radka denemarková: kobold – ukázka

Download Radka Denemarková: Kobold – ukázka

Post on 28-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kobold (Přebytky něhy a Přebytky lidí) je dvojromán. Dva příběhy v jedné knize jako dva živly — voda a oheň, který viděné přetavuje. Nebo dvě řeky slité v jeden tok? Je to kniha o podobách neudolatelné lásky a rafinovaného násilí. O tom, jak lidskou existenci předurčuje rodina, do které jsme vrozeni, či ideologie, v níž se namočíme. O společnosti okoralé dovnitř i k okrajům, ke všem „slabším“, vnímavým. Muka těchto postav jsou chorobami naší doby. A zdro­jem těchto muk jsou zdá se Koboldové.

TRANSCRIPT

 • Kobold

 • Radka Denemarkov

 • Kobold. Pebytky nhy

 • O vod

 • Radka Denemarkov: Kobold Radka Denemarkov, 2011 Host vydavatelstv, s. r. o., 2011isbn 978-80-7294-506-1

  PodkovnNadace esk literrn fondLiterarisches Colloquium BerlinKulturvermittlung Steiermark (Internationales Haus der Autoren Graz)

  Host, Brno 2011

 • Ester aHonzovi

  Dv postav, kter se ednm vnosem z29.ervence1941nesmla piblit kVltav mezi praskmelezninm aHlvkovmmostem. Kdy se 14. srpna 1941 kece piblila, kdosi ji udal. Odvezli ji, popravili.Ostatn se koupali.

  Ev A., kter se svmi bratry peila aumbt ve shod se skutenost.

 • Na zatku mho uvznn bylo nejkrutj to, e m napadaly mylenky svobodnho lovka. Ale to trvalo jen nkolik mlo msc. Potom jsem ml u jenom mylenky vzn.albert camus

  eho se lovk boj. Popsat stav vdom vnjak dob.Krutosti, kterch se dopoutme na nejblich, ped kadou rafinovanost svtovch vlek. Mr je vlka. Vlka je pokraovnm mru.

 • 13

  Vymknout se nen snadn. Takov seven. Dti nedoshnou na zmek, kter matka sotcem umst na kuchysk dvee vysoko.

  lovku schz vzen, do kterho byl zasazen.lovk miluje vzen, ze kterho byl proputn.

  Do svta ji vyslal Kobold.Nejen ona miluje Kobolda.

  Nejsem jako jin lid, ekla. Nejsem vbec jako jin lid. Nelze zmit velikost bolesti nebo lsky. Moje nemoc se jmenuje Ko-bold. Ta nemoc je nevyliteln.

  Den jako malovan. ivot jako malovan.Voda utopen vpsku.

  Uhraniv Michael m vstup na Kamenn most edn zak-zan.

  Zachraoval jsem nemocn auboh sochy, j jedinej je zachraoval aslepoval, no aco. Drolej se, rozpadaj. Vtr je vofukuje. D rozer. Lidsk ruce votlapkvaj. Na to se j dvat nebudu. Avy byste taky nemli. Pro pt ran Krista Pna, pro nepostavte nad mostem stechu? Pro nedte kad soe do ruky kamennej detnk?? Pro nco ksakru neudlte???

  Michael miluje sebevdom abezcitn sochy. Lemuj most. Opeovv tlem, pachem svho tla vechno, co m rd. Bez-brann vci. Provokuj tm, e nejsou tekut. Podle Michaelo-vch mtek nejsou vn.

  Tekut je vn.Svlkne propocenou koili. Polo ji na nemocn umyvadlo.

  Bloba popukala, vprohlubni se vln zapomenut ern vlasy, hata se nebezpen vryla do hladk struktury. Vyk nko-lik sekund. Koili popadne, pehod pes elo kovov, zreziv-l postele. Na t cel ivot spv. Pihrben pokojn odpot ochranitelsk as. Tout koil vylet stl. Anavlkne ji na idli; zplihlou koili na opradle urovn, uhlad roztepen lmeek, zatah za rukvy. Propocenou koili se zaloutlmi

 • 14

  kruhy vpodpa vnoci pekryje koil vyehlenou. Vr se mu pod umyvadlem hromada pinavho obleen. Neobnoen lt-ka hld spodn, ountlou kupku.

  Chrn vci, kter m rd. Aby mu nestrly, nerozpadaly se. Vdtstv to dlval potaj. Dokud nepili iv. Kte sroztrpe-nm brebentnm pokali, a se podivnsk Michael oblkne. Apestane vyvdt.

