliitikale)

  paindlik olemus (SR igus ei ole paidlik. Et kikide riikide huvid oleksid kajastatud

  pshholoogiline efekt (igustused tegevustele, ei taheta nida igusrikkujatena)

  poliitiline, majanduslik kulutus (ei taheta enam tegemist teha igust rikkunud riikidega)

  sanktsioonid

  Fundamentaalsed phimttedRahvusvaheline kogukond on vga heterogeenne

  Aga hiselt tunnustakse mitmeid phimtteid, millel psib rahvusvaheline suhtlemine, nt:

  riikide suvernsus ja vrdiguslikkus (tuli Vestfaali ssteemist, riik on sltumatu oma vlistes ja

  sisestes tegevustes ja otsustab ise millise lepinguga hineb jne)

  riikide siseasjadesse sekkumise keeld (poliitiline reiim, siseriiklik julgeolek, karistusigus,

  valistemiskord)

  vaidluste rahumeelse lahendamise kohustus

  agressiivse relvastatud ju kasutamise ja sellega hvardamise keeld

  rahvaste vrdiguslikkus ja enesemramisigus

  Riikide rahvad on vrdiguslikud. Kas tahetakse luua oma riik vi tahetakse olla teise koosseisus. Eesti

  1918 rajati. Inimigused ei ole tnapeval enam siseriiklik asi.

  Enesemramisigus

  Spill overkui le re hakkab kodusda voolama pgenetakse naaberriikidesse.

  Teema 2ALLIKADErinevad allikadDetsentraliseeritud rahvusvahelises igusssteemis on iguse loomine ja leidmine keerulisem

  iguse allikad Rahvusvahelise Kohtu statuudi jrgi: 5 traditsioonilistrahvusvahelised lepingud

  rahvusvaheline tavaigus

  iguse ldprintsiibid

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  3/34

  kohtuotsusedautorite seisukohad

  Kolm esimest on phiallikad, teised on abiallikadTavaigus (Tavaigusel on oluline roll RV tasandil, kirjutamata igus kuidas on kogu aeg toimitud.Raskesti testatav igusallikas. Kui ei leia igusest vib selle leida tavaigusest)

  Olemuselt kirjutamata igus, mis omab rahvusvahelisel tasandil palju suuremat thtsust kui siseriiklik

  tasandilTavaigus eeldab kahte olulist elementi:

  objektiivne element, mis vljendub riikide korduvas, jrjepidevas ja ldises kitumises (Harjumus ,

  tava)

  subjektiivne element, mis vljendub riikide veendumuses, et selline kitumine on igusprane

  Ilma viimaseta on tegemist lihtsalt harjumusprase kitumisega, millel ei ole iguslikult kohustavat

  judu

  Korduvus thendab, et mida hetaolisem on kitumine, seda viksemast praktika hulgast vib piisata

  tavaiguse tekkimiseksJrjepidevus thistab reeglina pikaajalisust

  ldisus ei viita ksmeelele, vaid pigem riikidele, mis suudavad ja tahavad mjutada kujunevat

  tavaigust

  Riikide kitumine vib seisneda nii tegevuses kui ka tegevusetuses, samuti seisukoha vljendamises

  Vaikimist peetakse antud kontekstis nusolekuks

  Tavaigus on reeglina siduv kigile eksisteerivatele ja tulevastele rahvusvahelise iguse subjektidele

  Eranditeks on ainult jrjekindlad vastuolijad

  Tavaigust leiab ka lepingutest

  Nicaragua case - RO Hartas ju kasutamise keeld, sama keeld on ka tavaiguses. 2 asja tuleb ratestadaobjektiivne ja subjektiivne element. Kirjutamata reegel e tavaiguse norm, kui korra jubatestatud, siis ei pea enam testama vaid saab tugineda kohtuotsusele. Riigivastutusvaldkond phinebtavaigusel.Mereriigid mjutavad ja on huvi mjutada rohkem mereigust. Vaikimine = nusolek. Tavaigus kehtibkikidele riikidele. Jrjekindlad vastuolijad psevad uuest tavanormist. Justamine ksitav, hgusus. Kikteavad ldiselt aga ei tea detaili.Lepingud

  Leping on mitme rahvusvahelise iguse subjekti vaheline kokkulepe rahvusvaheliste igussuheteloomiseks, muutmiseks vi lpetamiseks

  Lepingul kui iguse allikal on mitmed eelised:

  sisaldab tpselt formuleeritud igusnorme

  muutub subjektile siduvaks prast seda, kui viimane on andnud selleks selge nusoleku

  on parim vahend rahvusvahelise iguse muutmiseks

  Lepingud asendavad vhehaaval tavaigust

  Iga piirilene kokkulepe ei ole veel rahvusvahelise iguse allikas

  Lhtuvalt osalistest tuleb teha vahet:

  rahvusvahelistel lepingutel (treaty)

  rahvusvahelistel tehingutel (international contract)

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  4/34

  sest viimased ei ole nimest hoolimata rahvusvahelise iguse allikasTreatyleping mis on slmitud RV, ntx Eesti ja Leedu vahel. Contractpiirilesed kokkulepped FIE ja

  juriidiliste isikutega ei ole iguse allikad. Leping seob vaid osapooli. Lepingute preambulas leidub katavaigus. Kui tavaigus kirjutada lepingusse, siis ei kao ta kuhugi ja eksisteerib paralleelselt.Sama igus ja kohustus aga 2 erinevat allikat. Tavaiguse olemasolu tendiks potentsiaalsed allikad.iguse ldprintsiibid

  Kui tavaigus ja lepingud pakuvad mitu lahendust vi nendes on hoopis lnk, siis saab lahenduse

  leidmiseks prduda iguse ldprintsiipide pooleiguse ldprintsiibid vivad tuleneda:

  loomuigusest (nt proportsionaalsus)

  juristide loogikast (nt lex specialis derogat legi generali)

  rahvusvahelisest igusest (nt avamerevabadus)

  siseriiklikust igusest (ntpacta sunt servanda)

  Kohtuotsused

  Puudub ametlik pretsedendiigus (Kohtud ei ole seotud enda ega teiste kohtute lahenditega,

  kohtuotsus seob vaid osapooli)

  Kohtuotsused on heaks tunnistuseks tavaiguslike normide vi iguse ldprintsiipide olemasolu kohta

  Kohtunikel on vimalik selgitada ja tpsustada kehtivat igust vi mnikord hoopis luua uut igust

  Rahvusvaheliste kohtute lisandumine on viinud olukorrani, kus kohtupraktika ei ole alati hetaoline,

  vaid on mnikord lausa konfliktne

  Hlmab ka siseriiklikke kohtuotsuseid

  Autorite seisukohad

  Need on eelkige tendiks mne tavaigusliku normi vi iguse ldprintsiibi olemasolu kohta

  Lisaks sellele vivad autorid pakkuda ldist teoreetilist raamistikku mnes valdkonnas, vlja ttada

  lepingute eelnusid ning analsida riikide ja kohtute praktikat, tuues vlja arenguid ja probleeme

  Riigid viitavad tihti autorite seisukohtadele

  Aga autorid vivad olla mjutatud oma sidemetest erinevate riikide vi rahvastega

  Potentsiaalsed allikad?

  Traditsioonilisi rahvusvahelise iguse allikaid on peetud liialt piiratuteks ja vimetuteks tegelemaks

  kigi kaasaegsete rahvusvaheliste ksimustega

  Seetttu on ptud kasutada ka muid allikaid, nt:

  rahvusvaheliste organisatsioonide otsused

  soft law

  valitsusvliste organisatsioonide raportid

  Selliste allikate suhtes tuleb siiski olla ettevaatlik

  Hierarhia

  Selgesnaline hierarhia puudub

  Praktikas kuuluvad esmajrjekorras kohaldamisele lepingud, seejrel tavaigus ja kui need osutuvad

  ebapiisavateks, siis proovitakse iguse ldprintsiipeKuigi grammatiliselt lhenedes viks elda, et kolm phiallikat on omavahel vrdsed, siis tegelikkuses:

  omavad lepingud ja tavaigus olulisemat thtsust

  allutatakse iguse ldprintsiibid teistele phiallikatele

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  5/34

  Jrgmise tasandi moodustavad abiallikadiguse allikate tippu paigutatakse tavaliselt ius cogens ehk rahvusvahelise iguse imperatiivnormid

  Normid, mille rahvusvaheline kogukond on tervikuna omaks vtnud ja millest krvalekaldumine on

  kuulutatud lubamatu mis tahes olukorras

  Olulisemad nited:

  piinamise keeld

  orjuse keeld

  agressiivse relvastatud ju kasutamise keeld

  Genotsiidi keeld

  IC

  T= L

  P

  KO=AS

  ICIUS COGENSRV iguse imperatiivnormid mida kogu RV kogukond on vastu vtnudreeglist

  krvalekalle lubamatu. Tpsed ja keelavad reeglid inimiguste jrgimiseks kujundab kohtupraktika RV

  kohtus HAAGIS.

  Teema 3RAHVUSVAHELISE JA SISERIIKLIKU IGUSE VAHEKORDTeoreetilised ksitlused

  Ajalooliselt on vlja kujunenud kaks vastandlikku teoreetilist ksitlust, mis pavad selgitada

  rahvusvahelise ja siseriikliku iguse suhet:

  monism rahvusvaheline ja siseriiklik igus moodustavad he hise komplektse igusssteemi ning

  kahe iguse vahelise vastuolu korral on prioriteet rahvusvahelisel igusel

  dualism rahvusvaheline ja siseriiklik igus moodustavad kaks eraldiseisvat igusssteemi,

  reguleerivad erinevaid tasandeid ning prioriteetsuse ksimus ei tohiks tusetuda

  Praktikas esinevad erinevad segavariandid SRe seisund RVs

  Rahvusvahelises iguses kehtib printsiip, et riik ei saa viidata oma siseriiklikule igusele igustamaks

  oma rahvusvaheliste kohustuste mittetitmist

  Rahvusvaheline igus ei jta samas siseriiklikku igust igasuguse thelepanuta, sest:

  siseriiklike kohtute otsused vivad olla rahvusvahelise iguse abiallikaks

  teatud ksimuste lahendamine on tielikult vi osaliselt jetud siseriikliku iguse vi organite

  lesandeksRV iguse htlustaja ja garanteerija monismi korral

  RVe seisund SRs

  Siseriikliku iguse hoiakut rahvusvahelise iguse suhtes on keerulisem ldistadaRahvusvaheline igus kandub siseriiklikusse igusse kahel viisil:

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  6/34

  inkorporatsiooni doktriinijrgi kehtib rahvusvaheline igus siseriiklikul tasandil automaatselt vitulenevalt mnest siseriikliku iguse viitestmonism, ntx PS on lause selle kohta. Eestis ka seadus, et

  kiidetakse heaks

  transformatsiooni doktriinijrgi vajab rahvusvaheline igus siseriiklikus iguses kehtimiseks sisult

  sarnast siseriiklikku igusaktidualismInglismaal kuninganna kiidab lepingu heaks ja parlament teeb selle alusel SR seaduseRahvusvahelisele igusele on reeglina ette nhtud ka konkreetne positsioon siseriikliku iguse allikate

  hierarhiasSelge positsioon on olemas eelkige lepingute puhul:

  krgemal konstitutsioonist vi sellega vrdnevaid madalmaades

  madalamal konstitutsioonist, kuid krgemal teistest igusaktidestSR ei lhe vastuollu RV

  populaarne

  vrdne seadustega - Ameerikas

  madalamal seadustest, kuid krgemal vi vrdne tidesaatva vimu igusaktidegavalitsuse tasandil

  slmitud vlislepingud, leping asetseb seaduse ja mruse vahel.

