pulmonologija ir alergologijapediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016....

96
2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA Pusmetinis žurnalas vaikų ir suaugusiųjų pulmonologams, alergologams ir klinikiniams imunologams, vaikų alergologams, bendrosios praktikos gydytojams ir pediatrams Lietuvos pediatrų draugijos, Lietuvos vaikų pulmonologų draugijos, Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) narių asociacijos leidinys Vilnius, 2015 Paediatric Pulmonology and Allergology is an official journal of Lithuanian Paediatric Society, Lithuanian Paediatric Respiratory Society and Lithuanian Association of ERS (European Respiratory Society) Members Index Copernicus Journals’ Master List (ICV=3.57 for 2013) Professor Arūnas Valiulis, Editor-in-Chief Published since 1998

Upload: others

Post on 05-Mar-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2

VAIKŲ PULMONOLOGIJA

IR ALERGOLOGIJAPusmetinis žurnalas vaikų ir suaugusiųjų pulmonologams,

alergologams ir klinikiniams imunologams, vaikų alergologams, bendrosios praktikos gydytojams ir pediatrams

Lietuvos pediatrų draugijos, Lietuvos vaikų pulmonologų draugijos,

Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) narių asociacijos leidinys

Vilnius, 2015

Paediatric Pulmonology and Allergology is an official journal of Lithuanian Paediatric Society, Lithuanian Paediatric Respiratory Society and

Lithuanian Association of ERS (European Respiratory Society) Members Index Copernicus Journals’ Master List (ICV=3.57 for 2013)

Professor Arūnas Valiulis, Editor-in-ChiefPublished since 1998

Page 2: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

Vy r i a u s i a s i s r e d a k to r i u s

Arūnas Valiulis, prof. habil. dr., Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika

Vy r. r e d a k to r i a u s paVa d u o to j a s

Andrew Bush, prof. dr., Londono karališkoji Bromptono ligoninė, Jungtinė Karalystė

Re d a k c i n ė s k o l e g i j o s p i R m i n i n k a s

James Yankaskas, prof. dr., Šiaurės Karolinos universiteto ligoninė, Chapel Hill, JAV

Re d a k c i n ė k o l e g i j a

Vytautas Basys, prof. habil. dr., Lietuvos mokslų akademijos Motinos ir vaiko komisijaMatti Korppi, prof. dr., Tamperės universiteto Pediatrijos mokslinių tyrimų institutas, Suomija

Kai-Hakon Carlsen, prof. dr., Oslo universiteto Vaikų astmos, alergijos ir lėtinių plaučių ligų klinika, Norvegija Joanna Chorostowska-Wynimko, prof. dr., Nacionalinis TB ir plaučių ligų institutas, Varšuva, Lenkija

Peter Dicpinigaitis, prof. dr., A. Einšteino ligoninės Montefiore medicinos centras, Niujorkas, JAV Laimutė Vaidelienė, doc. dr., Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika

Erika von Mutius, prof. dr., L. Maksimiliano universitetas, Miunchenas, VokietijaRegina Ėmužytė, prof. dr., Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika

Göran Wennergren, prof. dr., Geteborgo universiteto Östra ligoninė, ŠvedijaAlgirdas Utkus, prof. HP, Vilniaus universiteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedraValdonė Misevičienė, doc. dr., Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika

Jolanta Kudzytė, doc. dr., Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinikaArtur Mazur, prof. habil. dr., Rzeszow universiteto Medicinos fakultetas, LenkijaRimantas Stukas, prof. HP, Vilniaus universiteto Visuomenės sveikatos institutas

Odilija Rudzevičienė, doc. dr., Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikaArvydas Ambrozaitis, prof. habil. dr., Vilniaus universiteto Infekcinių, krūtinės ligų,

dermatovenerologijos ir alergologijos klinikaEdvardas Danila, prof. HP, Vilniaus universiteto Infekcinių, krūtinės ligų,

dermatovenerologijos ir alergologijos klinika

Re c e n z e n t ų k o l e g i j o s p i R m i n i n k ė

Aurelija Jučaitė, dr., Karolinska instituto Neuromokslų skyrius, Stokholmas, Švedija

Re c e n z e n t ų k o l e g i j o s p i R m i n i n k ė s pava d u o to j a

Violeta Kvedarienė, dr., Vilniaus universiteto Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika

Re c e n z e n t ų k o l e g i j a

Miglė Leonavičiūtė Klimantavičienė, dr., Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas; Marius Zolubas, dr., Respublikinė Klaipėdos ligoninė; Ingrida Pumputienė, dr.,

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras; Saulius Ročka, doc. dr., Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika; Gintautas Brimas, prof. HP, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė; Iveta Skurvydienė, dr., Tauragės ligoninė; Rolandas Zablockis, doc. dr., Vilniaus universiteto Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika; Algimantas Vingras,

doc. dr., Vilniaus universiteto Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika; Genutė Šurkienė, prof. habil. dr., Vilniaus universiteto Visuomenės sveikatos institutas; Violeta Radžiūnienė, Vilniaus

universiteto Vaikų ligų klinika; Indrė Būtienė, dr., Klaipėdos universiteto Visuomenės sveikatos katedra; Sigutė Petraitienė, dr., Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika

re d a k c i j o s a d r e s a s

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninėAntakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

Tel./faks. +370 5 239 1498, el. paštas: [email protected] http://www.pediatrija.org

© „Vaikų pulmonologija ir alergologija“, 2015© EduCom, 2015

Page 3: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

V e d a m a s i s / E d i t o r i a l

Mieli Kolegos,

Lietuvos vaikų gydytojai 2015 m. lapkričio 6 d. Vilniuje renkasi į Lietuvos pediatrų drau-gijos X suvažiavimą, siekdami aptarti pediatri-jos raidą ir ateities perspektyvas. Draugija jau ketverius metus gyvena pagal naujus įstatus, kurie buvo priimti IX suvažiavime ir 2012 m. balandžio 26 d. įregistruoti įstatymų nustaty-ta tvarka. Esame matoma dalis Europos pedi-atrų bendruomenėje, kuri jungia 82 078 vaikų gydytojus, iš jų 40,4 proc. dirbančių pirminėje sveikatos priežiūroje. Lietuvoje šiuo metu yra 1038 vaikų ligų gydytojo licenciją turinčių gy-dytojų, iš jų 20 proc. dirba pirminėje sveikatos priežiūroje.

Europos Sąjungoje sveikatos apsaugos sektorius nereglamentuojamas direktyvomis, visiems privalomais įsakymais, sveikatos ap-saugos organizavimas paliktas šalių narių kompetencijai. Tai reiškia, kad šalies sveikatos apsaugos sistemos pokyčiai labai priklauso nuo šalies gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros spe-cialistų aktyvumo. Laikotarpis po IX Lietuvos pediatrų draugijos suvažiavimo vaikų ligų gy-dytojų ir slaugytojų bendruomenei buvo labai reikšmingas. Po ilgamečių sutelktų pastangų, kartais kovos su valstybės institucijomis, kuri pasiekė apogėjų tvirtinant „Lietuvos sveikatos sistemos plėtros 2010–2015 m. metmenis“, vai-kų sveikata ne žodžiais o darbais tampa vals-tybės prioritetu. Draugijos iniciatyva Lietuvos Respublikos Seimas 2014-uosius paskelbė Vai-kų sveikatos metais. Įvykdyti svarbūs Sveikatos apsaugos ministerijos struktūros pokyčiai – at-kurta Motinos ir vaiko valdyba (vėl reorgani-zuota 2015 m. viduryje) ir vyriausiųjų respub-likos ir kraštų specialistų tarnyba.

Įgyvendintas Sveikatos apsaugos ministe-rijos ir ES Socialinio fondo projektas „Asmens

sveikatos priežiūros kokybės gerinimas regla-mentuojant rizikingiausių pacientų saugai ligų diagnostikos ir gydymo protokolus“, kurio metu sukurti 43 nauji vaikų ligų protokolai. Dau-giau kaip 50 aktyviausių draugijos narių dirbo kuriant šiuos protokolus. Draugija, inicijuoda-ma SAM sveikatinimo projektą „Intelektualine idealistine animacija paremtos vaikų mankštos įdiegimas Vilniaus mokyklose“, daug prisidėjo grąžinant vaikų mankštą į Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas.

Šiuo metu baigiamas rengti pirmasis vaikų sveikatos priežiūros organizavimo klasteris ir investicijų į jo įgyvendinimą programa. Drau-gija kartu su Vilniaus universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovais daug nuveikė, kad 2014  metais būtų įteisintos trys naujos vaikų ligų subspecialybės (vaikų alergo-logija, vaikų reumatologija, vaikų infektologi-ja), ir šiuo metu, turėdami 15 įteisintų subspe-cialybių, esame lyderiai regione. Draugijos atstovai vadovavo Nepriklausomų ekspertų

Page 4: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

konfederacija (ECPCP) – pirminėje vaikų sveikatos priežiūroje dirbančių Lietuvos gydy-tojų konferencija. Pradėta tradicija kartu su draugijos metinėmis konferencijomis rengti vaikų ligų gydytojų rezidentų konferencijas. Įvyko trys tokios konferencijos, kuriose daly-vavo Vilniaus universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gydytojai rezidentai, taip pat Klaipėdos universiteto Sveikatos fakulteto magistrantai. Buvo tęsiama vienintelio Balti-jos šalyse vaikų ligų gydytojams skirto žurnalo, indeksuojamo tarptautinėse mokslo leidinių bazėse, „Vaikų pulmonologija ir alergologija“ bei mokslo populiarinimo žurnalo „Lietuvos pediatrijos kronika“ leidyba.

Draugijos balsas vis garsiau girdimas pa-grindinėje Europos Sąjungos pediatrų organi-zacijoje – Europos pediatrų akademijoje (EAP/UEMS-SP). Man trečius metus tenka dirbti EAP valdyboje ir vadovauti EAP Sveikatos netolygumų ir vaikų sveikatos paslaugų har-monizavimo komitetui, ypatingą dėmesį ski-riančiam Rytų ir Vidurio Europos šalių grupei (22 ES ir Rytų partnerystės programoje daly-vaujančios valstybės). Ten galiu akivaizdžiai įsitikinti, kad nepaisant išliekančių problemų, ypač pirminėje vaikų sveikatos priežiūroje, mūsų pasiekimai yra matomi, vertinami šiame Europos regione, o patirtis įgyvendinant vaikų sveikatos priežiūros reformą yra tai, kuo nuo-lat prašomi pasidalyti…

Nuoširdžiai Jūsų,

Prof. habil. dr. Arūnas ValiulisLietuvos pediatrų draugijos pirmininkasEuropos pediatrų akademijos (EAP/UEMS-SP) valdybos narysBritų karališkosios vaikų sveikatos kolegijos Garbės narys

(5870)4

(konsultantų) grupei prie SAM Imunoprofilak-tikos koordinacinės tarybos, rengdami, o vėliau ir įgyvendindami atnaujintą skiepų kalendo-rių. Bendromis pastangomis pavyko pasiekti, kad būtų pradėtas visuotinis kūdikių ir rizi-kos grupių (imunosupresijos būklių, lėtinėmis ligomis sergančių) vaikų vakcinavimas kon-juguotąja pneumokokine vakcina. Draugijos atstovai aktyviai dirbo kitose SAM komisijo-se – retųjų ligų (visuotinės naujagimių patikros plėtra), tuberkuliozės, lėtinių neinfekcinių ligų kontrolės.

Reikšmingas žingsnis žengtas vaikų ligų profilaktikos srityje. Draugija padėjo SAM parengti ir įgyvendinti naują Vaikų sveika-tos tikrinimų tvarką, pirmą kartą įtraukiant ankstyvojo amžiaus vaikų (iki 4 metų) psicho-motorinės raidos sutrikimų klinikinę patikrą į pirminę sveikatos priežiūrą. Vienu svarbiausių pasiekimų laikytinas SAM įsakymas Nr. V-444, kuriuo buvo panaikintas draudimas vaikų ligų gydytojams kurti naujas pirminės priežiūros komandas, galiojęs nuo 2009 m. sausio 1 d. iki jį panaikinant 2014 m. balandžio 7 dieną.

Podiplominiam vaikų ligų gydytojų ir slaugytojų mokymui būdingas ne tik tradici-jų tęstinumas, bet ir naujovės. Draugija ini-cijavo svarbų regioninio bendradarbiavimo projektą  – pirmąjį Baltijos pediatrų kongresą (Vilnius, 2011  m. gegužės 19–21  d.). Vėliau su kolegomis iš kaimyninių šalių pakartojome Baltijos kelią, organizuodami Baltijos pediatrų kongresus Rygoje ir Pärnu (Estija). Tarp su-važiavimų buvo rengiamos metinės draugijos konferencijos „Lietuvos vaikų sveikata“ draugi-jos skyriuose Šiauliuose, Panevėžyje ir Kaune.

Kartu su Europos pediatrų akademija (EAP/UEMS-SP) buvo organizuota pirmoji Lietuvos vaikų retųjų ligų konferencija, skir-ta draugijos 75-mečiui, bei kartu su Europos pirminės vaikų sveikatos priežiūros pediatrų

Page 5: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

X LIE TUVOS PEDIATRŲ DR AUGIJOS SUVA ŽIAVIMAS

Vilnius, Radisson Blu Lietuva konferencijų centras, Konstitucijos pr. 20, Vilnius

P R O G R A M A

2015 m. lapkričio 6 d., penktadienis

8.00–10.00 ALFA salės fojėSuvažiavimo delegatų ir dalyvių registracija, pasitikimo kava

9.00–11.00

9.00–9.20

9.20–9.40

9.40–10.00

10.00–10.20

10.20–10.40

10.40–11.00

ALFA salė, I MOKYMO SEMINARAS , pirm. doc. Vaidotas Urbonas, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika, ir doc. Jolanta Kudzytė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika

Prof. Arūnas Valiulis, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika ir Visuomenės sveikatos institutasNauji Sveikatos apsaugos ministerijos vaikų ligų diagnostikos ir gydymo protokolai. Vaikų bendruomenėje įgytos pneumonijos diagnostikos ir gydymo protokolas Doc. Jolanta Kudzytė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika, LPD Kauno krašto pirmininkėVaikų atopinio dermatito diagnostikos ir gydymo protokolasProf. Augustina Jankauskienė, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikaVaikų nefrozinio sindromo diagnostikos ir gydymo protokolasDoc. Odeta Kinčinienė, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikaVaikų miokardito diagnostikos ir gydymo protokolasDoc. Odilija Rudzevičienė, dr. Violeta Kvedarienė, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinikaVaikų alergijos vaistams diagnostikos ir gydymo protokolasProf. Algirdas Utkus, Vilniaus universiteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedraNeįprastai sergantis vaikas: kodėl svarbu standartizuoti retųjų ligų diagnostiką ir gydymą

11.00–13.00 ALFA salė• Draugijos suvažiavimo atidarymas• Draugijos pirmininko, iždininko ir revizoriaus ataskaitos• Prof. Liutauro Labanausko, dr. Ivetos Skurvydienės pranešimai • Naujos valdybos narių rinkimai, draugijos garbės narių rinkimai• Draugijos Jaunojo mokslininko premijos laureato pranešimas

13.00–14.00 BE TA salėPietūs suvažiavimo delegatams ir dalyviams

13.00–14.00 EPSILON salėPietūs ir naujai išrinktos draugijos valdybos posėdis

14.00–16.00

14.00–14.20

14.20–14.40

14.40–15.00

15.00–15.20

ALFA salė, PLENARINIS POSĖDIS , pirm. prof. Nijolė Drazdienė, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika, ir prof. Arūnas Valiulis, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika

Prof. Nijolė Drazdienė, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikaLietuvos naujagimių patikra: dabartis ir ateities perpektyvosProf. Vytautas Usonis, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikaPavėluoti skiepaiProf. Rimas Kėvalas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika, KaunasAnkstyva bakterinės infekcijos diagnostikaDoc. Vaidotas Urbonas, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikaBlogai valgantis vaikas: priežastys ir gydymas

Page 6: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5872)6

15.20–15.40

15.40–16.00

Dr. Jovita Petrulytė, Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialasNauja Sveikatos apsaugos ministerijos vaikų sveikatos tikrinimo tvarka ir ankstyvas raidos sutrikimų išaiškinimasProf. Auksė Mickienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Infekcinių ligų klinika, KaunasErkių sukeliamos ligos

16.00–16.30 ALFA salės fojėKavos pertrauka

16.30–17.30 ALFA salė, I I MOKYMO SEMINARAS , pirm. Darius Leskauskas, Lietuvos sveikatos mokslų uni-versiteto Psichiatrijos klinika

LAMBDA salė, I I I MOKYMO SEMINARAS, pirm. dr. Iveta Skurvydienė, Tauragės ligoninė

ZE TA salė, IV MOKYMO SEMINARAS, pirm. doc. Valdonė Misevičie-nė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika

16.30-16.50

16.50-17.10

17.10-17.30

Prof. Arūnas Valiulis, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika ir Visuomenės sveikatos institutasPaauglių somatinė sveikata: astma kaip lėtinės neinfekci-nės ligos modelis

Doc. Darius Leskauskas, Lietu-vos sveikatos mokslų universi - teto Psichiatrijos klinika Paauglių psichinė sveikata: priklausomybinės būklės

Doc. Žana Bumbulienė, Vilniaus universiteto Akušerijos ir gineko-logijos klinikaPaauglių mergaičių ginekolo-ginė sveikata

Dr. Rima Šileikienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinikaVaikų krūtinės skausmai

Dr. Izolda Krivienė,Respublikinė Šiaulių ligoninė, LPD Šiaulių krašto pirmininkė Onkologinio ligonio pasas

Doc. Rimantė Čerkauskienė, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikaRachito profilaktikos ir gydy-mo naujovės

Doc. Eglė Vaitkaitienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Ekstremalios medicinos katedra Skubioji pagalba vaikų pir-minėje sveikatos priežiūroje

Doc. Violeta Panavienė, dr. Skirmantė Rusonienė, Vil-niaus universiteto Vaikų ligų klinikaVaikų artritų diferencinė diagnostika ir gydymas

Danguolė Ruževičienė, Vaikų universiteto ligoninė San-tariškių klinikosVaikų lėtinis skausmas ir jo valdymas

17.30-21.00 R adisson Blu L ietuva v iešbučio restoranas 22 aukšteVakaronė

Page 7: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

7(5873)ISSN 1392–5261. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 (5873–5880)

Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų, lankančių ugdymo įstaigas, sužalojimų namuose paplitimas Justina Račaitė1,2, Genė Šurkienė1, Marija Jakubauskienė1, Eglė Žiliūtė1

1Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas; 2Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Vilnius

Santrauka. Tyr imo t iks las. Įvertinti iki 5 metų amžiaus vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, suža-lojimų namuose paplitimą Lietuvoje. Tyr imo metodai . Anoniminės anketinės apklausos būdu apklausti 23 Lietu-vos rajonų vaikų iki 5 metų tėvai / globėjai. Tyrimo imtį sudarė 1047 respondentai. Atlikta statistinė analizė: aprašomoji statistika, kategorinių duomenų analizei naudotas Pirsono χ2 testas arba Fišerio tikslusis metodas. Rizikos ir apsau-giniams veiksniams įvertinti skaičiuotas šansų santykis (OR). Naudoti EpiData 3.1, IBM SPSS Statistics 19, WinPepi, Microsoft Excel 2013 statistiniai paketai. Skirtumai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p ≤ 0,05. Rezultata i . Sužalo-jimus namuose patyrė 64,3 proc. vaikų; 95 % PI [61,3–67,1]. Dažniausi sužalojimai buvo kritimas (59,6 proc.; 95 % PI [55,8–63,2]), įsipjovimas / įsidūrimas (41,2 proc.; 95 % PI [37,5–44,9]), nudegimas / nusiplikinimas (24,7 proc.; 95 % PI [21,5–28]), užspringimas / dusimas (15,5 proc.; 95 % PI [13,0–18,4]). Rizika patirti kritimą, jei tėvai / globėjai leidžia kie-me/ žaidimų aikštelėje žaisti be suaugusiojo priežiūros, buvo didesnė 1,92 karto (95 % PI [1,39–2,61]; p<0,0001), rizika nudegti / nusiplikyti, jei tėvai / globėjai leidžia naudotis virtuvės prietaisais be priežiūros, buvo didesnė 2,17 karto (95 % PI [1,05–4,49]; p=0,02), rizika patirti gyvūno sužalojimą, jei tėvai / globėjai leidžia žaisti su gyvūnu be suaugusiojo prie-žiūros, buvo didesnė 3,05 karto (95 % PI [1,77–5,29]; p<0,0001), o rizika patirti sužalojimą, jei tėvams / globėjams pa-kanka informacijos apie vaiko saugą namuose, mažėja (OR=0,56; 95 % PI [0,38–0,82]; p=0,0001), taip pat mažėja rizi-ka įsipjauti / įsidurti, jei aštrūs daiktai laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje (OR=0,6; 95 % PI [0,46–0,80]; p=0,0001). I švados. Vaikų iki 5 metų amžiaus sužalojimų namuose paplitimas – 64,3 proc. Dažniausi vaikų iki 5 metų amžiaus patiriami sužalojimai namuose buvo kritimas, įsipjovimas / įsidūrimas, nudegimas / nusiplikinimas ir užspringimas / dusimas. Aštrių daiktų laikymas vaikams nepasiekiamoje vietoje ir pakankamas tėvų / globėjų informuotumas vaiko saugos namuose klausimais yra apsauginiai veiksniai, o leidimas vienam žaisti kieme / žaidimų aikštelėje, naudotis virtuvės prietaisais be priežiūros, namuose auginamas gyvūnas ir leidimas žaisti su gyvūnais be suaugusiojo priežiūros yra sužalojimų namuose rizikos veiksniai.

Reikšminiai žodžiai: ikimokyklinio amžiaus vaikai, sužalojimai namuose, paplitimas, rizika, anketavimas.

Santrumpos: TLK-10-AM – Tarptautinė ligų klasifikacija, Australijos modifikacija, 10 leidimas.

Vaikai yra neabejotina šeimos, visuomenės ir vals-tybės vertybė ir ateitis. Didžiausios ir geriausiai atsiperkančios investicijos yra į vaikus, jų ugdymą, saugą ir sveikatą. Lietuvos Respublikos civilinis ko-deksas nurodo, kad viena iš tėvų / globėjų pareigų yra rūpintis vaikų sveikata [1], o vaiko teisė augti saugioje ir sveikoje aplinkoje apibrėžta Jungti-nių Tautų vaiko teisių konvencijoje [2]. Kūdikiai ir maži vaikai daugiausia laiko praleidžia namuose ir netoli namų, čia vyksta jų pažinimo ir ugdymosi procesas. Neretai namų aplinkoje vaikams nutinka įvairių netyčinių sužalojimų. Vieni iš jų yra nedideli, kiti rimtesni, dėl kurių būtina kreiptis į pirmosios pagalbos gydytoją ar net praleisti bent vieną nak-tį gydymo įstaigoje. Tokie sužalojimai gali baigtis

ir negrįžtamais padariniais – vaiko neįgalumu ar net mirtimi. Higienos instituto Traumų ir nelaimin-gų atsitikimų stebėsenos sistemos duomenimis, 2014 m. 0–17 metų vaikams dėl išorinių atsitiktinių sužeidimų (TLK-10-AM W00-X59) registruoti net 12 043 (22,78/1000 gyv.) atvejai, kurie po atvykimo į priėmimo skubios pagalbos skyrių buvo gydy-ti ambulatorinėse gydymo įstaigose, ir net 2  571 (4,86/1000  gyv.) atvejai gydyti stacionare. Visi šie sužalojimai įvyko namuose [3]. Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis, 2014 m. dėl išorinių atsitiktinių sužeidimų (TLK-10-AM W00-X59) netekome dešimties 0–5 metų amžiaus vaikų, o per pastaruosius penkerius metus (2010–2014 m.) net 68 0–5 metų amžiaus vaikai mirė nuo

Page 8: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5874)8

atsitiktinių sužeidimų (TLK-10-AM W00-X59) [4]. Nėra aišku, kiek šių atvejų įvyko namuose, tačiau akivaizdu, kad netektys yra didžiulės.

Lietuvoje ikimokyklinio amžiaus vaikų netyči-nių sužalojimų namuose paplitimas nėra apskai-čiuotas. Šiuo metu turimi statistiniai duomenys leidžia tik spėlioti apie tikrąjį problemos mastą, nes registruojamos tik mirtys ir atvejai, dėl kurių kreipiamasi į gydymo įstaigą. Sužalojimų įvykio vietos kodavimo kokybė irgi išlieka abejotina. Lie-tuvos autorių tyrimuose taip pat dažnai nagrinėja-mi ambulatorinių ir stacionarinių gydymo įstaigų duomenys [5–8], o iki šiol atliktas tik vienas suža-lojimų namuose paplitimo tyrimas [9]. Užsienio li-teratūroje ši tema nagrinėjama itin plačiai [10–12]. Tiek Lietuvos, tiek užsienio autoriai vieningai suta-ria, kad mažų vaikų sužalojimai namuose yra rimta visuomenės sveikatos problema, pakertanti vaikų sveikatą ir netgi nusinešanti jų gyvybę, todėl būtina imtis priemonių, reikalingų sužalojimams išvengti. Nesunku nuspėti ir tai, kad tokie sužalojimai už-krauna tam tikrą finansinę naštą Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai, jau nekalbant apie moralinius

sunkumus ir išgąsčio padarinius tiek vaikams, tiek tėvams / globėjams, kurių vaikai susižaloja.

Lietuvoje vaikų netyčinių sužalojimų problema-tika nagrinėjama itin menkai, trūksta informacijos ne tik apie pačius sužalojimus, bet ir apie tėvų el-gesį namuose siekiant užkirsti kelią galimam vai-kų susižalojimui. Užsienio literatūroje rašoma, kad tokių sužalojimų galima nesunkiai išvengti imantis primityvių kompleksinių prevencijos priemonių, tačiau čia reikalingos tėvų  / globėjų, valstybės ir visuomenės suvienytos pastangos bendram tikslui, o tam būtini įrodymai, kad mažų vaikų sužalojimai namuose yra rimta ir aktuali visuomenės sveikatos problema. Visos šios priežastys lėmė šio tyrimo tiks-lą – įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų sužaloji-mų namuose paplitimą Lietuvoje.

Tyrimo medžiaga ir metodai

Tyrime dalyvauti buvo pakviesti 23 rajonų savival-dybių visuomenės sveikatos biurai, tyrimo laikotar-piu vykdę ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tyrime

1 pav. Tyrimo savivaldybių geografinis išsidėstymas ir 0–6 metų (imtinai) gyventojų skaičius tyrime dalyvavusiose savivaldybėse

J. Račaitė, G. Šurkienė, M. Jakubauskienė, E. Žiliūtė

(0–6 m. imtinai)

Page 9: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

9(5875)

dalyvavusių savivaldybių geografinis išsidėstymas Lietuvoje vaizduojamas paveiksle.

Apklausa vykdyta 2014 m. gegužės–spalio mė-nesiais. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurams buvo išsiųsta 2090 tyrimo anketų, proporcingai jas padalijus pagal savivaldybės visuomenės sveikatos biuro aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių iki-mokyklinio amžiaus vaikų skaičių. Tyrimo atsako-mumas – 85,2 proc. Apdorojant anketas atmestos 139 nekokybiškai užpildytos anketos. Galutiniam tyrimui pasirinktos 1407 tyrimo kriterijus atitinkan-čios anketos.

Respondentais pasirinkti ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvai  / globėjai. Jiems anketas pagal nuro-dytas instrukcijas dalijo savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai, vykdantys vaikų sveika-tos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Siekiant įvertinti ikimokyklinio amžiaus vai-kų sužalojimų namuose paplitimą, specialiai šiam tyrimui buvo parengta anketa. Parengus pirminį anketos variantą, atliktas bandomasis anketos tyri-mas. Pirminį ir galutinį anketos variantą įvertino ir pateikė pastabas nepriklausomi ekspertai. Anketos klausimai koreguoti atsižvelgiant į bandomojo tyri-mo rezultatus ir ekspertų pastabas. Pirmoje dalyje respondentų buvo prašoma pateikti informaciją apie bendrus demografinius, šeimos socialinius ir ekonominius rodiklius, antroje dalyje užduoti klau-simai apie vieną ikimokyklinio amžiaus vaiką ir jam nutikusius sužalojimus namuose ar artimoje namų aplinkoje. Trečią klausimyno dalį sudarė klausimai apie tėvų  / globėjų elgesį užtikrinant vaiko saugą namuose.

Atlikta statistinė analizė: aprašomoji statistika, skaičiuotas taškinis paplitimo įvertis ir jo 95 proc. pasikliautinieji intervalai. Kategorinių duomenų analizei naudotas Pirsono χ2 testas (angl. Pearson’s chi square test), kai tikėtinų reikšmių buvo mažiau nei 5, taikytas Fišerio tikslusis metodas (angl. Fis-her exact test). Rizikos ir apsauginiams veiksniams įvertinti skaičiuotas šansų santykis (OR) (angl. odds ratio), jo reikšmingumas vertintas pagal 95  proc. pasikliautinuosius intervalus bei p reikšmę.

Duomenims suvesti naudota EpiData 3.1 pro-graminė įranga. Statistinei analizei atlikti naudoti IBM SPSS Statistics 19, WinPepi statistiniai pake-

tai. Pasirinktas statistinis reikšmingumo lygmuo α=0,05. Skirtumai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p≤0,05.

Rezultatai

Respondentų charakteristika. Respondentų (tėvų  / globėjų) amžiaus vidurkis – 32,83 metų (SN – 5,77). Jauniausias respondentas – 19 metų, vyriausias – 68 metų. Pagal lytį respondentai pa-siskirstė taip: 10,2 proc. respondentų buvo vyrai, 89,2 proc. – moterys. Tėvai / globėjai anketoje pa-teikė atsakymus apie vaikus iki 5 metų. Tiriamųjų amžius pasiskirstė netolygiai, vidurkis – 4,09 metų, mediana – 4 (SN – 0,97). Jauniausias tiriamasis ne-turėjo 1 metų, vyriausias buvo 5 metų. Daugiausia į tyrimo imtį pateko 5 metų amžiaus vaikai. Tiriamie-ji, kurių amžius nebuvo nurodytas, į tyrimą nebuvo įtraukiami. Pagal lytį vaikai pasiskirstė beveik toly-giai: 51,7 proc. mergaičių ir 47,3 proc. berniukų.

Sužalojimų paplitimas. Pagal tėvų / globėjų pa-teiktą informaciją apie vaikus iki 5 metų amžiaus nu-statyta, kad sužalojimus namuose patyrė 64,3 proc. vaikų; 95 % PI [61,3–67,1]; n=1047. Sužalojimų pa-plitimas tarp berniukų ir mergaičių panašus (atitin-kamai 66,9 proc.; 95 % PI [62,8–70,7], ir 62,6 proc.; 95 % PI [58,2–66,7]); p=0,148. Palyginus sužaloji-mų paplitimą pagal vaikų amžių, statistiškai reikš-mingų skirtumų taip pat nenustatyta; Fišerio χ2 = 6,82, p=0,201.

Sužalojimų pobūdis. Dažniausi vaikų iki 5 metų sužalojimai buvo kritimas (59,6 proc.), įsipjovimas / įsidūrimas (41,2 proc.), nudegimas / nusiplikinimas (24,7 proc.), už springimas  / dusimas (15,5 proc.). Detalesnė informacija pateikiama 1 lentelėje.

Kaip kitus vaikams nutikusius sužalojimus tė-vai  / globėjai įvardijo šiuos: vabzdžio įkandimas, įvairūs susitrenkimai ir nukritimai, pirštų prisivėri-mas, kvepalų prisipurškimas į akis, įvairūs prasiskė-limai, nuskilę ar išmušti dantys, nuodingas augalų poveikis, nubrozdinimai ir pan.

Lyginant skirtingų sužalojimų paplitimą pagal lytį, statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta. Lyginant sužalojimų paplitimą skirtingose vaikų amžiaus grupėse, statistiškai reikšmingai dažniau įsipjovimą  / įsidūrimą patyrė 4–5 metų vaikai nei

Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų, lankančių ugdymo įstaigas, sužalojimų namuose paplitimas

Page 10: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5876)10

vaikai iki 3 metų (atitinkamai 29,9  proc.; 95  %  PI [23,5–37] ir 45,2 proc.; 95 % PI [40,8–49,6]) (Pirsono χ2=12,516, lls – 1, p<0,0001. Kaulų lūžius taip pat dažniau patyrė 4–5 metų vaikai (3,4 proc.; 95 % PI [1,4–6]) nei vaikai iki 3 metų (4–5 proc.; 95 % PI [6,1–10,9]) (Pirsono χ2=4,752, lls – 1, p=0,029). Daugiau informacijos pateikiama 2 lentelėje.

Sužalojimų apsauginiai / rizikos veiksniai. Ty-rimo metu buvo vertinti vaikų sužalojimų namuo-se rizikos ir apsauginiai veiksniai. Vertinant vaiko saugą namuose nustatyta, kad dažniausiai tėvų  / globėjų naudojamos saugos namuose priemonės yra šios: vaistai laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje, vaiko lovelė pritaikyta pagal amžių, vaikas miega atskiroje lovelėje, žiebtuvėliai bei chemi-nės medžiagos laikomos vaikams nepasiekiamoje vietoje (<80  proc. atvejų). Rečiausiai naudojamos saugos priemonės: minkštas pagrindas po vaikų

žaidimo aikštele, įrengti dūmų detektoriai ar kita priešgaisrinės saugos įranga (<20 proc. atvejų). Vertinant tėvų / globėjų rizikingą elgesį nustatyta, kad dažniausi rizikos veiksniai namuose yra augina-mas gyvūnas ir naudojama vaikštynė (>40 proc.), o rečiausiai tėvai / globėjai leidžia naudotis virtuvės prietaisais be priežiūros ar vienam žaisti prie van-dens telkinio (<3  proc.). Nemažai pasitaiko tokių tėvų  / globėjų, kurių vaikai kartais žaidžia su itin smulkiais daiktais (25,1 proc.) ar vieni žaidžia kie-me / žaidimų aikštelėje (18,6 proc.). Iš viso įvertinti 32 galimi rizikos  / apsauginiai veiksniai, tikėtinai turintys įtakos sužalojimams namuose. Detali infor-macija pateikiama 3 lentelėje.

Nustatyta, kad tėvų  / globėjų informuotumas ir aštrių daiktų laikymas vaikams nepasiekiamoje vietoje veikė kaip apsauginiai veiksniai, o augina-mas namuose gyvūnas bei leidimas žaisti kieme,

1 lentelė. Sužalojimų pasiskirstymas pagal pobūdį

Sužalojimas Absoliutus skaičius Procentas 95 % PIKritimas 402 59,6 [55,8–63,2]Įsipjovimas / įsidūrimas 278 41,2 [37,5–44,9]Nudegimas / nusiplikinimas 167 24,7 [21,5–28]Užspringimas/dusimas 105 15,5 [13–18,4]Naminio gyvūno sužalojimas 63 9,3 [7,3–11,7]Kiti sužalojimai 53 8,3 [6,3–10,6]Kaulo lūžis 47 7,0 [5,2–9,1]Skendimas 44 6,5 [4,8–8,5]Apsinuodijimas 34 5,0 [3,6–6,9]Elektros trauma 10 1,5 [0,8–2,6]

2 lentelė. Skirtingo pobūdžio sužalojimų pasiskirstymas pagal amžių

SužalojimasAmžiaus grupė (metai)

Chi2 p Iki 3 metų(abs. sk. ir proc.)

4–5 metų(abs. sk. ir proc.)

Kritimas 107 (60,5 %) 295 (59,2 %) 0,080 0,777Įsipjovimas / įsidūrimas 53 (29,9 %) 225 (45,2 %) 12,516 <0,0001Nudegimas / nusiplikinimas 40 (22,6 %) 127 (25,4 %) 0,552 0,458Užspringimas / dusimas 31 (17,5 %) 74 (14,8 %) 0,718 0,397Naminio gyvūno sužalojimas 17 (9,6 %) 46 (9,3 %) 0,019 0,891Kaulo lūžis 6 (3,4 %) 41 (8,2 %) 4,752 0,029Skendimas 10 (5,6 %) 34 (6,8 %) 0,297 0,586Apsinuodijimas 9 (5,1 %) 25 (5,0 %) 0,002 0,969Elektros trauma 3 (1,7 %) 7 (1,4 %) – 0,784*

* Fišerio tiksliojo metodo p reikšmė

J. Račaitė, G. Šurkienė, M. Jakubauskienė, E. Žiliūtė

Page 11: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

11(5877)

3 lentelė. Rizikos ir apsauginių veiksnių įvertinimas

Nr. Rizikos / apsauginis veiksnys OR 95 % PI p

1. Patirti bet kokį sužalojimą, jei tėvai / globėjai pirkdami prekes atsižvelgia į saugos standartą 0,83 [0,64–1,08] 0,08

2. Patirti bet kokį sužalojimą, jei tėvai / globėjai pirkdami prekes atsižvelgia į atitiktį vaiko amžiui 0,78 [0,58–1,05] 0,50

3. Patirti kritimą, jei vaikui leidžiama žaisti vienam kieme / žaidimų aikštelėje 0,75 [0,55–1,02] 0,04

4. Patirti kritimą, jei, tėvų / globėjų nuomone, žaidimų aikštelė yra saugi 0,77 [0,55–1,07] 0,065. Patirti kritimą, jei namuose įrengtos apsauginės tvorelės 0,89 [0,61–1,31] 0,286. Patirti kritimą, jei yra / buvo naudojama vaikštynė 0,99 [0,73–1,40] 0,477. Patirti kritimą, jei vaikas paliekamas valgymo kėdutėje be priežiūros 1,3 [0,87–1,96] 0,1

8. Įsipjauti / įsidurti, jei aštrūs daiktai laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje 0,6 [0,46–0,80] 0,0001

9. Įsipjauti / įsidurti, jei tėvai / globėjai leidžia kieme / žaidimų aikštelėje žaisti be suaugusiojo priežiūros 1,92 [1,39–2,61] 0,0001

10. Įsipjauti / įsidurti, jei, tėvų / globėjų nuomone, žaidimų aikštelė yra saugi 1,05 [0,76–1,45] 0,39

11. Įsipjauti / įsidurti, jei vaikas paliekamas valgymo kėdutėje vienas 0,85 [0,57–1,27] 0,22

12. Nudegti / nusiplikyti, jei žiebtuvėliai ir degtukai laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje 1,04 [0,65–1,66] 0,44

13. Nudegti / nusiplikyti, jei tėvai / globėjai leidžia naudotis virtuvės prietaisais be priežiūros 2,17 [1,05–4,49] 0,02

14. Nudegti / nusiplikyti, jei vaikas paliekamas valgymo kėdutėje be priežiūros 0,83 [0,47–1,46] 0,27

15. Patirti nudegimą, jei namuose įrengtas dūmų detektorius 1,13 [0,73–1,73] 0,29

16. Patirti nudegimą, jei namuose įrengta priešgaisrinės saugos įranga (išskyrus dūmų detektorius) 1,24 [0,79–1,94] 0,17

17. Dusti / užspringti, jei vaikas žaidžia su itin smulkiais daiktais 1,03 [0,66–1,61] 0,4518. Dusti / užspringti, jei vaikas vienas paliekamas valgymo kėdutėje 0,83 [047–1,46] 0,2719. Dusti, jei vaikas miega atskiroje lovelėje 0,96 [0,55–1,67] 0,4320. Dusti, jei vaiko lovelė pritaikyta pagal jo amžių 0,71 [0,39–1,30] 0,1421. Patirti gyvūno sužalojimą, jei namuose auginamas gyvūnas 4,43 [2,27–8,65] <0,0001

22. Patirti gyvūno sužalojimą, jei tėvai / globėjai leidžia žaisti su gyvūnais be suaugusiojo priežiūros 3,05 [1,77–5,29] <0,0001

23. Patirti kaulo lūžį, jei tėvai / globėjai leidžia vaikui vienam žaisti kieme / žaidimų aikštelėje 2,23 [1,17–4,25] 0,006

24. Patirti kaulo lūžį, jei, tėvų / globėjų nuomone, žaidimų aikštelė yra saugi 0,67 [0,37–1,23] 0,125. Patirti kaulo lūžį, jei po žaidimų aikštele paklotas minkštas pagrindas 0,85 [0,35–2,07] 0,3826. Patirti kaulo lūžį, jei namuose įrengtos apsauginės tvorelės 1,1 [0,53–2,29] 0,39

27. Skęsti, jei vaikas paliekamas maudytis vonioje be suaugusiojo priežiūros 1,16 [0,54–2,49] 0,34

28. Skęsti, jei vaikui leidžiama vienam žaisti prie vandens telkinio 2,07 [0,25–17,21] 0,26

29. Apsinuodyti, jei cheminės medžiagos laikomos vaikams nepasieki-amoje vietoje 1,05 [0,45–2,46] 0,47

30. Apsinuodyti, jei vaistai padėti vaikams nepasiekiamoje vietoje 0,79 [0,3–2,1] 0,3131. Patirti elektros traumą, jei elektros lizdai izoliuoti specialiais kištukais 0,97 [0,27–3,48] 0,49

32. Patirti bet kokį sužalojimą, jei tėvai / globėjai teigė, kad jiems pak-anka informacijos apie vaiko saugą namuose 0,56 [0,38–0,82] 0,001

Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų, lankančių ugdymo įstaigas, sužalojimų namuose paplitimas

Page 12: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5878)12

žaidimų aikštelėje, naudotis virtuvės prietaisais, žaisti su gyvūnais be suaugusiojo priežiūros – kaip rizikos veiksniai.

Rezultatų aptarimas

Vaikų sužalojimų struktūroje sužalojimai namuo-se labiausiai paplitę tarp ikimokyklinio amžiaus vaikų, o vaikui augant didėja transporto traumų ir kitų netyčinių ar tyčinių sužalojimų paplitimas. 95 proc. vaikų sužalojimų įvyksta žemo ar vidutinio ekonominio lygio šalyse [13]. Būtina akcentuoti, kad vaikų sužalojimai namuose – vis dar nepakan-kamai nagrinėjama tema Lietuvoje. Atlikto tyrimo duomenimis, vaikų iki 5 metų sužalojimų namuose paplitimas siekė 64,3 proc. Šis sužalojimų rodiklis panašus lyginant su kitų tyrimų rezultatais [6, 9, 14, 15]. Kai kurie tyrėjai teigia, kad berniukų suža-lojimai dažnesni nei mergaičių [11]. Atlikto tyrimo duomenimis, tokių skirtumų nenustatyta. Vaikų iki 5 metų amžiaus dažniausi sužalojimai, įvykstantys namuose, buvo kritimas, įsipjovimas / įsidūrimas, nudegimas / nusiplikinimas ir užspringimas / du-simas. Šiuos ikimokyklinukų sužalojimus, kaip vie-nus iš dažniausių, nustatė ir daugelis kitų Lietuvos ir užsienio tyrimų autorių [9, 10, 14, 15]. Šių suža-lojimų dažnumas gali būti susijęs su tuo, kad tokio amžiaus vaikai dažnai yra gana judrūs, taip pat neturi susiformavusių atitinkamų savisaugos ins-tinktų, pasitaiko atvejų, kai tėvai / globėjai leidžia vaikams žaisti su aštriais, degiais ar labai smulkiais daiktais, dėl ko ir įvyksta tokių sužalojimų. Šių su-žalojimų dažnumą lemia ir atitinkami vaikų fiziolo-giniai bei anatominiai ypatumai. Vaikų raumenys dažniausiai nėra pakankamai išsivystę, augant raumenims ir nervų sistemos motoriniam skyriui, tobulėja judesių koordinacija. Judesių koordinaci-jos vystymuisi būdinga tai, kad jie darosi sudėtin-gesni, tikslesni. Taip yra dėl to, kad vaiko centrinė nervų sistema silpniau išsivysčiusi ir jautresnė, todėl jos nerviniai centrai greičiau pavargsta, ta-čiau vaiko raumenų nuovargis greičiau praeina, nes medžiagų apykaita yra intensyvesnė, raume-nys geriau aprūpinami įvairiomis medžiagomis ir greičiau iš jų pašalinami medžiagų apykaitos produktai. Dėl šių priežasčių vaikai yra judresni,

jų judesiai nepakankamai koordinuoti, todėl pasi-taiko įvairių sužalojimų, ypač kritimų [16]. Tyrimo metu nustatyta, kad daiktų laikymas vaikams ne-pasiekiamoje vietoje ir pakankamas tėvų / globėjų informuotumas vaiko saugos namuose klausimais yra apsauginiai veiksniai, mažinantys sužalojimų namuose riziką, o leidimas vienam žaisti kieme  / žaidimų aikštelėje, naudotis virtuvės prietaisais be priežiūros, namuose auginamas gyvūnas ir lei-dimas žaisti su gyvūnais be suaugusiojo priežiū-ros yra sužalojimų namuose rizikos veiksniai. Kitų mokslinių tyrimų duomenimis, šie apsauginiai ir rizikos veiksniai taip pat reikšmingai veikia vaikų sužalojimų namuose tikimybę [17–19].

Tyrimo ribotumai susiję su tinkamu reprezen-tacinės imties suformavimu. Kadangi tyrimu siekta atspindėti vaikų iki 5 metų sužalojimų namuose situaciją visoje Lietuvoje, apklausą teko vykdyti pa-sitelkiant keletą valstybinių institucijų. Apklausos vykdytojams, visuomenės sveikatos biurams, buvo parengtos tyrimo vykdymo instrukcijos, tačiau tu-rint omenyje žmogiškąjį veiksnį negalima atmesti atsitiktinių klaidų tikimybės vykdant apklausą. Ka-dangi apklausa buvo organizuojama per ikimoky-klinio ugdymo įstaigas, į imtį nepateko tie vaikai, kurie tokių įstaigų nelanko, bei imtį sudarė mažu-ma labai mažų vaikų (0–1 m. amžiaus), nes tokio amžiaus vaikai tik retais atvejais pradeda lankyti iki-mokyklinio ugdymo įstaigą. Galima numatyti, kad sužalojimų namuose paplitimas, į tyrimą įtraukus ikimokyklinio ugdymo įstaigų nelankančius vaikus, dar padidėtų.

Nepaisant ribotumų, tai pirmas mokslinis ty-rimas apie vaikų iki 5 metų sužalojimų paplitimą Lietuvoje, todėl tyrimo rezultatai itin aktualūs api-brėžiant problemos mastą bei planuojant ir organi-zuojant prevencijos priemones nacionaliniu, vietos ar šeimos lygmeniu.

Išvados

Sužalojimų namuose paplitimas tarp vaikų iki 5  metų amžiaus sudaro 64,3 proc. Sužalojimų pa-plitimas panašus tarp berniukų ir mergaičių bei skirtingo amžiaus vaikų. Dažniausi vaikų iki 5 metų patiriami sužalojimai namuose buvo įsipjovimas  /

J. Račaitė, G. Šurkienė, M. Jakubauskienė, E. Žiliūtė

Page 13: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

13(5879)

įsidūrimas, nudegimas  / nusiplikinimas ir užsprin-gimas  / dusimas. Daiktų laikymas vaikams nepa-siekiamoje vietoje ir pakankamas tėvų  / globėjų informuotumas vaiko saugos namuose klausimais yra apsauginiai veiksniai, mažinantys sužalojimų

namuose riziką, o leidimas vaikui vienam žaisti kie-me  / žaidimų aikštelėje, naudotis virtuvės prietai-sais be priežiūros, namuose auginamas gyvūnas ir leidimas žaisti su juo be suaugusiojo priežiūros yra sužalojimų namuose rizikos veiksniai.

THE PREVALENCE OF HOME RELATED INJURIES AMONG CHILDREN UNDER FIVE ATTENDING PRESCHOOL EDUCATION ESTABLISHMENTS IN LITHUANIA

Justina Račaitė1,2, Genė Šurkienė1, Marija Jakubauskienė1, Eglė Žiliūtė1

1Vilnius University Medical Faculty Public Health Institute; 2Center of Health Education and Prevention of Diseases, Vilnius, Lithuania

Abstract. Pu r p o s e o f t h e s t u d y. To evaluate the prevalence of home related injuries among children under five at-tending preschool education establishments in Lithuania. M e t h o d o l o g y. Anonymous questionnaires were given to par-ents/adopters of children under five who lived in 23 Lithuanian districts municipalities. The final study sample was of 1047 re-spondents. Methods of the statistical analysis were: descriptive statistics, for hypothesis testing were used Pearson χ2 or Fisher exact test; odds ratio for evaluation of risk and preventive factors were counted. Statistical programs used: EpiData, IBM SPSS statistics, WinPepi, Micrososft Excel. p<0,05 was considered statistically significant. R e s u l t s : The prevalence of home inju-ries was 64.3%; 95%CI [61.3–67.1]. The most common injuries were fall (59.6%; 95%CI [55.8–63.2]), cut/prick (41.2%; 95%CI [37.5–44.9]), burn/scald (24.7%; 95%CI [21.5–28]), choking/suffocation (15.5%; 95%CI [13.0–18.4]). In cases then the parents/adopters let the children play in the yard/playground without adult supervision the risk of fall was 1.92 time bigger (95%CI [1.39–2.61]; p<0.0001), in cases then parents/adopters let the children to use kitchen appliances without adult supervision risk of burn/scald was 2.17 time bigger (95%CI [1.05–4.49]; p=0.02), in cases then parents/adopters let the children play with pet without supervision of adult the risk of pet injury was 3,05 time bigger (95% CI [1.77–5.29]; p<0.0001). The risk of injury was smaller if there were enough information for the parents/adopters about child home safety (OR=0.56; 95%PI [0.38–0.82], p=0.0001) and the risk to cut/prick was smaller if sharp things were out of reach of children (OR=0.6; (95%CI [0.46–0.80]; p=0.0001). C o n c l u s i o n s. 1. The prevalence of home injuries among children under five was 64,3%. 2. The most common injuries are fall, cut/prick, burn/scald and choking/suffocation. 3. Storage of sharp things out of reach of children and enough information for parents/adopters about home safety are preventive factors. Letting children play in the yard/playground, to use kitchen appliances, to play with pets without adult supervision are home injuries risk factors.

