q fiz2 phg 2015

Download Q FIZ2 PHG 2015

Post on 11-Jul-2016

37 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fizik

TRANSCRIPT

 • 1

  NAMA :

  KELAS

  :

  Peperiksaan percubaan spm 2015

  FIZIK

  KERTAS 2

  2 JAM

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  DO NOT OPEN THIS BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

  1. Tulis nama dan tingkatan anda pada

  ruangan yang disediakan di atas.

  2. Kertas soalan ini adalah dalam

  dwibahasa.

  3. Soalan dalam Bahasa Melayu

  mendahului soalan yang sepadan

  dalam Bahasa Inggeris.

  4. Calon dibenarkan menjawab

  keseluruhan atau sebahagian soalan

  sama ada dalam Bahasa Melayu atau

  Bahasa Inggeris.

  5. Calon dikehendaki membaca

  maklumat di halaman belakang kertas

  soalan ini.

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Bahagian Soalan Markah Penuh

  Markah Diperoleh

  A

  1 4

  2 5

  3 6

  4 7

  5 8

  6 8

  7 10

  8 12

  B 9 20

  10 20

  C 11 20

  12 20

  TOTAL

  Kertas soalan ini mengandungi 34 halaman bercetak

  4531/2 Fizik Kertas 2 Ogos 2015 2 jam

 • 2

  Maklumat berikut mungkin berguna. Simbol-simbol mempunyai makna yang lazim. The following information may be useful. The symbols have their usual meaning.

  1. a = t

  uv

  2. v2 = u2 + 2as

  3. s = ut + 2

  1 at2

  4. Momentum = mv

  5. F = ma

  6. Tenaga kinetik = mv2

  7. Tenaga keupayaan graviti = mgh

  8. Tenaga keupayaan elastik = 2

  1Fx

  9. Kuasa, P = masa

  tenaga

  10. = V

  m

  11. Tekanan, p = A

  F

  12. Tekanan, p= hg

  13. Haba, Q = mc

  14. Haba, Q = ml

  15. T

  PV= pemalar

  16. n = r

  i

  sin

  sin

  17. adalamketar

  dalamnyatan

  18. vuf

  111

  19. Pembesaran linear, m = u

  v

  20. P=f

  1

  21. v = f

  22. = D

  ax

  23. Q = It

  24. E = VQ

  25. V = IR

  26. E = V + Ir

  27. Kuasa, P = IV

  28. p

  s

  N

  N =

  p

  s

  V

  V

  29. Kecekapan = pp

  ss

  VI

  VI x 100%

  30. eV = 2

  1mv2

  31. E = mc2 32. g = 10 ms-2

 • 3

  Bahagian A Section A

  [60 markah] [60 marks]

  Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

  Answer all questions in this section. 1

  Diagram 1.1 shows a girl on a swing. Diagram 1.2 shows the displacement-time graph for the oscillating swing. Rajah 1.1 menunjukkan seorang budak perempuan di atas buaian. Rajah 1.2 menunjukkan graf sesaran-masa bagi ayunan buaian.

  Diagram 1.1 Diagram 1.2 Rajah 1.1 Rajah 1.2

  (a) On diagram 1.2 label the period of oscillation,T. Pada Rajah 1.2 labelkan tempoh ayunan, T.

  [1 mark]

  [1 markah]

  1(a)

  1

  (b) Tick (/) the correct answer in the space provided. Tanda (/) pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan.

  The oscillating system in Diagram 1.2 experiences Sistem ayunan dalam Rajah 1.2 mengalami

  Resonance Resonan

  Damping Pelembapan

  [1 mark] [1 markah]

  1(b)

  1

  Displacement/m Sesaran/m

  Time/s Masa/t

 • 4

  1(c)(i)

  1

  (c) The girl is replaced by her sister which has greater mass. Budak perempuan itu digantikan dengan kakaknya yang mempunyai jisim yang lebih besar.

  1(c)(ii)

  1

  (i) What is the effect on the frequency of the oscillating system? Apakah kesan kepada frekuensi ayunan sistem?

  ....................................................................................................................

  ....................................................................................................................

  (1 mark) (1 markah)

  (ii) Give one reason for your answer in 1(c)(i)? Beri satu sebab bagi jawapan anda dalam 1 (c)(i)? ....................................................................................................................

  ....................................................................................................................