  Tavaiguse seisund:positsioon ei pruugi olla samasugune nagu lepingutel

  konstitutsioon ei sisalda tingimata stteid, mis mratlevad tavaiguse positsiooni

  Rahvusvahelise iguse fundamentaalse normid ja printsiibid on alati siseriikliku iguse osaks, ka ilmavastava stteta konstitutsioonis? Lhtutakse kohtupraktikast. IUS COGENSEesti Vabariigi phiseadusest

  Rahvusvaheline tavaigus ja iguse ldprintsiibid on igusssteemi lahutamatu osa (paragrahv 3)

  Rahvusvaheliste lepingute staatus (paragrahv 123):

  lepinguid peetakse madalamaks phiseadusest, sest Eesti ei slmi vlislepinguid, mis onvastuolus phiseadusega (lige 1)

  lepingud on krgemal teistest igusaktidest, sest kui Eesti seadused vi muud aktid on vastuolus

  Riigikogu poolt ratifitseeritud vlislepingutega, kohaldatakse vlislepingu stteid (lige 2)Kui ratifitseeritud leping on vastuolus PS-ga siis on 2 varianti, kas leping les elda vi muuta PS-st. Tulebtita rahvusvaheliselt nii kaua lepingut tita, siseriiklikult on PS limuslik.Teema 4SUBJEKTIDldiseltRahvusvahelise iguse subjektideks on need, kelle kitumist rahvusvaheline igus reguleerib ning kes

  saavad olla rahvusvaheliste iguste ja kohustuste kandjaksSubjektid saavad olla kas:

  algsed ehk tielikud ehk piiramata need saavad olla mis tahes rahvusvaheliste iguste ja

  kohustuste kandjatekstielik igus ja teovime - RIIGID

  sekundaarsed ehk osalised ehk piiratud need saavad olla vaid teatud rahvusvaheliste iguste

  ja kohustuste kandjateks Isikud ja rahvusvahelised organisatsioonidVimalik on eristada igus ja teovimet

  Eesti 19411991 puudus teovimeokupeeritud.Riigid

  Riigid on lbi aegade olnud kige olulisemad subjektid, Esimese maailmasja lpuni sisuliseltainukesed

  Hoolimata uute subjektide tekkimisest XX sajandil on riigid jtkuvalt ainsad tielikud, olemuslikult

  piiramata subjektid

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  7/34

  Kik lejnud subjektid on sekundaarsed, tuletatud subjektid, kelle igussubjektsus on seetttupiiratud lhtuvalt riikide tahtest

  Riike ksitletakse lhemalt teemas 5

  Riike ca 200 , RO liikmeid 193Rahvusvahelised organisatsioonidMitmepoolse suhtlemise vormid, mille kaudu riigid pavad arendada koostd ja saavutada hiselt

  huvipakkuvaid eesmrke

  Rahvusvahelise haardega organisatsioonid:

  valitsustevahelised organisatsioonid, mille moodustavad riigid rahvusvahelise iguse alusel ja

  mis on ise samuti rahvusvahelise iguse subjektid. VTO, EL, NATO, RO

  valitsustevlised organisatsioonid, mille moodustavad fsilised vi juriidilised isikud mne riigi

  siseriikliku iguse alusel ega ole rahvusvahelise iguse subjektid. Greenpeace, Punane ristTavaprased tunnused:

  riikide hendused

  asutatud rahvusvahelise iguse alusel

  phinevad vhemalt kahe riigi slmitud asutamisaktil

  loodud konkreetsel eesmrgil - sellest tulenevad igused ja kohustused

  mingid alalised organid

  teatav asutajatest eraldiseisev tahe

  asutajate omistatud piiratud igussubjektsus

  Nende igussubjektsus on objektiivne e kikide jaoks subjektRVO saab ise kujundada tpselt sellise nagu soovOrganisatsioon vib tegutseda ainult oma pdevuse piires ja seda aitavad leida kaks teooriat:

  omistatud pdevuse teooria peab pdevuse allikaks ainult asutamisaktituletatud pdevuse teooria kohaselt ei pea pdevus tulenema selgesnaliselt asutamisaktist, vaid

  vib olla tuletatud lhtuvalt soovist tagada:

  asutamisakti stete efektiivne titmine

  organisatsiooni eesmrkide ja funktsioonide titmine

  Ka igussubjektsus vib olla tuletatud , kus asutamisakti ei ole kirjutatud, et asutame rahvusvaheliseorganisatsiooni ja on subjekt ntx RO. Asutajad ei suuda ette nha mis tulevik toob. RO rahvusvaheliserahu ja julgeoleku tagamineksikisikud, 7,25 miljardit. SR reguleerida enne sda

  ksikisiku staatus ei ole heselt mratletav

  See oleneb otseselt riikide tahtest, sest ksikisik saab oma rahvusvahelised igused ja kohustused

  ennekike riikide tegevuse tulemusena

  igused ja kohustused tulenevad ennekike:

  inimigustest

  rahvusvahelisest humanitaarigusest, sjapidamise igus

  rahvusvahelisest kriminaaligusest

  ksikisikudAjaloolistel phjustel tekkinud subjektid, mis ei mahu eelmiste kategooriate alla

  Peamised erijuhtumid:

  Pha Toolmitte Vatikan, aga paavst e kataliku kiriku ssteem org.

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  8/34

  Malta Ordurtliordu, sai alguse Jeruusalemmast, asub Roomas , phiseadusrahvuslikud vabastusliikumised, subjektsus ajutine,riikide tunnustus, vitlevad oma riigi vabaduse

  eest, ntx Palestiina

  Teatud mttes ka Punase Risti Rahvusvaheline Komitee, lepingutega antud RV lesanded

  Erijuhtumid Korporatsioonid

  Nad tegutsevad piirileselt, mngivad olulist rolli globaalses kaubanduses ja suudavad mjutada isegi

  poliitikatAga kas nad on subjektid?

  Nad ei ole loodud lepingu aluse

  Neid ei tunnustata

  Neil ei ole ksikisikutele sarnaseid igusi ja kohustusi

  Nad ei tida avaliku vimu funktsioone

  Ei ole subjektid!

  Teema 5RIIK RAHVUSVAHELISES IGUSESldiseltRiigid on alati olnud kige olulisemad subjektid

  Vastus ksimusele, mis on riik, ei ole alati lihtneRiik kui rahvusvahelise iguse subjekt peaksvastama jrgmistele tunnustele:

  alaline elanikkond

  kindlaksmratud territoorium

  valitsus, ssteem riigivimvime astuda suhetesse teiste riikidega

  TunnusedAlaline elanikkond

  inimesed, kes elavad psivalt riigi territooriumil ja alluvad selle riigi jurisdiktsioonile

  suuruse osas ei ole miinimumnuet

  alalise elaniku staatuse andmine on riigi pdevuses

  elanikud jagunevad oma staatuse alusel jrgmiselt:

  kodanikud , kodakondsuspoliitika on riigi pdevusesvlismaalased

  kodakondsusetud

  staatusest sltuvad siseriiklikud ja rahvusvahelised igused ja kohustused

  Kindel territoorium

  territooriumi hulka kuuluvad:

  maismaa

  akvatoorium

  huruum

  maapu

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  9/34

  suuruse osas ei ole miinimumnueteraldatud teiste riikide territooriumist riigipiiriga, kuid vaidlused viimase osas ei sea kahtluse alla riigi

  eksistentsi

  tinglikult on territooriumi osaks ka niteks sjalaevad ja lennukid

  Efektiivne valitsus:

  riigivim, kes teostab avalikku vimu elanikkonna ja territooriumi le

  faktiline olemasolu ei ole piisav, oluline on efektiivse ehk reaalse avaliku vimu teostamine

  valitsus peaks olema sltumatu

  traditsiooniliselt ei sekku rahvusvaheline igus riigi poliitilise ssteemi valikusse, apoliitiline

  Vime astuda suhetesse teiste riikidega:

  eesmrk on eristada helt poolt suvernseid riike ja teiselt poolt sltuvaid territooriume, varasemalt

  ka koloniaalmaid

  rahvusvahelise iguse iseseisvateks subjektideks ei ole seetttu niteks:

  liit vi fderatiivsete riikide osadlemereterritooriumid

  Seotud tunnustamisegaTunnustamine

  Tunnustamise on keeruline teema, milles segunevad poliitilised ja iguslikud aspektid

  Riigi tunnustamine:

  konstitutiivse teooria kohaselt ei eksisteeri uut riiki rahvusvahelise iguse mttes seni, kuni sellele

  ei ole osaks saanud teiste riikide tunnustus , e loob riigi

  deklaratiivse teooria kohaselt ei oma tunnustamine mingit iguslikku thendust ja riigi olemasoluon pelgalt faktiline ksimusEt olla rahvusvahelise iguse subjekt siis 1 tunnustus on vhe aga pole arvu ette antud. Tunnetamiseksimus. Kui vetakse RO-sse siis oled riik!2/3 peaassambleest peavad poolt olema.Valitsuse tunnustamine kinnitab, et vastav valitsus on riigi igusprane esindaja ja/vi teostab efektiivsetavalikku vimu

  Tavaprased otsustamise kriteeriumid:

  vime teostada efektiivset avalikku vimu

  valmisolek tita rahvusvahelisi kohustusi

  kontroll suurema osa territooriumi lerahva toetus

  Valitsuse vahetumine ei mjuta riigi staatust

  Eraldi seisab valitsuse tunnustamine, kui valitsus on tulnud vimule igusvastaselt , kui on mitu valitsustPeamised tunnustamise tbid on jrgmised:

  de facto tunnustamine thendab uue riigi vi valitsuse esialgset tunnustamist piiratud ulatuses

  de iure tunnustamine thendab uue riigi vi valitsuse tielikku tunnustamist

  De iure tunnustamisel on parandav mju ebaselgele vi isegi igusvastasele olukorrale

