przyszłość transportu kolejowego w polsce wschodniej · plan jest napięty, więc aby nie...

of 52 /52
1 KONFERENCJA pod patronatem: Przyszłość transportu kolejowego w Polsce Wschodniej Olsztyn, 20-21 czerwca 2018 r. 20 czerwca 2018 r. – I dzień UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI Marta Gołąb - Kocięcka, TV3 Olsztyn: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Będę miała przyjemność towarzyszyć Państwu w ciągu najbliższych dwóch dni, w czasie których będziemy rozmawiać o przyszłości transportu kolejowego w Polsce Wschodniej. Będą wypełnione one rozmowami, debatami, panelami dyskusyjnymi – mam nadzieję – owocnymi. Plan jest napięty, więc aby nie tracić czasu – proszę o otwarcie konferencji i zabranie głosu Przemysława Gorgola – Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. W imieniu organizatorów pragnę serdecznie powitać wszystkich w tym pięknym miejscu tego słonecznego poranka. W szczególności chciałbym powitać: - Pana Ministra Adama Hamryszczaka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, - Pana Wojewodę Artura Chojeckiego, - Panią Baibę Rubesa, Prezes Zarządu Rail Baltica, - Pana Christophera Todd'a przedstawiciela Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnego za Polskę, - przedstawiciela Ministra Infrastruktury - Pana Dyrektora Tomasza Buczyńskiego, - Pana Kamila Wilde – Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego, - Pana Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Bogdana Romaniuka, - Pana Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego

Author: lekhue

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

KONFERENCJA

pod patronatem:

Przyszo transportu kolejowego w Polsce Wschodniej Olsztyn, 20-21 czerwca 2018 r.

20 czerwca 2018 r. I dzie

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

Marta Gob - Kocicka, TV3 Olsztyn: Dzie dobry. Witam Pastwa bardzo serdecznie. Bd miaa przyjemno towarzyszy Pastwu w cigu najbliszych dwch dni, w czasie ktrych bdziemy rozmawia o przyszoci transportu kolejowego w Polsce Wschodniej. Bd wypenione one rozmowami, debatami, panelami dyskusyjnymi mam nadziej owocnymi. Plan jest napity, wic aby nie traci czasu prosz o otwarcie konferencji i zabranie gosu Przemysawa Gorgola Dyrektora Centrum Unijnych Projektw Transportowych. Przemysaw Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektw Transportowych: Dzikuj bardzo. Szanowni Pastwo. W imieniu organizatorw pragn serdecznie powita wszystkich w tym piknym miejscu tego sonecznego poranka. W szczeglnoci chciabym powita: - Pana Ministra Adama Hamryszczaka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, - Pana Wojewod Artura Chojeckiego, - Pani Baib Rubesa, Prezes Zarzdu Rail Baltica, - Pana Christophera Todd'a przedstawiciela Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnego za Polsk, - przedstawiciela Ministra Infrastruktury - Pana Dyrektora Tomasza Buczyskiego, - Pana Kamila Wilde Wiceprezesa Urzdu Transportu Kolejowego, - Pana Wicemarszaka Wojewdztwa Podkarpackiego Bogdana Romaniuka, - Pana Wicemarszaka Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Marcina Kuchciskiego

2

oraz wszystkich Pastwa, prezesw, czonkw zarzdw, przedstawicieli samorzdw, instytucji i organizacji, ktre s zainteresowane, wspieraj rozwj transportu kolejowego nie tylko w wojewdztwach Polski Wschodniej, ale te i w caym kraju. W wielkim skrcie o tej konferencji - Zostaa ona zorganizowana przede wszystkim dlatego, e inwestycje kolejowe w Polsce Wschodniej nie byy dotd, tak naprawd, tematem adnej znaczcej konferencji ani debaty w cigu ostatnich kilku lat. Inwestycje w kolej w regionie Polski Wschodniej dotychczas do momentu wprowadzenia Krajowego Programu Kolejowego - nie byy inwestycjami znaczcymi. W ramach Krajowego Programu Kolejowego planuje i realizuje si szereg inwestycji, ktre maj fundamentalne znaczenie dla rozwoju infrastruktury kolejowej tutaj - w regionie Polski Wschodniej. Rosn rwnie wymagania mieszkacw. Bogacimy si jako kraj. Rosn standardy i potrzeby zwizane z jakoci usug transportu kolejowego. Wzrasta rwnie rola transportu kolejowego w zakresie rozwoju transportu intermodalnego. Naley mie na uwadze, i jest to rwnie dua szansa dla rozwoju nowych korytarzy transportowych, w tym wykorzystania transportu towarowego pomidzy Azj a Europ. W kocu, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakada due inwestycje w tym obszarze i to, o czym bdziemy tutaj rozmawiali jest wpisane w szeroko pojty kontekst strategicznego rozwoju kraju. Na sam koniec warto podkreli o jakich rodkach mowa. Mwimy, na dzisiaj, o ponad 10 miliardach zotych dofinansowania, ktre s ju tutaj, na terenach wojewdztw Polski Wschodniej, inwestowane w co najmniej dwudziestu omiu kluczowych, duych projektach, ktre s realizowane, bd te znajduj si w ocenie, w ramach rodkw, ktrymi zarzdza Centrum Unijnych Projektw Transportowych. Na te tematy bdziemy mieli okazj i czas porozmawia w trzech panelach. W dniu dzisiejszym odbd si dwie sesje panelowe. Pierwsz bd mia przyjemno poprowadzi osobicie, a dotyczy ona bdzie inwestycji w infrastruktur kolejow Polski Wschodniej. W drugiej czci dnia rozmow poprowadzi redaktor ukasz Malinowski z Rynku Kolejowego na temat wpywu infrastruktury kolejowej na przewozy towarowe. Jutro za porozmawiamy na temat rozwoju przewozw pasaerskich na terenie Polski Wschodniej, a panel ten poprowadzony bdzie przez Pana Wiceprezesa Kamila Wilde. Dodatkowo na zakoczenie drugiego dnia proponujemy Pastwu odbycie przygotowanej przez nas krtkiej wizyty studyjnej w jednym z fizycznych efektw realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na dworcu Olsztyn Zachodni. Korzystajc z tej okazji, dzikuj Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju za inicjatyw organizacji tej konferencji, a przede wszystkim Pani Magdalenie Jasiskiej za wsparcie, zespoowi informacji i promocji CUPT-u i zachcam do korzystania z tych moliwoci ktre mamy, z tych rozmw, ktre - mam nadziej bd si tutaj toczy. Dzikuj bardzo. Marta Gob - Kociecka: Panie Dyrektorze, bardzo dzikuj za to krtkie wystpienie i nakrelenie agendy tego spotkania. Teraz prosz o zabranie gosu Pana Adama Hamryszczaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Dzie dobry Pastwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie wedug tytuw i godnoci. Bardzo si ciesz, e moemy si spotka w tak wspaniaym gronie: zarwno administracja rzdowa, samorzdowa, przedstawiciele rnych organizacji pozarzdowych wspierajcych tematyk zwizan z infrastruktur kolejow. Ale rwnie bardzo si ciesz, e s z nami nasi partnerzy, nasi koledzy z Komisji Europejskiej, ktrzy w tym caym procesie nas bardzo mocno wspieraj.

3

Na samym pocztku warto podkreli,, e obecne inwestycje z funduszy europejskich i - oczywicie - rodkw krajowych wprowadzaj olbrzymi zmian jakociow w infrastrukturze transportu kolejowego. Szans na wczenie w nowoczesn sie krajow i szerzej midzynarodow - otrzymuj take wojewdztwa Polski Wschodniej: podkarpackie, lubelskie, witokrzyskie, podlaskie no i warmisko-mazurskie. Jakie konsekwencje to otwarcie bdzie miao to dla ich rozwoju? - to pytanie, na ktre postaramy si odpowiedzie w najbliszych dwch dniach. Patrzc na makroregion Polski Wschodniej, warto zauway, e mimo pozytywnych zmian w ostatnich latach, pi wojewdztw nadal wymaga nakadw inwestycyjnych, aby w konsekwencji uwolni ich wewntrzny potencja i zapewni warunki do wzrostu konkurencyjnoci i dugofalowego rozwoju spoeczno-gospodarczego. Potwierdzilimy to w przyjtej przez polski rzd w 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjmujc za cel dynamiczny i harmonijny rozwj caego kraju i nadajc Polsce Wschodniej status Obszaru Strategicznej Interwencji. Gwnym celem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wobec Polski Wschodniej jest poprawa atrakcyjnoci inwestycyjnej caego makroregionu, podniesienie konkurencyjnoci regionalnych gospodarek i dugofalowe pobudzenie aktywnoci ekonomicznej szczeglnie na tych obszarach, gdzie procesy rozwojowe zachodz wolniej. Warunkiem niezbdnym do osignicia powyszych zamierze jest istnienie spjnej sieci transportowej, ktra poczy rynki zbytu i pracy, tak wewntrzne, jak i w relacjach krajowych i midzynarodowych. Jak zauwaylimy w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, spjna, multimodalna sie transportowa to warunek zrwnowaonego rozwoju regionw i czynnik wpywajcy w konsekwencji na lokowanie inwestycji zarwno tych zagranicznych, jak i krajowych. Dzi mamy jednak skupi si na infrastrukturze kolejowej. W cigu minionych lat zrealizowalimy w Polsce Wschodniej i nadal realizujemy - inwestycje infrastrukturalne o niespotykanej wczeniej skali oraz stopniu skomplikowania, a przede wszystkim ogromnym oddziaywaniu na konkurencyjno gospodarcz tego makroregionu. W latach 2014-2023 w wojewdztwach Polski Wschodniej zainwestujemy w ten sektor ponad 16 miliardw zotych. Bd to rodki z programw unijnych, Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko, CEF, Program Operacyjny Polska Wschodnia, pi Regionalnych Programw Operacyjnych, ale take co warto podkreli rodki krajowe. Inwestycje obejm chociaby lini kolejow 68, lini kolejow 7, odcinki Rail Baltica. Istotnym rwnie elementem naszego planu inwestycyjnego jest powstanie Wschodniej Magistrali Kolejowej. cznie przeznaczymy na ni ok. 6,5 miliarda zotych w 14 projektach z udziaem rodkw pochodzcych z CEF, POIi, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia czy te z Regionalnych Programw Operacyjnych. Magistrala w konsekwencji poczy stolice wojewdztw Polski Wschodniej. W zakres inwestycji wchodzi rwnie modernizacja lub budowa infrastruktury liniowej wraz z obiektami dla podrnych tj. dworce, przystanki, wiaty, kadki dla pieszych. Jest to szereg rnego rodzaju inwestycji towarzyszcych zwizanych czy to z budow, czy to z modernizacj tej kluczowej infrastruktury liniowej. Projekty obejm take rozwj nowoczesnych systemw sterowania ruchem, informacji pasaerskiej, e-biletu czy te cyber-bezpieczestwa. Finansujemy take zakup nowoczesnego taboru. Wszystko po to, aby poprawi parametry techniczne sieci, w tym: zwikszy przepustowo sieci, maksymaln dopuszczaln prdko pocigw i oczywicie poprawi komfort i bezpieczestwo ruchu. Oprcz budowy czy te modernizacji infrastruktury kolejowej, istotny jest efektywny sposb jej wykorzystania.Wie si to m.in. z integracj rnych gazi transportu, ale take z popraw jakoci usug transportowych. Dlatego te oferta przewonikw powinna zosta dostosowana do potrzeb biznesu i potrzeb pasaerw. Wierz, e dziki naszym inwestycjom poprawi si dostpno transportowa makroregionu Polski Wschodniej, zarwno w skali makro, czyli poczenia wojewdztw midzy sob i z reszt kraju, ale take, co szczeglnie istotne, w skali mikro, czyli dojazdy do gwnych rynkw zbytu, pracy i usug w wojewdztwach, mam tu na myli stolice wojewdztw w makroregionie Polski Wschodniej. Wanym rezultatem inwestycji kolejowych bd take efektywne i opacalne przewozy towarowe, co spowoduje obnienie kosztw funkcjonowania przedsibiorstw, odcienie drg a na dalszym etapie rwnie nisze koszty ich utrzymania poprzez popraw bezpieczestwa uczestnikw ruchu oraz ograniczenie negatywnego oddziaywania transportu samochodowego na rodowisko. To ostatnie jest szczeglnie istotne w Polsce Wschodniej, tak

