punim diplome instrumentet muzikore fأ‹mijأ‹rore dhe berisha...آ  universiteti i...

Download PUNIM DIPLOME INSTRUMENTET MUZIKORE Fأ‹MIJأ‹RORE DHE Berisha...آ  universiteti i gjakovأ‹s â€‌fehmi

If you can't read please download the document

Post on 23-Oct-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERSITETI I GJAKOVËS ”FEHMI AGANI”

  FAKULTETI I EDUKIMIT

  PROGRAMI PARASHKOLLOR

  PUNIM DIPLOME

  INSTRUMENTET MUZIKORE FËMIJËRORE DHE ATO TË

  ORFIT

  Udhëheqëse Shkencore: Kandidate:

  Prof. Asoc. Msc. Mimoza Kurshumlia Zana Berisha

  Gjakovë, 2019

 • 2

  Ky punim diplome u mbrojt më _____________ para Komisionit vlerësues në përbërje:

  1. ___________________ Kryetar

  2. ___________________ Anëtar

  3. ___________________ Anëtar

  Komisioni vlerësues e vlerësoi punimin me notën ___.

  Nënshkrimet e anëtarëve të Komisionit vlerësues:

  1. ___________________ Kryetar

  2. ___________________ Anëtar

  3. ___________________ Anëtar

  Ky punim është realizuar në Fakultetin e Edukimit, me qëllim të arritjes së titullit:

  Bachelor i Edukimit-Programi Parashkollor.

 • 3

  Përmbajtja

  I. FALËNDERIM ......................................................................................................................................... 6

  II. BIOGRAFIA............................................................................................................................................. 7

  III. ABSTRAKT .............................................................................................................................................. 8

  IV. HYRJA .................................................................................................................................................... 9

  KAPITULLI I .................................................................................................................................................. 10

  1. ARTI DHE MUZIKA ............................................................................................................................... 10

  1.1 MUZIKA DHE FËMIJËT ....................................................................................................................... 13

  1.2 MUZIKA NË KLASË ............................................................................................................................. 14

  1.3 QENDRA E ARTIT GJEGJËSISHT E MUZIKËS ....................................................................................... 15

  KAPITULLI II ................................................................................................................................................. 17

  2. INSTRUMENTET MUZIKORE ................................................................................................................ 17

  2.1 INSTRUMENTET ME TELA / HARKORE: ............................................................................................. 18

  2.1.1 VIOLINA ...................................................................................................................................... 18

  2.1.2 VIOLA .......................................................................................................................................... 19

  2.1.3 VIOLONÇELI ................................................................................................................................ 19

  2.1.4 KONTRABASI .............................................................................................................................. 19

  2.1.5 HARPA ........................................................................................................................................ 19

  2.1.6 KITARA ........................................................................................................................................ 20

  2.2 INSTRUMENTET E TUNXHIT .............................................................................................................. 20

  2.2.1 TRUMBETA ................................................................................................................................. 20

  2.2.2 TROMBONI ................................................................................................................................. 20

  2.2.3 KORNO ....................................................................................................................................... 20

  2.2.4 TUBA........................................................................................................................................... 21

  2.3 INSTRUMENTET E DRUNJTA .............................................................................................................. 21

 • 4

  2.3.1 FLAUTI ........................................................................................................................................ 21

  2.3.2 KLARINETA.................................................................................................................................. 21

  2.3.3 OBOA .......................................................................................................................................... 22

  2.3.4 FAGOTI ....................................................................................................................................... 22

  2.4 INSTRUMENTET ME TASTIERË .......................................................................................................... 23

  2.4.1 ÇEMBALI ..................................................................................................................................... 23

  2.4.2 PIANO ......................................................................................................................................... 23

  2.4.3 ORGANO ..................................................................................................................................... 24

  2.4.4 HARMONIKA ............................................................................................................................... 24

  2.5 INSTRUMENTET ME GODITJE/PERKUSIONET ................................................................................... 25

  2.5.1 KSILOFONI .................................................................................................................................. 25

  2.5.2 VIBRAFONI .................................................................................................................................. 25

  2.5.3 TIMPANI ..................................................................................................................................... 26

  2.5.4 DAULLJA ..................................................................................................................................... 26

  KAPITULLI III ................................................................................................................................................ 27

  3. INSTRUMENTET MUZIKORE FËMIJËRORE ........................................................................................... 27

  3.1 NDIKIMI I MUZIKËS NË ZHVILLIMIN E FËMIJËS ................................................................................. 30

  3.1.1 NDIKIMI I MUZIKËS NË ZHVILLIMIN EMOCIONAL ...................................................................... 30

  3.1.2 NDIKIMI I MUZIKËS NË ZHVILLIMIN SHOQËROR ........................................................................ 31

  3.1.3 NDIKIMI I MUZIKËS NË ZHVILLIMIN E GJUHËS DHE KOMUNIKIMIT........................................... 31

  3.1.4 MUZIKA DHE ZHVILLIMI MOTORIK TE FËMIJËT ............................................................................. 32

  KAPITULLI IV ............................................................................................................................................... 33

  4. INSTRUMENTET E ORFFIT ................................................................................................................... 33

  4.1 INSTRUMENTET MELODIKE ............................................................................................................... 35

  4.1.1 ZILET ........................................................................................................................................... 35

  4.1.2 KSILOFONI .................................................................................................................................. 35

 • 5

  4.1.3 METALOFONI.............................................................................................................................. 36

  4.1.4 TIMPANI ..................................................................................................................................... 36

  4.1.5 BLOK-FLAUTA ............................................................................................................................. 36

  4.1.6 FYELLI POPULLOR ....................................................................................................................... 36

  4.2 INSTRUMENTET RITMIKE .................................................................................................................. 37

  4.2.1 LODRA E MADHE ..................................................

Recommended

View more >