  Eksisteerivad veel mned tunnustamise erivormid, nt ad hoc tunnustamineigusjrglusigusjrglus puudutab ksimusi olukorras, kus ks riik vi selle osa asendub teisega ja jreltulijariik

  hakkab teostama oma avalikku vimu eelkijariigi territooriumil vi selle osal

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  10/34

  vtab le teatud rahvusvahelised igused ja kohustusedJuhtumid vivad olla vga keerulised, sest tusetuvad vga erinevatest olukordadest ja lisaks iguslikele

  ksimustele on need vga tihedalt seotud poliitiliste asjaoludegaSituatsiooni lahendamisel tuleb vtta arvesse:

  kas riik peab ennast igusjrglaseks vi uueks riigiks

  mida arvavad teised riigid

  Peamiseks allikaks on rahvusvaheline tavaigus, kuigiigusjrglus (succession) eristub jrjepidevusest (continuity):

  mis on seotud riigi identiteediga

  mille puhul ei muutu selle igussubjektsus ega rahvusvahelised igused ja kohustused

  igusjrglus seoses lepingutega:

  territooriumi puudutavatest lepingutest tulenevad igused ja kohustused lhevad alati ties ulatuses

  le

  reeglina lhevad jreltulijariigile automaatselt le ka teised eelkijariigi lepingud, v.a iseseisvunud

  koloniaalmaadele ja muudele sltuvatele territooriumidele, millel vimaldatakse alustada puhtalt lehelt

  igusjrglus seoses organisatsiooni liikmelisusega: eelkijariigi liikmelisus kaob reeglina ja jreltulijariikpeab esitama uue avalduse liikmeks saamiseks Transnistia, Moldaavia

  igusjrglus seoses varade ja vlgadega:

  reeglina lhevad jreltulijariigile le nii varad kui ka vlad

  mitme jreltulijariigi korral tuleb lhtuda iglusest ja proportsionaalsusest

  igusjrglus seoses kodakondsusega:

  kodakondsuse automaatne muutmine on vga keeruline

  riigid on kohustatud igusjrgluse puhul vltima olukordi, kus inimesed jksid ilma igasuguse

  kodakondsuseta

  Riigid vivad slmida tpsustavaid kokkuleppeidprimisiguse loogika

  Teema 6JURISDIKTSIOON JA IMMUNITEETJurisdiktsioonThistab siinkohal riigivimu teostamistJurisdiktsioon jaguneb kolmeks:

  seadusandlik jurisdiktsioon

  tidesaatev jurisdiktsioon

  kohtulik jurisdiktsioon

  Jurisdiktsioon on olulisel mral, kuid mitte tielikult seotud riigi territooriumiga

  Selle teostamine vlismaal vi vlismaise elemendi olemasolul vib olla piiratud vi ldse keelatudMeie i vi teise riiki minna tidesaatvat ja seadusandlikku vimu teostama. Kohus on seal kekskel.Kohtulik jurisdiktsioonRahvusvaheline igus ksitleb kige rohkem kohtuliku jurisdiktsiooni teostamist mistlik seos riigigaldiselt ei nuta siseriiklikelt kohtutelt mingi juhtumi arutamist, v.a rahvusvahelise lepingu alusel

  Kohtuliku jurisdiktsiooni teostamise phimtted:tsiviilasjad rahvusvaheline igus ei sea erilisi piiranguid siseriiklike kohtute tsiviiljurisdiktsioonile,

  v.a. immuniteedid

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  11/34

  kriminaalasjad rahvusvaheline igus piirab siseriiklike kohtute kriminaaljurisdiktsiooni ja nebette kindlad juhud, millal seda vib teostada

  Riik paneb ise paika millal mingi kohtu juridiktsioon kehtibKriminaaljurisdiktsioonTerritoriaalsuse printsiip:

  riik vib reeglina menetleda tegusid, mis on toime pandud selle territooriumil kas kodanike vi teiste

  isikute poolt

  peamine ja aktsepteerituim printsiip

  Kodakondsuse ehk aktiivse isiku printsiip:

  riik vib teostada jurisdiktsiooni kodanike le, olenemata sellest, kas tegu on toime pandud kodu vi

  vlismaal

  praktikas kasutatakse tsisemate tegude puhul

  vlismaal toimepandud tegusid menetletakse tavaliselt juhul, kui tegu on karistatav ka vlismaal

  Passiivse isiku printsiip:

  riigil on jurisdiktsioon nende tegude suhtes, mis on suunatud selle kodanike vastu vlismaal,

  olenemata teo toimepanijast

  printsiip tekitab siiani vaidlusi, sest selle abil on vimalik oluliselt ja teatud juhul ohtlikult laiendada

  jurisdiktsiooniLennuki kaaperdamineKaitse printsiip:

  riigil on jurisdiktsioon nende tegude suhtes, mis on suunatud selle julgeoleku vastu, olenemata teo

  toimepanijast vi toimepanemise kohast NSA

  printsiipi kasutatakse aegajalt, kuid on problemaatiline,erinevate riikide arusaam julgeolekust on

  erinev

  Riigil on ka igus kaitsta oma kodanikku. Territoriaalselt on faktiline ja praktiline eelis, kui kuritegija asubEestis siis Eestil on esmaigus tema le kohut mista.Kui kuritegu puudutab mitut riiki siis kigile laieneb territoriaalne printsiip, kigil EST, LAT, LIT, POL onigus sellega tegeleda ntx. Jurisdiktsiooni paljusus viib konfliktiniRV kriminaalkohus tegeleb kige, kige tsisemate kuritegudega al, 10.07.2002 toimunud kuriteodUniversaalsuse printsiip:

  riiki vib karistada tegude eest omamata tavaprast seost teo toimepanija, toimepanemise koha vi

  kannatanuga

  need teod on olemuslikult suunatud kogu rahvusvahelise kogukonna poolt oluliseks peetava igushve

  vastuphineb rahvusvahelisel tavaigusel

  Aut dedere, aut iudicare printsiip: et vlistada karistamatust, kaaperdamine ntx

  kui isik on pannud toime lepingus defineeritud kuriteo, peab riik kas mistma isiku le kohut vi

  andma isiku vlja

  phineb rahvusvahelistel lepingutellepinguline kohustus

  Kigil riikidel on igus kohut pidada isiku le kes on rikkunud mingit igushve. sjakuriteod, piraatlus,genotsiid, inimvastased kuriteoderiti jhkrad kuriteod

  VljaandmineRahvusvahelisest igusest tulenevad phimtted:

  vljaandmine ei ole kohustuslik ilma asjakohase lepinguta, kuid samas ei keela rahvusvaheline igus

  isikuid vlja anda lepingulise kohustuseta

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  12/34

  tavapraselt ei hlma vljaandmise lepingud poliitilistes kuritegudes sdistatavaid isikuid jaldjuhul ei anna riigid selliseid isikuid vlja ka ilma lepingulise kohustuseta

  Konkreetsed vljaandmise reeglid tulenevad slmitud vljaandmislepingutestseda peab vaatama, ei

  ole kohustus kui ei ole lepingut, aga vib anda. Poliitilised kuriteod ei lhe alati sinna alla. Riigireetmineriigist lahkumisel ei ole phjendav inimiguste konventsiooni kohaselt. (Venemaa)

  Siseriiklik igus vib sisaldada tiendavaid reegleid

  ImmuniteetTnapeval saab eristada kolme liiki immuniteeti:

  riigi immuniteet

  diplomaatiline ja konsulaarimmuniteet

  rahvusvahelise organisatsiooni immuniteet

  Immuniteedi thendab, et isik vi institutsioon ei allu tavaprasel viisil riigi jurisdiktsioonileImmuniteedi eesmrk on tagada kandjale vimalikult suur sltumatus suhetes riigi vimuorganitega, kuid

  ei vabasta iguse titmise kohustusest vi vastutusestSeni kuni inimesel on immuniteet, ei saa tema vastu jurisdiktsiooni kasutada. Immuniteet ei vlista

  vastutust, vib aga tekkida aeguminemenetluslik takistus on immuniteet. Antakse et inimene olekssltumatu.Riigi immuniteetKuna riigid on suvernsed (vrdsed)ja vrdiguslikud, ei tohiks ks riik teostada oma jurisdiktsiooni teiseriigi suhtes

  Tavapraselt oli immuniteet tielik, kuid tnapeval on valitsevaks piiratud immuniteet:

  riigil on immuniteet asjades, kus teostatakse avalikku vimu (acta iure imperii)viisa andmine

  riigil ei ole immuniteeti asjades, mis on olemuslikult eraiguslikud (acta iure gestionis)tsiviilkive

  Riigil ei ole alati immuniteet tsiviilkibes osaledes. Saab minna teise riigi vastu siseriiklikku kohtusse.Oluline tehingu olemus.Vahetegemine on phjustanud palju segadust

  Rahvusvahelise organisatsooni immuniteedid

  Immuniteedid peaksid tagama organisatsioonide ja nende ttajate sltumatuse liikmesriikidest ja

  teliselt rahvusvahelise staatuse

  Immuniteetide ja muude privileegide allikad:

  rahvusvahelised lepingud

  asutamisaktid

  spetsiaalsed mitmepoolsed lepingud

  detailsed kahepoolsed lepingud

  rahvusvaheline tavaigus

  siseriiklik igus

  Omistatavad immuniteedid ja privileegid on erinevad

  Tavaprased immuniteedid ja privileegid:

  kohtu ja titemenetluslik immuniteet

  valduste, vara ja arhiivide puutumatus

  finants ja tolliprivileegid

  Organisatsioon omab tavaliselt juriidilise isiku staatust siseriiklikul tasandil ning saab seetttu omada

  vara ja astuda lepingulistesse suhetesse teiste isikutega

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  13/34

  Teema 7VAIDLUSTE RAHUMEELNE LAHENDAMINEldiselt

  Riikidel puudub ldine kohustus oma vaidluseid lahendada

  Kui riigid otsustavad oma vaidlused teiste riikidega lahendada, vib seda teha ainult rahumeelseid

  vahendeid kasutades uus asi riikide vahel, 20 saj alguse asi.