Key words: children under five, home injuries, prevalence, risk factors, unintentional injuries, questionnaire.

LITERATŪRA

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Trečioji knyga. Šeimos teisė. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494111 [žiūrėta 2015-04-30].

2. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=19848&p_query=&p_tr2 [žiūrėta 2015-08-30].

3. Higienos institutas Traumų ir nelaimingų atsiti-kimų stebėsenos sistema. Ambulatorinių ligonių, gydytų stacionaro priėmimo-skubios pagalbos skyriuje ir ligonių, gydytų stacionare nuo traumų, skaičius pagal diagnozes. Prieiga per internetą: http://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=175 [žiūrėta 2015-08-22].

4. Higienos institutas Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras. Prieiga per internetą: http://sic.hi.lt/mapr1/ [žiūrėta 2015-08-22].

5. Starkuvienė S. Vaikų, gydytų stacionare, traumų ypatumai bei saugos įpročiai. Visuomenės sveikata 2004; 2 (25): 12–18.

6. Juodienė V, Kunickas R. Vaikų traumatizmo anali-zė ir prevencija. Sveikatos mokslai 2004; 6: 11–13.

7. Burokienė S, Raistenskis J, Strička M, Usonis V. Pagalba vaikams priėmimo – skubios pagalbos skyriuose Lietuvos ligoninėse: ligonių srautai ir naudojimosi paslau-gomis tendencijos. Sveikatos mokslai 2012; 22 (3): 54–57.

8. Strukčinskienė B, Stasiuvienė D, Šopagienė D. Ap-sinuodijimų 2009–2011 m. Klaipėdoje analizė. Sveikatos mokslai 2013; 23 (1): 54–57.

9. Račaitė J, Šurkienė G, Laukaitienė A. Ikimokyklinio amžiaus vaikų sužalojimų namuose paplitimas. Visuome-nės sveikata 2014; 1 (64): 108–13.

10. Farchi S, Rossi PG, Chini F, Camilloni L, Di Gior-gio M, Guasticchi G. Unintentional home injuries reported

Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų, lankančių ugdymo įstaigas, sužalojimų namuose paplitimas

Page 14: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5880)14

by an emergency-based surveillance system: Incidence, hospitalization rate and mortality. Accident Analysis and Prevention 2006; 38: 843–53.

11. Shenassa ED, Stubbendick A, Brown MJ. Social Disparities in Housing and Related Pediatric Injury: A Mul-tilevel Study. American Journal of Public Health 2004; 94 (4): 633–39.

12. Davis CS, Godfrey SE, Rankin KM. Unintentional Injury in Early Childhood: Its Relationship with Child-care Setting and Provider. Matern Child Health. 2013; 17: 1541–49.

13. World Health Organization. World Report on Child Injury Prevention. WHO, UNICEF. Geneva, 2008. Prieiga per internetą: http://whqlibdoc.who.int/publica-tions/2008/9789241563574_eng.pdf?ua=1 [žiūrėta 2015-04-02].

14. Gulliver P, Dow N, Simpson J. The Epidemiology of Home Injuries to Children Under Five Years in New Zea-land. Australian and New Zealand Journal of Public Health 2005; 29 (1): 29–34.

15. Sengoelge M, Hasselberg M, Laflamme L. Child Home Injury Mortality in Europe: a 16-country analysis. European Journal of Public Health 2010; 21 (2): 166–70.

16. Skurvydas A, Čapkauskienė S, Mickevičienė D,

Visagurskienė K. Įrangos naudojimo rekomendacijos: pratimai ir žaidimai, skirti 3–7 metų amžiaus vaikams. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija; 2010.

17. Kendrick D, Watson M, Mulvaney C, Burton P. How Useful are Home Safety Behaviours for Predicting Child-hood Injury? A Cohort Study. Health Education Research Theory and Practice 2005; 20 (6): 709–18.

18. Hawkins ER, Brice JH, Overby BA. Welcome to the World. Findings from an Emergency Medical Services Pe-diatric Injury Prevention Program. Pediatric Emergency Care 2007; 23 (11): 790–95.

19. Alemagno S, Niles SA, Shaffer-King P, Miller WJ. Promoting Health and Preventing Injury in Preschool Children: The Role of Parenting Stress. Early Childhood Research and Practice 2008; 10 (2): 1–5.

Padėka

Autoriai dėkoja Kauno, Šakių, Klaipėdos, Rokiškio, Mažei-kių, Kėdainių, Šilutės, Telšių, Radviliškio, Plungės, Pane-vėžio, Utenos, Ukmergės, Kaišiadorių, Raseinių, Kelmės, Prienų, Pasvalio, Alytaus, Švenčionių, Pakruojo, Varėnos, Lazdijų rajonų savivaldybių visuomenės sveikatos biu-rams už pagalbą vykdant šį tyrimą.

Adresas:Justina RačaitėVilniaus universiteto Medicinos fakultetoVisuomenės sveikatos institutasM. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 VilniusTel. +370 5 2398704El. paštas: [email protected]

Gautas: 2015-09-05Priimtas spaudai: 2015-10-22

J. Račaitė, G. Šurkienė, M. Jakubauskienė, E. Žiliūtė

Page 15: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

15(5881)

Bronchų astma ir jos įtaka vaiko nuovargiui: preliminarūs prospektyvaus tyrimo duomenysVaida Taminskienė1, Eglė Vaitkaitienė3, Vilma Lukošienė4, Salomėja Keršanskienė5, Arūnas Valiulis1,2,5

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 1 Visuomenės sveikatos institutas ir 2Vaikų ligų klinika; 3Lietuvos sveika-tos mokslų universiteto Medicinos akademijos Ekstremalios medicinos katedra; 4Kėdainių ligoninės konsultacijų poliklinika; 5Vilniaus sveikatos namai

Santrauka. Vaikų bronchų astma trikdo kasdienį pačių pacientų ir jų šeimos narių gyvenimą, blogina gyvenimo kokybę ir yra susijusi su vaikų patiriamu nuovargiu. Vaikų, sergančių bronchų astma, nuovargio įvertinimas – pagrindi-nis šio tyrimo tikslas. T i r i a m i e j i i r m e t o d a i . Buvo tiriamas 2–17 metų vaikų, sergančių bronchų astma, patiriamas nuovargis vaikų ir tėvų vertinimu. Tuo tikslu buvo naudojama PedsQ daugiamatė nuovargio skalė. R e z u l t a t a i . Vaikai ir jų tėvai vaikų patiriamą nuovargį vertina panašiai, tačiau, tėvų nuomone, vaikų nuovargis yra šiek tiek mažesnis. Didesnį nuovargį patyrė prastesnės sveikatos ir sunkesne bronchų astmos forma sergantys vaikai ir mažesnes pajamas gaunančių šeimų vaikai. Tėvų vertinimu, didesnį nuovargį patyrė vaikai, turintys gretutinių alerginių ligų ir namuose laikantys naminių gyvūnėlių. I š va d o s. Vaikų, sergančių bronchų astma, patiriamas nuovargis tiesiogiai priklauso nuo vaiko sveikatos būklės. Geresnė bronchų astmos kontrolė ir jos bei gretutinių ligų gydymas gali sumažinti vaikų patiriamą nuovargį ir pagerinti gyvenimo kokybę.

Reikšminiai žodžiai: bronchų astma, vaikai, tėvai, nuovargis, klausimynas.

Nuovargis – didelio pavargimo jausmas, energijos trūkumas ir išsekimo pojūtis, galintis turėti skirtin-gas priežastis [1, 2]. Nors daugelis vaikų kasdienia-me gyvenime susiduria su nuovargiu [3], jo preven-cijai ir valdymui nėra skiriama pakankamai dėmesio [2]. Tyrimai rodo, kad net trečdalis berniukų ir mer-gaičių skundžiasi patiriantys didelį nuovargį kelis kartus per savaitę [4]. Nuovargio problema dar aktualesnė tarp lėtinėmis ligomis sergančių vaikų ir yra glaudžiai susijusi su gyvenimo kokybe. Bron-chų astma, kaip viena labiausiai paplitusių vaikų lėtinių ligų, taip pat daro įtaką gyvenimo kokybei, sutrikdo kasdienį funkcionavimą ir gali būti viena iš dažniau patiriamo nuovargio priežasčių [3, 5–7]. Nepaisant to, lėtinėmis ligomis sergančių vaikų nuovargiui vertinti trūksta instrumentų [8]. PedsQL daugiamatė nuovargio skalė – vienas iš nedauge-lio instrumentų, kuriuo vertinamas tiek sveikų, tiek ūminių ar lėtinių sveikatos sutrikimų turinčių vaikų patiriamas nuovargis bei atskiros jo dimensijos: bendras nuovargis, pažinimo nuovargis ir miegas / poilsis [3, 8, 9]. Nemažai dėmesio skiriama vaikų, sergančių onkologinėmis ir reumatinėmis ligomis, patiriamam nuovargiui [3, 9, 10], tačiau tyrimų, na-

grinėjančių bronchų astma sergančių vaikų nuo-vargį, nėra daug. Taigi, mūsų atlikto tyrimo tikslas – įvertinti bronchų astma sergančių vaikų patiriamą nuovargį ir jį lemiančius veiksnius.

Tiriamieji ir metodai

Tyrimo dalyviai – 2–17 metų vaikai, sergantys bron-chų astma, ir jų tėvai. Dalyvauti tyrime buvo pa-kviesti vaikai, turintys bronchų astmos diagnozę, ir jų tėvai, atvykę konsultuotis pas gydytoją vaikų pul-monologą viename iš tyrimo centrų: VšĮ Antakalnio poliklinikoje, VšĮ Centro poliklinikoje, VšĮ Šeškinės poliklinikoje, VšĮ Karoliniškių poliklinikoje, UAB „Vil-niaus sveikatos namuose“, VšĮ Kėdainių ligoninės konsultacijų poliklinikoje, UAB Gydytojų Keršanskų klinikoje. Tyrimas buvo vykdomas 2014  m. gruo-džio–2015 m. rugsėjo mėnesiais.

Tyrimo instrumentas – anoniminių klausimynų komplektas, kurį sudaro:

� Bendras klausimynas (klausimai apie tiriamuo-sius, galimus rizikos veiksnius, gretutines ligas, astmos sunkumą, kontrolę ir gydymo aspektus; klausimyną pildė tėvai / globėjai);

ISSN 1392–5261. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 (5881–5887)

Page 16: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5882)16

� PedsQL daugiamatė nuovargio skalė (pildė tė-vai);

� PedsQL daugiamatė nuovargio skalė, vaikų savęs vertinimo lapas (vaikams nuo 5 metų amžiaus). Klausimynus tiriamieji pildė gydymo įstaigoje

prieš apsilankymą pas gydytoją specialistą ar po jo arba namuose ir grąžino tyrėjams per kitą apsi-lankymą. Jaunesni vaikai buvo apklausiami interviu metodu, vyresnieji klausimynus pildė patys. Tam, kad atitinkamos poros (vaiko – šeimos nario) duo-menų analizavimas vyktų sklandžiai, porai buvo suteikiamas ID kodas. Iš viso buvo surinkti 342 klau-simynų komplektai. Dalis jų buvo nepilni ar netin-kamai užpildyti, taigi tolesnei analizei buvo panau-dotas 298 klausimynų komplektai.

PedsQL daugiamatė nuovargio skalė – tarptau-tinis vaikų nuovargio vertinimo klausimynas. 2014-09-05 buvo gautas oficialus Mapi tyrimų instituto leidimas naudoti tyrimui šį klausimyną. Klausimynas sudarytas iš 18 klausimų, apimančių tris nuovargio dėmenis: bendrą nuovargį, miegą / poilsį ir pažini-mo nuovargį. Bendro nuovargio dimensija apima klausimus apie nuovargio, silpnumo jausmus, ne-galėjimą daryti patinkančių dalykų ar laiko leisti su draugais, sunkumus baigiant ar pradedant darbus, miego  / poilsio dimensija – klausimus apie miego trukmę, sunkumus išmiegoti visą naktį, nuovargį ry-tais, snaudimo dažnumą, poilsį ir laiko leidimą lovoje. Pažinimo nuovargio skilties klausimai yra apie vaiko patiriamus sunkumus susikaupti, prisiminti, kas jam sakoma, ką išgirsta ar pats pagalvoja, mąstymo grei-tį ir gebėjimą prisiminti kelis dalykus vienu metu. Per paskutinį mėnesį dėl nuovargio patirti sunku-mai pagal jų dažnumą vertinami skale nuo 0 (nie- kada) iki 4 (beveik visada). Tuomet pagal autorių instrukcijas jie perskaičiuojami į balus nuo 0 iki 100: 0 pažymėtas atsakymas atitinka 100 balų, 1 – 75, 2 – 50, 3 – 25 ir 4 – 0 balų [11]. Didesnis balas reiškia mažesnį nuovargį. Patiriamas nuovargis buvo atski-rai vertinamas tėvų ir vaikų (nuo 5 metų amžiaus).

Statistinė analizė

Analizuojant tyrimo duomenis taikyta aprašomo-ji statistika. Tolydūs kintamieji aprašyti vidurkiu ir standartiniu nuokrypiu, kategoriniai – absoliučiai-

siais skaičiais ir procentais. Buvo skaičiuotas Spear-mano koreliacijos koeficientas, neparametriniams duomenims palyginti buvo taikomi Manno–Whi-tney ir Kruskalio–Walliso testai. Rezultatai vertina-mi kaip statistiškai reikšmingi, kai p reikšmė buvo mažesnė arba lygi 0,05. Duomenys apdoroti statis-tiniu paketu SPSS, versija 22.0, MO Excel 2010.

Rezultatai

Tiriamųjų charakteristika

Buvo tirti 298 vaikai, sergantys bronchų astma, ir jų patiriamas nuovargis. Tyrime dalyvavo 184 (61,7 proc.) berniukai ir 114 (38,3 proc.) mergaičių. Tiriamųjų amžius buvo nuo 2 iki 17 metų, amžiaus vidurkis – 8,49 (±4,35) metų. Tiriamųjų pasiskirsty-mas pagal amžiaus grupes ir kitas charakteristikas pateikiamas 1 lentelėje.

Didžiosios dalies (97,99 proc.) tirtų šeimų pra-gyvenimo šaltinis – nuolatinės darbo pajamos. Be-veik pusės (48,66 proc.) tirtų šeimų pajamos, ten-kančios vienam šeimos nariui per mėnesį, svyruoja nuo 151 euro iki 450 eurų. 74,5 proc. vaikų tėvai yra susituokę ir gyvena kartu, 5,7 proc. gyvena kartu, bet nėra susituokę, 10,07 proc. respondentų nu-rodė, kad tėvai išsiskyrę, 7,7 proc. vaikų gyveno su vienu iš tėvų, o 1 proc. – su seneliais. Didžioji dalis tyrime dalyvavusių šeimų gyvena vienos, o 20 proc. ir 1,3 proc. šeimų nurodė gyvenančios atitinkamai kartu su seneliais ar kita šeima. Atskirą kambarį turi beveik 40 proc. tirtų vaikų, o trečdalis dalijasi kambariu su kitais vaikais. Bronchų astma sergan-čių 27,27 proc. vaikų visiškai neturi atskiro kam-bario. Naminių gyvūnėlių namuose turi 43 proc. tyrime dalyvavusių šeimų, dažniausiai tai šunys (22,48 proc.) ar katės (17,45 proc.).

Daugiau nei 70 proc. respondentų lanko popa-mokinės veiklos būrelius: 33,22 proc. sporto būrelius, 9,7 proc. plaukimą, 19,46 proc. šokius, 16,44  proc. dainavimą, 26,85 proc. kitus būrelius. Beveik visi (96,64 proc.) tyrime dalyvavę vaikai žaidžia judrius žaidimus: krepšinį, tinklinį, futbolą, lauko tenisą, važi-nėja dviračiu, riedlente, riedučiais, žaidžia kieme, kt.

Alerginė astma buvo diagnozuota 64,31 proc. ir lengva bronchų astma – 76,45 proc. respondentų.

V. Taminskienė, E. Vaitkaitienė, V. Lukošienė, S. Keršanskienė, A. Valiulis

Page 17: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

17(5883)

Daugiau nei pusei tirtų vaikų buvo gydytojų nu-statytos ir kitos alerginės ligos: 35,7 proc. alerginė sloga, 11,4 proc. maisto alergijos / odos bėrimai, o 11,8 proc. ir alerginis rinitas, ir alergija maistui. Su-bjektyvus tėvų pateiktas vaiko, sergančio bronchų astma, sveikatos vertinimas pateikiamas 1 lentelėje.

Astma sergančių vaikų nuovargis

Vaikų nuovargis buvo vertinamas balais nuo 0 iki 100. Didesnis balas reiškė mažesnį nuovargį. Nuo-

vargis buvo vertinamas atskirai pačių vaikų nuo 5 metų amžiaus ir tėvų. Buvo skaičiuojamas suminis nuovargio balas bei atskirų dimensijų: bendro nuo-vargio, miego  / poilsio, pažinimo nuovargio. Tėvai ir patys vaikai patiriamą nuovargį vertino panašiai. Vis dėlto tėvai suminį vaikų nuovargį ir atskiras jo dimensijas, išskyrus bendrą nuovargį, vertino geriau nei patys vaikai – tėvų vertinimu, vaikai buvo ma-žiau pavargę nei pačių vaikų vertinimu (2 lentelė).

Tėvai geriausiai vertino miego / poilsio dimen-siją, vaikai – bendrą nuovargį, atitinkamai didžiau-

1 lentelė. Bendros tyrimo dalyvių charakteristikos

% berniukai (n) 61,7 (184)

Amžius

% 2–4 m. (n) 22,15 (66)% 5–7 m. (n) 23,83 (71)% 8–11 m. (n) 25,84 (77)% 12–18 m. (n) 28,18 (84)

Astmos tipas

% Alerginė (n) 64,31 (191)% Nealerginė (n) 4,04 (12)% Mišri (n) 9,76 (29)% Astminis bronchitas (n) 21,89 (65)

Astmos sunkumas% Lengva (n) 76,45 (224)% Sunki (n) 20,48 (60)% Vidutinė (n) 3,07 (9)

Šeimos pajamų šaltinis% Nuolatinės darbo pajamos (n) 97,99 (292)% Pašalpos (n) 10,40 (31)

Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį

% iki 150 Eur (n) 10,40 (31)% 151–300 Eur (n) 26,85 (80)% 301–450 Eur (n) 21,81 (65)% 451–600 Eur (n) 7,72 (23)% Daugiau nei 600 Eur (n) 11,07 (33)% Nurodyti nenorėčiau (n) 22,15 (66)

% Vaikai, kurių šeima darni (n) 74,5 (222)% Vaikai, kurių šeima gyvena viena (n) 77,18 (230)% Vaikai, turintys atskirą kambarį 39,06 (116)% Vaikai, turintys naminių gyvūnėlių (n) 43,29 (129)% Vaikai, lankantys popamokinę veiklą (n) 71,14 (212)% Kitos alergijos (n) 58,72 (75)% Vaikai, žaidžiantys judrius žaidimus (n) 96,64 (288)

Vaiko sveikata

% Labai gera (n) 12,08 (36)% Gera (n) 34,23 (102)% Vidutinė (n) 33,89 (101)% Patenkinama (n) 15,77 (47)% Bloga (n) 3,36 (10)% Labai bloga (n) 0,67 (2)

Bronchų astma ir jos įtaka vaiko nuovargiui: preliminarūs prospektyvaus tyrimo duomenys

Page 18: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5884)18

2 lentelė. Astma sergančių vaikų patiriamas nuovargis, vaikų ir tėvų vertinimu

Balų sumaRho

Vidurkis (SN) Mediana (Q1; Q3)

Suminis nuovargisTėvų vertinimas 75,6 (15,9) 77,8 (65,3; 87,5)

0,588*Vaikų vertinimas 73,1 (16,1) 75,0 (63,9; 84,8)

Bendras nuovargisTėvų vertinimas 73,9 (19,9) 77,1 (58,3; 91,7)

0,489*Vaikų vertinimas 75,9 (17,9) 79,2 (62,5; 91,7)

Miegas / poilsisTėvų vertinimas 77,1 (17,2) 79,2 (66,7; 91,7)

0,468*Vaikų vertinimas 71,0 (18,9) 75,0 (58,3; 83,3)

Pažinimo nuovargisTėvų vertinimas 75,8 (20,4) 79,2 (62,5; 91,7)

0,579*Vaikų vertinimas 72,4 (20,0) 75,0 (58,3; 87,5)

p<0,001, n=234

3 lentelė. Veiksniai, turintys įtakos astma sergančių vaikų patiriamam nuovargiui

Suminis nuovargis

Bendras nuovargis

Miegas / poilsis

Pažinimo nuovargis N

Vaikų ver t in imuAstmos sunkumas, Rho –0,318** –0,291** –0,288** –0,207* 230Pajamos, Rho 0,097 0,206* 0,001 0,064 234Vaiko sveikata, Rho –0,272** –0,306** –0,198* –0,192* 234

Tėvų ver t in imuAstmos sunkumas, Rho –0248** –0,248** –0,204** –0,181* 293Pajamos, Rho 0,251** 0,284** 0,141* 0,228** 232Vaiko sveikata, Rho –0,288** –0,325** –0,269** 0,132* 298

Amžius

2–4 m. 84,7(72,2; 91,7)*

87,5(69,8; 92,7)*

83,3(70,8; 95,8)*

87,5(70,8; 100)* 66

5–7 m. 77,8(69,4; 86,1)*

75,0(62,5; 91,7)*

83,3(70,8; 91,7)*

75,0(70,8; 91,7)* 71

8–11 m. 72,2(61,1; 84,0)*

70,8(54,2; 87,5)*

79,2(64,6; 87,5)*

70,8(50,0; 87,5)* 77

12–18 m. 75,7(63,9; 87,2)*

75,0(58,3; 87,5)*

77,1(62,5; 87,5)*

83,3(62,5; 91,7)* 84

Naminiaigyvūnėliai, mediana (Q1; Q3)

Taip 75,0(63,9; 86,1)*

75,0(58,3; 87,5)

79,2(66,7; 87,5)*

75,0(62,5; 91,7)* 129

Ne 79,2(68,1; 90,3)*

77,1(62,5; 91,7)

83,3(67,7; 91,7)*

83,3(66,7; 95,8)* 168

Kitos alergi-jos, mediana (Q1;Q3)

Taip, alerginė sloga

73,6(65,3; 86,1)*

75,0(58,3; 87,5)*

79,2(66,7; 87,5)*

79,2(62,5; 91,7)* 106

Taip, maisto alergija

76,4(64,6; 86,5)*

72,9(54,2; 92,7)*

79,2(70,8; 88,5)*

79,2(58,3; 91,7)* 34

Alerginė sloga ir maisto alergija

72,2(56,9; 83,3)*

66,7(41,7; 83,3)*

79,2(58,3; 87,5)*

70,8(54,2; 83,3)* 35

Ne 80,56(69,4; 93,1)*

83,3(66,7; 91,7)*

83,3(70,8; 95,8)*

83,3(68,8; 95,8)* 101

Nežinau 77,8(59,1; 85,4)*

70,8(56,3; 70,8)*

79,2(62,5; 79,2)*

75,0(60,4; 91,7)* 21

*<0,05; **< 0,001

V. Taminskienė, E. Vaitkaitienė, V. Lukošienė, S. Keršanskienė, A. Valiulis

Page 19: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

19(5885)

sias balas buvo bendros nuovargio dimensijos, tėvų vertinimu, ir miego / poilsio dimensijos, vaikų vertinimu.

Patiriamam nuovargiui įtaką darantys veiksniai

Tiek vaikų, tiek tėvų vertinimu, patiriamas vaikų nuovargis buvo susijęs su astmos sunkumu, šei-mos pajamomis ir vaiko sveikata. Sunkesnę astmą turintys bei prastesnės sveikatos vaikai skundėsi didesniu nuovargiu (3 lentelė). Didesnes pajamas vienam šeimos nariui turinčių šeimų vaikai geriau vertino bendro nuovargio dimensiją, o didesnes pajamas turintys tėvai visas nuovargio dimensijas vertino geriau. Vaikų vertinimu, nuovargis nebuvo susijęs su amžiumi, gretutinėmis alerginėmis ligo-mis ir naminių gyvūnėlių laikymu.

Tėvų vertinimu, vaikai, sergantys kitomis alergi-nėmis ligomis, alerginiu rinitu ir (ar) maisto alergija, jautėsi labiau pavargę. Priešingai nei vaikai, tėvai manė, kad didesnį nuovargį patyrė vyresni astma sergantys vaikai ir tie, kurie namuose laikė naminių gyvūnėlių.

Mergaičių ir berniukų patiriamas nuovargis statistiškai reikšmingai nesiskyrė. Astma sergančių vaikų ir jų tėvų nuomone, vaikų patiriamas nuovar-gis nepriklausė nuo astmos tipo, šeimos pajamų šaltinio, šeimos darnos, būsto dydžio, tėvų išsilavi-nimo. Atskiro vaikų kambario turėjimas, skirtinga šeimos sudėtis, popamokinė veikla ir judrių žaidi-mų žaidimas įtakos patiriamam nuovargiui taip pat neturėjo.

Rezultatų aptarimas

Įvairios lėtinės ligos sutrikdo pacientų kasdienį vai-kų ir suaugusiųjų funkcionavimą, gyvenimo kokybę ir yra susijusios su didesniu patiriamu nuovargiu. PedsQL daugiamatė nuovargio skalė – tarptautinis validuotas klausimynas, tinkantis efektyviai įvertinti tiek sveikų, tiek sergančių vaikų patiriamam nuovar-giui ir skirtingoms jo dimensijoms [12, 13]. Bronchų astma, kaip lėtinė liga, taip pat sunkina ja sergan-čių vaikų ir jų šeimos narių kasdienį gyvenimą ir jo kokybę, yra susijusi su didesniu nuovargiu [5–7, 14].

Tyrime buvo vertinamas bronchų astma sergan-čių vaikų nuovargis. Patiriamą nuovargį statistiškai panašiai vertino tiek tėvai, tiek vaikai, tačiau tėvų vertinamas nuovargis buvo šiek tiek mažesnis nei vaikų vertinamas. Tačiau tyrimai, vertinantys lėtinių ligų įtaką įvairioms vaikų gyvenimo sritims, rodo, jog, tėvų nuomone, lėtinė liga daro didesnę neigia-mą įtaką nei pačių vaikų nuomone [15].

Mūsų atliktas tyrimas parodė, kad vaikai ir tėvai nuovargį vertino panašiai, rastas statistiškai reikš-mingas ryšys tarp astmos sunkumo ir patiriamo nuovargio bei prastesnės vaiko sveikatos ir dides-nio nuovargio. Tai rodo instrumento patikimumą vertinant bronchų astma sergančių vaikų nuovargį.

Statistiškai reikšmingas ryšys tarp astmos sun-kumo, vaiko sveikatos ir patiriamo nuovargio lei-džia daryti prielaidą, kad geresnis ligos gydymas ir kontrolė leistų sumažinti ir patiriamą nuovargį bei pagerinti gyvenimo kokybę [14, 16].

Daugelis tyrimų rodo, kad lėtinių ligų, taip pat ir bronchų astmos, daroma įtaka kasdieniam vaiko gy-venimui, gyvenimo kokybei ir patiriamam nuovargiui priklauso nuo socialinio ekonominio šeimos statuso [13, 16]. Mūsų tyrimas taip pat parodė, kad didesnes pajamas gaunantys tėvai geriau vertino vaikų patiria-mą nuovargį, o patys vaikai geriau vertino tik bendro nuovargio dimensiją. Kiti socialinio ekonominio sta-tuso aspektai, pavyzdžiui, tėvų išsilavinimas, būsto dydis, pagrindinis pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis ir darna, su nuovargio lygiu nebuvo susiję, nors kai ku-rie tyrimai rodo, kad tai taip pat gali turėti įtakos vaikų patiriamam nuovargiui [13, 17, 18].

Dalis panašių tyrimų atskleidė, kad bronchų as-tma sergantys berniukai patiria daugiau nuovargio nei mergaitės [19], tačiau mūsų tyrime skirtumo tarp lyčių nerasta.

Tėvų vertinimu, didesnį nuovargį juto vyresni vaikai. Tai gali būti aiškinama trumpesne miego tru-kme bei didesniu vyresnių vaikų krūviu mokykloje [12, 13, 20].

Gerai žinoma, kad kitos alerginės ligos – alergi-nis rinitas ir (ar) maisto alergijos – yra susijusios su prastesne gyvenimo kokybe [21–23] ir, kaip parodė mūsų tyrimas, su didesniu vaikų patiriamu nuovar-giu. Taip pat sunkesnei astmos eigai, prastesnei gy-venimo kokybei [24] ir didesniam nuovargiui įtakos

Bronchų astma ir jos įtaka vaiko nuovargiui: preliminarūs prospektyvaus tyrimo duomenys

Page 20: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5886)20

gali turėti ir naminių gyvūnėlių laikymas. Įdomu tai, kad kitos alergijos ir naminių gyvūnėlių laikymas turėjo įtakos patiriamam nuovargiui tik tėvų, bet ne vaikų vertinimu.

Mūsų atliktas tyrimas, kaip ir kiekvienas kitas tyrimas, turėjo privalumų ir trūkumų. Tai yra vie-nas iš nedaugelio tyrimų, skirtų įvertinti bronchų astma sergančių vaikų patiriamam nuovargiui. Yra ne viena studija, tyrinėjanti bronchų astmos įtaką gyvenimo kokybei ar vėžinėmis, reumatinėmis ir kitomis ligomis sergančių vaikų nuovargį, tačiau ty-rimų apie bronchų astma sergančių vaikų patiriamą nuovargį nėra daug. Tyrimui naudota tarptautinė validuota PedsQL daugiamatė nuovargio skalė, kuri suteikia galimybę tyrimo rezultatus lengvai paly-ginti su kitomis studijomis. Be to, statistiškai patiki-mas ryšys tarp patiriamo nuovargio, ligos sunkumo ir vaiko sveikatos bei tėvų ir vaikų vertinimo rodo instrumento tinkamumą ir patikimumą.

Tyrimas įgautų didesnę vertę, jei bronchų as-tma sergančių vaikų patiriamą nuovargį palygin-tume su sveikų vaikų ar kitomis ligomis sergančių vaikų populiacija. Tai galėtų būti viena iš ateities tyrimų galimybių.

Išvados

Vaikų, sergančių bronchų astma, nuovargis buvo vertinamas PedsQL daugiamate nuovargio skale. Vaikai ir jų tėvai vaikų patiriamą nuovargį vertino panašiai ir jis buvo statistiškai reikšmingai susijęs su ligos sunkumu, vaikų sveikata ir šeimos pajamomis. Tėvų vertinimu, didesnį nuovargį patyrė vyresni, naminių gyvūnėlių turintys bei gretutinėmis aler-ginėmis ligomis sergantys vaikai. Tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad efektyvesnis astmos ir gretutinių alerginių ligų gydymas gali turėti įtakos vaikų patiriamam nuovargiui.

BRONCHIAL ASTHMA AND ITS IMPACT ON CHILDREN’S FATIGUE: PRELIMINARy DATA OF PROSPECTIVE STUDy

Vaida Taminskienė1, Eglė Vaitkaitienė3, Vilma Lukošienė4, Salomėja Keršanskienė5, Arūnas Valiulis1,2, 5

Vilnius University Medical Faculty 1 Public Health Institute & 2Clinic of Children‘s Diseases; 3Lithuanian University of Health Sciences, Medical Academy, Department of Extremal Medicine, Kaunas; 4Policlinic of Kėdainiai District Hospital; 5Vilnius Health Home, Lithuania

Abstract. Bronchial asthma in children disturbs the everyday life of patients and their family members, worsens the qual-ity of life and is associated with increased fatigue. The evaluation of fatigue in children with asthma was the main aim of this study. M a t e r i a l a n d M e t h o d s. Fatigue was evaluated in 2–17 years asthmatic children by assessment of children and their parents. PedsQL Multidimensional Fatigue Scale was used for fatigue assessment. R e s u l t s . Children and their parent as-sessed children’s fatigue similarly, but it was slightly lower according to the assessment of parents. Children with poorer health, more severe asthma and from families with lower incomes experienced greater fatigue. By parents’ assessment, fatigue was higher among children with concomitant allergic diseases and those who had pets at home. C o n c l u s i o n s. Fatigue of chil-dren with asthma directly depends on health condition. Better asthma control, asthma and concomitant allergic diseases treatment may decrease children fatigue and improve quality of life.

Key words: bronchial asthma, children, parents, fatigue, questionnaire.

LITERATŪRA

1. Krupp LB, Pollina DA. Mechanisms and manage-ment of fatigue in progressive neurological disorders. Curr Opin Neurol 1996; 9: 456–60.

2. Steenbruggen TG, Hoekstra SJ, van der Gaag EJ. Could a Change in Diet Revitalize Children Who Suffer from Unresolved Fatigue? Nutrients 2015; 7: 1965–77. Doi:10.3390/nu7031965

3. Januškevičienė A. Mokyklinio amžiaus vaikų galvos

skausmas ir jo sąsajos su nuovargiu bei gyvenimo kokybe: Daktaro disertacija, LSMU, 2014. 137 p.

4. Viner R, Christie D. Fatigue and somatic symptoms. BMJ 2005; 330 (7498): 1012–15.

5. Centers for Disease Control and Prevention. Asthma Facts – CDC’s National Asthma Control Program Grant-ees. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, 2013.

V. Taminskienė, E. Vaitkaitienė, V. Lukošienė, S. Keršanskienė, A. Valiulis

Page 21: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

21(5887)

6. Taminskienė V, Vaitkaitienė E, Valiulis A. Bronchų astmos ir gyvenimo kokybės tarpusavio sąveika vaikystėje ir paauglystėje. Vaikų pulmonologija ir alergologija 2013; 16 (2): 5346–51.

7. Haverman L, Limperg PF, van Oers HA, van Rossum MAJ, Maurice-Stam H, Grootenhuis MA. Psychometric properties and Dutch norm data of the PedsQL Multidi-mensional Fatigue Scale for Young Adults. Qual Life Res 2014; 23: 2841–47.

8. Eddy L, Cruz M. The Relationship Between Fatigue and Quality of Life in ChildrenWith Chronic Health Prob-lems: A Systematic Review The Relationship Between Fa-tigue and Quality of Life in Children With Chronic Health Problems: A Systematic Review. JSPN 2007; 12 (2): 105–14.

9. Varni JW, Burwinkle TM, Katz ER, Meeske K, Dickin-son P. The PedsQLTM in Pediatric Cancer Reliability and Va-lidity of the Pediatric Quality of Life InventoryTM Generic Core Scales, Multidimensional Fatigue Scale, and Cancer Module. Cancer 2002; 94: 2090–106.

10. Hewlett S, Dures E, Almeda C. Measures of Fa-tigue. Arthritis Care & Research 2011; 63 (S11): S263–286.

11. Mapi Research Trust. Scaling and scoring of the Pediatric Quality of Life InventoryTM PedsQLTM. Version 14: Updated March 2014.

12. Varni JW, Limbers CA. The PedsQLTM Multidimen-sional Fatigue Scale in young adults: feasibility, reliability and validity in a University student population. Qual Life Res 2008; 17: 105–14.

13. Gordijn MS, Cremers EMP, Kaspers GJL, Gemke RJBJ. Fatigue in children: reliability and validity of the Dutch PedsQLTM Multidimensional Fatigue Scale. Qual Life Res 2011; 20: 1103–108.

14. Vaitkaitienė E, Taminskienė V, Valiulis A, Zabor-skis A. Bronchų astma sergančio vaiko aplinkos, šeimos socialinių veiksnių ir gyvenimo kokybės sąsajos. Vaikų pulmonologija ir alergologija 2015; 18 (1): 48–58.

15. Varni JW,  Limbers CA, Burwinkle TM. Impaired health-related quality of life in children and adolescents

with chronic conditions: a comparative analysis of 10 dis-ease clusters and 33 disease categories/severities utiliz-ing the PedsQL™ 4.0 Generic Core Scales. Health and Quality of Life Outcomes 2007; 5: 43.

16. Turner SW, Mehta A, Ayres JG, Palmer CN, Muk-hopadhyay S. Determinants of Quality of Life in Children with Asthma Who Live in Scotland. Arch Dis Child 2013; 98: A71. 

17. Varni, JW, Burwinkle, TM, Seid M. The PedsQL 4.0 as a school population health measure: Feasibility, reli-ability, and validity. Quality of Life Research 2006; 15(2): 203–15.

18. van Litsenburg, RR, Waumans, RC, van den BergG, Gemke RJ. Sleep habits and sleep disturbances in Dutch children: A population-based study. Eur J Pediat 2010; 169 (8): 1009–15.

19. Upton P, Eiser C, Cheung I, Hutchings HA, Jen-ney M, Maddocks A. Measurement properties of the UK-English version of the Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 (PedsQL) generic core scales. Health and Quality of Life Outcomes 2005; 3 (22): 22.

20. ter Wolbeek M, van Doornen LJ, Kavelaars A, Hei-jnen CJ. Severe fatigue in adolescents: A common phe-nomenon? Pediatrics 2006; 117 (6): e1078–e1086.

21. Matterne U, Schmitt J, Diepgen TL, Apfelbacher C. Children and adolescents’ health-related quality of life in relation to eczema, asthma and hay fever: results from a population-based cross-sectional study. Qual Life Res 2011; 20: 1295–305.

22. Lewis-Jones S. Quality of life and childhood atopic dermatitis: the misery of living with childhood eczema. Int J Clin Pract 2006; 60: 984–92.

23. Gånemo A, Svensson A, Lindberg M, Wahlgren CF. Quality of Life in Swedish Children with Eczema. Acta Derm Venereol 2007; 87: 345–49.

24. Nafstad P, Magnus P, Gaarder PI. Exposure to pets and atopy-related diseases in the first 4 years of life. Al-lergy 2001; 56: 307–12.

Adresas:Vaida TaminskienėVilniaus universiteto Medicinos fakultetoVisuomenės sveikatos institutasM. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 VilniusTel. +370 5 2398747El. paštas: [email protected]

Gautas: 2015-07-16Priimtas spaudai: 2015-10-22

Bronchų astma ir jos įtaka vaiko nuovargiui: preliminarūs prospektyvaus tyrimo duomenys

Page 22: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5888)22

Respiracinio sincitinio viruso įtaka ūminio bronchiolito etiologijai ir ligos eigaiSigita Petraitienė1, 2, Oleg Aliancevič3, Lina Ambrasaitė3

1Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika; 2Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas, Vaikų pulmonologijos ir alergologijos centras; 3Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

Santrauka. Darbo tikslas buvo ištirti nuo ūminio bronchiolito stacionare gydytų vaikų ligos etiologinius ir hospita-lizacijos trukmę lemiančius veiksnius bei respiracinio sincitinio viruso įtaką ligos eigai ir gydymui. Tai retrospektyvusis tyrimas, atliktas VšĮ VL VUL SK filialo Vaikų pulmonologijos ir imunologijos skyriuje. Iš viso išnagrinėtos 423 vaikų, gydy-tų nuo ūminio bronchiolito, ligos istorijos. Duomenys apdoroti SPSS 22.0 programa. Vaikai gydyti stacionare 2012 m. sausio –2014 m. lapkričio mėnesių laikotarpiu. Viso skyriuje nuo ūminio bronchiolito gydyti 2012 metais – 127 vaikai, 2013 metais – 156, o 2014 metais – 140 vaikų. Tiriamųjų amžius buvo 1–24 mėnesiai, iš jų 64,5 proc. jaunesnių nei 9 mė-nesiai. Didžiausia tiriamųjų amžiaus grupė – kūdikiai iki 3 mėnesių. Berniukai sirgo beveik dvigubai dažniau nei mer-gaitės. Ūminiam bronchiolitui būdingas sausio–kovo mėnesių sezoniškumas. Ligos etiologijai nustatyti 296 vaikams paimti tepinėliai iš nosiaryklės. Respiracinio sincitinio viruso (RSV) infekcija patvirtinta 171 (57,7 proc.) vaikui: 141 – patvirtinta radus RSV Ag (IF), 30 – PGR metodu ir 3 – abiem metodais. RSV nerasta 107 (36,1 proc.) mėginiuose. Taip pat PGR metodu identifikuoti kiti virusai: bokavirusas (19), rinovirusas (14), metapneumovirusas (3), koronavirusas OC43 (2), koronavirusas 229E (3), gripo A virusas (3), paragripo virusas (3) ir adenovirusas (5); 18 mėginių patvirtinta RSV ir kito viruso koinfekcija. Iš 423 tiriamųjų 171 (41 proc.) bronchiolito sukėlėjas buvo respiracinis sincitinis virusas, 234 (55 proc.) bronchiolito etiologija nebuvo tikslinama ir 18 (5 proc.) brochiolitas buvo kitos etiologijos. Vaikai, kuriems laboratoriškai patvirtinta RSV infekcija, stacionare gydyti ilgiau: 4,96 ± 2,4 dienas, kitos etiologijos – 4,21 ± 1,7 dienas, RSV neigiamais atvejais – 4,3 ± 2 dienas (p=0,0097).

Reikšminiai žodžiai: ūminis bronchiolitas, respiracinis sincitinis virusas, tepinėlis iš nosiaryklės, vaikai.

Santrumpos: RSV – respiracinis sincitinis virusas, Ag – antigenas, IF – imunofluorescencinis.

Apie 20  proc. vaikų pirmaisiais gyvenimo metais suserga ūminiu bronchiolitu ir, įvairių šalių duome-nimis, sergamumas šia liga didėja [1, 2]. Nors ser-gamumas ūminiu bronchiolitu yra didelis, mirtin-gumas palyginti mažas. Mirtingumas nuo ūminio kvėpavimo nepakankamumo vaikų, sergančių RSV sukeltu bronchiolitu, įvairuoja nuo 2,9 (Didžiojoje Britanijoje) iki 5,3 (JAV) 100  000 vaikų, jaunesnių nei 12 mėnesių [3]. JAV per metus hospitalizuo-jama apie 100  000 vaikų, sergančių bronchiolitu, valstybei tai kainuoja 1,73 miliardo dolerių [4]. Vien Ispanijos skubiosios pagalbos skyriuose ūminio bronchiolito gydymui per metus išleidžiama iki 20  milijonų eurų, nors vieno vaiko gydymas nėra labai brangus – apie 249,2 euro, kaina didėja, jei yra nustatoma RSV infekcija [5].

Iki 75  proc. atvejų ūminį bronchiolitą sukelia RSV [1]. Rečiau ūminiu bronchiolitu sergančių vaikų nosiaryklėje randami: rinovirusas, metapneumo-

virusas, gripo virusas, paragripo virusas, adenovi-rusas, koronavirusas, neretai pasitaiko koinfekcijos [6]. Pastebima, kad didėjančio sergamumo ūminiu bronchiolitu pagrindinė priežastis yra RSV infekcijos dažnėjimas. Dauguma vaikų prieš susirgdami RSV sukeltu bronchiolitu būna visiškai sveiki. Palyginus RSV sukelto bronchiolito eigos sunkumą su ne RSV sukelto, nustatyta, kad RSV bronchiolitas yra sun-kesnis: ilgesnė hospitalizacijos trukmė, didesnis de-guonies terapijos poreikis, dažniau prireikia dirbti-nės plaučių ventiliacijos ir intensyvios priežiūros [7].

Literatūros duomenimis, sunkesnės eigos ir daž-niau RSV sukeltu ūminiu bronchiolitu serga neišne-šioti kūdikiai, taip pat vaikai, turintys įgimtų širdies ydų. Didžiąją dalį nuo ūminio bronchiolito mirusių vaikų būtent ir sudaro vaikai, turintys įgimtų širdies ydų [7]. Todėl norint sumažinti RSV infekcijos tiki-mybę didelės rizikos vaikų grupėje atliekama pro-filaktika rekombinantiniu žmogaus monokloniniu

ISSN 1392–5261. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 (5888–5892)

Page 23: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

23(5889)

antikūnu – palivizumabu [1]. Lietuvoje profilaktika numatyta: neišnešiotiems naujagimiams, gimu-siems ≤28 sav., kurių amžius sezono (lapkričio mėn.) pradžioje yra ≤12 mėn., gimusiems 29–30 sav., kurių amžius sezono pradžioje ≤6 mėn., ir hemodinamikai reikšmingų širdies ydų turintiems kūdikiams.

Lietuvoje duomenys apie RSV ir ūminio bron-chiolito epidemiologiją yra riboti.

Tikslas – ištirti nuo ūminio bronchiolito stacio-nare gydytų vaikų ligos etiologinius ir hospitalizaci-jos trukmę lemiančius veiksnius.

Metodai

Atliktas retrospektyvusis tyrimas VšĮ VUL SK filialo Vaikų pulmonologijos ir imunologijos skyriuje. Iš-nagrinėtos 423 vaikų, gydytų nuo ūminio bronchio-lito 2012–2014 (iki lapkričio mėnesio) metais, ligos istorijos (2012 metais – 127 atvejai, 2013 metais – 156 atvejai, 2014 metais – 140 atvejų). Duomenys apdoroti SPSS 22.0 programa.

Rezultatai

Dėl RSV infekcijos buvo tirti 286 vaikai. Ji nustatyta 171 (60  proc.) vaikui, dažniausiai identifikavus vi-ruso antigeną tepinėlyje iš nosiaryklės. Taip pat 18 (6 proc.) vaikų PGR metodu nustatyta ir kitų virusų. Dar 7 (2,7 proc.) vaikams rasta du ar daugiau virusų, tačiau RSV nenustatytas. Devyniasdešimt septynių

vaikų nosiaryklės mėginių rezultatai dėl RSV buvo neigiami (1 pav.).

Iš 423 vaikų, gydytų nuo ūminio bronchiolito, 276 (65,2  proc.) buvo berniukai ir 147 (34,8  proc.) mergaitės. Berniukai statistiškai dažniau serga ūmi-niu bronchiolitu (1 pav.) (p = 0,04).

Tiriamųjų amžius – 1–24 mėnesiai, iš jų 283 (64,5 proc.) buvo jaunesni nei 9 mėnesių. Didžiausia amžiaus grupė – 3 mėnesių kūdikiai (51 tiriamasis, arba 12,1  proc.). Ūminiam bronchiolitui būdingas sezoniškumas. Dauguma vaikų (53  proc.) hospita-lizuoti sausio (18,2 proc. / 77), vasario (13,7 proc. / 58) ir kovo (20,1 proc. / 85) mėnesiais. Tačiau pažy-mėtina, kad sezoniškumas skirtingose šalyse yra nevienodas.

2 pav. Hospitalizacijos trukmė pagal RSV infekcijos buvimą

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Vaik

ų sk

aiči

us

Нospitalizacijos trukmė (dienos)

RSV0

RSV-

RSV+

Respiracinio sincitinio viruso įtaka ūminio bronchiolito etiologijai ir ligos eigai

1 pav. Ūminio bronchiolito etiologija ir sukėlėjų nustatymo būdai

RSV Ag+ 49%

RSV Ag– / PGR RSV+

2%

PGR RSV+ 3%

PGR RSV+ ir kiti virusai 6%

PGR RSV– Kiti virusai+ 6%

Virusų nerasta 34%

Page 24: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5890)24

Pacientų hospitalizacijos trukmė svyravo nuo 1 iki 18 dienų. Beveik ketvirtadalis (24,1  proc. / 102) vaikų stacionare gydyti 3 dienas. Nustatyta, kad RSV infekcija siejama su ilgesne hospitalizacijos truk me (p = 0,01)

Iš visų tiriamųjų 33 vaikai (12  proc.) gimė ne-išnešioti (≤28 sav. – 2 vaikai, 29–30 sav. – 3 vaikai, ≥31 sav. – 28 vaikai), 2 (1 proc.) – pernešioti ir 233 (87 proc.) – išnešioti. Lyginant su bendra populiaci-ja (Lietuvoje kasmet 6 proc. vaikų gimsta neišnešio-tų), ryšio tarp neišnešiotumo ir sergamumo bron-chiolitu nėra (p = 0,12).

