Radioodtwarzacz Blues Instrukcja obsługiws.skoda-auto.com/.../Radio/Blues/A5_Octavia_Blues_  · Blues:…

Download Radioodtwarzacz Blues Instrukcja obsługiws.skoda-auto.com/.../Radio/Blues/A5_Octavia_Blues_  · Blues:…

Post on 24-Jun-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.skoda-auto.com

  Blues: Octavia, Octavia Tour, YetiRdio polsky 05.2012S00.5610.86.111Z0 012 149 DQ

  SIMPLY CLEVER

  Radioodtwarzacz BluesInstrukcja obsugi

 • Indeks

  Informacje oglne

  Instrukcja obsugi 2

  Znaki uyte w tekcie instrukcji obsugi 2

  Przegld radioodtwarzacza 2

  Wane informacje 2

  Zabezpieczenie przeciwkradzieowe 3

  Nastawy podstawowe 3

  Tryb radia 5

  Odtwarzacz CD

  Obsuga 6

  1Indeks

 • Informacje oglne

  Instrukcja obsugi

  W niniejszej instrukcji obsugi zostay opisane wszystkie dostpne wersje wypo-saenia samochodu, nie s jednak opisane jako wyposaenie specjalne, wariantmodelu lub wyposaenie przeznaczone dla okrelonego rynku.

  Dlatego w samochodzie mog nie wystpowa wszystkie elementy wyposae-nia opisane w tej instrukcji obsugi.

  Zakres wyposaenia samochodu jest opisany w dokumentach sprzeday otrzyma-nych przy jego zakupie. Dalsze informacje mona otrzyma od waciwego dealeraKODA.

  Znaki uyte w tekcie instrukcji obsugi

  Objanienia symboli Koniec fragmentu.

  Fragment przechodzi na nastpn stron.

  Przegld radioodtwarzacza

  Przycisk Wczanie i wyczanie radioodtwarzacza (nacinicie) Regulacja gonoci (obrt) pozostae ustawienia funkcji w dostpnych menuPrzycisk koyskowy MENU do otwierania ustawie menu parametrw radia iodtwarzacza CDPrzycisk koyskowy ustawiania dwikuPrzycisk koyskowy AS do automatycznego zapamitania stacjiPrzycisk koyskowy SCAN do uruchamiania trybu suchania radia na falach AM szybkie wyszukiwanie w danym pamie fal przeszukiwanie zawartoci pyty CDPrzycisk wysuwania pyty CDOtwr na pyty CDPrzycisk CD do uruchamiania odtwarzania pyty CD

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Przycisk koyskowy TP do wczenia na odbioru komunikatw drogowychPrzycisk koyskowy A/F przeczania zakresw fal AM/FMPrzyciski koyskowe , rczne szukanie stacji radiowych, szukanie stacji radiowych wybr tytuu podczas odtwarzania pyty CD, szybkie odtwarzanie pyty CD

  do przodu i wstecz wybr punktw menuWywietlaczPrzyciski stacji 1 - 6 zapisywanie i wybieranie stacji radiowych wybieranie pyty CD Wprowadzanie kodu

  Wane informacje

  Gwarancja

  Urzdzenie jest objte takimi samymi warunkami gwarancji, jak samochody fa-brycznie nowe.

  Po upywie okresu gwarancji urzdzenie wymagajce naprawy bdzie wymienia-ne po korzystnej cenie na urzdzenie poddane gruntownej regeneracji, o wartocinowego z zakresu gwarancji na czci zamienne. Warunkiem takiej wymiany jestjednak brak uszkodze obudowy oraz ladw prb podejmowania naprawy wewasnym zakresie.

  Informacja

  W myl gwarancji, szkoda nie powstaje na skutek uytkowania niezgodnego zprzeznaczeniem lub przez niefachow napraw. Poza tymi wypadkami nie prze-widuje si jakichkolwiek innych szkd.

  Obsuga radia

  Radio moe by wczone tylko wtedy gdy rzeczywicie pozwalaj na to aktual-ne warunki drogowe.

  Gono naley ustawia w taki sposb, by dwiki z zewntrz samochodu, np.syrena pojazdw uprzywilejowanych (policja, pogotowie ratunkowe i stra poa-rna) byy syszalne przez kierowc.