  RO harta nuab, et kik liikmed lahendavad oma rahvusvahelised vaidlused rahumeelsete

  vahenditega viisil, mis ei ohusta rahvusvahelist rahu ja julgeolekut ning iglust-Harta art 2 lg 3ja art 2 lg4relvastatud ju kasutamise keeld!Kui riigid otsustavad oma vaidlusi lahendada sisi igal juhul peavad nad seda tegema rahumeelseltVaidluste olemusVaidlus on mitme riigi lahkheli, mis puudutab kas mingit faktilist ksimust, kehtivat igust vi mne riigirakendatavat poliitikat

  Vaidlusi saab jagada iseloomu jrgi:

  poliitilised vaidlused puudutavad riikide olulisi huve ja muid sise vi vlispoliitilisi ksimusi ning

  nende lahendamine ei toimu tingimata igusnormide vi printsiipide alusel. Kompromiss, lbirkimised

  iguslikud vaidlused puudutavad iguse tlgendamist vi rakendamist ja nende lahendaminetoimub ennekike igusnormide vi printsiipide aluselVaidluste lahendamise meetodidRO harta peatkk VI ksitleb vaidluste rahumeelset lahendamist ja loetleb ka vajalikud meetodiNeed jagunevad kaheks:

  diplomaatilised meetodid, mida kasutades saadakse iguslikult mittesiduv poliitiline lahend, mis ei

  phine tingimata igusel (lbirkimised, vahendus, uurimine ja lepitus)Kompromiss. Va juhul kuivormistatakse leping ja ratifitseeritakse.

  juriidilised meetodid, mida kasutades saadakse iguslikult siduv lahend, mis phineb ennekike

  igusel (vahekohus ja kohtulik menetlus) RV kohus, iguslik hinnang - lahendLbirkimised

  Valdav enamik vaidlustest lahendatakse otseste lbirkimiste abil

  Neil osalevad ainult vaidluse osapooled, kelle kes on tielik kontroll toimuva leei ole kolmandaid

  osapooli.

  Nende pidamine nitab, et osapooled tunnustavadteineteist ja mnavadka vaidluse olemasolu

  iguslikud tagajrjed

  Osapooled peavad kituma heas usus

  Lbirkimised on tihti eelduseksteiste meetodite kasutamiseleVahendus

  Erapooletu kolmanda osapoole sekkumine aitab tihti letada takistusi ja juda lahenduseni

  Selleks sobib riik, organisatsioon vi ksikisik

  Vahenduse eriliigiks on head teened:

  kolmas osapool pab vaidluse osapooli julgustada vi ergutada asuma lbirkimistesse

  kolmas osapool pakub neile vahendeid, et lbirkimised saaksid toimuda

  kolmanda osapoole roll lppeb lbirkimiste algusega

  Telises vahenduses on kolmas osapool aktiivsem, nt:

  esitab ettepanekuid

  vajadusel edastab vi tlgendab he osapoole ettepanekuid teisele osapoolele

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  14/34

  Vahendust vastu vttes:mnavad osapooled, et nende vahel on vaidlus

  silitavad osapooled kontroll protsessi le, sest vahendaja ettepanekud ei ole siduvad

  Vahendus on hea vimalus no pstmiseks

  Uurimine

  Vaidluse lahendamise vib takistada asjaolu, et osapooltel on lihtsalt erinevad lhtekohad

  Sellise takistuse letamiseks moodustatakse komisjon, mis viib lbi faktiliste asjaolude erapooletu

  uurimise

  Ei sobi auksimuste, eluliselt oluliste huvide jms puhul

  Uurimiskomisjon on olemuselt passiivne:

  ei tee ettepanekuid vaidluse lahendamiseks

  esitab faktilisi asjaolusid kirjeldav raport, mille kasutamine sltub osapooltest

  Lepitus

  Lepitus on meetod, kus kolmas osapool:esmalt viib lbi faktiliste asjaolude erapooletu analsi

  seejrel pakub vlja lahendusi vi osutab muud abi

  Lhidalt eldes on lepitus uurimise ja vahenduse sntees, kuid samas mitte nende mehhaanilise

  liitmise tulemus

  Lepitus on populaarne meetod rahvusvahelises kaubanduses

  Vahekohus

  Vahekohus on paindlik meetod igusel phineva ja iguslikult siduva ning kolmanda osapoole tehtud

  lahendi saamiseksPaindlikum kui kohtulik menetlus, sest osapooled saavad kindlaks mrata mitmed sisulised aspektid

  Kogu protsess vib jda saladuseks ja langetatud otsust ei pea avalikustama

  Vaidluse osapooled mravad vahekohtunikud eraldi vi omavahelise kokkuleppe alusel

  Vahekohtu pdevust ja vimalusi ei tohiks liialt piirata

  Kui vahekohus letab oma mandaati, vivad osapooled nuda otsuse thistamist

  Otsus on iguslikult siduv ja reeglina lplik, harva nhakse ette vimalus apelleerida

  Samas saab vahekohtult ksida selgitusiKuidas tagada otsuse titmist?

  Kohtulik menetlus

  Kohtulik menetlus on sarnane vahekohtule, sest annab kolmanda osapoole tehtud iguslikult siduva

  otsuse

  Erinevused, nt:

  rahvusvahelised kohtud on alalised

  kohtunikud on varem ra valitud

  menetlusreeglid ja rakendatav igus on paika pandud

  rahvusvahelised kohtud ei ole alati spetsialiseerunud

  Kohtud saavad vaidlust lahendada ainult juhul, kui kik osapooled nustuvad jurisdiktsiooniga

  Rahvusvaheline Kohus

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  15/34

  Rahvusvaheline Kohus (International Court of Justice):ks RO peaorganitest

  tegutseb RO harta ja selle juurde kuuluva statuudi alusel

  paikneb Haagis

  RO liikmed:

  on ipso facto ka statuudi osapooledpeavad tita otsuseid kohtuasjades, milles nad on osapooled

  Kohtul on ROs sltumatu positsioon, sest teda ei ole paigutatud hierarhilisse ssteemi teiste

  peaorganitega

  Kohtus on 15 kohtunikku, kelle valivad heksaks aastaks Peaassamblee ja Julgeolekunukogu

  Nad valitakse krgete moraalsete omadustega isikute hulgast:

  kes omavad oma kodumaal krgematesse kohtuametitesse mramiseks nutavat kvalifikatsiooni, vi

  kes on tunnustatud spetsialistid rahvusvahelise iguse alal

  Kolleegium peab esindama maailma tsivilisatsioonide thtsamaid vorme ja peamisi igusssteeme

  Kohtul on kaks funktsiooni:

  lahendada riikidevahelisi igusliku iseloomuga vaidlusi rahvusvahelise iguse alusel

  anda nuandvaid arvamusi iguslikes ksimustes

  Kohtuasja osapoolteks saavad olla ainult riigid

  Kohtu jurisdiktsiooniga nustumise viisid:

  spetsiaalne kokkulepe

  klausel lepingus

  hepoolne deklaratsioon

  Kohtumenetlus koosneb kirjalikust ja suulisest osast

  Kohtuistungid on reeglina avalikud

  Kohtuotsus langetatakse enamushletuse alusel, kuid vrdsete hlte korral on presidendi vi tema

  asendaja hl otsustav

  Menetlus toimub ja kohtuotsus avaldatakse inglise ja prantsuse keeles

  Kohtuotsus on selle osapooltele iguslikult siduv ja lplik, sest apellatsiooni vimalus puudubKohtult vib paluda kohtuotsuse tlgendamist ja selle levaatamist, kui seda nuavad asjaolud

  Kohtuotsus puudutab ainult kohtuasja osapoolte igusi, kohustusi ja huvisid konkreetses kohtuasjas, st

  puudub pretsedendiigus

  Peaassamblee, Julgeolekunukogu, teised volitatud RO peaorganid ja spetsialiseeritud asutused

  vivad esitada kohtule rahvusvahelisiguslikke ksimusi nuandva arvamuse saamiseks

  Nuandva arvamuse andmise menetlus lhtub suuresti kohtuliku menetluse reeglitest, kuid lisanduvad

  mned eriprased aspektid

  Kohus ksib esitatud ksimuse kohta arvamust kigilt huvitatud subjektideltTeatud juhtudel vib Kohus keelduda nuandva arvamuse andmisest

  Nuandev arvamus ei ole iguslikult siduv, kuid hsti motiveeritud arvamused on siiski mjukad

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  16/34

  Teema 8RIIGI VASTUTUSldiselt

  Rahvusvahelisest igusest tuleneva kohustuse rikkumisel paneb riik toime rahvusvahelise vrteo

  (internationally wrongful act)

  Sellele jrgneb riigi vastutus, mida reguleerivad peamiselt rahvusvaheline tavaigus ja iguse

  ldprintsiibid

  Lisaks saab vtta aluseks Rahvusvahelise iguse Komisjoni poolt vlja ttatud rahvusvahelistest

  vrtegudest tuleneva riikide vastutuse projektartiklidRahvusvaheline vrtegu

  Rahvusvaheline vrtegu on kitumine, kas tegevus vi tegevusetus, mis vastab kahele olulisele

  tunnusele:

  omistatav riigile

  rikub riigi rahvusvahelist kohustust

  Tegevusetust saab riigile ette heita juhul, kui riigil oli iguslik kohustus kituda teatud viisil, kuid ei

  teinud seda

  Hvitise nudmisel on olulised ka kahju tekkimine ning phjuslik seos kitumise ja tekkinud kahju

  vahel

  Rahvusvahelised vrteod on jaotatud nende raskusest ja kannatajate ringist tulenevalt kaheks:

  rahvusvaheliste kohustuste rikkumised, mille puhul tekib rikkujariigil vastutus vaid konkreetse

  kannatajariigi suhtes

  rahvusvahelise iguse imperatiivnormidest tulenevate

  kohustuste tsised rikkumised, mille puhul tekib rikkujariigil vastutus kigi teiste riikide suhtes

  Kuidas neb vlja reaalne vastutus kigi riikide ees?Vastutuse tekkimise alused

  Vastutuse tuvastamisel tuleb ra nidata, et igust rikkuv kitumine on omistatav asjakohasele riigile

  Omistamise alused:

  riigiorganite kitumine

  avaliku vimu funktsioone titvate fsiliste vi juriidiliste isikute kitumine

  he riigi poolt teise riigi ksutusse antud organite kitumine

  riigi juhitud vi kontrollitud kitumine

  mssuliste ja teiste liikumiste kitumine

  muu riigi tunnustatud vi omaks vetud kitumine

  Iga riik vastutab enda rahvusvaheliste vrtegude eest

  Aga lisaks sellele vastutab riik:

  teiste riikide kitumise eest, kui tegemist on rahvusvahelise vrteo toimepanemise toetamise vi

  kaasaaitamise, juhtimise vi kontrollimise vi sellele sundimisega

  oma territooriumil teise riigi poolt kolmanda riigi vastu toime pandud rahvusvahelise vrteo eest

  igusvastasuse vlistamineRahvusvahelises iguses on mitmed asjaolud, mis vlistavad rahvusvahelist igust rikkuva kitumise

  igusvastasuse:

  teise riigi nusolek vastavaks kitumiseks

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  17/34

  igusprase enesekaitse teostamineasjakohase vastumeetme kasutamine

  force majeure

  hdaseisund

  hdavajadus

  rahvusvahelise iguse imperatiivnormist kinnipidamine

  Vastumeetmed

  Kannatajariigil on igus kasutada vastumeetmeid, mille eesmrk on sundida rikkujariiki muutma oma

  kitumist vi hvitama sellega tekitatud kahju

  Peamised vastumeetmete liigid:

  retorsioonid, mille puhul on tegemist kll ebasbraliku, kuid samas tiesti igusprase kitumisega

  repressaalid, mille puhul on tegemist nii ebasbraliku kui ka tavaolukorras igusvastase kitumisega