4

dobrze znanej ze swoich naturalnych walorw rodowiskowych i z duego potencjau w zakresie turystyki. Oczekujemy rwnie pozytywnego wpywu na przewozy pasaerskie m.in. skrcenie czasu podry, poprawa bezpieczestwa i komfortu uytkownikw. Powinno to zwikszy mobilno mieszkacw i poprawi dostpno rynkw pracy i usug publicznych na obszarach sabo dostpnych transportowo. W tym zakresie wan rol odgrywa publiczny transport zbiorowy, w tym transport kolejowy. Dobrym przykadem moe by wanie Olsztyn. Tu w ramach modernizacji linii kolejowej 216 Dziadowo-Olsztyn powstanie m.in. tak dugo oczekiwany przez mieszkacw dworzec Olsztyn Gwny. Inwestycja ta - w poczeniu z projektem ekologicznego transportu miejskiego, ktry jest bardzo mocno finansowany przez program Polska Wschodnia da Olsztynianom i przyjezdnym nowoczesny wze przesiadkowy na miar XXI wieku. Na linii 216 sfinansujemy budow w sumie czterech dworcw: Olsztyn Gwny, Olsztyn Zachodni, Olsztynek czy te Nidzica. W 2017 r., co warto podkreli, kolej przewieziono prawie 304 miliony pasaerw i jest to najlepszy wynik od 15 lat. Rwnie w przewozach towarowych odnotowano najlepszy wynik przewiezionej masy od 6 lat. Przewonicy przetransportowali blisko 240 milionw ton adunkw, co stanowi wzrost o ok. 8% wobec 2016 r. Bardzo zaley nam na tym, aby utrzyma t dobr tendencj, ten wskazany przeze mnie progres. Zgodniez zasad zrwnowaonego rozwoju, biorc pod uwag rwnie uwarunkowania terytorialne, liczymy e tworzone przez nas inwestycje pozwol kolei zwikszy udzia w przewozach take w Polsce Wschodniej. Dzisiejsza konferencja to pierwsza w tej skali debata nad perspektywami dla transportu kolejowego w makroregionie Polski Wschodniej. Wraz z naszymi partnerami z CUP staralimy si wybra najciekawsze wtki i przedstawi interesujcych panelistw. Zagadnienie jest wieloaspektowe i zdajemy sobie spraw, e nie wyczerpiemy wszystkich wtkw. Zachcamy wic do kontynuowania rozmw w kuluarach. ycz Pastwu dwch dni inspirujcej debaty. Dzikuj. Marta Gob - Kocicka: Dzikuj Panie Ministrze za te sowa. Zwaszcza informacje o Dworcu Gwnym w Olsztynie uciesz mieszkacw Olsztyna i podrnych z Warmii i Mazur, bowiem to inwestycja na ktr rzeczywicie czekamy. Tymczasem prosz o zabranie gosu Pana Tomasza Buczyskiego, Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Tomasz Buczyski, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury: Szanowni Pastwo, Bardzo si ciesz, e mog bra udzia w dzisiejszej konferencji w gronie tak znamienitych mwcw i goci. Przypad mi w udziale zaszczyt odczytania listu od Pana Ministra Andrzeja Adamczyka, ktry ze wzgldu na wczeniej zaplanowane obowizki nie mg wzi udziau w dzisiejszej konferencji: Uczestnicy i gocie konferencji Przyszo Transportu Kolejowego w Polsce Wschodniej Wielce Szanowni Pastwo, Dzikuj za zaproszenie na dzisiejsz konferencj dotyczc przyszoci transportu kolejowego w Polsce Wschodniej. Witam wszystkich goci oraz organizatorw dzisiejszego wydarzenia. Zaproszenie do udziau w nim jest dla mnie duym wyrnieniem. Tym bardziej auj, e ze wzgldu na wczeniej zaplanowane obowizki nie mog si spotka z Pastwem osobicie. Dzisiejsza konferencja jest wyjtkow okazj, by porozmawia dziaaniach na rzecz zwikszenia dostpnoci kolejowej regionw Polski Wschodniej. Naley podkreli, e dziaania rzdu Premiera Mateusza Morawieckiego ukierunkowane s, by ten cel zrealizowa. W ramach Krajowego Programu Kolejowego o

5

wartoci 67 miliardw zotych przeznaczymy do 2023 roku przynajmniej 16 miliardw zotych na rewitalizacj, modernizacj i rozbudow sieci kolejowej w wojewdztwach warmisko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, witokrzyskim i podkarpackim. Radykalnie skrcimy czas podry kolej pomidzy regionami Polski Wschodniej. Zwikszymy przepustowo na sieci kolejowej i poprawimy jej bezpieczestwo. W ramach ambitnego programu inwestycji dworcowych realizowanego przez PKP odnowimy, bd wybudujemy od nowa 36 dworcw w 5 wojewdztwach na wschodzie Polski w tym m.in. w Olsztynie, Biaymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Kielcach. Ju teraz Poznaska Fabryka Pojazdw Szynowych Cegielskiego modernizuje wagony PKP Intercity, ktre bd obsugiwa tras Lublin Krakw, a nowosdecki Newag produkuje szybkie lokomotywy Gryfin, ktre bd wykorzystywane do obsugi tras midzy Przemylem a Lublinem czy Suwakami a Biaymstokiem. Robimy duo, by kolej odzyskaa swj blask na wschodzie Polski, a chcemy robi jeszcze wicej i jestemy gotowi na ambitne zadania. W zwizku z nowym jedwabnym szlakiem i wzrostem przewozw towarowych z Azji dostrzegamy konieczno rozbudowy sieci kolejowych przej granicznych na wschodzie Polski. Potrzebujemy szybkiej kolei czcej Warszaw ze stolicami pastw nadbatyckich. Jestemy otwarci, aby dyskutowa o szybkim poczeniu kolejowym pomidzy Warszaw a Lwowem poprzez Lublin i Zamo, bd o budowie nowych odcinkw linii kolejowej, by bezporednio poczy w ramach magistrali wschodniej Rzeszw z Biaymstokiem. Licz na to, e wspomniane wyej tematy pojawi si na dzisiejszej konferencji, a wnioski z niej pynce pomog stworzy optymaln list projektw w ramach nowej unijnej perspektywy. Szanowni pastwo. Gboko wierz, e aktualnie realizowane i planowane zadania przyczyni si do poprawy spjnoci terytorialnej kraju, integracji midzygaziowych usug transportowych, a take znacznie uatwi codzienne ycie wszystkim mieszkacom wschodniej Polski. Dzikuj ju za uwag i ycz Pastwu udanych obrad i owocnej dyskusji. Z wyrazami szacunku Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury Dzikuj bardzo. Marta Gob - Kocicka: Panie Dyrektorze, dzikuj serdecznie za odczytanie tego listu. Kolejna osoba, ktra teraz zabierze gos to Pan Christopher Todd, Dyrektor Wydziau F3, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Christopher Todd, Dyrektor Wydziau F3, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej: Panie Ministrze, Panie Marszaku, Panowie i Panie, To wielka przyjemno by tutaj z Pastwem, szczeglnie tutaj w Olsztynie miecie, ktre jak ju Pastwo syszeli - wkrtce skorzysta z dwch projektw dworcw kolejowych, przy znaczcym udziale funduszy unijnych. Oprcz dworca Olsztyn Zachodni, ktry odwiedzimy jutro, rwnie stacja Olsztyn Gwny zostanie zmodernizowana. To bardzo dobra wiadomo dla miasta i dla regionu. Ale oczywicie wsparcie Unii Europejskiej dla wojewdztw Polski Wschodniej siga znacznie dalej ni budowa dworcw kolejowych. Unia Europejska dokonuje bardzo znaczcych inwestycji rwnie w poczenia, tabor i sieci transportowe. Jednym z priorytetw jest Rail Baitica projekt zlokalizowany w Polsce Wschodniej. Rwnie inne wane projekty takie jak modernizacja linii kolejowej nr 7 midzy Warszaw a Lublinem s wspfinansowane ze rodkw

6

unijnych. Dotychczas w ramach polityki spjnoci z funduszy europejskich zainwestowano w przyblieniu 2,5 miliarda Euro w rozwj systemw transportowych w regionach wschodnich, a to nie koniec. Poza tym istnieje kilka rde finansowania projektw transportowych we Wschodniej Polsce. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 inwestycje transportowe na terenach wschodnich s realizowane poprzez krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko, Program Operacyjny Polska Wschodnia, pi Regionalnych Programw Operacyjnych oraz CEF. Patrzc w przyszo, Komisja z dniem 2 maja przedoya wieloletnie zaoenia finansowe na lata 2021-2027. Przygotowanie tego budetu byo bardzo trudne, biorc pod uwag luk finansow, ktr przyniesie Brexit, a take pojawienie si nowych priorytetw i modernizacja programw. Budet polityki spjnoci to 373 miliardy Euro. 29 maja Komisja zaprezentowaa rozporzdzenia przygotowane wraz z budetem. Polityka spjnoci skupi si na piciu gwnych celach. Cel nr 3 to Europa bardziej skomunikowana poprzez finansowanie transportu i sieci cyfrowych. Jednymi z priorytetw dla inwestycji w transport bd sie TEN-T oraz sie bazowa (core network). Priorytetowo traktowane bd rwnie zrwnowaone rodki transportu takie jak kolej. W ramach budetu bdziemy poszukiwa moliwoci zwikszenia efektywnoci ponoszonych kosztw, elastycznoci oraz synergii Europejskiego Funduszy Spjnoci, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, CEF, Invest-EU czyli kontynuacji planu Junckera dla rozwoju Europy oraz programu badawczego Horizon zajmujcego si nowymi technologiami. Z perspektywy przyszoci wane jest, aby zrozumie, czego nauczylimy si z projektw wdraanych aktualnie i w przeszoci. W okresie 2014-2020 na kolej przeznaczone zostay znaczce rodki dla kolei, a realizacja tych projektw wci natrafia na liczne wyzwania ze wzgldu na rosnce koszty inwestycyjne z jednej strony. Z drugiej strony wane jest precyzyjne planowanie i odpowiednie zarzdzanie projektami, aby mona byo podpisywa umowy i realizowa projekty w ramach biecej perspektywy finansowej. Wskanik wykorzystywania kolei we wschodnich wojewdztwach to 1,5-3.2 na mieszkaca znacznie mniej ni rednia krajowa wynoszca 7,6, co pokazuje, e na poziomie operacyjnym wci jest jeszcze wiele do zrobienia, aby uatrakcyjni transport kolejowy dla pasaerw. Wymaga to nie tylko nowoczesnej infrastruktury, ale rwnie punktualnoci, nowoczesnego i wygodnego taboru, wikszej czstotliwoci kursowania oraz wikszej funkcjonalnoci i dostpnoci kolei dziki lepszemu zintegrowaniu z innymi rodkami transportu, takimi, jak publiczna komunikacja autobusowa. Na tym ostatnim polu dostpnoci i integracji jest wiele do zrobienia. Na przykad: modernizacja stacji kolejowych powinna odbywa si razem z otaczajc infrastruktur tj. baza autobusowa, parkingi P+R czy parkingi dla rowerw. Przesiadki naley czyni atwiejszymi i dogodniejszymi np. poprzez harmonizowanie rozkadw jazdy uzupeniajcych si rodkw transportu i integracj systemu biletowego. Innym polem o rwnie duym potencjale jest kolejowy transport towarowy. Obecnie okoo 80% przewozw towarowych w Polsce odbywa si drogami. Wiele mona zrobi, aby uczyni transport kolej znacznie bardziej atrakcyjnym dla biznesu i przemysu np. zwikszenie dostpnoci korytarzy kolejowych, lepsze wykorzystanie bocznic, inwestowanie w terminale intermodalne, poczenia z portami lotniskami oraz poczenia trans-graniczne. Bardzo potrzebna bdzie tu dokadna analiza rynku. Patrzc w przyszo, mog Pastwa zapewni, e wraz z Komisj pomagamy na tyle, na ile to moliwe polskim regionom w zadaniu przygotowania inwestycji kolejowych po roku 2020. Uruchomilimy ju moliwo finansowania projektw przygotowawczych dla nowej perspektywy programowej. Oferujemy rwnie usugi doradcze i konsultingowe np. przez Jaspers, wsparcie techniczne, aby przygotowa dobre projekty kolejowe rwnie na poziomie regionalnym. Wspuczestniczymy w procesie tworzenia planw i strategii transportowych na poziomie krajowym, ale rwnie mamy nadziej, e bdziemy udziela pomocy gminom, ktre bd tworzy zrwnowaone plany mobilnoci. Mamy nadziej, e fundusze z polityki spjnoci przeznaczone na rozwj sieci transportowej na wschodzie Polski bd wykorzystywane w sposb korzystny dla tego regionu i poprawi jako przewozw pasaerskich i towarowych.

7

Rozwj regionw jest centralnym elementem polityki spjnoci. Wschd Polski to obszar, ktry wymaga doinwestowania chociaby, by poprawi redni poziom wynagrodze w tym regionie, ktry wynosi ok. 50% redniej europejskiej. A zatem kolejny okres programowania to okres intensywnej pracy celem rozwizania istniejcych problemw. Marta Gob - Kocicka:

Szanowni Pastwo to tyle, jeli chodzi o wystpienia wprowadzajce. Natomiast teraz czas, abymy nawietlili meritum tego dwudniowego spotkania. O dokonanie tego poprosz Pana Kamila Wilde, Wiceprezesa Urzdu Transportu Kolejowego. Temat tego wystpienia: Czy warto dzi rozwija kolej? - Kolej jako odpowied na wyzwania wspczesnego wiata.

Kamil Wilde, Wiceprezes Urzdu Transportu Kolejowego:

Dzie dobry Pastwu. Chciaem w pierwszych sowach bardzo podzikowa za zaproszenie na t pikn uroczysto i e bd mia okazj odpowiedzie na pytanie Czy warto dzi rozwija kolej? - Kolej jako odpowied na wyzwania wspczesnego wiata. To co bd widzieli Pastwo na ekranach to jedno, a ja wykorzystam te swoj prezentacj, gdy zawiera ona kilka danych statystycznych, ktre chciaem pastwu przedstawi.

Czy warto dzi rozwija kolej w ustach Prezesa Urzdu Transportu Kolejowego odpowied jest raczej oczywista. Nie byoby nas tutaj zgromadzonych, nie byoby Urzdu, ktry mam zaszczyt reprezentowa, gdybymy nie mieli misji, ktr jest kreowanie bezpiecznego transportu kolejowego oraz konkurencyjnych warunkw do wiadczenia usug zwizanych z transportem kolejowym. Kolej warto, a nawet trzeba rozwija. Nawet dzi - po prawie dwustu latach od wynalezienia kolei - ma ona wrcz niesamowity potencja rozwoju. W dzisiejszych czasach rynek potrzebuje kolei jako sprawnego, bezpiecznego, szybkiego rodka transportu. Stanowi ona alternatyw dla innych sposobw transportu. Mwic o znaczeniu kolei w dzisiejszych czasach, musimy oddzielnie rozway transport pasaerski i towarowy.