  Michael m vstup na most edn zakzan. Na koncch ro-bustnho pemostn, uprosted zdiva vstupnch bran, vis Mi-chaelovy portrty. Rozosten, zrnit zvteniny znovin. D se snhem je rozm. Beznov ledov vtr rve cry zkamene. Upozorujeme, e tento mu m vstup na Kamenn most zakza-n, je mostu ilidem nebezpen, za jakoukoliv informaci ovskytu tohoto mue vokol soch vysok finann odmna. Vlasy havran, barva o modr, vka dva metry, zvltn znamen Pod portr-tem se mno nedbale pilepen obdlnky: petice, nesrozumi-teln vkiky, umudlan reakce bigotnch vcch; poaduj Michaelovu smrt utopenm. Oko za oko, zub za zub, tlo za tlo. Ve jmnu lsky kblinmu. Vtr oderve vstiek lnku liberlnho Prager Tagblattu, racek placht nad ekou: Je vbec mon na svitu dvactho stolet takto pokoiti ivho lovka kv-li soe zkamene? Je to vbec mon? Racek zakrou, usedne na osiel msto. Svat racek.

  Vnoci se propl kMosteck vi tkav stn. Tlo obalen apepsan teplmi lami. Ten velk, rozmazan portrt Mi-chaelova matka strhne, usu nad kamny mezi kalami, od-stihne roztepen okraje, vyhlad, nech zasklt azarmovat do masivnho deva. Povs tk rm svyezvanmi dubov-mi lstky na estn msto. Michael. Jej syn. Hrdina. Uzavr pehldku muednk, kte lemuj kamennou lvku. Micha-elova matka nepipust, e syn me bt igauner. To matky nedlaj.

  Takovej hodnej kluk, ekne. Takovej hodnej kluk.

 • 15

  Na tdr den po poledni se hodn kluk Michael vyd na ces-tu podl eky. Na zdech nese mode pruhovan povleen, ke staen zprachov peiny. Vycpan, vkonci piduen pagtem. Projde po most dvakrt, tam azpt odkrokuje pl-kilometrovou vzdlenost. Kad zticeti soch se poctiv zad-v do oblieje, sejde ikjednatict, vduchu opakuje dtsk rozpotadlo. Kdy mu rmy dojdou, zaraz se. Rozve objem-n balk, kouzelnk tah zklobouku rekvizity svho pedsta-ven: kusy barevnho obleen nadmrnch velikost vyrovn pedsebe.

  Vyhoupne se na kamennou zdku.Oblk vyvolenou sochu.Pokou se narvat Jana Nepomuckho do huatho koi-

  chu. Obdarovv ptele. Smrk se, od rna. Na svatoz na-sad promkl klobouk. Sn hust, vtr rozfoukv nru-e snhu. Michael, poztrcen vbl mouce, marn provlk pskovcov pae zkmi, studenmi rukvy. Kupnut. Ruka rupne, odlom se vzpst.

  Michael strne.Svatho omluvn obejme, ept mu do ucha, hlad pai, roz-

  lomenou auvzlou vchlupat roue, kymciv udruje rovno-vhu, tiskne se tkm tlem kernmu koichu, naval se na kmen obalen porostem, zoufale pros oodputn. Nen to nic platn. Socha je unaven, socha to vzdv, zpodstavce se odloupne kehk pernek. Udruj balanc, naklnj se. Nevi-diteln prst ukne sochu do ela, pink. Jako by byla cnovm vojkem. Do vody pepadvaj souasn.

  Let vzduchem, rotuj vtsnivm objet. Tiv, pomalu.Pesto rychleji ne snhov vloky.

  Kdy se prudk gejzr vody vyraen zpod tenk vrstvy roso-lovit nmrazy pleskav usad zptky arozkymc krustu, sta-ne se zzrak. Kmen ke dnu neklesne. Vyhoupnou se nad hla-dinu. Oba. Jako by je cosi nadzvedvalo. Nepotop se lidsk tlo anepotop se muednkova kamenn kopie. Co odporuje

 • 16

  pozemskm zkonitostem. Jan se na hladin udr. Jen tlo je u bez ke.

  Odrolenm obliejem m vzhru, pt hvzdiek nad jeho hlavou blik mezi vlokami, svatoz podobn soe Svobody, zachovat zpovdn tajemstv za cenu smrti. Michael sed roz-kromo, stehna pimknut kolem kamennch bok. Artista na kld vyrovn houpav pohyb, mch rukama. Koich vsakuje ledov mokro, tkne, zva stahuje sochu pod hladinu, hlava miz. Michael svatho zuiv svlk. Strhv nacucan hbit, zuby trh ltku ve vu. Zplihl koich se na hru sochy mlas-kav pilepil. ern sdra dr pohromad vyklouben zpst. Michael svou bezmoc znehybn.