  Repressaalide puhul tuleb jlgida proportsionaalsust

  Kahju hvitamine

  Rikkujariik peab hvitama kannatajariigile tekitatud kahju

  Hvitamist saab nuda kolmes vormis, kas ksikult vi kombineeritult:

  restitutsiooni

  kompensatsioon

  satisfaktsioon

  Hvitamine on lihtsam, kui tegemist on konkreetsete kannatajariikidega ja/vi kahju on materiaalneDiplomaatiline kaitse

  Kui kahju kannatajaks on vlismaalane, vib tema kodakondsusjrgne riik esitada rikkujariigi vastu

  rahvusvahelise nude

  Selleks peavad olema tidetud kaks tingimust:

  jrgitud on nude riikliku kuuluvuse reeglit, st nude saab esitada kodakondsusjrgne riik

  ammendatud on kik kttesaadavad ja efektiivsed siseriiklikud abinud, st nude saab

  esitada ainult juhul, kui isik on ra kasutanud kik rikkujariigis kttesaadavad jaefektiivsed abinud

  hvitise saamiseks

  Teema 9RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTE IGUSldiselt

  Rahvusvaheliste lepingute igust reguleeris pikka aega rahvusvaheline tavaigus, kuid praegu tuleb

  lhtuda ennekike rahvusvaheliste lepingute iguse Viini konventsioonist (1969)

  Viini konventsioon kohaldub ainult riikidevahelistele lepingutele

  See kehtib ainult lepingutele, mis on slmitud prast selle justumist, st 27. jaanuaril 1980

  Lepingu olemusLeping thistab:

  rahvusvahelist kokkulepet

  mis on slmitud riikide vahel

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  18/34

  kirjalikus vormismida reguleerib rahvusvaheline igus

  olenemata sellest, kas see sisaldub hes, kahes vi enamas omavahel seotud dokumendis

  samuti olenemata selle konkreetsest nimetusest

  Fsiliste vi juriidiliste isikute osalusega kokkulepped ei ole rahvusvahelise iguse allikad

  Lepingu osaliste hulk

  Lepingud on osaliste hulgast lhtuvalt:

  kahepoolsed lepingud

  mnepoolsed lepingud on vhemalt kolme osalisega suletud lepingud

  mitmepoolsed lepingud on vhemalt kolme osalisega avatud lepingud

  hepoolne tahteavaldus ei ole leping, kuid vib teatud tingimustel omada siduvat judu

  Lepingu suhtes kohalduv regulatsioon oleneb teatud ulatuses selle osaliste arvust

  Lepingu slmimine

  Lepingu vib slmida mis tahes keeles, kuid kui seda hiljem tlgitakse, siis on autentseks tekstiks vaid

  alla kirjutatud tekst

  Lepingu slmimisega seonduvaid toiminguid vivad teha isikud, kes omavad selleks volitust lhtuvalt:

  volikirjast

  ametikohast:

  riigipead, valitsusjuhid, vlisministriddiplomaatilise esinduse juhid

  Slmimise protseduuri peamised etapid:

  teksti ettevalmistamine

  teksti vastuvtmine

  teksti autentsuse kindlaksmramine

  siseriiklikud protseduurid

  nusoleku andmine siduvuse kohtaAllkirjastamine muudab lepingu siduvaks ainult juhul, kui selles on selgesnaliselt kokku lepitud

  Tavaliselt on nutav eraldi nusoleku andmine

  Reservatsioonid

  Lepingu allakirjutamisel, ratifitseerimisel vi sellega hinemisel saab teha reservatsioone

  Reservatsioon on riigi hepoolne avaldus, millega riik soovib vlistada vi muuta lepingu teatavate

  stete iguslikku mju nende kohaldamisel selle riigi suhtes

  Kahepoolsele lepingule ei saa reservatsioone teha, ka deklaratsioonid on sobimatud

  Kui riik on teinud reservatsiooni, siis ei ole tal igust nuda vastava stte titmist teisteltLepingu justumine

  Lepingu allakirjutamise ja siduvuse kohta nusoleku andmise vahelisel perioodil peab riik hoiduma

  lepingu mtte ja eesmrgiga vastuolus olevatest toimingutest

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  19/34

  Kohustus lpeb, kui on selgelt vljendatud kavatsust mitte anda nusolekut siduvuse kohtaLeping justub:

  sellises korras ja sel hetkel, mis on ette nhtud lepingus vi koosklastatud lbirkimistel osalenud

  riikide poolt

  kokkuleppe puudumisel aga hetkest, kui kik lbirkimistel osalenud riigid on andnud nusoleku olla

  seotud

  Lepingu titmine ja tlgendamine

  Kehtiv leping on selle osalistele kohustuslik:

  lepingut tuleb tita heas usus

  lepingu mittetitmist ei saa igustada siseriikliku igusega

  leping ei oma reeglina tagasiulatuvat judu

  kik lepingud on eelduslikult vrdse igusjuga

  Lepingut peab tlgendama heas usus, koosklas terminite tavalise thendusega vastavas kontekstis

  ning lhtuvalt lepingu objektist ja eesmrkidest

  Leping ei loo igusi ja kohustusi mitteosalistele

  Lepingu muutmine

  Lepingut saab muuta osaliste kokkuleppel

  Selleks kasutatakse kas eespool ksitletud slmimise ja justumise ldisi reegleid vi lepingus endas

  ettenhtud reegleid

  Kui riik ei ole nustunud muudatustega, siis kehtib tema ja muudatustega nustunud riikide vahel

  hiliseim mlema suhtes kehtinud lepingu redaktsioon

  Lepingud saab teadlikult muuta vaid mnede osaliste omavahelistes suhetes

  Lepingu kehtivus

  Leping on kehtiv, kuni see muutub kehtetuks vi lepingu kehtivus peatub vi lppeb

  Kehtivusaja jrgi on lepingud:

  thtajatud lepingud

  thtajalised lepingud

  Soovi korral saab kahepoolset lepingut denonsseerida ja mitmepoolsest lepingust taganeda

  Lepingu oluline rikkumine annab osalistele vimaluse peatada vi lpetada leping

  Teema 10DIPLOMAATILINE IGUSldiselt

  Tnapeval sisaldub diplomaatiline igus peamiselt diplomaatiliste suhete Viini konventsioonis (1961)

  Iga riigi suvernsuse juurde kuulub vime astuda diplomaatilistesse suhetesse, avada diplomaatilisi

  esindusi ja vahetada diplomaate

  Diplomaatiliste suhete sisseseadmine:

  vastastikusel kokkuleppel

  teineteist tunnustavate riikide vahel

  ei eelda diplomaatiliste esinduste avamist

  Esindus

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  20/34

  Diplomaatiline esindus koosneb laiemas laastus:diplomaatilisest esindajast

  tema meeskonnast

  esinduse valdustest koos sinna juurde kuuluva varaga

  Traditsiooni kohaselt asuvad esindused pealinnas

  Esinduse valdused on omandiigusest olenemata hooned vi hoone osad ning nende juurde kuuluvmaa, mida kasutatakse esinduse vajadusteks, sh esinduse juhi residentsFunktsioonid

  Peamised diplomaatilised funktsioonid:

  lhetajariigi esindamine vastuvtjariigis

  lhetajariigi ja selle kodanike/ettevtete huvide kaitsmine vastuvtjariigis rahvusvahelise igusega

  lubatud piirides

  lbirkimiste pidamine vastuvtjariigi valitsusega

  kigi iguspraste vahenditega vastuvtjariigis toimuva jlgimine ja sellest aruandmine lhetajariigivalitsusele

  lhetaja ja vastuvtjariigi sbralike suhete edendamine ning majanduslike, kultuuriliste ja teaduslike

  suhete arendamine

  Esindus vib tita ka konsulaarfunktsioone

  Esinduse liikmed

  Esinduses ttavad:

  esinduse juht

  diplomaatilise personali liikmedadministratiivse ja tehnilise personali liikmed

  teenindava personali liikmed

  Kaks esimest kategooriat on diplomaadid

  Igal kategoorial on oma lesanded, millest lhtuvalt omistatakse sobilik staatus ning vajalikud

  privileegid ja immuniteedidKohustused, keelud

  Kohustus jrgida vastuvtjariigi igusakte, hoolimata omistatud privileegidest ja immuniteetidest

  Kohustus mitte sekkuda vastuvtjariigi siseasjadesse

  Kohustus jrgida kehtivat asjaajamise korda

  Keeld kasutada esinduse valdusi helgi viisil, mis ei sobi kokku esinduse funktsioonidega

  Keeld tegelda kutsealase vi kommertstegevusega isikliku kasu saamise eesmrgil

  Esinduse puutumatus

  Kolm aspekti:

  vastuvtjariigi ametivimudel on keelatud nendesse siseneda ilma esinduse juhi nusolekuta

  vastuvtjariigil on eriline kohustus astuda kik asjakohased sammud, et kaitsta esindust sissetungi vikahjustuse eest ja vltida esinduse rahu segamist vi selle vrikuse rikkumist

  vastuvtjariigi ametivimud ei tohi lbi otsida, rekvireerida, arestida vi allutada titemenetlusele

  esinduse valdusi, vara ja transpordivahendeid

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  21/34

  Konventsioon ei sisalda kohustustest erandeidEsinduse privileegid

  Esindusel on veel mitmed privileegid, nt:

  esinduse dokumendid on alati ja kikjal puutumatud

  vastuvtjariik peab vimaldama ja kaitsma esinduse vaba ametialast suhtlust

  diplomaatiline kott ei kuulu avamisele ega kinnipidamisele

  lhetajariik ja esinduse juht on vabastatud esinduse valdusi puudutavatest maksudest

  vastuvtjariik peab lubama sisse tuua ja vabastama kigist tollimaksudest esemed esinduse ametlikuks

  tarbeksDiplomaadi isikupuutumatus

  Diplomaadile on tagatud isikupuutumatus, mis hlmab kahte olulist aspekti:

  teda ei vi mingil viisil vahistada ega kinni pidada

  vastuvtjariik peab kohtlema teda kohase lugupidamisega ja astuma kik asjakohased sammud, et

  vltida rnnakut tema isiku, vabaduse vi vrikuse vastu

  Konventsioon ei sisalda kohustustest erandeid

  Diplomaadi immuniteedid

  Diplomaadil on immuniteet vastuvtjariigi kohtulikust jurisdiktsioonist

  Kriminaalasjades on immuniteet absoluutne

  Tsiviil ja haldusasjades on immuniteedist erandid:

  erakinnisvara puudutavad asjad, v.a kui seda omatakse lhetajariigi nimel esinduse vajadusteks

  primisasja, milles diplomaat osaleb kui eraisik

  vljaspool ametialaseid funktsioone toimunud kutsealast vi kommertstegevust puudutavad asjad