Jeeli chodzi o transport pasaerw, naley zauway, e ruch pasaerski na wiecie ronie ludzie, co do zasady, musz podrowa. Czy jad do pracy, czy podruj dla przyjemnoci, czy na urlop, aby jak najwicej zobaczy - im wicej ludzi chce podrowa, tym wikszy tok na autostradach i lotniskach. A biorc pod uwag do niewielki udzia pasaerw w ruchu rdldowym i morskim, pozostaje do wyboru tylko kolej, ktra uatwia przemieszczanie si z punktu A do punktu B i coraz bardziej dostosowuje si do rosncych potrzeb. Rwnie w ruchu towarowym obserwujemy wzrost nie jestem pierwszy, ktry o tym powiedzia - przewozi si coraz wicej dbr. Tworzy si popyt na sprawny system transportu. Spedytorzy maj do wyboru: transport drogowy, ktry - co do zasady jest nieefektywny na dugich dystansach, a opaca si i ma sens - przede wszystkim - na krtkich odcinkach albo transport morski, ktry jest faktycznie bardzo efektywny kosztowo najwiksze kontenerowce pynce chociaby z Chin do Europy potrafi przewie naraz ponad 20000 jednostek TU. Towar pynie powoli a w dzisiejszych czasach liczy si te czas. Czas to pienidz. Jest jeszcze transport cargo lotniczy, ale ma marginalne znaczenie ze wzgldu na bardzo wysokie koszta. Praktycznie rzecz biorc, odpowiedzi i recept na te wszystkie potrzeby jest kolej.

Teraz troch danych statystycznych dotyczcych rozwoju kolei w Polsce. Od omiu lat czyli od 2010 r. Liczba pasaerw w Polsce wzrosa z 261 milionw do 304 milionw. Atrakcyjna oferta kolei przekonuje pasaerw do korzystania z jej usug zamiast z samochodw prywatnych. W 2017 roku kolej przewioza ponad 300 milionw pasaerw. Oznacza to, e kady obywatel przejecha pocigiem przecitnie 8 razy. Ale zdaniem Urzdu Transportu Kolejowego oraz wielu ekspertw potencja kolei jest zdecydowanie jeszcze wikszy. T liczb mona by powikszy przynajmniej o 1/3, czyli przynajmniej o jakie 100 milionw. I to jest wyzwanie, ktre stoi przed transportem pasaerskim.

8

Rwnie w przewozie towarw obserwujemy wzrost. W 2016 r. przewieziono w Polsce, tak jak mwi Pan Minister, prawie 222 miliony ton, a w 2017 r. 240 milionw. To dobry trend. Ale przewz towarw na kolei w Polsce naszym zdaniem pozostawia jeszcze troch do yczenia. Jeli prdko handlowa, ktra obecnie wynosi ok. 25km/h zwikszy si do minimum 40-50 km/h, to polska kolej ma szanse na dugotrway rozwj w tym zakresie.

Wracajc do gwnego pytania czy warto dzi rozwija kolej? Kolej wraca do ask w odpowiedzi na rosnce potrzeby wspczesnego wiata, ktre wida zarwno na rynku globalnym, jak i w naszym kraju. Co sprzyja temu rozwojowi?

Pierwsza rzecz koleje duych prdkoci. Kady, kto korzysta z dobrodziejstwa tego systemu wie, e to jest bardzo sprawny, dynamiczny rodek transportu i kada rozwijajca si albo rozwinita gospodarka inwestuje w nowe poczenia kolei duych prdkoci. Wysza przepustowo infrastruktury kolejowej. Jeli porwnalibymy koszt budowy jednego kilometra linii kolejowej i autostrady i przerzucili to na wydajno danego systemu, to jeeli chodzi o przepustowo infrastruktury - kolej wygrywa nad drogami kilkadziesit razy, 40 moe nawet w warunkach polskich do 50 razy. Taka jest wydajno i przepustowo. Tutaj jest niesamowity potencja. Kolej moe rwnie konkurowa z transportem lotniczym. Pasaerowie na europejskich liniach tj. Pary-Bruksela, Madryt-Sevilla, Mediolan-Rzym ju dawno przesiedli si z samolotw na kolej. Lotnisko jest zazwyczaj zlokalizowane w pewnej odlegoci od centrum miasta. Czsto mamy dugotrwa kontrol i odpraw przed samym odlotem. Pniej, kiedy dolecimy, musimy si jeszcze dosta do centrum miasta czasowo przestaje si to opaca. Trasy lotnicze na odlegoci do 500 km powinny przegrywa z transportem kolejowym. Powinny traci racj bytu.

Pasaerowie w pocigach maj dodatkowo pewn swobod w poruszaniu si. Powinni mc uywa bezproblemowo internetu - czasem w warunkach polskich mamy z tym problem. Ale w pojedzie kolejowym moemy porusza si bezproblemowo, a wysoko nad ziemi niekoniecznie.

Rozwojowi kolei sprzyja rwnie wymiana handlowa Azja-Europa. Towary przybywaj do nas statkami, ale rwnie pocigami, dziki wykorzystaniu nowego jedwabnego szlaku. Towary, ktre trafiaj do portw musz by jeszcze rozdystrybuowane. Tutaj te kolej odgrywa znaczc rol. A wymiana handlowa Europy z Azj sukcesywnie ronie i - moim zdaniem bdzie rosa i ten potencja naley wykorzysta.

Druga cz mojej wypowiedzi bdzie dotyczya wyzwa. O wyzwaniach mona by mwi cay dzie, a nie 15 czy 20 minut. Mam nadziej, e bdziemy o tych wyzwaniach mwi podczas debat dwch dni konferencji. Wydaje mi si, e udowodnilimy, e kolej warto rozwija. Ale jakie s wyzwania wspczesnego wiata w temacie kolei? Co naley zrobi? Podziel to na 4-5 segmentw.

Pierwszy z nich dotyczy pasaera. Z punktu widzenia pasaerw, kolej musi przej transformacj cyfrow, musi i z czasem i dostosowa si do potrzeb, udostpnia i ulepsza swoje strony internetowe, gdzie pasaer musi szybko zdoby informacje o poczeniu, cenie, usugach dodatkowych jak przewie rower, co moe si znale na dworcu. Strona internetowa to podstawa. Aplikacje mobilne, gdzie mona kupi bilet, nie trzeba drukowa, a mona go sczyta wykorzystujc dobrodziejstwo kodu QR. Rozwizania zwizane z automatyzacj usug tj. sprzeda biletu, czyli biletomaty, dynamiczna informacja pasaerska wizualna lub gosowa, szerokopasmowy dostp do internetu. Dodabym jeszcze system informacji czy nawet rozrywki dla pasaerw. Sam coraz czciej korzystam z transportu kolejowego. Uwielbiam, kocham patrze przez okno i podziwia nasz pikny kraj. Natomiast gdy jad z rodzin, z maonk i dwuletni creczk crka po jakim czasie zacznie si nudzi ona te musi mie rozrywk. Jeeli chodzi o transport pasaerw, to ju nie jest tylko przewz z punktu A do punktu B. Musz by tam rwnie dodatkowe rzeczy.

A jakie mamy najwiksze wyzwania jeli chodzi o rynek przewozw towarowych? Przede wszystkim moliwo ledzenia przesyki i caego taboru. Inteligentne wagony, ktre przesyaj dane o warunkach przewozu, jak temperatura czy wilgotno. Stosowanie elektronicznych listw przewozowych. Wdroenie nowych modeli w zakresie organizowania przewozw. Chodzi tu gwnie o przewozy rozproszone. Mamy tu

9

w wikszoci specjalistw, wic Pastwo wiecie, o co chodzi. Wykorzystanie dronw, dla bezpieczestwa pocigw czy przesyek. Powiem wicej wprowadzenie bezzaogowych pocigw towarowych i to nie jest adna fantazja to si dzieje w dzisiejszym wiecie. Prdzej czy pniej to do nas trafi i tymi wyzwaniami na kolei trzeba bdzie si zaj. Jeeli chodzi o tabor: stosowanie cyfrowych rejestratorw danych w pojazdach kolejowych, stosowanie cyfrowych ukadw sterowania poszczeglnymi systemami czy wrcz caym pojazdem, zdalny monitoring i diagnostyka utrzymania pojazdw, inwestycje majce na celu wspdziaania systemw sterowania system pokadowy i przytorowy, zapewnienie nowoczesnej automatyki, ktra zwiksza przepustowo, poprawia punktualno, bezpieczestwo, wydajno. Transport, zapewnienie intermodalnoci i multimodalnoci.

Jakie tu mamy wyzwania? Optymalne wykorzystanie rnych gazi transportu. Uzupenianie si i przenikanie si ofert operatorw rnych rodkw transportu. Zapewnienie mobilnoci, optymalnego sposobu podrowania i moliwoci zapaty za wsplny bilet. Integracja z innymi gaziami transportu transport intermodalny. Wykorzystanie, ewentualnie, transportu drogowego tylko na dystansie ostatniej mili. Niech bdzie kooperacja midzy transportem drogowym i kolejowym, ale transport drogowy tylko na ostatnich odcinkach.

Ja w urzdzie odpowiadam gwnie za bezpieczestwo. Nie bybym sob, gdybym odnonie wyzwa na kolei nic nie powiedzia o cyfrowej transformacji, powizania rozwiza informatyki i technologii operacyjnej, czyli ERTMS-u, czyli Europejskiego Systemu Zarzdzania Ruchem Kolejowym, ktry skada si z dwch komponentw ETCS-u i GSM-R-u, czyli Europejskiego Systemu Sterowania Pocigiem oraz kolejowej radiocznoci w standardzie cyfrowym. Jakie tu mamy wyzwania? Trzy. Pierwsza rzecz, to zwyka wsppraca. Tzn. najpierw to trzeba zabudowa, pniej to, co zostanie zabudowane przy torach i na pojedzie musi wsppracowa ze sob. Nastpne wyzwanie przejcie ze sto pidziesitki na GSM-R, czyli przejcie z radia analogowego na cyfrowe. No i trzecie wielkie wyzwanie od 1 stycznia 2019 r. zabudowa ECTS na pojazdach zacznie si na Baseline 3. Jak na to zareaguj producenci? Czy mamy odpowiedni towar? A nawet jeli mamy, to czy jest on przebadany na polskiej infrastrukturze? To s wyzwania.

Zanim bd koczy, to jeszcze dwa wtki. Rozwj postpuje. Mamy ewolucj. Dobrze, e nie rewolucj, bo z tymi to rnie bywa. Jakie s jednak czynniki hamujce ten rozwj? Przede wszystkim koszty implementacji, troszk przestarzaa infrastruktura, problemy z integracj systemw. Mamy cyfrow ewolucj, to pojawia si temat cyber-bezpieczestwa. Niski stopie wdroenia interoperacyjnoci, jeeli chodzi o infrastruktur powinno by wicej tego.

Te wszystkie wyej wymienione czynniki mona przezwyciy, potrzeba jednak cisej wsppracy zarzdcw infrastruktury z przewonikami rynku kolejowego, z organami instytucji publicznej odpowiedzialnymi za bezpieczestwo, rozwj, transport czy bardzo wany aspekt, jakim s finanse publiczne. Potrzeba dobrej woli, zrozumienia, przede wszystkim zdrowego rozsdku, chci i profesjonalizmu w dziaaniu. Jeli wemiemy razem te czynniki, to wyzwania i kwestie hamujce uda si przezwyciy.

Na koniec zacytuj swojego szefa Prezesa Urzdu Transportu Kolejowego Pana Ignacego Gr:

Kolej jest jednym z wynalazkw pierwszej rewolucji przemysowej prawie 200 lat temu. Transport kolejowy stanowi wwczas przeom w transporcie na wiecie. Dzi mwi si powszechnie o czwartej rewolucji przemysowej. Wyzwaniem dla kolei jest wdroenie rozwiza, ktre ujte s w koncepcji kolei 4.0. Cyfryzacja kolei jest szans na wzmocnienie efektywnoci i konkurencyjnoci tego rodka transportu oraz popraw bezpieczestwa. Transformacja cyfrowa jest faktem. Jest te naturalnym etapem ewolucji kolei na wiecie i w naszym kraju.

I tym optymistycznym przesaniem chciaem Pastwu serdecznie podzikowa za uwag. Dzikuj.

10

Marta Gob - Kocicka: Dzikuj Panie Prezesie za te inspirujce sowa. Dzikuj Szanowni Pastwo, tym samym dotarlimy do zamknicia pierwszej czci naszego spotkania, a to oznacza, e teraz 30 minut przerwy na kaw apeluj o dyscyplin czasow. Zapraszam na chwil oddechu i na kuluarowe rozmowy do foyer. Natomiast prosz o pozostanie na sali Pana Ministra Adama Hamryszczaka oraz Pana Dyrektora, a to dlatego, e za chwil briefing prasowy.