Iš neišnešiotų tiriamųjų 25 vaikams (76  proc.) nustatytas RS virusas (≤28 sav. – 1 vaikui, 29–30  sav.  – 2 vaikams, ≥31 sav. – 22 vaikams) ir 8 (24 proc.) vaikams RS virusas neaptiktas (≤28 sav. – 1 vaikui, 29–30 sav. – 1 vaikui, ≥31 sav. – 6 vaikams). Tarp išnešiotų tiriamųjų 142 vaikams (61  proc.) nustatytas RSV ir 91 (39 proc.) jo nerasta. Taigi ne-išnešiotumas ir RSV infekcija yra statistiškai susiję. Neišnešiotiems vaikams dažniau nustatoma RSV infekcija (p = 0,025). Taigi galima teigti, kad profi-laktinis monokloninių antikūnų skyrimas neišnešio-tiems naujagimiams yra veiksmingas.

Palyginus taikytą gydymą (deguonies terapija, kortikosteroidai, adrenalino inhaliacijos, kortikos-teroidai ir adrenalino inhaliacijos kartu), negauta statistiškai reikšmingo skirtumo tarp vaikų, kuriems RSV infekcija buvo rasta arba nerasta (p>0,2).

Ūminis kvėpavimo nepakankamumas pasireiš-kė 209 (78 proc.) vaikams, tačiau neįrodyta, kad RSV infekcija turėjo įtakos ūminiam kvėpavimo nepa-kankamumui atsirasti (3 pav.) (p = 0,59).

Viena ar daugiau gretutinių ligų diagnozuota 66 (24,6 proc.) vaikams. Dažniausiai sirgusieji bronchio-litu taip pat sirgo ūminiu vidurinės ausies uždegimu (36 atvejai) bei ūminiu rinofaringitu (18 atvejų).

Diskusija

Atliktame tyrime 60 proc. ūminiu bronchiolitu ser-gančių ir tirtų dėl RSV infekcijos vaikų ši infekcija patvirtinta. Iš tirtųjų PGR metodu ir dėl kitų virusų 6 proc. rasta RSV ir kitų virusų koinfekcija, 6 proc. – tik kiti virusai. Jei lygintume su 2007–2010 metais 16-oje JAV ligoninių atliktu panašiu tyrimu (n = 2207), kur 73 proc. tiriamųjų nustatyta RSV infekci-ja, iš jų 32 proc. – RSV ir kito viruso koinfekcija [8], tai mūsų tyrime dažniau nustatyta RSV monoin-fekcija, o koinfekcija nedidelei daliai tiriamųjų, 127 (30  proc. tiriamųjų) vaikams ūminio bronchiolito etiologija nebuvo nustatoma. Kanadoje 1999–2002 metais atlikto ūminio bronchiolito epidemio-loginių veiksnių (n = 12474) tyrimo duomenimis, iš 1588 hospitalizuotų vaikų didesnę dalį sudarė ber-niukai ir tai atitinka mūsų tyrimo duomenis [9].

Neišnešiotumas (gestacinis amžius <37 sav.) li-teratūroje nurodomas kaip rizikos veiksnys susirgti bronchiolitu. Atlikę tyrimą nustatėme, kad neišne-šiotiumas neturi įtakos bronchiolito atsiradimui, ta-čiau RSV infekcija dažniau randama neišnešiotiems vaikams. Taip pat nurodoma, kad vaikai iki 3 mėne-sių turi didesnę riziką susirgti bronchiolitu [8, 10]. Beveik ketvirtadalis sirgusiųjų buvo 3 mėnesių, o 64,5 proc. buvo jaunesni nei 9 mėnesių. Mūsų tiria-mųjų amžiaus pikas (3 mėnesiai) atitinka nurodytą literatūroje piką (3–4 mėnesiai).

Pagal Škotijoje atliktus tyrimus, bronchiolitui būdingas lapkričio–kovo mėnesių sezoniškumas, o didžiausias sergamumas – sausį [2]. Mūsų regionui būdingas sausio–balandžio sezoniškumas, o kas penktas vaikas hospitalizuotas kovo mėnesį.

Amerikos pediatrijos akademija (angl. The Ame-rican Acadamy of Pediatrics) rekomenduoja bron-

3 pav. RSV infekcija ir ūminis kvėpavimo nepakankamumas

ŪKN buvo ŪKN nebuvo P reikšmė

RSV+ RSV– RSV+ RSV–

0,59209

(78 proc.)59

(22 proc.)

132 (63 proc.)

77 (37 proc.)

35 (59 proc.)

24 (41 proc.)

S. Petraitienė, O. Aliancevič, L. Ambrasaitė

Page 25: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

25(5891)

chiolito gydymui naudoti tik deguonies terapiją (esant SpO2 ≤90 proc.), o salbutamolis, epinefrinas, kortikosteroidai neturėtų būti skiriami [1]. Mūsų tyrime segantiems ūminiu bronchiolitu vaikams buvo skirtos adrenalino inhaliacijos, kortikosteroi-dai, adrenalino inhaliacijos ir kortikosteroidai kartu bei deguonies terapija. Gydymas taikytas nepri-klausomai nuo to, ar buvo nustatyta RSV infekcija ar ne, siekiant palengvinti ligos simptomus. JAV buvo atlikta metaanalizė, kuria siekta patikrinti, ar bronchų plečiamųjų vaistų skyrimas ūminiam bronchiolitui gydyti veiksmingesnis nei placebas, kadangi nepaisant rekomendacijų šie vaistai yra dažnai skiriami. Atlikus analizę prieita prie išvados, kad bronchų plečiamieji vaistai nėra efektyvesni už placebą [11]. Vadovaujantis APA gairėmis, ūminiu bronchiolitu sergantiems vaikams nereikia skirti antibiotikų, nebent jie sirgtų gretutine bakterine infekcija [1].

Jeruzalėje 2,5 metų trukusio perspektyvio-jo tyrimo duomenimis (tiriamieji – 150 ūminiu bronchiolitu sirgusių vaikų, iš kurių 79 (53  proc.) nustatytas vidurinės ausies uždegimas), vidurinės ausies uždegimas neturėjo jokios įtakos ūminio bronchiolito eigai [12]. Ispanijoje atliktame retros-pektyviajame tyrime, kuriame išnagrinėtos 1995 m. sausio–2006 m. gruodžio mėnesį nuo ūminio bron-chiolito gydytų vaikų ligos istorijos, iš 2384 tiriamų-jų 351 (14,7 proc.) nustatytas vidurinės ausies užde-gimas [13]. Mūsų atliktame tyrime vidurinės ausies uždegimas taip pat buvo dažniausia gretutinė liga,

tačiau nevertinta, kokią įtaką tai turėjo ūminio bronchiolito eigai.

Ispanijoje atliktame tyrime, lyginant ūminiu bronchiolitu sergančius vaikus, kuriems patvirtinta RSV infekcija (62,7  proc.), su vaikais, kuriems RSV infekcija nepatvirtinta, nustatyta, kad RSV infekciją turėjusių vaikų hospitalizacijos trukmė ilgesnė nei tų vaikų, kuriems RSV nerastas (6 d. > 5 d., p<0,0001) taip pat didesnis jų deguonies terapijos poreikis (OR 2,2; 95 proc. CI 1,8–2,6) [13]. Šis tyrimas patvir-tina mūsų gautus rezultatus: ūminiu bronchiolitu sergančių vaikų hospitalizacijos trukmė priklauso nuo RSV infekcijos (p=0,01), tačiau deguonies tera-pijos poreikis RSV infekciją turinčių vaikų nesiskiria nuo tų, kuriems RSV infekcija nenustatyta.

Apibendrinimas

� Dažniausiai bronchiolitu serga vaikai iki 9 mė-nesių. Berniukai serga beveik dvigubai dažniau nei mergaitės.

� Bronchiolitui būdingas žiemos–pavasario sezo-niškumas.

� Daugiau nei pusei tirtų pacientų nustatyta RSV infekcija. Ji siejama su ilgesne hospitalizacijos trukme.

� Ryšio tarp neišnešiotumo ir sergamumo bron-chiolitu dažnio nerasta, tačiau neišnešiotiems vaikams RSV infekcija sergant bronchiolitu nu-statoma dažniau.

� Gydymas nepriklausė nuo bronchiolito etiolo-gijos.

INFLUENCE OF RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS INFECTION ON ACUTE BRONCHIOLITIS ETIOLOGY AND COURSE OF THE DISEASE

Sigita Petraitienė1, 2, Oleg Aliancevič3, Lina Ambrasaitė3

1Vilnius University Faculty of Medicine, Clinic of Children’s Diseases; 2Children’s Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital Santariškių klinikos, Pulmonology and Allergology Centre; 3Vilnius University Faculty of Medicine, Lithuania

Abstract. The study was performed to evaluate the aetiological factors of acute bronchiolitis (AB) and duration of hos-pitalisation. M e t h o d : During retrospective study case histories of 423 children suffering from AB were retrieved for analysis (2012 year – 127 cases, 2013 – 156, 2014 – 140). R e s u l t s : Age of the patients ranged from 1 to 24 months; 64.5 perc. were below age of 9 months; 276 (65.2 perc.) of them were males. Most children (53 perc.) were hospitalised during three months – 77 (18.2 perc.) in January, 58 (13.7 perc.) in February and 85 (20.1 perc.) in March. Nasopharyngeal swabs were taken in 296 of cases. In 171 (57.7 perc.) children Respiratory syncytial virus (RSV) infection was confirmed: in 141 cases by detecting of RSV Ag (IF), in 30 by molecular methods (PCR), and in 3 by both the methods. In 107 (57.7 perc.) cases RSV was not found. Other viruses were identified by PCR: Bocavirus (19), Rhinovirus (14), Metapneumovirus (3), Coronavirus OC43 (2), Coronavirus 229E (3), Influenzae A (3), Parainfluenzae (3), and Adenovirus (5) among them mixed viruses in 18 patients. Children with laboratory

Respiracinio sincitinio viruso įtaka ūminio bronchiolito etiologijai ir ligos eigai

Page 26: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5892)26

confirmed RSV needed longer hospitalisation: 4.96 ± 2.4 days patients with confirmed RSV 4.21 ± 1.7 with confirmed other aetiology of the disease as compared to 4.3±2 days in patients with negative results of the examination (p = 0.0097). Conclu-sions. In most cases RSV aetiology of AB was confirmed and this was associated with longer duration of hospitalisation. Viral co-infection was common among investigated patients.

Key words: acute bronchiolitis, respiratory syncytial virus, nasopharyngeal swab, children.

LITERATŪRA

1. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Bronchi-olitis in children. A national clinical guideline. 2006. www.sign.ac.uk/pdf/sign91.pdf (Accessed on August 25, 2015).

2. Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, et al. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and pre-vention of bronchiolitis. Pediatrics 2014; 134: e1474.

3. Øymar K, Skjerven HO, Mikalsen IB. Acute bronchi-olitis in infants, a review. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2014, 22: 23.

4. Hasegawa K, Tsugawa Y, Brown DF, et al. Trends in bronchiolitis hospitalizations in the United States, 2000–2009. Pediatrics 2013; 132 (1): 28–36.

5. Garcia-Marcos L, Valverde-Molina J, Pavlovic-Ne-sic S, et al. and BCOST group. Pediatricians’ attitudes and costs of bronchiolitis in the emergency department: a prospective multicentre study. Pediatric Pulmonology 2014; 49 (10): 1011–19.

6. Miller EK, Gebretsadik T, Carroll KN, et al.Viral eti-ologies of infant bronchiolitis, croup and upper respira-tory illness during 4 consecutive years. Pediatr Infect Dis J 2013; 32 (9): 950–55.

7. Garcia CG, Bhore R, Soriano-Fallas A, et al. Risk fac-tors in children hospitalized with RSV bronchiolitis versus non-RSV bronchiolitis. Pediatrics 2010; 126 (6): e1453–e1460.

8. Mansbach JM, Piedra PA, Teach SJ, et al. Prospective multicenter study of viral etiology and hospital length of stay in children with severe bronchiolitis. Arch Pediatr Adolesc Med 2012; 166: 700.

9. Koehoorn M, Karr CJ, Demers PA, Lencar C, Tam-buric L, Brauer M. Descriptive Epidemiological Features of Bronchiolitis in a Population-Based Cohort. Pediatrics 2008; 122 (6): 1196–203.

10. Mansbach JM, Piedra PA, Stevenson MD, et al. Pro-spective multicenter study of children with bronchiolitis requiring mechanical ventilation. Pediatrics 2012; 130: e492.

11. Gadomski AM, Scribani MB. Bronchodilators for bronchiolitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD001266. DOI: 10.1002/14651858.CD001266.pub4.

12. Shazberg G, Revel-Vilk S, Shoseyov D, et al. The clinical course of bronchiolitis associated with acute otitis media. Arch Dis Child 2000; 83: 317–19.

13. Hervás D, Reina J, Yañez A, et al. Epidemiology of hospitalization for acute bronchiolitis in children: differ-ences between RSV and non-RSV bronchiolitis. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 2012; 31 (8): 1975–81.

Adresas:Dr. Sigita PetraitienėVaikų pulmonologijos ir imunologijos skyrius,Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialasSantariškių g. 4, LT-08406 VilniusTel. +370 5 2720270Tel. mob. +370 685 66321El. paštas: [email protected]

Gautas: 2015-08-05Priimtas spaudai: 2015-10-22

S. Petraitienė, O. Aliancevič, L. Ambrasaitė

Page 27: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

27(5893)

Alfa-1 antitripsinas: istoriniai aspektai, funkcijos, reikšmė vaikų kvėpavimo takų sveikataiTomas Alasevičius1, Birutė Skerlienė1, Edita Poluziorovienė3, Vytautas Basys4, Algirdas Utkus5, Arūnas Valiulis1, 2

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 1Vaikų ligų klinika ir 2Visuomenės sveikatos institutas; 3Vilniaus univer-siteto Medicinos fakultetas; 4Lietuvos Mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius, Motinos ir vaiko komisija; 5Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedra

Santrauka. Alfa-1 antitripsino reikšmė sveikatai žinoma nuo pat šio baltymo atradimo. Nustatyta tradicinė alfa-1 antitripsino stokos įtaka plaučių emfizemai ir kepenų ligoms atsirasti, tačiau atrandamas alfa-1 antitripsino ryšys ir su kitomis ligomis. Atradus kitas alfa-1 antitripsino funkcijas, tokias kaip uždegimo ir imuninių reakcijų moduliacija, atsivėrė naujos tyrimų galimybės siekiant nustatyti alfa-1 antitripsino reikšmę ligų patogenezei bei šio baltymo pa-naudojimą įvairioms ligoms gydyti. Šiame straipsnyje apžvelgiama alfa-1 antitripsino įtaka sveikatai bei aspektai, tu-rintys reikšmės vaikų kvėpavimo takų ligoms. Taip pat apžvelgta alfa-1 antitripsino mokslo raida pasaulyje ir Lietuvoje, genetiniai ypatumai, epidemiologija ir trumpai – gydymo alfa-1 antitripsinu galimybės.

Reikšminiai žodžiai: alfa-1 antitripsinas, genotipas, fenotipas, švokštimo sindromas, bronchų astma, lėtinė obs-trukcinė plaučių liga, vaikai.

Santrumpos: AAT – alfa-1 antitripsinas; LOPL – lėtinė obstrukcinė plaučių liga.

Alfa-1 antitripsinas (AAT) yra plazmoje cirkuliuojan-tis baltymas, priklausantis serino proteazių inhibi-torių šeimai. AAT tyrinėjimai prasidėjo 1963 metais Švedijoje Malmo universiteto laboratorijoje paste-bėjus, kad kelių pacientų serumo baltymų elektro-forezės tyrime nėra alfa-1 juostos. Tolesniais tyri-mais nustatyta AAT struktūra, pagrindinės funkcijos organizme bei AAT stokos reikšmė įvairiai patologi-jai pasireikšti. Netrukus, pasirodžius pirmosioms publikacijoms apie AAT, pradėti tyrimai ir Lietuvoje.

Šiuo metu nustatyta per 100 skirtingų AAT koduojančio geno mutacijų. Atrastas ryšys tarp įvairios patologijos ir skirtingų AAT variantų. Ty-rinėjami AAT struktūros ypatumai, genų raiškos reguliavimas ir reikšmė sveikatai. Neutrofilų elasta-zės inhibicija yra pagrindinė ir labiausiai ištirta AAT funkcija organizme, tačiau AAT svarbus ir kituose organizmo procesuose, tokiuose kaip imuninių re-akcijų moduliavimas bei uždegimo slopinimas. Per gana trumpą laikotarpį nuo AAT atradimo iki dabar atlikta daugybė AAT struktūros, funkcijų, genetikos ir įtakos lėtinei obstrukcinei ligai bei kitoms ligoms atsirasti tyrimų. Daugėjant žinių apie AAT bei atran-dant vis daugiau šio baltymo funkcijų, lieka neatsa-

kytų klausimų apie AAT įtaką įvairių organų sistemų raidai bei veiklai.

Šio straipsnio tikslas – apžvelgti AAT reikšmę vaikų sveikatai bei ligoms atsirasti, pabrėžiant AAT svarbą vaikų kvėpavimo takų sveikatai ir patolo-gijai.

Istorija

AAT mokslo raidą 1963 metais pradėjo Malmo labo-ratorijos darbuotojai Laurrell ir Eriksson, kurie pa-stebėjo, kad penkių pacientų serumo baltymų elek-troforezės mėginiuose nerasta alfa-1 juostos. Trims iš šių penkių pacientų buvo nustatyta anksti atsi-radusi plaučių emfizema, taip pat šeiminė lėtinių plaučių ligų anamnezė. Nuo tada pradėta gilintis į AAT, nustatyta alfa-1 antitripsino struktūra, pagrin-dinė funkcija, biocheminiai ypatumai bei reikšmė emfizemai ir lėtinei obstrukcinei plaučių ligai vys-tytis. Netrukus atrasta AAT stokos reikšmė kepenų pažeidimams (lėtiniam hepatitui, kepenų cirozei, hepatoceliulinei karcinomai) atsirasti. Nustatytas ryšys tarp AAT stokos ir panikulito, vaskulito ir kitų ligų. Pastaruoju metu aktyviai tiriami AAT genetiniai

ISSN 1392–5261. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 (5893–5899)

Page 28: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5894)28

aspektai, kitos AAT funkcijos organizme ir pakaiti-nės terapijos išgrynintu AAT galimybės [1].

AAT tyrinėjimai Lietuvoje prasidėjo 1979  me-tais, netrukus po to, kai pasaulyje pasirodė pirmo-sios publikacijos apie alfa-1 antitripsiną, ir apėmė plačias medicinos sritis, įskaitant vaikų ir suaugu-siųjų sveikatą.

AAT stokos įtaka vaikų ir suaugusiųjų sveikatai plačiai nagrinėta prof. V. Basio habilitacijos diserta-cijoje 1989 metais [2]. Publikuoti biocheminių, eks-perimentinių ir klinikinių alfa-1 antitripsino tyrimų duomenys. Tyrimai apėmė įvairias vaikų ligas.

Prof. D. Stakišaitis daktaro disertacijoje nagri-nėjo alfa-1 proteinazių inhibitorių reikšmę vaikams, sergantiems šlapimo organų infekcijomis, inkstų akmenlige, nefroziniu sindromu ir kitomis šlapi-mo organų ligomis. Prof. P. Kaltenio ir prof. V. Basio aprašyta alfa-1 antitripsino stokos reikšmė vaikų kepenų ligų etiopatogenezei. Tirti neišnešiotų nau-jagimių alfa-1 antitripsino fenotipai.

Prof. S. Jančiauskienės plėtoti molekuliniai AAT tyrimai, disertacijoje nagrinėtas monokloninių anti-kūnų žmogaus alfa-1 proteazių inhibitoriams gavi-mas, charakteristika ir pritaikymas.

I. Kuliešienė ir kt. Vilniaus universiteto Vaikų ligoninėje (dabar Vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus uni-versiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas) tyrė kepenų ir inkstų ligomis sergančius vaikus ir nu-statė gerokai didesnį Z alelio dažnį – 7,5 procento. Aprašyta alfa-1 antitripsino stokos reikšmė vaikų hepatopatijoms.

AAT alelių pasiskirstymas Lietuvos populiacijoje tirtas prof. V. Kučinsko ir bendraautorių [3]. Netru-kus paskelbti prof. D. Stakišaičio ir bendraautorių tyrimo rezultatai apie AAT reikšmę širdies ir krauja-gyslių ligoms, taip pat ištyrus per 1500 suaugusių asmenų pateikti AAT alelių pasiskirstymo Lietuvoje duomenys [4].

Pastaruoju metu Lietuvoje vėl atnaujinti AAT ty-rimai. D. Serapinas daktaro disertacijoje 2009-aisiais nagrinėjo alfa-1 antitripsino įtaką monocitų akty-vumui ir AAT genotipo įtaką sergant LOPL. Neseniai publikuoti savaiminio pneumotorakso ir AAT sto-kos tyrimo duomenys [5]. Nustatytas AAT, kaip sis-teminio uždegimo rodiklio, vaidmuo sergant lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL) [6]. Taip pat įgyven-

dintas Leonardo da Vinci „Alfa-1-Qual“ projektas, kurio metu sukurtas Vidurio ir Rytų Europos alfa-1 antitripsino stokos tinklas, siekiant gerinti ankstyvą AAT stokos diagnostiką ir gydymą [7].

Genetika

AAT priklauso serino proteazių inhibitorių šeimai (vadinamiesiems serpinams). Šiuo metu nustatyta daugiau kaip 1000 serpinų atstovų, iš jų geriausiai žinomi alfa-1 antitripsinas, antitrombinas, komple-mento C1 inhibitorius, alfa-1 antichimotripsinas bei kasos tripsino inhibitorius. AAT daugiausia ga-minamas kepenų ląstelėse, mažesni kiekiai – kvė-pavimo takų epitelio ląstelėse, žarnyno ląstelėse ir kai kuriuose leukocituose (monocitai, makrofagai, eozinofilai). AAT genai paveldimi autosominiu ko-dominantiniu būdu, tai reiškia, kad abu genotipe esantys aleliai svarbūs AAT fenotipui pasireikšti. AAT koduoja SERPINA1 genas, esantis 14 chromoso-mos ilgajame petyje (q31-32.1 segmentas), ir pasi-žymi dideliu genetiniu polimorfizmu. Nepaisant to daugelis mutacijų išlaiko normalią funkciją. Žinoma daugiau nei 100 skirtingų AAT genetinių variantų.

Genetiniai variantai klasifikuojami į normalius, deficitinius, nulinius ir disfunkcinius [8]. Normaliais laikomi visi nesutrikusios sintezės, normalios kon-centracijos ir funkcijos AAT variantai. Deficitinių va-riantų atvejais dėl didesnės baltymo degradacijos (S variantas) arba polimerizacijos ir sumažėjusio išskyrimo į plazmą (Z variantas) nustatomos ma-žesnės AAT koncentracijos. Sutrikus transkripcijos ar sintezės procesams, pavyzdžiui, gaminant ne-stabilius transkriptus arba baltymus, AAT nebeišski-riamas ir kraujyje jo nerandama. Disfunkcinių ale-lių atvejais koduojamas sutrikusios funkcijos AAT baltymas, bet išskyrimas į plazmą ir koncentracija išlieka normali.

Fenotipiškai AAT skirstomi pagal konkrečių bal-tymų migracijos pH gradiente ypatumus izoelek-trinio fokusavimo metodu. Specifinių AAT baltymų molekulės migruoja į atitinkamą vietą pH gradien-te, kur suminis molekulės krūvis tampa lygus nuliui. Pagal tai AAT variantai koduojami abėcėlės tvarka, Pi*M žymimi variantai atitinka normalius AAT, ta-čiau yra išimčių, pavyzdžiui, M Malton, M Cagliari

T. Alasevičius, B. Skerlienė, E. Poluziorovienė, V. Basys, A. Utkus, A. Valiulis

Page 29: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

29(5895)

ir kiti. Dažniausiai pasitaikantys deficitiniai AAT variantai yra Pi*S (lėtai migruojantis) ir Pi*Z (labai lėtai migruojantis). Esant vienam nuliniam aleliui, sintetinamas ir fenotipiškai nustatomas tik kito ale-lio koduojamas baltymas, todėl vien fenotipuojant negalima nustatyti nulinių alelių. Dažniausias nor-malus Pi*MM fenotipas aptinkamas 95 proc. atvejų. Kiti galimi variantai pasitaiko rečiau.

AAT stoka diagnozuojama radus mažą AAT koncentraciją serume ir nustatomas deficitinis AAT genotipas arba fenotipas. Normali AAT koncen-tracija (Pi*MM fenotipo atvejais) suaugusiesiems yra 100–273 mg/dl (18,4–50,2 µmol/l), vaikams – 93–251  mg/dl (17,1–46,2 µmol/l) [9]. Pi*SZ, Pi*SS ir Pi*MZ fenotipų atvejais AAT koncentracija plaz-moje atitinka apie 35–70 proc. normalios koncen-tracijos ir sudaro vidutinės rizikos AAT stokos grupę patologijai pasireikšti. Labai mažos, 10–15  proc. normalios, AAT koncentracijos nustatomas esant Pi*ZZ fenotipui, dėl to ši būklė turi didžiausią klini-kinę reikšmę.

Epidemiologija

AAT alelių pasiskirstymo epidemiologiniai duo-menys gaunami dvejopai. Tiesioginiu metodu AAT alelių dažnis įvertinamas atliekant tiesioginius epidemiologinius bendros populiacijos tyrimus. Naujagimių tyrimų dėl alfa-1 antitripsino stokos programos atliktos Švedijoje 1976 m., Niujorke – 1977  m., Somalyje – 1977  m., Oregono valstijoje Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) – 1978  m., Olandijoje – 1980 m., Belgijoje – 1988 m., Niujorko valstijoje JAV – 1993 m. Didžiausios apimties visuo-

tinės naujagimių atrankinės patikros tyrimas apra-šytas Švedijoje [10] (ištirta 200 000 naujagimių) ir Oregono valstijoje JAV (ištirta per 107  000  nauja-gimių) [11]. Šiuo metu atliekama naujagimių at-rankinė patikra dėl AAT centrinėje Lenkijoje [12]. Visuotinės patikros metodu gaunami tiesioginiai duomenys apie AAT alelių dažnį tiriamoje populia-cijoje. AAT stokos nustatymo ir tyrimų ypatumus bei tirtas populiacijas plačiai apžvelgė Aboussou-an ir kt. [13]. Visuotinės naujagimių patikros ir kitų plačių epidemiologinių tyrimų pagrindiniai trūku-mai yra dideli mastai, dėl to kylantys logistikos sun-kumai ir didelės išlaidos.

Mažesnio masto AAT alelių paplitimo tyrimai – AAT patikra tikslinėse grupės, pavyzdžiui, sergan-čiųjų LOPL ar kitomis ligomis, taikomos specialios programos, tiriami kraujo donorai arba atliekami visuotiniai tyrimai konkrečiose įstaigose. Specia-lios patikros būdu nustatoma gerokai daugiau AAT stokos atvejų, nei vien įtarus kliniškai. Tokių tyrimų tikslas – nustatyti didesnės rizikos atvejus ir anksti pradėti taikyti prevencines priemones.

Tikėtiną AAT geno alelių paplitimą tiriamoje po-puliacijoje galima apskaičiuoti pasitelkiant Hardy ir Weinbergo lygybės formulę (principą) panaudojant ankstesnių tyrimų duomenis – plačiu mastu tai at-liko de Serres ir kt., analizuodami AAT alelių papliti-mą įvairiose pasaulio dalyse [14].

Bendras AAT stokos paplitimas Europoje yra apie 0,03 procento (pasitaiko maždaug 1 asmeniui iš 1500–4500). Deficitinių alelių paplitimas Europo-je labai skiriasi priklausomai nuo regiono ir valsty-bės, tačiau pastebėtos tam tikros tendencijos. Defi-citinis S alelis labiau paplitęs vakarinėje ir pietinėje

1 lentelė. Alfa-1 antitripsino fenotipų paplitimas Lietuvos populiacijoje

Alfa-1 antitripsi-no fenotipas

P. Kaltenis, V. Basys1, N=1442

D. Stakišaitis ir kt.2, N=1577

I. Kuliešienė ir kt.3, N=67

B. Sitkauskienė ir kt.4, N=1167

D. Serapinas ir kt.5, N=355

MZ 107 (7,42) 48 (3,04) 1 (1,49) 40 (3,42) 25 (7,04)MS 27 (1,87) 47 (2,98) 1 (1,49) 39 (3,34) –ZZ – 1 (0,06) 2 (2,99) 8 (0,69) 7 (1,97)SZ – – – 3 (0,26) 3 (0,85)

1 Bendrosios populiacijos duomenys, vaikai ir suaugusieji [15]; 2 Bendrosios populiacijos duomenys, suaugusieji [4]; 3 Vil-niaus universiteto Vaikų ligų klinikos duomenys, kepenų ir inkstų ligomis sergantys vaikai, 2000–2002; 4 Lėtine obstruk-cine plaučių liga sergantys asmenys, 2008 [16]; 5 Lėtine obstrukcine plaučių liga sergantys asmenys, 2012 [6]. Duomenys pateikti absoliučiaisiais skaičiais, skliaustuose – procentais.

Alfa-1 antitripsinas: istoriniai aspektai, funkcijos, reikšmė vaikų kvėpavimo takų sveikatai

Page 30: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5896)30

Europos dalyje, šio alelio paplitimas mažėja į šiaurę ir rytus. Kita vertus, Z alelis labiau paplitęs pietinėje Skandinavijos pusiasalio dalyje ir šiaurės vakarinė-je Europos dalyje [14]. Manoma, kad Pi*Z tipo AAT alelis atsirado maždaug prieš 2000 metų Baltijos regione ir plito pagal vikingų migracijos kelius [3].

Tiesioginiai duomenys apie AAT alelių pasiskirs-tymą bendroje Lietuvos populiacijoje tirti 1999 m. [3] ir 2001  m. [4]. Stakišaičio ir kt. duomenimis, Pi*MM fenotipo dažnis yra 2,98 proc., Pi*MS  – 2,98 proc., Pi*MZ – 3,04 proc., Pi*SS – 0,06 proc. ir Pi*ZZ – 0,06 proc. [4]. Pi*S alelio paplitimas Lietu-voje siekia 13,6, o Pi*Z – 15,6 iš 1000 asmenų [4, 14]. Alfa-1 antitripsino fenotipų paplitimas Lietuvos populiacijoje, įvairių autorių duomenimis, pateikia-mas 1 lentelėje.

Istoriškai buvo manoma, kad AAT stokos būklė daugiausia nustatoma baltosios rasės atstovams Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Tačiau paaiškėjo, kad AAT deficitiniai aleliai pasaulyje taip pat paplitę [14].

Funkcijos

Pagrindinė AAT funkcija yra proteazių inhibicija ir audinių apsaugojimas nuo proteolizinio jų poveikio. Nepaisant pavadinimo, pagrindinis AAT substratas organizme yra neutrofilų elastazė, kurią AAT negrįž-tamai slopina sudarydamas kovalentinę jungtį. AAT taip pat turi afinitetą ir kitoms proteazėms: tripsinui, chimotripsinui, bakterijų proteazėms, metalopro-teazės ir kt. Organizmo audinių apsaugai svarbi ho-meostazės dalis – proteazių / antiproteazių santykis, kuriam sutrikus pradedami skaidyti audiniai. Tai ypač akivaizdu plaučiuose, kur imamos ardyti elasti-no skaidulos, sutrikdomas plaučių audinio matricos vientisumas ir vystosi emfizema.

Pastaruoju metu tyrinėjamos ir atrandamos ki-tos, nuo elastazės inhibicijos nepriklausomos, AAT funkcijos. AAT baltymas pasižymi imunomodulia-cine, uždegimo slopinamąja funkcija [17], slopina uždegimui palankių citokinų sintezę, mažina neu-trofilų ir eozinofilų migraciją į audinius, slopina re-aktyviųjų deguonies radikalų sintezę ir geba neu-tralizuoti susidariusius reaktyviuosius deguonies radikalus (antioksidacinė funkcija). Taip pat AAT slopina nuo IgE priklausomo ir kalcio-jonoforų in-

dukuoto histamino išskyrimą iš audinių mastocitų. Pastebėta, kad pakaitinis gydymas AAT sumažina uždegimo mediatoriaus leukotrieno B4 išsiskyrimą. AAT yra ūmios fazės baltymas, todėl esant uždegi-mui ir infekcijai AAT koncentracija plazmoje didėja.

Klinikinė reikšmė

Klasikinė AAT stoka siejama su padidėjusia em-fizemos ir LOPL atsiradimo rizika suaugusiems žmonėms [8]. Tai pagrindinis šiuo metu nustatytas paveldimas LOPL ir emfizemos rizikos veiksnys. Paprastai AAT stoką turintiems ir rūkantiems as-menims LOPL pasireiškia ankstesniame amžiuje (10–15 metų anksčiau), palyginti su bendrąja po-puliacija. Nerūkantiems asmenims didesnė LOPL rizika išlieka (turi įtakos aplinkos ir darbo vietos tarša), bet liga gali pasireiškia sulaukus panašaus amžiaus kaip ir likusiai populiacijai arba gali visiškai nepasireikšti.

Kita su AAT stoka susijusi patologija – kepenų ligos. Asmenys, turintys AAT variantus su polinkiu sudaryti polimerus (Z, S Iiyama, M Malton), turi di-desnę kepenų pažeidimo (jaunatvinio hepatito, kepenų cirozės ir hepatoceliulinės karcinomos) rizi-ką. Kepenų pažeidimas pasireiškia apie 10–15 pro-centų ZZ fenotipą turinčių asmenų, tačiau būdinga klinikinė ir patologinė įvairovė – nuo besimptomio kepenų fermentų padaugėjimo iki visiško  / galu-tinės stadijos kepenų nepakankamumo – galima įvairiame amžiuje. Skirtingai nuo plautinės raiškos, pagrindinis kepenų pažeidimo patogenezės me-chanizmas yra nenormalių AAT polimerų forma-vimasis ir kaupimasis hepatocituose, susidarant baltymų perkrūviui endoplazminiame tinkle. Vaikų amžiuje dažniausias AAT stokos pasireiškimas – tiek ūminis, tiek lėtinis kepenų pažeidimas.

Retai AAT stoka pasireiškia odos pažeidimais, panikulitu, vaskulitu, ypač susijusiu su antikūnais prieš neutrofilų citoplazmos antigenus. Yra duo-menų, rodančių savaiminio pneumotorakso ryšį su AAT deficitiniais fenotipais [5], taip pat reuma-toidiniu artritu, lėtiniu sinusitu, pankreatitu, užde-gimo sukeltomis žarnyno ligomis, fibromialgija. Pastebėta AAT įtaka psichikos sveikatai, meniniams gabumams ir centrinės nervų sistemos sveikatai

T. Alasevičius, B. Skerlienė, E. Poluziorovienė, V. Basys, A. Utkus, A. Valiulis

Page 31: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

31(5897)

[18]. Kita vertus, suaugusiesiems nerasta ryšio tarp deficitinių alelių ir astmos paplitimo ar astmos sun-kumo [19].

Neaiški AAT reikšmė vaikų bronchinei astmai ir kitoms kvėpavimo takų obstrukcinėms ligoms pasireikšti. AAT lygio serume ir fenotipo asociaci-jų su astma duomenys skirtingi priklausomai nuo tyrimo. Ankstesni tyrimai neparodė AAT deficitinių variantų ryšio su vaikų astma [20, 21]. Tačiau pa-stebėta, kad vaikams, kuriems nustatomos mažos plazmos AAT koncentracijos, yra didesnė plaučių funkcijos rodiklių mažėjimo rizika [22], ypač esant aplinkos teršalų ar tabako poveikiui. Kita vertus, Sveger ir kt. nerado paauglių kvėpavimo funkcijos rodiklių mažėjimo AAT stokos atvejais [21]. Kitų au-torių duomenimis, didesnis deficitinių AAT fenoti-pų dažnis nustatytas neatopinės astmos kūdikiams [23]. Aderele ir kt. astma sergantiems vaikams rado reikšmingai mažesnes AAT koncentracijas nei kon-trolinės grupės [24]. Sunku palyginti įvairių tyrimų duomenis dėl tiriamų grupių ir įtraukimo kriterijų įvairovės.

Colp ir kt. 1993 m. atlikę tyrimą nustatė didesnį variantinių S ir Z alelių paplitimą tarp astma sergan-čių vaikų [25] ir pasiūlė hipotezę, kad S ar Z alfa-1 antitripsino variantai turi įtakos uždegimo atsakui ir sudaro sąlygas astmai atsirasti. Iš tiesų, nustatytos Z varianto prouždegiminės savybės kvėpavimo takų epitelyje skatina uždegimo atsaką dėl Z variantinio AAT polimerų kaupimosi ląstelių endoplazminiame tinkle veikiant oksidaciniam stresui, taip papildomai išskiriami prouždegiminiai citokinai, be to, į plazmą patekę oksiduoti Z-AAT polimerai pasižymi chemo-taksiniu poveikiu (pritraukia neutrofilus). Tyrimas atliktas lyginant ZZ ir MM genotipų variantus, todėl heterozigotiniais atvejais gali būti nepakankamas Z polimerų kaupimasis endoplazminiame tinkle ir su tuo susijęs ryškesnis uždegimo atsakas.

Aprašyta vaikų astmos atvejų, kai AAT stoka nustatyta kaip komorbidiškumas: sunkių kvėpa-vimo takų infekcijų ir astmos atvejis sykiu esant ir IgA, ir AAT deficitui, kromoglikatu indukuota astma berniukui, turinčiam AAT stoką. Taip pat aprašytas šeiminis Pi-ZZ AAT stokos ir astmos atvejis. Nagri-nėtas galimas retų AAT variantų ryšys su astma [26]. Paaiškėjo, kad astma sergantiems vaikams AAT

koncentracijos padidėjimas yra susijęs su astmos paūmėjimais greičiausiai kaip ūmios fazės atsakas.

Apskritai mažai tikėtina, kad didelės rizikos AAT stokos fenotipai (Pi*ZZ) būtų dažniau aptinkami mažiems vaikams, kuriems pasireiškia švokštimas, nes švokštimo sutrikimai būdingi gerokai didesnei daliai vaikų populiacijos (suminis pasireiškimas sie-kia 50 proc. vaikų iki 5 metų amžiaus [27]), palyginti su aptinkamos ar apskaičiuojamos AAT stokos pa-plitimu [14]. Tačiau tam tikrose populiacijose gali būti skirtingas tiek obstrukcinių kvėpavimo takų ligų, tiek AAT variantų paplitimas ir atitinkamai nu-statomas (ar nerandamas) AAT ryšys su vaikų astma galbūt ir dėl kitų genetinių bei aplinkos veiksnių sąveikos. Rezultatų skirtumus tiriant vaikų obstruk-cinių ligų ir AAT ryšį tikėtinai paaiškina ikimokykli-nio amžiaus švokštimo ir vaikų astmos, kaip ligos, heterogeniškumas. Todėl mažos ir vidutinės rizikos fenotipai (MZ, SZ, SS) gali turėti įtakos konkrečių švokštimo fenotipų atvejais.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų švokštimas yra vie-na didžiausių pediatrijos problemų pasaulyje. Maž-daug trečdaliui visų vaikų iki vienerių metų amžiaus pasireiškia bent vienas švokštimo epizodas. Apie 50 procentų iš jų švokštimo epizodai linkę kartotis, o maždaug dviem trečdaliams simptomai nebesi-kartoja sulaukus šešerių metų [28].

Skirtingi AAT aleliai gali turėti kitokių imuno-moduliacinių arba prouždegiminių (Pi*Z variantas) savybių, kurios gali būti reikšmingos vaikų švokš-timo sutrikimų patogenezėje. Manoma, kad hete-rozigotiniais atvejais, kai organizmuose aptinkami skirtingi AAT variantai, vieno deficitinio alelio buvi-mas gali turėti neigiamos įtakos kvėpavimo funk-cijai. Galima ir AAT įtaka kvėpavimo takams vysty-tis, ypač esant tokiems papildomiems veiksniams kaip aplinkos tabako dūmai ar aplinkos tarša. Iš tiesų, pastebėtas didesnis tabako poveikis mažą AAT koncentraciją turintiems vaikams, kuriems nustatomi blogesni plaučių funkcijos rodikliai [20]. Tirdami švokščiančius vaikus, Kerkhof ir kt. nustatė ryškesnį neigiamą aplinkos tabako dūmų poveikį plaučių funkcijos rodikliams esant LOPL rizikos ge-nams [29]. Kvėpavimo takų vystymąsi lemia kom-pleksinė genetinių, nėščiosios ir aplinkos veiksnių sąveika.

Alfa-1 antitripsinas: istoriniai aspektai, funkcijos, reikšmė vaikų kvėpavimo takų sveikatai

Page 32: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5898)32

Galiausiai, Lietuvoje nustatytas didesnis Pi*Z alelio paplitimas tarp LOPL sergančių ligonių [16], todėl Pi*MZ fenotipas gali būti labiau paplitęs ir konkrečių mažų vaikų švokštimo fenotipų atvejais. Nustačius didesnį Pi*MZ fenotipo paplitimą kon-kretų švokštimo fenotipą turintiems vaikams, būtų galima daryti netiesioginę prielaidą, kad Lietuvos populiacijoje konkretus mažų vaikų švokštimo fe-notipas susijęs su didesne LOPL rizika suaugus. To-kiu atveju šiai populiacijos daliai būtų galima taikyti ankstyvas prevencijos priemones siekiant išsaugoti normalią plaučių funkciją, gyvenimo kokybę ir užti-krinti sveiką senėjimą.

Pakaitinė terapija

Pakaitinė AAT terapija (iš žmogaus serumo išgry-nintas AAT) šiuo metu taikoma LOPL sergantiems pacientams, kuriems nustatyta bent vidutinio sun-

kumo emfizema ir sunki AAT stoka. Tačiau AAT tera-pija gali būti naudinga ir kai kurioms infekcinėms, uždegimo sukeltoms bei autoimuninėms ligoms gydyti. Aprašyta sėkmingo gydymo išgrynintu AAT atvejų, kai įprastinis gydymas ir priemonės buvo neveiksmingi [30].

Apibendrinimas

Apibendrinant teigtina, kad per pastaruosius de-šimtmečius atlikta daug tyrimų ir sužinota apie AAT ir jo reikšmę žmogaus sveikatai bei ligoms atsirasti. Istoriškai AAT stoka yra asocijuota su emfizemos ir LOPL rizika, tačiau atrasta kitų ligų, kurioms AAT turi neabejotinos įtakos. Gerėjant ikimokyklinio amžiaus vaikų švokštimo sutrikimų suvokimui, tikė-tina, bus tikslinama AAT įtaka ankstyvai kvėpavimo takų genezei bei kvėpavimo sutrikimams vaikystėje pasireikšti.

ALPHA-1 ANTITRYPSIN: HISTORICAL IMPLICATIONS, FUNCTIONS, IMPORTANCE FOR RESPIRATORY HEALTH OF CHILDREN

Tomas Alasevičius1, Birutė Skerlienė1, Edita Poluziorovienė3, Vytautas Basys4, Algirdas Utkus5 Arūnas Valiulis1, 2

Vilnius University Medical Faculty 1Clinic of Children‘s Diseases and 2Public Health Institute; 3Vilnius University Medical Faculty; 4Lithuanian Academy of Sciences, Section of Biology, Medicine and Geosciences, Commission of Mother and Child; 5Vilnius University Medical Faculty Department of Human and Medical Genetics, Lithuania

Abstract. Ever since the discovery of alpha-1 antitrypsin its implication to health and disease became apparent, particu-larly its role in the development of emphysema. The emergence of alpha-1 antitrypsin‘s ability to modify inflammation and immune response has opened a new research perspective in both, the role alpha-1 antitrypsin plays in pathogenesis of verious disease entities and its use as a potent therapeutic agent. Considerable knowledge has been compiled over the few decades and associations of alpha-1 antitrypsin with various pathology apart from the traditionally recognised pulmonary emphy-sema and liver diseases are now known. The aim of this review is to present the current knowledge about alpha-1 antitrypsin and its implications in disease emphasizing on the effect on pediatric respiratory health. History, genetics and epidemiology of alpha-1 antitrypsin and augmentation therapy are also briefly reviewed.

Key words: alpha-1 antitrypsin, phenotypes, wheezing, asthma, chronic obstructive lung didease, children.

LITERATŪRA

1. Stockley RA. The multiple facets of alpha-1-anti-trypsin. Ann Transl Med 2015; 3 (10): 130.

2. Basys V. Alpha-1-proteinase inhibitor deficiency as a risk factor for the chronic diseases of children and adults in Lithuanian population: Habilitation dissertation, Vilnius, 1989.

3. Beckman L, et al. Alpha1-antitrypsin (PI) alleles as markers of Westeuropean influence in the Baltic Sea re-gion. Hum Hered 1999; 49 (1): 52–55.

4. Stakisaitis D, Basys V, and Benetis R. Does alpha-

1-proteinase inhibitor play a protective role in coronary atherosclerosis? Med Sci Monit 2001; 7 (4): 701–11.

5. Serapinas D, et al. Alpha-1 antitrypsin deficiency and spontaneous pneumothorax: possible causal rela-tionship. Pneumologia 2014; 63 (1): 32–35.

6. Serapinas D, Sitkauskiene B, and Sakalauskas R. Inflammatory markers in chronic obstructive pulmonary disease patients with different alpha1 antitrypsin geno-types. Arch Med Sci 2012; 8 (6): 1053–58.

7. Valiulis A. et al. Introducing standards of the best

T. Alasevičius, B. Skerlienė, E. Poluziorovienė, V. Basys, A. Utkus, A. Valiulis

Page 33: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

33(5899)

medical practice for patients with inherited alpha-1-anti-trypsin deficiency in Central Eastern Europe. Prilozi 2014; 35 (1): 106–13.

8. Stoller JK and Aboussouan LS. A review of alpha1-antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care Med 2012; 185 (3): 246–59.

9. Donato LJ, et al. Reference and interpretive ranges for alpha(1)-antitrypsin quantitation by phenotype in adult and pediatric populations. Am J Clin Pathol 2012; 138 (3): 398–405.

10. Sveger T. Liver disease in alpha1-antitrypsin defi-ciency detected by screening of 200,000 infants. N Engl J Med 1976; 294 (24): 1316–21.

11. O’Brien ML, Buist NR, and Murphey WH. Neona-tal screening for alpha1-antitrypsin deficiency. J Pediatr 1978; 92 (6): 1006–10.

12. Chorostowska-Wynimko J, et al. The incidence of alpha-1-antitrypsin (A1AT) deficiency alleles in popula-tion of Central Poland – preliminary results from newborn screening. Pneumonol Alergol Pol 2012; 80 (5): 450–53.

13. Aboussouan LS and Stoller JK. Detection of al-pha-1 antitrypsin deficiency: a review. Respir Med 2009; 103 (3): 335–41.

14. de Serres FJ and Blanco I. Prevalence of alpha1-antitrypsin deficiency alleles PI*S and PI*Z worldwide and effective screening for each of the five phenotypic classes PI*MS, PI*MZ, PI*SS, PI*SZ, and PI*ZZ: a comprehensive review. Ther Adv Respir Dis 2012; 6 (5): 277–95.

15. Kaltenis P and Basys V. Significance of a1-protein-ase inhibitor deficiency in etiopathogenesis of liver dis-eases in children. Pediatric Research 1989; 26: 516.

16. Sitkauskiene B, et al. Screening for alpha1-an-titrypsin deficiency in Lithuanian patients with COPD. Respir Med 2008; 102 (11): 1654–58.

17. Jonigk D, et al. Anti-inflammatory and immuno-modulatory properties of alpha1-antitrypsin without in-hibition of elastase. Proc Natl Acad Sci USA 2013; 110 (37): 15007–12.

18. Schmechel DE. Art, alpha-1-antitrypsin polymor-

phisms and intense creative energy: blessing or curse? Neurotoxicology 2007; 28 (5): 899–14.

19. van Veen IH, et al. Deficient alpha-1-antitrypsin phenotypes and persistent airflow limitation in severe asthma. Respir Med 2006; 100 (9): 1534–39.

20. von Ehrenstein OS, et al. Lung function of school children with low levels of alpha1-antitrypsin and tobac-co smoke exposure. Eur Respir J 2002; 19 (6): 1099–106.

21. Sveger T, Piitulainen E, and Arborelius M Jr. Lung function in adolescents with alpha 1-antitrypsin deficien-cy. Acta Paediatr 1994; 83 (11): 1170–73.

22. von Ehrenstein OS, et al. Alpha1 antitrypsin and the prevalence and severity of asthma. Arch Dis Child 2004; 89 (3): 230–31.

23. Arnaud P, et al. High frequency of deficient Pi phenotypes of alpha-1-antitrypsin in nonatopic infantile asthma. Trans Assoc Am Physicians 1976; 89: 205–14.

24. Aderele WI, et al. Serum alpha 1-antitrypsin levels in asthmatic children. Afr J Med Med Sci 1985; 14 (3–4): 161–67.

25. Colp C, et al. Variants of alpha 1-antitrypsin in Puerto Rican children with asthma. Chest 1993; 103 (3): 812–15.

26. Mahadeva R, et al. Characterization of a new vari-ant of alpha(1)-antitrypsin E(Johannesburg) (H15N) in as-sociation with asthma. Hum Mutat 2001; 17 (2): 156.

27. Brand PL, et al. Definition, assessment and treat-ment of wheezing disorders in preschool children: an evi-dence-based approach. Eur Respir J 2008; 32 (4): 1096–110.

