rady miejskiej w nysie uchwaŁa nr problemów gminy...

Download RADY MIEJSKIEJ W NYSIE UCHWAŁA NR Problemów Gminy bip.nysa.pl/uchwaly/e172d26d13b63fd4fa5a591b043505aa_1/5_1…

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Projekt

z dnia 8 grudnia 2016 r.Zatwierdzony przez .........................

UCHWAA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie przyjcia Strategii Rozwizywania Problemw Spoecznych Gminy Nysa na lata 2016 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i poz. 1583), Rada Miejska w Nysie uchwala, co nastpuje:

1. Przyjmuje si do realizacji Strategi Rozwizywania Problemw Spoecznych Gminy Nysa na lata 2016 2023, stanowic zacznik do niniejszej uchway.

2. Wykonanie niniejszej uchway powierza si Burmistrzowi Nysy.

3. Traci moc uchwaa Nr XXXII/560/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2005r.w sprawie uchwalenia Strategii Rozwizywania Problemw Spoecznych Gminy Nysa.

4. Uchwaa wchodzi w ycie w terminie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Opolskiego.

Id: 4110B8DF-61B3-41A7-9C71-6C32A7176A87. Projekt Strona 1

STRATEGIA ROZWIZYWANIA

PROBLEMW SPOECZNYCH

GMINY NYSA

NA LATA 2016-2023

INSTYTUT BADA I ANALIZ SPOECZNYCH DIAGNOSIS

LUSZOWICE, UL.GRNA 29A, 32-500 CHRZANW, e-mail: zespol_badawczy@wp.pl

SPIS TRECI

Id: 4110B8DF-61B3-41A7-9C71-6C32A7176A87. Projekt Strona 2

STRATEGIA ROZWIZYWANIA PROBLEMW SPOECZNYCH GMINY NYSA NA LATA 2016-2023

______________________________________________________________________________________

2

WSTP 4 1. PODSTAWY PRAWNE W ZAKRESIE PLANOWANIA POLITYKI SPOECZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ 5 2. DOKUMENTY PROGRAMOWE POLITYKI SPOECZNEJ 6 3. OGLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY NYSA 11 4. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 13 5. SYSTEM EDUKACJI 21 6. ZDROWIE 25 7. MIESZKALNICTWO 27 8. KULTURA 29 9. BEZPIECZESTWO PUBLICZNE 33 10. BEZROBOCIE I RYNEK PRACY 36 11. SYTUACJA OSB NIEPENOSPRAWNYCH 49 12. PRZEMOC W RODZINIE 57 13. PROBLEM ALKOHOLOWY 59 14. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTPCZEJ 62 15. POMOC SPOECZNA. ZAGROENIE MARGINALIZACJ I WYKLUCZENIEM SPOECZNYM 65 16. DZIAANIA PRORODZINNE W GMINIE 74 17. ZASOBY POMOCY SPOECZNEJ 77 18. INSTYTUCJE POMOCY SPOECZNEJ 89 19 ORGANIZACJE POZARZDOWE 92 20 PODMIOTY EKONOMII SPOECZNEJ 94 21 PROGNOZA PROBLEMW SPOECZNYCH 95 22 PLANOWANIE SPOECZNE W STRATEGII ROZWIZYWANIA PROBLEMW SPOECZNYCH 99 23 METODA TWORZENIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIZYWANIA PROBLEMW SPOECZNYCH 100 24 IDENTYFIKACJA CELU GENERALNEGO I PRIORYTETW 102 25 WSKANIKI REALIZACJI CELW STRATEGICZNYCH 107 26 HARMONOGRAM, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE STRATEGII, RDA FINANSOWANIA 113 27 RAMY FINANSOWANIA DZIAA OKRELONYCH W STRATEGII ROZWIZYWANIA PROBLEMW SPOECZNYCH 119 28 SPIS TABEL 121 29 SPIS WYKRESW 123 30 SPIS MAP 124

Id: 4110B8DF-61B3-41A7-9C71-6C32A7176A87. Projekt Strona 3

STRATEGIA ROZWIZYWANIA PROBLEMW SPOECZNYCH GMINY NYSA NA LATA 2016-2023

______________________________________________________________________________________

3

I CZ WSTPNA

CZ WSTPNA ZAWIERA ELEMENTARNE INFORMACJE

DOTYCZCE ZASAD KONSTRUOWANIA DOKUMENTU.

PRZEDSTAWIONE W NIEJ ZOSTAY ASPEKTY PRAWNE,

BDCE PODSTAW DZIAANIA SAMORZDU LOKALNEGO,

NA KTRYCH OPIERA SI LOKALNA POLITYKA SPOECZNA.

Id: 4110B8DF-61B3-41A7-9C71-6C32A7176A87. Projekt Strona 4

STRATEGIA ROZWIZYWANIA PROBLEMW SPOECZNYCH GMINY NYSA NA LATA 2016-2023

______________________________________________________________________________________

4

Wstp

Strategia Rozwizywania Problemw Spoecznych stanowi podstaw w procesie

planowania spoecznego. Opracowanie i realizacja Strategii Rozwizywania Problemw

Spoecznych wynika z obowizku prawnego naoonego na samorzd gminny na mocy

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej, ze szczeglnym uwzgldnieniem

programw pomocy spoecznej, profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych

i innych, ktrych celem jest integracja osb i rodzin z grup szczeglnego ryzyka.