PANEL DYSKUSYJNY I: INWESTYCJE W INFRASTRUKTUR KOLEJOW W POLSCE WSCHODNIEJ OD KONCEPCJI DO REALIZACJI

Marta Gob Kocicka, TV3 Olsztyn: Szanowni Pastwo. Jak widzimy, panelici s bardzo zdyscyplinowani ju zajli miejsca, a to oznacza, e moemy rozpocz t pierwsz merytoryczn cz spotkania. Krtko o agendzie: najpierw rozmowa panelistw, a nastpnie czas, by zadawali Pastwo pytania z sali. Panel ten zatytuowany jest Inwestycje w infrastruktur kolejow w Polsce Wschodniej od koncepcji do realizacji. Moderatorem tego panelu jest Pan Przemysaw Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektw Transportowych. Bardzo prosz o wprowadzenie w temat i przedstawienie panelistw. [Moderator] Przemysaw Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektw Transportowych:

Dzikuj bardzo. Szanowni Pastwo. Przypad mi ten zaszczyt, aby rozpocz pierwszy z tych trzech paneli. Zastanawialimy si, jakie tematy mog poruszy naszych panelistw, ale rozpocznijmy od przedstawienia: pan Minister Adam Hamryszczak Ministerstwo Inwestycji i rozwoju, Pan Dyrektor Tomasz Buczyski Ministerstwo Infrastruktury, Pan Christopher Todd Komisja Europejska, Pan Marszaek Bogdan Romaniuk Wojewdztwo Podkarpackie i Pan Prezes Ireneusz Merchel PKP Polskie Linie Kolejowe. Niewtpliwie chcielibymy porozmawia na temat kluczowego znaczenia Wschodniej Magistrali Kolejowej. Pierwsze pytanie do Ministra Hamryszczaka. Zgodnie ze Strategi na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polska Wschodnia to makroregion strategicznej interwencji. Jakie wyzwania w odniesieniu do Polski Wschodniej regionu wskazuje ta Strategia przyjta przez Rad Ministrw. Jak rol odgrywa w niej transport kolejowy?

Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju:

Rzeczywicie, makroregion Polski Wschodniej zosta bardzo mocno umocowany w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako obszar strategicznej interwencji. Na pocztku trzeba zaznaczy, e wojewdztwa Polski Wschodniej od 2004 roku wyranie zmniejszyy dystans rozwojowy w stosunku do redniej unijnej, jednak nadal pozostaj jednymi z najmniejszych w Europie. Dlatego taka dodatkowa, wieloaspektowa interwencja zwizana z pobudzaniem przedsibiorczoci, budowaniem kapitau spoecznego, z podnoszeniem jakoci kapitau ludzkiego czy te z niezwykle wanymi kwestiami infrastruktury transportowej. Mowa m.in. o inwestycjach drogowych, ale dzi skupiamy si na inwestycjach kolejowych. To jest niezwykle wana cz tych dziaa, ktre s podejmowane celem podniesienia atrakcyjnoci inwestycyjnej makroregionu Polski Wschodniej tych piciu wojewdztw, zbudowania trwaego wzrostu i pobudzenia tych lokalnych gospodarek. Myl, e wszyscy z Pastwa s przekonani, i bez spjnej, nowoczesnej infrastruktury kolejowej ciko jest zapewni konkurencyjno danego regionu, makroregionu.

Dziaania, ktre zostay podjte w perspektywie 2014-2020, dotyczce budowy Wschodniej Magistrali Kolejowej, ktrej budet to ok. 6,5 miliarda zotych. Jest to ciekawy monta finansowy, gdy nie mwmy tylko o rodkach z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Jest to take szereg inicjatyw i dziaa realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, rodki CEF, co warto

11

podkreli: budet Pastwa, Regionalne Programy Operacyjne. Jest to due przedsiwzicie, ktre zapewni poczenia midzy stolicami wojewdztw w makroregionie - efekt wewntrzny, ale rwnie otwarcie midzynarodowe, a z drugiej strony efekt mikro, czyli dostpno usug, szk dla poszczeglnych mieszkacw. Rwnie biznes liczy na sprawne poczenia komunikacyjne. Naley te aspekty wzi pod uwag, oceniajc podejmowane dziaania. Infrastruktura to nie tylko linie kolejowe, ale te nowoczesna infrastruktura towarzyszca: dworce, wiaty, przejcia, przystanki, szereg dziaa w wymiarze cyfrowym, lepsza informacja dla pasaerw, uwzgldnienie potrzeb osb niepenosprawnych, o czym w ostatnim czasie duo si mwi. Jest to niezwykle interesujce przedsiwzicie i bardzo wane dla mieszkacw, przedsibiorcw, turystw odwiedzajcych makroregion. Mam nadziej, e zostanie ono skutecznie zrealizowane.

[Przemysaw Gorgol]:

Czyli jest to taka rama rozwoju gospodarczego, ale te zwikszenie atrakcyjnoci wojewdztw. Poprzez inwestycje w kolej chcemy zwiksza wzrost gospodarczy w regionach Polski Wschodniej, ale rwnie poprawi atrakcyjno, jako i poziom ycia dla mieszkacw wojewdztw...

Adam Hamryszczak:

Tak - jako ycia mieszkacw, ale te sprzyjajce warunki dla inwestorw. Kady z nas, kto zajmuje si inwestycjami prywatnymi i ich przyciganiem wie, e szereg rnego rodzaju uwarunkowa wchodzi w gr, gdy inwestor wybiera dan lokalizacj. Bez takich magnesw jak infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, kapita ludzki, start-upy funkcjonujce na danym terenie, ciko myle o jakim niesamowitym wzrocie inwestycji prywatnych. Biznes na to patrzy.

[Przemysaw Gorgol]:

W takim razie pytanie do Pana Dyrektora Buczyskiego - Ministerstwo Infrastruktury. Mwi si, e Polska ley w geograficznym rodku Europy. Wojewdztwa Polski Wschodniej widzimy jako bram na wschd, na Azj, na kraje poudnia Europy. Jak w tym zakresie Ministerstwo Infrastruktury planuje rozwj infrastruktury kolejowej, uwzgldniajc strategiczne pooenie Polski, ale przede wszystkim wojewdztw Polski Wschodniej?

Tomasz Buczyski, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury:

Przede wszystkim trzeba zauway niezwykle istotn kwesti, jak jest infrastruktura przej granicznych, aby zapewni odpowiedni przepustowo na styku dwch torw o rnej szerokoci, abymy mogli pynnie prowadzi ten ruch i eby czny czas przejazdu by atrakcyjny. Druga, to utrzymanie odpowiednich parametrw prdkociowych prdkoci handlowej, nie technicznej. Do niedawna to planowanie inwestycyjno-remontowe, zwaszcza inwestycyjne byo oparte o wyrubowany parametr prdkoci maksymalnej. Jednak ycie weryfikuje plany. Wygldao to rnie myl, e Pan Prezes mgby tu wicej powiedzie.

Idziemy w optymalnym kierunku, by w ramach planw inwestycyjnych, na terenie caej Polski, nie tylko na Wschodzie, uwzgldni potrzeby transportu pasaerskiego i towarowego. W tym kierunku rwnie idzie program utrzymaniowy, tj. program dofinansowania zarzdcy w zakresie zarzdzania sieci kolejowi wskaniki, ktre zawiera. W szczeglnoci trzeba wzi pod uwag dwa parametry istotne zarwno dla transportu pasaerskiego jak i towarowego Czyli wskanik kosztu pocigu kilometra im taszy, tym lepiej oraz wskanik prdkoci handlowej. Te dwa czynniki s istotne dla atrakcyjnoci przejazdu koszt i prdko. W tym kierunku idziemy.

Plany inwestycyjne to jest trudna kwestia. W przyszej perspektywie mamy kilka czynnikw, ktre bd je determinoway. Jednym z nich jest jest Centralny Portu Komunikacyjny. Oczywistym jest, e plany inwestycyjne w transporcie pasaerskim musz by skorelowane, z priorytetowym zagadnieniem CPK. Druga

12

kwestia to dopuszczalno finansowania si zarzdcy. Trwa dyskusja z Komisj Europejsk dotyczca wytycznych w tym zakresie, np. dyrektywy 34 i ma jeszcze wykrystalizowanego pogldu co do pewnego zakresu moliwoci dla zarzdcy. Trzeci, by moe najwaniejszy czynnik, to kwestia finansowania, jakie bdzie dostpne. Jeli chodzi o Polsk Wschodni, to temat prdkoci handlowej jest niezwykle istotny dlatego, e ten region by niedoinwestowany przez dugi czas, zatem te prdkoci byy nisze. Przyjty przezz nas program utrzymaniowy uwzgldnia rwnie pewne plany inwestycyjne. Zakada on, e dla pocigw kategorii popieszne kolejnej po ekspresowych - prdko ronie o 43% i bdzie to bardzo istotny czynnik wpywajcy na dostpno tego obszaru dla transportu pasaerskiego. Druga istotna kwestia to informacja pasaerska. Zmierzamy tu w kierunku realizacji zasady door-to-door. Program inwestycji dworcowych jest tu przykadem. Oczywicie jeszcze daleka droga przed nami, ale mylimy o parkingach, o wsplnym bilecie, a w zasadzie ju go realizujemy. Aplikacja mobilna jest na ukoczeniu...

[Przemysaw Gorgol]:

Czyli kompleksowe usugi, jak rozumiem dla pasaera, dla uytkownika...

Tomasz Buczyski: Tak. Dlaczego o tym mwi: Tereny turystyczne w Polsce Wschodniej transport publiczny jest sabiej zorganizowany ni w takich miastach, jak Warszawa, d, Katowice czy Krakw. Dlatego taka informacja pasaerska: kto wychodzi z domu, na komrce odczyta poczenie, bdzie wiedzia, e bdzie mg si zatrzyma si na takim parkingu, w takim miejscu, wsi do autobusu miejskiego czy takswki w Olsztynie i dojecha na miejsce to jest dla nas szczeglnie istotne. [Przemysaw Gorgol]: Dzikuj, ale pocignijmy dalej temat: Pan Prezes Ireneusz Merchel. Polska Wschodnia. Mwimy dzisiaj duo - w zasadzie wycznie - o najwikszych potrzebnych inwestycjach. Jako infrastruktury w Polsce Wschodniej wiemy, e nie bya zadowalajca jest coraz lepsza. Ale jak bdzie po tych modernizacjach, po tych pracach, ktre s obecnie realizowane i planowane? Jakie standardy maj obowizywa tu w Polsce Wschodniej? Czy te standardy bd porwnywalne z tymi w innych czciach kraju? Czy bdziemy mwi tutaj o pewnych specyficznych aspektach tego, co bdzie realizowane? Ireneusz Merchel, Prezes Zarzdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Postaram si odpowiedzie wzgldnie skrtowo, bo o tych kilkudziesiciu zadaniach inwestycyjnych mgbym mwi bardzo duo. 10 miliardw, ktre jest realizowane w ramach Polski Wschodniej to duo, ale jeszcze o wiele za mao, eby nadgoni stan infrastruktury na terenie Polski Wschodniej - pi wojewdztw. Bya mowa o rdach finansowania. S to inwestycje lokalne, regionalne, midzyregionalne. Rail Baltica jest inwestycja midzynarodow, przechodzc przez kilka krajw. Mwic o parametrw osiganych na liniach regionalnych, przyjlimy, e prdko pocigw nie powinna by nisza ni 120 km/h - na kadej linii modernizowanej w ruchu pasaerskim chcemy, aby te parametry byy. Pewnie jakie ograniczenia lokalne istniej gdy odbywa si rewitalizacja linii RPO, czasami zwikszenie prdkoci byoby bardzo nieopacalne. Przy liniach midzy-regionalnych standardem jest 160km/h, a przy liniach czcych due orodki prdko 200-250km/h. Takie zaoenia przyjlimy w roku 2017, czyli ju w trakcie trwania perspektywy i w wielu przypadkach wymagao to zmiany koncepcji przy przygotowaniu prac projektowych i studialnych. W ramach Polski Wschodniej to doskonale wida, bo np. linia Warszawa-Biaystok na odcinku Czyew-Biaystok bya projektowana na 160 zmienilimy na 200, Biaystok-Ek rwnie pierwotnie miaa by 120-140, projektowana w tej chwili jest na 200km/h budowa dwch torw na caej dugoci. Rozpatrujemy Rail Baltic na odcinku Ek-Trakiszki i dalej na rne prdkoci od 160 do 250km/h. Korsze-Ek, ju patrzc regionalnie na Warmi i Mazury, planujemy, e parametry techniczne powinny by do 160km/h. Przechodzc na poudnie Warszawa-Lublin 160, ale Lublin-Stalowa Wola linia regionalna ma parametry do 120km/h. Warto wspomnie o tych liniach czcych. W tej chwili z Eku do Olsztyna jedziemy 3,5h przez Szczytno,