28. Fouzas S and Brand PL. Predicting persistence of asthma in preschool wheezers: crystal balls or muddy wa-ters? Paediatr Respir Rev 2013; 14 (1): 46–52.

29. Kerkhof M, et al. Transient early wheeze and lung function in early childhood associated with chronic ob-structive pulmonary disease genes. J Allergy Clin Immu-nol 2014; 133 (1): 68–76 e1–4.

30. Blanco I, Lara B, and de Serres F. Efficacy of al-pha1-antitrypsin augmentation therapy in conditions other than pulmonary emphysema. Orphanet J Rare Dis 2011; 6: 14.

Adresas:Prof. habil. dr. Arūnas ValiulisVilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikaAntakalnio g. 57, LT-10207 VilniusTel. mob. +370 699 85185El. paštas: [email protected]

Gautas: 2015-05-03Pataisytas: 2015-09-12Priimtas spaudai: 2015-10-22

Alfa-1 antitripsinas: istoriniai aspektai, funkcijos, reikšmė vaikų kvėpavimo takų sveikatai

Page 34: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5900)34

Odos lopo mėginys – dar viena galimybė nustatyti lėtąsias alergines reakcijas atopiniu dermatitu sergantiems vaikamsJolanta Kudzytė1, Vaida Rimkienė2, Dovilė Didžiulė1, Greta Kalnietytė1

1Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija, Vaikų ligų klinika; 2 Jonavos ligoninės konsultacinė poliklinika

Santrauka. Vaikų atopinio dermatito dažnis išsivysčiusiose šalyse vis didėja ir svyruoja nuo 10 proc. iki 30 proc. Atopiniam dermatitui išsivystyti reikšmingi aplinkos, genetiniai bei imuniniai veiksniai. Vieni dažniausių atopinį der-matitą provokuojančių veiksnių yra maisto alergenai. Ty r i m o t i k s l a s – nustatyti dažniausius lėtąsias alergines reak-cijas sukeliančius maisto produktus, jų ryšį su vaiko amžiumi bei įvertinti šių alerginių reakcijų paplitimą atopiniu der-matitu sergantiems vaikams. Taip pat įvertinti rizikos veiksnių įtaką lėtųjų alerginių reakcijų pasireiškimui. M e t o d i ka . Ištirti 144 vaikai nuo 4 mėn. iki 18 metų amžiaus. Visiems vaikams atliktas odos lopo mėginys su 10 standartinių mais-to alergenų bei savo atsineštais maisto produktais. Naudojantis klausimynu surinkta šeimos alergologinė anamnezė bei duomenys apie veiksnius, galinčius nulemti alergines ligas. R e z u l t a t a i . Atlikti odos lopo mėginiai teigiami buvo 104 (72.2 proc.), neigiami – 40 (27.8 proc.) AD sergančių vaikų. 76,4 proc. tiriamųjų AD prasidėjo iki 6 mėn. amžiaus, 88,9  proc. – iki vienerių, o 96,5  proc. – iki dvejų metų amžiaus. Dažniausios nustatytos AD sergančių vaikų lėtosios alerginės reakcijos į kakavą, kviečius, rugius, miežius, grikius, o rečiausios – į avižas, kukurūzus, ryžius. Su atsineštais maisto produktais aleginės reakcijos daugiausiai pasireiškė žuviai, kiaušinio baltymui, kiaušinio tryniui, vištienai, mor-koms, o rečiausiai – bananams, obuoliams, triušienai. Mūsų duomenimis, tiriamųjų šeimos nariai gana dažnai sirgo alerginėmis ligomis – net 97 (67 proc.) artimieji, iš jų 45 (31,3 proc.) pirmos eilės giminės. Remiantis mūsų tyrimo rezul-tatais, statistiškai patikimo ryšio tarp rizikos veiksnių ir teigiamų odos lopo mėginių nerasta. Taip pat mūsų odos lopo mėginiai buvo dažniau teigiami vaikams iki 7-erių metų nei vyresniems. I š va d o s. Mūsų tyrimo duomenimis, lėtosios alerginės reakcijos gana dažnos vaikams, sergantiems atopiniu dermatitu (72 proc.). Dažniausiai nustatyti šie maisto alergenai: kakava, kviečiai, rugiai, miežiai, grikiai, morkos, žuvis, kiaušinio baltymas, kiaušinio trynys, vištiena. Rizikos veiksnių įtakos teigiamiems odos lopo mėginiams mūsų tyrime nerasta.

Reikšminiai žodžiai: odos lopo mėginys, atopinis dermatitas, maisto alergenai, rizikos veiksniai, vaikai,

Santrumpos: AD – atopinis dermatitas, OLM – odos lopo mėginys, ODM – odos dūrio mėginys, IgE – imunoglo-bulinas E, MP – motinos pienas

Egzema – tai odos uždegimas, kuris gali būti įvairių tipų: atopinė egzema (atopinis dermatitas), kontak-tinis dermatitas ir seborėjinis dermatitas. Atopinis dermatitas (AD) – dažniausiai pasitaikanti egzemos forma. AD dažnis išsivysčiusiose šalyse tarp vaikų vis didėja ir svyruoja nuo 10 proc. iki 30 proc. [1, 2, 3, 4, 5]. Dažniausiai AD prasideda kūdikystėje, tačiau gali prasidėti ir vėliau. Maždaug 60 proc. pacientų liga pasireiškia pirmaisiais metais, o 85 proc. – iki 5 metų amžiaus.

AD išsivystyti reikšminga genetinių, imuninių ir aplinkos veiksnių sąveika. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad vienas pagrindinių rizikos veiksnių, lemiančių alerginių ligų išsivystymą, yra pavel-

dimumas. Gyvenimo būdas taip pat turi didelę įtaką alergijos raidai. Atlikti tyrimai rodo, kad be-sivystančiose šalyse alergija yra kur kas dažnesnė žmonėms, gyvenantiems geresnėmis socialinėmis sąlygomis (tyrimų duomenimis, kaime gyvenantys vaikai daug rečiau sirgo alerginėmis ligomis nei miesto vaikai). Manoma, kad aplinkos sąlygos di-džiausią įtaką turi ankstyvojoje kūdikystėje [6]. Re-miantis literatūros šaltiniais, natūralus maitinimas per pirmuosius šešis mėnesius gali apsaugoti nuo daugelio alerginių ligų [7]. Tačiau yra ir nemažai studijų, kurių rezultatai neįrodė žindymo reikšmės alerginių ligų profilaktikai. Atliktų tyrimų duome-nimis, kontaktas su naminiais gyvūnais kūdikystėje

ISSN 1392–5261. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 (5900–5906)

Page 35: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

35(5901)

galimai sumažina tikimybę vaikui tapti alergiškam, tačiau kiti autoriai teigia, kad šis kontaktas nėra susijęs su AD atsiradimu [8, 9]. Vaistų, ypač antibi-otikų, vartojimas nėštumo metu, padidina AD išsi-vystymo riziką.

Yra žinoma, kad maisto alergenai yra dažni AD provokuojantys veiksniai. Įvairių dvigubai aklų, pla-cebu kontroliuojamų tyrimų duomenimis, alergija maistui nustatoma trečdaliui AD sergančių vaikų [1, 3, 5]. Dažniausi maisto alergenai yra karvės pienas, vištų kiaušiniai, žemės riešutai, soja, kviečiai, riešu-tai, žuvis [10, 11]. Šie maisto alergenai sukelia aler-giją maistui apie 75–90  proc. vaikų, sergančių AD [1, 3, 12]. Alergijos dažnis ir maistas, kuriam vaikas yra alergiškas, priklauso nuo amžiaus. Pirmaisiais gyvenimo metais dažniausi alergenai yra karvės pienas, vištų kiaušiniai, soja, kviečiai. Minėti alerge-nai beveik neturi įtakos vyresnio amžiaus vaikams ir suaugusiesiems. Jiems būdingesni alergenai yra su žiedadulkėmis susiję maisto produktai, tokie kaip obuoliai, morkos, grūdai, salierai, riešutai, taip pat žuvis ir jūros gėrybės [3, 4, 12].

Alergija maistui skirstoma į nuo imunoglobuli-no E (IgE) priklausomą (greitosios, I tipo reakcijos) ir nuo IgE nepriklausomą (T limfocitų nulemtos lė-tosios, IV tipo reakcijos) bei mišriojo tipo [4,13, 14].

Alergijos maistui diagnozė sergant AD nusta-toma remiantis išsamiai surinkta anamneze, labo-ratorinių tyrimų, eliminacinės dietos ir peroralinių provokacinių mėginių rezultatais [3, 10].

Odos lopo mėginys (OLM) su maisto alerge-nais – neinvazinis in vivo tyrimas, padedantis dia-gnozuoti alergiją maistui, ypač vyraujant vėlyvoms klinikinėms reakcijoms. Jis turi itin svarbią diagnos-tinę reikšmę tuomet, kai bendrojo IgE kiekis krau-jo serume normalus ir odos dūrio mėginiai (ODM) neigiami arba vaikui pasireiškia padidėjęs jautru-mas keliems maisto alergenams [10, 15]. Kelių ly-ginamųjų tyrimų duomenimis, OLM pasižymėjo didesniu jautrumu nei ODM bei specifinių IgE nu-statymas tais atvejais, kai pacientui pasireiškė lėtoji alerginė reakcija [16, 17].

Atliekant šiuos mėginius alergenai yra dedami į aliuminio diskelius – Suomių kameras. Suomių ka-meros klijuojamos ant nugaros ir po 48 val. pleistrai nuplėšiami. OLM atliekami, kai nėra AD paūmėjimo

požymių ir pacientas mėginio vietoje 7–10 dienų nėra vartojęs lokalių gliukokortikosteroidų prepa-ratų [18].

Odos reakcija vertinama po 48 ir 72 val. Norint išvengti klaidingų rezultatų, testo nerekomenduo-jama vertinti praėjus 15–60 min. po pleistro nukli-javimo. Antrasis vertinimas po 72 val. yra kliniškai reikšmingesnis, nes tuo metu yra atskiriamos odą dirginančios reakcijos nuo tikrųjų alerginių reakcijų [19]. OLM laikomas silpnai teigiamu, jei yra eritema ir edema, stipriai teigiamu – ryški eritema, edema, pūslelės, ir labai stipriai teigiamu – eritema, edema, susiliejančios pūslelės, pūslės [4].

Tyrimo tikslas

Nustatyti dažniausius lėtąsias alergines reakcijas sukeliančius maisto produktus, jų ryšį su vaiko am-žiumi bei įvertinti lėtųjų alerginių reakcijų papliti-mą atopiniu dermatitu sergantiems vaikams. Taip pat įvertinti rizikos veiksnių įtaką šių alerginių reak-cijų pasireiškimui.

Tyrimo medžiaga ir metodai

Tyrimas atliktas LSMUL Kauno klinikų Vaikų ligų kli-nikoje. Odos lopo mėginys atliktas 2014–2015 m. vaikams, kurie dėl odos bėrimų buvo ambulatoriš-kai konsultuoti vaikų alergologo LSMUL Vaikų kon-sultacinėje poliklinikoje. Iš viso ištirti 144 vaikai nuo 4 mėn. iki 18 metų amžiaus. Odos egzema prasidė-davo nuo gimimo iki 6 metų amžiaus. Visiems vai-kams atliktas odos lopo mėginys su 10 standartinių maisto alergenų (avižos, grikiai, kukurūzai, kviečiai, miežiai, žemės riešutai, rugiai, kakava, sojos miltai, ryžiai) bei su savo atsineštais maisto produktais (dažniausiai pasitaikantys: kiaušinio baltymas, kiau-šinio trynys, bulvė, morka, obuolys, žuvis, vištiena, kiauliena, pienas, varškė). Tyrimo rezultatai vertinti po 48 ir 72 valandų.

Naudojantis klausimynu, į kurio klausimus at-sakė tiriamųjų tėvai, surinkta šeimos alergologinė anamnezė bei duomenys apie veiksnius, galinčius paskatinti alerginių ligų atsiradimą: gyvenamoji vie-ta, motinos darbo sąlygos nėštumo metu, nėščiosios vartoti medikamentai, vaiko vartoti vaistai 1 mėn. po

Odos lopo mėginys – dar viena galimybė nustatyti lėtąsias alergines reakcijas atopiniu dermatitu sergantiems vaikams

Page 36: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5902)36

gimimo, maitinimo motinos pienu trukmė, gyvūnų laikymas bei pelėsio buvimas namuose.

Surinktų duomenų analizė atlikta naudojant „SPSS Statistics (20.0)“ programą. Tyrimo duomenų rezultatai pateikti skaičiais ir procentais. Priklauso-mybei tarp požymių nustatyti tyrimų duomenys apdoroti taikant chi kvadrato (χ2) kriterijų. Duome-nys statistiškai reikšmingi, kai p< 0,05.

Rezultatai

Tyrime dalyvavusių vaikų amžius svyravo nuo 4 mė-nesių iki 18 metų (1 pav.).

115 (79,9 proc.) pacientų gyveno mieste bei 29 (20,1 proc.) – kaime. Pagal lytį jie pasiskirstė beveik

po lygiai: 75 (52,1 proc.) berniukai ir 69 (47,9 proc.) mergaitės. Lyčių pasiskirstymas mieste ir kaime taip pat buvo panašus. Naudojantis klausimynu, į kurį atsakė tiriamųjų tėvai, surinkta šeimos alergologi-nė anamnezė. Nėštumo metu 44 (30,6 proc.) iš ti-riamų vaikų mamų turėjo kontaktą su cheminėmis medžiagomis. Iš visų apklaustųjų 54 (37,5 proc.) vartojo vaistus nėštumo metu: 31,3 proc. sudarė hormoniniai preparatai, 29,2  proc. – antibiotikai bei 22,9 proc. – analgetikai. 19 (13,2 proc.) vaikų jau pirmą mėnesį buvo gavę vaistų. Teigiama šeiminė alerginė anamnezė buvo 97  (67 proc.) tiriamie-siems, iš jų 45 (31,3 proc.) pirmos kartos (motina, tėvas, brolis, sesuo). Gyvūnus laikė 60 (41,7 proc.), o pelėsis buvo 46 (31,9 proc.) apklaustųjų namuose. Bent kiek MP maitinti 137 (95,1 proc.) iš visų 144 da-lyvavusių tyrime vaikų. Iki 6 mėn. amžiaus maitino mažiau nei pusė apklaustųjų – 65 (45,1 proc.). An-ketos duomenimis nustatyta, kad 110 (76,4  proc.) tiriamųjų AD prasidėjo iki 6 mėn., 88,9 proc. – iki 1 metų, o net 96,5 proc. – iki 2 metų amžiaus. AD gydymui vartoti emolientai, antihistamininiai, hor-moniniai vaistai, pimekrolimo tepalas. AD sergan-čių 59 proc. vaikų vartojo emolientus ir antihistami-ninius vaistus.

Visiems tiriamiesiems buvo atliktas odos lopo mėginys su 10 standartinių bei 10 savo atsineštų maisto produktų. Odos lopo mėginiai buvo tei-giami net 104 (72 proc.) AD sergantiems vaikams. Bent 2, 5, 8 ar 10 maisto produktų teigiamų tyri-mų rezultatų pateikti 1 lentelėje. Dažniausios AD 1 pav. Tyrime dalyvavusių vaikų amžius

31,2 %

40,3 %

25%

3,5 %

I gr. iki 1m.

II gr. 1–3 m.

III gr. 3–10 m.

IV gr. virš 10 m.

I gr. iki 1 m.

II gr. iki 1–3 m.

III gr. iki 3–10 m.

IV gr. vyresni kaip 10 m.

1 lentelė. Teigiamų odos lopo tyrimų pasiskirstymas po 48 ir 72 val.

 Po 48 val. iš 10 standartinių maisto produktų

Po 72 val. iš 10 standartinių maisto produktų

Po 48 val iš atsi-neštinių maisto produktų

Po 72 val iš atsi-neštinių maisto produktų

Bent 1 teigiamas odos lopo mėginys 126 (88 %) 121 (84 %) 113 (79 %) 97 (67 %)

Bent 2 teigiami odos lopo mėginiai 115 (80 %) 104 (72 %) 81 (56 %) 58 (40 %)

Bent 5 teigiami odos lopo mėginiai 66 (46%) 52 (36 %) 15 (10 %) 10 (7 %)

Bent 8 teigiami odos lopo mėginiai 29 (20 %) 18 (13 %) 1 (1%) 1 (1 %)

Bent 10 teigiamų odos lopo mėginių 15 (10 %) 8 (6 %) 0 (0%) 0 (0 %)

J. Kudzytė, V. Rimkienė, D. Didžiulė, G. Kalnietytė

Page 37: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

37(5903)

sergančių vaikų lėtosios alerginės reakcijos nu-statytos kakavai, kviečiams, rugiams, miežiams, grikiams, o rečiausios – avižoms, kukurūzams, ry-žiams. Teigiamų odos lopo mėginių rezultatai su 10 standartinių maisto produktų, atsižvelgiant į jų dažnį, pateikti 2 paveiksle. AD sergančių vaikų lėtosios alerginės reakcijos su atsineštais maisto produktais daugiausiai pasireiškė žuviai, kiaušinio baltymui, kiaušinio tryniui, vištienai, morkoms. Dažniausi teigiami odos lopo mėginiai su paci-entų atsineštais maisto produktais pateikti 3 pa-veiksle. Retesnės alerginės reakcijos buvo į varškę (n=76; 19,7 proc.), bananą (n=62; 9,7 proc.), obuolį

(n=54; 13 proc.), kefyrą (n=33; 18,2 proc.), triušie-ną (n=15; 26,6 proc.).

Mūsų tyrimo duomenimis, statistiškai patikimo skirtumo negavome lygindami rizikos veiksnių (gy-venimas mieste ar kaime, motinos darbo sąlygos, vartoti medikamentai nėštumo metu, vaiko vartoti vaistai per pirmąjį gyvenimo mėnesį, maitinimo motinos pienu trukmė, gyvūnų laikymas bei pe-lėsio buvimas namuose) įtaką teigiamiems OLM. Remiantis mūsų tyrimo rezultatais, nors ir nebuvo gautas statistiškai reikšmingas skirtumas (p=0,77), 15,5 proc. vaikų, kurių šeimose yra sergančių aler-ginėmis ligomis, 5 produktams iš 10 standartinių

2 pav. 10 standartinių maisto produktų teigiamų odos lopo mėginių pasiskirstymas pagal dažnį

3 pav. Atsineštų maisto produktų teigiamų odos lopo mėginių pasiskirstymas pagal dažnį

.

.

.

.

Odos lopo mėginys – dar viena galimybė nustatyti lėtąsias alergines reakcijas atopiniu dermatitu sergantiems vaikams

Page 38: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5904)38

maisto produktų nustatytas teigiamas OLM, o vaikų, kurių šeimose nėra sergančiųjų atopinėmis ligomis, – tik 6,4 proc. Odos lopo mėginio su mais-to alergenais rodmenys statistiškai priklausė nuo vaiko amžiaus. Palyginę vaikų iki 3 metų ir vyresnių kaip 3 metų amžiaus grupėse gautus teigiamus odos lopo mėginius su karvės pienu, kiaušiniais, soja ir kviečiais, statistiškai reikšmingą skirtumą gavome sojai (p=0,003). Vaikams iki 3 metų am-žiaus dažniau nei vyresniems nustatėme šiuos alergenus: kviečius (85,4 proc.), soją (85,0 proc.), karvės pieną (80,0 proc.), kiaušinius (74,3 proc.). Vy-resniems vaikams įsijautrinimas šiems produktams buvo daug mažesnis. Vertinant gautus rezultatus teigtina, kad vaikams iki 7 metų amžiaus teigiami odos lopo mėginiai gauti statistiškai patikimai daž-niau (p=0,014).

Rezultatų aptarimas

Kai kurių autorių duomenimis, didžiajai daliai (85 proc.) AD segančių vaikų pirmieji atopinio der-matito požymiai prasideda iki 1 metų, o iki 2 metų – net 95 proc. vaikų. Mūsų tyrimo rezultatai nedaug skyrėsi nuo literatūroje pateiktų duomenų. Mes nu-statėme, kad iki 1 metų pirmieji bėrimo elementai atsirado 88,9 proc., o iki 2 metų net 96,5 proc. tiria-mųjų. Tam įtakos gali turėti tokio amžiaus vaikams duodamas įvairesnis maistas [2].

Alergija maistui atlieka svarbų vaidmenį ato-pinio dermatito patogenezėje [20]. Manoma, kad vyrauja I ir IV tipo alerginės reakcijos [4, 13]. Tačiau penktadaliui atopiniu dermatitu sergančių vaikų vy-rauja neimuninės reakcijos (fermentinės, farmako-loginės ir nenustatytos etiologijos) [4]. Mūsų tyrimo duomenimis, lėtosios reakcijos, kurios nustatytos atlikus odos lopo mėginius, vyravo 72 proc. vaikų. Tai neprieštarauja literatūroje skelbiamiems rezul-tatams, kurie teigia, kad alergija maistui lėtosiomis alerginėmis reakcijomis pasireiškia 44–89  proc. vidutinio sunkumo AD sergančių vaikų [1, 16, 21]. Visiems dešimčiai standartinių maisto produktų tei-giami OLM buvo 15 (10 proc.), o iš atsineštų maisto produktų visiems dešimčiai teigiamų OLM nega-vome. Net 27  proc. AD sergančių vaikų alergijos maistui nenustatėme, tai atitinka literatūros šaltinių

duomenis, kad apie 20 proc. sergančių AD vaikų ne-randama įsijautrinimo maisto alergenams [1].

Įvairūs rizikos veiksniai yra svarbūs AD vys-tymuisi. Tokie dažnai literatūroje minimi rizikos veiksniai kaip gyvenimas mieste, motinos darbo sąlygos, nėštumo metu vartoti medikamentai, vaiko vartoti vaistai per pirmąjį gyvenimo mėnesį, trumpa maitinimo motinos pienu trukmė, gyvūnų laikymas bei pelėsio buvimas namuose, mūsų tyri-mo duomenimis, teigiamiems OLM įtakos neturėjo. Vienintelis aiškus rizikos veiksnys, numatomas dar prieš atopinio maršo pradžią, yra šeiminė atopijos anamnezė [9]. Mūsų duomenimis, tiriamųjų šeimos nariai gana dažnai sirgo alerginėmis ligomis – net 97 (67 proc.) artimųjų, iš jų 45 (31,3 proc.) pirmos eilės giminių. Panašius duomenis skelbia ir kiti au-toriai, kurie nurodo, kad AD sergančių vaikų šeimos narių alerginės reakcijos svyruoja nuo 30  proc. iki 81 proc. [1, 16, 17]. Vaikai, alergiški daugeliui maisto produktų, beveik visada auga šeimose, kuriose jau yra sergančiųjų atopinėmis ligomis [1].

Įvairiose pasaulio šalyse labiausiai alergizuojan-čių produktų sąrašas yra skirtingas, tačiau pienas, soja, kiaušiniai, kviečiai, riešutai ir žuvis laikomi didžiausiais maisto alergenais, sukeliančiais ato-pinį dermatitą. Tai iš dalies atitinka ir mūsų tyrimo duomenis. Dažniausios AD sergančių vaikų lėto-sios alerginės reakcijos nustatytos kviečiams, žu-viai, kiaušinio baltymui, kiaušinio tryniui, kakavai, rugiams, miežiams, grikiams, morkoms, vištienai. Dažniausi maisto alergenai, nustatyti odos lopo mėginiu, atitiko kitų autorių rezultatus bei labiau-siai alergizuojančių maisto produktų Lietuvoje są-rašą [10–12, 20].

Lyginant alergizuojančių maisto produktų vai-kams iki 7 metų ir vyresnio amžiaus grupes, daž-nesni teigiami OLM, kaip ir R. Rokaitės disertacijoje (2006 m.), gauti vaikams iki 7 metų amžiaus.

R. Rokaitės ir M. M. Bergmann duomenimis, vai-kus iki 3 metų karvės pienas, vištų kiaušiniai, soja ir kviečiai alergizuoja gerokai dažniau už vyresnius nei 3 metų vaikus [3, 12]. Mūsų gauti duomenys buvo panašūs. Nors soja literatūroje minima kaip dažnas alergenas, mūsų tyrimo duomenimis, aler-giją sukėlė rečiau. Tyrimo rezultatai parodė, kad mažiausiai alerginių reakcijų sukelia avižos, ryžiai,

J. Kudzytė, V. Rimkienė, D. Didžiulė, G. Kalnietytė

Page 39: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

39(5905)

kukurūzai, bananai ir obuoliai. Šie maisto produktai mokslinėje literatūroje minimi kaip mažiausiai aler-gizuojantys. Literatūroje aprašoma kakava priski-riama retesniems alergenams, o iš mūsų tiriamųjų alergija kakavai buvo kas antram vaikui.

Išvados

1. Atopiniu dermatitu sergantiems vaikams at-liekant odos lopo mėginius su 10 standartinių ir 10 atsineštų maisto produktų, dažniausiai nustatyti šie maisto alergenai: kakava, kviečiai, rugiai, miežiai, grikiai, morkos, žuvis, kiaušinio baltymas, kiaušinio trynys, vištiena.

2. Mūsų duomenimis, lėtosios alerginės reakcijos gana dažnos vaikams, sergantiems atopiniu dermatitu (72 proc.), todėl rekomenduotume šiems vaikams atlikti odos lopo mėginį, kad

būtų galima nustatyti galimus alergizuojančius maisto produktus.

3. Remiantis mūsų tyrimo rezultatais, rizikos veiksniai (gyvenimas mieste ar kaime, motinos darbo sąlygos, vartoti medikamentai nėštumo metu, vaiko vartoti vaistai per pirmąjį gyveni-mo mėnesį, maitinimo motinos pienu trukmė, gyvūnų laikymas bei pelėsio buvimas namuo-se) neturėjo įtakos lėtosioms alerginėms reakci-joms atsirasti.

4. Mūsų tyrimo duomenimis, odos lopo mėginiai dažniau buvo teigiami vaikams iki 7 metų, todėl galime teigti, kad odos lopo tyrimas informaty-vesnis, jei atliekamas mažiems vaikams.

5. Odos lopo mėginys su maisto alergenais yra in-formatyvi ir perspektyvi diagnostinė priemonė, nustatant lėtąsias alergines reakcijas atopiniu dermatitu sergantiems vaikams.

SKIN PATCH TEST – ANOTHER OPPORTUNITY TO IDENTIFY DELAYED-TYPE ALLERGIC REACTIONS IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS

Jolanta Kudzytė1, Vaida Rimkienė2, Dovilė Didžiulė1, Greta Kalnietytė1

1Lithuanian University of Health Sciences Medical Academy, Clinic of Children‘s diseases; 2Jonava Hospital Consulting Policlinic, Lithuania

Abstract. The frequency of atopic dermatitis among children in developed countries is increasing and range from 10 to 30 percent. Environmental, genetic and immune factors have a great impact for development of atopic dermatitis. Some of the most common atopic dermatitis provocative factors are food allergens. O b j e c t i v e. To identify the most common food aller-gens, which cause delayed-type allergic reactions, to determine a connection with age of children and appraice the prevalence of delayed-type allergic reactions for children with atopic dermatitis. Also to appraise risk factors on the delayed-type allergic reactions. M e t h o d s. There were tested 144 children from 4 months up to 18 years of age. Skin patch tests were performed for all children with 10 standart food allergens (oats, buckwheat, corn, wheat, barley, peanuts, rye, cocoa, soybean, rice) and with their brought food products. Using a questionnaire, collected allergological family history and information about the factors that may cause the occurrence of allergic diseases. R e s u l t s . The positive patch tests were for 104 (72.2 percent), negative – 40 (2.8 per- cent) children with atopic dermatitis. AD began before 6 months age for 110 (76.4 percent), up to 1 year – 88.9 percent and up to 2 years 96.5 percent of the children. The most common delayed-type allergic reactions were determined with cocoa, wheat, rye, barley, buckwheat and rarest – oats, corn, rice. The most common allergic reactions with brought products were fish, egg white, egg yolk, chicken, carrots and rarest with curd, bananas, apples, kefir, rabbit. Our records showed that 67 percent of our subjects children had family members with allergic diseases, 31.1 percent were first-degree relatives. There were no statistically significant correlation between risk factors and positive patch test results in our research. Also skin patch tests were more often positive for children up to 7 years than elder. C o n c l u s i o n s. Our research results showed that delayed-type allergic reactions are quite common in children with atopic dermatitis (72 percent). The most common allergic reactions were determined with cocoa, wheat, rye, barley, buckwheat, carrots, fish, egg white, egg yolk and chicken. Influence of risk factors for positive skin patch tests wasn`t found.

Key words: skin patch test, atopic dermatitis, children, fool allergens, risk factors, children.

Odos lopo mėginys – dar viena galimybė nustatyti lėtąsias alergines reakcijas atopiniu dermatitu sergantiems vaikams

Page 40: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5906)40

LITERATŪRA

1. Rokaitė R. Maisto alergenų įtaka ir dietoterapijos reikšmė atopiniu sergantiems vaikams: Daktaro disertaci-ja. Kaunas, 2006.

2. Rokaitė R, Labanauskas L. Atopiniu dermatitu sergančių vaikų virškinimo sistemos sutrikimai. Medicina (Kaunas) 2005; 41(10): 837–45.

3. Bergmann MM, Caubet JC, Bogunjewicz M, Ei-genmann PA. Evaluation of Food Allergy in Patients with Atopic Dermatitis. J Allergy Clin Immunol: In Practice 2013; 1: 22–28.

4. Rokaitė R. Alergijos maistui diagnostika odos lopo mėginiu. Sveikata 2005; 8–9: 28–30.

5. Rudzevičienė O. Atopiniu dermatitu sergančių mažų vaikų sensibilizacija karvės pienui ir laktozės malab-sorbcija. Vaikų pulmonologija ir alergologija 2010; 13 (1): 4432–38.

6. Lack G. Update on risk factors for food allergy. J Allergy Clin Immunol 2012; 129: 1187–97.

7. Fleischer DM, Spergel JM, Assa’ad AH, Pongrac-ic  JA. Primary Prevention of Allergic Disease Through Nutritional Interventions. J Allergy Clin Immunol 2013; 1: 29–36.

8. Koplin J.J. Do Factors Known to Alter Infant Micro-bial Exposures Alter the Risk of Food Allergy and Eczema in a Populiation-based Infant Study? J Allergy Clin Immu-nol 2012; 129: AB231.

9. Būtienė I. Maisto alergijos išsivystymo rizikos veiksniai. Maisto alergijos aktualūs klausimai. Vaikų aler-gologijos naujienos 2014. Vilnius, 2014, p. 28–34.

10. Rudzevičienė O. Šiuolaikinės alergijos maistui di-agnostikos pranašumai ir trūkumai. Vaikų pulmonologija ir alergologija 2006; 9 (2): 3288–98.

11. Būtienė I., Dubakienė R. Dažniausi alergiją maistui sukeliantys produktai ir įsijautrinimo jiems kaita per pir-muosius dvejus su puse gyvenimo metų. Vaikų pulmono-logija ir alergologija 2013; 16 (2): 5309–20.

12. Rokaitė R., Labanauskas L. Odos lopo mėginio reikšmė diagnozuojant alergiją maistui. Pulmonologija, imunologija ir alergologija 2008; 1 (3): 31–35.

13. Rokaitė R., Labanauskas L., Vaidelienė L. Odos lopo mėginio reikšmė diagnozuojant alergiją maistui ato-piniu dermatitu sergantiems vaikams. Medicina (Kaunas) 2004; 40 (11): 1081–87.

14. Bieber T. Atopic Dermatitis. N Engl J Med 2008; 358: 1483–94.

15. Rudzevičienė O., Narkevičiūtė I. Odos lopo mė-ginio reikšmė maisto alergijos diagnostikai. In: Alergija, astma, imunologija XXI amžiuje. IX Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų konferencija. Vilnius, birželio 20–21 d., 2001, p. 56–57.

16. Majamaa H, Moisio P, Kautiainen H. Cow’s milk al-lergy: diagnostic accurancy of skin prick and patch tests and specific IgE. Allergy 1999; 54: 346–51.

17. Kekki OM, Turjanmaa K, Isolauri E. Differences in skin-prick and patch-test reactivity are related to the het-erogeneity of atopic eczema in infants. Allergy 1997; 52: 755–59.

18. Malinauskienė L. Odos lopo testai. In: Alerginės odos ligos. Vilnius: vaistų žinios; 2014, p. 66–76.

19. Brod AB. Patch testing, 2015. http://www.upto-date.com/contents/patch-testing?source=search_result&search=patch+test&selectedTitle=1~84 Accessed Sep-tember 2015.

20. Cudowska B, Kaczmarski M. Atopy patch test in the diagnosis of food allergy in children with atopic ec-zema dermatitis syndrome. Rocz Acad Med Balymst 2005; 50: 261–67.

21. Isolauri E, Turjanmaa K. Combined skin prick and patch testing enhances identification of food allergy in in-fants with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 1996; 97: 9–15.

Adresas: Doc. dr. Jolanta KudzytėLietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija, Vaikų ligų klinikaEivenių g. 2, LT-50009 KaunasTel. mob. +370 686 85286El. paštas: [email protected]

Gautas: 2015-06-07Priimtas spaudai: 2015-10-22

J. Kudzytė, V. Rimkienė, D. Didžiulė, G. Kalnietytė

Page 41: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

41(5907)ISSN 1392–5261. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 (5907–5912)

Vaikų aspiracinio sindromo diagnostika ir gydymas Giedrė Kojelienė, Aušra Šnipaitienė, Marija Gavriljeva, Valdonė Misevičienė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos Vaikų ligų klinika

Santrauka. Aspiracija – tai orofaringinio ar skrandžio turinio įkvėpimas į apatinius kvėpavimo takus, kitaip – sve-timkūnio patekimas į plaučius. Dėl to atsiranda įvairių sindromų, kurių pasireiškimas priklauso nuo įkvėptos medžiagos kiekio ir pobūdžio, taip pat nuo aspiravimo dažnio. Kartais klinikinių simptomų gali ir nebūti (mikroaspiracijos), o kartais gausi aspiracija skrandžio turiniu ar angliavandenilių produktais arba mechaninė obstrukcija svetimkūniu gali sukelti gyvybei pavojingas būkles bei įvairias komplikacijas (aspiracinis pneumonitas ar aspiracinė pneumonija). Aspiracinio sin-dromo epidemiologinius tyrimus sunku atlikti dėl specifinių bei jautrių tyrimų trūkumo. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti mokslinę literatūrą, kurioje nagrinėjama aspiracinio sindromo diagnostikos problema, padariniai bei gydymo taktika.

Reikšminiai žodžiai: aspiracinė pneumonija, pneumonitas, lėtinė aspiracija, rijimo sutrikimas, anaerobai, vaikai.

Santrumpos: KN – kvėpavimo nepakankamumas, GER – gastroezofaginis refliuksas, Rö – rentgenograma, MRSA – meticilinui atsparus Staphylococcus aureus, AB – antibiotikai, DPV – dirbtinė plaučių ventiliacija, BAL – bron-choalveolinis lavažas.

Įvadas

Aspiracija – tai orofaringinio ar skrandžio turinio įkvėpimas į apatinius kvėpavimo takus, kitaip – svetimkūnio patekimas į plaučius. Dėl to atsiranda įvairių sindromų, kurių pasireiškimas priklauso nuo įkvėptos medžiagos kiekio ir pobūdžio, taip pat nuo aspiravimo dažnio. Priklausomai nuo šių prie-žasčių, skiriasi pacientų ištyrimo, gydymo metodų ir antibiotikų terapijos pasirinkimas [1].

Šio straipsnio tikslas – apžvelgti mokslinę litera-tūrą, kurioje nagrinėjama aspiracinio sindromo dia-gnostikos problema, padariniai ir gydymo taktika.

Epidemiologija

Aspiracinio sindromo epidemiologines studijas sunku atlikti dėl specifinių bei jautrų tyrimų trūku-mo. Kai kurių tyrimų rezultatai nurodo, kad aspira-cinė pneumonija sudaro 5–15 proc. visų bendruo-menėje įgytų pneumonijų, tačiau kai kurie tyrėjai neatskiria aspiracinės pneumonijos nuo aspiracinio pneumonito, kuris gali būti ir kaip savarankiška komplikacija [2]. Svetimkūnį dažniausiai aspiruoja vaikai iki 3 metų amžiaus ir tai sudaro 73 proc. visų aspiracijos atvejų [3].

Dažniausiai aspiruoja vaikai, turintys tam tikrų patologinių būklių. Tai anatominiai ir funkciniai pakitimai, kai yra tiesioginė jungtis tarp burnos

ertmės, stemplės ir kvėpavimo takų arba sutrikusi rijimo ir kvėpavimo koordinacija (skilęs gomurys/lūpa, tracheoezofaginė fistulė, augliai, kraujagys-linis žiedas ir kt.). Įvairūs įgimti sindromai (Pierre–Robino, Beckwitho–Wiedemanno, kartais Downo), gastroenterologinė (GER, stemplės peristaltikos sutrikimas) ir neurologinė patologija (rijimo sutri-kimas, hidrocefalija, sunkioji miastenija, cerebrinis paralyžius, balso klosčių paralyžius, traukuliai ir kt.) taip pat lemia didesnę aspiracijos riziką [1, 2].

Sveikų vaikų populiacijoje dažnesnės ūmios as-piracijos, įvykstančios kalbant, juokiantis ar valgant (svetimkūnio, lakiųjų skysčių aspiracijos), taip pat skendimo atveju [3]. Mikroaspiracija miego metu sveikiems vaikams taip pat būdinga, tačiau geras kosulio refleksas ir normali apsauginė kvėpavimo takų gleivinės funkcija apsaugo juos nuo plaučių pažeidimo [2, 4]. Neurologiniams pacientams daž-niausiai būdingos lėtinės, nebylios, o kartais – aki-vaizdžios aspiracijos, kurios ilgainiui lemia lėtinius respiracinius simptomus [1, 5, 6].

Aspiracijos rizikos veiksniai: galvos trauma, są-monės sutrikimas (rizika tuo didesnė, kuo didesnis sąmonės sutrikimo laipsnis pagal Glasgow komos skalę), maitinimas pro nosinį skrandžio zondą, užsi-tęsęs vėmimas, skrandžio plovimas, springimas, kri-tiškai sunki būklė, bendroji anestezija, obstrukcinė miego apnėja, ilgalaikė gulima padėtis, apsinuodi-jimas vaistais, alkoholiu [2, 3].

Page 42: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5908)42

Klinika

Aspiracijos simptomai gali būti nuo minimalių, be-veik nepastebimų (mikroaspiracijos) iki ūmių gyvybei pavojingų būklių. Jos atsiranda dėl gausios aspiraci-jos skrandžio turiniu ar angliavandenilių produktais (aspiracinis pneumonitas), taip pat dėl mechaninės obstrukcijos svetimkūniais, infekcinių komplikacijų (aspiracinė pneumonija) [3, 7]. Aspiraciją galima įtar-ti iš klinikinių simptomų, jei yra mitybos sutrikimų, apnėja, bradikardija, užkimęs balsas, švokštimas, stridoras, lėtinis kosulys, nepraeinantis taikant įpras-tas gydymo priemones. Vaikams, kuriems yra rijimo sutrikimų dėl neurologinės patologijos (raumenų sil-pnumo, sutrikusios skrandžio ir stemplės motorikos, skrandžio rauko atonijos), be minėtų simptomų, bū-dinga pasikartojanti pneumonija su atelektaze ar be jos, bronchektazės, plaučių pūlinys, plaučių fibrozė, obliteruojantis bronchiolitas [4, 5, 8, 9].

Diagnostika

Kruopščiai surinkta anamnezė, paciento apžiūra bei neurologinės būklės įvertinimas padeda įtarti ir diagnozuoti aspiraciją. Reikėtų vertinti respira-cinius simptomus, krūtinės ląstos auskultacinius pokyčius prieš valgį, valgymo metu ir tuoj po jo, taip pat esamus patologinius refleksus bei kitą neu-rologinę simptomatiką. Gausus seilėtekis ar išskyrų perteklius burnoje leidžia įtarti rijimo sutrikimus – disfagiją [4].

Įtariant svetimkūnio aspiraciją, bronchoskopija yra pirmiausia pasirenkama diagnostikos ir gydy-mo priemonė [3,10].

Mikroorganizmai, sukeliantys aspiracinę pneu-moniją, skirstomi į dvi grupes. Bendruomenėje įgy-tos aspiracinės pneumonijos atvejais dažniausiai randamos šios bakterijos: Streptococcus pneumo-niae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influen-zae, Enterobacteriaceae. Hospitalinio aspiracinio sindromo atvejais dažniau nustatomos gramnei-giamos bakterijos – Pseudomona aeruginosa, Kleb-siella pneumoniae, taip pat meticilinui atsparus Staphylococcus aureus (MRSA) [2, 5, 11]. Anaero-binius sukėlėjus (pvz., Bacteroides) galima įtarti, kai liga pasireiškia pūliniu, empiema ar nekrozine

pneumonija, yra pūlingų skreplių ar pacientas ser-ga dantų ligomis [5, 11].

Po skrandžio turinio aspiravimo ankstyvose plaučių pažeidimo stadijose bakterinė infekcija nėra reikšminga, nes skrandžio rūgštis sunaikina bakterijas ir skrandžio turinys yra sterilus. Bakterinė infekcija atsiranda vėliau. Potencialiai patogeniški mikroorganizmai gali kolonizuoti skrandžio turinį, jei skrandžio sulčių pH yra sumažėjęs dėl vartojamų rūgštingumą mažinančių preparatų: H2 receptorių antagonistų, protonų siurblio inhibitorių [2, 5].

Daugiausia problemų lėtinės aspiracijos di-agnostika sukelia dėl jautrių ir specifinių tyrimų trūkumo. Įvairūs vaizdiniai, funkciniai tyrimai, nau-dojami lėtinei aspiracijai diagnozuoti, pateikiami 1 lentelėje [1, 8, 12].

Gydymas

Aspiracinio sindromo gydymas yra kompleksinis ir susideda iš racionalios antibiotikų terapijos, skysčių balanso atkūrimo, kvėpavimo takų išskyrų pašali-nimo, deguonies terapijos, o prireikus – dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) [2].

Jei diagnozuojama aspiracinė pneumonija, empirinei terapijai rekomenduojamas benzilpe-nicilinas su metronidazoliu arba amoksicilnas su klavulano rūgštimi, arba sultamicilinas. Alernaty-va  – cefuroksimo ir metronidazolio derinys. Paci-ento ištyrimo, stebėjimo bei gydymo taktika pagal aspiruotos medžiagos pobūdį ir dažnį nurodoma 2 lentelėje [1, 2, 5, 7, 12–14].

Išvados

1. Patvirtinti aspiracinį sindromą yra sudėtinga dėl jautrių ir specifinių diagnostikos metodų trūkumo.

2. Bronchoskopija yra pirmiausia pasirenkama as-piracijos diagnostikos ir gydymo priemonė.

3. Aspiracijos diagnostikos ir gydymo taktika pri-klauso nuo pacientų ypatumų ir aspirato turinio.

4. Profilaktinis gydymas antibiotikais po įvyku-sios aspiracijos nerekomenduojamas. Atsira-dus bakterinės infekcijos požymių, antibiotikus skirti empiriškai ir pasirinkimą koreguoti pagal mikrobiologinio pasėlio rezultatus.

G. Kojelienė, A. Šnipaitienė, M. Gavriljeva, V. Misevičienė

Page 43: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

43(5909)

1 lentelė. Lėtinės aspiracijos diagnostika [1, 8, 12]

Tyrimo metodas Privalumai TrūkumaiKrūtinės ląstos Rö Nebrangus, plačiai taikomas

Leidžia vertinti pažeidimų dinamikąNejautrus ankstyvose stadijose

Kompiuterinė tomografija Jautrus nustatant bronchektazes, bron-chų pakitimusLeidžia vertinti pažeidimų dinamiką

BrangusDidelė apšvita

Videofluoroskopinis rijimo tyrimas

Visų rijimo fazių įvertinimasVertinama valgant / geriantMaitinimo rekomendacijos duodamos tyrimo metu

Mažai informatyvus, jei vaikas valgo mažais kiekiaisSunku atlikti nemaitinamiems per burnąApšvitaNerekomenduojamas gulinčiam paci-entuiRibotas anatomijos įvertinimasBrangus

Fibrooptinis endoskopinis tyrimas

Funkcinės anatomijos įvertinimasVertinimas valgant / geriantAspiracijos rizikos vertinimas maitinant ne per burnąKvėpavimo takų apsauginių refleksų įvertinimasMaitinimo rekomendacijos tyrimo metuTiesioginis stebėjimasNėra apšvitos

Nevertinamas rijimas irmaisto slinkimas stempleInvazinis, trikdo fiziologinį rijimąVieno momento įvertinimasLaisvai neprieinamasBrangus

Bronchoskopija + BAL Kvėpavimo takų anatomijos įvertinimasTiesiogiai imami mėginiaiCitologiniai, mikrobiologiniai tyrimai

InvazinisBrangusSedacija / anestezija

Stemplės pH tyrimas Auksinis GER diagnostikos standartasYra įvertintos normos vaikams

Neįvertina visų tipų refliuksųSunku nustatyti priežastinį ryšį tarp GER ir aspiracijosInvazinisVieno momento įvertinimas

Stemplės impedanso tyrimas

Ateities auksinis GER diagnostikos standartasSkiria rūgštinį / nerūgštinį refliuksąNereikia nutraukti medikamentinio gydymo

Neįvertintos normos vaikamsInvazyvusBrangusSudėtinga interpretacijaLaisvai neprieinamasVieno momento įvertinimas

Gastroezofaginė scinti-grafija

FiziologiškasMaža apšvita

Mažai jautrusNeleidžia diferencijuoti disfagijos ir GER nulemtos aspiracijos

Radioizotopinė salivagra-ma

Atliekamas ne maitinimo metuMaža apšvita

Nežinomas jautrumasNeaiški prognozinė reikšmėVieno momento įvertinimas

Dažo tyrimas Gali būti naudojamas kaip atrankinis / patvirtinantis tyrimasVertinama seilių / maisto aspiracijaAtliekant kelis kartus – didesnė vertė

Atliekamas asmenims su tracheostomaVertinimo sunkumas dėlskirtingos atlikimo technikos

Branduolinės medicinos tyrimas naudojant radio-aktyvią medžagą p/os

Refliuksui, aspiracijai, tracheoezofaginei fistulei nustatyti

Apšvita Ilgai trunkantis, pacientą reikia izoliuoti

Vaikų aspiracinio sindromo diagnostika ir gydymas

Page 44: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5910)44

2 lentelė. Paciento ištyrimo, stebėjimo bei gydymo taktika pagal aspiruotos medžiagos pobūdį ir dažnį [1, 2, 5, 7,12–14]

Kas aspiruota? Komplikacijos Tyrimai / stebėjimas Gydymas

Skrandžio turinys: makroaspiracija

mikroaspiracija

Hipoksemija

Hemoraginis pneumo-nitas

Atelektazė

Plaučių edema – atsiran-da per kelias minutes ar 1–2 val. po aspiracijos

Dažniausiai nepavojinga

Plaučių Rö 1. Gausi aspiracija – turinio išsiurbimas

2. Stebėjimas dėl bakterinės infekcijos požymių

3. Gydymas antibiotikais tik atsiradus bakterinės infekcijos požymiams

Svetimkūniai (daž-niausiai riešutai, kitas maistas, smulkios žaislų dalys)

Visiška ar dalinė svetim-kūnio sukelta kvėpavimo takų obstrukcijaPneumonija AtelektazėPūlinys

Plaučių rö (kaip pa-galbinė diagnostikos priemonė)

Bronchoskopija – pagrindinis tyrimo ir gydymo būdas

1. Bronchoskopiją atlikti per 1-ą parą nuo diagnozės įtarimo

2. Jei, anamnezės duomenimis, yra valgyti riešutai, žirniai, pupos, kiti brinkstantys pro-duktai – atlikti nedelsiant

Angliavandeniliaimažo paviršiausįtempimo (benzinas, terpentinas, naftali-nas)

Išgerta >30 ml – didelė cheminio pneumonito rizika

Po 30 min. ar 1–2 val. gali atsirasti:• kosulys,• gargimas,• krūtinės ląstos kon-

trakcijos,• karščiavimas

Radiologiniai pokyčiai po 2–8 val. nuo pažei-dimo: pneumatocelės ir pleuritas.

Pokyčiai piką pasiekia po 48–72 val.