Strategia Rozwizywania Problemw Spoecznych Gminy Nysa wskazuje istotne

kwestie spoeczne, z jakimi zmagaj si mieszkacy, a take wytycza: cele strategiczne

projektowanych zmian, kierunki dziaa na rzecz niwelowania zjawisk spoecznie

niepodanych oraz zajmuje si tworzeniem mechanizmw wzmacniajcych efektywno

dokonywanych zmian. Wskazuje rwnie na sposb realizacji podejmowanych

przedsiwzi realizowanych w ramach strategii, okrela ramy finansowe oraz wskaniki

realizacji dziaa. Strategia jest dokumentem stworzonym na okres szecioletni i dlatego

niezbdny jest jej stay monitoring i ewaluacja realizowanych zada. Dziaania te bd

pomocne w dostosowywaniu celw i zada przewidzianych do wykonania w kolejnych

etapach realizacji w zalenoci od zmieniajcych si potrzeb spoecznych.

Rozwj gminy opiera si na ksztatowaniu celw polityki spoecznej, uznajc

jednoczenie za J. Auleytnerem1 za fundamentalne dziedziny polityki spoecznej nastpujce

jej obszary:

polityk ludnociow i rodzinn

polityk w dziedzinie zatrudnienia, pac, warunkw i ochrony pracy

polityk mieszkaniow

polityk w zakresie ochrony zdrowia

polityk owiatow

polityk kulturaln

polityk w zakresie zabezpieczenia spoecznego i pomocy spoecznej

1 Auleytner J., Polska polityka spoeczna. Cigo i zmiany. Warszawa 2004

Id: 4110B8DF-61B3-41A7-9C71-6C32A7176A87. Projekt Strona 5

STRATEGIA ROZWIZYWANIA PROBLEMW SPOECZNYCH GMINY NYSA NA LATA 2016-2023

______________________________________________________________________________________

5

polityk w zakresie bezpieczestwa publicznego oraz przeciwdziaania

szeroko rozumianym zjawiskom dezorganizacji spoecznej oraz patologii

spoecznej

Prezentacja wynikw bada dotyczca mieszkacw Gminy Nysa poszukujcych

wsparcia w tutejszym orodku pomocy spoecznej, w oparciu o ustaw o pomocy

spoecznej oraz inne pokrewne ustawy, skada si z analizy dokumentw pozyskanych

z tutejszego orodka. Do opracowania strategii wykorzystano rwnie materiay

sprawozdawcze z Powiatowego Urzdu Pracy w Nysie, dane: Urzdu Miejskiego w Nysie,

Komendy Powiatowej Policji w Nysie, Powiatowego Zespou do spraw Orzekania

o Niepenosprawnoci i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, jednostek

owiatowych, Nyskiego Domu Kultury, Gwnego Urzdu Statystycznego, a take

dokumenty programowe polityki spoecznej.

1. Podstawy prawne w zakresie planowania polityki spoecznej

w Unii Europejskiej

W ramach polityki strukturalnej i Europejskiego Funduszu Spoecznego istniej

regulacje podejmowane przez Rad, Parlament i Komisj Europejsk, dotyczce Funduszy

Strukturalnych Unii Europejskiej oraz polityki spoecznej i wsparcia spoecznego.

Rozporzdzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999 roku wprowadzajce oglne przepisy

dotyczce Funduszy Strukturalnych (1260/99 WE),

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 czerwca 1999 roku

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1783/99WE),

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 roku

w sprawie Europejskiego Funduszu Spoecznego (1784/99WE),

Rozporzdzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999 roku dotyczce koordynacji pomocy

w ramach strategii przedakcesyjnej dla krajw ubiegajcych si o czonkostwo

w Unii Europejskiej oraz zmieniajce rozporzdzenie 3906/89EWG (1266/99WE),

Rozporzdzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiajce Instrument

Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (1267/1999WE).

Id: 4110B8DF-61B3-41A7-9C71-6C32A7176A87. Projekt Strona 6

STRATEGIA ROZWIZYWANIA PROBLEMW SPOECZNYCH GMINY NYSA NA LATA 2016-2023

______________________________________________________________________________________

6

2. Dokumenty programowe polityki spoecznej

Na poziomie europejskim i midzynarodowym:

1. Europa 2020 jest now strategi gospodarcz Unii Europejskiej zastpujc Strategi

Lizbosk. Strategia Europa 2020 skupia si wok trzech powizanych ze sob

priorytetw:

a. Rozwj inteligentny (rozwj gospodarki opartej na wiedzy i innowacji).

b. Rozwj zrwnowaony (wspieranie gospodarki efektywniej korzystajcej

z zasobw, bardziej przyjaznej rodowisku i bardziej konkurencyjnej).

c. Rozwj sprzyjajcy wczeniu spoecznemu (wspieranie gospodarki o wysokim

poziomie zatrudnienia, zapewniajcej spjno spoeczn i terytorialn).

2. Konwencja o Prawach Osb Niepenosprawnych ratyfikowana przez Prezydenta Polski

w roku 2012 ma na celu popieranie, ochron i zapewnienie penego i rwnego korzystania

ze wszystkich praw czowieka i podstawowych wolnoci przez wszystkie osoby

niepenosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godnoci. Dokument

kadzie nacisk na prowadzenie konsultacji z osobami niepenosprawnymi w zakresie spraw

zwizanych z osobami niepenosprawnymi oraz angaowanie tych osb, w