przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

17
Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresją u dzieci Joanna Szklarz Kierunek: Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu

Upload: guestcbc2ac5

Post on 10-Feb-2015

2.889 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Joanna Szklarz, II rok, wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjnąZespół Kolegiów Nauczycielskich w TarnobrzeguPrzyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieciIIIOKNS Wrocław 2010

TRANSCRIPT

Page 1: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Przyczyny powstania i sposoby panowanianad agresją u dzieci

Joanna SzklarzKierunek: Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu

Page 2: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

AGRESJA- wrogie, zwykle gwałtowne

działanie fizyczne lub słowne; jedno z

następstw frustracji lub wyuczone zachowanie

służące uzyskaniu określonych korzyści.

Page 3: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Przyczyny powstania

agresji:

Page 4: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Na agresywne zachowania dzieci ogromny wpływ mają relacje miedzy członkami rodziny

Page 5: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Błędy popełniane przez wychowawcę wg A. Guryckiej:

- błędy "zimne" są rygoryzm, agresja, hamowanie aktywności, obojętność;- błędy "ciepłe"- idealizacja dziecka, zastępowanie, uleganie, eksponowanie siebie;- błędy nadmiernej koncentracji na dziecku- zastępowanie, idealizacja, rygoryzm, agresja;- błędy nadmiernej koncentracji na sobie-hamowanie aktywności dziecka, obojętność, eksponowanie siebie, uleganie dziecku (bezradność);- błędy przeceniania zadań dziecka-zastępowanie, idealizacja dziecka(i jego zadań), rygoryzm, agresja;- błędy niedoceniania zadań dziecka-hamowanie aktywności, obojętność, eksponowanie siebie, uleganie(bezradność);

Page 6: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Najbardziej nieakceptowane przez uczniów zachowania nauczycieli:

"agresja werbalna"

"nieadekwatna ocena"

"agresja fizyczna"

"niesprawiedliwe traktowanie"

inne

24,1%

16,6%

12%

11,5%

35,8%

Page 7: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Rygor

yzm

u

Ham

owan

ia a

ktyw

nośc

i

Obo

jętn

ości, e

kspo

nowan

ia sie

bie

Idea

lizac

ji

Inne

błe

dy0%

10%

20%

30%

40%

Badani nauczyciele przejawiają w swej pracy pedagogicznej największą tendencję do

popełniania błędów:

% nauczycieli37% 21% 16% 14% 12%

Page 8: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Młodzież szukająca przynależności pada ofiarą zasad narzucanych

przez grupy rówieśnicze, w których często dominuje agresja i przemoc

wobec innych

Page 9: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Agresja w reklamach kierowanych do dzieci oddziaływuje na najmłodszych niezależnie od zamierzeń nadawcy

Page 10: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Przykład oddziaływaniareklam na dzieci

Page 11: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Media przekazują dzieciom i młodzieży negatywne wzorce

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia

Psychologów dziecko, zanim ukończy szkołę

podstawową, przeciętnie ogląda w

telewizji ok. 8 tys. morderstw i 100 tys.

scen gwałtu

Page 12: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Jak przeciwdział

ać agresji:

Page 13: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Rodzina w największym stopniu wpływa na rozwój emocjonalny i

psychiczny dziecka, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu osobowości

człowieka.

Page 14: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Zajęcia przeciwko przemocy w formie gier i zabaw w łatwy sposób uczą dzieci

panować nad agresją

Page 15: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Kontrola dziecka w

kontakcie z mediami

Page 16: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Tworzenie programów przeciwko przemocy

Page 17: Przyczyny powstania i sposoby panowania nad agresja u dzieci

Literatura:Baran Agata, Dziecko a przemoc w mediach, „Wychowawca”, 2003, nr 3Braun-Gałkowska Maria, Agresja w reklamach kierowanych do dzieci, „Edukacja

i dialog”, 2000, nr 5 Buczek Zbigniew, Agresja i hałas w szkole, „Lider”, 2004, nr 9Janowska Janina, Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów, „Nowa

Szkoła”, 2000, nr 3Knez Renata, Zachowania agresywne w kontekście praktyki szkolnej,

„Wychowawca”, 2003, nr3Leszczyńska Elżbieta, Jak pokonać agresję?, „Życie Szkoły”, 2001, nr 8Lubaszka Dorota, Skibińska Agata, Jak przeciwdziałać agresji?, „Życie Szkoły”,

2002, nr 10s. Bożek Lucyna, Agresja- aspekty psychologiczne, „Wychowawca”, 2003, nr 3Żuławnik-Rusnak Krystyna, Agresywne zachowania dzieci- wpływ rodziny,

„Wychowawca”, 2003, nr 3