punim diplome - himaj dhe... · pdf file1.1.stresi dhe llojet e tij stresi...

Click here to load reader

Post on 27-Oct-2019

195 views

Category:

Documents

18 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERSITETI I GJAKOVËS “FEHMI AGAIN”

  FAKULTETI I MJEKËSISË

  PROGRAMI I INFERMIERISË

  PUNIM DIPLOME

  NDIKIMI I STRESIT NË SHËNDETIN E NJERIUT

  Kandidatet: Mentori:

  Arbenita Himaj Prof.Ass.Dr. Haxhi Kamberi

  Yllka Hajdaraj

  Gjakovë, 2018

 • II

  -Ky punim është bërë në Universitetin Publik të Gjakovës “Fehmi Agani”

  Fakulteti i Mjekësisë, Programi-Infermieri

  -Mentori: Prof.Ass.Dr. Haxhi Kamberi

  -Punimi përfshinë : 40 faqe, 1 tabelë, 1 figurë dhe 19 grafikone.

 • III

  Deklarata e studentëve

  Ky punim diplome me titull “Ndikimi i stresit në shëndetin e njeriut”është puna jonë

  origjinale dhe nuk është dorëzuar në tërësi apo pjesërisht për ndonjë gradë në këtë apo në ndonjë

  universitet tjetër. E gjithë literatura dhe burimet tjera që kemi shfrytëzuar gjatë punimit janë të

  listuara në referenca dhe plotësisht të cituara.

  Në mbështetje të rregullores për studime themelore të Fakultetit të Mjekësisë neni 46 dhe të

  vendimit të këshillit të Fakultetit të Mjekësisë të datës: 02.10.2017 , nr.ref. 005/368 tema e

  diplomës me titull “Ndikimi i stresit në shëndetin e njeriut” është punuar si më poshtë:

  I. Hyrja, metodologjia, kapitulli i parë dhe i dytë është punuar nga Arbenita Himaj.

  II. Rezultatet e hulumtimit dhe pjesa e përfundimeve është punuar nga Yllka Hajdaraj.

 • IV

  Falënderime dhe mirënjohje

  Dëshirojmë të theksojmë se përveç punës dhe përkushtimit tonë një mbështetje e madhe dhe një

  punë të pakursyer për përgatitjen kësaj teme kemi marrë nga Prof.Ass.Dr. Haxhi Kamberi, për të

  cilin shprehim falënderime dhe mirënjohje. Këshillat profesionale dhe mbështetja e tij kanë qenë

  të domosdoshme dhe na kanë inkurajuar edhe për gjatë kohës së studimeve.

  Gjithashtu falënderojmë dhe të gjithë stafin akademik për punën dhe kontributin e tyre gjatë

  periudhës së studimeve, si dhe për njohuritë dhe dinjitetin që i kanë dhënë këtij fakulteti.

  Falënderimet tona më të përzemërta i takojnë familjeve tona për besimin, mbështetjen dhe

  kurajon e vazhdueshme që na kanë dhënë gjatë gjithë procesit të studimeve deri në finalizimin e

  tyre .

  JU FALEMINDERIT!

 • V

  Përmbajtja

  HYRJE ......................................................................................................................................................... - 2 -

  KAPITULLI I ................................................................................................................................................ - 3 -

  1.1.Stresi dhe llojet e tij ........................................................................................................................ - 3 -

  1.2. Burimet e stresit ............................................................................................................................. - 4 -

  1.3. Shkaqet madhore psikologjike të stresit ........................................................................................ - 5 -

  1.4.Si reagon organizmi jonë ndaj stresit ? ........................................................................................... - 7 -

  1.5. Reaksionet ndaj stresit ................................................................................................................... - 9 -

  1.6.Simptomat e stresit ....................................................................................................................... - 10 -

  KAPITULLI II ............................................................................................................................................. - 12 -

  2.1. Stresi dhe efekti i tij në shëndet .................................................................................................. - 12 -

  2.2 Stresi në marrëdhëniet e punës ................................................................................................... - 14 -

  2.3. Teknikat e përballimit të stresit ................................................................................................... - 14 -

  KAPITULLI III ............................................................................................................................................ - 16 -

  3.1Qëllimi dhe objektivat .................................................................................................................... - 16 -

