punim diplome ... lidhen me fiziologjinأ«. instrumentet qأ« lejojnأ« tأ« pأ«rcaktohet...

Download PUNIM DIPLOME ... lidhen me fiziologjinأ«. Instrumentet qأ« lejojnأ« tأ« pأ«rcaktohet anatomia dhe fiziologjia

Post on 01-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERSITETI I GJAKOVËS “FEHMI AGANI”

  FAKULTETI I EDUKIMIT

  PROGRAMI FILLOR

  PUNIM DIPLOME

  TEMA: Ndërlidhja e zanoreve me bashkësitë matematikore te klasat e para

  Udhëheqëse shkencore: Kandidatja:

  Prof. Asoc. Dr. Sindorela Doli- Kryeziu Diellza Gojani

  Gjakovë, shtator 2019

 • 2

  Ky punim diplome u mbrojt më _____________ para Komisionit vlerësues në përbërje:

  1. ___________________ Kryetar

  2. ___________________ Anëtar

  3. ___________________ Anëtar

  Komisioni vlerësues e vlerësoi punimin me notën ___.

  Nënshkrimet e anëtarëve të Komisionit vlerësues:

  1. ___________________ Kryetar

  2. ___________________ Anëtar

  3. ___________________ Anëtar

  Ky punim është realizuar në Fakultetin e Edukimit, me qëllim të arritjes së titullit:

  Bachelor i Edukimit - Programi Fillor.

 • 3

  PËRMBAJTJA

  MIRËNJOHJE .............................................................................................................................. 6

  ABSTRAKT................................................................................................................................... 7

  HYRJE ........................................................................................................................................... 8

  KAPITULLI I............................................................................................................................... 9

  1. FONETIKA ............................................................................................................................ 9

  1.1. Pjesët përbërëse të fonetikës.............................................................................................. 9

  1.2. Përkufizimi i fonetikës ..................................................................................................... 10

  1.3. Metodat e studimit të fonetikës ....................................................................................... 11

  1.4. Lidhja e fonetikës me degët e tjera të gjuhësisë ........................................................ 11

  1.5. Fonetika e shqipes standarde ...................................................................................... 12

  1.6. Rëndësia e studimit të fonetikës ...................................................................................... 12

  1.7. Elemente të fonetikës nyjëtimore – Aparati i të folurit ................................................ 13

  KAPITULLI II ............................................................................................................................ 16

  2. ZANORET ............................................................................................................................... 16

  2.1. Veҁoritë nyjëtimore të zanoreve ..................................................................................... 17

  2.2. Klasifikimi sipas pozicionit të gjuhës ............................................................................. 18

  2.3. Radha e zanoreve ............................................................................................................. 18

  Zanore të përparme .......................................................................................................................... 18

  Zanore të prapme .............................................................................................................................. 18

  Zanore qendrore ............................................................................................................................... 18

  2.4. Ngritja e zanoreve (shkalla e hapjes) ........................................................................... 19

  2.5. Rezonanca buzore ............................................................................................................ 19

  2.6. Zanoret e patheksuara ..................................................................................................... 19

  2.7. Diftongjet dhe togjet e zanoreve ..................................................................................... 20

  2.8. Veçoritë akustike të zanoreve.......................................................................................... 20

  2.9. Formimi i variantit themelor për çdo zanore ................................................................ 22

   Formimi i variantit themelor të zanores [i] ............................................................................ 22

   Formimi i variantit themelor të zanores [y] ............................................................................ 22

   Formimi i varianitit themelor të zanores [u] .......................................................................... 22

   Formimi i variantit themelor të zanores [o] ........................................................................... 23

 • 4

   Formimi i variantit themelor të zanores [e] ............................................................................ 23

   Formimi i variantit themelor të zanores [a] ........................................................................... 23

   Formimi i variantit themelor të zanores [ë] ........................................................................... 23

  KAPITULLI III .......................................................................................................................... 24

  3. MODIFIKIMET E TINGUJVE OSE FONETIKA KOMBINATORE ............................ 24

  3.1. Rëniet e tingujve ............................................................................................................... 25

  3. 2. Ndryshime historike ........................................................................................................ 25

  3.3. Ndërrime zanoresh ........................................................................................................... 25

  3.4. Ndërrime metafonike të zanoreve ................................................................................... 26

  3.5. Ndërrimet apofonike të zanoreve.................................................................................... 26

  KAPITULLI IV ........................................................................................................................... 27

  4. BASHKËSITË ......................................................................................................................... 27

  4.1. Bashkësitë numerike ........................................................................................................ 29

  4.2. Nënbashkësia .................................................................................................................... 30

  4.3. Veprimet me bashkësi ...................................................................................................... 30

  4.5. Prodhimi i drejtpërdrejtë (kartezian) i bashkësive ....................................................... 33

  KAPITULLI V ............................................................................................................................ 34

  Mësim model................................................................................................................................ 34

  5. Të mesuarit sipas strukturës ERR ..................................................................................... 34

  5.1. Pjesa hyrëse (Evokimi)..................................................................................................... 34

  5.2. Pjesa kryesore (Realizimi) ........................................................................................... 35

  5.3. Pjesa përfundimtare (Reflektimi) ................................................................................... 36

  5.4. Aspektet e përgjithshme të planit të orës mësimore ..................................................... 37

  5.5. Aspektet specifike të planit të orës mësimore .................................................................... 38

  PËRFUNDIMI............................................................................................................................. 39

  LITERATURA ............................................................................................................................ 40

  AUTOBIOGRAFIA ...................................................................................................................... 41

 • 5

  Dedikuar

  Këtë punim diplome ua dedikoj dhe u jam mirënjohëse të gjithë atyre,

  që më përkrahen në çdo hap të këtij rrugëtimi dhe që gjithmonë janë

  ndjerë krenarë me punën time.

  Familjes sime…

 • 6

  MIRËNJOHJE

  Falënderimi është pasqyra e njerëzimit.

  Ky punim diplome është finalizimi i studimeve të mia katërvjeçare.

  Fillimisht, dua të shpreh një falënderim të veçantë për udhëheqësen time shkencore, Prof.Asoc.Dr.

  Sindorela Doli-Kryeziu, e cila nuk e kurseu kohën e saj për të më kë