13

a bdziemy jechali 2h15' i bdziemy jechali maksymalnie do 120km/h. Jake radykalne jest to skrcenie czasu przejazdu mimo niezbyt duych prdkoci. I ta inwestycja ju bdzie za niecae dwa lata zrealizowana. Chciabym te wspomnie o inwestycjach w obrbie aglomeracji. Cz wschodnia Polski jest pod wzgldem zaludnienia w zupenie innej sytuacji ni Polska Centralna czy Zachodnia, ale w takich miastach, jak Rzeszw, mona rekomendowa, wprowadza i rozwija projekty aglomeracyjne. Do czego, swoj drog, zachcam od duszego czasu wadze Warmii i Mazur, bo te aglomeracje, to nie tylko wewntrz, ale te wok miast, czce rne miejscowoci. Z takim projektem aglomeracyjnym wyszy wadze co ciekawe nie samorzdowe, a wojewdzkie w Lublinie, ktre planuj pewnie na nastpn perspektyw kolej aglomeracyjn. Zdecydowanie szybciej przejedziemy na takich trasach. Doskonale znam ukad komunikacyjny Warmii i Mazur i wiem, e sto kilkadziesit autobusw i busw jedzi na odcinkach odlegych o 20-50km. Jeeli 1/3 lub poow przeniesiemy na kolej, to bdzie z korzyci dla pasaerw inny komfort jazdy: wszystkie autobusy szynowe s klimatyzowane, odcienie zwikszy komfort uytkownikw drg i oczywicie wpynie na transport kolejowy. Take zachcam od tego szeroko rozumianego, duego transportu kolejowego midzyregionalnego do aglomeracyjnego. Jeszcze jedno sowo o transporcie towarowym. Widzimy bardzo duy rozwj przewozw towarowych na granicy wschodniej, o czym ju wspomnia Dyrektor Buczyski. Ale te przewozy s rwnie na Warmii i Mazurach, ktre granicz z Rosj. Przewozy na przejciach granicznych zdecydowanie wzrastaj. Mamy potencja od firm, przewonikw, e na odcinkach od krajw batyckich znacznie bdzie zwikszony ruch towarowy. Niektrzy sceptycznie podchodzili do Rail Baltica, a ten argument jest bardzo istotny jednak potencja tam jest duy. Maaszewicze, czyli jedwabny szlak. Ale jedwabny szlak to nie jest tylko jedno przejcie graniczne. Mamy rwnie inne przejcia graniczne rwnie z Ukrain. Take ten potencja towarowy jest. A t prdko handlow wynoszc 40 czy ponad 40km/h osigniemy w roku 2020-2022. [Przemysaw Gorgol]: Ja myl, e te wyrazem zainteresowania ruchem towarowym jest obecno przedstawicieli polskich portw morskich, ktrzy, kiedy si dowiedzieli, e organizujemy konferencj wanie o tej tematyce w Polsce Wschodniej, sami si zainteresowali tematem ze wzgldu na konieczno rozwijania tej infrastruktury. Ale rozumiem, e Pan Prezes daje takie due wyzwania dla organizatorw transportu, e za chwil pieczka bdzie po drugiej stronie. Widzimy bowiem, e si duo buduje. Bdzie jeszcze wicej. Pozostaje pytanie, jak t infrastruktur zapeni ruchem, aby te korzyci faktycznie byy jak najwiksze dla mieszkacw. A skoro ju jestemy przy mieszkacach: Pan Marszaek Romaniuk wojewdztwo podkarpackie. Wojewdztwo, ktre najwicej w ramach ciany wschodniej inwestuje w kolej: projekt Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej wart ponad 0,5 miliarda zotych. Komponent towarowy jest tym, jak wiemy, gdzie finansowanie jest zapewnione. Co skania Pastwa - wodarzy wojewdztwa, aby inwestowa w transport kolejowy? Bogdan Romaniuk, Wicemarszaek Wojewdztwa Podkarpackiego: Szanowni Pastwo. Jeeli chodzi o zakres zada wasnych wojewdztwa w przypadku Podkarpackiego mamy zapisane wprost: wiadczenie usug publicznych w postaci kolejowych przewozw pasaerskich. Na przestrzeni 20 lat mojej dziaalnoci w samorzdach, na rnych szczeblach - powiatowym, a obecnie ju trzeci kadencj w Sejmiku Wojewdzkim - widziaem ju, jak kolej si zwijaa, a dzi widz, jak si dynamicznie rozwija. Na przykad: linia 25 w wojewdztwie podkarpackim czca dwa due powiaty mielecki i dbicki, kady liczcy ponad 150 tys. mieszkacw. Kilkanacie lat temu kolej suya mieszkacom, po czym zlikwidowano przewozy pasaerskie. Dzi odywa - ju w tej perspektywie bdzie prowadzona dua inwestycja na odcinku Mielec-Dbica. Przywrcony zostanie ruch pasaerski.

14

Dlaczego Marszaek i zarzd wojewdztwa podkarpackiego przykadaj tak du rol do rozwoju kolejnictwa i ruchu pasaerskiego? My samorzdowcy patrzymy na rozwj swojego wojewdztwa pod dwoma aspektami. Pierwszy to rozwj kapitau ludzkiego, a drugi to dostpno komunikacyjna. Uwaamy, e te dwa czynniki powoduj, e chtnie przyjedaj do nas inwestorzy, inwestuj i tym samym powoduj, e region si rozwija. Przejd do dostpnoci komunikacyjnej odnonie inwestycji w kolej. W wojewdztwie podkarpackim mamy ok. 900km linii kolejowych, w tym ok. 800km aktualnie dostpnych. Przewz pasaerski wynosi rocznie ok 2.8 milionw pasaerw. Posugujc si przykadem dojazdu do Rzeszowa z miejscowoci Kolbuszowa ok. 30 km. Ja codziennie dojedam z tego miejsca i obserwuj ludzi swobodnie przemieszczajcych si do pracy, szk, szpitali, filharmonii czy teatru korzystajc z oferty stolicy Podkarpacia. Podr samochodem zajmuje mi 50 minut. Transport kolejowy trwa 30 minut to transport bezpieczny, w dobrych warunkach, mona dojecha na czas. A drog krajow nr 9, ktr ja dojedam, ju w Gogowie, czyli ok. 10-15 km od Rzeszowa musz sta w kolejkach i to powoduje, e ten transport i to podrowanie jest gorsze. Jeszcze odnonie inwestycji i wspomnianego projektu Kolei Aglomeracyjnej: Zarzd bardzo szybko doszed do wniosku, e alternatywnie wobec transportu drogowego naley rozwija transport kolejowy. Przedstawi to w liczbach bezwzgldnych: w perspektywie 2007-2013 miliard zotych zainwestowanych w kolejnictwo z rnych programw: Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko, RPO, Polska Wschodnia czy budet pastwa. W latach 2014-2020 bdzie to ju 2 miliardy. Projekt Kolei Aglomeracyjnej tak jak Pan Prezes powiedzia wpynie nie tylko na wewntrzn dostpno Rzeszowa, ale i ssiednich powiatw w promieniu ok. 40 km. Jak Pan Hamryszczak wspomnia, na takie projekty oczekuj rwnie przedsibiorcy. Codziennie prac w Rzeszowie rozpoczyna 100 tys. ludzi, ktrzy musz dojecha, rwnie spoza miasta. Rozwj kolei aglomeracyjnej jest oczekiwany nie tylko przez samorzd wojewdztwa podkarpackiego, przez inne samorzdy, ale rwnie przez przedsibiorcw. Myl, e te przykady pokazuj, e to nadrabianie zapnienia w infrastrukturze kolejowej i drogowej teraz nastpuje. Jeszcze odnonie magistrali wschodniej to bardzo dobry i oczekiwany projekt Panie Ministrze. My rwnie bardzo mocno jestemy zaangaowani w rozwj S19 w korytarzu Via Karpatia. Myl, e magistrala wschodnia bdzie tutaj alternatyw. Dzikuj bardzo. [Przemysaw Gorgol]: Dzikuj. Z tego, co rozumiem, wojewdztwo przeszo do aktywnego kreowania polityki transportowej z bardzo znaczcym wykorzystaniem systemu kolejowego dziki inwestycjom kolejowym. I rozumiem, e teraz dziki tym inwestycjom te efekty bd mogy zaistnie w duej skali. Bogdan Romaniuk: My to ju widzimy Panie Dyrektorze. Zostaj przywracane poczenia na nieczynnych odcinkach. Jest te zwikszenie ruchu pasaerskiego. Widzimy te zadowolenie mieszkacw wojewdztwa podkarpackiego. [Przemysaw Gorgol]: Dzikuj. Teraz czas na sowo ze strony Komisji Europejskiej Pan Christopher Todd. W 2016 roku Komisja Europejska w rocznej analizie wyzwa spoecznych i gospodarczych skrytykowaa Polsk za preferowanie transportu drogowego, ktry rozwin si dziki duym wydatkom inwestycyjnym ze rodkw europejskich. Sie drg zostaa skutecznie zwikszona, doprowadzona do standardu, ktrego si nie wstydzimy. Przysuchujc si temu, co szanowni przedmwcy, z punktu widzenia Ministerstw, instytucji, ktra jest kluczowa dla sukcesu inwestycji kolejowych oraz aktorw na poziomie samorzdowym: Jak tutaj ocenia Pan efektywno wykorzystania rodkw europejskich z rnych rde w kontekcie sektora kolejowego w Polsce, oczywicie majc na uwadze dowiadczenia poprzednich perspektyw poczwszy od wejcia Polski do Unii Europejskiej?

15

Christopher Todd, Dyrektor Wydziau F3, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej: Bardzo dzikuj. Z punktu widzenia dowiadcze obecnej perspektywy 2014-2020, mona powiedzie, e odbywa si to lepiej ni w przeszoci. Szczeglnie w porwnaniu z programem 2007-2013. Polska miaa du alokacj na kolej, ktr nie do koca bya w stanie wykorzysta. Cz z tego zostaa przerzucona na drogi. Obecne dowiadczenia pokazuj, e Polska bardzo dobrze planuje, przygotowuje i wdraa projekty drogowe. Chcielibymy widzie to samo przy projektach kolejowych. W tej chwili ok. 7 miliardw Euro na inwestycje kolejowe w Polsce przeznaczonych jest przez rne programy. Patrzc na duy program Infrastruktura i rodowisko, kontraktowanie na kolej jest w tej chwili na poziomie 58%, co nie jest zym wynikiem. W programie Polska Wschodnia te notujemy duy postp we wdraaniu elementu kolejowego. Jeli chodzi o Regionalne Programy Operacyjne, to obraz jest mieszany. Niektre regiony maj istotne problemy z wydaniem swoich alokacji na kolej. Dlaczego tak si dzieje? Myl, e s tu dwa podstawowe powody. Po pierwsze jest to zwikszenie kosztw w porwnaniu z planowaniem i szacunkami, ktre miay miejsce na pocztku programowania. Koszty rzeczywiste tych projektw bardzo wzrosy, ze wzgldu na sytuacj na rynku. Mamy obecnie szczyt inwestycyjny. Oznacza to, e regiony bd musiay dokona trudnych wyborw. Z trzech projektw planowanych bd mogy wykona dwa, a moe nawet jeden. Drugim powodem, dla ktrego niektre regiony maj problemy z wydaniem tej alokacji kolejowej, s moliwoci spek kolejowych. Z informacji, ktre otrzymujemy z regionw wynika, e istniej trudnoci z podpisywaniem i terminow realizacj kontraktw. Te zdolnoci firm kolejowych te musz by brane pod uwag. Ale patrzc ogem na te programy, obraz jest generalnie optymistyczny. Jedn rzecz wart podkrelenia jest, aby patrze na wskie garda tych inwestycji. To jest co, z czym staramy si radzi sobie w obecnej perspektywie poprzez eksperckie grupy pracujce nad inwestycjami. Stawiamy czoa tym problemom, ktre pojawiay si zreszt przy inwestycjach kolejowych ju w przeszoci. Myl, e mamy tu pewne sukcesy. Zastanawiamy si np. jak zapewni dobre dziaanie by procedury zwizane z ochron rodowiska, sprawn realizacj zamwie publicznych i przetargw przy projektach kolejowych, waciwe dziaanie systemu finansowania projektw ze rodkw krajowych. W porwnaniu z projektami drogowymi jest to system mao przejrzysty i zaley nam, aby to wspfinansowanie ze rodkw krajowych dziaao sprawniej. I eby upewni si, e spki kolejowe, czyli gwny beneficjent tych projektw, maj odpowiednie zdolnoci i moce przerobowe, aby terminowo zrealizowa wszystkie te planowane projekty. S to kluczowe elementy strukturalne, jeli chodzi o te wskie garda. Wane jest dla nas, by w tej perspektywie caa alokacja na projekty kolejowe zostaa wydana i wykorzystana we waciwy sposb do 2023 roku, gdy jest to koniec wydatkowania rodkw z obecnej perspektywy. Jest jeszcze sporo do zrobienia. cile wsppracujemy w tej dziedzinie z polskimi wadzami, starajc si zapewni, aby caa ta praca zostaa waciwie wykonana. Na razie wyglda to dobrze, ale sporo jeszcze przed nami. Jeli projekty kolejowe mog by waciwie zaprojektowane, przedstawione i wdroone tak skutecznie, jak miao to miejsce w przypadku projektw drogowych, to myl, e wynik bdzie naprawd niezy. [Przemysaw Gorgol]: Rozumiem, e jest lepiej, ale wci jest miejsce na popraw. A zatem zatoczylimy koo wracajc do Strategii Odpowiedzialnego rozwoju. Panie Ministrze. Wiemy, jakie byy zaoenia wyjciowe, ale jakich efektw Strategii resort si spodziewa? W jaki sposb zakadane cele i wydatki podajce za sam strategi wpyn na makroregion? Czy te inwestycje bd miay zauwaalny wpyw na to, co bdzie si dziao w gospodarce regionu czy w odbiorze regionu pord wszystkich zainteresowanych podmiotw?

