q2rnd stlpi,nul -1 alca;si,! - cdn4. . cand stapanul nu-i acasa! cucosul...آ  gandscelul e^...

Download Q2rnd stlpi,nul -1 alca;si,! - cdn4. . Cand stapanul nu-i acasa! Cucosul...آ  GandScelul e^ venisepe

Post on 29-Aug-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Emil Gdrleonu

  Ga'nd;'cdul

  Q2rnd stlpi,nulnu -1 alca;si,!

  Quco?ul

  f lustrotii de Dono Popescu

  EDTTURA ROXEL CART

 • GandScelul

  e^ venisepe lume nici el nu-gi dddeo seomo. s-o tre zit cadintr-un somn si porcd era de cdnd p6m6ntul. Nu simlise nici dur ere,nici bucurie. $i mult ?gi mun cise g6ndul: cum rdsdrise, si-ql cui era?Mic c6t un fir de linte, migco piciorugele frogede si ocolea, pe demorgini , frunzifooro care-l oddpostise. tnt r-i zi?ncercd o pornirelduntricE: iesi de supt umbro rdcoroas6 9i dddu buzno oford, ?n plooiode lumind. Atunci r6mo se pe loc, orbit de at6to strdlucire. incetul cu?ncetul?i veni inimo lo loc, si?ndrd zni: deschise ochigorii moi mult, moitore, moi mori, ?i deschise in sfdrgit bine-bine $ privi ?n sus. sefdcuse porcd moi mititel decdt f use se. Cu c6tE strdluc ire, ceoddnc siolbostru se dezveleo cerul! Si ce minune! Cu ochisorii, lui cdt nistefire de colb, ?l cuprindeo intreg. Si ce?ntunec ime, cdtd umezeold suptf runzisooro lui. Ce cdutose ddnsul ocolo? for din mij locul t6rieiolbostr e, unbulgdrede our oprins orunco vdpdi.

 • Tresdri. Ero el oltul? Piciorugele nu moi erau ale lui de scdnteiauo;o? fi moi ero ?mbrdcat ?n our! Cdci si trupugorul lui, pe core gi-lvedea pentru ?ntdio oord, scdnteio. Nu cumvo era o fdrdmifd cdzut6,de acolo, de sus, o fdrdmifd de lumind?nchegotd, rdtdcit6 pe pdmdnt?5i, co o odeve?ire, pe fdrdna neagrd trupul orunco o lumind dulce. Cese moi ?ntrebo! Fdrd ?ndoiold de ocolo cdzuse, ocolo trebuio sd se?ntoorcd. Dor ce depdrtore! 5i cum sd ojungd? Privi ?n sus; gi otunci,deosupro cdpugorului , zdri lugerul unui crin ce se ridico o$o de ?nolt,cd porcd floarea din vdrf deschideo pohorul chior dedesuptulbulgdrului de our sd-i culeogd razele.

  fn minteo lui ?gi ?njghebd plonul. 5d se suie pe luger ?n sus, sdmearg6, sd meorgd gi sd meorgd, pdnd?n v6rf; si, de ocolo, lo bulgdrulde our, din care credea cE se desfdcuse: e sdriturd - sou o vedea elce-o f ace.

  &,t'*:j

  i

  t

  #*i

  {

 • Atunci se migcd din nou gi, dupd ce trecu peste un grdunte depiotrd c6t un munte, si scobor? dincolo, setrezi lo rdddcino crinului.5e odihni o clipd, opoi, lo drum, bdiete! Moi ?ntdi se rostogoli de petulpino lucie de cdtevo ori ?n fdrdn6. Vdzdnd osto, se ridicd pepiciorug ele de dinopoi gi, fdrd sd gtie pentru ce, cu cele dinointe tgifdcu, moqnegeste, c?uce. Pe urmd ?ncercd din nou si vdzu cd poote.Luciu ise pdruselugerul crinului gi cdnd colo oveo otdteo oddncituri,otdteo ridicdturi : vdj, cemireosmd serevdrso de sus!...

 • 9i-o mers voinicul , o me?s. Mult sd fi mers. Se uitd ?n jos gi-lprinse omelealo. Privi ?n sus gi se cutremurd. Ce - nu fdcuse nici unsf ert din sfertul drumului?! Puterile ?i com sldbiserd, dor nu se lEso.incd vreo c61ivo pof i si ici, deosupro, porcdse?ntruchipo o f runziqoordldtdreofd, co o prispd. Acolo o sd se odihneoscd. 5i ior pu?cese lo drum;gi umbld, si umbld, bdiete:1i de-obio ojunse. for cdnd o poposit, ud desudoore, cd pdr eo o picdturd de roud, bulgdrele de our scdpdtose deomiozd. $i voinicul privi ior?n sus. Priveo?n sus gi nu-;i credeaochilor:zile,sdptdmdni, luni ,oveade umblot. $i cdt ero de hotdrdt g; de vdnjosdrumeful, nu-gi putu opri un oftot:

  ,,Uf ! CE mult moi om de suit, doomne!"