  9

  10

  11

  12

  13

  2 Informacje oglne

 • Moc wyjciowa4x20 W

  UWAGA

  Swoj uwag prosimy powica przede wszystkim kierowaniu samochodem!Kierowca ponosi pen odpowiedzialno za bezpieczestwo ruchu. Z funkcjiradia korzysta wycznie w taki sposb, by w kadej sytuacji drogowej mczachowa kontrol nad samochodem!

  Korzystanie z wywietlacza

  Z wywietlaczem naley postpowa delikatnie, poniewa naciskanie palcem lubdotykanie ostrymi przedmiotami moe powodowa wgniecenia i zadrapania.

  Wywietlacz mona czyci z plam odciskw mikk szmatk, ewentualnie zwil-on alkoholem.

  Informacja

  Do czyszczenia nie naley stosowa rozpuszczalnikw takich jak benzyna lub ter-pentyna, poniewa substancje tego typu wchodz w reakcj z powierzchni wy-wietlacza.

  Zabezpieczenie przeciwkradzieowe

  Kodowanie przeciwkradzieowe

  Radioodtwarzacz jest wyposaony w ukad kodowania komfortowego. Podczaspierwszego uruchomienia kod bezpieczestwa zapamitywany jest nie tylko wradioodtwarzaczu, ale rwnie w samochodzie.

  W przypadku odczenia i ponownego podczenia akumulatora najpierw wczazapon, a dopiero potem radioodtwarzacz.

  Montujc radioodtwarzacz w innym samochodzie naley wprowadzi kod bezpie-czestwa. W takim wypadku zaleca si skontaktowanie z Partnerem HandlowymKODA lub Dystrybutorem Marki KODA.

  Ze wzgldu na to, e urzdzenie dziaa tylko po wprowadzeniu kodu bezpiecze-stwa, jego uytkowanie w przypadku kradziey jest praktycznie niemoliwe. Wten sposb przyczynia si ono do wikszego zabezpieczenia przeciwkradzieo-wego.

  Informacja

  Kod jest zapamitywany w zestawie wskanikw. Dziki temu jest on rozkodowy-wany automatycznie (kodowanie komfortowe) Z tego wzgldu przy codziennymuytkowaniu rczne wprowadzanie kodu nie jest wymagane.

  Wprowadzanie kodu

  Wcz radioodtwarzacz przy wczonym zaponie. Wywietla si napis SAFE, anastpnie 1000.

  Za pomoc przyciskw stacji radiowych od 1 do 4 wprowad kod bezpiecze-stwa.

  Zatwierd kod naciskajc i przytrzymujc przycisk stacji 6 .W przypadku zatwierdzenia bdnie wprowadzonego kodu, mona powtrzy caoperacj od pocztku.

  W przypadku ponownego wprowadzenia nieprawidowego kodu, urzdzenie za-blokuje si na okoo jedn godzin. Dopiero po upywie jednej godziny, w czasiektrej urzdzenie i zapon musz by wczone, mona ponownie sprbowawprowadzi numer kodu.

  Cykl dwie prby, godzina blokady zostaje zachowany.

  Nastawy podstawowe

  Wczanie i wyczanie urzdzenia

  Wczanie lub wyczanie ukadu nastpuje poprzez nacinicie pokrta 1 .Jeli przy wczonym urzdzeniu nastpi wyjcie kluczyka z wycznika zaponu,urzdzenie wyczy si automatycznie. Ukad mona wczy ponownie poprzeznacinicie pokrta 1 . Przy wyczonym zaponie urzdzenie (ochrona akumula-tora przed rozadowaniem) wycza si automatycznie upywie okoo jednej go-dziny.

  3Informacje oglne

 • W przypadku wyczenia radioodtwarzacza poprzez wycignicie kluczyka wy-cznika zaponu, wczy si ono ponownie wraz z wczeniem zaponu.

  Ustawienia dwiku

  Naciskajc ponownie przycisk koyskowy wybra dany parametr. Obracajc pokrto 1 ustaw dan warto.Do wyboru dostpne s nastpujce parametry:

  TRE ustawianie tonw wysokich; BASS ustawianie tonw niskich; BAL ustawianie rozkadu gonoci midzy gonikami z lewej i z prawej stro-

  ny; FAD ustawianie rozkadu gonoci midzy gonikami z przodu i z tyu.