16

Adam Hamryszczak: Jestem przekonany, e tak. Podstaw rozwoju gospodarek jest infrastruktura. Jest ona czynnikiem decydujcym czy przedsibiorcy lokalizuj si na danym terenie. Dostpno komunikacyjna jest niezwykle istotna. Mwilimy o Wschodniej Magistrali Kolejowej. Ale naley patrze szerzej. gdy to nie tylko magistrala, ale te szereg rnych inwestycji kolejowych, o ktrych mwi troszeczk prezes Merchel. Ktre cznie daj nam znaczn kwot, niesamowity budet, ktry jest ju inwestowany w makroregionie Polski Wschodniej. Moemy mwi o kwocie 16,5 miliarda zotych oczywicie z rnych rde rodki krajowe, europejskie. To cieszy, e te inwestycje nabieraj tempa. Moemy sobie wsplnie pogratulowa, e naprawd wiele inwestycji, zwaszcza tych finansowanych z programu Polska Wschodnia zostao znacznie przyspieszonych. I to nie o miesic, dwa czy trzy. Niekiedy doszo o przyspieszenia rocznego. Jest to dua zmiana w tempie realizacji, kontraktacji inwestycji, ktre s niezwykle wane dla makroregionu Polski Wschodniej. Obymy to tempo podtrzymali. Mwic o rozwoju makroregionu Polski Wschodniej, trzeba te powiedzie o modernizacji linii kolejowej E75 Warszawa-Trakiszki, ktra wchodzi w skad Rail Baltica. Nie wolno te zapomina o kluczowej inwestycji, ktra jest realizowana, czyli odcinka Lublin-Stalowa Wola-Rozwadw. Jest to niezwykle wany odcinek dla dwch wojewdztw dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Najistotniejszym elementem tej inwestycji jest jej elektryfikacja. Zwikszona te bdzie nono torw. Jest to bardzo wana inwestycja gospodarcza. Rwnie prace wykonywane na odcinku E20 SiedlceTerespol, linia kolejowa nr 7 WarszawaDorohusk, odcinek WarszawaOtwockDblinLublin, ktry jest realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, a take szereg innych dziaa podejmowanych w obszarze infrastruktury kolejowej. I to cieszy, e jest w tej dziedzinie duy progres. Warto jeszcze kilka sw powiedzie o kolei aglomeracyjnej. Niektrzy postrzegali kolej aglomeracyjn jako inwestycj, z ktrej najwiksze zyski czerpa bdzie stolica danego wojewdztwa. Dziaa to te w inn stron. Konsekwencj jest te to, tak jak powiedzia Pan Marszaek Romaniuk, e mieszkacy rednich i maych miasteczek w tym czterdziestokilometrowym promieniu bd przyjeda do stolicy wojewdztwa, tam pracowa, uczy i korzysta z dbr kultury. Dziaa to te w inny sposb. Rwnie inwestorzy mylc o lokalizacji inwestycji, niekoniecznie w stolicy wojewdztwa, ale rwnie w maych i rednich miastach, czsto korzystaj z dowiadczonej kadry, ktra pracuje bd w stolicy, bd w nieduym promieniu. Tam te czsto s zgromadzone najwiksze firmy. Bywa tak, e nowy inwestor oferuje lepsze warunki pracy, wysze stanowiska w zamian za to, e mieszkacy np. Rzeszowa przeprowadz si albo bd dojedali do pracy do miejscowoci np. Sdziszw, Ropczyce czy Dbica. Naley to postrzega rwnie w takim kontekcie zarwno w jedn, jak i w drug stron. Tego typu infrastruktura ma wpyw na to, e inwestorzy podejmuj decyzj o lokalizacji nowych biznesw. Warto zwrci uwag na ten aspekt, e jest to duy czynnik pro-rozwojowy dla mniejszych miejscowoci w promieniu 30-40 km, nie tylko dla stolicy wojewdztwa. Mwic o inwestycjach kolejowych, poprawia si komfort podry, bezpieczestwo i co najwaniejsze - atrakcyjno inwestycyjna danego regionu czy makroregionu, a to nam chodzi. [Przemysaw Gorgol]: Rozumiem, e Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ju teraz wdraana, ma pierwsze konkretne efekty i wskazania zwizane z kontynuacj tego typu trendu, czyli rozwoju kolei aglomeracyjnych, ktre wpywaj na rozwj obszarw zurbanizowanych, ale nie tylko. Rwnie tych, ktre s wok aglomeracji w Polsce Wschodniej. I to mog by pewne wskazania dotyczce kierunku wsparcia, co do nowej perspektywy? Adam Hamryszczak: Zobaczymy, jakie bd szczegy jeli chodzi o now perspektyw finansow. Infrastruktura kolejowa dalej bdzie wspierana, co ju widzimy w zapisach projektw rozporzdze. Myl, e warto do tego tematu podej bardzo kompleksowo. Bya tutaj mowa o integracji rnego rodzaju rodkw transportu. Myl, e to

17

jest te wyzwanie, z ktrym si trzeba zmierzy: poczenie rnego rodzaju instrumentw, parkingi, wsplny bilet... Ta integracja bdzie niezwykle wana, ale rwnie zmiany w podejciu poszczeglnych mieszkacw, aby czciej wybierali ekologiczny transport zamiast korzysta ze swoich - niekiedy piknych - samochodw. Dzikuj. [Przemysaw Gorgol]: Pan Dyrektor Buczyski. Ministerstwo odpowiada za Krajowy Program Kolejowy, ale te i za Program Inwestycji Dworcowych. Oba te programy s strategicznymi programami z punktu widzenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak przebiega realizacja? Jak mona porwna te dwa programy? Czy one s w ogle porwnywalne? Jakie efekty mamy ju dzi, a czego moemy si spodziewa za chwil? Tomasz Buczyski: Myl, e o porwnywalnoci tych programw moemy mwi w ograniczonym stopniu zarwno jeli chodzi o skal, problemy realizacyjne, jak i sam system, w jakim te programy funkcjonuj. Krajowy Program Kolejowy to program wieloletni w rozumieniu przepisw o finansach publicznych. Jego realizacja jest okrelona przepisami Ustawy o transporcie kolejowym, gdzie Minister Infrastruktury jest przypisany jako podmiot odpowiedzialny za jego przygotowanie, realizacj i zakoczenie. Natomiast Program Inwestycji Dworcowych oczywicie my za niego odpowiadamy, ale bardziej w systemie korporacyjnym, gdy jest to program PKP S.A.. Jest on realizowany z rnych rde, take ze rde, za ktre odpowiada Minister Transportu, take mwimy tu o dotacji budetowej. Natomiast w swojej zasadniczej czci program ten bdzie realizowany z udziaem rodkw unijnych. W samym systemie formalnym waciw instytucj co do przydziau tych rodkw, oceny tych wnioskw itd. jest Centrum Unijnych Projektw Transportowych oraz instytucja zarzdzajca, czyli Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Niemniej my do tego programu podchodzimy niezwykle powanie. Program obejmuje 188 dworcw kolejowych. W czci to bdzie modernizacja, a w czci budowa. Take z udziaem dworcw realizowanych w systemie moduowym, tak zwanych innowacyjnych dworcw systemowych. Biorc pod uwag rda finansowania, to etap realizacji tego programu inwestycji jest najbardziej zaawansowany, jeli chodzi o dotacj budetow tam trwaj roboty, niektre inwestycje s ukoczone, inne s na ukoczeniu. Natomiast jeli chodzi o te projekty, ktre s realizowane ze rodkw unijnych, to mwimy znowu o dwch rdach finansowania, Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko oraz program Polska Wschodnia. Jestemy na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, studium wykonalnoci. Ten etap zasadniczo si koczy w tej chwili. Na inwestycje dworcowe i to moe by porwnywalne, jeli chodzi o Krajowy Program Kolejowy rwnie wpywa fluktuacja na rynku, a mianowicie wahania zwizane z cenami materiaw, usug budowlanych. I to jest niezwykle istotne, co powiedzia Pan Dyrektor Christopher Todd kwestia zdolnoci wykonawczej firm budowlanych czy firm projektowych. Jest to czynnik, z ktrym my jako pastwo, ale te organa Komisji, powinnimy si zmierzy, w tym aspekcie, aby zapewni przewidywalno rynku. Warto by byo, aby zarwno programy inwestycyjne, jak i same ramy prawne uwzgldniay sytuacj na rynku: Niezwykle niekorzystn sytuacj na rynku, ktra spowodowaa dzisiejsze fluktuacje cen materiaw budowlanych i usug jest tzw. dziura inwestycyjna, ktra zaistniaa pomidzy perspektywami finansowymi. To spowodowao z kolei, e w pocztkowym okresie realizacji programw z nowej perspektywy mielimy do czynienia z ofertami niezwykle korzystnymi w stosunku do tego, co byo ciut wczeniej. Teraz wracamy, mniej wicej, do tego poziomu, ktry mia miejsce wczeniej. Natomiast to kilkuletnie wahanie spowodowao pewne problemy tych firm. Konieczno ustabilizowania rynku to jeden z gwnych wnioskw, ktre pyn z prac rady ekspertw przy Ministrze Infrastruktury.

18

Z jednej strony dzikujemy te Komisji Europejskiej za zaangaowanie w ramach tej grupy z wysokiego szczebla i te widzimy, e Komisja chce wyj naprzeciw w kwestii uproszczenia pewnych systemw krajowych - chodzi o zapewnienie finansowania i tutaj dyskusja jest oywiona. Myl, e jestemy na kocowym etapie, aby ten temat zamkn. Natomiast warto prowadzi dalsz dyskusj, ktra jest prowadzona przez Ministerstwo i Rozwoju odnonie moliwoci finansowania z tej perspektywy projektw dokumentacyjnych to jest niezwykle istotne dla uniknicia dziury inwestycyjnej. I kwestia myl, e odwana, ale warto o tym powiedzie z ktr my jako pastwo bdziemy musieli si zmierzy, to kwestia pewnej nadkontraktacji na pograniczu tych perspektyw tak, eby te projekty, gdzie bdzie moliwe ju uruchomienie robt budowlanych, prace projektowe zostan zakoczone, uzyskane pozwolenie na budow, prowadzi dalej i zrefinansowa je pniej ze rodkw nowej perspektywy. Oczywicie skala tego przedsiwzicia jest do analizy. Trudno si dzisiaj na jej temat w zdecydowany sposb wypowiedzie, gdy trzeba wzi pod uwag moliwoci finansowe pastwa: pewne bezpieczestwo realizacji tych inwestycji z jednej strony, a z drugiej strony take pewne bezpieczestwo jeli chodzi ju o ramy finansowe i przygotowanie dokumentw systemowych i przyjcie ich przez Komisj, bd te zatwierdzenie naszych dokumentw przez Komisj Europejsk. [Przemysaw Gorgol]: Tutaj niewtpliwie mamy dowiadczenia z poprzedniej perspektywy i te dowiadczenia czy to w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, czy Infrastruktura i rodowisko ju zaczynamy wdraa i to przygotowanie projektw zaraz si zacznie. Ale to jest pytanie do Pana Prezesa Ireneusza Merchla. Nowa perspektywa temat dyskusji nad priorytetami, nad projektami ju si zacz. Co dla regionu wojewdztwa warmisko-mazurskiego, ale take dla pozostaych wojewdztw Polski Wschodniej planuje na dzisiaj Pan Prezes, czyli spka PKP Polskie Linie Kolejowe? Jakiego rodzaju inwestycje, z perspektywy zarzdcy infrastruktury narodowej s kluczowe do realizacji w kolejnej perspektywie? Ireneusz Merchel: Przepraszam, ale pozwol sobie odnie si do sw, ktre wczeniej pady, bo musz pewne rzeczy powiedzie. Pokazuje si, e sektor drogowy jest ustabilizowany, a u nas s jeszcze problemy. Oczywicie, problemy w inwestycjach kolejowych wystpuj. Ale przypomniao mi si spotkanie, ktre miao miejsce 12 kwietnia 2016 roku (byem wtedy 13 dzie Prezesem spki) w siedzibie PKP PLK. Byli przedstawiciele CUPTu - Dyrektor Gorgol chyba te by, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury. I wtedy w zasadzie padao jedno: e trzeba do koca 2018 roku wydatkowa 55 milionw Euro na Polsk Wschodni i PLK sobie z tym nie poradzi. Wszyscy chcieli nam pomc. Myl, e bdzie to okoo 200 milionw na koniec tego roku. Jest pewien brak wiary w PLK. To, co podkrela Minister Hamryszczak prawie wszystkie projekty Polski Wschodniej s przyspieszone i to znacznie. I takich projektw jest bardzo wiele. Czasami do opinii publicznej dochodz projekty, ktre maj opnienie kilkumiesiczne, co jest pokazywane w tekstach jako nieudolno PLK. Oczywicie kada inwestycja jest ryzykowna. Mamy wiele projektw przyspieszonych i moe zdarzy si wiele projektw opnionych. Ta rwnowaga jest, ale globalnie plan inwestycyjny realizujemy zgodnie z terminem. Za pi miesicy bdziemy mieli o sto kilkadziesit milionw wicej realizacji planu inwestycyjnego ni zakadalimy. Za p roku bdzie to na poziomie ok. 170 milionw wicej od zakadanego planu. Plan na ten rok ma przekroczy 10 miliardw zotych. To tylko w kwestii wyjanienia. Bardzo dobrze, e o tym mwimy. Projekty te s inwestycyjne. Nadrobienie poprzedniej perspektywy i obecnej - przejcie na styku perspektyw: My obecnie przygotowujemy projekty studialne i projektowe na ponad dwadziecia par miliardw realizacyjnych. Nie bdzie ju sytuacji, jak w roku 2014 roku, e praktycznie nie ma projektw. W 2021 roku, kiedy bdzie nowa perspektywa, bdziemy mieli projektw za dwadziecia par miliardw, ktre bdziemy mogli rozpoczyna natychmiast. W zasadzie ju w 2020 roku bdziemy mogli zacz poow z nich. To pokazuje, e sytuacja jest zupenie inna.