  Immuniteet ei thenda, et diplomaat ei ole vastutav, vaid seda, et tema suhtes ei vi parasjagu

  algatada menetlust

  Ka titemenetluslikke meetmeid ei tohi rakendada, v.a tsiviil ja haldusasjade erandite korral ning

  tingimusel, et need meetmed ei riku diplomaadi isiku ja residentsi puutumatust

  Diplomaat ei ole samaaegselt vabastatud lhetajariigi jurisdiktsioonist

  Diplomaadi privileegid

  Diplomaatidel on veel mitmed privileegid, nt:

  vastuvtjariik lubab neil liikuda oma territooriumil, v.a julgeoleku huvides suletud piirkondades

  nad on vabastatud mitmetest vastuvtjariigi maksudest

  nad on vabastatud igasugustest isiklikest, hiskondlikest ja sjalistest kohustustest

  nad on vabastatud tollimaksudest seoses esemetega, mis on meldud tema enda vi perekonna

  isiklikuks tarbeks

  nad on reeglina vabastatud isikliku pagasi tollikontrollist

  Eristaatuse kehtivus

  Privileegid ja immuniteedid kehtivad:

  hetkest, mil diplomaat siseneb vastuvtjariiki, et asuda oma ametipostile, vi olles juba seal, siis

  hetkest, kui tema ametisse nimetamisest informeeritakse vastuvtjariiki

  hetkeni, mil ta lahkub vastuvtjariigist vi mdub selleks vajalik mistlik aeg, kuid kehtivad isegi

  relvakonflikti korral

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  22/34

  Immuniteedid on aga thtajatud ametilesannete titmisel toimunu suhtesKa transiitriigid peavad kaitsma diplomaate

  Vastumeetmed

  Immuniteedist on vimalik loobuda:

  seda saab teha ainult lhetajariik

  selgesnaliselt vljendatud otsus

  eraldi otsus kohtuliku ja titemenetluse osas

  Kui diplomaadi kitumine on vastuvetamatu, vib vastuvtjariik nuda (selgitusi andmata)

  diplomaadi lahkumist riigist

  Vga tsiste erimeelsuste korral vib riik hepoolselt katkestada diplomaatilised suhted

  Teema 11MEREIGUSldiselt

  Mereigus puudutab mitmeid teemasid, nt merealad, mereressursside ja phja kasutamine,merekeskkonna kaitse

  lemvim prast maailmamerel on palju videldud

  Valdkond oli vga pikka aega reguleeritud ainult rahvusvahelise tavaigusega

  Praegu reguleerib merendust esmajoones mahukas RO mereiguse konventsioon (1982) ja

  kokkulepe osa XI rakendamise kohta (1994)Merealad ja lhtejoon

  Tnapeval saab rkida jrgmistest merealadest:

  siseveedterritoriaalmeri

  klgvnd

  majandusvnd

  avameri

  Lhtejoon eraldab siseveed territoriaalmerest ja sellest mdetakse kigi teiste merealade algust:

  tavaline lhtejoon

  sirge lhtejoonSiseveed

  Siseveed on lhtejoonest maismaa poole jvad veealad, st sisemeri ja teised siseveekogud

  Siseveed on territooriumi lahutamatu osa ja alluvad seetttu tielikult rannikuriigi suvernsusele

  Reeglina ei ole rannikuriik kohustatud lubama teiste riikide laevu oma sisevetesse

  Tsiviillaevade puhul vib rannikuriik kohaldada oma jurisdiktsiooni phimtteliselt tilikus ulatuses

  Sjalaevad ei allu rannikuriigi jurisdiktsioonile

  Territoriaalmeri

  Rannikuriik vib mrata territoriaalmere laiuse, kuid see ei tohi letada 12 meremiili

  Nii territoriaalmerele kui ka selle kohal asuvale huruumile ning selle all asuvale merephjale ja

  maapuele laieneb rannikuriigi suvernsus

  Suvernsete iguste suurimaks piiranguks on igus rahumeelsele lbisidule

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  23/34

  Selline lbisit peab olema katkematu ja kiire ega tohi ohusta rannikuriigi rahu, avalikku korda vijulgeolekut

  Rannikuriigil on territoriaalmeres mned eelised:

  ainuigus kalastada ning ammutada muid merephjas ja maapues paiknevaid loodusressursse

  suvernsus territoriaalmere kohal asuvas huruumis

  rannikuriigi laevadel on ainuigus kabotaaivedudele

  Territoriaalmerd lbivate tsiviillaevade suhtes vib rannikuriik teostada piiratud ulatuses nii kriminaal

  kui ka tsiviiljurisdiktsiooni

  Sjalaevad ei allu rannikuriigi jurisdiktsioonile

  Klgvnd

  Klgvndi laius ei vi ulatuda lhtejoonest kaugemale kui 24 meremiili

  Rannikuriigi igused on klgvndis vga piiratud

  Teostada vib ainult jurisdiktsiooni, mis on vajalik, et:

  hoida ra territooriumil vi territoriaalmeres kehtestatud tolli, fiskaal, immigratsiooni vitervishoiualaste regulatsioonide rikkumist

  karistada nende regulatsioonide rikkumise eest

  Tiendavaid regulatsioone ei tohi kehtestada

  Majandusvnd

  Majandusvnd on laiuseks vib olla kuni 200 meremiili alates lhtejoonest

  Rannikuriigil on suvernsed igused:

  merevees, merephjas ja maapues asuvate ressursside uurimiseks, ammutamiseks, silitamiseks ja

  haldamiseksselle vndi muul viisil majanduslikuks uurimiseks ja kasutamiseks

  Aga rannikuriik peab arvestame ka teiste riikide vimalike igustega

  Teistel riikidel on kolm olulist igust:

  laevasiduvabadus

  lelennuvabadus

  merealuste kaablite ja torujuhtmete paigaldamise vabadus

  Varem lisandus kalapgivabadus, mis on tnapeval asendunud rannikuriigi kontrolli jaeeliskasutusegaAvameri

  Avameri hlmab endas merd, mis ei kuulu eespool nimetatud merealade hulka

  Avameri kuulub kogu inimkonnale ning seal on kigil riikidel hesugused ja vrdsed igused ja

  kohustused

  Avamere vabaduste hulka kuuluvad, nt:

  Laevasidu ja lelennuvabadus

  kalapgivabadusmerealuste kaablite ja torujuhtmete paigaldamise vabadus

  teaduslike mereuuringute teostamise vabadus

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  24/34

  Neid vabadusi kasutada viisil, mis prab nutavat thelepanu teiste riikide huvidele nende vabadustekasutamisel

  ldjuhul alluvad laevad avamerel olles vaid lipuriigi ja rahvusvahelisele igusele

  Lipuriigil on igus ja kohustus tagada lipuriigi ja rahvusvahelise iguse rakendamine selle lippu

  kandvatel laevadel

  Teise lipuriigi tsiviillaevade tegevusse vib sekkuda vaid piiratud juhtudel, nt:

  lhenemise igus

  piraatlus

  orjakaubandus

  jlitamine vrsketel jlgedel

  hdavajadus

  relvakonflikti osapoolte igused

  lepinguline alus

  MandrilavaMandrilava:

  hlmab vljaspool territoriaalmerd asuvat merephja ja maapue

  ulatub tervele mandri loomulikule pikendusele kuni mandrilava rmise piirini vi lhikese mandrilava

  puhul kuni 200 meremiili kaugusele lhtejoonest

  Rannikuriik vib teostada mandrilava le selliseid suvernseid igusi, mis on vajalikud mandrilava ja

  selle loodusressursside uurimiseks ja kasutamiseks

  Teised riigid peavad selleks ksima loa

  SvamerephiSvamerephi on vljaspool mandrilava olev merephi ja maapu, mis ei allu hegi riigi

  jurisdiktsioonile

  Svamerephi on inimkonna hisprand

  Riigid ei vi hepoolselt teostada suvernseid igusi svamerephja le

  Nende loodusressursside hiseks kasutamiseks loodi spetsiaalne organisatsioon, mille pdevuses on:

  ekspluateerida ise svamerephja

  anda vastav igus teistele isikutele

  Vaidluste lahendamine

  Mereiguse konventsiooni osa XV on phendatud vaidluste rahumeelsele lahendamisele

  Konventsiooni osaliseks saades peab iga riik valima vhemalt he jrgmistest meetoditest:

  Rahvusvaheline Mereiguse Tribunal

  Rahvusvaheline Kohus

  vahekohus

  erivahekohus

  hisosa puudumisel rakendub vahekohus

  Teema 12INIMIGUSEDldiselt

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  25/34

  Inimiguste kontseptsioon on dnaamiline ning selle sisu ja ulatus muutuvad pidevaltIga inimene omab vrandamatuid ja kohtulikult tagatud igusi, mille eesmrk on kaitsta inimest tema

  ellu liigse sekkumise ja ennekike valitsuse, kuid ka teiste isikute kuritarvituste eest

  Inimigused ei ole tegelikult uus nhtus

  Teise maailmasja lpuni peeti riigi ja kodanike suhteid ldiselt riigi siseasjaks

  Plvkonnad

  Inimigusi jagatakse plvkondadesse:

  kodanikuja poliitilised igused, mis aitavad tagada ksikisiku fundamentaalseid igusi, kaitstateda riigivimu kuritarvituste eest ja vltida riigi sekkumist tema eraellu

  sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised igused, mis vljendavad inimeste igust nuda

  sotsiaalseid, majanduslikke vi kultuurilisi vimalusi vi tagatisi

  solidaarsusigused lhtuvad rahvusvahelisest solidaarsusest

  Kigi inimiguste sisu ei ole pris selge ja erinevate plvkondade inimigusi ei saa tagada htmoodiKaitse rahvusvahelisel tasandil