Taip pat būna:šarmų ir rūgščių balanso sutrikimai, hipoksija,kitų organų toksinis pa-žeidimas (ypač kepenų, CNS ir širdies)

1. Neplauti skrandžio! 2. Gydymas palaikomasis (O2,

skysčiai, DPV, jei reikia)3. Jei plaučių Rö ir kiti tyrimai

normalūs, pacientui neryš-kėja simptomai → stebėti 6–8 val. stacionare

4. Jei išgertas didesnis kiekis → išplauti skrandį laikantis visų atsargumo priemonių

Jei įmanoma, intubuoti vamz-deliu su manžete ir išsiurbti skrandžio turinį

Neduoti aktyvintos anglies5. Būtina konsultuotis su

apsinuodijimų centruToksinės medžiagos (kūdikių pudra, chlo-ras, gyvsidabrio garai, berilis)

Kosulys, dusulys,padažnėjęs kvėpavimas,nervų sistemos simp-

tomai

SpO2

Kraujo dujų tyrimas

Plaučių Rö (net jei nėra simptomų)

1. Plaučių Rö ir saturacija normalūs ir neišryškėja KN ar bakterinės infekcijos simptomai – išleisti ambu-latorinei priežiūrai. Tėvams paaiškinti, kad kreiptųsi pakartotinai, jei atsiras KN simptomų ar vaikas sukarščiuos

2. yra tyrimų pakitimų: skirti O2, esant sunkiai būklei – DPV, bronchodilatatoriai pagal reikalą

3. Profilaktinė antibiotikų terapija neindikuojama

G. Kojelienė, A. Šnipaitienė, M. Gavriljeva, V. Misevičienė

Page 45: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

45(5911)

Kas aspiruota? Komplikacijos Tyrimai / stebėjimas GydymasSkendimas 1–3 ml/kg – ryški hipok-

semija. Šaltas vanduo padidina

aspiracijos riziką

SpO2

Kraujo dujų tyrimasStebėjimas dėl KN

1. Spręsti pagal būklę (ABCD)2. Net jei nėra simptomų →

stacionarizuoti. Po 6–12 val. atlikti plaučių Rö ir kraujo dujų tyrimą. Kvėpavimo funkcija pablogėja per pirmas 4–8 val. po skendimo

3. Jei yra bronchų spazmas, skirti salbutamolį pagal poreikį

4. Jei įtariamas svetimkūnis – bronchoskopija

5. Rutiniškai skirti diuretikų ar kortikosteroidų dėl plaučių edemos rizikos nereikia

6. Profilaktinė antibiotikų terapija indikuojama tik esant didelei aspirato užterštumo tikimybei

7. Atsiradus infekcijos požymių, skirti plataus veikimo spektro antibiotikus

Lėtinė aspiracija (skrandžio turinys, nosiaryklės ar burnos išskyros)

Pasikartojantys:• bronchitas,• bronchiolitas,• pneumonija,• atelektazė,• švokštimas,• apnėja,• gerklų spazmas

Plaučių RöStemplės tyrimas su

bariuVideofluoroskopija su

bariuGastroezofaginė scinti-

grafija Radioizotopinė salivo-

grama Fibroendoskopinis

rijimo tyrimasBAL

1. Pagrindinės ligos gydymas2. Aspiracinės pneumonijos

antibakterinis gydymas 3. Operacinis gydymas: tra-

cheostomos suformavimas, gastrostomos suformavimas su gastrofundoplikacija, jeju-nostomos suformavimas.

4. Retos chirurginės operaci-jos: seilių liaukų pašalinimas, seilių liaukų latakų perrišimas, totalinė gastroezofaginė separacija

DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF ASPIRATION SYNDROME IN CHILDREN

Giedrė Kojelienė, Aušra Šnipaitienė, Marija Gavriljeva, Valdonė Misevičienė

Lithuanian University of Health Sciences Hospital Kauno klinikos, Clinic of Children‘s Diseases, Kaunas, Lithuania

Abstract. Aspiration is defined as the inhalation of either oropharyngeal or gastric contents into the lower airways. This can cause a number of syndromes determined by the quantity and nature of the aspirated material, the frequency of aspi-ration, and the host factors that predispose the patient to aspiration and modify the response. Aspiration symptoms make a huge clinical spectrum from asymptomatic course (microaspiration) to sudden life threatening conditions, which appear because of a major stomach content or carbohydrate product aspiration (aspiration pneumonitis). In addition, aspiration of a foreign body may cause an acute respiratory emergency and, in some cases, may predispose the patient to bacterial pneumonia. Epidemiological studies are complicated because of a lack of specific and sensitive tests. The aim of this article is to review the scientific literature, which analyses diagnostic problems, consequences and treatment strategy of aspiration syndrome in children.

Key words: aspiration pneumonia, pneumonitis, chronic aspiration, dysphagia, anaerobes, children.

Vaikų aspiracinio sindromo diagnostika ir gydymas

Page 46: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5912)46

LITERATŪRA

1. Boesch RP, Daines C, Willging JP. Advances in the diagnosis and management of chronic pulmonary aspi-ration in children. 2006. Prieiga per internetą: http://erj.ersjournals.com/content/28/4/847.full.pdf+html.

2. Varkey AB. Aspiration pneumonia. 2011. Prieiga per internetą: http://emedicine.medscape.com/article/ 296198-overview.

3. Kliegman RM, Stanton BF, Shor NF. Nelson text-book of pediatrics. 19th edition. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2011; e-700-2: 1453–1454, 1469–71.

4. Tutor JD. Dysphagia and aspiration in children. 2011. Prieiga per internetą: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppul.21576/full

5. Marik PE. Aspiration pneumonitis and aspiration pneumonia.  N Engl J Med 2001 Mar 1; 344(9): 665–71. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejm20010301- 3440908.

6. Carol A. Smith Hammond, PhD; Larry B. Goldstein, MD. Cough and Aspiration of Food and Liquids Due to Oral-Pharyngeal Dysphagia: ACCP Evidence-Based Clini-cal Practice Guidelines. Chest 2006. Prieiga per internetą: http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1084250&issueno=1_suppl&frame=header.

7. Bradley JS, Byingtos CL, Shah SS. The Manage-ment of Community-Acquired Pneumonia in Infants and Children Older Than 3 Months of Age: Clinical Practice Guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Oxford Journals, Clinical Infectious Diseases 2011; 53 (7):  e25-e76. Prieiga per internetą: http://cid.oxfordjournals.org/content/53/7/e25.full.

8. Piccione JC, MS, McPhail GL, Fenchel MC. Bronchi-ectasis in chronic pulmonary aspiration: Risk factors and clinical implications. 2011. Prieiga per internetą: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppul.21587/full.

9. Taylor JK, Fleming GB, Singanayagam A, et al. Risk factors for aspiration in community asquired pneumonia: analysis of a hospitalized UK cohort. Am J Med 2013; 126: 995.

10. Gelfand YM, Duncan NO, Albrigh JT. Laryngotra-cheal separation surgery for intractable aspiration: Our experience with 12 patients. 2011. Prieiga per internetą: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165- 58761100190X#.

11. Kwong JC, Howden BP, Charles PG. New as-pirations: the debate on aspiration pneumonia treat-ment guidelines. The Medical Journal of Australia 2011. Prieiga per internetą: https://www.mja.com.au/journal/ 2011/195/7/new-aspirations-debate-aspiration-pneumo-nia-treatment-guidelines.

12. Colombo JL. Aspiration: A common event and a clinical challenge. 2011. Prieiga per internetą: http://on-linelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppul.21560/abstract.

13. Levander WJ, Aleguas A. Hydrocarbon poison-ing. 2013. Prieiga per internetą: http://uptodate.com/contents/hydrocarbon-poisoning?source=search_result &sea_link.

14. Chandy D, Weinhouse GL. Drowning (submersion injuries). 2013. Prieiga per internetą: http://uptodate.com/contents/drowning-submersion-injuries?source=see_link.

15. da Silva AP, Lubianca Neto JF, Santoro PP. Com-parison between videofluoroscopy and endoscopic eval-uation of swallowing for the diagnosis of dysphagia in children. Otolaryngol Head Neck Surg 2010; 143: 204–11.

16. Drubach LA, Zurakowski D, Palmer EL 3rd, et al. Utility of salivagram in pulmonary aspiration in pediatric patients: comparison of salivagram and chest radiogra-phy. AJR Am J Roentgenol 2013; 200: 437–42.

17. Srivastava R, Downey EC, O’Gorman M, et al. Im-pact of fundoplication versus gastrojejunal feeding tubes on mortality and in preventing aspiration pneumonia in young children with neurologic impairment who have gastroesophageal reflux disease. Pediatrics 2009; 123: 338–42.

18. Marik PE. Aspiration pneumonitis and aspiration pneumonia. N Engl J Med. 2001; 344 (9): 665–71.

Adresas:Giedrė Kojelienė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos Vaikų ligų klinikaEivenių g. 2, LT-50007 KaunasTel. +370 7 326789El. paštas: [email protected]

Gautas: 2015-06-05Priimtas spaudai: 2015-10-22

G. Kojelienė, A. Šnipaitienė, M. Gavriljeva, V. Misevičienė

Page 47: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

47(5913)ISSN 1392–5261. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 (5913–5921)

Alergija vietiniams anestetikams – mažai tikėtina nepageidaujama reakcijaToma Šimbelytė1, Violeta Kvedarienė2, 3 1Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, 2Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika, 3Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos, Pulmonologijos ir alergologijos centras

Santrauka. Vietiniai anestetikai dažnai sukelia nepageidaujamų reakcijų, tačiau imuninės kilmės alerginės reak-cijos, nulemtos vietinių anestetikų, yra labai retos. Šio darbo tikslas – nustatyti alergijos vietiniams anestetikams dažnį pacientams, kuriems, anamnezės duomenimis, buvo nepageidaujamų reakcijų į šiuos vaistus. Atlikta retrospektyvioji 86 suaugusių pacientų, kuriems remiantis anamneze pasireiškė 95 klinikinės reakcijos į vietinius anestetikus, duomenų analizė. Pacientai 2003–2014 m. atsiųsti šeimos gydytojo į Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmo-nologijos ir alergologijos centrą konsultuoti alergologui. Ligoniai suskirstyti į grupes, atsižvelgiant į vaisto cheminę struktūrą, amžių ir jautrumą vien anestetikams ar anestetikams ir kitiems vaistams kartu. Apklausus ligonius, naudo-jant standartizuotą medikamentinės alergijos klausimyną (ENDA), atlikti odos ir provokaciniai mėginiai su vaistais. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 49,21 ± 14,47 metai. Laikas tarp reakcijos ir alergologinio tyrimo – 87,07 ± 124,89 mėn. Ne-pageidaujamos reakcijos į vietinius anestetikus buvo dažnesnės moterims nei vyrams, dažniausiai vidutinio amžiaus. Anamnezės duomenimis vyravusios nepageidaujamos reakcijos į vietinius anestetikus buvo greitosios: 39 (41,1 proc.) atvejai – anafilaksinės reakcijos, 22 (23,2 proc.) – angioedemos, 11 (11,6 proc.) – bronchų spazmas. Lėtąsias reakcijas, panašias į makulopapulinį bėrimą, nurodė 14 (14,7 proc.) pacientų. 62 (65,3 proc.) atvejais reakcijas sukėlė amidų gru-pės vietiniai anestetikai. 28 (29,79 proc.) pacientai nurodė alergiją keliems skirtingų cheminių struktūrų vaistams. Iš 41 (93,20 proc.) tik anestetikams jautrių pacientų anamnezės žinoma nepageidaujama reakcija į amidų grupės anesteti-ką, tik 17 (58,8 proc.) įvairiems vaistams jautrių pacientų reagavo į šios grupės vaistus (p<0,001). Esterių grupės vieti-nių anestetikų sukeltas reakcijas turėjusių, keliems vaistams jautrių asmenų grupė sudarė reikšmingą daugumą šioje grupėje (p=0,001). Neradome patikimo skirtumo tarp klinikinių reakcijų tipo ir vietinių anestetikų cheminės struktūros. Odos dūrio, įodiniai ir provokaciniai mėginai atlikti 71 tiriamajam (75,5 proc.), lopo mėginys – lėtąsias reakcijas turė-jusiems trims pacientams (3,2 proc.). Visi atlikti odos, dūrio ir įodiniai provokaciniai alerginiai mėginiai su vietiniais anestetikais buvo neigiami ir rezultatai nepriklausė nuo pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos sunkumo ir vartoto vaisto. Taigi nors dėl alergijos vietiniams anestetikams kreiptasi dažnai, tikrų alerginių reakcijų nebuvo.

Reikšminiai žodžiai: vietiniai anestetikai, alergija, diagnostika, įodiniai mėginiai, provokaciniai mėginiai.

Santrumpos: ENDA – Europos vaistų alergijos informacinė sistema (angl. European Network of Drug Allergy), SPSS – statistinės analizės programinės įrangos paketas (angl. software package used for statistical analysis), SN – standartinis nuokrypis, VA – vietiniai anestetikai, NVNU – nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, PABA – paraaminoben-zoinė rūgštis, IgE – imunoglobulinas E.

Nepageidaujamos reakcijos, sukeltos vietinių anes- tetikų, yra gana dažnos klinikinėje praktikoje ir ne-retai laikomos alerginėmis. Dažniausiai jos panašios į anafilaksiją, todėl gąsdina pacientą, odontologą ar kitą, vietines intervencijas atliekantį ir anestetikus naudojantį gydytoją. Vietiniai anestetikai tikras aler-gines reakcijas sukelia labai retai. Mažiau nei 1 proc. pranešamų alerginių reakcijų į vietinius anestetikus yra imuninės kilmės ir dažniausiai yra lėtosios, pagal Gello ir Coombso klasifikaciją – ketvirto tipo [1, 2].

Vietiniai anestetikai naudojami nuo 1884 m., kai Karlas Kolleris kokaino tirpalu visiškai anesteza-vo rageną ir amžiams pakeitė oftalmologijos, chi-rurgijos, odontologijos ir anesteziologijos praktiką [3]. 1904 m. Einhornas pagamino pirmą sintetinį anestetiką – prokainą, kuris pavadintas novokainu ir buvo plačiausiai pasaulyje naudojamas anesteti-kas daugiau nei 40 metų. Pirmas pranešimas apie alergiją vietiniams anestetikams literatūroje pasiro-dė 1920 m., kai Mookas aprašė egzeminį kontaktinį

Page 48: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5914)48

dermatitą, pasireiškusį odontologui, kuris dirbo su apotezinu (esterių grupei, kaip ir prokainas, pri-klausančiu vietiniu anestetiku). Lofgrenas 1943 m. atrado amidinius vietinius anestetikus. Nuo tada labai sumažėjo nepageidaujamų reakcijų į vietinius anestetikus, manoma, dėl sumažėjusio esterinių anestetikų naudojimo, nes alerginės reakcijos į ami-dinius junginius yra labai retos [4]. Manoma, kad iš alerginių reakcijų į vietinius anestetikus 80–90 proc. yra lėtosios ir 10–20 proc. greitosios. Tai reiškia, kad didžioji dalis reakcijų pasireiškia kaip alerginis kon-taktinis dermatitas [2]. Vėlyvosios ketvirto tipo re-akcijos dažniausiai susijusios su esteriniais vietiniais anestetikais [20].

Nealerginių reakcijų klinika gali būti panaši į alerginių. Pavyzdžiui, dispnėja, hipotenzija, galvos svaigimas, sinkopė – tai simptomai, kurie gali būti tiek alerginių, tiek nealerginių reakcijų metu. Tačiau tokie simptomai kaip čiaudulys, niežulys, angioe-dema būdingesni alergijai [2].

Šio darbo tikslas – nustatyti teigiamų odos aler-ginių reakcijų dažnį pacientams, kuriems iš anam-nezės žinomos nepageidaujamos reakcijos į šiuos preparatus, ištirti nepageidaujamų ir alerginių re-akcijų priklausomybę nuo vaisto grupės, amžiaus ir klinikinės reakcijos formos.

Metodai

Atlikta retrospektyvioji 8š pacientų, kuriems iš anamnezės žinomos nepageidaujamos reakcijos į vietinius anestetikus, duomenų analizė. Šie pacien-tai 2003–2014 m. konsultuoti alergologo Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų konsulta-cinėje poliklinikoje. Pacientai buvo atsiųsti bendro-sios praktikos gydytojų, specialistų ir odontologų ar kreipėsi patys po nepageidaujamų reakcijų, įtarda-mi alergiją vietiniams anestetikams.

Diagnozuojant alergines reakcijas į vietinius anestetikus buvo renkama išsami anamnezė, re-miantis ENDA (angl. the European Network of Drug Allergy) medikamentinės alergijos klausimynu [5, 6]). Surinkti duomenys apie paciento amžių, lytį, reakcijos datą, vietinį anestetiką, sukėlusį reakciją, laiko trukmę nuo vaisto suleidimo ir reakcijos pasi-reiškimo, reakcijos klinikinę išraišką ir trukmę, laiko

tarpą nuo reakcijos iki mėginių atlikimo. Greitąsias reakcijas turėjusiems pacientams buvo atlikti odos dūrio, įodiniai ir poodiniai provokaciniai mėginiai.

Lėtosios alerginės reakcijos buvo diagnozuoja-mos tuo pačiu algoritmu, jį papildant odos lopo ir, jei jie neigiami, įodiniais mėginiais, kurie stebėti ke-lias paras. Odos dūrio ir įodiniai mėginiai buvo atlie-kami dilbio vidiniame paviršiuje, o lopo – nugaros srityje. Visus mėginius atliko alergologas ligoninėje, kurioje yra galimybė ligonį skubiai perkleti į inten-syviosios terapijos skyrių pasireiškus anafilaksinei reakcijai [6].

Iki odos alerginių mėginių atlikimo dienos buvo nutraukti pacientų vartojami vaistai, kurie galė-tų maskuoti teigiamas reakcijas: antihistamininiai vaistai buvo nutraukti bent 1 sav., kortikosteroidai – bent 1 mėn., beta adrenoreceptorių blokatoriai ir angiotenziną konvertuojančio fermento inhibito-riai – 48 val. Vietiniai anestetikai tirti be savo sudėty-je turimų vazokonstriktorių (tokių kaip epinefrinas, adrenalinas, nes pastarieji yra histamino antagonis-tai ir gali paslėpti teigiamas reakcijas) [7].

Greitųjų alerginių reakcijų diagnostika: � Pirmiausia, siekiant įvertinti odos jautrumą,

atliekami kontroliniai mėginiai su teigiama (histamino chloridas 1 mg/ml) ir neigiama (0,9 proc. NaCl) kontrole.

� Alergijos tyrimas pradedamas nuo odos dūrio mėginių. Dūrio mėginiams dažniausiai naudo-jamas neskiestas vietinis anestetikas, tačiau, anamnezės duomenimis, buvus sunkiai reakci-jai, mėginiams naudojami 1:10 santykiu skies-ti anestetikai. Reakcijos buvo vertinamos po 20 min., teigiamos, jei papulės skersmuo bent 5 mm didesnis už neigiamą kontrolę.

� Įodiniai mėginiai atliekami, jei odos dūrio mė-giniai buvo neigiami. Mėginys atliekamas kas 20 min. su 1:10 skiestu ir neskiestu anestetiku, leidžiant 0,02 ml. Jei iš anamnezės žinoma bu-vus sunkią anafilaksiją, skiedimas didinamas, kaip ir dūrio mėginiams. Reakcija vertinama po 20 min. Ji yra teigiama, jei papulės skersmuo bent 3 mm didesnis nei pirmosios injekcijos.

� Poodiniai mėginiai atliekami, jei įodiniai mėgi-niai neigiami. Kas 15–20 min. šoniniame žasto paviršiuje didėjančios poodinės dozės – 0,1 ml

T. Šimbelytė, V. Kvedarienė

Page 49: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

49(5915)

praskiestas vietinis anestetikas (1:10), 0,1 ml neskiestas iki terapinės 1 ml neskiesto vietinio anestetiko dozės.

� Injekcijos nutraukiamos, jei reakcija teigiama (hiperemijos ar papulės skersmuo bent 3 mm didesnis už buvusio leidimo). Pacientas stebi-mas dėl sisteminių alerginių reakcijų: matuoja-mas AKS, pulso dažnis, stebima visų gyvybiškai svarbių funkcijų veikla. Po paskutinės injekcijos pacientas stebimas 2 val. [8, 9].

Lėtųjų alerginių reakcijų diagnostika:Odos lopo mėginiai atliekami naudojant

30  proc. vaisto skiedinius su vazelinu ir vandeniu bei neskiestą vaistą. Vertinama po 48 ir 72 val.: 0 (nėra reakcijos), 1 (paraudimas ir infiltracija testo vietoje), 2 (mažos pūslelės, eritema ir infiltracija), 3 (pūslelės), remiantis alergologų ir dermatologų standartais [10].

� Pacientams, kuriems odos lopo mėginiai nei-giami, atliekami įodiniai ir poodiniai mėginiai (vertinami po 24 ir 48 val.) [2, 9, 11].

� Statistinei duomenų analizei naudota SPSS 17.0 programa. Tolydiems kintamiesiems pateikiami vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai (vid. ± SN), kategoriniams – dažnis absoliučiaisiais skaičiais ir procentais. Vietinių anestetikų nepageidauja-moms reakcijoms ir amžiaus grupėms palyginti naudotas chi kvadrato arba tikslusis Fišerio kri-terijus. Visur pateikiamos dvipusės p reikšmės. Pasirinktas reikšmingumo lygmuo lygus 0,05.

Rezultatai

Iš viso buvo analizuojami 86 pacientai, kurių am-žiaus vidurkis 49,21 m. ± 14,47 m. (nuo 20 iki 85 m.).

Moterų buvo 77 (89,5 proc.), vyrų – 9 (10,5 proc.). Moterų amžiaus vidurkis 47,65 ± 13,92 m. (nuo 20 iki 74 m.), vyrų – 62,56 ± 11,39 m. (nuo 48 iki 85 m.). Kadangi 5 pacientai nurodė nepageidaujamas re-akcijas į kelis vietinius anestetikus, tai iš viso yra 95 klinikiniai atvejai 85 moterims (89,5 proc.) ir 10 vyrų (10,5 proc.).

Laiko tarpas (mėn.) nuo reakcijos pasireiški-mo iki mėginių atlikimo buvo žinomas 81 pacien-tui (94,2  proc.), laiko vidurkis 87,07 ± 124,89 (nuo 1 mėn. iki 696 mėn.).

Dažniausiai nepageidaujamos reakcijos buvo greitosios. 22 (23,2 proc.) atvejais deklaruota aler-ginės reakcijos klinika, būdinga angioedemai, 39 (41,1 proc.) – anafilaksijai, 11 (11,6 proc.) – bronchų spazmui, 4 (4,2 proc.) – dilgėlinei; 14 (14,7 proc.) atvejų nurodytas lėtosioms reakcijoms būdingas makulopapulinis bėrimas, 5 atvejais pasireiškė ki-tos reakcijos (5,3 proc.) – parestezija, rinorėja, sil-pnumas (1 lentelė).

Iš vietinių anestetikų, sukėlusių nepageidau-jamas reakcijas, 62 (65,3 proc.) priklauso amidinių grupei, 19 (20,0 proc.) – esterinių vietinių aneste-tikų grupei. Dažniausias nepageidaujamas reakci-jas sukėlęs vietinis anestetikas buvo lidokainas  – 33 atvejai (34,7 proc.). Kiti reakcijas sukėlę vietiniai anestetikai buvo: 17 (17,9 proc.) atvejų novokai-nas, 15 (15,8  proc.) – artikainas su adrenalinu, 10 (10,5 proc.) – artikainas, po vieną atvejį – benzokai-nas, bupivakainas, mepivakainas, tetrakainas, tri-mekainas, lidokainas su triamcinolonu (kenalogas). 14 (14,7 proc.) pacientų negalėjo įvardyti reakciją sukėlusio vietinio anestetiko (1 lentelė).

28 (29,79 proc.) pacientams, be vietinių aneste-tikų, iš anamnezės žinomos reakcijos ir į kitų che-

1 lentelė. Klinikinės alerginių reakcijų formos ir jų sąsaja su anestetikų chemine struktūra

Anestetiko cheminė grupė

Alerginės reakcijos klinikaIš viso

Angioedema Anafilak-sija

Bronchų spazmas Dilgėlinė Makulopapuli-

nis bėrimas Kitos

Amidiniai VA 18 23 7 3 7 4 62

Esteriniai VA 3 8 2 0 6 0 19

Nežinomas VA 1 8 2 1 1 1 14

Iš viso 22 39 11 4 14 5 95

Alergija vietiniams anestetikams – mažai tikėtina nepageidaujama reakcija

Page 50: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5916)50

minių grupių vaistus: po 13 (13,83 proc.) pacientų pasireiškė nepageidaujama reakcija vartojant ne-steroidinius vaistus nuo uždegimo ir tiek pat varto-jant antibiotikus, dviem (2,13 proc.) – reakcija į jodo kontrastines medžiagas.

Nustatytas statistiškai patikimas ryšys tarp paciento nusakomos „alergijos“ amidiniams, es-teriniams vietiniams anestetikams ir esamos ne-pageidaujamos kitos cheminės grupės vaistų su-keltos reakcijos, kuri paciento ir šeimos gydytojo vertinta kaip „alerginė“. Tarp nealergiškų kitiems vaistams buvo 41 (93,2 proc.) pacientas, „alergiš-kas“ amidams, o tarp „alergiškų“ ir kitam vaistui –

17 (58,8 proc.) „alergiškų“ amidams, p<0,001. Tarp „alergiškų“ tik anestetikams 5 (11,1 proc.) buvo jautrūs esteriams, tarp „alergiškų“ kitiems vaistams tokių buvo 13 (46,4 proc.), p=0,001. Kadangi čia ly-gintos pacientų grupės, o 5 pacientai buvo „alergiš-ki“ keliems vietiniams anestetikams, todėl bendras pacientų skaičius yra mažesnis nei atvejų skaičius (1 pav.).

Nenustatyta statistiškai patikimo ryšio tarp įtartos alergijos amidams ir amžiaus bei tarp įtar-tos alergijos esteriams ir amžiaus: tarp jaunesnių nei 50 metų amžiaus pacientų 28 (84,8 proc.) buvo „alergiški“ amidams, tarp vyresnių nei 50 metų am-

1 pav. Ryšys tarp tik vietiniams anestetikams ir kelioms vaistų grupėms jautrių pacientų ir anestetiko cheminės struktūros

2 pav. Nepageidaujamos reakcijos į amidus ir esterius pagal pacientų amžių

41

17

5

13

0 10 20 30 40 50

Monosensibilizacijaaneste�kams

Jautrus keliomsvaistų grupėms

„Alergiškas“amidams„Alergiškas“esteriams

17 13

41 5

28

7

30

11

0 20 40 60 80

„Alergiški“amidams

„Alergiški“esteriams

<50

50+

28 30

7 11

T. Šimbelytė, V. Kvedarienė

Page 51: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

51(5917)

žiaus „alergiškų“ amidams buvo 30 (75,0 proc.), p= 0,300; tarp jaunesnių nei 50 metų amžiaus pacientų 7 (20,6 proc.) buvo „alergiški“ esteriams, o tarp vy-resnių nei 50 metų amžiaus „alergiškų“ esteriams buvo 11 (28,2 proc.), p = 0,451. Nenustatyta statis-tiškai patikimo ryšio tarp nepageidaujamų reakcijų formų ir reakciją sukėlusio VA grupės (amidų ir este-rių), p>0,05 (2 pav.).

Abiejose amžiaus grupėse dažniausiai dekla-ruotos greitosios alerginės reakcijos. Nenustatyta statistiškai patikimo skirtumo tarp amžiaus grupių ir klinikinių nepageidaujamų reakcijų, vadintų aler-ginėmis, formų (p>0,05).

teigiami peroraliniai mėginiai su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo. Vienam pacientui, kuriam iš anamnezės žinoma reakcija į novokainą (anafi-laksija) ir analginą (dilgėlinė), atliktas peroralinis provokacinis mėginys su analginu buvo teigiamas, pasireiškė greitoji reakcija – bronchų spazmas. Ki-tam pacientui, kuriam iš anamnezės žinoma reak-cija į lidokainą (makulopapulinis bėrimas) ir ibu-profeną (makulopapulinis bėrimas), atlikti odos mėginiai su lidokainu buvo neigiami, peroralinis provokacinis mėginys su ibuprofenu teigiamas, po mėginio išsivystė lėtoji reakcija – makulopapulinis bėrimas.

2 lentelė. Priklausomybė tarp klinikinės reakcijos formos ir amžiaus

AmžiusKlinikinės reakcijos

Iš visoAngioedema Anafilaksija Bronchų

spazmas Dilgėlinė Makulopapulinis bėrimas Kitos

<50 12 19 8 0 4 4 47

50+ 10 20 3 4 10 1 48

Iš viso 22 39 11 4 14 5 95

Siekiant patvirtinti alergiją vietiniams anesteti-kams, odos dūrio, įodiniai ir porvokacniai alerginiai mėginiai atlikti 71 pacientui (75,5 proc.), neatlikti 23 (24,5 proc.). Mėginiai atlikti 1 pacientui su bu-pivakainu (1,1  proc.), 70 su lidokainu (74,5 proc.). Visi mėginiai buvo neigiami, nepriklausomai nuo anamnezės duomenimis buvusios reakcijos, pa-ciento amžiaus ar jautrumo kitų grupių vaistams. Odos lopo mėginiai lėtosioms alerginėms reakci-joms nustatyti atlikti 3 pacientams (3,2 proc.): vie-nam su benzokainu, dviem su lidokainu, visi trys mėginiai neigiami.

Vienam (1,06 proc.) pacientui iš anamnezės ži-noma reakcija į tris vietinius anestetikus (artikainą, tetrakainą, novokainą), atlikti mėginiai su lidokai-nu neigiami. Devyniems (9,57 proc.) pacientams iš anamnezės žinoma reakcija į du vietinius anesteti-kus, iš jų 7 pacientams atlikti mėginiai su lidokai-nu (neigiami), vienam su lidokainu ir bupivakainu (neigiami), vienam pacientui mėginiai neatlikti. Pacientams, kartu su vietiniu anestetiku vartoju-siems kitus vaistus, atlikti provokaciniai mėginiai su tais vaistais. Dviem tiriamiesiems nustatyti

Tiriant pacientą, svarbu nustatyti galimą aler-giją ir į kitas kartu naudojamas medžiagas. Trims pacientams (3,19 proc.), anamnezės duomenimis, turėjusiems kontaktiniam alerginiam dermatitui bū-dingų reakcijų, atlikti odos lopo mėginiai su odon-tologinių (DS-1000), plaukų priežiūros (H-1000) cheminių junginių komplektais ir su lateksu. Vie-nam tiriamajam po 72 val. išryškėjo teigiama reak-cija (3+) į nikelio sulfatą.

Diskusija

Vietiniai anestetikai – vaistų grupė, sukelianti daug nepageidaujamų reakcijų, tačiau tikros alerginės reakcijos yra retenybė. Ligonį ištinkantis silpnumo ar galvos sukimosi, tremoro ar panikos priepuolis išgąsdina ir gydytoją, ir jį patį. Iki penkto dvidešim-tojo amžiaus dešimtmečio Lietuvoje, anestezijai dažniausiai naudojant novokainą, nepageidauja-mų reakcijų buvo labai daug. Kadangi ne specia-listai alergologai tikras alergines reakcijas ir vaisto sukeltas nepageidaujamas reakcijas dažnai sutapa-tina, žmonių, bijančių naudoti vietinius anestetikus

Alergija vietiniams anestetikams – mažai tikėtina nepageidaujama reakcija

Page 52: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5918)52

dėl alergijos, yra daug. Mūsų darbo tikslas – išaiš-kinti tikras alergines mūsų ligonių reakcijas, sąsajas tarp amžiaus, klinikinės formos ir vaisto struktūros bei galimo jautrumo kitiems vaistams.

Vietinių anestetikų molekulės struktūriškai yra skirstomos į tris dalis: lipofilinė (aromatinė) grupė, tarpinė jungianti grandinė ir hidrofilinė (amino) grupė. Priklausomai nuo tarpinės grandinės, vieti-niai anestetikai dažniausiai skirstomi į dvi pagrin-dines grupes: benzoinės rūgšties esterių dariniai (benzokainas, prokainas, tetraktinas, amilokainas, kokainas) ir amidų dariniai (bupivakainas, lidokai-nas, mepivakainas, prilokainas, artikainas, etidokai-nas). Dažniau naudojami amidiniai vietiniai aneste-tikai, rečiau – esteriniai [12].

Esteriai yra hidrolizuojami plazmoje esančių esterazių į tarpinį metabolitą – paraaminobenzoinę rūgštį (PABA), kuri yra žinomas alergenas ir siejama su didesniu alerginių reakcijų skaičiumi ir kryžmi-nėmis reakcijomis tarp šios grupės anestetikų bei su kitomis medžiagomis [7]. Dauguma pacientų gali būti turėję kontaktą su šiomis medžiagomis prieš gaudami pirmą vietinio anestetiko injekci-ją. Metilparabenai ir propilparabenai yra daugelio losjonų, kosmetikos priemonių, maisto produktų sudėtyje (pailgina jų galiojimo laiką), todėl gali būti kryžminė reakcija tarp jų ir PABA. Sulfonamidai yra struktūriniai PABA analogai (jie dažnai įeina į mais-to, vyno sudėtį galiojimo laikui pailginti). Ironiška, bet parabenai ir sulfitai kaip konservantai įeina tiek į esterinių, tiek į amidinių vietinių anestetikų sudėtį. Vienai mūsų pacientei, kuriai pasireiškė an-gioedema vartojant artikainą, atlikti odos mėginiai su lidokainu buvo neigiami, tačiau nustatytas tei-giamas odos lopo mėginys su nikelio sulfatu (3+). Literatūroje aprašoma lėtųjų reakcijų į nikelį, kurias sukelia adatos dūris [13]. Benzokaino gali būti sau-lės kremų, hemorojaus tepalų sudėtyje. Nustatyta, kad daugiau nei 5 proc. žmonių, turėjusių kontaktą su šiais produktais, odos mėginiai yra teigiami [4]. Be to, padidėjusį skaičių nepageidaujamų reakcijų į esterinius vietinius anestetikus gali lemti pakitusi fermentų funkcija, nes jie yra greitai metabolizuo-jami plazmoje esančių pseudocholinesterazių [2].

Amidinai nėra metabolizuojami į PABA meta-bolitą ir, manoma, sukelia mažiau alerginių reakcijų.

Amidiniai vietiniai anestetikai yra pernešami į ke-penis ir metabolizuojami mikrosominių fermentų, taigi susilpnėjusi kepenų funkcija gali lemti dažnes-nes nepageidaujamas reakcijas [2].

Kryžminis reaktyvumas galimas tarp esterinių arba tarp amidinių anestetikų grupės viduje, bet ne tarp skirtingų grupių [14].

Be to, alerginės reakcijos gali būti nulemtos kitų antigenų poveikio – antioksidantų (pvz., bi-sulfatai); antiseptikų (pvz., chlorheksidinas) ir kitų medžiagų. Viena iš dažniausių – lateksas, kurio tiek kontaktinių, tiek lakių dalelių yra odontologinėse ir operacinės patalpose (pirštinės ir kitos medicininės priemonės) [15]. Esant anafilaksinei reakcijai, kuri atsiranda ne vėliau nei per 15–30 min., rekomen-duojama atlikti latekso alergeno dūrio mėginius, o siekiant diferencijuoti alergiją vietiniams aneste-tikams nuo reakcijos, kuri atsiranda po 30 min. ir vėliau, – pradėti nuo lopo mėginio su lateksu [16]. Anafilaksines reakcijas gali sukelti ir nikelis (adatos), antibiotikai (tiek paviršiniai, ypač jei naudojami ant pažeistos odos, tiek sisteminiai), nesteroidiniai vais-tai nuo uždegimo [17, 18].

Klinikinės alerginės reakcijos sunkumas pri-klauso nuo išsiskyrusių mediatorių kiekio ir gali pasireikšti tiek lengvu kontaktiniu dermatitu, tiek anafilaksiniu šoku [5]. Mūsų tiriamoje grupėje buvo 75 (79,79 proc.) atvejai reakcijų, kurios galėjo būti priskirtos anafilaksinėms, imunoglobulino E nu-lemtoms, t. y. greitosioms, reakcijoms. IgE nulemtos greitosios alerginės reakcijos simptomai atsiranda per 1 val. po kontakto ir pasireiškia odos simpto-mais (dilgėline, niežuliu, angioedema), lydimais kvėpavimo (gerklų edema, bronchų spazmas), virš-kinimo (pykinimas, vėmimas), širdies ir kraujagyslių (tachikardija, hipotenzija) simptomų. Galima gyvy-bei grėsminga komplikacija – anafilaksinis šokas, kurį būtina gydyti skubiai ir agresyviai. Be to, gali būti ir greitųjų IgE nulemtų reakcijų lėtoji fazė, kuri išsivysto praėjus kelioms valandoms [19], todėl pri-valu ištirti ligonį dėl tikrosios alergijos. Nė vienam šios grupės ligoniui tikros alergijos anestetikams nenustatyta. Lėtosios alerginės reakcijos, medijuo-tos T limfocitų, išsivysto po 48 val., tačiau gali ir po 2 val., yra sukeltos tiesioginio vietinio anestetiko kontakto su oda ar gleivinėmis – lemia patinimus,

T. Šimbelytė, V. Kvedarienė

Page 53: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

53(5919)

lokalų dermatitą ar gleivinės infiltraciją kontakto vietoje. Ūmus alerginis kontaktinis dermatitas daž-niausiai pasireiškia kaip rausvas niežintis bėrimas, gali atsirasti pūslelių, pūslių, šlapiavimas. Pažeidi-mas apima tik tą vietą, kuri kontaktavo su medžia-ga. Patinimas gali būti kartu su dermatitu. Galimi gleivinės pažeidimai – pūslelės, nusilupimas. Pavie-niai atvejai minimi, kai tokios reakcijos išsivystė vie-tinio anestetiko suleidus po oda ar į pogleivį [19].

Mūsų tiriamoje grupėje 14 atvejų pasireiškė makulopapulinis bėrimas – lėtoji reakcija. Kaip ir greitųjų reakcijų grupėje, lėtųjų reakcijų grupėje alerginiai mėginiai buvo neigiami, t. y. alergiškų as-menų nebuvo.

Terminas „alergija vaistams“ turėtų būti vartoja-mas tik kai įrodyta imuninė kilmė. Alerginės reakcijos į vietinius anestetikus yra labai retos (<1 proc.) [2].

Pacientai, patiriantys bet kurios kilmės reakci-jas į vietinius anestetikus, dažnai jas įvardija kaip alergines, nors dažniausiai jas sukelia: intoksikacija (perdozavimas) – dėl intravaskulinės injekcijos ar greitos didelės vaisto dozės absorbcijos; vazokons-triktoriai; vazovagalinis refleksas; nerimas ar psi-chosomatinė reakcija [6].

Mūsų tiriamoje grupėje pasitaikė 5 atvejai (5,3 proc.), kai pacientai aiškiai nurodė ne alergijai būdingus požymius – parestezijas, hipertenziją, sil-pnumą, kuriuos tikėtinai sukėlė nerimas procedū-ros metu.

Visi kiti pacientai, kuriems alergija vietiniams anestetikams nepasitvirtino, turėjo nepageidau-jamas reakcijas, susijusias su šių vaistų vartojimu. Toksinės reakcijos priklauso nuo vaisto dozės, intra-vaskulinės injekcijos, paciento jautrumo, gretutinių ligų. Net terapinėmis dozėmis vartojami vietiniai anestetikai gali sukelti sistemines toksines reakcijas ir centrinės nervų sistemos stimuliaciją (pacientų jautrumas šioms reakcijoms skiriasi). Jautrūs pa-cientai gali jausti nerimą, tremorą, susijaudinimą ar net traukulius. Didelės dozės gali sukelti vazo-motorinį kolapsą – hipotenziją, apnėją, miokardo disfunkciją [4]. Vienas iš naujausių atstovų artikai-nas yra siejamas su išliekančiomis parestezijomis dėl nervo pažeidimo [21]. Mūsų tiriamoje grupėje buvo 25 (26,6 proc.) reakcijos vartojant artikainą (iš jų 15 – artikainą su adrenalinu): 8 atvejai angioede-

ma, 10 anafilaksija, 2 bronchų spazmas, 2 dilgėlinė, 3 kitos reakcijos. Intravaskulinė vietinių anestetikų injekcija galvos ar kaklo srityje gali gerokai dažniau sukelti nepageidaujamų toksinių reakcijų (dažniau-siai pasireiškia kardiovaskuliniais simptomais – pal-pitacija, aritmijos, tachikardija, hipotenzija ar hi-pertenzija) nei injekcija kitose srityse [4]. Miokardo ligos gali sumažinti vietinių anestetikų toleravimą, ir tai lemia nepageidaujamų reakcijų dažnio pa-didėjimą. Kitos susijusios ligos – kepenų, inkstų, skydliaukės, cukrinis diabetas – gali pakeisti vaisto toleravimą, farmakokinetiką, pasiskirstymą [20]. To-dėl vietinius anestetikus blogiau toleruoja vyresni žmonės, kurie ir atitiko mūsų tiriamųjų amžiaus grupę (vidurkis – 49,31 m.).

Epinefrinas / adrenalinas dažnai įeina į vietinių anestetikų sudėtį, nes sukeldamas vazokonstrikciją sumažina kraujavimą, sustiprina vietinės aneste-zijos poveikį ir pailgina veikimą, leidžia sumažinti vietinio anestetiko dozę, nes sumažėja sisteminė vaisto absorbcija. Epinefrino kiekis šiuose prepara-tuose yra per mažas, kad sukeltų sistemines reak-cijas daugumai žmonių [4]. Tačiau pacientai, turin-tys gretutinių ligų (pvz., skydliaukės), yra jautresni epinefrinui [2]. Odontologijoje naudojamų vietinių anestetikų tirpalų sudėtyje būna didesnė epinefri-no koncentracija, todėl dažniau galimi jo sukeliami nepageidaujami poveikiai [20]. Be to, epinefrino turinčių tirpalų injekcija į gausiai vaskuliarizuotą gleivinę dažnai lemia širdies ir kraujagyslių simpto-mus (hipertenzija dėl vazokonstrikcijos) [4]. Tokius simptomus turėjo vienas mūsų tirtas ligonis. Deja, pacientai dažnai negali pasakyti, ar naudotas vieti-nis anestetikas buvo su epinefrinu [2], taip buvo ir mūsų tirtoje grupėje.

Vazovagalinė sinkopė dažnai siejama su bra-dikardija ir išbalimu, o anafilaksijai labiau būdinga tachikardija, paraudimas. Dėl skausmo išsiskyrus katecholaminams gali pasireikšti simpatinės nervų sistemos stimuliacijos simptomai – tachikardija, hi-pertenzija, nerimas, palpitacija [2]. Mūsų tiriamoje grupėje pasitaikė dvi tokio pobūdžio reakcijos.

Pacientai dažnai nerimauja prieš minimalias chirurgines ar odontologines intervencijas, kurioms naudojami vietiniai anestetikai [4]. Psichologinis stresas gali lemti tokius simptomus kaip hiperven-

Alergija vietiniams anestetikams – mažai tikėtina nepageidaujama reakcija

Page 54: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5920)54

tiliacija, parestezijos, silpnumas, galvos svaigimas, alpimas, palpitacija, tachikardija, pykinimas, vėmi-mas, prakaitavimas [2]. Daugiau nei 6 proc. pacien-tų labai bijo adatų [4]. Mūsų tiriamoje grupėje buvo dvi tokio pobūdžio reakcijos.

Kadangi vietinių anestetikų molekulinis svoris yra mažas, galimi ir neigiami odos mėginiai, nors pacientas ir alergiškas vietiniam anestetikui [17], be to, sensibilizacija vaistui ilgainiui mažėja, todėl atliekant testus po daugelio metų mėginiai gali būti neigiami [22]. Rekomenduojama atlikti alergi-nius provokacinius mėginius su vaistais iki 6 mėn. po buvusios reakcijos, juos pratęsti stebint specia-lizuotam personalui, atliekant provokacinius mė-ginius iki vaisto terapinės dozės [23]. Ieškoma spe-cifinių IgE vietiniams anestetikams, tačiau tyrimo specifiškumas ir jautrumas nėra pakankamas, to-dėl klinikinėje praktikoje specifiniai IgE vietiniams anestetikams nerekomenduojami [3]. Tiriant aler-gijos vietiniams anestetikams tikimybę, pasireiš-

kus į anafilaksiją panašiai reakcijai reikėtų nustatyti triptazės kiekį kraujyje, kas patvirtintų anafilaksiją. Būtini kartotiniai serumo triptazės (išsiskiria degra-nuliuojant putliosioms ląstelėms) kiekio matavimai iki 2 val. po įtariamos alerginės reakcijos ir kitą parą. Esant alergijai vietiniams anestetikams, triptazės kiekis būna padidėjęs [3, 24]. Laboratoriniai tyrimai būtų naudingi diagnozuojant alergines reakcijas į vietinius anestetikus, tačiau vis dar nėra sukurtų patikimų testų.

Nors odontologinėms ir chirurginėms inter-vencijoms naudojant vietinius anestetikus įvyksta daugybė nepageidaujamų reakcijų, tikros alerginės reakcijos į šios grupės vaistus mažai tikėtinos. Sie-kiant patikslinti alerginę kilmę ir tikros anafilaksijos riziką, ypač jei klinikinė reakcijos forma būdinga generalizuotoms, sunkioms alerginėms reakcijoms, būtina alergologiškai ištirti ligonį atliekant provo-kacinius mėginius ir įsitikinant, kad toliau vartoti vaistus yra saugu.

ALLERGY TO LOCAL ANESTHETICS – LOW LIKELIHOOD OF ADVERSE REACTION

Toma Šimbelytė1, Violeta Kvedarienė2, 3 1Vilnius University Medical Faculty, 2Vilnius University Clinic of Infectology, Chest Diseases, Dermatovenerology and Allergology, 3Vilnius University Hospital Santariškių klinikos, Center of Pulmonology and Allergology, Vilnius, Lithuania

Abstract. Adverse reactions induced by local anesthetics are quite frequent, but true immune mediated allergic reactions are extremely rare. The aim of this study was to investigate frequency of allergy to local anesthetics in patients with clinical histories of adverse reactions to this kind of drugs. We retrospectively investigated medical records of patients referred by General Practice doctors with adverse reactions to local anesthetics. Patients enrolled by allergist at Vilnius university hos-pital Santariškių klinikos at the period 2003–2014. After investigation of clinical histories according ENDA questionnaire, to conform allergy to local anaesthetic skin provocation tests were performed. Patients were divided to groups according culprit anaesthetic chemical structure and single or multidrug allergy. In total 86 adults with 95 clinical histories have been investigated, mean age was 49.21 ± 14.47 years. The median time delay between clinical reaction and provocation test was 87.07 ± 124.89 months. In our study, adverse reactions to local anesthetics were more common among females than males, also among middle age patients. In patient‘s clinical hystory immediate type reactions dominate with 39 (41.1 %) cases of anaphylaxis, 22 (23.2 %) cases of angioedema, 11 (11.6 %) bronchospasm. 14 (14.7 %) cases of non immediate reactions pre-sented as maculopapular rash were reported. 62 (65.3 %) cases of culprit anesthetic belong to the amide’s group. 28 (29.79 %) patients declared multidrug allergy. Patients who declared only adverse drug reactions to local anesthetics had more frequent reactions to amids than multidrug allergic patients, 41(93.20 %) vs 17 (58.8 %) (p<0.001). In the ester group local anaesthetic, the multidrug adverse reactions were reported in 13 (46.4 perc.) and only by 5 (11.1 perc.) patients with single allergy history (p=0.001). There wasn’t statistically significant relationship between adverse reactions and local anesthetics chemical struc-ture (amides or esters) (p>0.05). Skin provocation tests were performed to 71(75.5%) patients. Patch tests were performed to 3(3.2 %) patients with delayed allergic reactions in clinical history. All skin prick and intradermal tests to local anesthetics were negative. Results were not depended of severity of clinical history or of culprit drug. In conclusion, despite frequent suspition of allergy to local anesthetics, true allergic reactions were not identifyed in our study. Results of provocation tests were nega-tive and not depended of chemical structure, clinical history or single/multidrug sensitivities.

Key words: local anesthetics, allergy, diagnostics, intradermal tests, drug provocation tests.

T. Šimbelytė, V. Kvedarienė

Page 55: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

55(5921)

LITERATŪRA

1. Gonzalez-Delgado P, Anton R, Soriano V, et al. Cross-reactivity among amide-type local anesthetics in a case of al-lergy to mepivacaine. J Investig Allergol Clin Immunol 2006; 16 (5): 311–13.

2. Batinac T, Sotosek Tokmadzic V, Peharda V, Brajac I. Adverse reactions and alleged allergy to local anesthetics: Analysis of 331 patients. J Dermatol 2013; 40: 522–27.

3. Bhole MV, Manson AL, Seneviratne SL, Misbah SA. IgE-mediated allergy to local anaesthetics: separating fact from per-ception: a UK perspective. Brit J Anaest 2012; 108 (6): 903–11.

4. Brendan T. Finucane. Allergies to local anesthetics – the real truth. Can J Aesth 2003; 50 (9): 869–74.

5. Kvedarienė V, Bencherioua AM, Bousquet J, Demoly P. Medikamentinės alergijos skriningo klausimynas, pritaikytas Europos šalims. Vaikų pulmonologija ir alergologija 2001; 4 (1–2): 1197–210.

6. Berkun Y, Ben-Zvi A, Levy Y, et al. Evaluation of adverse reactions to local anesthetics: experience with 236 patients. Ann Allergy Asthma Immunol 2003; 91: 342–45.

7. Thyssen JP, Menné T, Elberling J, et al. Hypersensitiv-ity to local anaesthetics – update and proposal of evaluation algorithm. Contact Dermatitis 2008; 59: 69–78.