19

[Przemysaw Gorgol]: Moe Pan Prezes uchyli rbka tajemnicy i kilka konkretw, co do regionw Polski Wschodniej? Ireneusz Merchel.: Oczywicie tak. Chc o tym powiedzie, ale eby nie zostao co takiego, e si planuje i nie realizuje. Mamy w realizacji projekty za trzydzieci par miliardw. Mona sobie wyobrazi skal placw budw. I ten rok 2018 jest najbardziej zaawansowany. W przyszym roku, wbrew pozorom, to bdzie spadao, mimo wikszego przerobu planu inwestycyjnego. Natomiast mwic o nowej perspektywie: mamy opracowany plan podzielony na kilka etapw. Plan oglny mamy opracowane 45-47 miliardw, ktre ze wzgldu na sie bazow, dokoczenie istniejcych projektw, poczenia, musz by zrobione jak najszybciej. Nastpne pidziesit par miliardw zotych s to projekty, ktre powinny by do 2030 roku zakoczone. Czyli przygotowujemy si na ponad 100 miliardw, zdajc sobie spraw, e prawdopodobiestwo, e tyle bdzie rodkw finansowych jest trudne, ale zakadamy, e bdzie wiksze zaangaowanie budetu tak, jak jest w drogach. W drogach na 135 miliardw rodki unijnestanowi pidziesit par. Na kolei, unijne stanowi ok. 41 z 67. Te proporcje s zupenie inne i mamy nadziej, e kolej rwnie osignie te zmiany. Mwic o nowej perspektywie poruszony zosta temat CPK Centralnego Portu Komunikacyjnego Polska Wschodnia rwnie jest w tym wczona. Natomiast z tych linii podstawowych, ktre s na Warmii, Podlasiu Rail Baltica zakadamy e do 2026 roku powinna wykonana na odcinku do granicy. Zachcam samorzdy Warmii i Mazur, Podlasia, Lubelszczyzny czy witokrzyskiego mwi o Polsce Wschodniej do skorzystania z przykadu Rzeszowa i rozwinicia szeroko rozumianej kolei aglomeracyjnej. To nie jest tylko kolej po miecie, ale po kilkadziesit kilometrw w kad stron. Te programy warto skada i rodki finansowe z tego pozyskiwa. Nie chc wskazywa konkretnych linii z tego powodu, e inicjatorem wniosku, mimo wszystko, powinien by samorzd. W ramach RPO w tej perspektywie mamy odcinek OstrokaChorzele linia moe mao istotna, ale rozumiem, e Warmia i Mazury zgosia ten projekt, aby poczy ze Szczytnem. Kolej, ktra zostaa tam zlikwidowana w 1999 roku ma szans powrci. Jest te linia 223, czyli kierunek Mrgowo-Mikoajki-Orzysz. Zdecydowanie naley rozway ten projekt. Kilka lat temu byem sceptyczny - przyznaj, ale widzimy, co si dzieje nastpuje zdecydowany rozwj i warto do tego wrci. Takie projekty znajduj si na listach podstawowej i rezerwowej. W witokrzyskiem, Podkarpackiem, Lubelskim, gdzie zdarzao si, e pewne projekty RPO trzeba byo zmienia, odbywao si to bardzo szybko. Te decyzje byy podejmowane w krtkim czasie. Zreszt jestemy teraz na tym samym etapie na Warmii i Mazurach i mam nadziej, e te bd mg pochwali i ta korekta RPO nastpi w trybie ekspresowym. Linia nr 8 w witokrzyskiem musi by modernizowana. Tam jest zwizany komponent CPK i z tego wzgldu nie chciabym wymienia konkretnych linii na szeroko rozumianym odcinku RadomKielceRzeszw. Myl, e w cigu kilku kilkunastu miesicy bdzie ju decyzja o przebiegu linii CPK i wtedy bdziemy si do tego dostosowywa. Ale musimy przej w ramach tych programw Polski Wschodniej regionalnej na poziom powiatowy tych duych aglomeracji. [Przemysaw Gorgol]: Czyli kolejarze nie bd si nudzi w przyszej perspektywie. Dziki uprzejmoci Komisji Europejskiej mamy zmian w Programie Operacyjnym Infrastruktura i rodowisko, gdzie bdziemy finansowa przygotowanie projektw inwestycyjnych i to zarwno do polityki spjnoci, jak i Instrumentu czc Europ. Panie Marszaku widzimy jaki jest front inwestycji krajowych, zaangaowanie wojewdztwa te jest istotne. Ale cao tych dziaa musi by jednak skorelowany z zapewnieniem wykorzystania tej infrastruktury czyli organizacj przewozw. Jak w tym przypadku wojewdztwo zamierza wykorzysta ten potencja, ktry si buduje i bdzie zbudowany, bo bdzie on ogromny?

20

Bogdan Romaniuk: Tak, rzeczywicie. Jeli chodzi o rodki RPO Regionalnego Programu Operacyjnego i tam inwestycje kolejowe, to zarzd stara si rozkada je zgodnie ze zrwnowaonym rozwojem wojewdztwa, czyli zarwno na inwestycje na poudniu, jak i na pnocy. Mylimy o tym wanym projekcie, o ktrym tyle ju zostao powiedziane, ale ja bym chcia powiedzie kilka szczegw. Mwimy kolej aglomeracyjna, szybka kolej podmiejska, ale co to znaczy? Populacja, ktra jest zlokalizowana bezporednio wok tego projektu to jest ok. 700 tysicy mieszkacw na 2,1 miliona mieszkacw wojewdztwa podkarpackiego. Widzimy, e jeden projekt dedykowany jest blisko poowie mieszkacw wojewdztwa. Jeli chodzi o sam projekt: w godzinach szczytu, kiedy ludzie jed do pracy i z pracy, ta szybka kolej podmiejska bdzie kursowaa co p godziny, w pozostaych godzinach co godzin, a w weekend co dwie godziny. Tym projektem uatwiamy mieszkacom dostp do stolicy i korzystanie z jej zasobw o czym mwi te Pan Minister - dobra kultury, medycyna, miejsca pracy. W tym projekcie, ktry jest podzielony na dwa komponenty przypomn: p miliarda zotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Rwnie bardzo dobra decyzja i projekt modernizacji stacji w miastach wojewdzkich, w ktry si wpisujemy. Okoo 200 milionw zostanie przeznaczone na modernizacj stacji Rzeszw i dworca PKP. Czyli ju w tym momencie kumulujemy ok. 700 milionw zotych. I wracam do tych inwestycji, ktre zostan poczynione w tych dwch komponentach. W pierwszym, w ktrym ju podpisalimy umow, to jest zakup 10 szynobusw w tym 8 elektrycznych i 2 spalinowych. Dotykamy tutaj czynnika ekologicznego, na ktry kolej ma wpyw dla Rzeszowa. Wybudujemy zaplecze techniczne, ktre pozwoli nam dokonywanie przegldw do trzeciego stopnia. S cztery stopnie. My bdziemy mogli dokonywa przegldw trjstopniowych. Odnonie drugiego komponentu, mwic o zwikszonej dostpnoci przystankw kolejowych, parkingw P+R, drg dojazdowych czy chodnikw, zmobilizowalimy samorzdy, ktre asygnuj niemae rodki ze swoich budetw. A wiadomo, e te s znacznie obcione, gdy opieraj si na rodkach dostpnych w programach. Niemniej ten projekt jest tak ciekawy i oczekiwany przez samorzdy, e partycypuj one we wszystkich tych inwestycjach. Christopher Todd mwi o rozszerzeniu wskich garde w tych duych przestrzeniach, ale my te mamy wewntrz wojewdztwa ten problem i tam bd budowane mijanki i na to te bd rodki, co ju powiedziaem: drogi dojazdowe, przystanki i parkingi. To s jedne rodki, ktre bd wydane. A jak zyskuje wojewdztwo w tym projekcie? Budujemy 5 km nowej linii kolejowej, ktra bdzie czya nasze lotnisko z Rzeszowem. Bdzie mona bardzo szybko tam dojecha, jak rwnie do dwch stref ekonomicznych, ktre s zorganizowane przy lotnisku. Przypomn tu o czci doliny lotniczej zlokalizowanej przy lotnisku. Najwiksi producenci wiatowi, ktrzy s tam zlokalizowani i produkuj elementy, ktre s w acuchu dostaw do przewonikw lotniczych. Jest to warto dodana w tych inwestycjach kolejowych. Pan Dyrektor mwi o prdkoci handlowej. Ten czynnik prdko - oprcz komfortu, bezpieczestwa, punktualnoci jest decydujcy, gdy wpywa na krtszy czas dotarcia z punktu A do punktu B przez pasaerw. Te inwestycje - w dwch perspektywach 3 miliardy zotych - si rzeczy musz powodowa rozwj przewozw kolejowych w moim regionie. [Przemysaw Gorgol]: Dzikuj bardzo. Pan Christopher Todd zaprezentowano tutaj do kompleksowy od poziomu strategicznego do poziomu poszczeglnych beneficjentw na kolejne inwestycje, biorc pod uwag, e naley przede wszystkim zakoczy sukcesem te aktualnie realizowane. Ale wida, e te potrzeby s bardzo due. Jakie kierunki finansowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce Wschodniej widzi Pan w kontekcie nowych rozporzdze zredukowanej wstpnie alokacji rodkw, z pewnymi ograniczeniami np. dot. zakupu taborw kolejowych? W jakim kierunku powinnimy si porusza, aby te rodki jak najlepiej wykorzysta?

21

Christopher Todd: Jest w tym pytaniu cay szereg kwestii. Po kolei do nich si odnios. Wspomnia Pan o ograniczeniu finansowania funduszy. Oczywistym jest, e wschodnie rejony Polski, ktre s poniej 50% PKB per capita, czyli musz si cigle rozwija, z pewnoci otrzymaj w przyszoci odpowiedni poziom finansowania. Rzeczywicie, jeeli chodzi o polityk spjnoci w nowej perspektywie, proponujemy tu jeszcze wiksze skoncentrowanie tych rodkw na tych rejonach, ni to miao miejsce w obecnej perspektywie, wic to moe by korzystne dla tego regionu. Zobaczymy, jakie bd ostateczne decyzje, ale myl, e jeli chodzi o regiony Polski Wschodniej, to tutaj nie powinno by ogranicze, a nawet powinno by wicej, aby si rozwija. Dotkn Pan rwnie innej kwestii koniecznoci koncentrowania funduszy na priorytetach. Jest 5 szerokich priorytetw zaproponowanych przez Komisj i oczywicie istnieje minimalna ilo rodkw, ktra musi by wydana na te priorytety: innowacje, badania i rozwj, wsparcie dla biznesu, mae i rednie przedsibiorstwa... To kluczowe elementy dla rozwoju regionw. Dolina lotnicza w Rzeszowie t jest dobrym przykadem, jak specjalizacja moe przyczynia si do rozwoju. Cz finansowania, co najmniej 35% w innych regionach bdzie wydawane na innowacje, badania i rozwj, wsparcie dla biznesu, dla maych i rednich przedsibiorstw, tworzenie firm. Drugim celem, gdzie minimalny poziom finansowania przy mniej rozwinitych regionach bdzie wynosi 30%, aby zapewni zrwnowaony rozwj s inwestycje energetyczne, sieci, drogi, poczenia, odnawialne rda energii, infrastruktura rodowiskowa, czyli budowana z poszanowaniem naturalnego dziedzictwa, zabezpieczenie przed ryzykiem. czno i dostpno te jest priorytetem i na pewno bd rodki dostpne na te kwestie. Jeli chodzi o inwestycje w transport, to bd to zrwnowaone formy transportu, w tym kolej na to te znajdzie si finansowanie. Sposb w jaki do tego podejdziemy bdziemy prosi polskie wadze o okrelenie oglnej strategii, planu dla transportu, co bdzie warunkiem finansowania przyszych inwestycji w transporcie. Czyli wanym jest, aby okreli potrzeby, oceni sytuacj w rnych gaziach transportu gdzie jestecie w tej chwili, gdzie chcielibycie si znale na koniec perspektywy finansowej i gdzie bdziecie uzupenia te luki w poczeniach. Co jeszcze naley zrobi w tej dziedzinie, a co najwaniejsze jakie s planowane projekty, ktre maj pozwoli to osign. Bdziemy patrze na ten plan, strategi, proponowane projekty, bardzo starannie si im przyjrzymy i w odpowiednim czasie bd podejmowane decyzje. To co chcielibymy zobaczy, to aby ju teraz zacz dziaania. Nastpny okres programowania nie jest wcale tak bardzo oddalony, wic te partnerstwa do tych programw trzeba ju w tej chwili budowa. Trzeba by gotowym ju z tymi programami i z planowanymi projektami tak, aby od 1 stycznia 2021 roku od razu zacz realizacj. Mie gotow list projektw, ktre bd gotowe do realizacji od pocztku, a nie po 5 latach od rozpoczcia perspektywy. To wczesne przygotowanie jest szalenie istotne. Kolejna rzecz, ktr bym tu sugerowa, to spojrzenie na rne rda finansowania, jakie s dla tych regionw dostpne. Oczywicie finansowanie z Polityki Spjnoci nadal bdzie wanym rdem, ale take Instrument czcy Europ bdzie istotnym funduszem dla inwestycji transportowych w Polsce Wschodniej, plan inwestycyjny Junckera rwnie pomoe sfinansowa pewne kosztowne projekty transportowe za pomoc rnych rde i form finansowania rwnie poyczek, gwarancji i innych. Wane bdzie pilnowanie synergii midzy tymi projektami. Ostatnia rzecz warto przyjrze si temu, jak mona wyda pienidze w bardziej efektywny sposb. Czy warto mie 18 programw, ktre wszystkie inwestuj w kolej, czy mona to zrobi bardziej racjonalnie? By moe mona to bardziej scentralizowa, mie jeden czy dwa programy, aby mie pewno, e fundusze wydawane s w sposb efektywny i sprawny. Kwestia efektywnego wykorzystania finansowania jest kwesti, ktrej bdziemy si przyglda.