  RO eesmrgid inimiguste valdkonnas:

  saavutada rahvusvaheline koost inimiguste ja kigile meldud phivabaduste austamise

  kasvatamisel ja svendamisel

  aidata kaasa kigile kuuluvate inimiguste ja phivabaduste ldisele austamisele ja jrgimisele

  Riigid peavad nende eesmrkide saavutamiseks tegema igaklgset koostd ROga

  Samas puuduvad ROl inimiguste efektiivseks ja sisuliseks kaitseks vajalik pdevus ja mehhanismid

  Kaitse rahvusvahelisel tasandilRO harta ei sisalda inimiguste kataloogi

  Esimene oluline verstapost oli 10. detsembril 1948 vastu vetud inimiguste lddeklaratsioon

  See dokument sisaldab nii kodaniku ja poliitilisi kui ka sotsiaalseid, majanduslikke ja kultuurilisi igusi

  Kuigi tegemist on poliitilise deklaratsiooniga, mis ei oma iseenesest iguslikult siduvat iseloomu, on

  suur osa seal sisalduvatest igustest siduvad tnu eraldi vastu vetud lepingutele vi kujunenudtavaigusele

  Inimiguste juriidilises vundamendis on phjapaneva thtsusega 1966. aastal vastu vetud:

  majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste iguste rahvusvaheline pakt

  kodaniku ja poliitiliste iguste rahvusvaheline pakt

  Paktid sisaldavad ka rakendusmehhanisme, kuid need on vrdlemisi nrgad:

  riigid raporteerivad oma edusammudest

  fakultatiivse protokolli alusel vivad riigid nustuda, et nende vastu vib esitada kaebuse

  Euroopa ssteem phineb ennekike inimiguste ja phivabaduste kaitse konventsioonil (1950) ning

  selle lisaprotokollidel

  Nende eesmrk:thusalt ja sisuliselt kaitsta igahe inimigusi ja phivabadusi

  hoida ja arendada demokraatliku hiskonna ideaale ja vrtusi

  Neid iseloomustab range juriidiline olemus ning selge ja efektiivne jrelevalvemehhanism

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  26/34

  Kaitse Euroopa tasandil

  Riigid tagavad kigile nende jurisdiktsiooni all olevatele isikutele selles mratletud igused ja

  vabadused

  Konventsiooni ja selle protokolle tlgendab ning nende alusel esitatud kaebusi lahendab Euroopa

  Inimiguste Kohus

  Selle koosseisu kuulub iga riigi kohta ks kohtunik:

  kes valitakse riigi esitatud kolme kandidaadi seast kuueks aastaks Euroopa Nukogu ParlamentaarselAssambleel

  keda vib tagasi valida

  Riigid tunnustavad kohtu jurisdiktsiooni ja vtavad kohustuse tita kohtu lplikke otsuseid igas asjas,

  milles nad on osapooled

  Kohtusse saab kaebuse esitada:

  ks riik teise riigi vastu

  isik, isikute grupp vi valitsustevline organisatsioon riigi vastu

  Kaebuse edasine kik oleneb mitmetest asjaoludest, nt esitaja, sisu, vastavus nuetele

  Kohus on sisemiselt jagatud viieks sektsiooniks, milles sees teevad otsuseid:

  ks kohtunik (kaebuse vastuvetavus)

  kolmeliikmeline komitee (kaebuse vastuvetavus, sisuline otsustamine tpiliste rikkumiste puhul)

  seitsmeliikmeline koda (ennekike sisuline otsustamine)

  Sektsioonide leselt moodustatakse 17liikmeline suurkorda, mis ennekike vaatab lbi:

  kige olulisemaid juhtumeid

  apellatsioone

  Koja vi suurkoja liikmeks on alati kaebealusest riigist valitud kohtunik

  Kaebus peab esmalt vastama teatud tingimustele:

  tegemist on konventsiooni vi selle lisaprotokollideprima facie rikkumisega

  kik siseriiklikud iguste kaitse vimalused on ammendatud

  kaebus on esitatud kuue kuu jooksul prast lplikku siseriikliku otsuse tegemist

  Individuaalkaebus lkatakse tagasi, kui see on:

  anonmne

  sisult sama, mis juba lbivaadatud kaebus

  edastatud lahendamiseks mujale

  kaebaja ei ole kandnud olulist kahju

  kokkusobimatu konventsiooni vi selle protokollide stetega, selgelt phjendamatu vi kaebeigust

  kuritarvitav

  Menetlus on suuline ja kirjalik

  Koda teeb otsuse enamushletuse tulemusena

  Koda vib loobuda kaebuse arutamisest suurkoja kasuks, kui:

  kohtuasi tstatab tsiseid ksimusi seoses konventsiooni vi selle protokollide tlgendamisega

  pstitatud probleemi lahendus ei ole koosklas kohtu varem langetatud otsusega

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  27/34

  Kolme kuu jooksul saab apelleeridaSpetsiaalselt moodustatud viieliikmeline kolleegium otsustab, kas apellatsioon on vastuvetav

  Suurkoja otsus on lplik

  Lplikud otsused on iguslikult siduvad ja titmiseks kohustuslikud igale kohtuasja osapooleks olnud

  riigile

  Justunud otsuste titmise le teostab jrelevalvet Euroopa Nukogu Ministrite Komitee

  Kohus vib Ministrite Komitee palvel anda nuandvaid arvamusi iguslikes ksimustes, mis

  puudutavad konventsiooni ja selle lisaprotokollide tlgendamist

  Teema 13RELVASTATUD JU KASUTAMINE

  Relvastatud ju kasutamise keeld

  Kik liikmed hoiduvad oma rahvusvahelistes suhetes juga hvardamisest vi selle kasutamisest iga

  riigi territoriaalse terviklikkuse vi poliitilise sltumatuse vastu vi mis tahes muul viisil, mis ei olekoosklas RO eesmrkidega

  Agressiivse relvastatud ju kasutamise keeld on ius cogens norm ja kehtib kigile rahvusvaheliseigusesubjektideleRelvastatud ju kasutamise keeld

  Ei piirdu kitsalt sjaga, vaid laieneb jule

  Lisaks kasutamisele hlmab ka hvardamist

  Probleemid:

  reegel ei rgi tegelikult relvastatud just, vaid lihtsalt just

  reegli snastus vib jtta mulje, et keeld on tingimuslik, kuid on siiski ldine

  EnesekaitseSuvernsuse oluline ja vrandamatu element

  Relvastatud rnnaku korral RO liikme vastu ei piira miski kesolevas hartas vrandamatut igust

  individuaalsele vi kollektiivsele enesekaitsele, kuni Julgeolekunukogu on vtnud vajalikud meetmed

  rahvusvahelise rahu ja julgeoleku silitamiseks

  RO harta kohaselt ei igusta ligiolev rnnak vi selle oht relvastatud ju kasutamist

  Jtkuvalt rgitakse nii ennetava kui ka vlistava relvastatud ju kasutamisest:

  ennetav enesekaitse viitab operatsioonile, mis toimub ligioleva, kuid seni algamata rnnaku vastu

  vlistav enesekaitse viitab operatsioonile, mis toimub materialiseerumata ja ajaliselt ebaselge vikauge ohu vastu

  Esimese toetuseks leidub mitmeid argumente tavaigusest, kuid teine on tnase iguse alusel selgelt

  keelatud

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  28/34

  Teostamine on ajaliselt piiratud, st lppeb, kui Julgeolekunukogu rakendab vajalikud meetmedEnesekaitset vib teotada ka kollektiivselt

  Praktikat on vhe, kuigi mitmed lepingud nevad ette kollektiivset enesekaitset:

  vastastikuse abistamise lepingud

  sjalise liidu lepingud

  garanteerimise lepingudOsalemine eeldab mingisugust kutset ohvri poolt

  Kollektiivne julgeolekussteem

  Kui kollektiivne enesekaitse on olemuselt ekstravertne, siis julgeolekussteem on hoopis introvertne:

  mlema juhul vivad relvastatud judu kasutada ka need, kes ei ole otseselt rnnaku ohvrid

  viimane phineb rahvusvahelist kogukonda esindava organi autoriteetsel otsustusel

  Tnase ssteemi aluseks on RO harta peatkk VII ja seda administreerib Julgeolekunukogu

  Tuleb thele panna:

  Julgeolekunukogu diskretsioon on vga lai

  reageerida vib ka ohule, et ennetada vi vlistada vimalikku agressiooni

  olukord ei pea olema isegi rahvusvahelise iguse rikkumine

  Julgeolekunukogu on poliitiline, mitte kohtulik organ

  Klma sja ajal oli Julgeolekunukogu sisuliselt blokeeritud, alustas reaalset tegevust alles prast

  IraagiKuveidi konflikti

  RAHVUSVAHELINE IGUSTeema 14

  RAHVUSVAHELINE HUMANITAARIGUSMiste

  Humanitaarigus on

  normide ja printsiipide kogum

  mis seab piirangud ju kasutamisele

  relvakonflikti tingimustes eesmrgiga

  ssta isikuid, kes ei osale (enam) vitluses, ja objekte, mis ei panusta vaenutegevusse, ning

  piirata sjapidamise viise ja vahendeid

  Kigil tasanditel, riigipeast reameheni

  Jrgimine, tagamine

  Riikidel on kohustusjrgida humanitaarigust ja tagada selle jrgimine igas olukorras:

  reeglid kehtivad htmoodi kigile relvakonflikti osapooltele, nii rndajale kui ka kaitsjale

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  29/34

  asjaolu, et ks osapool eirab reegleid, ei anna teisele osapoolele igust vastata samagaTnases maailmas vivad ka vikestel eksimustel olla tsised poliitilised vi iguslikud tagajrjed, sh

  tnu meediale

  Sjaline vajadus

  igus kasutada judu, mis oma iseloomu ja ulatuse tttu on vajalik igusprase sjalise eesmrgi

  saavutamiseks

  sjaline vajadus ei igusta kitumist, mis on iseenesest keelatud

  Humaansus

  keelatud on phjustada kannatusi, vigastusi vi purustusi, mis ei ole vajalikud sjalise eesmrgi

  saavutamiseks

  tsiviilisikute ja objektide ole siiski tielikult kaitstud sjategevuse mjude eest

  Vahetegemine

  tsiviilisikute ja objektide kaitse tagamiseks tuleb alati teha vahet tsiviilisikutel ja vitlejatel,

  tsiviilobjektidel ja sjalistel sihtmrkidel

  sjalised operatsioonid vivad olla suunatud ksnes vitlejate ja sjaliste sihtmrkide vastu

  Proportsionaalsus

  phjustatavad kahjud ei tohi olla ebamrased vrreldes eeldatava otsese ja konkreetse sjalise

  eelisega

  tuleb valida sobivad sjapidamise viisid ja vahendid

  Isikute staatus relvakonfliktis

  Staatus mrab kindlaks isiku igused ja kohustused ning kaitse vastase ktte langemisel