8. Harboe T, Gutorrmsen AB, Aarebrot S, et al. Suspected allergy to local anaesthetics: follow-up in 135 cases. Acta An-aesthesiol Scand 2010; 54: 536–42.

9. Buterlevičiūtė N, Rudzevičienė O, Kvedarienė V. Padidėjęs vaikų jautrumas vietiniams anestetikams. Vaikų pul-monologija ir alergologija 2012; 15 (1): 102–109.

10. De Groot AC, Frosch PJ. Patch test concentrations and vehicles for testing contact allergens. In: Contact Dermatitis. Springer, Berlin 2006; 907.

11. Brinca A, Cabral R and Goncalo M. Contact allergy to local anaesthetics value of patch testing with a caine mix in the baseline series. Contact Dermatitis 2012; 68: 156–62.

12. McLure HA, Rubin AP. Review of local anaesthetic agents. Minerva Anestesiol 2005; 71: 59–74.

13. Corazza M, Maranini C, Aleotti A, Virgili A. Nickel con-tact dermatitis due to the needle of an infusion pump, con-firmed by microanalysis. Contact Dermatitis 1998; 39 (3): 144.

14. Calderon AL, Diot N, Benatir F, et al. Immediate aller-gic cross-reactivity to levobupivacaine and ropivacaine. Anaes-thesia 2013; 68: 203.

15. Larese Filon F, Bochdanovits L, Capuzzo C, et al. Ten years incidence of natural rubber latex sensitization and symp-toms in a prospective cohort of health care workers using non-

powdered latex gloves 2000–2009. Int Arch Occup Environ Health 2014; 87 (5): 463–69.

16. Palosuo T, Antoniadou I, Gottrup F, Phillips P. Latex Medical Gloves: Time for a Reappraisal. Int Arch Allergy Immu-nol 2011; 156: 234–46.

17. Tomoyasu1 Y, Mukae K, Suda M, et al. Allergic Reac-tions to Local Anesthetics in Dental Patients: Analysis of Intra-cutaneous and Challenge Tests. The Open Dentistry Journal 2011; 5: 146–49.

18. Mouton-Faivrea C, Laxenaire MC, Mertes PM. Réali-sation pratique du bilan allergologique cutané à visée anes-thésique, dans le respect des recommandations pour la pra-tique clinique: qui tester, quoi tester, comment tester? Revue française d’allergologie et d’immunologie clinique 2003; 43: 281–288.

19. Grzanka A, Misiołek H, Filipowska A, et al. Adverse ef-fects of local anaesthetics – allergy, toxic reactions or hyper-sensitivity. Anaesthesiology Intensive Therapy 2010; 42 (4): 175–78.

20. Lukawska J, Rosario Caballero M, Tsabouri M, Dugue P. Hypersensitivity to local anesthetics – 6 facts and 7 myths. Clin Immunol Curr Allergy 2009; 22 (3): 117–20.

21. Wells JP, Beckett H. Articaine hydrochloride: a safe al-ternative to lignocaine? Dent Update 2008; 35: 253.

22. Barbaud A, Goncalo M, Bruynzeel D, Bircher A. Guide-lines for performing skin tests with drugs in the investigation of cutaneous adverse drug reactions. Contact Derm 2001; 45: 321–28.

23. Mertes PM, Malinovsky JM, Jouffroy L, and the Work-ing Group of the SFAR and SFA and W Aberer I Terreehorst, K Brockow, P Demoly, for ENDA and the EAACI Interest Group on Drug Allergy. Reducing the Risk of Anaphylaxis During Anes-thesia: 2011 Updated Guidelines for Clinical Practice. J Investig Allergol Clin Immunol 2011; 21 (6): 442–53.

24. Vaitėnas G, Bagdonaitė L, Kvedarienė V. Serumo triptazė – anafilaksijos ir mastocitozės žymuo (žvalgomasis ty-rimas). Laboratorinė medicina 2013; 15 (1): 45–49.

Dėkojame Vilniaus universiteto ligoninės Santariškų klini-kos Pulmonologijos ir alergologijos skyriaus gydytojams ir rezidentams, padėjusiems klinikiniame darbe ir pildant ENDA klausimyną, Vilniaus universiteto Medicinos fakul-teto rezidentėms Olesiai Gaidėj ir Gabijai Didžiokaitei už pagalbą suvedant duomenis, taip pat statistikos specialis-tei Romai Puronaitei, padėjusiai apdoroti duomenis.

Adresas: Dr. Violeta Kvedarienė Pulmonologijos ir alergologijos centras, Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikosSantariškių g. 2, LT-08661 VilniusTel. + 370 699 08817El. paštas: [email protected]

Gautas: 2015-02-16Priimtas spaudai: 2015-10-22

Alergija vietiniams anestetikams – mažai tikėtina nepageidaujama reakcija

Page 56: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5922)56 ISSN 1392–5261. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 (5922–5929)

Šiuolaikinis požiūris į bendrojo imunoglobulino E reikšmę diagnozuojant alergines ligasNeringa Buterlevičiūtė1,2, Viktorija Paltarackienė3, Vilma Marčiukaitienė2, Saulius Cirtautas2, Odilija Rudzevičienė1,2 1Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika, 2Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialas, 3 Klaipėdos universitetinė ligoninė

Santrauka. Imunoglobulinas E yra vienas iš penkių imunoglobulinų, kurio gamyba ir bendrojo IgE kiekis krau-jo serume yra nulemtas genetinių veiksnių. Imunoglobulinas E svarbus imuniniam atsakui į parazitines ligas, ypač sukeltas helmintų ir pirmuonių, bei alerginių ligų patogenezėje. Padidėjęs imunoglobulino E kiekis būdingas alergi-nėms, parazitinėms, kai kurioms virusinėms infekcijoms bei kai kurioms imunodeficito būklėms bei uždegimo sukel-toms (autoimuninėms) ligoms. Darbo tikslas buvo įvertinti, kaip dažnai vaikams, sergantiems įvairiomis alerginėmis ligomis, bendrojo IgE kiekis būna normalus, bei normalaus bendrojo IgE dažnį vaikams, kuriems nustatytas padidėjęs specifinių IgE kiekis. Išnagrinėjome 134 vaikų (78 berniukų, 56 mergaičių), gydytų Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo, Vaikų pulmonologijos ir alergologijos centre, ligos istorijas. Dauguma pacientų (45 proc.) sirgo tik atopiniu dermatitu, 14,8 proc. – atopiniu dermatitu kartu su alerginiu rinitu ir (ar) bronchų astma, likusieji – maisto sukeltu dermatitu, bronchų astma bei kitomis ligomis. Normalus bendrojo imunoglobulino E kie-kis buvo nustatytas 40,3 proc. pacientų. Normalus bendrojo imunoglobulino E kiekis statistiškai reikšmingai dažniau buvo vaikams, sergantiesiems vien atopiniu dermatitu (47,5 proc.) nei atopiniu dermatitu su gretutinėmis alerginėmis ligomis (10,5  proc.) (p=0,004), bei vaikams, sergantiems maisto sukeltu dermatitu (78,6 proc.) nei atopiniu derma-titu (p=0,04). 14 proc. vaikų, kuriems nustatytos padidėjusios specifinių imunoglobulinų E koncentracijos, bendrojo imunoglobulino E kiekis rastas normalus. Bendrojo IgE kiekis nėra tikslus metodas alerginėms ligoms diagnozuoti. Normalus bendrojo imunoglobulino E kiekis neatmeta alerginės ligos galimybės, o padidėjęs gali būti nustatomas ir nealergiškiems žmonėms, todėl pirmiausia reikėtų vertinti klinikinius simptomus.

Reikšminiai žodžiai: imunoglobulinas E, alergija, diagnostika, atopinis dermatitas, vaikai.

Santrumpos: IgE – imunoglobulinas E, sIgE – alergenui specifiškas imunoglobulinas E, AD – atopinis dermatitis, AR – alerginis rinitas, BA – bronchų astma.

Diagnozuojant alergines ligas renkama anamnezė, atliekama objektyvi apžiūra, odos (dūrio, įodiniai ir lopo) mėginiai bei laboratoriniai tyrimai. Iš la-boratorinių tyrimų alerginėms ligoms diagnozuoti nustatomas bendrojo ir specifinių IgE (imunoglo-bulino E) kiekis. Specifinių IgE alergenams radimas padeda įvertinti, kam pacientas yra įsijautrinęs. Dažnai klinikinėje praktikoje nustačius padidėjusį bendrojo IgE kiekį pacientas įvardijamas kaip aler-giškas. Tačiau ar iš tiesų bendrojo IgE kiekis reikš-mingas alerginių ligų diagnostikai?

Imunoglobulinas E

IgE – vienas iš penkių imunoglobulinų (kiti imuno-globulinai – IgA, IgM, IgG, IgD). Jo koncentracija

kraujo serume yra mažiausia iš visų imunoglobuli-nų ir sudaro 0,01 proc. kraujo serume. Pusinis elimi-nacijos periodas taip pat trumpiausias – 2 dienos, tačiau, kai IgE prisijungia prie putliųjų ląstelių, dėl didelio afiniškumo sąveikos IgE pusinis eliminacijos periodas gali pailgėti iki 2 savaičių.

Kaip ir kiti imunoglobulinai, IgE sudarytas iš dviejų lengvųjų ir dviejų sunkiųjų grandinių. IgE yra monomeras, jo sudėtyje yra keturi pastovūs (C) re-gionai ir tuo jis skiriasi nuo kitų Ig, kurie turi tik tris pastovius regionus. Dėl šio papildomo pastovaus regiono IgE molekulinė masė yra didesnė – 190 kDa.

IgE gamina plazminės ląstelės. IgE gamyba ir bendrojo IgE kiekis kraujo serume yra nulemtas ge-netinių veiksnių. Jo gamybai svarbūs citokinai (IL-4, IL-13) bei T ir B limfocitų sąveika. Antigenui specifi-

Page 57: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

57(5923)

nių IgE sintezė pirmiausia vyksta gleivinių limfinia-me audinyje ir didžiausi jo kiekiai susidaro tonzilėse ir adenoiduose. Susintetinti nauji IgE per audinius difunduoja ir patenka į kraujotaką. Yra įrodymų, kad antigenui specifiniai IgE gali būti gaminami tik vietiškai gleivinėje, pavyzdžiui, nosies gleivinėje. Tai vadinama entopija (pvz., vietinio alerginio rinito atveju). Taip pat nedideli kiekiai plazminių ląstelių, gaminančių IgE, ir atminties B limfocitų gali būti kaulų čiulpuose bei blužnyje.

IgE veikia per savo receptorius, kurie būna di-delio ir mažo afiniteto. IgE receptorių kiekį didina cirkuliuojantis IgE, taigi receptorių kiekis priklau-so nuo IgE kiekio. Didelio afiniteto receptorius yra Fc-epsilon-RI. Tetramerinės formos Fc-epsilon-RI receptoriai yra ant putliųjų ląstelių ir bazofilų pa-viršiaus. Prie receptorių prisijungia įvairaus speci-fiškumo IgE molekulės. Patekus alergenui ir prisi-jungus prie IgE, receptoriai grupuojasi ant ląstelių paviršiaus, kryžmiškai susijungia ir tai lemia ląstelių

1 lentelė. Ligos ir būklės, kurioms būdingas padidėjęs bendrojo IgE kiekis [3, 4]

Infekcinės ligos

ParazitinėsAskaridozėŠistosomatozėStrongoloidozė

ŽIV infekcijaMycobacterium tuberculosis infekcijaCitomegaloviruso infekcijaEpštein–Baro viruso infekcijaKandidozė

Atopinės ir alerginės ligos

Bronchopulmoninė aspergiliozėAtopinis dermatitasAlerginė bronchų astmaAlerginis rinitasMaisto alergijaEozinofilinis ezofagitasDilgėlinėAlergija vaistams

Imunodefici-to būklės

Hiper-IgE sindromasWiskotto–Aldricho sindromasNethertono sindromasIPEX (imuninis sutrikimas, poliendokrinopatija, enteropatija, su X chromosoma susijęs sindromas)Omeno sindromasAtipinis DiGeorge’o sindromas

Piktybinės ligos

IgE mielomaHodgkino limfoma

Autoimuni-nės ligos

Eozinofilinė granulomatozė su poliangitu (Churgo–Strauss sindromas)Kawasaki ligaKimuros liga

Kitos priežastys

RūkymasCistinė fibrozėNefrozinis sindromasKaulų čiulpų transplantacija ir transplantato prieš šeimininką ligaPūslinis pemfigoidasDyzelinio kuro išmetamosios dujos ir benzolas aplinkos oreNežinomos priežastys

Šiuolaikinis požiūris į bendrojo imunoglobulino E reikšmę diagnozuojant alergines ligas

Page 58: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5924)58

aktyvaciją, granulių degranuliaciją bei citokinų, leu-kotrienų bei prostaglandinų gamybą ir išskyrimą. Trimerinės formos Fc-epsilon-RI yra ekspresuojami ant Langerhanso, dendritinių ląstelių, monocitų pa-viršiaus. Jie svarbūs antigenui pristatyti bei pateikti (iš audinių į periferinius limfmazgius bei imuniniam atsakui sukelti).

Mažo afiniteto receptoriai Fc-epsilon-RII (CD23) yra ant daugelio ląstelių paviršiaus. CD23a yra tik ant B limficitų, CD23b – ant T limfocitų, B limfocitų, dendritinių ląstelių, monocitų, makrofagų, neutro-filų, eozinofilų, žarnyno epitelinių ląstelių, trombo-citų paviršiaus.

IgE svarbus imuniniam atsakui į parazitines li-gas, ypač sukeltas helmintų ir pirmuonių. Manoma, kad jis neturi didelės reikšmės imuniniam atsakui į bakterijas, nes neaktyvuoja komplemento ir neda-lyvauja opsonizacijoje. Taip pat IgE svarbus alergi-nių ligų patogenezėje (putliųjų ląstelių, bazofilų aktyvacijai, antigenų pateikimui) [1, 2].

Bendrojo IgE kiekis dažniausiai matuojamas imunofermentinės analizės būdu (daugiasluoksnė „sumuštinio“ tipo imunofermentinė analizė), spe-cifiniai IgE – RAST (radioimuniniu metodu (retai)), imunofermentiniu metodu, imunofluorescencine analize, imunoblotu.

Normalus bendrojo IgE kiekis – 0–100 IU/ml. Norma priklauso ir nuo amžiaus: nuo gimimo iki 15–16 metų amžiaus IgE kiekis didėja, vėliau prade-da mažėti. IgE placentos barjero nepereina, o moti-nos piene IgE kiekis yra labai nedidelis.

Sumažėjęs IgE kiekis nėra reikšmingas, gali būti kartu su kitų Ig klasių sumažėjimu. Padidėjęs IgE kiekis būdingas alerginėms, parazitinėms, kai kurioms virusinėms infekcijoms bei kai kurioms imunodeficito būklėms, uždegimo sukeltoms (au-toimuninėms) ligoms (1 lentelė). Vakarietiško gyve-

nimo būdo šalyse dažniausia bendrojo IgE padidė-jimo priežastis yra alerginės ligos, o besivystančiose šalyse pirmauja parazitinės infekcijos [3, 4].

Mūsų darbo tikslas buvo įvertinti, kaip dažnai vaikams, sergantiems įvairiomis alerginėmis ligo-mis, bendrojo IgE kiekis būna normalus, bei norma-laus bendrojo IgE dažnį vaikams, kuriems nustaty-tas padidėjęs specifinių IgE kiekis.

Tyrimo medžiaga ir metodai

Retrospektyviai analizavome 2010 m. Vaikų ligo-ninėje, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale, Vaikų pulmonologijos ir alergologi-jos centre gydytų vaikų medicininę dokumentaci-ją. Į tyrimą įtraukėme vaikus, kuriems buvo atlikti bendrojo ir specifinių IgE kiekio kraujyje tyrimai. Iš viso nagrinėjome 134 (78 berniukų, 56 mergaičių) vaikų gydymo stacionare ligos istorijas, rinkome duomenis apie vaiko amžių, lytį, diagnozę, ben-drojo ir specifinių IgE kiekį kraujyje. Tiriamųjų vidu-tinis amžius buvo 40,8 ± 45,7 mėn. Dauguma pa-cientų (45 proc.) sirgo tik atopiniu dermatitu (AD), 14,8 proc. – AD kartu su alerginiu rinitu (AR) ir (ar) bronchų astma (BA), likusieji – maisto sukeltu der-matitu, BA bei kitomis ligomis (1 pav.). Kadangi AR, dilgėlinės ar kitų ligų buvo pavieniai atvejai, toliau nagrinėjome tik vaikus, sergančius AD, AD su gre-tutinėmis alerginėmis ligomis (AR, BA), bei vaikus, kuriems diagnozuotas maisto sukeltas dermatitas. Bendrojo ir alergenui specifinių IgE kiekis buvo nu-statytas naudojant ImmunoCap (Phadia, Švedija) diagnostinę sistemą. Bendrojo IgE reikšmės lygin-tos su normomis pagal amžių (2 lentelė).

Tyrimų duomenys buvo analizuoti naudojant kompiuterinės SPSS 14.0 versijos statistinį duo-menų analizės paketą bei Excel duomenų analizės

2 lentelė. Bendrojo IgE normos pagal amžių [12]

Amžius Norma (IU/ml)Naujagimiai 0–1,51–12 mėn. 0–152–5 m. 0–606–9 m. 0–9010–15 m. 0–200Suaugusieji 0–100

N. Buterlevičiūtė, V. Paltarackienė, V. Marčiukaitienė, S. Cirtautas, O. Rudzevičienė

Page 59: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

59(5925)

paketą. Kiekybiniai duomenys aprašyti vidurkiu bei standartiniu nuokrypiu, kokybiniai – dažniu abso-liučiaisiais skaičiais ir procentine išraiška. Statistinis duomenų reikšmingumas tikrintas pagal χ2 kriteri-jų bei statistinį reikšmingumą. Požymių, analizuoja-mų kito rodiklio atžvilgiu, skirtumai laikyti statistiš-kai reikšmingais, kai reikšmingumo lygmuo p<0,05.

Rezultatai

Normalus bendrojo IgE kiekis buvo nustatytas 54 (40,3 proc.) pacientams. Vertinant pagal dia-gnozes, normalus bendrojo IgE kiekis nustatytas 29 (47,5  proc.) vaikams, sergantiesiems tik AD,

2 (10,5 proc.) vaikams, sergantiems AD su gretuti-nėmis alerginėmis ligomis (AR, BA), ir 11 (78,6 proc.) vaikų, sergančių maisto sukeltu dermatitu (2 pav.). Normalus bendrojo IgE kiekis buvo statistiškai reikšmingai dažnesnis vien AD sergantiems vai-kams nei vaikams, sergantiems AD su gretutinėmis alerginėmis ligomis (p=0,004) (3 pav.). Taip pat nor-malus bendrojo IgE buvo dažnesnis pacientams, sergantiems maisto sukeltu dermatitu, nei AD pa-cientams (p=0,04) (4 pav.).

Padidėjęs specifinių IgE kiekis nustatytas 56 (42,5 proc.) pacientams. Iš vaikų, kuriems rastos pa-didėjusios specifinių IgE koncentracijos, normalų bendrąjį IgE turėjo 8 (14 proc.).

1 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal diagnozes

45,5

3,0

9,0

4,5 5,23,0

6,7

1,5

10,4 11,2

52,5

47,5

89,5

10,5

78,6

21,4

Atopinis dermatitas su gretutinėmis alerginėmis

ligomis

2 pav. Normalaus bendrojo IgE kiekio dažnis vaikams, sergantiems alergi-nėmis ligomis

Šiuolaikinis požiūris į bendrojo imunoglobulino E reikšmę diagnozuojant alergines ligas

Page 60: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5926)60

Rezultatų aptarimas

Padidėjęs bendrojo IgE kiekis būdingas atopinėmis ligomis sergantiems vaikams, iš kurių didžiausią bendrojo IgE kiekį linkę turėti tie, kurie serga AD, po jų eina tie, kurie serga alergine BA, nuolatiniu bei sezoniniu alerginiu rinitu [2]. Tačiau trečdalis pacientų, sergančių AD, nėra alergiški. Tai reiškia, kad jie neserga kitomis alerginėmis ligomis, jų odos mėginiai su maisto ir įkvepiamaisiais alergenais yra neigiami, o bendrojo IgE kiekis normalus [5]. Mūsų tyrime normalų bendrojo IgE kiekį turėjo beveik pusė sergančiųjų AD, o iš pacientų, sergančių ne tik AD, bet ir gretutinėmis alerginėmis ligomis (AR,

BA), normalus bendrojo IgE kiekis nustatytas tik 10 proc. vaikų.

Bendrojo IgE kiekis sergant AD yra susijęs su li-gos sunkumu. Literatūros duomenimis, 80–85 proc. AD pacientų, nustatomas padidėjęs bendrojo IgE kiekis, tačiau ryšys tarp padidėjusio bendrojo IgE kiekio ir ligos patogenezės yra neaiškus [6].

Vaikai ir suaugusieji, sergantys BA, taip pat lin-kę turėti didesnį bendrojo IgE kiekį nei nesergantys BA, tačiau nėra tikslios bendrojo IgE reikšmės, kuri išskirtų šias dvi grupes [7]. Nealergiški pacientai, kuriems nustatomas padidėjęs bendrojo IgE kiekis, labiau linkę sirgti BA nei turintys normalų bendrą-jį IgE. Vokietijoje atlikto tyrimo duomenimis, rizika

3 pav. Normalaus bendrojo IgE kiekio dažnis vaikams, sergantiems atopiniu dermatitu ir atopiniu dermatitu su gretutinėmis alerginėmis ligomis

4 pav. Normalaus bendrojo IgE kiekio dažnis vaikams, sergantiems atopi-niu dermatitu ir maisto sukeltu dermatitu

52,5

Atopinis dermatitas su gretutinėmis alerginėmis

ligomis

47,5

10,5

89,5

p = 0,004

p = 0,004

47,552,5

78,6

21,4

N. Buterlevičiūtė, V. Paltarackienė, V. Marčiukaitienė, S. Cirtautas, O. Rudzevičienė

Page 61: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

61(5927)

susirgti BA buvo 5 kartus didesnė nealergiškiems pacientams, kurių bendrasis IgE buvo >150 U/ml [3]. Be to, bendrojo IgE kiekis koreliavo su BA sunku-mu bei spirometrijos rodikliais (FEV1, FVC, FEF25–75) [3]. Mūsų tyrimo duomenimis, BA buvo tik pavieniai atvejai, todėl tik BA sergančių vaikų bendrojo IgE kiekis nenagrinėtas.

Tiriant dėl maisto alergijos, bendrojo IgE kiekis taip pat neturėtų būti atliekamas maisto alergijai diagnozuoti. Maisto alergiją padeda diagnozuo-ti odos dūrio, dūrio-dūrio mėginiai, specifinių IgE koncentracija kraujyje, o aukso standartas yra pro-vokacinis peroralinis mėginys [8, 9]. Į mūsų tyrimą buvo įtraukti vaikai, kuriems buvo diagnozuotas maisto sukeltas dermatitas, t.  y. buvo įtartas kon-kretus maisto produktas, galintis sukelti bėrimus, tačiau sensibilizacijos atliekant ODM bei sIgE krau-jyje nenustatyta.

Bendrojo IgE tyrimas nėra tikslus metodas aler-ginėms ligoms diagnozuoti. Normalus bendrojo IgE kiekis neatmeta alerginės ligos buvimo, o padi-dėjęs kiekis gali būti nustatomas ir nealergiškiems žmonėms. Taip yra todėl, kad bendrojo IgE kiekis susideda iš alergenui specifiško IgE ir nežinomo specifiškumo IgE. Kai kurie asmenys, nesergantys jokiomis alerginėmis ligomis, gali turėti didesnį nei nustatyta norma bendrojo IgE kiekį dėl didelio kie-kio nežinomo specifiškumo IgE, o kai kuriems aler-giškiems asmenims bendrojo IgE kiekis gali būti normalus ar žemas dėl mažo nežinomo specifišku-mo IgE kiekio [10, 11].

Daugiacentris alergijos tyrimas, atliktas Vokieti-joje ir nagrinėjęs gimimo kohortą iki 13 metų am-žiaus (iš viso įtraukti 357 vaikai), parodė, kad daugu-mai vaikų iki 5 metų amžiaus bendrojo ir specifinių IgE kiekis buvo mažai susijęs ir sąsaja tapo akivaizdi tik 5 metų ir vyresniems vaikams. Šiame tyrime pri-eita prie išvados, jog bendrojo IgE kitimas yra ver-

tingesnis dydis nei vieną kartą nustatytas bendrojo IgE kiekis [11].

Kitame tyrime, kuris retrospektyviai nagrinėjo iki 16 metų vaikus, kuriems buvo imtas kraujas ty-rimui dėl alergijos, prieita prie išvados, kad esant aiškiems klinikinės alergijos simptomams reikėtų tirti specifinių IgE koncentraciją kraujyje nepriklau-somai nuo bendrojo IgE kiekio. O jei simptomai ne-specifiniai ir bendrasis IgE yra <10 kU/l, specifinių IgE nustatyti nereikėtų [10].

Šiuolaikinėse alerginių ligų diagnostikos ir gy-dymo gairėse [13–20] nurodoma diagnostikai ne-naudoti bendrojo IgE kiekio, o rinktis odos dūrio mėginius ir (ar) specifinius IgE kraujyje. Be to, šiuo metu įmanu nustatyti alergenų komponentus [14, 21, 22], kurie leidžia atskirti pirminį įsijautrinimą nuo kryžminių reakcijų, įvertinti alerginių reakcijų riziką susidūrus su tam tikru alergenų šaltiniu, prognozuo-ti alerginės ligos eigą bei skirti individualų gydymą.

Išvados

Mūsų tyrimo duomenimis, normalus bendrojo IgE kiekis statistiškai reikšmingai dažniau buvo vai-kams, sergantiems vien atopiniu dermatitu nei atopiniu dermatitu su gretutinėmis alerginėmis ligomis, bei vaikams, sergantiems maisto sukeltu dermatitu nei atopiniu dermatitu. Septintadaliui vaikų, kuriems buvo nustatyta padidėjusi specifinių IgE koncentracija, bendrojo IgE kiekis buvo norma-lus. Bendrojo IgE kiekis nėra tikslus alerginių ligų di-agnozavimo metodas, todėl, jei yra aiškių alerginės ligos simptomų, reikėtų atlikti alergologinį ištyrimą nepriklausomai nuo bendrojo IgE kiekio. Tuo atve-ju, kai bendrojo IgE kiekis yra padidėjęs, tačiau nėra jokių alerginės ligos simptomų, paciento nereikėtų įvardyti kaip alergiško ir jo alergologinis ištyrimas yra netikslingas.

Šiuolaikinis požiūris į bendrojo imunoglobulino E reikšmę diagnozuojant alergines ligas

Page 62: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5928)62

CURRENT VIEW ON SERUM TOTAL IgE IN ALLERGY DIAGNOSTICS

Neringa Buterlevičiūtė2, Viktorija Paltarackienė3, Vilma Marčiukaitienė2, Saulius Cirtautas2, Odilija Rudzevičienė1,2 1Vilnius University Clinic of Children‘s Diseases, 2Children‘s Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital Santariškių klinikos, 3 Klaipėda University Hospital, Lithuania

Abstract. Immunoglobulin E concentration in the serum and synthesis depends on genetical factors. It participates in pathogenesis of immunity against parasitic infections (especially helmints and protozoas) and allergy diseases. Increased lev-els of immunoglobulin E are seen in allergic, parasitic, some viral infections, immunodeficiencies and autoimmunity diseases. The aim of our study was to evaluate the frequency of normal total immunoglobulin E in various allergic diseases in children and the frequency of normal total immunoglobulin E level in children with raised specific immunoglobulin E levels. Retrospec-tive observational study was performed in the Centre of Children Pulmonology and Allergology, Children’s Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos. A total of 134 patients (78 boys, 56 girls) were enrolled. The majority of patients (45.5 perc.) were with atopic dermatitis only, 14.8  perc. – atopic dermatitis with allergic rhinitis and/or asthma, other pa-tients – dermatitis due to ingested food, asthma and other allergic diseases. The total immunoglobulin E level was normal in 40.3 perc. patients. The total immunoglobulin E level was normal more frequent in patients with atopic dermatitis (47.5 perc.) than in patients with atopic dermatitis and concomitant diseases (10.5 perc.) (p=0.004), also in patients with dermatitis due to ingested food (78.6 perc.) than in patients with atopic dermatitis (47.5 perc.) (p=0.04). In children with increased specific immunoglobulin E levels, normal total immunoglobulin E was in 14 perc. children. The total serum immunoglobulin E concen-tration is relatively crude method of detecting allergic disorders. Normal values will not exclude the presence of allergic disease and healthy patients may have increased levels of total immunoglobulin E. Clinical symptoms of allergy must be evaluated.

Key words: immunoglobulin E, allergy, diagnostic, atopic dermatitis, children.

LITERATŪRA

1. Schoeder HW, Cavacini L. Structure and functions of immunoglobulins. J Allergy Clin Immunol 2010; 125: S41–52.

2. Stone KD, Prussin C, Metcalfe DD. IgE, mast cells, basophils and eosinophils. J Allergy Clin Immunol 2010; 125: S73–80.

3. Beeh KM, Ksoll M, Buhl R. Elevation of total serum immunoglobulin E is associated with asthma in nonaller-gic individuals. Eur Respir J 2000; 16: 609–14.

4. Stokes J, Casale TB. The relationship between IgE and allergic disease. UpToDate

5. Schmid-Grendelmeier P, Simon D, Simon HU, et al. Epidemiology, clinical features, and immunology of the “intrinsic” (non-IgE mediated) type of atopic dermatitis (constitutional dermatitis). Allergy 2001; 56: 841.

6. Liu FT, Goodarzi H, Chen HY. IgE, mast cells, and eosinophils in atopic dermatitis. Clin Rev Allergy Immunol 2011; 41: 298–310.

7. Sunyer J, Antó JM, Castellsagué J, et al. Total serum IgE is associated with asthma independently of specific IgE levels. The Spanish Group of the European Study of Asth-ma. Eur Respir J 1996; 9: 1880.

8. NIAID-Sponsored Expert Panel, Boyce JA, Assa’ad A, et al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-spon-sored expert panel. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: S1.

9. Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: Epidemio-logy, pathogenesis, diagnosis, and treatment. J Allergy Clin Immunol 2014; 133: 291–307.

10. Sinclair D, Peters SA. The predictive value of total serum IgE for a positive allergen specific IgE result. J Clin Pathol 2004; 57: 956–59.

11. Matricardi PM, Bockelbrink A, Grüber C. Longitu-dinal trends of total and allergen-specific IgE throughout childhood. Allergy 2009: 64: 1093–98.

12. Zaleskis G. Pagrindinių laboratorinių tyrimų žinynas. Vilnius: Vaistų žinios 2002, 548 p.

13. Luyt D, Makwana N, Green MR, et al. BSACI guide-line for the diagnosis and managemet of cow’s milk al-lergy. Clinical and Experimental Allergy 2014; 44: 642–72.

14. Soares-Weiser K, Takwoingi Y, Panesar SS, Muraro A, et al. The diagnosis of food allergy: a systematic review and meta-analysis. Allergy 2014; 69: 76–86.

15. Sakalauskas R, Danila E, Malakauskas K, Zabloc-kis  R, Bagdonas, ir kt. Lietuvos suaugusiųjų astmos dia-gnostikos ir gydymo sutarimas 2015. Kaunas: Vitae Litera; 2015, 80 p.

16. Papadopoulos NG, Arakawa H, Carlsen KH, Cus-tovic A, Gern J, et al. International consensus on (ICON) pediatric asthma. Allergy 2012; 67: 976–97.

17. Demoly P, Adkinson NF, Brockow K, et al. Interna-tional consensus on drug allergy. Allergy 2014; 69: 420–37.

N. Buterlevičiūtė, V. Paltarackienė, V. Marčiukaitienė, S. Cirtautas, O. Rudzevičienė

Page 63: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

63(5929)

18. Schneider L, Tilles S, Lio P, Boguniewicz M, et al. Atopic dermatitis: A practice parameter update 2012. J Al-lergy Clin Immunol 2013; 131: 295–99.

19. Eigenmann PA, Atanaskovic-Markovic M, Hou-rihane O’B, et al. Testing children for allergies: why, how, who and when. Pediatr Allergy Immunol 2013; 24: 195–209.

20. Roberts G, Xatzipsalti M, Borrego LM, Custovic A, Halken S, et al. Pediatric rhinitis: position paper of the Eu-

ropean Academy of Allergy and Clinical Immunology. Al-lergy 2013; 68: 1102–16.

21. Luengo O, Cardona V. Component resolved diag-nosis: when should it be used? Clinical and Translational Allergy 2014; 4: 28.

22. Canonica GW, Ansotegui IJ, Pawankar R, et al. A WAO-ARIA-GA2LEN consensus document on molecular based allergy diagnostics. World Allergy Organization Journal 2013; 6: 17.

Adresas:Neringa ButerlevičiūtėVaikų pulmonologijos ir alergologijos centrasVaikų ligoninė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos filialasSantariškių g. 4, LT-08406 VilniusTel. +370 5 2720477El. paštas: [email protected]

Gautas: 2015-06-09Priimtas spaudai: 2015-10-22

Šiuolaikinis požiūris į bendrojo imunoglobulino E reikšmę diagnozuojant alergines ligas

Page 64: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5930)64 ISSN 1392–5261. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 (5930–5938)

Atopinio dermatito pažeistos odos priežiūrai skirtų emolientų sudėties analizė Irma Vargalytė, Roberta Vargalytė, Danielė Ivanauskaitė, Eglė Vaitkaitienė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija

Santrauka. Didėjantis dermatologinių ligų skaičius lemia gausesnį emolientų vartojimą odos ligų profilaktikai ir gydymui. Tačiau iš šiuo metu Lietuvos farmacijos rinkoje esamos emolientų pasiūlos ne visuomet lengva išsirinkti tinkamą ir veiksmingą priemonę. S t ra i p s n i o t i k s l a s – alikti atopinio dermatito pažeistai odai skirtų emolientų su-dėties lyginamąją analizę. M e t o d i ka . Atsitiktiniu būdu atrinktų 25 emolientų sudėtyje esančių medžiagų lyginamoji analizė atlikta pagal numatytus poveikio atopiškai odai kriterijus: lipidinio sluoksnio atkūrimą, apsauginio barjero suformavimą, drėgmės balanso atkūrimą, odos dirglumo ir niežėjimo mažinimą. R e z u l t a t a i . Emolientų sudėtyje aptiktos šios pagrindinės medžiagos: sviestmedžio aliejus, mineralinis aliejus, dekano / oktano trigliceridai, tokofero-lis, ceterilo alkoholis, glicerinas. Dalyje tirtų emolientų rasta niežėjimą ar (ir) uždegimą mažinančių savybių turinčių medžiagų: šlapalo, alantoino, bisabolio, sėjamųjų avižų ištraukų ekstrakto, linų sėmenų ir simondsijų aliejaus. Iš visų analizės metu peržiūrėtų emolientų tik 24 proc. neaptikta sveikatai pavojingų medžiagų, emulsiklių ir konservantų. Vertinant emolientus pagal poveikio atopiškai odai kriterijus dauguma jų pasižymėjo lipidinio sluoksnio atkūrimui ir apsauginio barjero suformavimui būdingomis savybėmis ir tik nedidelė dalis – drėkinamosiomis bei niežulį mažinan-čiomis savybėmis. I š va d o s. Išanalizavus emolientų sudėtyje esančias medžiagas, pastebėta, kad dažniausiai emo-lientai pasižymi lipidinio sluoksnio atkūrimui ir apsauginio barjero suformavimui būdingomis savybėmis. Negausu drėkinamųjų medžiagų. Ypač mažai raminamąjį bei niežulio slopinamąjį poveikį turinčių papildomų veikliųjų medžia-gų. Pagrindinis yra niežulį mažinančių savybių trūkumas, kuris pastebimas daugelyje emolientų, skirtų atopiškos odos priežiūrai.

Reikšminiai žodžiai: atopinis dermatitas, emolientas, atopiškos odos priežiūra, vaikai.

Santrumpos: AD – atopinis dermatitas; NDF – natūralus drėkinamasis faktorius; TEWL – transepiderminis van-dens netekimas (angl. transepidermal water loss); Th – T limfocitai pagalbininkai; IL – interleukinas; INCI – Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra (angl. International Nomenclature Cosmetic Ingredients).

Atopinis dermatitas (AD) (sin. egzema) – tai lėtinė uždegimo sukelta odos liga, kuriai būdinga sausumas, intensyvus niežėjimas ir uždegimo su-kelti tipiniai odos pažeidimai: paraudimas, sudirgi-mas [1]. Visame pasaulyje AD paplitimas tarp vaikų sudaro apie 10–20 proc., suaugusiųjų – 1–3 proc. Apžvelgus epidemiologinę AD situaciją pasaulyje, pastebima, kad paplitimas yra nevienodas skirtin-guose pasaulio regionuose ar netgi šalyse. Būtų galima teigti, kad šie skirtumai daugiausia priklau-so nuo šalies socialinės ir ekonominės raidos bei gyvensenos skirtumų, genetikos, lyties, amžiaus [2]. Didėjantis sergančiųjų AD skaičius, lėtinė, pasi-kartojanti ligos eiga ir tai, kad ši liga nėra visiškai išgydoma – tik valdoma, leidžia AD priskirti prie ak-tualiausių šių dienų sveikatos problemų [3].

Negalima išskirti kelių pagrindinių veiksnių, atsakingų už AD patogenezę. Yra duomenų, kad

tam įtakos turi sudėtinga genetinių, imuninių ir aplinkos veiksnių sąveika [1]. Naujausiais biologi-nių tyrimų duomenimis, odos barjerinės funkcijos nepakankamumas tikėtinai yra viena svarbiausių AD patogenezės grandžių, kurią papildo imuninės sistemos reguliacijos sutrikimas [4–6]. Sergant AD odos barjerinė funkcija būna sutrikusi: susilpnėju-sios keratinocitų jungtys, pažeista raginio sluoksnio tarpląstelinių lipidų struktūra, sumažėjęs natūra-laus drėkinamojo faktoriaus (NDF) kiekis bei padi-dėjęs transepiderminis vandens netekimas (angl. transepidermal water loss TEWL) ir pakitęs pH [1, 5].

AD patogenezės ir naujų gydymo alternatyvų sampratos evoliucija yra naudinga gerinant ilgalaikę ligos kontrolę [7]. Moksliniais tyrimais įrodytas emo-lientų efektyvumas siekiant palengvinti ligos simp-tomus bei atkurti barjerinę odos funkciją skirtingų amžiaus grupių pacientams, sergantiems AD [8–10].

Page 65: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

65(5931)

Emolientai – tai riebalų pagrindu sukurtos gy-domosios dermatologinės kosmetikos priemonės, kurios padeda atkurti tarpląstelinių lipidų struktū-ros vientisumą ir išlaikyti odos drėgmę. Šios prie-monės ne tik mažina odos sausumą, bet ir atkuria odos barjerinę funkciją [11, 12]. Emolientų prepa-ratai pagal jų sudėtyje esančių lipidų kiekį skiriami į tepalus, kremus, losjonus ir tirpalus (1 lentelė).

Kokybiško emoliento sudėtyje būtinas opti-malus kruopščiai atrinktų sudedamųjų medžiagų kompleksas, veikiantis įvairias odos pažeidimo sritis (1 pav.). Į emolientų sudėtį įeina įvairių rūšių medžiagų – riebalų, vandens, emulsiklių, humek-tantų. Taip pat dedama medžiagų, leidžiančių pa-laikyti preparato stabilumą ir stabdančių bakterijų dauginimąsi. Neretai į emolientus dedama ir kva-

1 lentelė. Emolientų formos

Emoliento forma Indikacija Pagrindinės savybėsTEPALAIlipidų koncentracija(90–96 proc.)

• Lėtinis AD• Odos sausumas (stiprus)• Hiperkeratozė

• Neturi konservantų• Minkština odą• Geros okliuzinės savybės

KREMAIlipidų koncentracija(20–50 proc.)Lipofilinis / hidrofilinis

• Poūmis ir lėtinis AD• Odos sausumas (vidutinis)

• Lengvai pasiskirsto• Gerai absorbuojasi• Patogūs naudoti dieną• Gerai drėkina

LOSJONAIlipidų koncentracija(10–35 proc.)lipolosjonas / hidrolosjonas

• Poūmis ir lėtinis AD• Odos išsausėjimas (be AD)

• Lengvai pasiskirsto• Gerai absorbuojasi• Švelniai drėkina• Vėsina odą

TIRPALAIlipidų koncentracija(0–5 proc.)

• Ūminis eksudacinis AD• Patinimas

• Lengvai įsigeria • Tolygiai padengia odą• Slopina eksudaciją ir šašų formavimąsi• Vėsina odą

MUILO PAKAITALAI • Papildoma emolietų terapijos priemonė

• Švelniai valo odą

VONIOS PRIEDAI • Papildoma emolietų terapijos priemonė

• Minkština odą

1 pav. Emolientų sudedamosios medžiagos

Atopinio dermatito pažeistos odos priežiūrai skirtų emolientų sudėties analizė 

Minkštinamosios medžiagos

Page 66: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5932)66

piųjų medžiagų, tačiau pastaruoju metu vis plačiau diskutuojama apie šių medžiagų naudojimą medi-cininės paskirties emolientams gaminti dėl dažnė-jančių alerginių reakcijų. Medžiagos, naudojamos emolientų gamybai, maksimaliai išgryninamos ir išvalomos priemaišos.

Visų šių medžiagų reikšmė yra keleriopa: okliu-zinės medžiagos suformuoja apsauginę plėvelę odos paviršiuje, minkštinančios medžiagos prasi-skverbdamos į tarpląstelinius tarpus išlaiko vienti-sumą ir palengvina atsinaujinti epidermio barjerui, humektantai sulaiko vandenį, o specialiosios vei-kliosios medžiagos nuramina odos sudirgimą, pa-raudimą ir niežulį

Kiekvienu atveju emolientas turėtų būti paren-kamas individualiai. Renkantis emolientą, atitin-kantį individualius poreikius, svarbu atsižvelgti į ke-letą pagrindinių aspektų: odos sausumą, pažeistos odos vietą ir plotą bei jautrumą sudėtyje esančioms medžiagoms. Priklausomai nuo gyvenimo būdo, paros ar metų laiko patartina tarpusavyje derinti kelias emoliento formas.

Tačiau iš šiuo metu Lietuvos farmacijos rinkoje esamos emolientų pasiūlos ne visuomet lengva iš-sirinkti tinkamą ir veiksmingą priemonę, kad kon-krečiai odos problemai spręsti būtų pasirenkamas geriausias variantas.

Tyrimo tikslas – atlikti atopinio dermatito pa-žeistai odai skirtų emolientų sudėties lyginamąją analizę.

Tyrimo medžiaga ir metodai

Tyrimas atliktas 2015 m. vasario–balandžio mėne-siais. Vykdant tyrimą peržiūrėti visi tuo metu Lie-tuvos farmacijos rinkoje buvę emolientų gaminiai. Sudarytas sąrašas, iš kurio atsitiktinės atrankos būdu atrinkti 25 emolientai (produkto pavadinimai autoriams žinomi). Į sąrašą buvo įrašyti tik tiesiogiai ant odos tepami emolientų gaminiai. Muilo pakai-talai ir vonios priedai į atranką neįtraukti.

Pabrėžtina, kad emolientai savo sudėtyje netu-ri vaistinių medžiagų, todėl pagal paskirtį patenka į kosmetikos gaminių apibrėžtį ir pagal Lietuvoje galiojantį teisinį reglamentavimą priskiriami der-matologiniams kosmetikos gaminiams. Emolien-tus priskyrus kosmetikos gaminiams, nuo 2013 m.

liepos 11 d. jiems taikomos 2009 m. patvirtintos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nuostatos. Vadovaujantis šio reglamento nuostatomis, kosme-tikos gaminiuose sudedamosios dalys išdėstomos jų panaudoto kiekio (koncentracijos) mažėjimo tvarka. Tikslūs kosmetikos gaminių sudedamųjų medžiagų kiekiai ar proporcijos yra laikoma komer-cine paslaptimi, todėl nenurodoma ant gaminio pakuotės. Atliekant emolientų sudedamųjų dalių analizę proporcingai sudėties sąrašo viršuje esan-čios medžiagos žymėtos +++ (prilyginant „didelis kiekis“), viduryje esančios medžiagos žymėtos ++ (prilyginant „vidutinis kiekis“), o sąrašo pabaigoje esančioms medžiagoms skirta + (prilyginant „ma-žas kiekis“).

Emolientų sudedamosios dalys analizuotos, suskirstant jas į keturias pagrindines grupes: okliu-zinės medžiagos, humektantai, minkštinamosios ir papildomos medžiagos. Emolientuose rastų su-dedamųjų medžiagų pavadinimai pateikiami va-dovaujantis Tarptautine kosmetikos ingredientų nomenklatūra (angl. International Nomenclature Cosmetic Ingredients INCI).

Emolientų sudėtyje esančių medžiagų povei-kis vertintas pagal numatytus poveikio atopiškai odai kriterijus: atkuriantis odos lipidinį sluoksnį, suformuojantis apsauginį barjerą, atkuriantis odos drėgmės balansą, mažinantis odos dirglumą ir niežėjimą. Esant stipriam poveikiui žymėta (+++), vidutiniam poveikiui – (++), o esant silpnam po-veikiui – (+).

Rezultatai

Analizuojant vertinti 25 atopiškos odos priežiūrai skirti emolientai, iš jų 2 tepalai, 18 kremų, ir 5 los-jonai. Nagrinėtos pagrindinės sudedamųjų me-džiagų grupės: okliuzinės medžiagos, humektantai, minkštinamosios ir papildomos medžiagos. Išskirti poveikio atopiškai odai kriterijai: atkuriantis odos lipidinį sluoksnį, suformuojantis apsauginį barjerą, atkuriantis odos drėgmės balansą, mažinantis odos dirglumą bei niežėjimą.

Okliuzinių ir minkštinamųjų medžiagų povei-kis atkuriant odos lipidinį sluoksnį ir formuojant

I. Vargalytė, R. Vargalytė, D. Ivanauskaitė, E. Vaitkaitienė

Page 67: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

67(5933)2

lent

elė.

Okl

iuzi

nės

med

žiag

os a

naliz

uotų

em

olie

ntų

sudė

tyje

Atopinio dermatito pažeistos odos priežiūrai skirtų emolientų sudėties analizė 

Page 68: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5934)68

3 lentelė. Minkštinamosios medžiagos analizuotų emolientų sudėtyje

apsauginį barjerą. Dėl skirtingo odos laidumo hi-drofilinėms ir lipofilinėms medžiagoms okliuzinių medžiagų poveikis dažniausiai orientuotas į raginio sluoksnio tarpląstelinių lipidų struktūros atkūrimą ir apsauginio barjero suformavimą. Be šių pagrindi-nių funkcinių savybių, okliuzinės medžiagos, dau-giausia augalinės kilmės aliejai, gali turėti papildo-mą poveikį atopiškos odos būklei gerinti.

Analizės metu emolientuose aptiktos šios pa-grindinės okliuzinės medžiagos: sviestmedžio alie-jus, mineralinis aliejus, dekano / oktano trigliceridai ir tokoferolis. Taip pat dažno emoliento sudėtyje rasta bičių vaško, dimetikono, parafino, vazelino,

vaistinių agurklių sėklų aliejaus, saulėgrąžų aliejaus, dvimečių nakvišų aliejaus, fiziologinių odoje esan-čių lipidų keramidų ir skvaleno (2 lentelė).

Emolientų sudėtyje esančios minkštinamosios medžiagos neleidžia odai prarasti drėgmės, įsiskverb-damos į raginį sluoksnį užpildo tarpus tarp korneoci-tų, minkština odą, suteikia glotnumo bei vientisą to-lygią struktūrą. Būtent minkštinamosios medžiagos emoliento sudėtyje duoda gerą kosmetinį poveikį ir juslines savybes odai. Taigi jas būtų galima priskirti prie tarpląstelinę struktūrą atkuriančių medžiagų.

Daugelyje analizuojamų emolientų rasta pa-grindinė minkštinamoji medžiaga – ceterilo alko-

Minkštinamosios medžiagos

I. Vargalytė, R. Vargalytė, D. Ivanauskaitė, E. Vaitkaitienė

Page 69: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

69(5935)

holis. Taip pat dažno emoliento sudėtyje aptikta behenilo alkoholio, rapsų aliejaus, kaprilo glikolio, glicerilo stearato, saulėgrąžų aliejaus, niacinamido ir skvaleno (3 lentelė).

Odos drėgmės balanso atkūrimas humektan-tais. Drėkinamasis emolientų poveikis priklauso nuo jų sudėtyje esančių humektantų, kurie įsiskver-bia į epidermio raginį sluoksnį, jame pritraukia ir sulaiko drėgmę.

Analizės metu daugumos emolientų sudėtyje rasta drėkinamoji medžiaga – glicerinas. Taip pat dažno emoliento sudėtyje rasta pentileno glikolio ir šlapalo (4 lentelė).

