radno sve prezentacije

Download Radno Sve Prezentacije

Post on 25-Feb-2018

227 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Radno Sve Prezentacije

  1/37

  Pojam i predmet radnog prava

  Radno pravo izuava radne odnose kao posebnu granu drutvenih odnosa. Radni odnosi seuspostavljaju izmeu :1. ZAPOSLENOG i 2. POSLODAVCA- Predmet radnog prava nije nezavian rad !rad amozapo"eni# "i$a%

  Predmet radnog prava su drutvenoradni odnosi. Re je o odnosima koji se uspostavljaju u procesurada u kome radnik neposredno, na odreen nain i pod odreenim uslovima obavlja posao koddrugog lica, za njegov raun i u njegovo ime.Kao grana prava obuhvata skup pravnih normi kojima se regulie nastanak, sadrina i prestanakradnog odnosa, kao i pravni poloaj subjekata radnog prava !po"odav$i& zapo"eni& indi'ati& dr(ava&)dr)(enja po"odava$a& ")(*e za zapo+"javanje& ,ondovi za o$ija"no oig)ranje& inpe'$ija rada"Radno pravo, kao grana pravnog sistema, je skup pravnih normi kojima se ureuje radni odnos i drugiodnosi povodom drutveno korisnog, dobrovoljnog izvravanja rada za drugog.#auna disciplina Radno pravo sadri sistem pojmova o individualnim i kolektivnim pravimazaposlenih i poslodavca i instituta radnog prava grupisanih u oblast radnog prava.Podela radnog prava na individualno i kolektivno radno pravo

  Ostale podele:Op+te i poe*no radno pravo

  aterija"no i ,orma"no radno pravo

  Privatno i javno radno pravo

  eteronomno i a)tonomno radno pravo

  Predmet i sadinu radnog prava, kao pozitivnopravne i naune discipline, ine u prvom redu radniodnosi, a zatim principi, instituti, kategorije iz oblasti rada i radnih odnosa.Radni odnos $ dobrovoljno zasnovan, poslodavcu podreen, lini rad zaposlenog za zaradu%platu u

  osobenom radno&pravnom reimu./adno pravo je deo javnog pravaBitni elementi radnopravnog odnosa !bez kojih nema radnog odnosa":DOBROVOLJNOST&za*ranj)je e va'i o*"i' prin)dnog rada. S"o*oda iz*ora pro,eije& "o*odazanivanja radnog odnoa i "o*oda iz*ora po"odav$a.LINA RADNOPRAVNA !N"#IONALNA V$%A&pojedina$ je ) o*avezi da ) pro$e) rada"i0no i amota"no vr+i odreen) radn) ,)n'$ij). Ne mo(e preneti na dr)go "i$e da ) njegovo ime vr+irad !int)ito peronae%.'.S!BORDINA#IJA& pravna podreenot zapo"enog ) radnom odno) ) odno) na po"odav$a!di$ip"in'a& )prav"ja0'a i normativna v"at po"odav$a%(. PRAVO NA %ARAD! 'za svoj rad radnik prima zaradu od poslodavca. Zarada se isplauje unovcu i predstavlja novani ekvivalent koji se dobija za rad u radnom odnosu.-#ebitni elementi radnog odnosa : Trajanje radnog odnosa, radno vreme, profesionalnost....#ILJ$VI RADNO( PRAVA)ocijalna pravdaRadno&socijalni mirRegulisanje konkurencije

 • 7/25/2019 Radno Sve Prezentacije

  2/37

  S)*je+ti radnog odnosa

  )ubjekti radnog odnosa su noio$i prava i o*aveza iz radnog odnoa& odnosno u sluajuindivid)alnogradnog odnosa poslodava, i -aposleni.ZAPOSLEN je ,izi0'o "i$e 'oje je ) radnom odno) 'od po"odav$a. Zapo"eni o*av"ja po"ove za

  po"odav$a & primaj)3i za to na'nad).Opti uslov4 uzrast od *+ godina!osebni uslovi4 utvruju se pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. -ermin R/#0K predstavlja tradicionalni pojam u naem pravu. 1amenjen je terminom1P2)34#0 5stavom iz *667. godine.Prava -aposleni.:

  Pravo na zaradu i naknadu zarade Prava u vezi sa radnim vremenom Pravo na bezbednost i zatitu zdravlja na radu pravo na odmor Prava u vezi sa strunim usavravanjem i napredovanjem na radu

  Pravo na zdravstvenu zatitu, zatitu linog integriteta i druga prava u sluaju bolesti,smanjenja ili gubitka radne sposobnosti

  O*ave-e -aposleni. /a savesno i odgovorno obavlja poslove na kojima radi /unost potovanja radnog vremena i organizacije rada /unost obavetavanja poslodavca o bitnim okolnostima /unost obavetavanja poslodavca o potencijalnim opasnostima

  "LASII"A#IJAVrte zapo"eni# prema met) izvr+enja rada& 0nterni zaposleni& 4ksterni radniciVrte zapo"eni# o*zirom na trajanje radaVrte zapo"eni# o*zirom na dr(av"jantvo& /oma8i zaposleni& )trani zaposleniPode"a zapo"eni# prema de"atnoti ) 'ojoj e izvr+ava rad

  POS$BNA %A/TITA ODR$0$NI1 "AT$(ORIJA %APOSL$NI12%a3tita rationae persona" 2mladina ! *+&*9 godina" ene !za vreme trudno8e i poroaja" 3ica sa invaliditetom 1aposleni sa porodinim odgovornostima, predstavnici zaposlenih zaposleni uzbunjivai...

  POSLODAVA#je doma3e& odnono trano pravno i"i ,izi0'o "i$e 'oje zapo+"java& odnono radnoanga()je jedno i"i vi+e "i$a.Po"odava$ je i dr(ava5 'od organa teritorija"ne a)tonomije odnono"o'a"ne amo)prave- po'rajina& odnono op+tina i"i grad.

  "LASII"A#IJA POSLODAVA#APrema vrsti s)*je+ta prava& poslodavac kao ;iziko lice& poslodavac kao pravno lice

  Svojins+i tip& privatnopravni poslodavac !preduzetnik, preduze8e, zadruge"

 • 7/25/2019 Radno Sve Prezentacije

  3/37

  & javnopravni poslodavac !drava, teritorijalna autonimija, lokalna samouprava, javno preduze8e,javne slube"Prema veli4ini5 odnosno *roj) -aposleni.& mali poslodavac& srednji poslodavac& veliki poslodavacPrema sedi3t)& doma8i poslodavac& strani poslodavac

  Prava poslodav,a 0zdaje radne naloge 2cenjuje rezultate rada

 • 7/25/2019 Radno Sve Prezentacije

  4/37

  5/R54#>4 P2)32/

 • 7/25/2019 Radno Sve Prezentacije

  5/37

  & Rad ili slubu koji ine sastavni deo uobiajenih graanskih dunosti./anas se prinudni rad najvie odrao u oblicima dunikog ropstva, ku8nog pritvora, postizanjaekonomskih ciljeva !nerazvijene zemlje", trgovine ljudima... )luaj Za*ranjena je neporedna i poredna di'rimina$ija "i$a 'oja tra(e zapo"enje& 'ao izapo"eni# a o*zirom na po"& roenje& jezi'& ra)& *oj) 'o(e& tarot& tr)dno3)& zdravtveno tanje&inva"idnot& na$iona"n) pripadnot& veroipovet& *ra0no tanje& porodi0ne o*aveze& e')a"nooprede"jenje& po"iti0'o i"i dr)go )verenje& o$ija"no pore'"o& imovin'o tanje& 0"antvo ) po"iti0'imorganiza$ijama i indi'at)?.l. G 5niverzalne deklaracije 25# >Svi "j)di ) jedna'i ) pravima i pred za'onom?Pozitivna diskriminacija je dozvoljenaH/irektna diskriminacija & Sva'o pot)panje )zro'ovano ne'im od onova di'rimina$ije 'ojem e "i$e'oje tra(i zapo"enje !'ao i zapo"eni% tav"ja ) nepovo"jniji po"o(aj ) odno) na dr)ga "i$a ) itoj i"i"i0noj it)a$iji.

  -eret dokazivanja $ na poslodavcu !teko se dokazuje"1abranjena je diskriminacija u odnosu na: uslove zapoljavanja i izbor kandidata uslove rada i sva prava iz radnog odnosa obrazovanje, osposobljavanje i usavravanje napredovanje na radu otkaz ugovora o radu

  Posredna diskriminacija $Potoji 'ada odreena & naizg"ed ne)tra"na odred*a& 'riterij)m i"i pra'atav"ja i"i *i tavi"a ) nepovo"jniji po"o(aj "i$a 'oja tra(e zapo"enje i zapo"enog.- /okazivanje se vri na osnovu statistika.Konvencija F2R&a br. *77 o jednakosti pla8anja mukaraca i ena

  Konvencija F2R&a br. *** o zabrani svakog oblika diskriminacijeI O*e 'onven$ije ) )vr+tene ) 'orp) ,)ndamenta"ni# 'onven$ija e)narodne organiza$ije rada>De'"ara$ijom o onovnim prin$ipima O/-a? iz 1@@. godine.1akon o zabrani diskriminacije !J776"&Poverenik za ravnopravnostEl. * $ /iskriminacija u oblasti rada !najve3i *roj prit)(*i%ILi$e 'oje matra da je pretrpe"o di'rimina$ij) podnoi Povereni') prit)(*) *ez p"a3anja ta'e i"idr)ge na'nade )z do'aze o pretrp"jenoj di'rimina$ijiPoverenik raspolae slede8im merama:

  *. Preventivne mere!davanje miljenja i preporuka"J. "ore+tivne mere!opomena i izvetavanje javnosti"'. Represivne mere!mogu8nost podnoenja tube parninom sudu, kao i zahteva za pokretanje

  prekrajnog postupka"

  ;7 NA$LO TRIPARTI%9A& )peci;ino naelo u nauci radnog prava.& 1a postojanje tripartizma neophodna je politika demokratija, pravna drava i vladavina prava& Poiva na visokom stepenu socijalne kulture, socijalnog dijaloga, odgovornosti i ;ilozo;ije

  kompromisa.& =ilj: 0ntegracija sindikata i poslodavaca u strategiju socijalne kontrole.& )ocijalni partneri su: /rava, sindikati i udruenja poslodavaca.& -ripartizam poiva na odnosu izmeu socijalnih partnera.& Ravnopravnost meu socijalnim partnerima& Dez razvijenog socijalnog dijaloga prisutni su socijalni nemiri.& 2d znaaja za kreiranje i voenje ekonomso&socijalne politike !poe*no po"iti'e $ena i

  do#od'a%

 • 7/25/2019 Radno Sve Prezentacije

  6/37

  & #eophodan uslov za ue8e u tripartitnim telima je R4PR414#--0

 • 7/25/2019 Radno Sve Prezentacije

  7/37

  Za'on o voj$i;7 Pod-a+ons+i a+ti +ao i-vor radnog prava/ravni opti pravni akti koju su po svojoj pravnoj snazi nii od zakona. /onose ih vlada i upravniorgani !organi koji vre izvrnu vlast".

  & Pravilnici !najve8i broj iz ove oblasti&preko 7"& 5redbe& 2dluke& 5putstva

  Dlie ureuju odreena pitanja iz zakona, koja detaljno zakonom nisu obraena. Prate zakone, alimogu i samostalno obraivati oblasti koje nisu ureene zakonom. Foraju biti u skladu sa zakonom.#aroito veliki broj u oblasti socijalnog osiguranja.(. Kolektivni ugovori o radu

  & utonomni izvori radnog prava& 2pti akti koje ne donose dravni organi& Proizvodi dejstva i prema licima koja nisu uestvovala u zakljuivanju ! za razliku od

  individualnih ugovora o radu"& Foraju biti u skladu sa zakonom

  & Kolektivni ugovor zakljuuje se u pismenom obliku.& Kolektivni ugovor je meovite pravne prirode, normativno!u javno pravnom smislu"&obligacione!u graansko pravnom smislu".

  >Piani a't normativno-o*"iga$ionog 'ara'tera 'oji nataje ) pot)p') pregovaranja izme) a jednetrane indi'ata 'ao predtavni'a zapo"eni# i a dr)ge trane po"odava$a !)dr)(enja po"odava$a%0ij) adr(in) 0ine norme 'ojima e na op+ti na0in reg)"i+) odnoi po"odava$a i radni'a& odnono'ojima e )tvr)j) )"ovi pod 'ojima 3e e za'"j)0ivati i otvarivati individ)a"ni )govori o rad)& '

View more