  Isikud jagunevad kahte phikategooriasse:

  vitlejad

  vivad osaleda vaenutegevuses

  neid tohib rnnata

  tsiviilisikud

  ei vi osaleda vaenutegevuses

  neid ei tohi rnnata

  Meditsiini ja usupersonal on mittevitlejad

  Vitleja vs tsiviilisikVitlejateks on ennekike konfliktiosalise relvajudude liikmed, kuid teatud tingimustel ka teised

  isikud

  Maakaitsevgede, organiseeritud vastupanuliikumiste liikmetelt eeldatakse traditsiooniliselt, et

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  30/34

  tegevus on juhitud vastutava isiku pooltkannavad kaugelt eristatavaid eraldusmrke

  kannavad relvi avalikult

  jrgivad sjapidamise reegleid

  Kik, kes ei ole vitlejad, on jrelikult tsiviilisikud

  Vastase ktte langenud isikud

  Vastase ktte langenud isikutel on igus kaitsele

  Nad jagunevad kahte kategooriasse:

  sjavangid, kelle kaitse tuleneb esmalt sjavangide kohtlemise Genfi (III) konventsioonist

  kinnipeetud tsiviilisikud, kelle kaitse tuleneb esmalt tsiviilisikute sjaaegse kaitse Genfi (IV)

  konventsioonist

  Igale isikule laieneb ks vi teine kaitse

  Kiki kinnipeetuid tuleb kohelda inimlikult ja lhtuvalt kategoorialt vastavatest reeglitest

  Sjapidamise viisid ja vahendidPhireeglid:

  konfliktiosalistel ei ole piiramatut igust valida sjapidamise viise vi vahendeid

  seetttu on keelatud kasutada:

  viise ja vahendeid, mille eesmrk on phjustada liigseid vigastusi vi igustamatuid

  kannatusi

  vahendeid, millega ei suudeta teha vahet tsiviilobjektide ja sjaliste sihtmrkide vahel

  vahendeid, mida ei ole vimalik suunata ainult sjaliste sihtmrkide vastu

  Hinnang sltub muuhulgas konkreetsest situatsioonist

  Keelatud vahendeid

  Keelatud vi piiratud tavarelvad, nt:

  mrk

  deformeeruvad kuulid

  pnismiinid

  jalavevastased miinid

  pimestavad laserrelvad

  Keelatud massihvitusrelvad:

  keemiarelvad

  baktereoloogilised vi bioloogilised relvad

  Keelatud viise

  Vastast on keelatud tappa, vigastada vi vangistada pettuse teel (sjakavalus on lubatud)

  Keelatud on anda ksku, et armu mitte anda

  Vitlusvimetut isikut ei tohi rnnata

  Samuti on keelatud:

  relvakonfliktis mitteosalevate riikide atribuutika kasutamine

  rahvusvaheliselt kaitstud embleemide jms vrkasutamine

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  31/34

  Sjalised sihtmrgid

  Sjalised operatsioonid vivad olla suunatud ksnes sjaliste sihtmrkide vastu

  Sjalised sihtmrgid on objektid,

  mis oma olemuse, asukoha, otstarbe vi kasutuse tttu

  aitavad thusalt kaasa sjategevusele ja

  mille osaline vi tielik hvitamine, hivamine vi neutraliseerimine

  thendab valitsevas olukorras kindlat sjalist eelist

  Tsiviilobjektideks on kik objektid, mis ei ole sjalisteks

  Rnnakute korraldamine

  Mida tuleb arvestada?

  kultuuriobjektid on erilise kaitse all

  kui olukord vimaldab, tuleks tsiviilisikuid ohustavast rnnakust ette teavitada

  inimkilbi kasutamine, samuti tsiviilisikute hulgas varjumine on keelatud

  keelatud on korraldada valimatuid rnnakuid

  tsiviilisikutele vi objektidele phjustatav kaasnev kahju ei tohi olla lemrane, vrreldes oodatava

  otsese sjalise eelisegaTagamine

  Riigi kohustused:

  petada vimalikult laialdaselt humanitaarigust

  tagama vajaduse korral sjavelistele lematele valdkonda tundvad igusnuandjad

  vtma vastu igusakte, mille alusel saab kriminaalkorras karistada isikuid, kes panevad toime vi

  ksivad toime panna humanitaariguse raskeid rikkumisi

  Kui riik ei suuda vi taha ise vtta isikuid vastutusele, vivad mngu tulla rahvusvahelised

  kohtuorganid

  Teema 15RAHVUSVAHELINE KRIMINAALIGUSSissejuhatavalt

  Rahvusvaheline kriminaaligus mratleb:

  rahvusvahelised kuriteod

  riikide kohustused, mida teha nende toimepanijatega

  rahvusvahelise menetluse reeglid

  Nrnbergis eldi

  kuritegusid rahvusvahelise iguse vastu ei pane toime riigid kui poliitilised abstraktsioonid ja ainult neidtoimepannud isikuid karistades on vimalik rakendada rahvusvahelise iguse normeRahvusvahelised kuriteod

  Kesksed rahvusvahelised kuriteod:

  genotsiidikuritegu

  inimsusevastased kuriteod

  sjakuriteod

  Teised (vimalikud) rahvusvahelised kuriteod:

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  32/34

  piinamineagressioon

  terrorism

  Kuriteo piirilene mde ei ole siinkohal piisav

  Genotsiidikuritegu

  Teod, mis on toime pandud kavatsusega hvitada osaliselt vi tielikult rahvuslikke, etnilisi, rassilisi vi

  usulisi ksusi, nt:

  ksuse liikmete tapmine

  ksuse liikmetele tsiste kehaliste vigastuste vi vaimsete hlvete tekitamine

  tahtlikult selliste elutingimuste pealesurumine, mis phjustab ksuse tielikku vi osalist hvimist

  ksusesisese sndimuse takistamine

  laste sunniviisiline mberpaigutamine teise ksusse

  Inimsusevastased kuriteod

  Teod, mis on teadlikult toime pandud osana massilisest vi sstemaatilisest rnnakusttsiviilelanikkonna vastu

  Need hlmavad niteks:

  tahtlik tapmine

  orjastamine

  vljasaatmine vi sunniviisiline mberasustamine

  piinamine

  vgistamine ja muu raske seksuaalse vgivald

  isikute sunnitud kadunuks jmine

  Sjakuriteod

  Teod, mis rikuvad tsiselt teatud sjapidamise norme ja tavasid

  Need hlmavad niteks:

  piinamine vi ebainimlik kohtlemine

  vara igusvastane ulatuslik hvitamine ja omastamine

  iglase kohtumistmise mittetagamine

  pantvangide vtmine

  tsiviilelanike vi objektide tahtlik rndamine

  kuulutamine, et armu ei anta

  Jurisdiktsiooni teostamine

  Siseriiklikud kohtud

  Segatribunalid, nt:

  Sierra Leone Erikohus

  Kamboda Kohtute Erakorralised Kojad

  BosniaHertsegoviina Riigikohtu Sjakuritegude Koda

  Rahvusvahelised ad hoc tribunalid, nt:

  Endise Jugoslaavia Rahvusvaheline Kriminaaltribunal

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  33/34

  Rwanda Rahvusvaheline KriminaaltribunalRahvusvaheline Kriminaalkohus

  Menetluse ldised phimtted

  Kuriteokooseis on olemas enne toimepanemist

  Kriminaalvastutus peab olema individuaalne, kuid see vib olla nii otsene kui ka kaudne

  Rahvusvahelise menetluse saab alustada ka juhul, kui juhtumit on juba uuritud siseriiklikult

  Rahvusvahelist menetlust ei takista:

  kohtualuse ametikoht

  kohtualusele siseriiklikult antud amnestiad vi tagatud immuniteedid vi menetluse eritingimused

  Rahvusvaheline Kriminaalkohus

  Esimene alaline rahvusvahelisel lepingul phinev ksikisikute individuaalse kriminaalvastutusega tegelev

  rahvusvaheline kohus

  Iseseisev rahvusvaheline organisatsioon

  Kohtunikke on vhemalt 18, kes valitakse statuudi osalisriikide assambleel heksaks aastaks ja seda ilma

  tagasivalmisiguseta

  Kohtul on peaprokurr, kelle tegevust toetavad lisaprokurrid ja spetsiaalne ametkond

  Kohus ei ole seotud oma varasemate otsustega, kuid samas on nutud, et:

  iguse kohaldamine ja tlgendamine peab olema jrjekindel

  erilist rhku tuleb prata inimigustele

  Kohtu jurisdiktsioonile alluvad:

  agressioonikuritegu (kui riigid on leppinud kokku selle definitsioonis ja menetlemise tingimustes)

  genotsiidikuritegu

  inimsusevastased kuriteod

  sjakuriteod

  Kohus vib asja uurida jrgmistel tingimustel:

  kuritegu on toime pandud osalisriigi territooriumil

  kuriteo on toime pannud osalisriigi kodanik

  juhtumi on kohtule edastanud riik, mis nustub selle juhtumi

  puhul kohtu jurisdiktsiooniga

  juhtumi on kohtule edastanud Julgeolekunukogu

  Seega vivad ssteemi kivitada prokurr, riik vi Julgeolekunukogu

  Viimane vib ka blokeerida menetluse alustamist

  Kohtul on tiendavjurisdiktsioon

  Kohus teostab oma jurisdiktsiooni juhul, kui:

  puudub asjakohane siseriiklik jurisdiktsioon

  riik ei taha asja uurida ega isikut vastutusele vtta vi ei ole tepoolest vimeline seda tegema

  Kohus ei ole apellatsioonikohus siseriiklikule kohtussteemile

  Esmane kohustus rahvusvaheliste kuritegude menetlemisel lasub endiselt riikidel

  Kohtuotsus viiakse tide kohtu mratud riigis, mis on avaldanud selleks valmisolekut

  Rahvusvahelise koost puhul sltub kohus riikidest, sest tal puuduvad tidesaatva vimu meetmed

 • 5/24/2018 Rahvusvahelise iguse konspekt

  34/34

  Statuudi osapooled aga peavad, nt:loovutama sdistatavaid

  koguma tendeid ja vtma tlusi

  arestima varasid

  Kuna kohus phineb lepingul, ei saa statuut panna kohustusi kolmandatele riikidele ega kohus nuda nende

  koostd

  See on vimalik ainult juhul, kui juhtumi saatis kohtusse Julgeolekunukogu, sest tema otsused on kohustuslikudkigile RO liikmetele

  Kohus ei ole RO organ, kuid koost sujumiseks on omavahel slmitud koostleping