4 lentelė. Humektantai analizuotų emolientų sudėtyje 5 lentelė. Analizuotų emolien-tų poveikio odai vertinimas

Papildomų medžiagų poveikis odos niežėji-mui ir dirglumui mažinti. Reguliarus odos drėkini-mas emolientais mažina jos sausumą ir sudirgimą, o papildomos veikliosios medžiagos malšina niežulį.

Analizuojamuose emolientuose rasta šlapalo, alantoino, bisabolio, sėjamųjų avižų ištraukų eks-trakto, linų sėmenų ir simondsijų aliejų. Visos šios medžiagos pasižymi niežėjimą ar (ir) uždegimą ma-žinančiomis savybėmis.

Be pagrindinių medžiagų grupių, emolientuo-se taip pat aptinkama emulsiklių, kurie užtikrina emulsijų stabilumą, bei konservantų, kurie prail-gina gaminio galiojimo trukmę ir neleidžia dau-

Atopinio dermatito pažeistos odos priežiūrai skirtų emolientų sudėties analizė 

Page 70: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5936)70

gintis bakterijoms. Tačiau neretai šios medžiagos sukelia nemalonius šalutinius pojūčius ir išprovo-kuoja odos sudirgimą žmonėms, turintiems ato-pišką odą.

Analizės metu iš visų emolientų tik 24 proc. ne-aptikta sveikatai pavojingų medžiagų. Dažniausiai sudėtyse aptiktas konservantas – fenoksietanolis. Kitos dažniau pasitaikančios medžiagos – polisor-batas-60, natrio hidroksidas, butilhidroksitoluenas (BHT), benzoinė rūgštis, polietilenglikolis.

Kokybiško emoliento sudėtyje būtinas opti-malus kruopščiai atrinktų sudedamųjų medžiagų kompleksas, veikiantis įvairias odos pažeidimo sri-tis. Atlikus emolientų sudedamųjų dalių analizę pa-aiškėjo, jog dauguma jų pasižymi lipidinio sluoks-nio atkūrimui ir apsauginio barjero suformavimui būdingomis savybėmis. Negausus drėkinamųjų medžiagų pasirinkimas. Nustatyta, jog itin maža dalis emolientų pasižymi odos sudirgimą ir niežulį slopinančiu poveikiu (5 lentelė).

Rezultatų aptarimas

Kūdikių ir vaikų odos sausumas yra pirmoji prie-žastis atopijai išsivystyti, o ilgainiui ir AD pasireikš-ti [13]. Tik reguliarus ir ilgalaikis odos drėkinimas emolientais padeda išvengti atopijos vystymosi, o esant AD retina ligos paūmėjimus, greitina odos gi-jimą, mažina reikalingų vaistų kiekį ir gydymo jais trukmę [8, 10].

Renkantis odos priežiūros priemones svarbu atkreipti dėmesį į jų formą bei pagrindines sudeda-mąsias dalis, kad konkrečiai odos problemai spręsti būtų pasirenkamas geriausias variantas ir išvengia-ma papildomo odos sudirginimo. Atopiškos odos priežiūrai tinkamiausi emolientai, kurių sudėtyje nėra kvapiųjų medžiagų, pavojingų sveikatai emul-siklių ir konservantų [14].

Emolientai gali turėti minimalią sudėtį, vos ke-lių sudedamųjų dalių, arba būti kompleksinių me-džiagų mišiniu, veikiančiu įvairias odos pažeidimo sritis [15]. Kadangi emolientų sudėtis dažniausiai apima skirtingų grupių medžiagas, tiksliai nusaky-ti jų poveikį odos barjero funkcijos atkūrimui yra gana sunku.

Emolientų sudėtyje esančios okliuzinės medžia-gos formuoja lipidinį barjerą, kuris saugo nuo drė-gmės išgarinimo, taip pat sudaro kosmetikos gami-nių pagrindą ir pagal esamą proporciją suteikia tam tikrą formą (pvz., tepalas, kremas, losjonas). Okliuzi-nės medžiagos gali būti gyvūninės (pvz., lanolinas), augalinės (įvairūs aliejai) ar sintetinės kilmės (pvz., mineralinis aliejus, vazelinas) [11, 15]. Pažymėtina, kad augalinės kilmės medžiagos naudojamos daž-niau negu gyvūninės kilmės medžiagos.

Atopiškos odos priežiūrai skirtos priemonės visų pirma turi pasižymėti geromis drėkinamosio-mis savybėmis [1, 5, 10, 12]. Humektantai (pvz., gli-cerinas, propilenglikolis, sorbitolis, glikolio rūgštis, α-hidroksikarboksirūgštys, šlapalas) įsiskverbia į epidermio raginį sluoksnį, ten pritraukia bei sulaiko drėgmę. Drėkinamos odos paviršius tampa lyges-nis, pagerėja odos elastingumas, sumažėja raginio sluoksnio ląstelių priešlaikinis atsidalijimas – odos pleiskanojimas [8].

Neretai į emolientų sudėtį įeina medžiagų (pvz., riebalų rūgštys, keramidai, vitaminai, šlapa-las, pieno rūgštis), fiziologiškai artimų natūraliai odoje esantiems epidermio struktūros komponen-tams ir galinčių pasižymėti geriausiu efektyvumu [9–11].

Lipidai, kurių didžiąją dalį sudaro keramidai, veikia kaip natūrali apsauga nuo dirginimo. Pažei-dus apsauginį odos barjerą, oda netenka drėgmės, dėl to sausėja ir nieži. Be to, susilpnėjusi odos barje-rinė funkcija blogiau apsaugo nuo dirginančių me-džiagų patekimo į organizmą, o tai dar labiau susti-prina niežulį. Emolientai gali ne tik drėkinti, bet ir turėti tiesioginį uždegimą bei niežėjimą slopinantį poveikį, kurį suteikia sudėtyje esančios papildomos medžiagos (pvz., šlapalas, avižų ekstraktas). Nie-žėjimo valdymas itin svarbus kiekvieno atopiškos odos priežiūrai skirto emoliento kriterijus, turintis tiesioginės įtakos pacientų savijautai ir gyvenimo kokybei [16, 3].

Priklausomai nuo emolientų sudėties, jų pH nu-statomas tarp šiek tiek rūgštaus ar šiek tiek šarmi-nio ir paprastai svyruoja nuo 4 iki 7, bet tuo atveju, kai sudėtyje yra stearino rūgšties ar cinko oksido, pH visuomet bus šarminis [14].

I. Vargalytė, R. Vargalytė, D. Ivanauskaitė, E. Vaitkaitienė

Page 71: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

71(5937)

Taigi, emolientų pasiūlos gausa ir probleminės odos didėjimo mastas skatina mus rūpintis jautria kūdikių ir vaikų oda, pasirenkant saugias ir tinka-mas priemones.

Išvados

Išanalizavus pagrindines emolientų sudedamą-sias dalis, pastebėta, kad dažniausiai emolientai

pasižymi lipidinio sluoksnio atkūrimui ir apsau-ginio barjero suformavimui būdingomis savybė-

mis. Negausu drėkinamųjų medžiagų. Ypač mažai

raminamąjį bei niežulį slopinantį poveikį turinčių

papildomų veikliųjų medžiagų. Niežulį mažinančių

savybių stoka – pagrindinis trūkumas, kuris paste-

bimas daugelyje emolientų, skirtų atopiškos odos

priežiūrai.

COMPOSITION ANALYSIS OF EMOLLIENTS FOR ATOPIC SKIN

Irma Vargalytė , Roberta Vargalytė, Danielė Ivanauskaitė, Eglė Vaitkaitienė

Lithuanian University of Health Sciences Medical Academy

Abstract. The increasing number of dermatological diseases determines more frequent use of the emollients aimed at prevention and treatment of skin diseases. However, it is difficult to choose a proper and efficient means from a great supply of the emollients which today are present in Lithuanian pharmaceutical market. O b j e c t i v e. To conduct a comparative analysis of composition of the emollients for skin damaged by atopic eczema. M e t h o d. A comparative analysis of substances, which were present in composition of 25 casually selected emollients, was conducted in accordance with the criteria of influence on atopic skin: recovery of lipid layer, formation of protective barrier, recovery of fluid balance, decrease of skin irritation and itching. R e s u l t s . The following main substances were defined in composition of the emollients: shea oil, mineral oil, decane/octane triglyceride, tocopherol, cetearyl alcohol, glycerin. Some of studied emollients contained the substances having prop-erties decreasing the skin irritation and (or) itching: urea, allantoin, bisabolol, extract of sowing oat, flax seeds and jojoba oils. Only 24 per cent of all emollients studied in the course of the analysis did not contain the substances harmful for health, emulgents and parabens. If evaluating the emollients from the criteria of influence on atopic skin, it should be noted that the majority of them had the properties typical for recovery of lipid layer and formation of protective barrier, and only the minority of the emollients had the moisturizing and itching decreasing properties. C o n c l u s i o n s. The analysis of substances presented in composition of the emollients showed that the emollients usually have the properties typical for recovery of lipid layer and formation of protective barrier. The analysis revealed a small number of moisturizing substances and too little sub-stances having the properties of calming and itching decrease. The lack of itching decrease properties is the main drawback of many emollients aimed at atopic skin care.

Key words: atopic dermatitis, emollients, atopic skin care, children.

LITERATŪRA

1. Thomsen SF. Atopic Dermatitis: Natural History, Di-agnosis, and Treatment. ISRN Allergy 2014; 2: 1–7.

2. Deckers IA, McLean S, Linssen S, et al. Investigating international time trends in the incidence and prevalence of atopic eczema 1990–2010: a systematic review of epi-demiological studies. PLoS One 2012; 7 (7): 1–28.

3. Szepietowski JC. Niežėjimo valdymas sergant ato-piniu dermatitu. In: Konferencijos „Odos niežėjimo prie-žastys ir kontrolė“ (2015 m. gegužės 7, Kaunas) medžiaga.

4. Elias PM, Steinhoff M. “Outside-to-inside” (and now back to “outside”) pathogenic mechanisms in atopic der-matitis. J Invest Dermatol 2008; 128 (5): 1067–70.

5. Danby S, Cork MJ. A New understanding of atopic dermatitis: the role of epidermal barrier dysfunction and

subclinical inflammation. J Clin Dermatol 2010; 1: 33–46.6. Ong PY. New insights in the pathogenesis of atopic

dermatitis. Pediatr Res 2014; 75 (12): 171–75.7. Ėmužytė R. Atopinis dermatitas. Pulmonologija,

imunologija ir alergologija 2009; 1: 34–36.8. Simpson EL, Chalmers JR, Hanifin JM, et al. Emol-

lient enhancement of the skin barrier from birth offers effective atopic dermatitis prevention. J Allergy Clin Im-munol 2014; 134 (4): 818–23.

9. Lorden M. The clinical benefit of moisturizers. JEADV 2005; 19: 672–88.

10. Varothai S, Nitayavardhana S, Kulthanan K. Mois-turizers for patients with atopic dermatitis. Asian Pac J Al-lergy Immunol 2013; 31: 91–98.

Atopinio dermatito pažeistos odos priežiūrai skirtų emolientų sudėties analizė 

Page 72: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5938)72

11. Sirikutda W, Kulthanan K, Varthai S, Nuchkull P. Moisturizers for patients with atopic dermatitis: an over-view. J Allergy Ther 2013; 4 (4): 1–6.

12. Moncrieff G, Cork M, Lawton S, Kokiet S, Daly C, Clark C. Use of emollients in dry-skin conditions: consen-sus statement. Clin Exp Dermatol 2013; 38 (3): 231–38.

13. Bieber T. Atopic Dermatitis. Ann Dermatol 2010; 22(2): 125–37.

14. Buraczewska I, Loden M. Treatment of surfactant-damaged skin in humans with creams of different pH val-ues. Pharmacology 2005; 73: 1–7.

15. Downie JB. Understanding moisturizers and their clinical benefits. Practical Dermatol Pediatr 2010; 9: 19–22.

16. Hong J, Buddenkotte J, Berger TG, Steinhoff M. Management of itch in atopic dermatitis. SeminCutan Med Surg 2011; 30 (2): 71–86.

Adresas:Doc. dr. Eglė VaitkaitienėLietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijaEivenių g. 2, LT-50028 KaunasTel. +370 37 327331Tel. mob. +370 687 51112El. paštas: [email protected]

Gautas: 2015-02-09Priimtas spaudai: 2015-10-22

I. Vargalytė, R. Vargalytė, D. Ivanauskaitė, E. Vaitkaitienė

Page 73: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

73(5939)

Vaikų anafilaksijos diagnostikos ir gydymo protokolasJolanta Kudzytė1, Odilija Rudzevičienė2, Arūnas Valiulis2, 3, 4

1Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Vaikų ligų klinika; Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 2Vaikų ligų klinika ir 3Visuomenės sveikatos institutas; 4Vilniaus m. klinikinės ligoninės Vaikų ligų klinika

Santrauka. Vaikų anafilaksijos diagnostikos ir gydymo protokolas parengtas vykdant Lietuvos Respublikos svei-katos apsaugos ministerijos inicijuotą ir Europos socialinio fondo remiamą projektą Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-015 „As-mens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas reglamentuojant rizikingiausius pacientų saugai diagnostikos ir gydymo protokolus“. Įgyvendinant šį projektą 2014–2015 m. buvo parengti 43 vaikų ligų, atrinktų po reprezentatyvios gydytojų, gydymo įstaigų vadovų ir auditorių apklausos, diagnostikos ir gydymo protokolai. Apklausų metu buvo išsiaiškinta, kokioms rizikingiausioms pacientų saugai ligoms, būklėms būtina pirmiausia parengti nacionalinius protokolus. Vai-kų anafilaksija tiek pirminės vaikų sveikatos priežiūros, tiek ligoninės gydytojų buvo išskirta kaip viena svarbiausių bū-klių, reikalaujančių neatidėliotino diagnostikos ir gydymo standartizavimo, aiškesnio ambulatorinės ir stacionarinės pagalbos reglamentavimo. Protokolas parengtas bendradarbiaujant Vilniaus universitetui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, Lietuvos pediatrų draugijai anksčiau publikuotų nacionalinių ir tarptautinių rekomendacijų pagrindu. Remiantis naujausia moksline literatūra, aprašyti anafilaksijos diagnostikos reikalavimai pirminės sveikatos priežiū-ros grandyje ir ligoninėje, daug dėmesio skirta klinikiniam būklės sunkumo įvertinimui, rizikos veiksniams, pirmajai pagalbai, pateikiami diagnostikos ir gydymo algoritmai, informacija visuomenei. Protokolai rekomenduojami visų Lietuvos sveikatos priežiūros lygių gydytojams, slaugos specialistams ir sveikatos paslaugų kokybę kontroliuojančioms institucijoms. Pacientų saugai ir sveikatos paslaugų standartizavimui skirti protokolai yra rekomendacinio pobūdžio ir atnaujinami ne rečiau kaip kartą per trejus metus, konkrečioje gydymo įstaigoje jie įsigalioja įsakymu patvirtinus gydymo įstaigos vadovui. Protokolai viešai prieinami Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje: http://www.sam.lt/go.php/diagno_asmens_sveikata2994

Reikšminiai žodžiai: vaikai, anafilaksija, maisto alergija, pacientų sauga, diagnostika, diferencinė diagnostika, gydymas, algoritmai, rekomendacijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

ISSN 1392–5261. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 (5939–5957)

Samprata ir klasifikacija

Apibrėžimas

Anafilaksija, lot. anaphylaxis, – tai sunki, gyvybei grėsminga, sisteminė organizmo padidėjusio jau-trumo reakcija. Jai būdingas greitai besivystantis gyvybei grėsmingas kvėpavimo sistemos ir (ar) širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimas. Dauge-liu atvejų kartu būna odos ir gleivinių hiperjautru-mo (alergijos) požymių.

Ligos (procedūros) kodas

T78.0 Anafilaksinis šokas dėl nepageidaujamos reakcijos į maistą:

T78.01 žemės riešutaiT78.02 vėžiagyviai, moliuskaiT78.03 žuvisT78.04 daržovės, vaisiai

T78.05 riešutai, sėklosT78.06 maisto priedaiT78.07 pienas ir jo produktaiT78.08 kiaušiniaiT78.09 kiti maisto produktaiT78.2 Anafilaksinis šokas, nepatikslintas (alergi-

nis šokas, anafilaksinė reakcija, anafilaksija)T78.3 Angioneurozinė edema• apima alerginę angioedemą, išplitusią dil-

gėlinę, Kvinkės edemą.

T80.5 Serumo sukeltas anafilaksinis šokas:T80.51 po kraujo ar jo komponentų transfuzijosT80.52 po vakcinacijos

T88.6 Anafilaksinis šokas dėl tinkamai vartojamo tinkamo preparato nepageidaujamo poveikio

T88.7 Nepatikslintas vaisto ar medikamento nepa-geidaujamas poveikis

Page 74: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5940)74

Epidemiologija

Tikslus anafilaksijos paplitimas nėra žinomas, nes dažnai anafilaksija nediagnozuojama ar įvardijama kaip kita alerginė reakcija. Įvertinus dešimties Euro-poje atliktų tyrimų duomenis, manoma, kad anafi-laksija įvyksta 1,5–7,9 pacientams iš 100 000 gyven-tojų per metus. Lietuvoje taip pat tikslių duomenų nėra. Bendras mirtingumo nuo anafilaksijos dažnis yra mažas – mažiau kaip 0,001  proc. Dažniausiai

anafilaksiją išprovokuoja maistas, vaistai, geliantys vabzdžiai, iki 20  proc. priežastis lieka neaiški. Ana-filaksiją provokuojantys veiksniai skiriasi įvairiose amžiaus grupėse. Vaikams anafilaksiją dažniausiai sukelia maistas; alergija žiedadulkėms ir astma yra svarbūs rizikos veiksniai. Vaistai ir vabzdžių įgėlimai anafilaksiją dažniau sukelia suaugusiems asmenims. Suaugusioms moterims anafilaksija pasitaiko daž-niau nei vyrams. Hospitalizuotiems asmenims ana-filaksiją dažniausiai sukelia vaistai.

Kontrolinis lapas

Gydymo veiksniai Atlikimas (pažymėti)

Laikas, per kurį atlikta Pastabos

Pirmos eilės gydymas ☐

Skubiam anafilaksijos gydymui skiriamas adrenalinas [C; I]. ☐Ankstyvas adrenalino skyrimas įvertinamas kiekvienam pacientui individualiai, kai yra didelė anafilaksinės reakcijos išsivystymo tikimybė [C; I].

Adrenalinas turi būti suleistas į raumenis vidurinio šlaunies trečdalio šoniniame paviršiuje [B; I].

Esant reikalui pakartoti adrenalino skyrimą, tai turi būti atliekama mažiausiai po 5 minučių nuo pirmos dozės [C; I].

Esant nepakankamam atsakui po 2 ar daugiau adrenalino dozių, adrenalinas gali būti skiriamas infuzija į veną reanimacijos ir inten-syviosios terapijos specialistų, atliekant širdies veiklos stebėjimą [C; I].

Antros eilės gydymas ☐

Anafilaksiją sukėlusio veiksnio pašalinimas [C; I]. ☐Nedelsiant kviečiama pagalba, kartu atliekant paciento gyvybinių funkcijų vertinimą [C; I].

Ištikti anafilaksijos pacientai, turintys širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų, turi būti paguldyti ant nugaros pakeltomis ko-jomis, esant kvėpavimo nepakankamumui – sėdimoje padėtyje, praradusieji sąmonę paguldyti į stabilią šoninę padėtį [C; I].

Didelės tėkmės deguonis per kaukę visiems, kurie patyrė anafilaksinę reakciją [C; I].

Esant širdies ir kraujagyslių sistemos simptomams skiriami kristaloidų tirpalai boliusais 20 ml/kg [C; I].

Esant bronchų spazmui skiriami trumpo poveikio β2 agonistai [C; I]. ☐Esant bronchų spazmui skiriami trumpo poveikio β2 agonistai [C; I]. ☐

Trečios eilės gydymas ☐

Peroraliniai H1 (ir H2) antihistamininiai preparatai gali sumažinti odos simptomus esant anafilaksinei reakcijai [B; I].

Sisteminiai gliukokortikoidai gali būti skiriami, nes jie gali sumažinti vėlyvosios fazės kvėpavimo organų simptomų riziką. Didelių dozių gliukokortikoidų aerozoliai naudingi esant viršutinių kvėpavimo takų obstrukcijai [C; I].

J. Kudzytė, O. Rudzevičienė, A. Valiulis

Page 75: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

75(5941)

Gydymo veiksniai Atlikimas (pažymėti)

Laikas, per kurį atlikta Pastabos

Stebėjimas ir išrašymas ☐

Pacientas, patyręs anafilaksinę reakciją, kuri pasireiškė kvėpavimo sistemos simptomais, turi būti stebimas 6–8 val., širdies ir kraujagyslių sistemos simptomų turintis pacientas – 12–24 val. [C; I].

Prieš išleidžiant iš ligoninės, pacientui paaiškinama apie anafilaksinės reakcijos išsivystymo galimybę, kai yra anafilaksinės reakcijos pasikartojimo rizika, išrašomas adrenalino autoinjekto-rius [C; I].

Išrašant pacientui įteikiamas informacinis lapelis, kuriame yra informacija apie alergenų vengimą (jei tai įmanoma), ir adrenalino autoinjektoriaus naudojimosi instrukcija. Gydytojo alergologo ir dietologo (jei alergiškas maistui) priežiūra. Pateikiami kontaktiniai pacientų draugijų duomenys [C; I].

Anafilaksijos gydymo planas ☐

Anafilaksijos gydymo planu turi būti naudojamasi nuo pat diagnozės nustatymo siekiant apsisaugoti nuo galimų reakcijų, padeda jas atpažinti ir gydyti [C; I].

Imunoterapija vabzdžių nuodais ☐Poodinė nuodų imunoterapija rekomenduojama vabzdžių nuo-dams alergiškiems asmenims, patyrusiems anafilaksinę reakciją, ir suaugusiesiems, kuriems buvo sisteminės odos reakcijos [A; I].

Mokymas ☐

Anafilaksinės reakcijos pastebėjimo ir gydymo mokymai turi būti prieinami visiems pacientams ir vaikų priežiūros specialistams nuo to momento, kai diagnozuojama anafilaksinė reakcija [C; I].

Anafilaksinės reakcijos pastebėjimo ir gydymo mokymai, įskaitant naudojimąsi adrenalino autoinjektoriumi, turi būti prieinami visiems specialistams, susiduriantiems su tokiais pacientais [C; I].

Tikslinės asmenų grupės turėtų būti supažindintos su mokymo paketais [C; I].

Mokymas turi apimti alergenų vengimą, alerginių reakcijų simpto-mus, kada ir kaip naudoti adrenalino autoinjektorių ir kokios kitos priemonės reikalingos anafilaksijos gydymo plane [C; I].

Mokymai gali trukti daugiau nei vieną paskaitą, tai leistų pati-krinti įgytas žinias sprendžiant situacijas, taikant standartizuotą programą su teorinėmis, praktinėmis užduotimis ir muliažais [C; I].

Psichologinis gydymas ☐

Mokymo procese turi būti įdiegti psichologiniai mokymo meto-dai, leidžiantys vaikams, jų šeimų nariams, artimiesiems namuose, mokykloje, darbe jaustis ramiai ir užtikrintai nepaisant galimų alerginių reakcijų. Mokymai gali būti grupiniai. Esant sunkesniems nerimo sutrikimams reikalinga individuali psichologinė pagalba [C; I].

Vaikų anafilaksijos diagnostikos ir gydymo protokolas

Page 76: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5942)76

Diagnostika

Pagrindinės diagnostikos metodų rekomendacijos

Anafilaksija diagnozuojama remiantis klinikiniais simptomais (1 pav.). Labai svarbu, kad simptomai prasideda labai greitai: paprastai per 2 valandas po susidūrimo su alergenu, dažnai net per 30 minučių suvalgius alergizuojančio maisto ar net greičiau, jei įgelia vabzdys ar į veną suleisti alergizuojantys medikamentai. Kvėpavimo ar širdies ir kraujagyslių sistemos simptomai yra grėsmingi gyvybei anafilak-sijos simptomai. Kvėpavimo sistemos simptomai dažnesni vaikams, o širdies ir kraujagyslių – suau-gusiems pacientams. Odos simptomai labai dažni vaikams, tačiau anafilaksija gali būti ir be odos simptomų. Galimas pykinimas ir vėmimas.

Rekomenduojami anafilaksijos diagnostikos kriterijai padeda lengviau ir tiksliau diagnozuoti anafilaksiją, o jų jautrumas siekia net 96,7  proc., specifiškumas – 82,4 proc.

20  proc. anafilaksinių reakcijų yra dvifazės, kai simptomai pasikartoja po 4–12 val. ir gali būti dar sunkesni. Pavėluotas adrenalino skyrimas, nepa-kankama jo dozė, gliukokortikoidų neskyrimas di-dina dvifazių reakcijų riziką.

Diagnozę gali patvirtinti padidėjęs triptazės kiekis kraujo serume. Jis būna padidėjęs keletą valandų po susidūrimo su alergenu. Ar triptazės kie-kis padidėjęs, galima spręsti tik palyginus jį su pa-ciento baziniu triptazės kiekiu, kai nėra anafilaksijos simptomų. Tačiau triptazės kiekis vaikams padidėja retai, ypač kai anafilaksiją sukelia maisto alergenai.

Praėjus anafilaksijos simptomams, pacientas pla-nine tvarka siunčiamas gydytojui vaikų alergologui arba alergologui ir klinikiniam imunologui, galinčiam teikti vaikų alergologo paslaugas, siekiant išsiaiškinti galimą alergeną, sukėlusį anafilaksiją. Bus atlikti odos mėginiai, nustatyti specifiniai IgE kraujyje arba atlikti provokaciniai mėginiai su alergenais (1 pav.).

Klinikiniai anafilaksijos diagnostikos kriterijai

Anafilaksija labai tikėtina, jei yra nors vienas iš šių trijų kriterijų:

� ūmi ligos pradžia (minutės–keletas valandų), kai pažeidžiama oda, gleivinė arba abi (pvz., daugybinės pūkšlės, niežulys raudonis, ištinu-sios lūpos, liežuvis, liežuvėlis) ir yra dar nors vie-nas iš toliau paminėtų simptomų;

� kvėpavimo sutrikimai (pvz., dispnėja, švokšti-mas (bronchų spazmas), stridoras, sumažėjęs PEF, hipoksemija);

� sumažėjęs AKS ar su tuo susiję simptomai (pvz., hipotonija (kolapsas), sinkopė, inkontinencija).Du ar daugiau simptomų, kurie atsiranda grei-

tai po susidūrimo su galimu alergenu (po kelių mi-nučių ar valandų):

� odos ir gleivinių pažeidimas (daugybinės pūkš-lės, niežulys, raudonis, sutinusios lūpos, liežu-vis, liežuvėlis);

� kvėpavimo sutrikimas (pvz., dispnėja, švokšti-mas (bronchų spazmas), stridoras, sumažėjęs PEF, hipoksemija);

� išliekantys virškinimo sistemos simptomai (pil-vo diegliai, vėmimas);

1 pav. Anafilaksijos simptomai

S I M P T O M A I

J. Kudzytė, O. Rudzevičienė, A. Valiulis

Page 77: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

77(5943)

� sumažėjęs AKS ar su tuo susiję simptomai (pvz., hipotonija (kolapsas), sinkopė, inkontinencija);

� sumažėjęs AKS po susidūrimo su žinomu aler-genu (po keleto minučių–valandų);

� kūdikiams ir vaikams: žemas sistolinis kraujos-pūdis (pagal amžiaus normą) ar sumažėjęs sis-tolinis kraujospūdis >30 proc.*;

� suaugusiesiems: sistolinis kraujospūdis <90 mmHg ar sumažėjęs >30  proc. nuo žmo-gaus vidutinio.

* Žemas kraujo spaudimas vaikams yra: <70 mmHg 1 mėn.–12 mėn. kūdikiams; <(70 mmHg + [2 x amžiaus m.]) 1–10 m. vaikams; <90 mmHg 11–17 m. vaikams

Anamnezės duomenys ir rizikos veiksnių įvertinimas

Ve i k s n i a i , d i d i n a n t y s s u n k i ų a l e r g i n i ų r e a k -c i j ų r i z i ką

Gretutinės ligosAstma, ypač sunki ir nekontroliuojama, yra rizi-

kos veiksnys anafilaksijai ir net mirtinai anafilaksijai atsirasti.

Mastocitozė, širdies ir kraujagyslių ligos taip pat gali padidinti mirtinos anafilaksijos riziką.

Specifiniai alergenaiPacientams, alergiškiems žemės riešutams ir

kitiems riešutams, anafilaksinės reakcijos būna sun-kesnės. Pacientai, alergiški plėviasparnių vabzdžių įgėlimui, taip pat gali tikėtis sunkių alerginių reakcijų.

KofaktoriaiKofaktoriai didina alerginių reakcijų riziką ir

sunkumą, ypač jauniems pacientams (net 20 proc.). Dažniausiai pasitaiko fizinis krūvis, karščiavimas, ūminė infekcija, emocinis stresas, premenstruacinis laikotarpis.

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo ir alkoholis padidina maisto alergenų sukeltos anafilaksijos riziką. Fizinis krūvis pagreitina pirmų anafilaksijos simptomų atsiradimą.

A n a f i l a k s i j o s r i z i ką s t i p r i n a n t y s v e i k s n i a i• fizinis krūvis,• alkoholis,

• kai kurie vaistai,• nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo,• ACE inhibitoriai,• ß blokatoriai,• amžiaus tarpsniai (paauglystė, senatvė),• premenstruacinis laikotarpis,• lytis (berniukams dažniau),• infekcinė liga,• psichogeninis stresas,• lėtinės širdies ir kraujagyslių ligos,• mastocitozė,• IgE nulemtos alerginės ligos,• astma.

Klinikinė diagnostika

Anafilaksijos požymiai: � staigi ligos pradžia (nuo kelių minučių iki dvie-

jų valandų nuo kontakto su alergenu) ir greitas progresavimas;

� žinomas ar numanomas kontaktas su alergenu; � dviejų ir daugiau organų sistemų pažeidimo

požymiai.

Odos ir gleivinių pažeidimo požymiai: � dilgėlinis bėrimas, � paraudimas, � niežulys (gali būti be bėrimo), � tinimas (pvz., lūpų, ausų, vokų, liežuvėlio).

Kvėpavimo sistemos pažeidimo požymiai: � užkimęs balsas, � dusulys, � pasunkėjęs, triukšmingas įkvėpimas ar iškvėpi-

mas, � kosulys, � staiga atsiradusi sloga, nosies užburkimas.

Širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo požymiai: � silpnumas, � blyškumas, � alpimas, � suglebimas, � sąmonės praradimas.

Vaikų anafilaksijos diagnostikos ir gydymo protokolas

Page 78: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5944)78

Virškinimo sistemos pažeidimo požymiai: � pykinimas, � vėmimas, � pilvo skausmas, diegliai, � viduriavimas.

Trumpi naudojamų tyrimo metodų aprašymai

Pagrindinis alergologinės diagnostikos tikslas yra alerginę reakciją sukėlusio alergeno paieška, kuri atliekama kompleksiškai vertinant anamnezę, ligos kliniką bei tyrimus.

A l e r g i j o s d i a g n o s t i ka i n v i v o

Tiriamieji alergenai parenkami pagal anamnezės duomenis. Negalima mėginių rezultatų vertinti izo-liuotai, jie turi koreliuoti su ligos klinika.

Alergologinius mėginius atlieka specialistas arba specialiai tam parengtas žmogus. Mėginiai atliekami medicinos įstaigose, kuriose yra sąlygos teikti neatidėliotiną pagalbą. Atliekant alerginius mėginius, būtina turėti paruoštas priemones ana-filaksiniam šokui, Kvinkės edemai, dilgėlinei, bron-chų spazmui gydyti. Buvus sisteminei alerginei reakcijai, tyrimai gali būti atliekami praėjus 4–6 sa-vaitėms.

Vaikams, kuriems buvo anafilaksija, atliekami šie alerginiai mėginiai in vivo:

Odos mėginiai: � dūrio (prick) mėginiai (ODM), � dūrio-dūrio mėginiai.

Provokaciniai mėginiai: � provokaciniai oraliniai mėginiai, � odos dūrio mėginiai.

Pirmos eilės alergijos tyrimas yra odos dūrio alerginiai mėginiai (ODM). Atliekami bet kurio amžiaus kūdikiams bei vaikams ir gali būti karto-jami įtariant naują įsijautrinimą.

Indikacijos atlikti ODM: Pirmo pasirinkimo tyrimas įtariant I tipo (grei-

tąsias) alergines reakcijas maistui, įkvepiamiems alergenams bei medikamentams.

Tinka, kai provokaciniai mėginiai su maistu ar medikamentais pavojingi dėl galimos anafilaksijos.

Kontraindikacijos atlikti ODM: � Astmos paūmėjimas. � Alergijos simptomų paūmėjimas ar padidėjęs

triptazės kiekis kraujyje (anafilaksijos rizikos veiksnys).

� Testavimo vieta yra išberta. � Gydymas beta blokatoriais – dėl prastesnio at-

sako į epinefriną anafilaksijos atveju.

Reliatyvios kontraindikacijos: � Nėštumas (dėl sisteminių alerginių reakcijų ga-

limos gimdos kontrakcijos ir epinefrino sukelia-mas virkštelės arterijos spazmas).

� Sunkus atopinis dermatitas. � Ryškus dermografizmas. � Didelis jautrumui alergenams, buvusios anafi-

laksinės reakcijos. � Antihistamininių ir kitų preparatų (antidepre-

santų, vietinių kortikosteroidų, kalcineurino in-hibitorių) vartojimas.

� Esant sumažėjusiai odos reakcijai, sergant lėti-nėmis ligomis (inkstų nepakankamumu, onko-loginėmis ligomis).

O D M a t l i k i m a s i r v e r t i n i m a s

ODM atliekami su maisto ir įkvepiamaisiais alerge-nais. Alergenų lašeliai užlašinami ant dilbio vidinio paviršiaus (dažniausiai) ar nugaros odos ir įduriama specialia adatėle. Taip pat užlašinami kontroliniai fiziologinio tirpalo (neigiama kontrolė) ir histamino lašai (teigiama kontrolė). Įtariant maisto alergiją ar esant burnos alergijos sindromui, sukeltam šviežių maisto produktų, rekomenduojami dūrio-dūrio mėginiai su natūraliu maistu. Tuomet adatėlė duriama į maisto produktą, paskui į odą. Alergenų lašeliai lašinami ant odos ≥2 cm atstumu.

Reakcija vertinama po 15–20 min. Liniuote išmatuojamas didžiausias pūkšlės skersmuo mili-metrų tikslumu. Pirmiausia vertinama teigiama ir neigiama kontrolė. Neigiama kontrolė atmeta der-mografizmo ir klaidingai teigiamo mėginio galimy-bę. Histamino kontrolė reikalinga testo atlikimo ko-

J. Kudzytė, O. Rudzevičienė, A. Valiulis

Page 79: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

79(5945)

kybei įvertinti ir klaidingai neigiamoms reakcijoms dėl vaistų vartojimo atmesti (žr. 2 lentelę). Reakcija teigiama, jei didžiausias pūkšlės skersmuo ≥3 mm. Toliau vertinamas kiekvieno mėginio pūkšlės di-džiausias skersmuo. Kadangi odos reakcija į hista-miną labai individuali ir nepriklauso nuo jautrumo alergenams, neberekomenduojama lyginti alerge-no pūkšlės su histamino pūkšle [The SPT – European standards, Heinzerling et al. Clinical and Translational Allergy 2013; 3: 3]. Taigi vertinant alergenų sukeltos pūkšlės dydį, jau nerekomenduojama atsižvelgti nei į teigiamą, nei į neigiamą kontrolę (1 lentelė).

ODM – palyginti pigus, greitas ir jautrus bei spe-cifiškas tyrimas. Atliekant ODM su įkvepiamaisiais alergenais, mėginio specifiškumas 70–95  proc., jautrumas 80–97 proc.; ODM su maisto alergenais priklauso nuo atlikimo metodo: su alergenų eks-traktais jautrumas 30 proc., specifiškumas 20 proc.,

o su natūraliu maistu dūrio-dūrio testo jautrumas 90 proc., specifiškumas 60 proc.

B u r n o s (o ra l i n i a i ) p r o v o ka c i n i a i a l e r g i n i a i m ė g i n i a i

Kartais maisto alergijai, kuri sukėlė anafilaksiją, pat-virtinti reikalingi burnos provokaciniai alerginiai mėginiai. Jie atliekami:

� kai remiantis anamneze įtariama, kad tam tikri maisto produktai sukėlė alerginius simptomus, tačiau ODM ar sIgE tyrimuose maisto alergijos nenustatoma;

� rekomenduojami, kai ODM ar sIgE nustatyti maisto alergenai realiai neturi įtakos kliniki-niams alergijos pasireiškimams, t.  y. jų elimi-nacija ar įtraukimas į dietą neturi įtakos klini-kiniams pokyčiams. Placebu kontroliuojamas

2 lentelė. Galima vaistų įtaka odos dūrio mėginio reakcijai

Vaistai

ODM reakcijos slopinimas0 – nėra įrodymų; (+): galimas poveikis; +: silpnas poveikis; ++: vidutinis poveikis; +++: stiprus poveikis

Nevartotini iki tyrimo

Antihistamininiai vaistaiI kartos H1 blokatoriai +++ 2 d.II kartos H1 blokatoriai +++ 7 d.Ketotifenas +++ 5 d.H2 blokatoriai 0 - + ØGliukokortikosteroidaiVietiniai (tyrimo vietoje) + 1 sav.1

Nosies, įkvepiamieji 0 Ø

Sisteminiai/trumpas kursas (<10 d.) <50 mg/d prednizolono ekvivalento >50 mg/d prednizolono ekvivalento

0/(+)0/(+)(+)

3 d.1 sav.

Sisteminiai/ilgas kursas (>10 d.) <50 mg/d prednizolono ekvivalento >50 mg/d prednizolono ekvivalento

00

Ø3 sav.

Vietiniai kalcineurino inhibitoriai + 1 sav.Kiti sisteminiai vaistaiOmalizumabas ++ 4 sav.Leukotirenų receptorių antagonistai 0 ØCiklosporinas A 0 ØAntidepresantai ++ 3–7 d.

1 Priklauso nuo dozės ir gydymo trukmės (1–3 sav.).

Vaikų anafilaksijos diagnostikos ir gydymo protokolas

Page 80: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5946)80

abipusiškai slaptas oralinis maisto provokacinis mėginys yra auksinis standartas diagnozuojant maisto alergiją. Tai brangus, ilgai trunkantis ir sudėtingas mėginys, todėl praktikoje dažnai naudojamas atviras oralinis mėginys, kurio vi-siškai pakanka kūdikiams ir mažiems vaikams. Burnos provokaciniai alerginiai mėginiai atlie-kami tretinio lygio sveikatos priežiūros paslau-gas teikiančiose įstaigose, prižiūrint specialis-tams – vaikų alergologams.

A l e r g i j o s d i a g n o s t i ka i n v i t r o

Specifinių IgE tyrimasTai alergenams specifinių IgE klasės antikū-

nų nustatymas kraujo serume ir plazmoje imu-nofermentiniu metodu (RAST/ImmunoCAP) (žr. 3  lentelę). Šiuo metodu nustatomi kraujotakoje cirkuliuojantys antikūnai, susidarę dėl įsijautrini-mo specifiniams alergenams. Imunodiagnostika naudojama sIgE nustatyti maisto, įkvepiamiesiems, vabzdžių alergenams, vaistams. In vitro testai ma-žiau jautrūs ir specifiški nei ODM, tačiau gali būti atliekami, kai ODM atlikti nėra galimybės, pvz., sergant sunkiu nuolatiniu atopiniu dermatitu, dil-gėline, nuolat vartojant antihistamininius vaistus ar esant dermografizmui. Reikia žinoti, kad subjek-tams, kuriems randamas labai didelis bendrojo IgE kiekis, specifinių IgE kiekiai gali būti maži.

Klinikinė tyrimų reikšmė: � Mažos sIgE koncentracijos nurodo menką ryšį

su klinikiniais simptomais, o didelės sIgE anti-kūnų koncentracijos labai koreliuoja su kliniki-niais alergijos pasireiškimais.

� IgE antikūnų gamyba gali būti nustatoma anks-tyvame amžiuje, dar prieš atsirandant kliniki-niams simptomams.

� Padeda išsiaiškinti už klinikinius simptomus at-sakingą alergeną.

� Padeda valdyti alerginę ligą. Tyrimas kiekybinis, nustatomas antikūnų kiekis

0–100 kUA/l. Skiriamos šešios IgE antikūnų kiekio klasės (3 lentelė).

Triptazės tyrimasNors putliųjų ląstelių išskiriamos triptazės tyri-

mas padeda diagnozuoti anafilaksiją, jis nėra speci-fiškas ir patikimas tyrimas. Triptazės kiekis kraujyje dažnai nebūna padidėjęs vaikams, kai anafilaksiją sukelia maisto alergenai arba kai anafilaksijos metu vyrauja kvėpavimo organų pažeidimas. Taigi, jau-nesniems nei 16 metų vaikams triptazė tiriama, jei anafilaksiją sukėlė vaistai, vabzdžių įgėlimas arba anafilaksija yra idiopatinė. Norint įvertinti triptazės kiekį, kraujas imamas 3 kartus: 1) kuo greičiau, įvy-kus anafilaksijai, 2) po 1–2 val. (bet ne vėliau kaip po 4 val.) atsiradus anafilaksijos simptomams, 3) pra-ėjus anafilaksijos simptomams ir baigus gydymą – siekiant nustatyti bazinį putliųjų ląstelių išskiriamos triptazės kiekį.

ImmunoCAP Phadiatop – standartinis alergenų ir jų komponentų rinkinys, kurį gali naudoti alergi-jos patikrai pirminės ir antrinės grandies gydytojai. Tai kokybinis kraujo serumo tyrimas – rezultatas gali būti teigiamas ar neigiamas. Rekomenduoja-mas pirminiame bei antriniame sveikatos priežiūros lygiuose ir padeda atskirti atopiškus ir neatopiškus pacientus. Neigiamas rezultatas nepaneigia alergi-

3 lentelė. Specifinių IgE antikūnų kiekio kraujo serume klasės

RAST/CAP klasė IgE kiekis (IU/ml) Komentaras0 <0,35 sIgE nerasta (norma)1 0,35–0,69 Labai mažas sIgE kiekis2 0,70–3,49 Mažas kiekis3 3,50–17,49 Vidutinis kiekis4 17.50–49,99 Didelis kiekis5 50,00–100,00 Labai didelis kiekis6 >100,00 Ypač didelis kiekis

Metodo jautrumas 84–95 proc., specifiškumas – 85–94 proc.

J. Kudzytė, O. Rudzevičienė, A. Valiulis

Page 81: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

81(5947)

jos, tačiau nurodo, kad alergijos simptomus lemia ne IgE nulemtos reakcijos. Naudotinas kūdikiams, kurie dažniausiai įsijautrinę maisto alergenams. Esant teigiamam tyrimui, tikslingas detalesnis aler-gologinis ištyrimas atliekant odos dūrio mėginius ar sIgE tyrimus. Tyrimo jautrumas yra 93 proc., spe-cifiškumas – 89 proc.

Tyrimo metodų atlikimo eiliškumas (etapišku-mas)

Pirminės grandies gydytojas (vaikų ligų gydytojas arba bendrosios praktikos gydytojas) suteikia pir-mąją pagalbą anafilaksijos ištiktam ligoniui, sulei-džia adrenaliną, stebi gyvybines funkcijas ir kviečia pagalbą (greitosios pagalbos medikus ar ligoninių vaikų intensyviosios terapijos ir reanimacijos gydy-tojus). Toliau ligonis gydomas ir stebimas antrinio arba tretinio sveikatos priežiūros lygio vaikų inten-syviosios terapijos ir reanimacijos skyriuje, o jeigu jo ligoninėje nėra – suaugusiųjų intensyviosios terapijos ir reanimacijos skyriuje. Norint patikslinti diagnozę, nustatyti anafilaksijos priežastį, parengti individualų anafilaksijos profilaktikos planą, ligonis siunčiamas antrinėje arba tretinėje sveikatos prie-žiūros grandyje dirbančiam gydytojui specialistui – vaikų alergologui arba alergologui ir klinikiniam imunologui, įstatymų nustatyta tvarka galinčiam teikti vaikų alergologo paslaugas.

S i u n t i m a s s p e c i a l i s t a m s

Antrinėje grandyje gydytojas specialistas (vaikų alergologas arba alergologas ir klinikinis imuno-logas, galintis teikti vaikų alergologo paslaugas), norėdamas išsiaiškinti, ar ligą provokuoja alerginiai veiksniai, atlieka šiuos tyrimus:

� odos dūrio (arba dūrio-dūrio) mėginius su maisto alergenais;

� odos dūrio mėginius su įkvepiamaisiais alerge-nais;

� specifinių IgE antikūnų maisto alergenams nu-statymą kraujo serume;

� specifinių IgE antikūnų įkvepiamiesiems alerge-nams nustatymą kraujo serume.

Tretiniame lygyje (universitetinėse vaikų ligoni-nėse: Vaikų ligoninėje, Vilniaus universiteto ligoni-nės Santariškių klinikų filiale, ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinikoje) atliekami šie tyrimai:

� provokaciniai oraliniai mėginiai (atviri ar abipu-siškai slapti placebu kontroliuojami) su maisto alergenais, siekiant patvirtinti arba atmesti maisto alergijos diagnozę, esant ligos remisijai;

� alergologiniai (odos dūrio, dūrio-dūrio, spe-cifinių IgE antikūnų maisto, įkvepiamiesiems alergenams, vaistų alergenams, vabzdžių aler-genams tyrimai);

� provokaciniai mėginiai su vaistais; � triptazės kiekio kraujo serume nustatymas.

Kitų specialistų konsultacijos: � dietologo konsultacija diagnozavus alergiją

maistui ir sudarant alergiško vaiko valgiaraštį.

Diferencinė diagnostika

Oda ir gleivinės: � ūminė ir lėtinė dilgėlinė ir angioedema, � burnos sindromas (kryžminė maisto ir žiedadul-

kių alergenų reakcija).

Kvėpavimo sistema: � ūminis laringotracheitas, � trachėjos ar bronchų obstrukcija (pvz., svetim-

kūnis, balso stygų disfunkcija), � status asthmaticus.

Širdies ir kraujagyslių sistema: � vazovagalinė sinkopė, � plaučių embolija, � miokardo infarktas, � aritmija, � hipertoninė krizė, � kardiogeninis šokas.

Farmakologinės ar toksinės medžiagos: � etanolis, � histaminas (pvz., apsinuodijimas skumbrinėmis

žuvimis), � opiatai.

Vaikų anafilaksijos diagnostikos ir gydymo protokolas

Page 82: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5948)82

Nervų ar psichinės ligos: � hiperventiliacijos sindromas, � panikos priepuolis, � somatoforminė disfunkcija (psichogeninis du-

sulys), � isterijos priepuolis, � epilepsija, � psichozė, � insultas, � Hoigne sindromas, � metabolinė ar trauminė koma.

Endokrininė sistema: � hipoglikemija, � tireotoksinė krizė, � feochromocitoma, � vėžinė intoksikacija.

Komplikacijos

� kvėpavimo takų obstrukcija, � kardiovaskulinis kolapsas, � mirtis.

Gydymas

Pagrindinės gydymo metodų rekomendacijos

Jei įvyko anafilaksija, būtina skubiai įvertinti kvėpa-vimo takus, kvėpavimą ir širdies veiklą. Mirtis gali ištikti dėl viršutinių kvėpavimo takų, apatinių kvė-pavimo takų, širdies ir kraujagyslių sistemos sutri-kimų, todėl gydymu siekiama atkurti šių sistemų veiklą. Adrenalinas į raumenis rekomenduojamas kaip pirmos eilės gydymas, galintis išgelbėti gyvy-bę. Širdies ir kvėpavimo sustojimas turi būti skubiai gydomas pagal gaivinimo protokolą.

Trumpi naudojamų gydymo metodų (medi-kamentinis gydymas, invazinis / intervencinis gydymas, chemoterapija, radioterapija ir kt.) aprašymai

Pi r m o s e i l ė s g y d y m a s

Adrenalinas turi būti skiriamas visiems pacientams, kuriems diagnozuota anafilaksija, ir tiems pacien-

tams, kurių klinikiniai simptomai gali vystytis į ana-filaksiją [C; I]. Adrenalinas veikia alfa-1 receptorius sukeldamas periferinę vazokonstrikciją, todėl ma-žina hipotenziją ir gleivinių edemą, veikia beta-1 receptorius ir padidina širdies susitraukimų dažnį ir jėgą, todėl mažina hipotenziją, veikia beta-2 recep-torius ir sumažina bronchų spazmą bei uždegimo mediatorių išsiskyrimą. Nėra absoliučių kontraindi-kacijų skirti adrenaliną ligoniams, kuriems išsivystė anafilaksija, nauda viršija riziką ligoniams, kurie ser-ga širdies ir kraujagyslių liga.

Adrenalinas turi būti leidžiamas į raumenis vi-durinio šlaunies trečdalio šoniniame paviršiuje [A; I]. Šis vaistas pasižymi dideliu saugumu, nors kai ku-riems ligoniams gali pasireikšti trumpalaikis blyšku-mas, širdies plakimas ir galvos skausmas. Į raumenis leidžiamo adrenalino (1 mg/ml) dozė yra 0,01 ml/kg kūno svorio, maksimali dozė – 0,5 ml. Jeigu nau-dojamas adrenalino autoinjektorius, ligoniai, sve-riantys 7,5–25 kg, turi gauti 0,15 mg adrenalino, o sveriantys daugiau kaip 25 kg – 0,3 mg adrenalino. Vaisto dozė gali būti pakartota po mažiausiai 5 mi-nučių pertraukos [C; I].

Ligoniams, kuriems reikalingos pakartotinės į raumenis leidžiamo adrenalino dozės, padeda adrenalino infuzija į veną [C; I]. Tačiau adrenalino in-fuzija turi būti skiriama intensyviosios terapijos sky-riuje, nes ligoniams gali vystytis gyvybei pavojinga hipertenzija, miokardo išemija ir aritmija. Ligoniai, kurie gydomi į veną leidžiamu adrenalinu, turi būti stebimi nuolat atliekant EKG, pulsoksimetriją bei matuojant kraujospūdį.

Nerekomenduojama anafilaksijos gydyti po-odiniu adrenalinu arba adrenalino inhaliacijomis. Vienintelė išimtis – gerklų edemos sukeltas strido-ras, kai kartu su į raumenis leidžiamu adrenalinu gali būti skiriamas adrenalino aerozolis (2–5 ml, 1 mg/ml) [C; I].

A n t r o s e i l ė s g y d y m a s

Alergeno pašalinimas ir pagalbos kvietimas Jeigu įmanoma, būtina nedelsiant pašalinti

galimą anafilaksijos sukėlėją [C; I]. Kviesti pagalbą – greitosios pagalbos medikus ar skubiosios pagal-bos tarnybą arba intensyviosios terapijos ir reani-macijos skyriaus gydytojų brigadą ligoninėje [C; I].

J. Kudzytė, O. Rudzevičienė, A. Valiulis

Page 83: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

83(5949)

Kūno padėtisPacientai, kuriems pasireiškė anafilaksinė reak-

cija, turi būti tam tikroje padėtyje priklausomai nuo vyraujančių simptomų: jei yra kvėpavimo sutrikimo simptomų, turi būti sėdimoje padėtyje [C; I]; jei yra kraujotakos sutrikimo simptomų, turi būti paguldyti ant nugaros pakeltomis kojomis; jei prarado sąmo-nę, turi būti paguldyti į stabilią šoninę padėtį [C; I]. Reikia vengti staigių pokyčių į vertikalią padėtį [C; I].

DeguonisDidelės tėkmės deguonis per veido kaukę turi

būti skiriamas visiems ligoniams, patyrusiems ana-filaksinę reakciją.

SkysčiaiLigoniams, kuriems pasireiškė širdies ir krau-

jagyslių sistemos nepakankamumas, būtina skirti skysčius į veną, nes adrenalinas gali būti neveiks-mingas, jei nepapildytas cirkuliuojančio skysčio kiekis [C; I]. Kristaloidų tirpalai yra pirmo pasirinki-mo tirpalai ir turi būti skiriami boliusais po 20 ml/kg [C; I].

Trumpo poveikio β2 agonistaiInhaliaciniai trumpo poveikio beta-2 agonistai

gali būti papildomai skiriami, kad būtų sumažin-tas bronchų spazmas ligoniams, kuriems išsivystė anafilaksija [C; I]. Nors adrenalinas į raumenis yra pirmos eilės gydymas, tam tikromis aplinkybėmis ligoninėje, kur personalas yra išmokytas gydyti anafilaksiją (pvz., atliekant provokacinius oralinius mėginius alergologijos skyriuje), lengvas švokšti-mas iš pradžių gali būti gydomas vien inhaliaciniais beta-2 agonistais, adrenalinas į raumenis turi būti skiriamas, jeigu nėra atsako per 5 minutes [C; I].

Tr e č i o s e i l ė s g y d y m a s

H1 ir H2 antihistamininiai vaistaiSisteminiai antihistamininiai vaistai dažnai

skiriami gydant anafilaksiją, tačiau jie sumažina tik odos simptomus. Sisteminių H1 ir H2 antihista-mininių preparatų derinys gali suteikti papildomą teigiamą poveikį nei vien tik H1 antihistamininiai

vaistai mažinant tam tikrus odos simptomus ligo-niams, kuriems buvo ūminė alerginė reakcija. Ap-rašyti pavieniai atvejai, kai intraveniniai antihista-mininiai vaistai sukėlė kraujospūdžio sumažėjimą, ir tai gali būti susiję su vaistų leidimo greičiu. Todėl peroraliniai H1 (ir H2) antihistamininiai preparatai yra rekomenduojami tik odos simptomams suma-žinti gydant anafilaksiją [B; I].

GliukokortikoidaiPeroraliniai ir intraveniniai gliukokortikoidai

dažnai vartojami gydant anafilaksiją. Manoma, kad jie gali užkirsti kelią užsitęsusiems anafilaksijos simptomams (ypač ligoniams, sergantiems astma), taip pat dvifazėms reakcijoms, tačiau tai kol kas neįrodyta ir šie preparatai pradeda veikti lėtai. Pe-roraliniai ir parenteriniai gliukokortikoidai gali būti skiriami po to, kai jau buvo skirtas pirmos ir antros eilės gydymas [C; I]. Didelių dozių budezonido ae-rozolis gali būti veiksmingas mažinant kvėpavimo takų edemą [C; I], todėl jis rekomenduojamas ligo-niams, kuriems išsivysto stridoras.

Stebėjimo ir išrašymo tvarkaPacientai, kuriems pasireiškė kvėpavimo sis-

temos simptomų, turi būti stebimi mažiausiai 6–8 valandas, o pacientai, kuriems pasireiškė krau-jospūdžio kritimas, nuolat stebimi mažiausiai 12–24 valandas [C; I]. Prieš išrašant pacientą turi būti įvertinama pakartotinės anafilaksinės reakcijos ti-kimybė. Esant tokios reakcijos tikimybei, išrašomas adrenalino autoinjektorius [C; I]. Išrašant pacientą duodamas informacinis lapelis, kuriame pateikia-ma informacija apie alergenus, jų vengimą (jei tai įmanoma) bei instrukcijos, kada ir kaip naudotis adrenalino autoinjektoriumi. Taip pat duodamas siuntimas gydytojui alergologui, kad nustatytų ga-limas priežastis ir, jei įmanoma, pasiūlytų priemo-nes, kaip sumažinti tolesnių reakcijų riziką; įsitikinti, ar ligoniai bei jų tėvai (globėjai) turi būtinus vais-tus ir moka gydyti alergines reakcijas. Jei įtariama, kad anafilaksinę reakciją sukėlė maistas, duodamas siuntimas gydytojui dietologui [C; I]. Pateikiama in-formacija apie pacientų paramos grupes ir visa kita jiems rūpima informacija.

Vaikų anafilaksijos diagnostikos ir gydymo protokolas

Page 84: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5950)84

I l g a l a i k i s a n a f i l a k s i j o s g y d y m a s

Ilgalaikis ligonių, kuriems išsivystė anafilaksija, gy-dymas prasideda nuo provokuojančio alergeno nustatymo naudojant patvirtintus in vivo ir (ar) in vitro tyrimus, juos interpretuojant pagal detalią paciento ligos istoriją. Profilaktinės priemonės, pa-dedančios išvengti anafilaksijos pasikartojimo, api-ma alergenų vengimą ir, jei tai įmanoma, alergenų specifinę imunoterapiją. Ligoniai turi būti išmoky-ti, kaip elgtis ištikus anafilaksinei reakcijai viešoje vietoje. Gydytojas dietologas, kurio specializacija – maisto alergija, gali padėti sudaryti tinkamą elimi-nacinę dietą. Pacientams turi būti atidžiai paaiškin-ta apie alergenų pėdsakus (slaptuosius alergenus) maiste, kryžmines reakcijas su kitais alergenais bei aptartos tokios svarbios situacijos kaip valgymas ne namuose [C; I].

A n a f i l a k s i j o s g y d y m o p l a n a i

Anafilaksijos gydymo planuose turi būti aprašyta, ko vengti, turi būti pateikti kontaktiniai duomenys, kur kreiptis, jei įvyktų reakcija, anafilaksijos sku-bios pagalbos planas su dažniausiai pasitaikančiais simptomais ir kaip į kiekvieną reaguoti. Moksliniai tyrimai parodė, kad, įdiegus gydymo planą, gero-kai sumažėjo atsitiktinių anafilaksinių reakcijų vai-kams, alergiškiems žemės arba medžių riešutams. Kituose moksliniuose tyrimuose aprašomas ana-filaksijos gydymo plano teigiamas poveikis tėvų įgūdžiams, skubiosios pagalbos organizavimui ir teikimui ištikus anafilaksinei reakcijai. Anafilaksijos gydymo planai turi būti naudojami nuo pat dia-gnozės nustatymo, kad padėtų atpažinti ir gydyti būsimas reakcijas, šie planai turi būti nuolat atnau-jinami [C; I].

Indikacijos ir kontraindikacijos taikyti gydymo metodus

Išskiriamos šešios absoliučios indikacijos išrašyti bent vieną adrenalino autoinjektorių: 1) anksčiau buvusi anafilaksinė reakcija į maistą,

lateksą, įkvepiamuosius alergenus (pvz., gyvū-nų) ar kitus neišvengiamus alergenus [C; I];

2) fizinio krūvio sukelta anafilaksija [C; I]; 3) prieš tai buvusi idiopatinė anafilaksinė reakcija

[C; I]; 4) gretutinė nestabili arba vidutinio sunkumo ir

sunki, nuolatinė astma su maisto alergija [C; I]; 5) alergija vabzdžiams suaugusiems pacientams

su prieš tai buvusia sistemine reakcija ir vai-kams, kuriems buvo daugiau nei odą ir gleivi-nes pažeidžiančių sisteminių reakcijų [C; I];

6) putliųjų ląstelių liga arba padidėjusi pradinė triptazės koncentracija kraujo serume su prieš tai buvusia sistemine alergine reakcija į vabz-džių įgėlimus, net ligoniams, gydomiems spe-cifine vabzdžių nuodų imunoterapija [C; I]. Taip pat rekomenduojama išrašyti bent vieną

adrenalino autoinjektorių šiais atvejais (ypač jei jų yra daugiau nei vienas):

� buvusi lengva ar vidutinio sunkumo alerginė reakcija į žemės riešutus ir (ar) medžių riešutus [C; I];

� paaugliai, alergiški maistui [C; I]; � gyvena atokiau nuo medicinos pagalbos punk-

tų ir buvusi lengva ar vidutinio sunkumo alergi-nė reakcija į maistą, vabzdžių įgėlimus, lateksą ar įkvepiamuosius alergenus [C; I];

� buvusi lengva ar vidutinio sunkumo alerginė reakcija į labai mažus maisto alergenų kiekius (slaptuosius alergenus) [C; I]. Nėra patikimų mokslinių duomenų, kurie nu-

rodytų, kiek adrenalino autoinjektorių turi turėti kiekvienas pacientas. Tyrimų duomenimis, iki 15–32  proc. pacientų prireikė papildomos į raumenis leidžiamo adrenalino dozės, 80 proc. atvejų papil-domą dozę sušvirkštė sveikatos priežiūros specia-listai. Viename moksliniame tyrime buvo nustatyta, kad astma yra papildomos adrenalino dozės rizikos veiksnys.

Ekspertų duomenimis, du adrenalino autoin-jektorius reikia išrašyti šiais atvejais:

� gretutinė nestabili arba vidutinio sunkumo ir sunki, nuolatinė astma su maisto alergija (išsky-rus žiedadulkių ir maisto nulemtą oralinės aler-gijos sindromą) [C; I];

� gretutinė putliųjų ląstelių liga ir (ar) padidėjusi pradinė triptazės koncentracija kraujo serume [C; I];

J. Kudzytė, O. Rudzevičienė, A. Valiulis

Page 85: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

85(5951)

� nėra galimybės greitai suteikti medicinos pagal-bos ir gydyti anafilaksijos dėl didelio atstumo iki medicinos punkto arba dėl kalbos barjero [C; I];

� buvęs daugiau negu vienos adrenalino dozės poreikis prieš pasiekiant ligoninę [C; I];

� buvusi beveik mirtina anafilaksinė reakcija [C; I]; � turima adrenalino autoinjektoriaus dozė yra

daug mažesnė, nei reikalinga pagal kūno svorį [C; I].

Bazinis gydymas

Pi r m o s e i l ė s g y d y m a s

Skubiam anafilaksijos gydymui skiriamas adrenali-nas [C; I].

Ankstyvas adrenalino skyrimas įvertinamas kie-kvienam pacientui individualiai, esant didelei anafi-laksinės reakcijos išsivystymo tikimybei [C; I].

Adrenalinas turi būti suleistas į raumenis vidu-rinio šlaunies trečdalio šoniniame paviršiuje [B; I].

Jei reikia, pakartoti adrenalino dozę – tai turi būti atliekama mažiausiai po 5 minučių nuo pirmos dozės [C; I].

A n t r o s e i l ė s g y d y m a s

Anafilaksiją sukėlusio veiksnio pašalinimas [C; I].Nedelsiant kviečiama pagalba, kartu atlieka-

mas paciento gyvybinių funkcijų vertinimas [C; I].Anafilaksijos ištikti pacientai, turintys širdies ir

kraujagyslių sistemos sutrikimų, turi būti paguldyti ant nugaros pakeltomis kojomis, turintys kvėpavimo nepakankamumą – sėdimoje padėtyje, praradę są-monę – paguldyti į stabilią šoninę padėtį [C; I].

Ligonis hospitalizuojamas į reanimacijos ir in-tensyviosios terapijos skyrių (vaikų, kai tokio nėra – suaugusiųjų), kur stebimos paciento gyvybinės funkcijos ir teikiama reanimacinė pagalba pagal anafilaksijos gydymo protokolą.

Specializuotas gydymas

A n t r i n ė j e i r t r e t i n ė j e g ra n d y j e

Esant nepakankamam atsakui po dviejų ar daugiau adrenalino dozių, adrenalinas gali būti skiriamas

infuzija į veną vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos specialistų (kai tokio nėra – suaugusiųjų reanimacijos ir intensyvios terapijos specialistų) at-liekant gyvybinių funkcijų stebėseną.

Skiriamas didelės tėkmės deguonis per kaukę, kristaloidų tirpalai boliusais, pagal indikacijas – sis-teminiai gliukokortikoidai, gliukokortikoidų bei β2 agonistų aerozoliai.

Gydymas tęsiamas pagal anafilaksijos gydymo protokolą.

Gydymo algoritmas (schema) (2 pav.)

Informacija visuomenei (pacientui)

Anafilaksija – tai gyvybei grėsminga, ūmiai besivys-tanti alerginė reakcija, kuri paprastai paveikia dvi ar daugiau organų sistemų, pavyzdžiui, odą, kvėpavi-mo takus, plaučius, skrandį, širdį. Reakcijos gali būti mirtinos. 

Pirmieji ligos požymiai dažniausiai pasireiš-kia  praėjus kelioms sekundėms ar minutėms (15–30 min.) po kontakto su alergenu (pvz., vabzdžio įgė-limo), tačiau gali atsirasti ir vėliau (per 2 valandas). Kokie simptomai  pasireiškia ištikus anafilaksiniam šokui? Tai pasunkėjęs kvėpavimas, bėrimas,  dilgė-linė, lūpų, liežuvio ar odos ištinimas, blyškumas, galvos svaigimas, bendras silpnumas, sąmonės pra-radimas, dažnas širdies plakimas (tachikardija), arit-mijos, krūtinės skausmai, silpnas periferinis pulsas, sumažėjęs arterinis kraujospūdis (hipotenzija),  vė-mimas, viduriavimas, pilvo skausmai.

Tyrimų duomenimis, anafilaksija dažniausiai paveikia:

� kvėpavimo sistemą (73 proc.), � odą (61 proc.), � širdies ir kraujagyslių sistemą (24 proc.), � nervų sistemą (15 proc.), � virškinimo traktą (7 proc.).

Sukeliantys veiksniai 

Dažniausiai anafilaksines reakcijas sukelia maistas. Tokių anafilaksinių reakcijų daugėja. Ypač dažnai anafilaksiją sukelia žemės ir kiti riešutai, antroje vie-

Vaikų anafilaksijos diagnostikos ir gydymo protokolas

Page 86: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5952)86

2 pa

v. A

nafil

aksi

jos

gydy

mo

sche

ma

(ada

ptuo

ta p

agal

201

4 m

etų

Anap

hyla

xis:

guid

elin

es fr

om th

e Eu

rope

an A

cade

my

of A

llerg

y an

d Cl

inic

al Im

mun

olog

y)

Sant

rum

pos:

FT

– fiz

iolo

gini

s tir

pala

s, IV

– į

veną

, IK

– į k

aulą

, GK

– gl

iuko

kort

ikoi

dai,

IR –

į ra

umen

is.

steb

imi 1

2–24

val

.

J. Kudzytė, O. Rudzevičienė, A. Valiulis

Page 87: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

87(5953)

toje – vabzdžių (dažniausiai vapsvų ir bičių) nuodų sukeliamos reakcijos. Sparčiai daugėja latekso su-keliamų alerginių reakcijų. Jos dažniausiai išsivysto žmonėms, naudojantiems gumines pirštines, as-menims, sergantiems atopinėmis ligomis (atopiniu dermatitu, alerginiu rinitu, bronchų astma). Rečiau pasitaiko anafilaksinės reakcijos, sukeltos fizinių pratimų, vakcinų, spermos. Anafilaksinės reakcijos gali prasidėti taikant specifinę imunoterapiją.

Anafilaksijos mechanizmas

Anafilaksinė reakcija prasideda, kai alergenas jun-giasi su specifiniais E klasės antikūnais, prisijungu-siais prie putliųjų ląstelių ir bazofilų paviršiuje esan-čių receptorių, ir išlaisvina šiose ląstelėse esančius mediatorius (histaminą, triptazę ir kt.).

Ligos eiga

Ligos simptomai priklauso nuo sukėlėjo ir jo pateki-mo būdo. Kai alergenas patenka tiesiai į kraujotaką (įgelia vabzdys, suleidžiama vaistų), vyrauja širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimo simptomai – hi-potenzija ir šokas. Ypač tai pasireiškia, kai į veną staiga suleidžiama didelė vaistų dozė (pavyzdžiui, pradedant bendrąją anesteziją). Kai alergenas pa-tenka į organizmą rezorbuodamasis per gleivines (dažniausiai valgant), vyraujantis simptomas yra dusulys dėl veido, lūpų ir gerklų edemos. Anafilak-sinės reakcijos prasideda ir vystosi labai greitai. Pa-prastai anafilaksija prasideda tuoj pat arba praėjus tik kelioms minutėms po kontakto su alergenu.

Anafilaksinės reakcijos, sukeltos latekso pirš-tinių, prasideda ir vystosi lėtai, nes alergenas turi rezorbuotis per odą ir gleivines. Dažniausiai reak-cijos prasideda praėjus 30 ar daugiau minučių po kontakto su alergenu. Anafilaksija, sukelta latekso, gali prasidėti chirurginių operacijų, makšties tyri-mų metu, gydant dantis ar tiesiog mūvint gumines pirštines. Alergija lateksui ypač dažna medikams.

Ištyrimas

Putliųjų ląstelių aktyvaciją rodo padidėjusi triptazės koncentracija kraujyje. Šio fermento padidėja laiki-

nai, didžiausia jo koncentracija aptinkama praėjus maždaug 1 val. nuo reakcijos pradžios. Kuo sunkes-nė reakcija, tuo didesnė koncentracija nustatoma. Esant lengvai anafilaksinei reakcijai, dažnai vai-kams, triptazės galima ir neaptikti.

Gydymas

Į raumenis leidžiamas adrenalinas yra pagrindinis vaistas nuo anafilaksinės reakcijos. Beveik visada jis padeda. Prireikus adrenalino leidimas gali būti pakartotas. Jei gydyti pradedama anksti, šių vaistų visiškai pakanka. Gydymas gali būti nesėkmingas, jei adrenalino pradedama skirti per vėlai. Adrena-lino turi būti skiriama visiems pacientams, kuriems atsiranda dusulys kartu su hipotenzija.

Labai retai anafilaksinė reakcija gali būti dvifa-zė, šiuo atveju pakartotinio priepuolio padeda iš-vengti gliukokortikoidai (hormonai).

Geriamieji antihistamininiai vaistai gali suma-žinti odos simptomus.

Inhaliuojamieji gliukortokoidai (hormonai) ski-riami esant viršutinių kvėpavimo takų obstrukcijai.

Anafilaksines reakcijas gali pasunkinti kartu vartojami β2 blokatoriai, šie vaistai taip pat suma-žina adrenalino poveikį.

Jei pacientui yra sunki hipotenzija, jis turi gulėti, kojas reikėtų pakelti. Jei vyrauja dusulys, geriau sė-dėti. Papildomai skiriama kvėpuoti deguonies.

Jei yra sunkus bronchų spazmas, skiriama inha-liuojamųjų β2 agonistų.

Inhaliuojamasis adrenalinas vartojamas lengvai ar vidutinio sunkumo gerklų edemai gydyti, tačiau jis negali pakeisti į raumenis skiriamo adrenalino. Jei gydymas vaistais greitai nepanaikina šoko simpto-mų, nedelsiant į veną pradedama leisti skysčių.

Tolesnis ištyrimas ir stebėjimas

Ligoniai, kuriems įvyko anafilaksija, turi būti siun-čiami konsultuoti gydytojui alergologui. Pacientui svarbu žinoti, koks alergenas sukėlė anafilaksiją. Tai galima nustatyti kruopščiai surinkus anamnezę, atlikus alerginius odos mėginius ar kraujo tyrimus. Pacientas privalo ne tik vengti alergeno, bet ir mo-kėti suteikti sau pirmąją pagalbą įvykus anafilak-

Vaikų anafilaksijos diagnostikos ir gydymo protokolas

Page 88: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5954)88

sijai (žr. 3 pav.). Tam gaminami iš anksto pripildyti adrenalino vienkartiniai švirkštai suaugusiesiems ir vaikams. Gydytojai turi nuodugniai paaiškinti, kaip jais naudotis, tai privalo žinoti ne tik pacientas, bet ir jo artimieji, vaikų darželio, mokyklos medicinos seserys.

3 pav. Adrenalino autoinjektorius naudojimas

Deja, nėra vaistų, kurie padėtų išvengti anafilak-sijos. Pacientams, kurie priklauso anafilaksinio šoko rizikos grupei, išrašomas adrenalinas (epinefrinas), kuris naudojamas tada, kai ištinka anafilaksija. Tyri-mų metu paaiškėjo, kad dalis žmonių, kuriems buvo išrašytas adrenalinas, jo, deja, nesinešioja su savimi, nors ir privalėtų. Tyrėjai išsiaiškino, kad tik 11 proc. asmenų anafilaksinio šoko metu turėjo su savimi adrenalino ir tik 10 proc. skambino pagalbos linija. Pastebima, kad žmonėms labai stinga prevencinės informacijos apie anafilaksinį šoką. Anafilaksija gali ištikti bet kur, ir tėvai, mokytojai bei kaimynai gali būti netikėtai užklupti šios būsenos, su kuria jie tu-rėtų mokėti susitvarkyti. Nors dažniausiai (54 proc.) anafilaksinis šokas ištinka būnant namuose, tačiau labai dažnai namuose nėra reikalingų priemonių šokui suvaldyti. Statistika rodo, kad, be namų, šokas gali ištikti ligoninėje (13 proc.), giminaičių ar drau-gų namuose (6,4 proc.), darbe (6,1 proc.), kavinėje (6,1 proc.) ar mokykloje (2,6 proc.). Visų aplinkinių vaidmuo stengiantis sutramdyti anafilaksiją yra la-bai svarbus.

Ką daryti ištikus anafilaksiniam šokui: � nutraukti kontaktą su alergenu; � nepasimesti ir neišsigąsti; � jeigu žmogus jaučia silpnumą, svaigsta galva  –

paguldyti ir kojas pakelti aukščiau nei galva. Jei-gu sunkiai kvėpuoja – pasodinti, neleisti atsistoti;

� jei nukentėjusįjį pykina, paversti ant šono, kad vemdamas nepaspringtų;

� suleisti adrenalino; � duoti išgerti antihistamininių vaistų; � iškviesti pagalbą.

Protokolo (metodikos) įdiegimo aprašas

Diegdama protokolą asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi turėti šiuos žmogiškuosius ir materiali-nius išteklius:

Pirminio lygio ASPĮ: � vaikų ligų gydytojas ar šeimos gydytojas.

Antrinio lygio ASPĮ: � gydytojas specialistas (vaikų alergologas arba

alergologas ir klinikinis imunologas, galintis teikti vaikų alergologo paslaugas);

� procedūrų kabinetas, kur atliekami odos dūrio, dūrio-dūrio mėginiai;

� laboratorija, kur tiriami specifiniai IgE maisto ir įkvepiamiesiems alergenams.

Tretinio lygio ASPĮ: � gydytojai specialistai (vaikų alergologas arba

alergologas ir klinikinis imunologas, galintis teikti vaikų alergologo paslaugas, dietologas);

� procedūrų kabinetas, kur atliekami odos dūrio, dūrio-dūrio mėginiai, provokaciniai, oraliniai mėginiai su maisto alergenais;

� laboratorija, kur tiriami specifiniai IgE maisto, įkve-piamiesiems, vaistų, vabzdžių alergenams, nusta-toma triptazės koncentracija kraujo serume.

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga gali naudo-ti mūsų siūlomą klausimyną:

J. Kudzytė, O. Rudzevičienė, A. Valiulis

Page 89: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

89(5955)

ANAFIL AKSINĖS REAKCIJOS KL AUSIMYNASPacientas _____________________________________________________________________ Ligos istorijos Nr._____________Amžius: Metai_______ Mėnesiai ________ Lytis: ☐ vyr. ☐ mot. Anafilaksinės reakcijos (AR) įvykio data: _________________ Laikas nuo kontakto iki AR pradžios:____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kur įvyko AR: ☐ Lauke, patikslinkite:_______________________________________________________________________ ☐ Mokykloje ☐ Namie ☐ Ligoninėje ☐ Kitur, patikslinkite:________________________________________________________________________

Ar žinoma AR priežastis: ☐ Ne ☐ Taip, patikslinkite: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iš anamnezės: ☐ Buvusi AR: data:_________ _; priežastis: ___________________________________________ ☐ Nustatyta alergija: ☐ maistui ___________________________________________ ☐ vaistams __________________________________________ ☐ įkvepiamiesiems alergenams _________________________ ☐ vabzdžių įkandimams _______________________________ ☐ kita, patikslinkite: ___________________________________ ☐ Bronchų astma ☐ Šienligė / alerginis rinitas ☐ Atopinis dermatitas ☐ Karščiavimas ar virusinės infekcijos simptomai ☐ Fizinis krūvis

Būklė pasireiškus AR Kvėpavimo sistema ☐ Ne ☐ Taip: ☐ nosies užburkimas, sekrecija ☐ ryklės niežėjimas, perštėjimas ☐ užkimęs balsas ☐ lojantis kosulys ☐ švokštimas ☐ stridoras ☐ dusulys ☐ pasunkėjęs rijimas ☐ centrinė cianozė ☐ kvėpavimo sustojimas Širdies ir kraujagyslių sistema ☐ Ne ☐ Taip: ☐ blyškumas ☐ šaltas prakaitas ☐ marmuruotumas ☐ kolapsas (suglebimas, periferinio pulso silpnumas) ☐ hipotenzija ☐ tachikardija ☐ širdies sustojimas Virškinimo sistema ☐ Ne ☐ Taip: ☐ pykinimas, vėmimas ☐ pilvo skausmas ☐ viduriavimas Oda ir gleivinės ☐ Ne ☐ Taip: ☐ akių, nosies, burnos gleivinės perštėjimas / niežėjimas ☐ išplitęs niežėjimas ☐ odos paraudimas ☐ dilgėlinė ☐ angioedema, lokalizacija: ____________________________Nervų sistema ☐ Ne ☐ Taip: ☐ pasikeitęs aktyvumas ☐ galvos skausmas, svaigimas ☐ nerimas ☐ sąmonės sutrikimas, praradimas Objektyvi būklė ☐ Nevertinta ☐ Vertinta: ☐ SpO2 _____ % ☐ kvėpavimo dažnis _____ k./min. ☐ ŠSD _____k./min. ☐ AKS _____/_____ mmHg ☐ Glazgo komos skalė: ____ balai

Vaikų anafilaksijos diagnostikos ir gydymo protokolas

Page 90: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5956)90

Gydymas:

Vaistai Ikistacionarinis Priėmimo / ITS Stacionare

Adrenalinas ☐ po oda

☐ į raumenis

☐ į veną

☐ pakartotinė dozė

Antihistamininiai vaistai ☐ per os

☐ į raumenis

☐ į veną

Gliukokortikoidai ☐ per os

☐ į veną

☐ į raumenis

☐ inhaliaciniai

Bronchodilatatoriai

Skysčių pusiausvyros korekcija

Deguonis

Klinikinė diagnozė: ____________________________________________________________________________

Protokolo (metodikos) auditavimo aprašas

Protokolo kokybiško vykdymo kontrolę atlieka ASPĮ vidaus tarnyba. Atsakingas už tai – ASPĮ auditas. Į audito darbo grupę įtraukiami specialistai (vaikų alergologas arba alergologas ir klinikinis imuno-logas, galintis teikti vaikų alergologo paslaugas, prireikus kiti specialistai). Audito komisijos narių funkciją, konkretų darbą nustato audito vadovas. Audito metu vertinama, ar pacientas buvo ištirtas laikantis nustatytų reikalavimų, ar skirtas gydymas atitiko ligos eigą. Gydymo efektyvumas vertinamas stebint, ar atsitaiso gyvybinės funkcijos.

Teisinė informacija

Šis rekomendacinio pobūdžio protokolas pareng-tas kaip Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos projekto „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas reglamentuojant rizikingiausius pacientų saugai diagnostikos ir gydymo protoko-lus” Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-015 dalis, remiantis iki jo paskelbimo publikuotais moksliniais įrodymais pagrįstais duomenimis, tarptautinių ir Lietuvos ekspertų rekomendacijomis, Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei susiklosčiusia kliniki-ne praktika. Protokolas skirtas naudoti asmens svei-katos priežiūros įstaigose kaip metodinė medžiaga.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje protokolas įsigalioja, kai jį įsakymu patvirtina gydymo įstaigos vadovas.  Protokolo taikymo ir atnaujinimo tvarka aprašyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo” Nr. V-338 (2008-04-29). Protokolas nėra ir negali būti laikomas garantuojančiu sėkmingus konkretaus paciento gydymo ir diagnostikos re-zultatus. Protokolas apima tik standartines kliniki-nes situacijas, todėl yra rekomendacinio pobūdžio. Jame nesiekiama aptarti visų galimų konkrečios medicininės problemos gydymo metodų ar visų konkrečios procedūros pasirinkimo kriterijų. Taip pat protokolu nesiekiama apriboti ar uždrausti bet kurių kitų racionalių metodologinių alternatyvų. Darbo grupė neprisiima atsakomybės už galimas specifines klinikines situacijas, reikalaujančias in-dividualaus klinikinio sprendimo, ir pabrėžia, kad konkretūs diagnostikos ir gydymo sprendimai kiekvienu atveju yra tiesiogiai sveikatos priežiūrą vykdančios institucijos ir (ar) gydančio gydytojo bei paciento prerogatyva. Todėl šis protokolas ne-gali pakeisti klinikinių sprendimų konkrečiomis aplinkybėmis – visais atvejais atsakomybė už  dia-gnostikos bei gydymo veiksmus priklauso tiesiogiai sveikatos priežiūrą vykdančiai institucijai ir (ar) gy-dančiam gydytojui.

J. Kudzytė, O. Rudzevičienė, A. Valiulis

Page 91: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

91(5957)

PROTOCOL OF DIAGNOSTIC LITHUANIAN NATIONAL AND TREATMENT OF ANAPHYLAXIS IN CHILDREN

Jolanta Kudzytė1, Odilija Rudzevičienė2, ArūnasValiulis2, 3, 4

1Lithuanian University of Health Sciences, Academy of Medicine, Clinic of Children‘s Diseases; Vilnius University Medical Faculty 2Clinic of Children‘s Diseases and 3Institute of Public Health; 4Vilnius City Clinical Hospital, Lithuania

Abstract. The current protocol (guidelines) of anaphylaxis in children was created by initiative of Lithuanian Ministry of Health and support of European Social Fund within the project No. VP1-4.3-VRM-02-V-05-015 „Improvement of personal health care quality by regulating diagnostic and treatment protocols for the protection of the highest risk patients“. 43 diagnostic and treatment protocols of children diseases, selected during representative survey of clinicians, administrative staff of in-patients and out-patients paediatric departments and health service quality auditors were created in 2014–2015 (leader of paediat-ric part of project is prof. A. Valiulis). Anaphylaxis was chosen by primary and secondary – tertiary paediatric care specialists among the first diseases which need diagnostic and treatment standardization and reglamentation. The protocol is created in collaboration with Vilnius University, Lithuanian University of Health Sciences, Lithuanian Paediatric Society on the basis of NICE, EAACI and other internationally recognized guidelines. The new protocol includes chapters of epidemiology, etiology, classification, algorithm of diagnostics in primary and secondary – tertiary care, differential diagnostics, assessment of severity, up-to-day algorithms of out-patient and in-patient treatment. The protocol also includes steps of implementation of this pro-tocol and list of criteria for medical audit. The summary table of validity of evidence based data of all aspects of management of anaphylaxis is presented. These protocols are recommended to use by all Lithuanian health care providers – clinicians, nurses in both out-patient and in-patient settings as well as institutions which are responsible for health care quality control. Full text of protocol is published in website of Lithuanian Ministry of Health http://www.sam.lt/go.php/diagno_asmens_sveikata2994

Key words: children, anaphylaxis, food allergy, patient safety, diagnostics, differential diagnostics, treatment, algo-rithms, guidelines, Lithuanian Ministry of Health.

LITERATŪRA

1. Muraro A, Roberts G, Clark A, et al. The manage-ment of anaphylaxis in childhood: position paper of the European academy of allergology and clinical immunol-ogy. Allergy 2007; 62: 857–71.

2. Soar J, Pumphrey R, Cant A, et al. Emergency treat-ment of anaphylactic reactions – guidelines for health-care providers. Resuscitation 2008; 77: 157–69.

3. Simons FER, Ardusso LRF, Bilo MB, et al. World Al-lergy Organization guidelines for the assessment and management of anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 2011; 127: 587–93.

4. NICE Guidelines on Anaphylaxis. 2011. www.nice.org.uk/accreditation

5. Panesar SS, Javad S, De Silva D, et al. The epidemiol-ogy of anaphylaxis in Europe: a systematic review. Allergy 2013; 68: 1353–61.

6. Dhami S, Panesar SS, Roberts G, et al. Management of anaphylaxis: a systematic review. Allergy 2014; 69: 159–67.

7. Simons FE, Ardusso LR, Bilò MB, Cardona V, et al. In-ternational consensus on (ICON) anaphylaxis. WAO Jour-nal 2014; 7 (1): 1–9.

8. Muraro A, Roberts G, Worm M, et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines Group. Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2014; 69 (8): 1026–45.

10. Muraro A, Agache I, Clark A, Sheikh A, et al. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: managing pa-tients with food allergy in the community. Allergy 2014; 69 (8): 1046–57.

11. Muraro A, Roberts G (Eds.). Food Allergy and Ana-phylaxis Guidelines. EAACI, 2014, 200.

Kontaktinis darbo grupės asmuo:Doc. dr. Jolanta KudzytėLietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Vaikų ligų klinika Eivenių g. 2, LT-50007 KaunasTel. mob. +370 686 85286El. paštas: [email protected]

Gauta: 2015-06-12Priimta spaudai: 2015-10-22

Vaikų anafilaksijos diagnostikos ir gydymo protokolas

Page 92: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5958)92

Informacija autoriams

Publikavimo pirmumo teisė

Straipsnis, pateikiamas spausdinti žurnalo moks-linių straipsnių skyriuje, turi būti niekur nepubli-kuotas. Jeigu kituose leidiniuose jau bu vo skelbtas bent vieno iš autorių straipsnis, ku riame panaudota ta pati tiriamoji medžiaga arba jos dalis, autorius privalo apie tai pranešti leidėjui ir pateikti dvi anks-čiau spausdinto straipsnio kopijas.

Autorystė

Straipsnio autorių gali būti ne daugiau kaip pen ki, išskyrus daugiacentrius tyrimus ir kliniki nių atvejų aprašymus. Kiekvienas straipsnio au torius turi akty-viai dalyvauti atliekant tyrimą ir rengiant straipsnį spaudai. Autoriais gali būti asmenys, tiesiogiai daly-vavę planuojant tyrimą (pateikiant hipotezę, paren-kant tyrimo meto dus) ar analizuojant ir interpre-tuojant rezulta tus, rašę straipsnį arba konsultavę rašiusįjį, su tinkantys su visa informacija, pateikiama galutiniame straipsnio variante, ir prisiimantys at-sakomybę už tos informacijos teisingumą. Kiti prie straipsnio rengimo prisidėję asmenys gali būti ats-kirai paminėti padėkų skirsnyje.

Atsakomybė

Straipsniuose pateikiami autorių vertinimai, nuo-monės ir rekomendacijos nebūtinai turi sutapti su redaktorių kolegijos ar leidėjo nuomo ne. Nei redak-torius, nei leidėjas neatsako už šią informaciją.

Bendrieji mokslinių straipsnių reikalavimai

Straipsnis neturi viršyti 40 000 spaudos ženklų (1  spaudos lankas), įskaitant ir lenteles. Straipsnį turi sudaryti mokslo publikacijai būtinos dalys: ty-rimo tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai, re zultatai, aptarimas, išvados ir naudotos litera tūros sąrašas.

Pateikiami du visų autorių pasirašyti straips nio egzemplioriai, išspausdinti kokybiškame baltame A4 formato popieriuje, o kartu tekstas diskelyje (Word 7.0 ar vėlesne versija Times New Roman šrif-

tu). Ant diskelio užrašykite kompiu terinės progra-mos pavadinimą, savo pavardę, te lefono numerį ir failo pavadinimą. Tekstai, lentelės, brėžiniai (di-agramos) pateikiami pus lapiuose, kurių kiekvieno spausdinamasis laukas yra 170 × 245 mm. Atstumai nuo lapo viršaus ir apačios – 25 mm, kairė paraš-tė – 25 mm, deši nė – 20 mm. Tarp eilučių turi būti du intervalai. Straipsnių puslapiai turi būti sunume-ruoti viršu je, jeigu pieštuku – dešiniajame kampe. Straips nio pabaigoje būtina nurodyti straipsnio pirmo jo autoriaus darbovietės adresą, telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą.

Straipsnio medžiagą išdėstykite tokia tvarka: antraštinis lapas, santrauka lietuvių ir anglų kalbo-mis, pagrindiniai žodžiai lietuvių ir anglų kalbo mis, santrumpos, įvadas, tyrimo medžiaga ir meto dai, rezultatai, aptarimas, išvados ir literatūra.

Rengiant mokslinius straipsnius, reikia lai kytis mokslinio lietuvių kalbos stiliaus reika lavimų, ter-minus rašyti lietuviškai, kai nėra ati tikmens – lo-tyniškai. Už terminus atsako autorius. Rankraštyje neturi būti spausdinimo klaidų.

Mokslinius ir profesinio tobulėjimo studijų straipsnius recenzuoja žurnalo redaktorių kolegi jos paskirti du arba trys recenzentai (vienas iš jų neturi būti žurnalo kolegijos narys); jų pavar dės neskelbia-mos. Recenzijos saugomos ne ma žiau kaip dvejus metus nuo straipsnio publika vimo arba atsisakymo jį skelbti. Jei pageidauja, autoriai gali susipažinti su recenzijų turiniu ir išvadomis.

Bendrieji reikalavimai pateikti pagal Lietu vos mokslo tarybos patvirtintus reikalavimus, keliamus recenzuojamiems periodiniams ir tęstiniams leidi-niams (Nr. 239, 1997-11-14 bei Nr. V-5, 2000-02-23).

Lietuvos mokslo tarybos nutarimu Nr. III-75 (1999-07-07) žurnalas „Vaikų pulmonologija ir alergologija“ pripažintas recenzuojamu leidiniu ir įrašytas į Daktaro disertacijai ir habilitacijai pripažįs-tamų Lietuvos periodinių ir tęstinių lei dinių sąrašą. Valstybinės vaistų kontrolės tarny bos prie LR SAM

Page 93: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

93(5959)

viršininko įsakymu Nr. 34 (2001-03-14) žurnale leis-ta šalia mokslinių straipsnių skelbti informaciją apie receptinius vaistus.

Antraštinis lapas. Jame turi būti straipsnio pava-dinimas, autorių vardai ir pavardės, darbo vietės ir par-eigos. Atskirai nurodoma pavardė ir vardas, adresas, darbo telefono, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas autoriaus, su ku riuo redakcija turėtų aptarti iškilusius publika cijos rengimo spaudai klausimus.

Antrajame puslapyje lietuvių ir anglų kal bomis spausdinama santrauka (Abstract) ir penki pa-grindiniai žodžiai (Key words). San trauka turi būti struktūruota ir išsami (ne ma žiau kaip 600 spaudos ženklų), būtinas tiks lus straipsnio pavadinimas an-glų kalba. Jeigu tekste vartojami sutrumpinimai, jų sąrašas pa teikiamas iškart po straipsnio santraukos. Straipsnio autoriai turi raštu nurodyti, ku riame žur-nalo skyriuje pageidauja skelbti straipsnį.

Teksto stilius. Masė, matmenys, procentai ir laipsniai žymimi arabiškaisiais skaitmenimis ir tarp-tautinės (SI) vienetų sistemos žymenimis. Nurody-kite visų farmakologinių preparatų tarp tautinius pavadinimus ir grupę, kuriai jie pri klauso.

Lentelės. Kiekviena lentelė privalo turėti pava-dinimą ir numerį. Ji turi būti išspausdinta atskirame lape. Vartojamos tik standartinės santrumpos. Teks-te turi būti nurodyta tiksli lentelės vieta.

Paveikslai. Kiekvieno paveikslo kitoje pu sėje turi būti užrašytas jo numeris ir pavadini mas arba TIF for-mato failas. Tekste paveikslai žymimi „1 pav.“ ir t. t.

Korektūra. Straipsnio korektūrą leidėjas siunčia pirmajam įrašytam straipsnio autoriui (jeigu antraš-tiniame lape nenurodyta kitaip), ir jis privalo leidė-jui ją grąžinti pataisytą. Auto rius yra atsakingas už teksto pakeitimus ir pa pildymus.

Literatūra

Nurodykite ne daugiau kaip 20 literatūros šal tinių. Pageidautina, kad cituojami literatūros šaltiniai būtų ne senesni kaip penkerių metų. Jie turi būti sunumeruoti ir išvardyti ta tvarka, kuria cituoja-mi straipsnyje. Tekste literatūros šaltinio numeris pateikiamas arabiškais skaitmenimis laužtiniuose skliaustuose, pvz., [76; 11]. Jeigu cituojamo straips-nio autorių yra mažiau kaip penki, reikia nurodyti juos visus. Kai autorių yra daugiau kaip penki, iš-vardijami pirmieji trys. Sąrašas sudaromas pagal pavyzdį:

Straipsnis iš žurnalo: Warner JO, Naspitz CK. Third Internatio nal Pe-

diatric Concensus statement on the ma nagement of childhood asthma. Pediatric Pul monology 1998; (1): 1–17.

Zolubas M. Buitiniai alergenai: ar galima jų iš-vengti? Vaikų pulmonologija ir alergologija 1998; I(1): 73–83.

Straipsnis iš konferencijų medžiagos: Ročka S, Valiulis A. Recurrent bronchial obs-

truction syndrome and parasitoses. In: Pro ceed. of XXII International Congress of Pediat ric. Amster-dam, August 9–14, 2003, p. 243.

Straipsnis iš knygos: Sly RM. Allergic disorders. In: Arvin AM, Nel-

son WE, Berhman RE, Kliegman RM, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 15th ed. Philadelphia: WB. Saunders Publ., 2001, p. 610–654.

Knyga: Silvermann M. Childhood asthma and other

wheezing disorders. London: Chapman & Holl Me-dical, 2007. 515 p.

Page 94: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

(5960)94

TurinysContents

Editorial / Vedamasis

Lietuvos pediatrija tarp Rytų ir Vakarų Lithuanian Paediatrics Between East and West ........................................................................................................ 3 Arūnas Valiulis

Lietuvos pediatrų draugijos X suvažiavimo programa. Vilnius, 2015 m. lapkričio 6 d. Programme of X National Convention of Lithuanian Paediatric Society. Vilnius, November 6, 2015 ................................................................................................................................................ 5

Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų, lankančių ugdymo įstaigas, sužalojimų namuose paplitimas The Prevalence of Home Related Injuries Among Children Under Five Attending Preschool Education Establishments in Lithuania ........................................................................................................................ 7 Justina Račaitė, Genė Šurkienė, Marija Jakubauskienė, Eglė Žiliūtė

Bronchų astma ir jos įtaka vaikų nuovargiui: preliminarūs prospektyvaus tyrimo duomenys Bronchial Asthma and its Impact on Children’s Fatigue: Preliminary Data of Prospective Study ....... 15 Vaida Taminskienė, Eglė Vaitkaitienė, Vilma Lukošienė, Salomėja Keršanskienė, Arūnas Valiulis

Respiracinio sincitinio viruso įtaka ūminio bronchiolito etiologijai ir ligos eigai Influence of Respiratory Syncytial Virus Infection on Acute Bronchiolitis Etiology and Course of the Disease ............................................................................................................................................. 22 Sigita Petraitienė, Oleg Aliancevič, Lina Ambrasaitė

Alfa-1 antitripsinas: istoriniai aspektai, funkcijos, reikšmė vaikų kvėpavimo takų sveikatai Alpha-1 Antitrypsin: Historical Implications, Functions, Importance for Respiratory Health of Children ........................................................................................................................................................................... 27 Tomas Alasevičius, Birutė Skerlienė, Edita Poluziorovienė, Vytautas Basys, Algirdas Utkus, Arūnas Valiulis

Page 95: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

95(5961)

Odos lopo mėginys – dar viena galimybė nustatyti lėtąsias alergines reakcijas atopiniu dermatitu sergantiems vaikams Skin Patch Test – Another Opportunity to Identify Delayed-type Allergic Reactions in Children With Atopic Dermatitis ............................................................................................................................ 34 Jolanta Kudzytė, Vaida Rimkienė, Dovilė Didžiulė, Greta Kalnietytė

Vaikų aspiracinio sindromo diagnostika ir gydymas Diagnostic and treatment of aspiration syndrome in children ........................................................................ 41 Giedrė Kojelienė, Aušra Šnipaitienė, Marija Gavriljeva, Valdonė Misevičienė

Alergija vietiniams anestetikams – mažai tikėtina nepageidaujama reakcija Allergy to Local Anesthetics – Low Likelihood of Adverse Reaction............................................................... 47 Toma Šimbelytė, Violeta Kvedarienė

Šiuolaikinis požiūris į bendrojo imunoglobulino E reikšmę diagnozuojant alergines ligas Current View on Serum Total IgE in Allergy Diagnostics .................................................................................... 56 Neringa Buterlevičiūtė, Viktorija Paltarackienė, Vilma Marčiukaitienė, Saulius Cirtautas, Odilija Rudzevičienė

Atopinio dermatito pažeistos odos priežiūrai skirtų emolientų sudėties analizė  Composition Analysis of Emollients for Atopic Skin ............................................................................................ 64 Irma Vargalytė, Roberta Vargalytė, Danielė Ivanauskaitė, Eglė Vaitkaitienė

Vaikų anafilaksijos diagnostikos ir gydymo protokolas Protocol of Diagnostic and Treatment of Anaphylaxis in Children .................................................................... 73 Jolanta Kudzytė, Odilija Rudzevičienė, Arūnas Valiulis

Informacija autoriams ............................................................................................................................................................. 92 Instructions for Authors

Page 96: PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJApediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf... · 2016. 12. 16. · 2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2 VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

V A I K Ų P U L M O N O L O G I J A I R A L E R G O L O G I J A

2015 m. gruodis, XVIII tomas, Nr. 2

Pusmetinis žurnalas vaikų ir suaugusiųjų pulmonologams, alergologams ir klinikiniams imunologams, vaikų alergologams,

bendrosios praktikos gydytojams ir pediatrams

Vyriausiasis redaktorius Arūnas Valiulis

Lietuvių kalbos redaktorė Jolanta StorpirštienėViršelio dailininkė Audronė Uzielaitė

Tiražas 500 egz.Išleido Vilniaus universitetas,Vilniaus universiteto leidykla

Universiteto g. 3, LT-01513 VilniusEl. paštas: [email protected]

Spausdino UAB „Petro ofsetas“ Savanorių pr. 174D, LT-03153 Vilnius

Kaina 9 Eur