22

[Przemysaw Gorgol]: Mimo pewnego opnienia a jestemy przed do wraliwym kolejnym naszym zadaniem, czyli lunchem chciabym, aby mieli Pastwo moliwo zadania pytania. Jeeli maj Pastwo pytania, to bardzo prosz o podniesienie rki. Tomasz Samaski, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (pytanie z sali): Dzie dobry. Chciabym zwrci uwag na dostpno biletomatw w kolei, na dworcach i w pocigach. Na dworcach zauwaa si due kolejki, a innowacja w postaci wikszej dostpnoci biletomatw na dworcach i w pocigach byaby z korzyci dla konsumenta, ktry zamiast czeka, woli kupi bilet natychmiast. [Przemysaw Gorgol]: To bardzo dobre pytanie, zwaszcza na dzie jutrzejszy, kiedy mamy sesj zwizan z transportem pasaerskim. Tutaj Pan Dyrektor Buczyski chciaby odpowiedzie. Tomasz Buczyski: Oczywicie bardzo istotne jest, aby pozby si problemu kolejek przy kasach. W XXI wieku raczej jest to sytuacja niedopuszczalna na dusz met. Problem biletomatu to problem dostpnoci do biletu, Wydaje mi si, e moe by trudno z pozyskaniem finansowania zewntrznego na biletomaty. Oczywicie dyskusja trwa w PKP Intercity. Nie chciabym si tutaj na ten temat wypowiada. Moe jak bd przedstawiciele PKP Intercity, to powiedz co wicej. Drugim obszarem jest temat wsplnego biletu. Te dwa obszary maj jeden punkt styczny, a mianowicie iametralnie rne koszty wytworzenia, jeli chodzi o przewonikw aglomeracyjnych czy regionalnych i przewonikw dalekobienych. Zwizane jest to z brakiem koniecznoci rezerwacji miejsca w przewozach aglomeracyjnych czy regionalnych. System sprzedajcy bilet bez kontroli stanu miejsca jest prosty, a wic koszty wytworzenia i utrzymania tej infrastruktury s nisze. Nie powinno to jednak przewonika dalekobienego ogranicza w tym, by takow infrastruktur rozwija na swoim poziomie. Jestem przekonany, e projekt wsplnego biletu w duej mierze rozwie problem kolejek w kasach. Polskie spoeczestwo jest przodujce, jeli chodzi o wykorzystanie patnoci mobilnych. Jest to pewien fenomen. Jestemy na do zaawansowanym etapie rozwijania patnoci mobilnych. Aplikacja jest wytworzona. Trwa obecnie etap testw. Biletomaty to te jest obszar, ktry naley rozwija i pracujemy nad jego rozwizaniem. [Przemysaw Gorgol]: Dzikuj bardzo. Czy s jeszcze jakie pytania? Piotr Macioszek, Izba Gospodarcza Transportu Ldowego (pytanie z sali): Jeli chodzi o inwestycje w infrastruktur transportu pasaerskiego, to mwi si o tym, e linie kolejowe maj by lepsze szybsze, ale rwnie o infrastrukturze towarzyszcej dworce, obsuga podrnych, bilety itd. W zakresie transportu towarowego nie ma takiej kompletnej szerokiej dyskusji chcemy, eby transport si rozwija, eby tych pocigw byo coraz wicej. I te pytanie do Pana Marszaka. Chce Pan uruchamia kolej aglomeracyjn. Czy myla Pan skd Pan pozyska maszynistw dla tych kolei? O tym si nie myli. Jest w zawodach kolejowych zbyt mao ludzi. System szkolenia i prawo w tym zakresie jest tak skonstruowane, e znacznie ogranicza dostp do tego zawodu. Szkolenie maszynisty trwa 18 miesicy, a w praktyce 2-2,5 roku. Czy, jeeli Pan Marszaek chce uruchomi kolej aglomeracyjn i tych pocigw miaoby przyby 10 dziennie, to skd Pan pozyska 50 maszynistw? Brakuje mi dyskusji o inwestycjach rozszerzenie o to, w jaki sposb pozyska zasoby. I to nie jest tylko rola biznesu. Pastwo powinno si zastanowi nad inwestycj w owiat. Mona byoby skrci ten czas i zwikszy dostpno w zawodach, gdyby rozway moliwo rozwoju szkolnictwa zawodowego, co skrcioby czas szkole i dostpno do zawodu.

23

Bya mowa o granicy wschodniej i perspektywie wzrostu towarw i adunkw. Tutaj odpowiedzi byo zwikszy prdko handlow, a zapominamy o tym, e to jest granica Unii Europejskiej i s dwie istotne bariery: zwizana z czynnociami celnymi i druga, o ktrej wspominano, ale nie do koca, to bariera szerokoci torw. Jest to take zmiana systemu prawa przewozowego. Mamy CIM/SMGS, ktry wydua czas na odpraw pocigu na granicy, a tym samym powoduje, e infrastruktura na stacjach granicznych jest niedostateczna. Czas postoju na tych stacjach jest na tyle duy, e nawet jeli zwikszymy przepustowo samego odcinka granicznego z 20 do 40 pocigw, to i tak ich nie przepucimy, bo te pocigi nie bd gdzie miay sta, eby oczekiwa na odpraw celn. S symptomy, e myli si na ten temat. Byo w tym roku spotkanie w Ministerstwie Finansw, gdzie mwiono o pewnych programach w zakresie programw informatycznych, ktre uatwiyby odpraw celn. Ale jest jeszcze kwestia, eby, mwi o infrastrukturze dworcowej w ruchu towarowym, w rozumieniu torw, gdzie pocigi mog oczekiwa na dostpno przejcia granicznego. Dzikuj. [Przemysaw Gorgol]: Dzikuj. Jedno z pyta skierowane byo wprost do Pana Marszaka Romaniuka. Te zagadnienia to bdzie te dobra kwestia w kolejnym panelu, po lunchu, gdzie bdzie mowa o przewozach towarowych. Bogdan Romaniuk: Bardzo dzikuj za to pytanie. Pado dzisiaj w obecnoci Pana Ministra i myl, e Pan Minister przekae je te Ministrowi Nauki. Rzeczywicie, jako, e jestemy skazani na rozwj kolejnictwa zarwno pasaerskiego, jak i kolejowego, to naley wzi pod uwag aspekt szkolnictwa zawodowego. Jestem o tyle w dobrej sytuacji, e nie uruchamiamy kolei aglomeracyjnej w przyszym toku, tylko mamy na to 3 lata. Myl, e wemiemy ten czynnik mocno pod uwag. Dyrektorem Departamentu jest czowiek, ktry przyszed do nas z kolejnictwa. To wanie dziki niemu jest obecnie zupenie inny obraz, jeli chodzi o rozwj kolejnictwa. A dlaczego jestemy skazani na rozwj kolejnictwa? W dokumentach unijnych jest zapis, e do roku 2030 30% kontenerw ma wej na tory. A do 2050 roku 50%. Myl, e to te spowoduje rozwj kolejnictwa i szkolnictwo zawodowe w zakresie przygotowania do tego ludzi powinno by bardzo powanie wzite pod uwag. Dzikuj. [Przemysaw Gorgol]: Dzikuj. Mamy jeszcze maksymalnie 3 minuty Na potencjalnie krtkie pytanie i krtk odpowied? Pan Prezes zakoczy wobec tego... Ireneusz Merchel: Bdzie panel o przewozach towarowych, natomiast jako PLK reagujemy z Ministerstwem na bieco. Np. gdy mwimy o zwikszonych przewozach przez przejcia graniczne wschodnie, podjlimy dziaania i ju w tym roku rozpoczlimy prace projektowe zdecydowanej rozbudowy przejcia granicznego Maaszewicze, gdzie zbudowana bdzie specjalna stacja towarowa do odpraw pocigw: 10 torw + 2 tory dojazdowe. Z Biaorusinami rozpoczlimy rozmowy o budowie dodatkowego mostu. Widzimy t potrzeb. Reagujemy na bieco. [Przemysaw Gorgol]: Dzikuj bardzo. W takim razie pozwol sobie zamkn dzisiejszy panel dzikujc naszym gociom: pan Adam Hamryszczak Wiceminister Inwestycji i Rozwoju, Pan Tomasz Buczyski Departament Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury, Pan Christopher Todd Komisja Europejska, Pan Marszaek Bogdan Romaniuk Wojewdztwo Podkarpackie i Pan Prezes Ireneusz Merchel PKP Polskie Linie Kolejowe. Dzikuj bardzo podzikujmy brawami.

24

PANEL DYSKUSYJNY II: WPYW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA GOSPODARK PRZEWOZY TOWAROWE I INTERMODALNE W POLSCE WSCHODNIEJ

Marta Gob - Kocicka: Witam Pastwa po przerwie. Ciesz si, e Pastwo z satysfakcj korzystali z urokw tego miejsca i delektowali si urokami Warmii. Czas na kolejny panel dyskusyjny zamykajcy ten dzie pod ktem merytorycznym. Bdzie on powicony wpywowi infrastruktury kolejowej na gospodark. Skupimy si na przewozach towarowych i intermodalnych w Polsce Wschodniej. Poprosz Pana ukasza Malinowskiego, Redaktora Naczelnego Rynku Kolejowego, ktry poprowadzi t cz, o przestawienie panelistw [Moderator] ukasz Malinowski, Redaktor Naczelny Rynku Kolejowego:

Dzie dobry. Witam Pastwa bardzo serdecznie. Poprosz na scen Pani Baib Rubes - Prezes Zarzdu Rail Baltica, Witolda Bawora - Czonka Zarzdu PKP CARGO, Pana Jacka Rutkowskiego - Czonka Rady Nadzorczej CARGOTOR, Pana Janusza Grskiego Wiceprezesa Laude Smart Intermodal i Pana Jerzego Szmita Czonka Zarzdu PKP TELKOL Sp. z o.o.

Na pocztek mam pytanie oglne, skierowane do wszystkich Pastwa. W jaki sposb inwestycje w infrastruktur kolei towarowej z punktu widzenia podmiotw z nich korzystajcych s dopasowane do ich potrzeb? Czy te prace, ktre prowadzi PKP PLK odpowiadaj potrzebom przewonikw, czy moe wymagayby dogrania i dopowiedzenia pewnych szczegw? Poprosz na pocztek Pana Witolda Bawora jako przedstawiciela najwikszego przewonika w Polsce.

Witold Bawor, Czonek Zarzdu PKP CARGO: Dwie ostatnie perspektywy to znaczcy wzrost inwestycji w infrastruktur, co przysparza nam duo kopotw, ale rwnie sporo zadowolenia, gdy infastruktura, szczeglnie tutaj na cianie wschodniej wymagaa wielu zabiegw inwestycyjnych. Byway takie momenty, gdzie rzeczywicie inwestycje w infrastruktur byy sabo skorelowane, objazdy byy le zorganizowane. Przewonik w zwizku z tym albo traci przewozy, albo musia znaczco je ogranicza. Ostatnia perspektywa to byo inne podejcie zarzdcy infrastruktury do tego problemu. Kady projekt, ktry by zwizany ze znaczcymi pracami w infrastrukturze by konsultowany, co budzio wiele emocji, gdy interesy zarzdcy byy czasami sprzeczne z interesami przewonikw i to nie tylko PKP CARGO, ale wszystkich. Ostatecznie zawsze dochodzilimy do pewnego konsensusu, ktry doprowadzi do tego, e infrastruktura na cianie wschodniej ju jest znaczco lepsza, a perspektywa do 2023 roku jest bardzo obiecujca. Jako przewonicy musimy ponosi cz kosztw. Objazdy, linia nr 6 i nr 7, przejcie z trakcji elektrycznej na spalinow wymaga od nas dodatkowych zabiegw w celu pozyskania rodkw trakcyjnych na realizacj tych zamkni, ale perspektywa osignicia dobrych wynikw jest motorem, aby te wysiki ponosi. Pomimo inwestycji zakrojonych na najwiksz skal, ruch towarowy mimo e utrudniony jest realizowany z powodzeniem. [ukasz Malinowski]: Rozumiem, e z waszego punktu widzenia nie ma takiego problemu, ze parametry, do ktrych doprowadzane s linie, nie sprzyjaj prowadzeniu ruchu towarowego (np. co do dugoci skadw, naciskw)?

25

Witold Bawor: W poprzednich perspektywach i inwestycjach tak si zdarzao. Np. modernizacja linii E20, E30 dawno temu powodowaa, e dostpno dla pocigw towarowych zamiast by zwikszona, bya utrudniona z racji swoich parametrw prdkoci, dugoci skadw itd. Obecnie wszystkie inwestycje, ktre s prowadzone, s konsultowane z nami. W wikszej czci nasze uwagi zostaj uwzgldnione i za to moemy podzikowa. [ukasz Malinowski]: To samo pytanie. Pan Janusz Grski. Czy z waszego punktu widzenia prywatnego przedsibiorcy te wida t popraw? Janusz Grski, Wiceprezes Laude Smart Intermodal S.A.: Na t chwil bardziej zauwaabym kopoty zwizane z zakrojon akcj remontow na sieci. Wicej spotykamy si z problemami. Bardzo mocno spada nam wydajno przewozw zwizana z opnieniami, z odrzucaniem planw przewozowych, objazdami i podobnymi rzeczami. Ale owszem jestemy wiadomi tego, e wszystko ma na celu popraw tej wydajnoci w przyszoci. Efektem finalnym bdzie denie do dostosowania taboru celem optymalnego wykorzystania poprawionej infrastruktury. Nie mam na myli zwikszania dugoci pocigw starego taboru, ale zwikszanie efektywnoci poprzez obnianie jego wagi, wykorzystanie maksymalnych dopuszczalnych naciskw na o, aby maksymalizowa ten efekt. Efektywno przewozu powinna zosta ponad-proporcjonalnie podniesiona poprzez zwikszenie prdkoci przewozowej, ale rwnie wykorzystanie tych dodatkowych aspektw nowoczesnej linii, sieci kolejowej. Z punktu widzenia prywatnego przedsibiorcy bardzo mocno zwracamy uwag na nono, na przejazdy z naciskiem 22,5 T/o i taki tabo