  Ustawienie funkcji dodatkowych

  Nacinij i przytrzymaj przycisk koyskowy MENU , by wywietli menu Setup. Poszczeglne funkcje menu wybierz poprzez ponowne nacinicie przycisku

  koyskowego MENU lub poprzez nacinicie przyciskw koyskowych , .

  Obracajc pokrto 1 ustaw dan warto.REG AUTO / REG OFFNiektre programy nadawane przez stacje radiowe w okrelonych porach dnia spodzielone na programy regionalne. Z tego powodu w poszczeglnych regionachprogramy regionalne nadawane przez stacj radiow mog przekazywa innewiadomoci.

  Urzdzenie prbuje najpierw ustawi wycznie czstotliwoci alternatywne wy-branej stacji radiowej.

  Jeli jednak jako jest na tyle za, e grozi to zanikiem programu, radioodtwa-rzacz bdzie akceptowa rwnie pokrewne czstotliwoci.

  W wypadku wybrania REG AUTO zmiana na regionalnie wsppracujc stacjradiow nastpuje wycznie przy spadku jakoci odbioru grocym zanikiem pro-gramu. Przy wyborze REG OFF odbiornik bdzie korzysta ze spokrewnionych re-gionalnie stacji radiowych bez adnych ogranicze.

  GALAWraz ze wzrostem prdkoci samochodu wzrasta gono dwiku radioodtwa-rzacza. Wysza warto ustawienia powoduje wiksze podgonienie.

  LOUDFunkcja Loudness wzmacnia dwik niskich i wysokich czstotliwoci przy niskimpoziomie gonoci.

  BEEPWczanie lub wyczanie sygnau dwikowego podczas zapamitywania stacjiradiowych.

  ON VOLRadioodtwarzacz zapamituje poziom gonoci, jaki by ustawiony ostatnio przedwyczeniem. Jeli warto bdzie wysza, przy ponownym wczeniu radioodt-warzacza gono zmniejszy si do wartoci okrelonej poprzez parametr ONVOL.

  PHONEW przypadku gdy samochd jest wyposaony w zestaw gonomwicy, nastpu-je odtworzenie monofonicznego dwiku rozmw telefonicznych za porednic-twem gonikw samochodowych.

  PDC ATJeli samochd jest wyposaony w ukad pomocy w parkowaniu, to przy wczo-nym ukadzie pomocy w parkowaniu gono zmniejsza si do zdefiniowanejwartoci.

  PDC AT0 nie ogranicza gonoci; PDC AT1 ogranicza gono do redniego poziomu; PDC AT2 ogranicza gono do niskiego poziomu; PDC AT3 wyciszenie (mute).AUXUstawienie czuoci wejcia AUX LEV:

  AUX LEV 1 wysoki poziom, uywany szczeglnie do komputerw przenonych; AUX LEV 2 redni poziom, uywany szczeglnie do odtwarzaczy kasetowych i

  kompaktowych; AUX LEV 3 niski poziom, uywany szczeglnie do odtwarzaczy MP3;

  Informacja

  Kada zmiana ustawienia powoduje jest zapamitywana po przejciu do nastp-nego punktu menu.

  4 Informacje oglne

 • Tryb radia

  Zmiana pasma czstotliwoci

  Radio jest wyposaone w zakresy fal FM i AM. Nacinij i przytrzymaj przycisk ko-yskowy A/F by przej do nastpnego zakresu fal.

  W zakresach FM1/FM2 i AM1/AM2 znajduje si 6 miejsc pamici. Nacinij przyciskkoyskowy A/F by przej do nastpnego zakresu fal.

  Wyszukiwanie i zapamitywanie stacji radiowych

  Wyszukiwanie rczne Nacinicie przycisku koyskowego lub powoduje ustawienie czstotli-

  woci danej stacji radiowej.

  Wyszukiwanie automatyczne SEEK Nacinicie przycisku koyskowego lub powoduje rozpoczcie wyszuki-

  wania w wybranym zakresie fal nastpnej stacji radiowej.

  Funkcja SCAN Nacinicie przycisku koyskowego SCAN powoduje krtkie (przez 10 sekund)

  odsuchanie stacji radiowych dostpnych w aktualnie wybranym zakresie fal. Ponowne nacinicie przycisku koyskowego SCAN powoduje wyczenie tej

  funkcji i pozostanie przy aktualnie

Recommended

View more >