  (1 mark) (1 markah)

  TOTAL A1

  4

  2 Diagram 2 shows a car moving at a speed of 140 km h-1, lost its control

  and hit a tree. Rajah 2 menunjukkan sebuah kereta yang bergerak dengan halaju 140 km j-1 telah hilang kawalan lalu melanggar sebatang pokok.

  Diagram 2 Rajah 2

 • 5

  (a) Namakan daya yang terlibat semasa pelanggaran. Name the force involved during the crash.

  ............................................................................................................................. [1 mark]

  [1 markah]

  2(a)

  1

  (b) Give one reason why does the shape of the car changed after the crash. Berikan satu sebab mengapa bentuk kereta berubah selepas pelanggaran itu.

  .............................................................................................................................

  [1 mark] [1 markah]

  2(b)

  1

  (c)

  The mass of the car is 1200 kg. Calculate the momentum of the car just before the crash Jisim kereta ialah 1200 kg. Kira momentum kereta sejurus sebelum pelanggaran.

  [2 marks] [2 markah]

  2(c)

  2

  (d) Give one suggestion on how to reduce the impact of the crash. Berikan satu cadangan untuk mengurangkan impak pelanggaran.

  ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

  [1 mark] [1 markah]

  2(d)

  1

  TOTAL A2

  5

 • 6

  3 Diagram 3.1 and Diagram 3.2 show an amphibious car which can be used on road and on water surface Rajah 3.1 dan Rajah 3.2 menunjukkan sebuah kereta amfibia yang boleh digunakan di atas jalan dan permukaan air.

  Diagram 3.1 Diagram 3.2 Rajah 3.1 Rajah 3.2

  3(a)

  2

  (a) On diagrams below, label and name two forces which acting on the car while on the road and on the water surface. Pada rajah-rajah di bawah, label dan namakan dua daya yang bertindak pada kereta itu semasa di jalan dan di air

  [2 marks] . [2 markah]

  3(b)

  1

  (b) Give a reason why the amphibious car float on the water surface? Beri satu sebab mengapa kereta amfibia itu terapung di permukaan air?

  .............................................................................................................................

  [1 mark] [1 markah]

  On road

  Di atas jalan On water surface

  Di permukaan air

 • 7

  (c) Given mass of the amphibious car is 1350 kg and the density of the water is 1000 kg m-3. Diberi jisim kereta amfibia ialah 1350 kg dan ketumpatan air ialah 1000 kg m-3.

  (i) Determine the bouyant force acting on the car. Tentukan daya apungan yang bertindak ke atas kereta..

  [1 mark] . [1 markah]

  (ii) Calculate the volume of water displaced by the car. Hitungkan isipadu air yang disesarkan oleh kereta itu.

  [2 marks] . [2 markah]

  3(c)

  1

  3(c)(ii)

  2

  TOTAL

  A3

  6

 • 8

  4 Diagram 4 shows a pot made of two metals. Copper for the base and aluminium for its body. Table 1 gives the values of density and specific heat capacity metals used. Rajah 4 menunjukkan satu periuk yang diperbuat dari dua jenis logam. Kuprum bagi tapak dan aluminium bagi badannya. Jadual 1 memberikan nilai ketumpatan dan muatan haba tentu logam-logam yang digunakan.

  Diagram 4 Rajah 4

  Table 1 Jadual 1

  Metal logam

  Density/ kg m-3 ketumpatan/kg m-3

  Specific heat capacity/ J kg-1 oC-1 Muatan haba tentu /J kg -1 oC-1

  Aluminium Aluminium

  2700 900

  Copper Kuprum

  8900 390

  4(a)

  1

  (a) What is meant by specific heat capacity of aluminium is 900 J kg-1 oC-1. Apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu aluminium ialah 900 J kg -1 oC-1

  ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

  [1mark] [1 markah]

  (b)

  The pot is used to cook food. The initial temperature of the pot is 25 oC and the temperature of the flame is 400 oC. Periuk itu digunakan untuk memasak makanan. Suhu awal periuk ialah 25 oC dan suhu nyalaan ialah 400 oC.

 • 9

  (i)

  Calculate the mass of copper if volume of the base is 2.8 x 10-4 m3 Hitungkan jisim kuprum jika isipadu tapak periuk adalah 2.8 x 10-4 m3. [2 marks] [2 markah]

  4(b)(i)

  2

  (ii) (c)

  Calculate the quantity of heat needed to rise the temperature of the base equal to the temperature of the flame. Hitungkan kuantiti haba yang diperlukan supaya