przewodnik dydaktyczny ii rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

of 153 /153
ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII II ROK studiów drugiego stopnia

Upload: phungminh

Post on 11-Jan-2017

239 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

ODDZIAŁ FIZJOTERAPIIII WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII

II ROK studiów drugiego stopnia

r. ak. 2014/2015

Page 2: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

PRZEDMIOTY

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE...............................................................................................5

1. DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA................................................................................5

2. SOCJOLOGIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I REHABILITACJI......................................7

3. DYDAKTYKA FIZJOTERAPII.......................................................................................15

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE...............................................................................................24

4. DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W NEUROLOGII...24

5. DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W

NEUROCHIRURGII..................................................................................................................29

6. DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W REUMATOLOGII

33

7. DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W ORTOPEDII.......38

8. DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W KARDIOLOGII. 44

9. DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W CHIRURGII.......46

10. DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W GINEKOLOGII I

POŁOŻNITWIE..........................................................................................................................54

11. DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W MEDYCYNIE

SPORTOWEJ..............................................................................................................................56

12. DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W PSYCHIATRII...59

13. DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W PULMONOLOGII

61

14. METODY SPECJALNE FIZJOTERAPII W MEDYCYNIE SPORTOWEJ................................67

15. METODY SPECJALNE KINEZYTERAPII W PROCESIE FIZJOTERAPII..................................70

16. METODY SPECJALNE TERAPII MANUALNEJ W PROCESIE FIZJOTERAPII.......................74

17. PROTETYKA I ORTOTYKA...........................................................................................80

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY...................................................................................................87

18. HIPOTERAPIA.................................................................................................................87

PRAKTYKI................................................................................................................................89

19. PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W ORTOPEDII......................................89

20. PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W KARDIOLOGII..................................92

21. PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W MEDYCYNIE SPORTOWEJ.................94

22. PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W PSYCHIATRII...................................96

23. PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W NEUROLOGII....................................98

2

Page 3: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

24. Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w neurochirurgii..........................................102

3

Page 4: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. MAREK KRAWCZYK

Sekretariat Rektora: tel. 5720-101, 5720-151

Prorektor ds. Dydaktyczno-WychowawczychProf. dr hab. n. med. MAREK KULUS

Prorektor ds. Kadr Prof. dr hab. n. med. RENATA GÓRSKA

Sekretariat Prorektorów: tel. 5720-109

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z ZagranicąProf. dr hab. n. med. SŁAWOMIR MAJEWSKI

Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionemdr hab. n. med. SŁAWOMIR NAZAREWSKI

Sekretariat Prorektorów: tel. 5720-106

WŁADZE II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

DZIEKAN

dr hab. n. med. MAREK KUCH

Prodziekan ds. I-III r. – dr hab. n. med. JAN KOCHANOWSKIProdziekan ds. IV-VI r. – dr hab. n. med. WOJCIECH BRAKSATOR

Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-214, fax 5720-228

Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim

Prof. dr hab. n. med. BOŻENA WERNERSekretariat Dziekanatu: tel. 5720-502

Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii

dr hab. n. med. ARTUR MAMCARZ

Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-604, fax 5720-555

4

Page 5: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Dziekanat Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

Sekretariat pokój 604 tel.: (0-22) 57 20 604; faks: (0-22) 57 20 555

Kierownik Dziekanatu mgr Ewa Janiak [email protected]

Tok studiówpokój 613

tel.: (0-22) 57 20 512; 57-20-514faks: (0-22) 57 20 555

Studia pierwszego stopnia , I rok

Dorota Koncewicz [email protected]

Studia pierwszego stopnia , rok II

mgr Elżbieta Miodońska [email protected]

Studia pierwszego stopnia , rok III

mgr Ewa Janiak [email protected]

Studia drugiego stopnia , lata I – II

mgr Elżbieta Miodowska [email protected]

Studia niestacjonarne (d. zaoczne) drugiego stopnia , lata I – II

Dorota Koncewicz [email protected]

Przewodniczący Rady Pedagogicznej II roku - opiekun roku

dr n. med. Daniel Malczewski tel. 569 02 39

DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW

Centrum Dydaktyczne WUMOsoba zajmująca się sprawami studentów Oddziału FizjoterapiiPani Aldona Zborowskatel. 572 02 [email protected]

5

Page 6: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015

1. Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu: DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA

Kod przedmiotu: 12000 (12900)

Jednostki prowadzące kształcenie:

ul. Oczki 3, 02-007 [email protected]

tel.: (+48 22) 629 02 43, 621 52 56fax.: (+48 22) 621 52 56

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. Józef Knap

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

FizjoterapiaStudia II stopniaProfil praktycznyStudia stacjonarne

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot): drugi

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot): II (letni)

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

kierunkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

1. dr hab. Józef Knap2. dr n. med. Maria Mularczyk-Bal3. lek. Grażyna Gawlik

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

dr n. med. Maria Mularczyk-Bal

2. Cel kształcenia (Cele ogólne danego przedmiotu, definiowane, jako wyraz intencji prowadzącego zajęcia/daną formę zajęć. Sformułować należy od jednego do maksymalnie kilku celów

Celem nauczania jest przekazanie informacji o zasadach opieki nad zbiorowością ludzką. Istotnym wątkiem jest przedstawienie potrzeb zdrowotnych ludności kraju oraz sposobów badania przyczyn najczęstszych niedoborów zdrowia metodami populacyjnymi. Studenci zapoznają się również z ocena stanu zdrowia społeczności

6

Page 7: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

międzynarodowej i wariantami światowej opieki zdrowotnej.

3. Wymagania wstępne (W tym polu należy podać nazwy tych przedmiotów, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów/modułów realizowanych na pierwszym roku studiów warunkiem jest np. spełnienie kryteriów rekrutacyjnych)

Podstawowa wiedza z zakresu patofizjologii człowieka, mikrobiologii. Podstawy wiedzy z epidemiologii uzyskanej na studiach licencjackich.

4. Efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia (Pole to zawiera listę efektów kształcenia, czyli tego, co student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać (zademonstrować). Efekty zdefiniowane dla każdego przedmiotu powinny korespondować z efektami kształcenia zdefiniowanymi dla kierunku studiów. Każdy ze zdefiniowanych efektów kształcenia powinien być możliwy do sprawdzenia i ocenienia w oparciu o obiektywne, mierzalne kryteria)

Symbol(kod przedmiotu)

_W01(numer efektu oraz jego kategoria W-wiedza,

U-umiejętności, K -kompetencje)

NazwaOdniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02 (efekty stanowią załącznik właściwej uchwały senatu o utworzeniu kierunku studiów lub

określeniu efektów kształcenia)

K W17 zna metody oceny stanu zdrowia jednostki i populacji, różne systemy klasyfikacji chorób i procedur medycznych

OM2 W04

K W18 zna sposoby identyfikacji i badania czynników ryzyka, wady i zalety różnego typu badań epidemiologicznych oraz miary świadczące o obecności zależności przyczynowo - skutkowej

OM2 W04

K W19 rozumie istotę epidemiologii i znaczenie jej metod w medycynie

OM2 W04

K W20 zna zasady przeprowadzania badań przesiewowych w profilaktyce niepełnosprawności

OM2 W05

K W22 posiada wiedzę na temat istniejących dowodów naukowych wykorzystywanych w praktyce

OM2 W05

K W23 potrafi uzyskać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych oraz zaplanować działania profilaktyczne na różnym poziomie ich zapobiegania (np. szczepienia ochronne) i zwalczania

OM2 W05

K W24 posiada wiedzę i rozumie założenia edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki niepełnosprawności

OM2 W06

K W37 posiada wiedzę z zakresu istoty procesu badawczego, metodologii oraz elementów wiedzy o nauce i poznaniu naukowym

OM2 W11

7

Page 8: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

K W38 posiada wiedzę z zakresu rodzajów metod naukowych, ich znaczenia i zastosowania oraz technik badań naukowych i narzędzi badawczych

OM2 W11

K W39 zna podstawy analizy danych obserwacyjnych i eksperymentalnych oraz wnioskowania statystycznego

OM2 W11

K W40 zna zasady prowadzenia badań naukowych, ich przygotowania i projektowania

OM2 W11

K W41 zna zasady dobrej praktyki badań naukowych

OM2 W11

K W42 zna zasady prawa autorskiego i wynalazczego

OM2 W11

K W43 zna warunki i ograniczenia prowadzenia eksperymentów medycznych

OM2 W11

K U01 potrafi przedstawić w formie ustnej, lub pisemnej w sposób przystępny dla odbiorców wybrane problemy funkcjonalne pacjenta oraz możliwości stosowania fizjoterapii

OM2 U03

K U08 potrafi uzyskać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych oraz zaplanować działania profilaktyczne na różnym poziomie ich zapobiegania (np. szczepienia ochronne) i zwalczania

OM2 U03

K U21 Potrafi przygotować i projektować badania naukowe

OM2 U06

K U22 Potrafi przygotować wniosek o zgodę komisji bioetycznej na prowadzenie badań naukowych

OM2 U06

K U23 potrafi formułować problemy badawcze, konstruować i dobierać adekwatne metody oraz techniki badawcze do pozyskiwania danych

OM2 U06

K U28 potrafi identyfikować błędy i krytycznie oceniać dostępne informacje z piśmiennictwa

OM2 U07

K U29 potrafi wyciągać wnioski z badań naukowych i własnych obserwacji oraz na podstawie informacji z piśmiennictwa polskiego i zagranicznego

OM2 U08

K U30 potrafi interpretować i podejmować dyskusję dotyczącą tematyki artykułów naukowych

OM2 U08

K U31 posiada umiejętność analizowania i OM2 U08

8

Page 9: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

wykorzystania materiałów informacyjnych, promujących zagadnienia szeroko pojętego zdrowia i choroby

K K01 wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia przez całe życie w celu rozszerzenia kompetencji

OM2 K01

K K02 posiada nawyk stałego doskonalenia zawodowego – samodzielnie w sposób kreatywny myśleć o swoim kształceniu i rozwoju osobistym

OM2 K01

K K 03 potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych

OM2 K02

K K04 potrafi inicjować, współpracować i współdziałać z przedstawicielami innych zawodów

OM2 K02

K K05 przestrzega zasad etyki zawodowej OM2 K03

K K20 przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu fizjoterapii oraz wszelkich praw pacjenta

OM2 K08

K K21 potrafi wyjaśnić konieczność przeprowadzania akcji promujących zdrowy tryb życia

OM2 K09

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób w grupie

Wykład 10 1 100

Seminarium 20 5 20

Ćwiczenia

Tematy zajęć i treści kształcenia (Program zajęć zawierający tematykę zajęć, najważniejsze treści kształcenia oraz osoby prowadzące np.:W1-Wykład 1- Temat wykładu…- Treści kształcenia;….- Wykładowca- prof. Dr hab. Jan Nowak W2-Wykład 2- Temat wykładu…- Treści kształcenia;….- Wykładowca- prof. Dr hab. Jan NowakS1-Seminarium 1- Temat …- Treści kształcenia;….- Wykładowca- prof. Dr hab. Jan Nowak )

Tematy wykładów W1- Wykład 1 – Temat wykładu: Zdrowie. Definicje Treści kształcenia: Opis stanu zdrowia ludności w oparciu o dane z oficjalnej sprawozdawczości statystycznej, rejestry chorób i badania specjalnie organizowane. W2- Wykład 2 – Temat wykładu: Ewolucja stanu zdrowia w czasie i przestrzeni, perspektywy zdrowotne ludności kraju i świata. Narodowy Program Zdrowia. W3- Wykład 3 – Temat wykładu: Zagrożenia zdrowotne chorobami o zróżnicowanej etiologii W4- Wykład 4 - Temat wykładu: Uwarunkowania stanu zdrowia. Treści kształcenia: Metody poznawania przyczyn chorób. Czynniki ryzyka. Podstawowe typy zjawisk epidemicznych: epidemie, endemie, pandemie, proces epidemiczny, dochodzenie i nadzór epidemiologiczny. Sytuacja chorób zakaźnych w Polsce i na świecie.

Międzynarodowe programy zwalczania chorób: zdrowie dla wszystkich w XXI wieku. W5- Wykład 5 - Temat wykładu: Niepełnosprawność w ujęciu demograficznym i epidemiologicznym.

9

Page 10: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Wykorzystanie wiedzy z zakresu demografii i epidemiologii w profilaktyce niepełnosprawności.

Tematy seminariówS1 – Seminarium 1 – Temat:Opis stanu zdrowia ludności w oparciu o dane z oficjalnej sprawozdawczości statystycznej, rejestry chorób i badania specjalnie organizowane. Ewolucja stanu zdrowia w czasie i przestrzeni, perspektywy zdrowotne ludności kraju i świata.S2 - Seminarium 2 – Temat:Pojęcia statystyki epidemiologicznej – chorobowość, zapadalność, umieralność, swoiste współczynniki umieralności, współczynniki standaryzowane.S3 - Seminarium 3 – Temat:Diagnostyka zdrowia zbiorowego na podstawie: danych o liczbie i przyczynach zgonów, obowiązkowych zgłoszeń ostrych chorób zakaźnych i nowotworów złośliwych, chorobowości szpitalnej, wynikach reprezentacyjnych badań terenowych ludności i innych źródeł.S4 - Seminarium 4 – Temat:Masowe i wybiórcze badania przesiewowe w kierunku rozpoznawania wczesnych stadiów chorób przewlekłych, chorób dziedzicznych i wad wrodzonych: rola, rodzaje, sposób przeprowadzania. S5 - Seminarium 5 – Temat:Uwarunkowania stanu zdrowia. Metody poznawania przyczyn chorób. Czynniki ryzyka. Podstawowe typy zjawisk epidemicznych: epidemie, endemie, pandemie, proces epidemiczny, dochodzenie i nadzór epidemiologiczny. Sytuacja chorób zakaźnych w Polsce i na świecie.S6 - Seminarium 6– Temat:Metodologia badań klinicznych i epidemiologicznych przy wykorzystaniu metod statystycznych. Zasady ujawniania i wyjaśniania patogenności czynników fizycznych, chemicznych i innych cech egzogennych oraz właściwości wewnątrzpochodnych przy pomocy metod epidemiologii analitycznej. S7 - Seminarium 7 – Temat:Rola obserwacji klinicznych oraz epidemiologicznych badań przekrojowych w formułowaniu hipotez przyczynowych. Badania kliniczno-kontrolne i kohortowe w dociekaniu etiologii chorób.S8 - Seminarium 8 – Temat:Rola eksperymentu klinicznego (klinicznych badań kontrolowanych) i zapobiegawczego w ocenie skuteczności postępowania medycznego - podstawy epidemiologii klinicznej. S9 - Seminarium 9 – Temat:Ocena zagrożenia w dociekaniach epidemiologicznych: ryzyko względne i ryzyko przypisane; iloraz szans jako przybliżenie oceny ryzyka względnego. Przykłady zwalczania chorób wśród ludności na podstawie schorzeń zakaźnych oraz innych odstępstw od prawidłowego stanu zdrowia o znanej etiologii zewnątrzpochodnej. S10 - Seminarium 10 – Temat:

Zasady zintegrowanej działalności prozdrowotnej, profilaktycznej i leczniczej: scalone programy specjalistyczne, narodowe programy zdrowia, program „Zdrowia dla wszystkich” Światowej Organizacji Zdrowia. Podstawowe problemy planowania i interpretacji badań epidemiologicznych. Krytyczne czytanie piśmiennictwaSposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia (Pole to zawiera informacje o sposobie zaliczenia przedmiotu. Informację wpisujemy dla każdej formy prowadzonych zajęć. Forma zaliczenia - sposób weryfikacji powinien umożliwiać dokonanie oceny, czy założone efekty kształcenia zostały osiągnięte przez studenta. PrzykładĆwiczenia: Kartkówka- jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych, zalicza student, który prawidłowo odpowie na 4 z 5 pytań. Przykładowe zadanie:… Zakres materiału wymagany na ćwiczenia umieszczony jest na stronie internetowej zakładu. Sprawozdanie z ćwiczenia- obejmujące prawidłowy opis przebiegu ćwiczenia, uzyskane wyniki, ich analizę statystyczną oraz dyskusję i wnioski)W poniższej tabeli dla każdego ze zdefiniowanych efektów kształcenia przyporządkowujemy do form prowadzonych zajęć, treści kształcenia, sposobów weryfikacji oraz określamy kryterium zaliczenia

Formy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu

WykładyObejmuje tematykę wykładów

60% pozytywnych odpowiedzi na pytania z tematów wykładów na teście

OM2 W04OM2 W05OM2 W011

Seminaria Kolokwium Obecność na OM2 U0310

Page 11: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Test z materiału Wykładów i seminariów.

wszystkich seminariach.Uzyskanie 60% pozytywnych odpowiedzi na teście.

OM2 U06 OM2 U07 OM2 K01 OM2 K02 OM2 K03 OM2 K09

To co powyżej i poniżej to tylko przykład wzięty z dostępnych danych – należałoby w tym miejscu uszczegółowić aby nie było żadnych wątpliwości

ocena kryteria

2,0 (ndst) niedostateczne opanowanie efektów kształcenia

3,0 (dost.) spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia (60%)

3,5 (ddb) spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia (70%)

4,0 (db) spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia (80%)

4,5 (pdb) spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia (90%)

5,0 (bdb) spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia (95%)

4. Literatura (W polu tym wymienia się pozycje literatury, z którymi student powinien(Literatura obowiązkowa) lub może (Literatura uzupełniająca) się zapoznać w czasie trwania kursu. Przy ustalaniu liczby pozycji składających się na wykaz literatury, należy uwzględnić ogólną liczbę punktów ECTS przyznawanych za dany przedmiot, obejmującą także szacowany czas pracy własnej studenta poświęconej na lekturę oraz dostępność do literatury.)

Literatura obowiązkowa:

1. Jedrychowski W.: Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych w medycynie. Wyd. Uniw. Jagiellonskiego, Kraków 2004.2. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. (red.): Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. Medica Press. Wyd. VI, 20073. Jędrychowski W.: Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, 2010.

Literatura uzupełniająca: Wybrane artykuły zawarte w czasopismach:

Przegląd Epidemiologiczny Problemy Higieny i epidemiologii Brit. Med. Jour.

Czasopisma: Przegląd Epidemiologiczny Problemy Higieny i Epidemiologii Brit. Med. Jour.

5. Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład 10

11

Page 12: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Seminarium 20

Ćwiczenia

Forma aktywności 30 1

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do seminarium 20 1

Przygotowanie studenta do ćwiczeń

Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć

Czytanie wskazanej literatury 60 2,0

Napisanie raportu z zajęć

Przygotowanie do zaliczeń 30 1

Inne praceitp.

Razem 140 5

6. Inne informacje (Np. informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe na zajęcia itp.)

1. SOCJOLOGIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I REHABILITACJI

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015

Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu: Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji

Kod przedmiotu:

Jednostki prowadzące kształcenie: Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUMul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 WarszawaTelefon: (022) 5720920e-mail: zakladreh[email protected] http://www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl/

Kierownik jednostki/jednostek: Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Program kształcenia (Kierunek studiów, Fizjoterapia, studia II stopnia

12

Page 13: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

profil praktyczny, studia stacjonarne/studia niestacjonarne (d.zaoczne)

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

II rok

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

semestr II

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

Podstawowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

Mgr Anna Ostaszewska

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

Nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

Mgr Anna Ostaszewska

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy z pacjentem w różnym stopniu zaawansowania procesu chorobowego dotyczy to zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Problematyka społeczna stanowi wyzwanie we współczesnej roli fizjoterapii ze względu na standardy unijne koniczne do zaproponowania pacjentowi w XXI wieku. Rozpoznawanie podstawowych problemów osób niepełnosprawnych funkcjonujących w społeczeństwie. Łagodzenie i rozwiązywanie problemów z zakresu społecznych skutków choroby, niepełnosprawności fizycznej i psychicznej. Poprawa jakości życia osób trwale okaleczonych chorobą

Wiedza: Posiada znajomość problematyki i społecznej, psychopedagogicznej w pracy z osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Posiada wiedzę na temat rozpoznawania problemów osób niepełnosprawnych, i rozwiązywania problemów z zakresu społecznych skutków niepełnosprawności. Umiejętności: Potrafi określić: zakres swoich możliwości w pracy z pacjentem na każdym etapie jego niepełnosprawnoci i zna drogi i kryteria rozwiązywania problemów społeczno - pedagogicznych Kompetencje: Na podstawie posiadanej i wiedzy umiejętności przewiduje i potrafi zastosować poprawną formę współpracy w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych, domowych, lecznictwa uzdrowiskowego oraz w odnowie biologicznej pomiędzy personelem medycznym, pacjentem, rodziną chorego.

Wymagania wstępne

Brak

Efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia

Symbol Nazwa Odniesienie do efektu kierunkowego W01, W02

K_W12K_W14K_W15

Posiada wiedzę z zakresu podstawowych psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka

Rozumie proces przystosowania się do choroby z uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania człowieka

Zna podstawy umożliwiające integrowanie wiedzy z różnych dziedzin w celu pełniejszego wyjaśnienia /rozumienia/ i przewidywania zachowań człowieka / własnych, pacjenta i jego rodziny/ w różnych sytuacjach trudnych

OM2_W04OM2_W04OM2_W04

K_W20 Zna zasady przeprowadzania badań OM2_W05

13

Page 14: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

K_W33 przesiewowych w profilaktyce niepełnosprawności

Zna podstawowe pojęcia dotyczące niepełnosprawności i całokształtu rehabilitacji medycznej

OM2_W09

K_W42K_W45K_U02K_U09K_U10K_U31

Zna zasady prawa autorskiego i wynalazczego .

Zna status prawny i zasady odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód fizjoterapeuty

potrafi komunikować się z personelem medycznym planując proces usprawniania

Potrafi poinformować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań terapeutycznych uzyskać świadomą jego zgodę

Potrafi ocenić skalę problemów niepełnosprawności w ujęciu demograficznym, epidemiologicznym, prawnym i ekonomicznym.

Posiada umiejętność analizowania i wykorzystania materiałów informacyjnych, promujących zagadnienia szeroko pojętego zdrowia i choroby.

OM2_W11OM2_W12OM2_U01OM2_U03OM2_U04OM2_U08

Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób w grupie

Wykład 15 1 100

Seminarium 15 5 15

Tematy zajęć i treści kształcenia WYKŁADYW 1. Temat: Wprowadzenie do podstawowych zagadnień socjologii niepełnosprawności i rehabilitacji.Socjologia – definicje, nauki współtowarzyszące, miejsce socjologii w naukach biologicznych i humanistycznych. Socjologia zdrowia i choroby oraz ocena sytuacji społecznej osób z trwałą dysfunkcją zarówno fizyczną /ruchową/ jak również psychicznąWykładowca: mgr Anna OstaszewskaW. 2-3. Temat: Socjologia medycynyPrzedmiot i zadania Relacje między socjologią i medycyną. Zdrowie i jego uwarunkowania społeczne. Profilaktyka i jej zależność od czynników społecznych. Podstawy medycyny pracy i ochrony pracy. Zakres działań lekarza medycyny pracy. Stosunek społeczny lekarz, fizjoterapeuta – pacjent Wykładowca: mgr Anna OstaszewskaW. 4-5. Temat: Choroby cywilizacyjne i społeczne.Prozdrowotne działania fizjoterapeutów – leczenie rehabilitacja i uwarunkowania społeczne. Organizacja służby zdrowia w Polsce – modele opieki szpitalnej i poza szpitalnej. NFZ – formy refundacji. Dostępność pacjentów do zaopatrzenia ortopedycznego i źródła jego refundacji. Ubezpieczenia społeczne w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej i na świecie. