przewodnik dydaktyczny ii rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

233 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SPIS TRECI

ODDZIA FIZJOTERAPII

II WYDZIAU LEKARSKIEGO

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

DLA STUDENTW FIZJOTERAPIIII ROK studiw drugiego stopnia

r. ak. 2014/2015PRZEDMIOTY

5PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

51.DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA

72.SOCJOLOGIA NIEPENOSPRAWNOCI I REHABILITACJI

153.DYDAKTYKA FIZJOTERAPII

24PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

244.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w NEUROLOGII

295.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w NEUROCHIRURGII

336.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w REUMATOLOGII

387.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w ORTOPEDII

448.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w KARDIOLOGII

469.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w CHIRURGII

5410.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w GINEKOLOGII I POONITWIE

5611.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w MEDYCYNIE SPORTOWEJ

5912.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w PSYCHIATRII

6113.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w PULMONOLOGII

6714.Metody specjalne fizjoterapii w MEDYCYNIE SPORTOWEJ

7015.Metody specjalne KINEZYTERAPII w procesie fizjoterapii

7416.Metody specjalne TERAPII MANUALNEJ w procesie fizjoterapii

8017.PROTETYKA I ORTOTYKA

87POZOSTAE PRZEDMIOTY

8718.HIPOTERAPIA

89PRAKTYKI

8919.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w ortopedii

9220.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w kardiologii

9421.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w medycynie sportowej

9622.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w psychiatrii

9823.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w neurologii

10224.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w neurochirurgii

WADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. MAREK KRAWCZYK

Sekretariat Rektora: tel. 5720-101, 5720-151

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych

Prof. dr hab. n. med. MAREK KULUS

Prorektor ds. Kadr

Prof. dr hab. n. med. RENATA GRSKA

Sekretariat Prorektorw: tel. 5720-109

Prorektor ds. Nauki i Wsppracy z Zagranic

Prof. dr hab. n. med. SAWOMIR MAJEWSKI

Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Wsppracy z Regionem

dr hab. n. med. SAWOMIR NAZAREWSKI

Sekretariat Prorektorw: tel. 5720-106

WADZE II WYDZIAU LEKARSKIEGO

DZIEKAN

dr hab. n. med. MAREK KUCH

Prodziekan ds. I-III r. dr hab. n. med. JAN KOCHANOWSKIProdziekan ds. IV-VI r. dr hab. n. med. WOJCIECH BRAKSATORSekretariat Dziekanatu: tel. 5720-214, fax 5720-228

Prodziekan ds. Oddziau Nauczania w Jzyku Angielskim

Prof. dr hab. n. med. BOENA WERNER

Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-502

Prodziekan ds. Oddziau Fizjoterapii

dr hab. n. med. ARTUR MAMCARZ

Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-604, fax 5720-555

Dziekanat Oddziau Fizjoterapii II Wydziau Lekarskiego

Sekretariat pokj 604

tel.: (0-22) 57 20 604; faks: (0-22) 57 20 555Kierownik Dziekanatu

mgr Ewa [email protected] studiw

pokj 613

tel.: (0-22) 57 20 512; 57-20-514

faks: (0-22) 57 20 555

Studia pierwszego stopnia , I rok

Dorota Koncewicz [email protected]

Studia pierwszego stopnia , rok II mgr Elbieta Miodoska [email protected] pierwszego stopnia , rok III

mgr Ewa [email protected] drugiego stopnia , lata I II

mgr Elbieta Miodowska [email protected] niestacjonarne (d. zaoczne) drugiego stopnia , lata I II

Dorota Koncewicz [email protected]

Przewodniczcy Rady Pedagogicznej II roku - opiekun rokudr n. med. Daniel Malczewski tel. 569 02 39DZIA SPRAW BYTOWYCH STUDENTW

Centrum Dydaktyczne WUM

Osoba zajmujca si sprawami studentw Oddziau Fizjoterapii

Pani Aldona Zborowskatel. 572 02 [email protected] PODSTAWOWEOpis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015

1. Metryczka

Nazwa moduu/ przedmiotu:DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA

Kod przedmiotu:12000 (12900)

Jednostki prowadzce ksztacenie:ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa

[email protected]: (+48 22) 629 02 43, 621 52 56

fax.: (+48 22) 621 52 56

Kierownik jednostki/jednostek:dr hab. Jzef Knap

Program ksztacenia (Kierunek studiw, poziom i profil ksztacenia, tryb studiw np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):FizjoterapiaStudia II stopnia

Profil praktyczny

Studia stacjonarne

Rok studiw (rok, na ktrym realizowany jest przedmiot):drugi

Semestr studiw (semestr, na ktrym realizowany jest przedmiot):II (letni)

Typ moduu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny): kierunkowy

Prowadzcy (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykadowcw prowadzcych przedmiot pobierane z bazy pensum):1. dr hab. Jzef Knap

2. dr n. med. Maria Mularczyk-Bal3. lek. Grayna Gawlik

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostpny jest dla studentw w ramach programu Erasmus)TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do ktrej naley zgasza uwagi dotyczce sylabusa):dr n. med. Maria Mularczyk-Bal

2. Cel ksztacenia (Cele oglne danego przedmiotu, definiowane, jako wyraz intencji prowadzcego zajcia/dan form zaj. Sformuowa naley od jednego do maksymalnie kilku celw

Celem nauczania jest przekazanie informacji o zasadach opieki nad zbiorowoci ludzk. Istotnym wtkiem jest przedstawienie potrzeb zdrowotnych ludnoci kraju oraz sposobw badania przyczyn najczstszych niedoborw zdrowia metodami populacyjnymi. Studenci zapoznaj si rwnie z ocena stanu zdrowia spoecznoci midzynarodowej i wariantami wiatowej opieki zdrowotnej.

3. Wymagania wstpne (W tym polu naley poda nazwy tych przedmiotw, ktrych wczeniejsze zaliczenie jest niezbdne do realizowania treci danego przedmiotu. W przypadku przedmiotw/moduw realizowanych na pierwszym roku studiw warunkiem jest np. spenienie kryteriw rekrutacyjnych)

Podstawowa wiedza z zakresu patofizjologii czowieka, mikrobiologii. Podstawy wiedzy z epidemiologii uzyskanej na studiach licencjackich.

4. Efekty ksztacenia

Lista efektw ksztacenia (Pole to zawiera list efektw ksztacenia, czyli tego, co student powinien po zakoczeniu zaj wiedzie, rozumie i by zdolny wykona (zademonstrowa). Efekty zdefiniowane dla kadego przedmiotu powinny korespondowa z efektami ksztacenia zdefiniowanymi dla kierunku studiw. Kady ze zdefiniowanych efektw ksztacenia powinien by moliwy do sprawdzenia i ocenienia w oparciu o obiektywne, mierzalne kryteria)

Symbol

(kod przedmiotu) _W01(numer efektu oraz jego kategoria W-wiedza, U-umiejtnoci, K -kompetencje)NazwaOdniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02 (efekty stanowi zacznik waciwej uchway senatu o utworzeniu kierunku studiw lub okreleniu efektw ksztacenia)

K W17zna metody oceny stanu zdrowia jednostki i populacji, rne systemy klasyfikacji chorb i procedur medycznychOM2 W04

K W18zna sposoby identyfikacji i badania czynnikw ryzyka, wady i zalety rnego typu bada epidemiologicznych oraz miary wiadczce o obecnoci zalenoci przyczynowo - skutkowej OM2 W04

K W19rozumie istot epidemiologii i znaczenie jej metod w medycynieOM2 W04

K W20zna zasady przeprowadzania bada przesiewowych w profilaktyce niepenosprawnoci OM2 W05

K W22posiada wiedz na temat istniejcych dowodw naukowych wykorzystywanych w praktyceOM2 W05

K W23potrafi uzyska informacje na temat obecnoci czynnikw ryzyka chorb zakanych oraz zaplanowa dziaania profilaktyczne na rnym poziomie ich zapobiegania (np. szczepienia ochronne) i zwalczaniaOM2 W05

K W24posiada wiedz i rozumie zaoenia edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki niepenosprawnociOM2 W06

K W37posiada wiedz z zakresu istoty procesu badawczego, metodologii oraz elementw wiedzy o nauce i poznaniu naukowymOM2 W11

K W38posiada wiedz z zakresu rodzajw metod naukowych, ich znaczenia i zastosowania oraz technik bada naukowych i narzdzi badawczychOM2 W11

K W39zna podstawy analizy danych obserwacyjnych i eksperymentalnych oraz wnioskowania statystycznegoOM2 W11

K W40zna zasady prowadzenia bada naukowych, ich przygotowania i projektowaniaOM2 W11

K W41zna zasady dobrej praktyki bada naukowychOM2 W11

K W42zna zasady prawa autorskiego i wynalazczegoOM2 W11

K W43zna warunki i ograniczenia prowadzenia eksperymentw medycznychOM2 W11

K U01potrafi przedstawi w formie ustnej, lub pisemnej w sposb przystpny dla odbiorcw wybrane problemy funkcjonalne pacjenta oraz moliwoci stosowania fizjoterapiiOM2 U03

K U08potrafi uzyska informacje na temat obecnoci czynnikw ryzyka chorb zakanych oraz zaplanowa dziaania profilaktyczne na rnym poziomie ich zapobiegania (np. szczepienia ochronne) i zwalczaniaOM2 U03

K U21Potrafi przygotowa i projektowa badania naukoweOM2 U06

K U22Potrafi przygotowa wniosek o zgod komisji bioetycznej na prowadzenie bada naukowych OM2 U06

K U23potrafi formuowa problemy badawcze, konstruowa i dobiera adekwatne metody oraz techniki badawcze do pozyskiwania danych

OM2 U06

K U28potrafi identyfikowa bdy i krytycznie ocenia dostpne informacje z pimiennictwaOM2 U07

K U29potrafi wyciga wnioski z bada naukowych i wasnych obserwacji oraz na podstawie informacji z pimiennictwa polskiego i zagranicznegoOM2 U08

K U30potrafi interpretowa i podejmowa dyskusj dotyczc tematyki artykuw naukowychOM2 U08

K U31posiada umiejtno analizowania i wykorzystania materiaw informacyjnych, promujcych zagadnienia szeroko pojtego zdrowia i chorobyOM2 U08

K K01wykazuje umiejtno i nawyk samoksztacenia przez cae ycie w celu rozszerzenia kompetencjiOM2 K01

K K02posiada nawyk staego doskonalenia zawodowego samodzielnie w sposb kreatywny myle o swoim ksztaceniu i rozwoju osobistymOM2 K01

K K 03 potrafi okreli zakres swoich kompetencji zawodowychOM2 K02

K K04potrafi inicjowa, wsppracowa i wspdziaa z przedstawicielami innych zawodwOM2 K02

K K05przestrzega zasad etyki zawodowejOM2 K03

K K20przestrzega tajemnicy dotyczcej stanu pacjenta oraz przebiegu fizjoterapii oraz wszelkich praw pacjenta

OM2 K08

K K21potrafi wyjani konieczno przeprowadzania akcji promujcych zdrowy tryb ycia

FormaLiczba godzinLiczba grupMinimalna liczba osb w grupie

Wykad101 100

Seminarium20520

wiczenia

Tematy zaj i treci ksztacenia (Program zaj zawierajcy tematyk zaj, najwaniejsze treci ksztacenia oraz osoby prowadzce np.:

W1-Wykad 1- Temat wykadu- Treci ksztacenia;.- Wykadowca- prof. Dr hab. Jan Nowak

W2-Wykad 2- Temat wykadu- Treci ksztacenia;.- Wykadowca- prof. Dr hab. Jan Nowak

S1-Seminarium 1- Temat - Treci ksztacenia;.- Wykadowca- prof. Dr hab. Jan Nowak )

Tematy wykadw

W1- Wykad 1 Temat wykadu: Zdrowie. Definicje

Treci ksztacenia: Opis stanu zdrowia ludnoci w oparciu o dane z oficjalnej sprawozdawczoci statystycznej, rejestry chorb i badania specjalnie organizowane. W2- Wykad 2 Temat wykadu: Ewolucja stanu zdrowia w czasie i przestrzeni, perspektywy zdrowotne ludnoci kraju i wiata. Narodowy Program Zdrowia.

W3- Wykad 3 Temat wykadu: Zagroenia zdrowotne chorobami o zrnicowanej etiologii W4- Wykad 4 - Temat wykadu: Uwarunkowania stanu zdrowia. Treci ksztacenia: Metody poznawania przyczyn chorb. Czynniki ryzyka. Podstawowe typy zjawisk epidemicznych: epidemie, endemie, pandemie, proces epidemiczny, dochodzenie i nadzr epidemiologiczny. Sytuacja chorb zakanych w Polsce i na wiecie.

Midzynarodowe programy zwalczania chorb: zdrowie dla wszystkich w XXI wieku.

W5- Wykad 5 - Temat wykadu: Niepenosprawno w ujciu demograficznym i epidemiologicznym. Wykorzystanie wiedzy z zakresu demografii i epidemiologii w profilaktyce niepenosprawnoci.

Tematy seminariwS1 Seminarium 1 Temat:

Opis stanu zdrowia ludnoci w oparciu o dane z oficjalnej sprawozdawczoci statystycznej, rejestry chorb i badania specjalnie organizowane. Ewolucja stanu zdrowia w czasie i przestrzeni, perspektywy zdrowotne ludnoci kraju i wiata.

S2 - Seminarium 2 Temat:

Pojcia statystyki epidemiologicznej chorobowo, zapadalno, umieralno, swoiste wspczynniki umieralnoci, wspczynniki standaryzowane.

S3 - Seminarium 3 Temat:

Diagnostyka zdrowia zbiorowego na podstawie: danych o liczbie i przyczynach zgonw, obowizkowych zgosze ostrych chorb zakanych i nowotworw zoliwych, chorobowoci szpitalnej, wynikach reprezentacyjnych bada terenowych ludnoci i innych rde.

S4 - Seminarium 4 Temat:

Masowe i wybircze badania przesiewowe w kierunku rozpoznawania wczesnych stadiw chorb przewlekych, chorb dziedzicznych i wad wrodzonych: rola, rodzaje, sposb przeprowadzania.

S5 - Seminarium 5 Temat:

Uwarunkowania stanu zdrowia. Metody poznawania przyczyn chorb. Czynniki ryzyka. Podstawowe typy zjawisk epidemicznych: epidemie, endemie, pandemie, proces epidemiczny, dochodzenie i nadzr epidemiologiczny. Sytuacja chorb zakanych w Polsce i na wiecie.

S6 - Seminarium 6 Temat:

Metodologia bada klinicznych i epidemiologicznych przy wykorzystaniu metod statystycznych. Zasady ujawniania i wyjaniania patogennoci czynnikw fizycznych, chemicznych i innych cech egzogennych oraz waciwoci wewntrzpochodnych przy pomocy metod epidemiologii analitycznej.

S7 - Seminarium 7 Temat:

Rola obserwacji klinicznych oraz epidemiologicznych bada przekrojowych w formuowaniu hipotez przyczynowych. Badania kliniczno-kontrolne i kohortowe w dociekaniu etiologii chorb.

S8 - Seminarium 8 Temat:

Rola eksperymentu klinicznego (klinicznych bada kontrolowanych) i zapobiegawczego w ocenie skutecznoci postpowania medycznego - podstawy epidemiologii klinicznej.

S9 - Seminarium 9 Temat:

Ocena zagroenia w dociekaniach epidemiologicznych: ryzyko wzgldne i ryzyko przypisane; iloraz szans jako przyblienie oceny ryzyka wzgldnego.

Przykady zwalczania chorb wrd ludnoci na podstawie schorze zakanych oraz innych odstpstw od prawidowego stanu zdrowia o znanej etiologii zewntrzpochodnej.

S10 - Seminarium 10 Temat:

Zasady zintegrowanej dziaalnoci prozdrowotnej, profilaktycznej i leczniczej: scalone programy specjalistyczne, narodowe programy zdrowia, program Zdrowia dla wszystkich wiatowej Organizacji Zdrowia.

Podstawowe problemy planowania i interpretacji bada epidemiologicznych. Krytyczne czytanie pimiennictwa

Sposoby weryfikowania i oceniania efektw ksztacenia (Pole to zawiera informacje o sposobie zaliczenia przedmiotu. Informacj wpisujemy dla kadej formy prowadzonych zaj. Forma zaliczenia - sposb weryfikacji powinien umoliwia dokonanie oceny, czy zaoone efekty ksztacenia zostay osignite przez studenta. Przykad

wiczenia: Kartkwka- jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do wicze laboratoryjnych, zalicza student, ktry prawidowo odpowie na 4 z 5 pyta. Przykadowe zadanie: Zakres materiau wymagany na wiczenia umieszczony jest na stronie internetowej zakadu. Sprawozdanie z wiczenia- obejmujce prawidowy opis przebiegu wiczenia, uzyskane wyniki, ich analiz statystyczn oraz dyskusj i wnioski)

W poniszej tabeli dla kadego ze zdefiniowanych efektw ksztacenia przyporzdkowujemy do form prowadzonych zaj, treci ksztacenia, sposobw weryfikacji oraz okrelamy kryterium zaliczenia

Formy prowadzonych zajTreci ksztaceniaSposoby weryfikacji efektu ksztaceniaKryterium zaliczeniaProgramowy efekt ksztacenia - zgodny z Uchwa Senatu

WykadyObejmuje tematyk wykadw60% pozytywnych odpowiedzi na pytania z tematw wykadw na tecieOM2 W04

OM2 W05

OM2 W011

SeminariaKolokwium Test z materiau

Wykadw i seminariw.Obecno na wszystkich seminariach.

Uzyskanie 60% pozytywnych odpowiedzi na tecie. OM2 U03

OM2 U06

OM2 U07

OM2 K01

OM2 K02

OM2 K03

OM2 K09

To co powyej i poniej to tylko przykad wzity z dostpnych danych naleaoby w tym miejscu uszczegowi aby nie byo adnych wtpliwoci

ocenakryteria

2,0 (ndst)niedostateczne opanowanie efektw ksztacenia

3,0 (dost.)spenienie wszystkich kryteriw zaliczenia (60%)

3,5 (ddb)

4,0 (db)spenienie wszystkich kryteriw zaliczenia (80%)

4,5 (pdb)spenienie wszystkich kryteriw zaliczenia (90%)

5,0 (bdb)spenienie wszystkich kryteriw zaliczenia (95%)

4. Literatura (W polu tym wymienia si pozycje literatury, z ktrymi student powinien(Literatura obowizkowa) lub moe (Literatura uzupeniajca) si zapozna w czasie trwania kursu. Przy ustalaniu liczby pozycji skadajcych si na wykaz literatury, naley uwzgldni ogln liczb punktw ECTS przyznawanych za dany przedmiot, obejmujc take szacowany czas pracy wasnej studenta powiconej na lektur oraz dostpno do literatury.)

Literatura obowizkowa:

1. Jedrychowski W.: Zasady planowania i prowadzenia bada naukowych w medycynie. Wyd. Uniw. Jagiellonskiego, Krakw 2004.2. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliski A. (red.): Choroby zakane i pasoytnicze epidemiologia i profilaktyka. ( Medica Press. Wyd. VI, 20073. Jdrychowski W.: Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. Uniw. Jagielloskiego, 2010.

Literatura uzupeniajca:

Wybrane artykuy zawarte w czasopismach: Przegld Epidemiologiczny

Problemy Higieny i epidemiologii

Brit. Med. Jour.

Czasopisma:

Przegld Epidemiologiczny

Problemy Higieny i Epidemiologii

Brit. Med. Jour.

5. Kalkulacja punktw ECTS

Forma aktywnociLiczba godzin Liczba punktw ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykad10

Seminarium20

wiczenia

Forma aktywnoci301

Samodzielna praca studenta (przykadowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do seminarium201

Przygotowanie studenta do wicze

Przygotowanie studenta do prowadzenia zaj

Czytanie wskazanej literatury602,0

Napisanie raportu z zaj

Przygotowanie do zalicze301

Inne prace

itp.

Razem1405

6. Inne informacje (Np. informacje o kole naukowym dziaajcym przy jednostce, informacje o dojedzie na zajcia itp.)

1. SOCJOLOGIA NIEPENOSPRAWNOCI I REHABILITACJI

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015Metryczka

Nazwa moduu/ przedmiotu:Socjologia niepenosprawnoci i rehabilitacji

Kod przedmiotu:

Jednostki prowadzce ksztacenie:Zakad Rehabilitacji Oddziau Fizjoterapii

II Wydziau Lekarskiego WUM

ul. wirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa

Telefon: (022) 5720920

e-mail: [email protected] http://www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl/

Kierownik jednostki/jednostek:Dr hab. n. med. Dariusz Biaoszewski

Program ksztacenia (Kierunek studiw, poziom i profil ksztacenia, tryb studiw np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):Fizjoterapia, studia II stopnia

profil praktyczny,

studia stacjonarne/studia niestacjonarne (d.zaoczne)

Rok studiw (rok, na ktrym realizowany jest przedmiot):II rok

Semestr studiw (semestr, na ktrym realizowany jest przedmiot):semestr II

Typ moduu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny): Podstawowy

Prowadzcy (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykadowcw prowadzcych przedmiot pobierane z bazy pensum):Mgr Anna Ostaszewska

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostpny jest dla studentw w ramach programu Erasmus)Nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do ktrej naley zgasza uwagi dotyczce sylabusa):Mgr Anna Ostaszewska

Cel ksztacenia

Celem ksztacenia jest przygotowanie studenta do pracy z pacjentem w rnym stopniu zaawansowania procesu chorobowego dotyczy to zarwno dzieci jak i osoby dorose. Problematyka spoeczna stanowi wyzwanie we wspczesnej roli fizjoterapii ze wzgldu na standardy unijne koniczne do zaproponowania pacjentowi w XXI wieku. Rozpoznawanie podstawowych problemw osb niepenosprawnych funkcjonujcych w spoeczestwie. agodzenie i rozwizywanie problemw z zakresu spoecznych skutkw choroby, niepenosprawnoci fizycznej i psychicznej. Poprawa jakoci ycia osb trwale okaleczonych chorob

Wiedza: Posiada znajomo problematyki i spoecznej, psychopedagogicznej w pracy z osobami przewlekle chorymi i niepenosprawnymi. Posiada wiedz na temat rozpoznawania problemw osb niepenosprawnych, i rozwizywania problemw z zakresu spoecznych skutkw niepenosprawnoci.

Umiejtnoci: Potrafi okreli: zakres swoich moliwoci w pracy z pacjentem na kadym etapie jego niepenosprawnoci i zna drogi i kryteria rozwizywania problemw spoeczno - pedagogicznych

Kompetencje: Na podstawie posiadanej i wiedzy umiejtnoci przewiduje i potrafi zastosowa poprawn form wsppracy w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych, domowych, lecznictwa uzdrowiskowego oraz w odnowie biologicznej pomidzy personelem medycznym, pacjentem, rodzin chorego.

Wymagania wstpne

Brak

Efekty ksztacenia

Lista efektw ksztacenia

Symbol

NazwaOdniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02

K_W12

K_W14

K_W15 Posiada wiedz z zakresu podstawowych psychologicznych mechanizmw funkcjonowania czowieka

Rozumie proces przystosowania si do choroby z uwzgldnieniem mechanizmw funkcjonowania czowieka

Zna podstawy umoliwiajce integrowanie wiedzy z rnych dziedzin w celu peniejszego wyjanienia /rozumienia/ i przewidywania zachowa czowieka / wasnych, pacjenta i jego rodziny/ w rnych sytuacjach trudnych

OM2_W04

OM2_W04

OM2_W04

K_W20

K_W33

Zna zasady przeprowadzania bada przesiewowych w profilaktyce niepenosprawnoci Zna podstawowe pojcia dotyczce niepenosprawnoci i caoksztatu rehabilitacji medycznej

OM2_W05

OM2_W09

K_W42

K_W45

K_U02

K_U09

K_U10

K_U31 Zna zasady prawa autorskiego i wynalazczego .

Zna status prawny i zasady odpowiedzialnoci zawodowej osb wykonujcych zawd fizjoterapeuty

potrafi komunikowa si z personelem medycznym planujc proces usprawniania

Potrafi poinformowa pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych dziaa terapeutycznych uzyska wiadom jego zgod

Potrafi oceni skal problemw niepenosprawnoci w ujciu demograficznym, epidemiologicznym, prawnym i ekonomicznym.

Posiada umiejtno analizowania i wykorzystania materiaw informacyjnych, promujcych zagadnienia szeroko pojtego zdrowia i choroby.

OM2_W11

OM2_W12

OM2_U01

OM2_U03

OM2_U04

OM2_U08

Formy prowadzonych zaj

FormaLiczba godzinLiczba grupMinimalna liczba osb w grupie

Wykad151100

Seminarium15515

Tematy zaj i treci ksztacenia

WYKADY

W 1. Temat: Wprowadzenie do podstawowych zagadnie socjologii niepenosprawnoci i rehabilitacji.

Socjologia definicje, nauki wsptowarzyszce, miejsce socjologii w naukach biologicznych i humanistycznych. Socjologia zdrowia i choroby oraz ocena sytuacji spoecznej osb z trwa dysfunkcj zarwno fizyczn /ruchow/ jak rwnie psychiczn

Wykadowca: mgr Anna Ostaszewska

W. 2-3. Temat: Socjologia medycyny

Przedmiot i zadania Relacje midzy socjologi i medycyn. Zdrowie i jego uwarunkowania spoeczne. Profilaktyka i jej zaleno od czynnikw spoecznych. Podstawy medycyny pracy i ochrony pracy. Zakres dziaa lekarza medycyny pracy. Stosunek spoeczny lekarz, fizjoterapeuta pacjent

Wykadowca: mgr Anna Ostaszewska

W. 4-5. Temat: Choroby cywilizacyjne i spoeczne.

Prozdrowotne dziaania fizjoterapeutw leczenie rehabilitacja i uwarunkowania spoeczne. Organizacja suby zdrowia w Polsce modele opieki szpitalnej i poza szpitalnej. NFZ formy refundacji. Dostpno pacjentw do zaopatrzenia ortopedycznego i rda jego refundacji. Ubezpieczenia spoeczne w Polsce na tle innych krajw Unii Europejskiej i na wiecie. Zdrowie i choroba jako pojcie spoeczne spoeczestwo a zmieniajcy si obraz chorb

Wykadowca: mgr Anna Ostaszewska

W. 6-7. Temat: Czynniki spoeczne i ekonomiczne jako gwne przyczyny przemian obrazu choroby rola medycyny i nauk pokrewnych

Pojcie stresu spoecznego. Stres jako bodziec i jako reakcja. Socjologiczna koncepcja zdrowia i choroby. Socjomedyczna ocena stanu zdrowia. Tanatologia nauka o mierci i umieraniu etapy aoby w aspekcie spoecznym. Wspczesna problematyka transplantologii przeszczepy rodzinne i od obcego dawcy

Wykadowca: mgr Anna Ostaszewska

SEMINARIA

S. 1. Informacje wprowadzajce. Pojcie spoeczne choroby. Ekonomia a polityka zdrowotna w nowoczesnym spoeczestwie

Omwienie: oglnych zagadnie dotyczcych BHP na zajciach z socjologii niepenosprawnoci i rehabilitacji. Zapoznanie studentw z: tematami seminariw, kryteriami oceniania na przedmiocie socjologia niepenosprawnoci i rehabilitacji

Wykadowca: mgr Anna Ostaszewska

S. 2. Czynniki spoeczne w praktyce fizjoterapeuty. Psychospoeczne postawy wobec osb niepenosprawnych.

Niektre wyznaczniki zachowania si w chorobie. Relatywizm dobrego zdrowia jako wartoci nadrzdnej. Medycyna niekonwencjonalna holistyczna definicja podstawowe zagadnienia. Karta praw osb niepenosprawnych.

Wykadowca: mgr Anna Ostaszewska

S. 3. Przemoc psychiczna, fizyczna, lobbing charakterystyka zjawiska w aspekcie spoecznym a konsekwencje zdrowotne.

Strategie powstrzymywania przemocy. Typowe przykady przemocy wobec dzieci i konsekwencje rozwojowe. Niszczca moc sowa jako przykad przemocy psychicznej. Rwno zawodowa.

Wykadowca: mgr Anna Ostaszewska S.4. Formy uzalenienia. Spoeczne uwarunkowania kalectwa. Narkomania, alkoholizm, lekomania i szereg innych rozpoznanie, metody leczenia skutki spoeczne. Dostpno do wiadcze rehabilitacyjnych, zaopatrzenia ortopedycznego, ksztacenia zawodowego Studium porwnawcze programw ksztacenia w Polsce, Unii Europejskiej i na wiecie.

Wykadowca: mgr Anna Ostaszewska

S. 5. Medycyna a kontrola spoeczna w aspekcie socjologicznym. Potrzeby edukacji medycznej i staego podnoszenia kwalifikacji. Kontekst instytucjonalny edukacji medycznej procesy spoeczne. Choroba psychiczna miejsce pacjenta we wspczesnym wiecie jako ycia i moliwoci zatrudnienia

Wykadowca: mgr Anna Ostaszewska

Sposoby weryfikowania i oceniania efektw ksztacenia

Symbol

Formy prowadzonych zajTreci ksztaceniaSposoby weryfikacji efektu ksztaceniaKryterium zaliczeniaProgramowy efekt ksztacenia

K_W26

K_W28

K_W47

W, S. Pojcie spoeczne choroby. Ekonomia a polityka zdrowotna w nowoczesnym spoeczestwie

Omwienie: oglnych zagadnie dotyczcych BHP na zajciach z socjologii niepenosprawnoci i rehabilitacji. Zapoznanie studentw z: tematami seminariw, kryteriami oceniania na przedmiocie socjologia niepenosprawnoci i rehabilitacji

Czynniki spoeczne w praktyce fizjoterapeuty. Psychospoeczne postawy wobec osb niepenosprawnych.

Niektre wyznaczniki zachowania si w chorobie. Relatywizm dobrego zdrowia jako wartoci nadrzdnej. Medycyna niekonwencjonalna holistyczna definicja podstawowe zagadnienia. Karta praw osb niepenosprawnych.

Przemoc psychiczna, fizyczna, lobbing charakterystyka zjawiska w aspekcie spoecznym a konsekwencje zdrowotne.

Strategie powstrzymywania przemocy. Typowe przykady przemocy wobec dzieci i konsekwencje rozwojowe. Niszczca moc sowa jako przykad przemocy psychicznej. Rwno zawodowa.

Formy uzalenienia. Spoeczne uwarunkowania kalectwa.

Narkomania, alkoholizm, lekomania i szereg innych rozpoznanie, metody leczenia skutki spoeczne. Dostpno do wiadcze rehabilitacyjnych, zaopatrzenia ortopedycznego, ksztacenia zawodowego Studium porwnawcze programw ksztacenia w Polsce, Unii Europejskiej i na wiecie.

Medycyna a kontrola spoeczna w aspekcie socjologicznym.

Potrzeby edukacji medycznej i staego podnoszenia kwalifikacji. Kontekst instytucjonalny edukacji medycznej procesy spoeczne. Choroba psychiczna miejsce pacjenta we wspczesnym wiecie jako ycia i moliwoci zatrudnienia

Sprawozdanie,

Referat,

Egzamin dopuszczenie do Egzaminu zaliczenie materiau prezentacja multimedialnasprawozdanie; referat

OM2_W06

OM2_W08

OM2_W12

K_W30

K_U02

K_U06

K_U09

K_U10

K_K02

K_K07

K_K21

S Informacje wprowadzajce. Pojcie spoeczne choroby. Ekonomia a polityka zdrowotna w nowoczesnym spoeczestwie

Omwienie: oglnych zagadnie dotyczcych BHP na zajciach z socjologii niepenosprawnoci i rehabilitacji. Zapoznanie studentw z: tematami seminariw, kryteriami oceniania na przedmiocie socjologia niepenosprawnoci i rehabilitacji

Czynniki spoeczne w praktyce fizjoterapeuty. Psychospoeczne postawy wobec osb niepenosprawnych.

Niektre wyznaczniki zachowania si w chorobie. Relatywizm dobrego zdrowia jako wartoci nadrzdnej. Medycyna niekonwencjonalna holistyczna definicja podstawowe zagadnienia. Karta praw osb niepenosprawnych.

Przemoc psychiczna, fizyczna, lobbing charakterystyka zjawiska w aspekcie spoecznym a konsekwencje zdrowotne.

Strategie powstrzymywania przemocy. Typowe przykady przemocy wobec dzieci i konsekwencje rozwojowe. Niszczca moc sowa jako przykad przemocy psychicznej. Rwno zawodowa.

Formy uzalenienia. Spoeczne uwarunkowania kalectwa. Narkomania, alkoholizm, lekomania i szereg innych rozpoznanie, metody leczenia skutki spoeczne. Dostpno do wiadcze rehabilitacyjnych, zaopatrzenia ortopedycznego, ksztacenia zawodowego Studium porwnawcze programw ksztacenia w Polsce, Unii Europejskiej i na wiecie.

Medycyna a kontrola spoeczna w aspekcie socjologicznym.

Potrzeby edukacji medycznej i staego podnoszenia kwalifikacji. Kontekst instytucjonalny edukacji medycznej procesy spoeczne. Choroba psychiczna miejsce pacjenta we wspczesnym wiecie jako ycia i moliwoci zatrudnienia

Potrafi oceni skal problemw niepenosprawnoci w ujciu demograficznym, epidemiologicznym, prawnym i ekonomicznym.

Posiada nawyk staego doskonalenia zawodowego samodzielnie w sposb kreatywny myle o swoim ksztaceniu i rozwoju osobistym.

Potrafi wykorzysta i promowa standardy midzynarodowe dotyczce fizjoterapii.

Potrafi wyjani konieczno przeprowadzania akcji promujcych zdrowy styl ycia.

Prezentacja multimedialna

Referat, Egzamin prezentacja, referat OM2_U10

OM2_U10

OM2_U03

OM2_U03

OM1_U04

OM2_K01

OM2_K03

OM2_K09

Ocena

Egzamin dopuszczenie do Egzaminu po spenieniu kryteriw zaliczenia z wykadw i seminariwKryteria dopuszczenia do Egzaminu kocowego z przedmiotuPene wypenienie kryteriw zaliczeniowych (referaty, sprawozdanie, prezentacja multimedialna, inscenizacja/pokaz, piktogramy).

Pena 100% obecno na zajciach lub

odrobione, usprawiedliwione nieobecnoci podczas toku nauczania z przedmiotu Socjologia Niepenosprawnoci i Rehabilitacji - wedug zalece prowadzcego.

2,0 (ndst) ocena na zaliczenieNiedostateczne opanowanie efektw ksztacenia (poniej 60%):

Brak aktywnoci na zajciach ( sem., wyk.)

Nieznajomo terminw, poj, definicji, zasad itd.

Nieumiejtno wycigania wnioskw.

Czsta nieobecno na zajciach (wykadach/seminariach) nieusprawiedliwione/nieodrobione.

Brak odrobionych zaj.

3,0 (dost.)- ocena na zaliczenieSpenienie wszystkich kryteriw zaliczenia 60-68%

Sporadyczna aktywno na zajciach.

Dostateczna umiejtno posugiwania si terminologi.

Czste nieobecnoci na zajciach usprawiedliwione i odrobione.

Rzadkie wnioskowanie.

3,5 (ddb) - ocena na zaliczenieSpenienie wszystkich kryteriw zaliczenia 69-76%

Rzadka aktywno na zajciach.

Niepena umiejtno posugiwania si terminologi.

Do czste nieobecnoci na zajciach usprawiedliwione i odrobione.

Do czste wnioskowanie.

4,0 (db) - ocena na zaliczenieSpenienie wszystkich kryteriw zaliczenia 77-84%

Czsta aktywno na zajciach.

Poprawna umiejtno posugiwania si terminologi.

Rzadkie nieobecnoci na zajciach usprawiedliwione i odrobione.

Czste wnioskowanie.

4,5 (pdb) - ocena na zaliczenieSpenienie wszystkich kryteriw zaliczenia 85-92%

Bardzo czsta aktywno na zajciach.

Prawidowa umiejtno posugiwania si. terminologi.

Sporadyczne nieobecnoci na zajciach usprawiedliwione i odrobione.

Bardzo czste wnioskowanie.

5,0 (bdb) - ocena na zaliczenieSpenienie wszystkich kryteriw zaliczenia 93-100%

Staa aktywno i przejawianie inicjatywy. na zajciach.

Pena umiejtno posugiwania si terminologi.

Samodzielne wnioskowanie podczas seminariw.

Systematyczna obecno na wykadach

Literatura

Literatura obowizkowa:

1. Sokoowska M .,,Socjologia medycyny,, Warszawa 2004

2. Ksy M. Relacje i komunikacja w wiecie medycznym. Krakw 2012Literatura uzupeniajca;

3. Majewski T ,,Systemy rehabilitacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej,, 2003

4. Motyka M. Komunikacja terapeutyczna w opiece oglnomedycznej. Krakw 2011

5. Szczepaski J. ,,Socjologia i rozwj problematyki i metod,, Warszawa 2002

6 Kawczyska-Butrym ,,Niepenosprawno specyfika pomocy spoecznej,, Warszawa 2000

7. Kowalik S. ,,Psychologiczne podstawy niepenosprawnoci i rehabilitacji,, Gdask 2004

8. Lewicki Cz ,, Edukacja zdrowotna systemowa analiza zagadnie,, Rzeszw 2006

9. Filipiak M. Homo Communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. Lublin 2004

Moliwoci dalszego ksztacenia Pedagogika oglna, specjalna

Kalkulacja punktw ECTS

Forma aktywnociLiczba godzin Liczba punktw ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykad15

Seminarium15

Forma aktywnociLiczba godzin Liczba punktw ECTS

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie studenta do seminarium6

Przygotowanie studenta do prowadzenia zaj5

Czytanie wskazanej literatury10

Referaty5

Prezentacja multimedialna4

Razem602

Inne informacje

Koo naukowe: SKN fizjoterapii

Opiekun koa: dr Anna Slupik

Regulamin:

Podczas pierwszych zaj w roku akademickim kady Student/-ka ma obowizek:

zapoznania si z regulaminem odbywania zaj z przedmiotu Socjologia niepenosprawnoci i rehabilitacji

zapoznania si z sylabusem z przedmiotu Socjologia niepenosprawnoci i rehabilitacji

zapozna si z literatur obowizkow i uzupeniajc,

zapozna si z tematami zalicze rdrocznych i zaliczenia kocowego,

zapozna si z przepisami BHP obowizujcymi dla sali seminaryjnej.

Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w zwizku z czym, Student/-ka powinni:

podporzdkowa si poleceniom prowadzcego i przestrzega wsplnie podjtych ustale,

zwraca si do niego w sytuacji wystpienia podczas toku zaj trudnoci i wszelkich wtpliwoci.

Student/-ka zobowizany jest w czasie roku akademickiego do:

punktualnego zgaszania si na zajcia do sali wykadowej oraz do sali seminaryjnej,

posiadania identyfikatora,

posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajciach seminaryjnych lub/i wskazanych na kolejnych zajciach,

poszanowania sprztu w sali wykadowej i Sali seminaryjnej (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu sprztu naley poinformowa osob prowadzc zajcia).

Student/-ka ma obowizek uczestnictwa Studenta/-ki we wszystkich zajciach dydaktycznych: w wykadach i seminariach:

nieobecno podczas wykadu Student/-ka powinni odpracowa w postaci referatu na temat ustalony z osob prowadzc,

nieobecno na seminariach Student/-ka zobowizani s odpracowa w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej (wg wskaza osoby prowadzcej zajcia) z zadanego przez prowadzcego zagadnienia,

zapoznania si Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomoci potrzebnych do odbycia kolejnych seminariw, po podaniu tematu przez prowadzcego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowizkowej i uzupeniajcej.

Student/-ka ma prawo do:

nieobecnoci podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (kada nieobecno bdzie rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osob prowadzc formy odpracowania w postaci referatu, prezentacji, inscenizacji na zaproponowany temat prowadzcego zajcia z zagadnie objtych w tematyce przedmiotu Socjologia Niepenosprawnoci i Rehabilitacji.

Osoba prowadzca zajcia dydaktyczne ma obowizek:

egzekwowania od Studentw/-ek posiadanej wiedzy, umiejtnoci praktycznych i kompetencji spoecznych wymaganych na danych zajciach z przedmiotu Socjologia Niepenosprawnoci i Rehabilitacji

egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykadzie kompetencji spoecznych wzgldem osb przebywajcych podczas zaj,

niedopuszczenia Studenta/-ki, amicych regulamin, do odbywania zaj w sali seminaryjnej,

przekazania wiedzy z obowizujcego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym - Socjologia Niepenosprawnoci i Rehabilitacji

wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zaj dydaktycznych seminaryjnych,

respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym Socjologia Niepenosprawnoci i Rehabilitacji.Osoba prowadzca zajcia z przedmiotu Socjologia Niepenosprawnoci i Rehabilitacji ma prawo do: niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadajcego wymaganej wiedzy, do odbywania zaj w sali seminaryjnej.Warunki przystpienia Studenta/-ki do zaliczenia kocowego: zaliczenie wszystkich zaj objtych w sylabusie przedmiotowym z przedmiotu Socjologia Niepenosprawnoci i Rehabilitacji

odrobione, usprawiedliwione nieobecnoci podczas toku nauczania z przedmiotu Socjologia Niepenosprawnoci i Rehabilitacji

- wedug zalece prowadzcego,

indeks i karta egzaminacyjna,

identyfikator oraz dokument tosamoci ze zdjciem. Zaliczenie kocowe stanowi dopuszczenie do Egzaminu. Egzamin odbywa si w sesji letniej i jest w formie opisowej.Dodatkowo:

Zaliczenie odbywa si na ostatnich zajciach seminaryjnych w semestrze letnim, wedug kolejnoci i tematyki zaproponowanej przez Studentw i prowadzcego zajcia seminaryjne, ktre ustalone s podczas pierwszych zaj.

Student/-ka wybiera 1 z zaproponowanych form i tematw zaliczenia.

Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:

aktywno Studenta/-ki podczas zaj seminaryjnych i analiza wskazanej literatury,

zaliczenie rdroczne obejmuje:

referat,

prezentacja multimedialna,

Dyury/ konsultacje: wedug grafiku zamieszczonego w Zakadzie Rehabilitacji Oddziau Fizjoterapii

Sumaryczne wskaniki ilociowe 2ECTS

2. DYDAKTYKA FIZJOTERAPII

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/20153. Metryczka

Nazwa moduu/ przedmiotu:DYDAKTYKA FIZJOTERAPII

Kod przedmiotu:

Jednostki prowadzce ksztacenie:Zakad Rehabilitacji Oddziau Fizjoterapii

II Wydziau Lekarskiego WUM

ul. wirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa

Telefon: (022) 5720920

e-mail: [email protected] http://www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl/

Kierownik jednostki/jednostek:Dr hab. n. med. Dariusz Biaoszewski

Program ksztacenia (Kierunek studiw, poziom i profil ksztacenia, tryb studiw np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):Fizjoterapia, studia II stopnia

profil praktyczny,

studia stacjonarne / studia zaoczne

Rok studiw (rok, na ktrym realizowany jest przedmiot):II rok

Semestr studiw (semestr, na ktrym realizowany jest przedmiot):semestr III (zimowy)

Typ moduu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):obowizkowy/ podstawowy

Prowadzcy (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykadowcw prowadzcych przedmiot pobierane z bazy pensum):Dr n. med. Monika Lewandowska

Mgr Anna Ostaszewska

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostpny jest dla studentw w ramach programu Erasmus)nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do ktrej naley zgasza uwagi dotyczce sylabusa):Dr n. med. Monika Lewandowska

4. Cel ksztacenia (Cele oglne danego przedmiotu, definiowane, jako wyraz intencji prowadzcego zajcia/dan form zaj. Sformuowa naley od jednego do maksymalnie kilku celw

Celem przedmiotu jest wyposaenie Studentw w treci teoretyczne, umiejtnoci i kompetencje niezbdne do udziau w tworzeniu efektywnych zaj w placwkach edukacyjnych i ochrony zdrowia przy zastosowaniu metod podajcych, problemowych, eksponujcych i praktycznych. Poznanie teorii nauczania i uczenia si w ksztaceniu ustawicznym fizjoterapeutw oraz wdroenie Studenta do samoksztacenia i doskonalenie technik skutecznego uczenia si. Przygotowanie teoretyczne, praktyczne i nabycie kompetencji przez Studentw do aktywnego uczestniczenia w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych oraz przygotowanie doniesienia naukowego.

5. Wymagania wstpne (W tym polu naley poda nazwy tych przedmiotw, ktrych wczeniejsze zaliczenie jest niezbdne do realizowania treci danego przedmiotu. W przypadku przedmiotw/moduw realizowanych na pierwszym roku studiw warunkiem jest np. spenienie kryteriw rekrutacyjnych)

Brak

6. Efekty ksztacenia

Lista efektw ksztacenia (Pole to zawiera list efektw ksztacenia, czyli tego, co student powinien po zakoczeniu zaj wiedzie, rozumie i by zdolny wykona (zademonstrowa). Efekty zdefiniowane dla kadego przedmiotu powinny korespondowa z efektami ksztacenia zdefiniowanymi dla kierunku studiw. Kady ze zdefiniowanych efektw ksztacenia powinien by moliwy do sprawdzenia i ocenienia w oparciu o obiektywne, mierzalne kryteria)

Symbol

(kod przedmiotu) _W01(numer efektu oraz jego kategoria W-wiedza, U-umiejtnoci, K -kompetencje)NazwaOdniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02 (efekty stanowi zacznik waciwej uchway senatu o utworzeniu kierunku studiw lub okreleniu efektw ksztacenia)

K_W22

K_W37

K_W38

K_W40

K_W41

posiada wiedz na temat istniejcych dowodw naukowych wykorzystywanych w praktyce

posiada wiedz z zakresu istoty procesu badawczego, metodologii oraz elementw wiedzy o nauce i poznaniu naukowym

posiada wiedz z zakresu rodzajw metod naukowych, ich znaczenia i zastosowania oraz technik bada naukowych i narzdzi badawczych

zna zasady prowadzenia bada naukowych, ich przygotowania i projektowania

zna zasady dobrej praktyki bada naukowych

OM2_W05

OM2_W11

OM2_W11

OM2_W11

OM2_W11

K_U28

K_U29

K_U30

K_U49

K_U50

K_U51

potrafi identyfikowa bdy i krytycznie ocenia dostpne informacje z pimiennictwa

potrafi wyciga wnioski z bada naukowych i wasnych obserwacji oraz na podstawie informacji z pimiennictwa polskiego i zagranicznego

potrafi interpretowa i podejmowa dyskusj dotyczc tematyki artykuw naukowych

posiada umiejtno prezentowania rnych typw opracowa pisemnych w jasny, usystematyzowany sposb oraz w przemylanej formie zzastosowaniem nowoczesnych metod i technik

posiada umiejtno przygotowywania wystpie z wykorzystaniem podstawowych rde

potrafi wykona i przedstawi plakat naukowy i naukow prezentacj na tematy zwizane z fizjoterapi i edukacj zdrowotn dla potrzeb konferencji naukowych

OM2_U07

OM2_U08

OM2_U08

OM2_U13

OM2_U14

OM2_U14

K_K01

K_K02

wykazuje umiejtno i nawyk samoksztacenia przez cae ycie w celu rozszerzenia kompetencji

posiada nawyk staego doskonalenia zawodowego - samodzielnie w sposb kreatywny myle o swoim ksztaceniu i rozwoju osobistymOM2_K01

OM2_K01

OM2_K01

FormaLiczba godzinLiczba grupMinimalna liczba osb w grupie

Wykad151100

Seminarium30515

Tematy zaj i treci ksztacenia

WYKADYW. 1-2 Rys historyczny.

Podstawowe informacje z dydaktyki oglnej i medycznej od staroytnoci do wspczesnoci.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaW. 3-4 Szkoy alternatywne w dydaktyce. Cele i zasady funkcjonowania szk alternatywnych.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaW. 5-6 Ksztacenie ustawiczne w fizjoterapii.

Przygotowanie Studentw do studiw III stopnia (doktoranckich) i studiw podyplomowych oraz wskazanie potrzeby czynnego uczestnictwa w szkoleniach i kursach oraz specjalizacji w fizjoterapii podnoszcych kwalifikacje zawodowe.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaW. 7-8 Samoksztacenie jednostki.

Rozwj osobisty i zawodowy fizjoterapeuty przejawiajcy si potrzeb poznania samego siebie, rodowiska pracy fizjoterapeuty, potrzeby sprawnego dziaania i potrzeby wasnego rozwoju i dobra pacjenta.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaW. 9-10 Rola i znaczenie konferencji naukowych. Konferencje naukowe jako wany czynnik w zdobywaniu i rozszerzaniu oglnej wiedzy medycznej i fizjoterapeutycznej. Konferencje skierowane do fizjoterapeutw przez: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Balneologiczne.

W. 11-12 Plakat i prezentacja multimedialna.

Proces tworzenia plakatu naukowego i dydaktycznego oraz prezentacji naukowej.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaProces tworzenia plakatu i prezentacji multimedialnej dla potrzeb konferencji naukowych.

13-14 Bazy wiedzy medycznej.

Wiedza naukowa w polskich i zagranicznych zasobach internetowych oraz portalach medycznych.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaW. 15 Oglne znaczenie tworzenia planw ksztacenia medycznego.

Stae podnoszenie jakoci uczenia i nauczania.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaOsoby prowadzce poszczeglne wykady - wedug zamieszczonego grafiku w Zakadzie Rehabilitacji Oddzia Fizjoterapii ul. wirki i Wigury 81; 02-091 WarszawaSEMINARIA

S.1. Informacje wprowadzajce - omwienie: oglnych zagadnie dotyczcych BHP na zajciach dydaktyki fizjoterapii. Zapoznanie Studentw z: tematami seminariw, kryteriami oceniania na przedmiocie dydaktyka fizjoterapii. Pytania i wolne wnioski.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska

S.2. Przedstawienie przyczyn niepowodze w procesie uczenia si i nauczania wynikajcych ze strony ucznia/studenta, nauczyciela. Omwienie przyczyn niepowodze w uczeniu i nauczaniu wynikajcych z: przyczyn spoeczno-ekonomicznych, biopsychicznych i dydaktycznych.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska S.3. Zasady ksztacenia.

Oglne cele i prezentacja zasad nauczania i uczenia si.

Wykadowca: mgr Anna Ostaszewska

S.4. Moliwoci dydaktyczne w ocenianiu wiedzy teoretycznej. Testy dydaktyczne i ich rodzaje.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska

Przygotowanie i wykonanie konspektw z uwzgldnieniem kryteriw: zrozumienia tematu, poprawnoci merytorycznej i wyczerpania tematu, terminologii medycznej i korelacji interdyscyplinarnej.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska

S.5. Moliwoci dydaktyczne w ocenianiu wiedzy praktycznej.

Przygotowanie i wykonanie konspektw z uwzgldnieniem kryteriw: umiejtnoci nawizywania kontaktu z pacjentem, waciwego przygotowania zabiegu, kolejnoci wykonywanych czynnoci i ich oglnej jakoci.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska

S.6. Metody podajce i eksponujce dla potrzeb fizjoterapii.

Omwienie i przedstawienie metod podajcych i eksponujcych na przykadach zagadnie z fizjoterapii.

S.7. Metody problemowe dla potrzeb fizjoterapii.

Omwienie i przedstawienie metod problemowych na przykadach zagadnie z fizjoterapii.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska

S.8. Metody aktywizujce proces uczenia si poprzez czynne uczestnictwo w zajciach dydaktycznych.

Omwienie i przedstawienie metod aktywizujcych na przykadach zagadnie z fizjoterapii.

S.9. rodki dydaktyczne wykorzystywane w fizjoterapii.

Moliwoci wykorzystania rodkw: audiowizualnych i symulacyjnych.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska

S.10. Problem naukowy i sprawdzalno hipotez w badaniach naukowych.

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wiadomej analizy bada naukowych.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska

S.11. Literatura naukowa jako rdo wiedzy medycznej.

Analiza literatury (artyku oryginalny, przegldowy, pogldowy, listy do redakcji, monografie).

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska

S.12. Testy dydaktyczne.

Rodzaje testw dydaktycznych, etapy tworzenia, interpretowanie wynikw testu, wykorzystanie wynikw testowania i ich ewaluacja.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska

S.13-15. Zaliczenia praktyczne Studentw.

Prowadzenie zaj przez czas 20-30 minut z wykorzystaniem minimum 3 metod nauczania.

Wykadowca: dr n. med. Monika Lewandowska

Sposoby weryfikowania i oceniania efektw ksztacenia (Pole to zawiera informacje o sposobie zaliczenia przedmiotu. Informacj wpisujemy dla kadej formy prowadzonych zaj. Forma zaliczenia - sposb weryfikacji powinien umoliwia dokonanie oceny, czy zaoone efekty ksztacenia zostay osignite przez studenta. Przykad

wiczenia: Kartkwka- jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do wicze laboratoryjnych, zalicza student, ktry prawidowo odpowie na 4 z 5 pyta. Przykadowe zadanie: Zakres materiau wymagany na wiczenia umieszczony jest na stronie internetowej zakadu. Sprawozdanie z wiczenia- obejmujce prawidowy opis przebiegu wiczenia, uzyskane wyniki, ich analiz statystyczn oraz dyskusj i wnioski)

W poniszej tabeli dla kadego ze zdefiniowanych efektw ksztacenia przyporzdkowujemy do form prowadzonych zaj, treci ksztacenia, sposobw weryfikacji oraz okrelamy kryterium zaliczenia.

Symbol

Formy prowadzonych zajTreci ksztaceniaSposoby weryfikacji efektu ksztaceniaKryterium zaliczeniaProgramowy efekt ksztacenia

K_W22

K_W37

K_W38

K_W40

K_W41

W, SPrzygotowanie Studentw do studiw III stopnia (doktoranckich) i studiw podyplomowych oraz wskazanie potrzeby czynnego uczestnictwa w szkoleniach i kursach oraz specjalizacji w fizjoterapii podnoszcych kwalifikacje zawodowe.

Konferencje naukowe jako wany czynnik w zdobywaniu i rozszerzaniu oglnej wiedzy medycznej i fizjoterapeutycznej. Konferencje skierowane do fizjoterapeutw przez: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Balneologiczne.

Proces tworzenia plakatu naukowego i dydaktycznego oraz prezentacji naukowej.

Sprawozdanie/Referat;Inscenizacja;Pokaz.Zaliczone: sprawozdanie/ referat;

inscenizacja/pokaz/plakat,

prezentacja multimedialna.OM2_W05

OM2_W11

K_U28

K_U29

K_U30

K_U49

K_U50

K_U51

W,S

Proces tworzenia plakatu naukowego i dydaktycznego oraz prezentacji naukowej.

Przygotowanie i wykonanie konspektw z uwzgldnieniem kryteriw: zrozumienia tematu, poprawnoci merytorycznej i wyczerpania tematu, terminologii medycznej i korelacji interdyscyplinarnej.

Przygotowanie i wykonanie konspektw z uwzgldnieniem kryteriw: umiejtnoci nawizywania kontaktu z pacjentem, waciwego przygotowania zabiegu, kolejnoci wykonywanych czynnoci i ich oglnej jakoci.

Omwienie i przedstawienie metod podajcych, problemowych, aktywizujcych i eksponujcych na przykadach zagadnie z fizjoterapii.

Sprawozdanie/referatPrezentacja multimedialna;Inscenizacja;

Pokaz;

Plakat;Konspekt.

Zaliczone:

prezentacja multimedialna z wykorzystaniem min. 3 metod dydaktycznych, inscenizacja/pokaz/plakat,

sprawozdanie/referat, konspekt

OM2_U07

OM2_U08

OM2_U08

OM2_U13

OM2_U14

OM2_U14

K_K01

K_K02

W,SPrzygotowanie Studentw do studiw III stopnia (doktoranckich) i studiw podyplomowych oraz wskazanie potrzeby czynnego uczestnictwa w szkoleniach i kursach i specjalizacji w fizjoterapii podnoszcych kwalifikacje zawodowe.

Omwienie przyczyn niepowodze w uczeniu i nauczaniu wynikajcych z: przyczyn spoeczno-ekonomicznych, biopsychicznych i dydaktycznych.

Rozwj osobisty i zawodowy fizjoterapeuty przejawiajcy si potrzeb poznania samego siebie, rodowiska pracy fizjoterapeuty, potrzeby sprawnego dziaania i potrzeby wasnego rozwoju i dobra pacjenta.

Konferencje naukowe jako wany czynnik w zdobywaniu i rozszerzaniu oglnej wiedzy medycznej i fizjoterapeutycznej. Konferencje skierowane do fizjoterapeutw przez: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Balneologiczne.

Analiza literatury (artyku oryginalny, przegldowy, pogldowy, listy do redakcji, monografie).

Sprawozdanie,

Praca z literatur naukow.Zaliczone:

sprawozdanie,

streszczenie artykuu naukowego

OM2_K01

OM2_K01

Ocena

zaliczenieKryteria

Pene wypenienie kryteriw zaliczeniowych (referaty, sprawozdanie, prezentacja multimedialna z wykorzystaniem min. 3 metod dydaktycznych, inscenizacja/pokaz, plakat naukowy/dydaktyczny, konspekt, streszczenie artykuu).

Pena 100% obecno na zajciach lub odrobione, usprawiedliwione nieobecnoci podczas toku nauczania z przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii - wedug zalece prowadzcego.

7. Literatura (W polu tym wymienia si pozycje literatury, z ktrymi student powinien(Literatura obowizkowa) lub moe (Literatura uzupeniajca) si zapozna w czasie trwania kursu. Przy ustalaniu liczby pozycji skadajcych si na wykaz literatury, naley uwzgldni ogln liczb punktw ECTS przyznawanych za dany przedmiot, obejmujc take szacowany czas pracy wasnej studenta powiconej na lektur oraz dostpno do literatury.)

Literatura podstawowa:

Berezyski F. Dydaktyka ksztacenia oglnego. Warszawa, 2004

Geoff P. Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazwki i techniki dla nauczycieli, wykadowcw i szkoleniowcw. Gdask, 2010Wasyluk J. Podrcznik dydaktyki medycznej. Warszawa,1998

Literatura uzupeniajca:Arends R. Uczymy si naucza. Warszawa, 1995Gilbert J. Zarys pedagogiki medycznej. Warszawa, 1988

Ostrowska K. W poszukiwaniu wartoci Gdask, 2000

Sterna D. Ocenianie ksztatujce w praktyce. Warszawa, 2008

Czasopisma humanistyczne:

Edukacja i Dialog, Studia - Badania Innowacje, Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Nauka i Przyszo, Nauka i Szkolnictwo WyszeCzasopisma naukowe medyczne i paramedyczne:

Fizjoterapia, Fizjoterapia Polska, Rehabilitacja Medyczna, Acta Balneologica, Inynieria Biomedyczna, Postpy Rehabilitacji Rehabilitacja w Praktyce, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Medycyna Sportowa, Medicina Sportiva.

8. Kalkulacja punktw ECTS (proponowane przez osob odpowiedzialn za sylabus zatwierdzane przez Rad Programow- 1 ECTS powinien odpowiada 25-30 godzinom pracy przecitnego studenta)

Forma aktywnociLiczba godzin Liczba punktw ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykad15(punkty ECTS wyliczaj si automatycznie na podstawie wpisanej iloci godzin)

Seminarium30(punkty ECTS wyliczaj si automatycznie na podstawie wpisanej iloci godzin)

Forma aktywnociLiczba godzin Liczba punktw ECTS

Samodzielna praca studenta (przykadowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do seminarium1

Przygotowanie studenta do prowadzenia zaj1

Czytanie wskazanej literatury2

Prezentacja multimedialna1

Referaty3

Konspekty2

Plakat2

Sprawozdanie1

Pokaz/inscenizacja1

Streszczenie artykuu naukowego1

Razem602

9. Inne informacje (Np. informacje o kole naukowym dziaajcym przy jednostce, informacje o dojedzie na zajcia itp.)

Koo naukowe: SKN fizjoterapii

Opiekun koa: dr hab. n. med. Dariusz Biaoszewski

http://sknfizjoterapii.wum.edu.pl/Dojazd na zajcia:

ul. wirki i Wigury 61- Centrum Dydaktyczne seminaria i wykadyhttps://www.google.pl/maps/place/%C5%BBwirki+i+Wigury+61,+Warszawa/@52.205732,20.9850772,18z/data=!4m2!3m1!1s0x471eccb64610b079:0x1ef0f7e3fbb91bac?hl=pl

Regulamin:

Podczas pierwszych zaj w roku akademickim kady Student/-ka ma obowizek:

zapoznania si z regulaminem odbywania zaj z przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii,

zapoznania si z sylabusem z przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii,

zapozna si z literatur obowizkow i uzupeniajc,

zapozna si z tematami zalicze rdrocznych i zaliczenia kocowego,

zapozna si z przepisami BHP obowizujcymi w sali seminaryjnej.

Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w zwizku z czym, Student/-ka powinni:

podporzdkowa si poleceniom prowadzcego i przestrzega wsplnie podjtych ustale,

zwraca si do niego w sytuacji wystpienia podczas toku zaj trudnoci i wszelkich wtpliwoci.

Student/-ka zobowizany jest w czasie roku akademickiego do:

punktualnego zgaszania si na zajcia do sali wykadowej oraz do sali seminaryjnej,

posiadania identyfikatora,

posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajciach seminaryjnych lub/i wskazanych na kolejnych zajciach,

poszanowania sprztu w sali wykadowej i sali seminaryjnej (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu sprztu naley poinformowa osob prowadzc zajcia).

Student/-ka ma obowizek uczestnictwa Studenta/-ki we wszystkich zajciach dydaktycznych: w wykadach i seminariach:

nieobecno podczas wykadu Student/-ka powinni odpracowa w postaci referatu na temat ustalony z osob prowadzc,

nieobecno na seminariach Student/-ka zobowizani s odpracowa w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej (wg wskaza osoby prowadzcej zajcia) z zadanego przez prowadzcego zagadnienia,

zapoznania si Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomoci potrzebnych do odbycia kolejnych seminariw, po podaniu tematu przez prowadzcego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowizkowej i uzupeniajcej.

Student/-ka ma prawo do:

nieobecnoci podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (kada nieobecno bdzie rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osob prowadzc formy odpracowania w postaci referatu, prezentacji, inscenizacji na zaproponowany temat prowadzcego zajcia z zagadnie objtych w tematyce przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii.

Osoba prowadzca zajcia dydaktyczne ma obowizek:

egzekwowania od Studentw/-ek posiadanej wiedzy, umiejtnoci praktycznych i kompetencji spoecznych wymaganych na danych zajciach z przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii,

egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykadzie kompetencji spoecznych wzgldem osb przebywajcych podczas zaj,

niedopuszczenia Studenta/-ki, amicych regulamin, do odbywania zaj w sali seminaryjnej,

przekazania wiedzy z obowizujcego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym ,

wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zaj dydaktycznych seminaryjnych,

respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym.Osoba prowadzca zajcia z przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii ma prawo do: niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadajcego wymaganej wiedzy, do odbywania zaj w sali seminaryjnej.Warunki przystpienia Studenta/-ki do zaliczenia kocowego: zaliczenie wszystkich zaj objtych w sylabusie przedmiotowym z przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii,

odrobione, usprawiedliwione nieobecnoci podczas toku nauczania z przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii - wedug zalece prowadzcego,

indeks i karta egzaminacyjna,

identyfikator oraz dokument tosamoci ze zdjciem.Dodatkowo:

Zaliczenie odbywa si na 3 ostatnich zajciach seminaryjnych w semestrze zimowym, wedug kolejnoci i tematyki zaproponowanej przez Studentw i prowadzcego zajcia seminaryjne, ktre ustalone s podczas pierwszych zaj. Student/-ka wybiera 1 z zaproponowanych form i tematw zaliczenia.

Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:

aktywno Studenta/-ki podczas zaj seminaryjnych i analiza wskazanej literatury,

zaliczenie rdroczne obejmuje:

sprawozdanie/referat,

konspekty, inscenizacj/pokaz,

plakat naukowy/dydaktyczny, prezentacja multimedialna,

streszczenie artykuu.Dyury/konsultacje: wedug grafiku zamieszczonego w Zakadzie Rehabilitacji Oddziau Fizjoterapii ul. wirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa

10. Sumaryczne wskaniki ilociowe (Kalkulowane automatycznie w oparciu o bilans ECTS)Bilans: 2 ECTS

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE3. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w NEUROLOGII

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/201511. Metryczka

Nazwa moduu/przedmiotu:Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii.

Kod przedmiotu:

Jednostki prowadzce ksztacenie:Klinika Neurologii II WL

Adres: ul. Cegowska 80 01-809 Warszawa

Telefony 225690239

e-mail: [email protected]

Kierownik jednostki/jednostek:dr hab. n. med. Jan Kochanowski

Program ksztacenia:Fizjoterapia

Studia II stopnia

Profil praktyczny

Studia stacjonarne i niestacjonarne (d.wieczorowe)

Rok studiw:II

Semestr studiw:III

Typ moduu/przedmiotu:kierunkowy

Prowadzcy:1. dr hab. n. med. Jan Kochanowski

2. dr n. med. Joanna Cegielska3. dr n. med. Anna Zduska4. lek. med. Martyna Wypych

5. lek. med. Joanna Perzyska-Mazan

6. lek. med. Anna Puczyska7. lek. med. Lidia Pikuta8. mgr Katarzyna Sadowska

9. dr n. med. Daniel Malczewski

10. dr n. med. Jakub Stolarski

11. lek. med. Katarzyna Stopiska

12. mgr Katarzyna Bienias

13. mgr Angelika Duczek

Erasmus nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus:dr n. med. Jakub Stolarski

12. Cel ksztacenia

Sprawdzenie i uzupenienie wiedzy na temat mechanizmw i typw uszkodze ukadu nerwowego, dynamiki zmian morfologicznych i klinicznych oraz ich odwracalnoci, mechanizmw kompensacyjnych oraz krtko i dugoterminowego rokowania. Podsumowanie wiadomoci na temat poznanych wczeniej chorb ukadu nerwowego niezbdnych dla programowania caego procesu rehabilitacji szczegy obrazu klinicznego i ich powizanie ze stopniem i rodzajem niepenosprawnoci, wpyw zastosowanej farmakoterapii na przebieg rehabilitacji. Samodzielny opis i identyfikacja omwionych w trakcie nauki zespow neurologicznych i jednostek chorobowych w zakresie umoliwiajcym racjonalne zastosowanie rodkw fizjoterapeutycznych i planowanie pracy z pacjentem. Uwzgldnienie wpywu chorb wspistniejcych z chorob ukadu nerwowego na sposb prowadzenia i intensywno rehabilitacji. Fizjoterapia w blu neuropatycznym, receptorowym i orodkowym patofizjologia i moliwoci terapeutyczne. Ugruntowanie wiadomoci dotyczcych diagnozowania fizjoterapeutycznego przy uyciu rnych skal oceny stanu neurologicznego i funkcjonalnego chorych. Planowanie i kontrolowanie procesu rehabilitacji i prognozowania jej efektw w omwionych chorobach neurologicznych. Zastosowanie poznanych elementw nowoczesnej neurorehabilitacji w planowaniu pracy z pacjentem neurologicznym. Prowadzenie penej dokumentacji fizjoterapeutycznej.

Zapoznanie studentw z teoretycznymi zagadnieniami dotyczcymi wykorzystania metod PNF i NDT Bobath w usprawnianiu pacjenta neurologicznego. Przedstawienie tematyki neuromobilizacji w chorobach obwodowego ukadu nerwowego.

13. Wymagania wstpne

Wiadomoci i umiejtnoci z zakresu neurologii i fizjoterapii w chorobach ukadu nerwowego z poprzednich lat studiw.

Znajomo zagadnie teoretycznych z zakresu: rehabilitacji wczesnej po udarze mzgu, usprawniania pacjenta nieprzytomnego, fizjoterapii w chorobie Parkinsona, w stwardnieniu rozsianym. Teoretyczne podstawy penego badania funkcjonalnego dla potrzeb fizjoterapii z wykorzystaniem protokou ICF oraz interpretacja jego wynikw i planowanie terapii na ich podstawie. Wiedza teoretyczna z zakresu klinimetrii w chorobach neurologicznych. Znajomo zagadnie z zakresu zawrotw gowy.

14. Efekty ksztacenia

Lista efektw ksztacenia

Symbol

(kod przedmiotu) NazwaOdniesienie do efektu kierunkowego

K_W04

K_W10

K_W11

K_W14

K_W22

K_W31Posiada wiedz na temat patofizjologii blu, genetycznych i nabytych chorb mini.

Wymienia objawy i opisuje zmiany patologiczne w rnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywoanych chorob, urazem, lub inn form niepenosprawnoci dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz wykonywania zabiegw fizjoterapeutycznych.

Posiada wiedz z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz doboru bada diagnostycznych i funkcjonalnych do oceny stanu pacjenta na potrzeby wykonywania zabiegw z zakresu fizjoterapii.

Rozumie proces przystosowania si do choroby z uwzgldnieniem mechanizmw obronnych osobowoci.

Posiada wiedz na temat istniejcych dowodw naukowych wykorzystywanych w praktyce.

Zna mechanizm oddziaywania specjalnych metod fizjoterapii. OM2_W01

OM2_W03

OM2_W03

OM2_W04

OM2_W05

OM2_W09

K_U04

K_U05

K_U09

K_U13

K_U16

K_U24

K_U49Potrafi przedstawi w formie ustnej lub pisemnej w sposb przystpny dla odbiorcw wybrane problemy funkcjonalne pacjenta oraz moliwoci stosowania fizjoterapii.

Potrafi okreli podstawowe wskazania i przeciwwskazania do wicze ruchowych.

Potrafi poinformowa pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych dziaa terapeutycznych i uzyska jego wiadom zgod.

Potrafi dobra badania funkcjonalne oraz badania wydolnociowe niezbdne dla wykonywania zabiegw i stosowania odpowiednich metod fizjoterapeutycznych.

Potrafi prawidowo dobra zabieg w zalenoci od stanu zdrowia pacjenta i chorb wspistniejcych.

Potrafi przewidzie skutki wykonywanych zabiegw terapeutycznych w przebiegu rnego rodzaju dysfunkcji oraz stanw chorobowych.

Posiada umiejtno prezentowania rnych typw opracowa pisemnych w jasny, usystematyzowany sposb oraz w przemylanej formie z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik.OM2_U03

OM2_U03

OM2_U03

OM2_U05

OM2_U05

OM2_U07

OM2_U13

K_K14

K_K15

K_K19

K_K20Potrafi rozwizywa problemy zwizane z wykonywaniem zawodu.

Potrafi dokona profesjonalnego rozwizania zaistniaych problemw dotyczcych pracy z osobami niepenosprawnymi.

Potrafi obiektywnie formuowa opinie dotyczce pacjentw i grup spoecznych w kontekcie zwizanym z wykonywanym zawodem.

Przestrzega tajemnicy dotyczcej stanu pacjenta oraz przebiegu fizjoterapii. OM2_K06

OM2_K06

OM2_K08

OM2_K08

Formy prowadzonych zaj

FormaLiczba godzinLiczba grupMinimalna liczba osb w grupie

Seminarium5520

wiczenia3056

Tematy zaj i treci ksztacenia

S1/C1. Wybrane zespoy cieni anatomicznych.

Prowadzcy zajcia: lekarze Kliniki Neurologii II WL WUM

S2. Bl patofizjologia i moliwoci terapii.

Prowadzcy zajcia: lekarze Kliniki Neurologii II WL WUM

S3/C2. Miastenia wspistnienie z innymi chorobami UN, przeciwwskazanie do intensywnej rehabilitacji a moliwoci fizjoterapeuty.

Prowadzcy zajcia: lekarze Kliniki Neurologii II WL WUM

C3. Stwardnienie rozsiane

Poszerzenie umiejtnoci oceny pacjenta na rnych etapach choroby, objawy uboczne leczenia wpywajce na podejmowan aktywno ruchow pacjenta w trakcie rehabilitacji, moliwoci terapeutyczne w rnych stopniach zaawansowania uszkodzenia OUN.

Prowadzcy zajcia: lekarze Kliniki Neurologii II WL WUM

S4/C4. Stany zagroenia ycia w neurologii, powikania chorb naczyniowych OUN.

Prowadzcy zajcia: lekarze Kliniki Neurologii II WL WUM

C5. Metoda PNF i Bobath w rehabilitacji neurologicznej.

Prowadzcy zajcia: fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM

C6. Neuromobilizacje w chorobach obwodowego ukadu nerwowego.

Prowadzcy zajcia: fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM

C7. Udzia studentw w obchodach z Profesorem

C8. Uczestniczenie w pokazach badania neurologicznego oraz czynne zapoznawanie si z wybranymi jego elementami u chorych hospitalizowanych w Klinice

Prowadzcy zajcia: lekarze Kliniki Neurologii II WL WUM

C9. Badanie pacjentw hospitalizowanych w Klinice prezentacja obrazu klinicznego rzadszych jednostek chorobowych oraz pacjentw z zaburzeniami procesw poznawczych.

Prowadzcy zajcia: lekarze i psycholog Kliniki Neurologii II WL WUM

C10. Praktyczna samodzielna ocena stanu niepenosprawnoci w/w chorych i planowanie oraz prowadzenie fizjoterapeutyczne chorych w czasie trwania caego bloku wiczeniowego.

Prowadzcy zajcia: lekarze Kliniki Neurologii II WL WUM

Szczegowy grafik nauczycieli akademickich prowadzcych zajcia dostpny w Klinice Neurologii II WL WUM.

Sposoby weryfikowania i oceniania efektw ksztacenia

Praca i wiedza studenta podlega cigej ocenie w trakcie wicze i seminariw.

Gwnym sposobem weryfikacji efektw ksztacenia wymienionych w punkcie 4 i zaliczenia wicze i seminariw jest zaliczenie praktyczne sprawdzajce wiedz i umiejtnoci nabyte w trakcie zaj w Klinice Neurologii na II i III roku studiw licencjackich oraz I i II roku uzupeniajcych studiw magiesterskich. Liczba terminw zaliczenia praktycznego ograniczona do 1, przeprowadzanego ostatniego dnia zaj w Klinice Neurologii.Zaliczenie przedmiotu: egzamin testowy jednokrotnego wyboru (70 pyta, 4 dystraktory). Zaliczenie egzaminu na ocen pozytywn od 42 punktw. Na egzaminie obowizuje wiedza z zakresu przedmiotw:

Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii (II rok studiw licencjackich).

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzdu ruchu w neurologii (III rok studiw licencjackich). Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii (I i II rok uzupeniajcych studiw magisterskich) Praktyka kliniczna w neurologii (II i III rok studiw licencjackich, I i II rok uzupeniajcych studiw magisterskich)

ocenakryteria

Niezaliczenie wicze i seminariwNiedostateczne opanowanie efektw ksztacenia:

Nieodrobione nieobecnoci na zajciach

Negatywny wynik kocowego zaliczenia praktycznego.

Zaliczenie wicze i seminariwDostatecznie opanowanie efektw ksztacenia w postaci:

Obecno na wszystkich zajciach w Klinice

Pozytywny wynik zaliczenia praktycznego koczcego zajcia w Klinice.

Zaliczenie przedmiotuPozytywny wynik egzaminu testowego w sesji zimowej.

15. Literatura

Literatura obowizkowa:

Kozubski W.: Neurologia kompendium.

Sposoby ukadania pacjenta z niedowadem/poraeniem poowiczym broszura informacyjna dla pacjentw i ich opiekunw.

Andrzej Zembaty Kinezyterapia, tom I i II.

Wiadomoci z seminariw i wicze.

Biece informacje z czasopism, artykuw i konferencji dotyczcych rehabilitacji neurologicznej.

Midzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepenosprawnoci i Zdrowia (ICF), WHO, 2009

Rehabilitacja w chorobie Parkinsona, Fries W., Liebenstund I., Krakw, 2007

Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osb dorosych, Mikoajewska E., PZWL, 2012

PNF w praktyce, Adler S., Beckers D., Buck M., Warszawa 2009

Literatura uzupeniajca:

Motor control, A. Shumway-Cook, 2006

The Bobath Concept in Adult Neurology, B. Gjelsvik, 2008

Steps to Follow: The Comprehensive Treatment of Patients with Hemiplegia, P. Davies, 2000

Krgosup w stresie, Rakowski A, 1994

Testy kliniczne w badaniu koci, staww i mini, Buckup K, 2007

Szprynger J., Sozaska G., Neuromechanika i neuromobilizacje w fizjoterapii, Lublin, 2002

16. Kalkulacja punktw ECTS

Forma aktywnociLiczba godzin Liczba punktw ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Seminarium5

wiczenia30

Samodzielna praca studenta:

Powtrzenie wiadomoci okrelonych w sylabusie jako wymagania wstpne5

Przygotowanie studenta do seminariw i wicze10

Czytanie wskazanej literatury2

Przygotowanie do kocowego zaliczenia praktycznego5

Przygotowanie do egzaminu testowego8

Razem653

17. Inne informacje

Uwaga:

W Klinice dziaa Studenckie Koo Naukowe, spotkania 2x w miesicu. Czonkami mog by studenci wszystkich lat studiw. W ramach Koa Naukowego, poza dziaalnoci naukow, istnieje moliwo konsultacji w zakresie fizjoterapii w neurologii, poszerzania wiedzy otrzymanej w trakcie zaj podstawowych. Opiekun Koa: dr n. med. Daniel Malczewski.W Klinice Neurologii studenci maj moliwo odrobienia wakacyjnych praktyk zawodowych pogbiajcych wiedz teoretyczn i praktyczn w zakresie fizjoterapii pacjenta neurologicznego.

Nieobecnoci na zajciach moliwe do odrobienia w terminach, w ktrych w Klinice nie odbywaj si zajcia dydaktyczne ze studentami WUM; po wczeniejszym uzgodnieniu z prowadzcym.

4. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w NEUROCHIRURGII

Opis przedmiotu (sylabus)

Kierunek / SpecjalnoFIZJOTERAPIA

Rodzaj studiwstudia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu:Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w NEUROCHIRURGII

Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy, zawodowy, do wyboru, wyksztacenia oglnego)Przedmiot kierunkowy

Jzyk wykadowypolski

Jednostka organizacyjnaKlinika Neurochirurgii

II Wydziau Lekarskiego z Oddziaem Nauczania w Jzyku Angielskim oraz Oddziaem Fizjoterapii

Adres/ telefon, faksUl. Cegowska 80, 01-809 Warszawa

Tel.: (+48 22) 835 00 05, 569 04 90

Fax.: (+48 22) 865 60 57

[email protected]

Kierownik JednostkiProf. dr hab. n. med. Waldemar Koszewski

Osoba odpowiedzialna za dydaktykdr Szczepek Ewa

Prowadzcy przedmiot

1. dr Szczepek Ewa

2. mgr Pawe Ruszczuk /doktorant/

3. lek. Marta Zbala /doktorant/

4. lek. Micha Guski /doktorant/

5. lek.Tomasz Sierzputowski /doktorant/

6. lek. ukasz Wjcik /doktorant/

Tryb studiwRokSemestrRodzaj zaj:WykadySeminariawiczeniaPraktyka zawodowaPraca wasna studenta

Stacjonarne/ niestacjonarne (d. wieczorowe)IIIII (zimowy)

Liczba godzin:10-20-45

Liczba punkw ECTS3

Forma zaliczeniaEGZAMIN

Wymagania wstpne:

(Zakres wiadomoci/ umiejtnoci/ kompetencji, jakie powinien ju posiada student przed rozpoczciem nauki przedmiotu, a take specyfikacja innych przedmiotw lub programw, ktre naley zaliczy wczeniej.; np. w odniesieniu do przedmiotw realizowanych na pierwszym roku studiw moe to by: tre przedmiotw oglnych na poziomie liceum, w odniesieniu do przedmiotw realizowanych na kolejnych semestrach naley wskaza inne przedmioty penice rol wstpnych)

Szczegowe wiadomoci w zakresie anatomii, fizjologii czowieka, propedeutyki, rehabilitacji /kinezyterapii, fizykoterapii/. Wiedza w zakresie patofizjologii i leczenia chorb OUN. Wnikliwe wiadomoci w zakresie metod fizjoterapeutycznych wykorzystywanych u chorych neurochirurgicznych.

Cele przedmiotu:

wskazane jest okrelenie celw w odniesieniu do efektw ksztacenia i kompetencji, wiedzy, umiejtnoci, postaw, np. zaprezentowanie tematyki/przedstawienie zagadnie/wprowadzenie do../zapoznanie studentw z/wskazanie studentom; przedstawienie relacji/zalenoci/chronologii

W czasie realizacji zaj przewiduje si poszerzenie i sprawdzenie wiedzy z zakresu znajomoci stosowania technik i metod fizjoterapeutycznych omwionych w trakcie odbywania studiw pierwszego stopnia, ze szczeglnym uwzgldnieniem diagnostyki funkcjonalnej i programowanie rehabilitacji w Klinice Neurochirurgii. Celem przedmiotu jest uzupenienie wiedzy z zakresu patofizjologii. Leczenia i programowania rehabilitacji w chorobach OUN, wykorzystywanej w okresie przed i pooperacyjnym u chorych neurochirurgicznych. Przegld wiedzy z zakresu prawidowego wykorzystania nowoczesnych technik fizjoterapeutycznych, zapobiegania powikaniom u chorych nieprzytomnych, uwzgldnienie wpywu zagroe i obcie u chorych /astma, cukrzyca/ oraz wpywu przyjmowanej farmakoterapii na przebieg programu rehabilitacji. W trakcie nauczania usystematyzowana zostaje take wiedza dotyczca kontrolowania i prognozowania efektw prowadzonej rehabilitacji w omwionych jednostkach neurochirurgicznych.

Metody dydaktyczne:

(przekaz sowny, panel, prezentacja multimedialna, dyskusja, pokaz, praca grupowa, rozwizywanie kazusw etc.)

Metodami dydaktycznym wykorzystywanymi do przekazywania wiedzy jest prezentacja multimedialna, przekaz sowny oraz dyskusja.

Treci merytoryczne przedmiotu:

Jasny i zwizy opis w punktach treci przedmiotu pozwalajcy okreli jego zakres tematyczny.

W trakcie realizacji przedmiotu zostaje podsumowana i sprawdzona wiedza zdobyta w latach ubiegych studiw w zakresie nastpujcych rodzajw schorze:

1. Choroby naczyniowy mzgu

2. Choroby nowotworowe ukadu nerwowego

3. Urazy orodkowego ukadu nerwowego

4. Zaburzenia przepywu pynu mzgowo-rdzeniowego

5. Uporczywe zespoy blowe

Tematyka wykadw:

1. Choroby naczyniowe mzgu

2. Choroby nowotworowe ukadu nerwowego

3. Urazy orodkowego ukadu nerwowego

4. Urazy nerww obwodowych

5. Choroby, w tym urazy, przebiegajce z uszkodzeniem nerww czaszkowych

6. Zespoy zwyrodnieniowe krgosupa ldwiowego

7. Zespoy zwyrodnieniowe krgosupa szyjnego i piersiowego

8. Choroby przebiegajce z uszkodzeniem rdzenia krgowego piersiowego i ldwiowego (paraplegie)

9. Choroby przebiegajce z uszkodzeniem rdzenia szyjnego (tetraplegia)

10. Rola fizjoterapii w postpowaniu z chorym nieprzytomnym

Efekty ksztacenia (umiejtnoci i kompetencje)

(opis umiejtnoci i kompetencji, ktrych nabycie/opanowanie jest zamierzonym efektem ksztacenia skorelowanym z okrelonymi w sylabusie: celem i treciami ksztacenia, w tym:

1. Wiedzy, np. nabycie (teoretycznej/praktycznej) wiedzy z zakresu.

Pogbienie i szczegowe rozszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie stosowanych metod

terapeutycznych w chorobach orodkowego i obwodowego ukadu nerwowego.

2. Umiejtnoci, np. nabycie umiejtnoci analizy., nabycie umiejtnoci interpretacji, nabycie umiejtnoci operowania podstawowymi terminami/pojciami z zakresu, nabycie umiejtnoci posugiwania si terminologi z zakresu, nabycie umiejtnoci rozwizywania problemw, nabycie umiejtnoci klasyfikacji., nabycie umiejtnoci posugiwania si aktami prawnymi z zakresu)

1. umiejtno wykorzystania wiadomoci klinicznych niezbdnych do samodzielnego analizowania i przeprowadzania programu rehabilitacji u chorych neurochirurgicznych w okresie przedoperacyjnym, we wczesnym i pnym okresie pooperacyjnym u chorych neurochirurgicznych,

2. samodzielny opis i identyfikacja omwionych w trakcie nauki zespow neurochirurgicznych i jednostek chorobowych w zakresie umoliwiajcym wykorzystanie technik fizjoterapeutycznych i planowania pracy z pacjentem.

3. Postaw, np. reprezentowanie zasad etycznych w pracy zawodowych )

- umiejtno wykorzystania oglnie przyjtych zasad etycznych obowizujcych pracownika suby zdrowia.

Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:

Powinien si tu znale dokadny opis metod oceny pracy studenta.

Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta nale midzy innymi:

1. egzaminy testowe, pisemne lub ustne,

2. kolokwia testowe, pisemne lub ustne,

3. prace kontrolne,

4. referaty,

5. ocenianie cige

(naley poda typ egzaminu/zaliczenia, np. egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru)

Ocena wynikw nauczania: EGZAMIN pisemny w sesji zimowej

Literatura podstawowa:

Wykaz literatury podstawowej i uzupeniajcej i innych materiaw zalecanych studentom podejmujcym nauk przedmiotu(literatura aktualna, z podaniem roku i miejsca wydania; ustawy i rozporzdzenia naley poda dokadn nazw aktu prawnego z dat i dziennikiem ustaw, itp.)

1. Chirurgia szczkowo-twarzowa

pod red. L. Krysta, PZWL, 1999

2.Zarys neurochirurgii

pod red. M. Zbka, PZWL, 1999

3.Urazy czaszkowo-mzgowe

pod red. M. Zbka, PZWL, 1994

Literatura uzupeniajca:

Rehabilitacja medyczna Milanowaska M. Wyd. Lekarskie PZWL 2003.

Urazy czaszki i mzgu rozpoznanie i opiniowanie Gowacki J., Marek Z. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne 2000

Urazy czaszkowo mzgowe Berny W. , Abraszko R., Wroski J. 1992

Neurochirurgia kliniczna Imieliski B., Gdask 1998

Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej Kwolek A. Wyd. Urban &Partner 2010

Trening strategii motorycznych i PNF Horst R. Wydawnictwo TOP SCHOOL2010.

Chaitow L., DeLany J.: "Manualna terapia nerwowo-miniowa. Przypadki Kliniczne" 2009.

Frisch H., Roex J. Terapia manualna, poradnik wykonywania wicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2001.

Kaltenborn F.M. Krgosup badanie manualne i mobilizacja. Wydawnictwo Rolewski. Toru 1998.

Kaltenborn F.M. Manualne mobilizacje staww koczyn. Wydawnictwo Rolewski. Toru 1999.

Kwolek A. Rehabilitacja Medyczna Tom 2, Rehabilitacja Kliniczna. Wydawnictwo Urban & Partner Wrocaw 2003. Mars-Pujszo Janina: "Terapia blw szyjnego odcinka krgosupa".

Rakowski A., Sobodzian J. Terapia manualna w zespoach blowych krgosupa ldwiowo-krzyowego. Wydawca Centrum Terapii Manualnej dr A. Rakowskiego. Pozna 2001.

Rakowski A. Krgosup w stresie. Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdask 2008.

Szprynger J., Sozaska G.: "Neuromechanika i neuromobilizacje w fizjoterapii".Wydawnictwo Czelej, Lublin 2001

Ble krgosupa i ich leczenie pod (red). Koszewski W. Wyd. Termedia . 2011, s. 1-296. ISBN: 978-83-62138-29-6

5. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w REUMATOLOGII

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015Metryczka

Nazwa moduu/ przedmiotu:Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w REUMATOLOGII

Kod przedmiotu:

Jednostki prowadzce ksztacenie:Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej Instytutu Reumatologii

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartaska 1, 02-637 Warszawa

tel.: (+48 22) 844-91-91

[email protected]

Kierownik jednostki/jednostek:Dr hab. n. med. Krystyna Ksiopolska -Orowska, prof. ndzw. IR

Program ksztacenia (Kierunek studiw, poziom i profil ksztacenia, tryb studiw np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):Fizjoterapia

Studia II stopnia

Profil praktyczny

Studia stacjonarne

Rok studiw (rok, na ktrym realizowany jest przedmiot):II

Semestr studiw (semestr, na ktrym realizowany jest przedmiot):Zimowy

Typ moduu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):kierunkowy

Prowadzcy (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykadowcw prowadzcych przedmiot pobierane z bazy pensum):6. Dr hab. n. med. Krystyna Ksiopolska-Orowska, prof. ndzw. IR

7. dr n. o zdr. Beata uk

8. mgr Edyta Kpska

9. mgr Katarzyna Kowalik

10. mgr Marcin Kouchowski

11. mgr Teresa Sadura-Sieklucka

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostpny jest dla studentw w ramach programu Erasmus)Nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do ktrej naley zgasza uwagi dotyczce sylabusa):mgr Katarzyna Kowalik

Cel ksztacenia

Wprowadzenie do pracy na tkankach mikkich. Zapoznanie studentw z technikami stosowanymi w chorobach reumatycznych. Wskazanie studentom moliwoci zastosowania tych technik w praktyce. Przedstawienie zalenoci midzy badaniem a zastosowanym usprawnianiem. Przedstawienie chronologii postpowania w pracy z pacjentem reumatycznym.

Wymagania

Anatomia czowieka, anatomia funkcjonalna, patobiomechanika.

Badanie pacjenta: pomiary liniowe, obwodowe, ktowe, ocena siy miniowej, testy funkcjonalne.

Metodyka prowadzenia wicze. Podstawowa wiedza o chorobach reumatycznych: RZS, ZZSK, ZS, MIZS. Umiejtno sporzdzania konspektu wicze oglnokondycyjnych w chorobach reumatycznych.

Efekty ksztacenia

Lista efektw ksztacenia

Symbol

NazwaOdniesienie do efektu kierunkowego

K_W06Zna wskazania i przeciwwskazania do zabiegw fizykoterapeutycznych i balneologicznychOM2_W01

K_W08Posiada szczegow znajomo budowy, funkcjonowania i zmian patologicznych ukadw: krenia, oddechowego oraz aparatu ruchu czowieka i ukadu nerwowegoOM2_W02

K_W09Posiada wiedz na temat doboru zabiegw z zakresu fizykoterapii z uwzgldnieniem aktualnego stanu zdrowia pacjentaOM2_W02

K_W10Wymienia objawy i opisuje zmiany patologiczne w rnych schorzeniach narzdu ruchu oraz zaburzeniach strukturalnych wywoanych chorobOM2_W03

K_W11Posiada wiedz z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz doboru bada funkcjonalnych do oceny stanu pacjenta na potrzeby wykonywania zabiegw z zakresu fizjoterapiiOM2_W03

K_W24Posiada wiedz i rozumie zaoenia edukacji zdrowotnej i profilaktyki niepenosprawnociOM2_W06

K_W26Posiada wiedz w zakresie doboru rnych form adaptowanej aktywnoci fizycznej i ich organizacji z uwzgldnieniem podstawowych zasad dydaktycznych w rehabilitacji kompleksowej i podtrzymywaniu sprawnoci osb ze specjalnymi potrzebamiOM2_W06

K_W31Zna mechanizm oddziaywania specjalnych metod fizjoterapiiOM2_W09

K_U04Potrafi przedstawi w formie ustnej lub pisemnej w sposb przystpny dla odbiorcw wybrane problemy funkcjonalne pacjenta oraz moliwoci stosowania fizjoterapiiOM2_U03

K_U05Potrafi okreli podstawowe wskazania i przeciwwskazania do wicze ruchowychOM2_U03

K_U06Potrafi przekaza wiedz i umiejtnoci podopiecznymOM2_03

K-U09Potrafi poinformowa pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku prowadzonych dziaa terapeutycznych 0M2_U03

K-U13Potrafi dobra badania funkcjonalne oraz badania wydolnociowe niezbdne do wykonania zabiegw i stosowania odpowiednich metod fizjoterapeutycznychOM2-U05

K_U16Prawidowo dobra zabieg w zalenoci do stanu zdrowia pacjenta i chorb wspistniejcychOM2_U05

K_U18Potrafi zaprogramowa postpowanie zwizane z regeneracj, kompensacj, adaptacj i rehabilitacja osb starszych z dysfunkcjami narzdw ruchuOM2_U05

K_U24Potrafi przewidzie skutki wykonywanych zabiegw terapeutycznych w przebiegu rnego rodzaju dysfunkcjiOM2_U07

K-U25Potrafi analizowa jako wykonywanych zabiegw terapeutycznychOM2_U07

K_U26Potrafi oceni postpy rehabilitacji i dostosowa metody i objto zaj do uzyskiwanych efektwOM2_U07

Formy prowadzonych zaj

FormaLiczba godzinLiczba grupMinimalna liczba osb w grupie

Wykad15100

wiczenia3010 lub

6 (w. kliniczne)

Tematy zaj i treci ksztacenia

Treci merytoryczne przedmiotu:

Wykady

Dr hab. n. med. Krystyna Ksiopolska-Orowska, prof. ndzw. IR

Zasady rehabilitacji w chorobach reumatycznych.

Patomechanizm powstania zmian w obrbie narzdu ruchu w przebiegu chorb

Reumatycznych.

.Osteoporoza. Definicja, patomechanizm powstawania zmian w narzdzie ruchu. Ocena kinezjologiczna. Zasady kompleksowego usprawniania.

Ble krgosupa. Patomechanizm powstania dysfunkcji krgosupa. Ocena kliniczna i fizjoterapeutyczna krgosupa. Zasady kompleksowego usprawnianiawiczenia

dr n. o zdr. Beata uk

mgr Edyta Kpska

mgr Katarzyna Kowalik

mgr Marcin Kouchowski

mgr Teresa Sadura-SiekluckaTematy 1-szej czci zaj: nowe metody kinezyterapii. Definicja, zaoenia, podstawowe techniki:

1. PNF.

2. Neuromobilizacje.

3. Kineziotaping.

4. Fizjoterapia rki reumatoidalnej zachowawcza i pooperacyjna.

5. Badanie funkcjonalne pacjenta dorosego z chorob reumatyczn, interpretacja testw i wynikw badania.

6. Badanie funkcjonalne dziecka z chorob reumatyczn, interpretacja wynikw badania.

Tematy 2giej czci zaj:

1. Fizjoterapia dzieci.

2. Fizjoterapia dorosych.

3. wiczenia z zastosowaniem nowych technik fizjoterapii.

4. Przeprowadzenie wicze grupowych oglnorozwojowych.

5. Indywidualna praca z jednym chorym przez cay czas trwania zaj. Ocena kinezjologiczna. Planowanie usprawniania z uwzgldnieniem zastosowania nowych technik. Wdroenie w terapii poznanych nowych wicze i technik.

Sposoby weryfikowania i oceniania efektw ksztacenia

Formy prowadzonych zajTreci ksztaceniaSposoby weryfikacji efektu ksztaceniaKryterium zaliczeniaProgramowy efekt ksztacenia - zgodny z Uchwa Senatu

W,SKartkwki, Sprawozdania, KolokwiumZaliczone wszystkie kartkwki i sprawozdania minimum 50 pkt na kolokwium

SKolokwium 1, Kolokwium 2

ocenakryteria

2,0 (ndst)niedostateczne opanowanie efektw ksztacenia

3,0 (dost.)spenienie wszystkich kryteriw zaliczenia

3,5 (ddb)

4,0 (db)

4,5 (pdb)

5,0 (bdb)

Literatura

Literatura obowizkowa:

1. Ksiopolska-Orowska Krystyna: Fizjoterapia w reumatologii, wyd. PZWL, Warszawa 2013

2. Wisowska M., Ksiopolska-Orowska Krystyna, uk B., Anatomia ukadu ruchu z elementami diagnostyki reumatologicznej PZWL, Warszawa 2013

3. Zimmermann-Grska I: Reumatologia kli