  3.2. Metodologjia e hulumtimit .......................................................................................................... - 16 -

  3.4 Hipotezat ....................................................................................................................................... - 17 -

  KAPITULLI IV ............................................................................................................................................ - 18 -

  4.1. Rezultatet ..................................................................................................................................... - 18 -

  DISKUTIMET ............................................................................................................................................ - 30 -

  KONKLUZIONE ......................................................................................................................................... - 30 -

  REKOMANDIME....................................................................................................................................... - 32 -

  REYZME ................................................................................................................................................... - 33 -

  REFERENCAT: .......................................................................................................................................... - 35 -

  ANEKS ...................................................................................................................................................... - 38 -

 • VI

  Lista e tabelave

  Tab.1:Karakteristikat socio-demografike dhe ekonomike të subjekteve në studim

  Lista e shkurtesave

  ACTH-hormoni adrenokortikosteroid

  SPP-Sindroma e përgjithshme e përshtatjes

  COPSOQ-Pyetësori Psikosocial i Kopenhagenit

  Lista e grafikonave

  Graf.1.A të duhet të punosh shumë shpejt në vendin tuaj të punës?

  Graf.2. A është ngarkesa e punës shumë e madhe ?

  Graf.3. A të duhet të punosh jashtë orarit zyrtar të punës?

  Graf.4. A të vendos puna jote në situatë stresuese emocionale?

  Graf.5.Sa shpesh merr ndihmë dhe mbështetje nga kolegët e tu?

  Graf.6.Sa shpesh ndihmë dhe mbështetje nga shefi yt?

  Graf.7.Sa i kënaqur je me perspektivën e punës tënde?

  Graf.8.Sa i kënaqur je me kushtet fizike të punës?

  Graf.9.Sa i kënaqur je me atmosferën kolegiale në punë?

  Graf.10.Sa I kënaqur je me pagën që merr krahasuar me përgjegjësitë tuaja në punë?

  Graf.11. A ndihesh i rrezikuar nga puna?

 • VII

  Graf.12. A do të doje të punoje këtu ku punon deri në pension?

  Graf.13. A ndihesh i/e shqetësuar nga fakti se mund të mbetesh pa punë?

  Graf.14. A do të pëlqeje të transferoheshe në një punë tjetër?

  Graf.15. Ke patur dhimbje stomaku ose problem tjera me stomak?

  Graf.16.ke patur dhimbje gjoksi?

  Graf.17.A vuani nga ndonjë sëmundje me karakter kronik?

  Graf.18. A ndiheni shpesh të trullosur dhe me vështirësi në përqendrim?

  Graf.19. A ndiheni të lodhur dhe pa energji?

  Lista e figurave

  Fig.1. fiziologjia e stresit

 • - 1 -

  Abstrakti

  Stres do të thotë të ndjehesh keq për shkak të shqetësimeve që nuk jemi në gjendje t’i

  sundojmë.Stresi si fjalë, nga frëngjishtja ka kuptimin goditje, shtangim etj.Në gjuhën angleze

  fjala stres ka kuptimin e presionit, ngarkesës, forcës, tensionit nervor apo gjendje e tensionuar.

  Ky hulumtim tenton të hedhë dritë midis stresit të përjetuar dhe pasojave shëndetësore të

  paraqitura si rrjedhojë e ekspozimit ndaj stresorëve të jetës së përditshme, stresorëve në

  ambientin e punës dhe faktorëve tjerë individual social. Hulumtimi është në radhë të parë

  informues, njëkohësisht përfshin dhe një sërë analizash praktike që gjithsecili mund ti kuptoj

  lehtësisht. Në mënyrë që të realizoheshin objektivat e këtij studimi, ne përdorëm metodën sasiore

  të mbledhjes së të dhënave, ku nëpërmjet pyetësorëve të shpërndarë u bë e mundur mbledhja

  numerike e informacionit. Subjektet që përshihen në hulumtim janë punonjës shëndetësorë që

  punonin në Spital dhe QKMF (Qendrën e Mjekësisë Familjare) në kohën e kryerjes së

  hulumtimit.

  Fjalët kyçe: Stres, stresor, sëmundje, profesionist shëndetësor.

 • - 2 -

  HYRJE

  Stresi si fjalë, ng