  Pono se.Vypluj.Tentokrt se Jan pekot obliejem do hlubin, proptrv

  msto, kde spoine. Cvien delfn se pokou shodit cviite-le. Michael se vyhoupne, kle na zdech unavenho kamene. Pdluje rukama ke behu. Zabr mocn. eka u si pohrla azalakovala, pozornost pesouv jinam. Neprosn vetelce spolyk. Michael nohama zaklesne kolem pasu pevnou obru. Jako posledn miz pod hladinou Michaelova rozeven sta, hlubok ndech. Mraziv vrstva se uzave. erstv bl poleva znehybn neklidnou vodn plochu. Zstane sotva viditeln sto-pa. Klikat, vlsit trhlina.

  Michael pod krustou sochu podplave, zdvihne pae. V silou nadn kolos. Vzpra se odr vprzran bezti, trhav kope nohama vprotismru, proud bublinek unik, kyslkov bublifuk pivb ve iv, lape vodu, tve splaskvaj. Vt nazelenal mlze socha neodvolateln kles. Ryby sjiskivma oima ji znaven obeplouvaj, lhostejn prohlej aochutnva-j masitmi rty. Ryby, kter se nikdy nepolb. Udna je oekv ploch ryba soblm tlem avelkou vystrenou hlavou, pohy-buje se dky ploutvm, kter pipomnaj konetiny. Rda ije vtemnot udna, ale umoskho dna, vhloubkch nkolika

 • 17

  stovek metr. Chestivec, kter pat do du asov. Potravu lk pomoc ltky vypoutn ktomu uzpsobenou hbetn ploutv. Pln pod mostem sv posln. Vystren hlava se do-tkne Michaelova ela. Avypust zhbetn ploutve ltku.

  Na bezvldn Michaelovo tlo narej zuiv, vypoulen oi pibliuj kjeho zatemnlm. Socha aMichael se rozpoj. Roz-poj se ihust hejno ryb.

  Kad zdruin doprovz svho pna.

  Povykujc lid tlo vylov do st. Tlustou rybu. Avdechnou sty svj ivot. Od t chvle je Michael jin. Svatho Jana Ne-pomuckho nikdo nikdy nenajde. Musel ho odnst proud. Do moe, tvrdilo se. Do ocenu, tvrdila Hella. Michael za staten pokus ozchranu vzcn sochy dostane od msta vyznamen-n. Kdy se cel vc vyjasn, skon za smrt sochy pro vstrahu ve vzen.

  Otcv rozmazan portrt visel na zdi, mezi okny, orl zobk mezi dvma przory. ichm, ichm lovinu. Drolm se. Vlastnosti ze m opadvaj. Rozpadvm se. Po desetiletch, kdy jsem zpevovala hradby, stala se socha ze m. Socha ek na dvrnka, ped kterm bude moci dchat abeztrestn roz-thnout prsty. Obklopena blky, ped ktermi je teba ska-mennou tv pravdu schovvat. Prsty seven vpst. Opou-tm pokoj.

  Hotelov.

  Hella. Vrac se zhodiny udoktora Broda. Thl, svrav vrznu-t. Vysko ztkch vrat na prostopnou ulici. Mocn bouch-nut za jejmi zdy. pikou vyletn nrovac botky vryje do tenk vrstvy snhu na dldn velk otaznk. Pipoj zrcadlov obrcen. Srdce. Uvnit druh, tet. Ajet dv drobn. Hel-le je sedmnct. Cukruje ji snh, od rovch st se vln mln krajina. Neslyn artikuluje, pru formuje do obrazc, vzhru

 • 18

  vzltnou psmena, nejastji prothl o. V, e ji doktor Brod pozoruje; stoj azrychlen dch za krajkovou zclonou vdru-hm pate. V, kdo koho m vhrsti. Nedv se j do o, nikdy. Zpocenma, rybma rukama, kter si otr do kalhot, svr ro-zevenou knihu. Jej chyby neopravuje, akoliv si ona schvl-n vyml azst vypout nehorznosti. Hlas se mu roztese, mus si zhloubi slabin odkalat pokad, kdy Hella naklon kudrnatou hlavu aukazovkem si namotv pramen ernch vlas. Jeho konec pedtm dlouze olzne aocucv. Ne vy-slov dal provokativn nejapnou otzku.

  Dnes byla hodina symbolick, slavnostn. Zastavila se, aby vpedstihu pedala novoron drek. Zakoupen rodii.

  Doktor Brod ek. Msce ek za nakrobenou krajkovou zclonou, ek, a uhraniv ernovlas Helle bude osmnct. Pak pod ojej ruku. Sm jsou rodie srozumni. Ani to Hella tu. Bezstarostn si poskakuje tdroveernm dnem. Vodpadkovm koi se kadou noc hromad zmuchlan koule papru pokapanho inkoustem. Peliv ho doktor Brod posz vtami, jimi se zcit, ze sv posedlosti vyzn. Vyzn se ztou-h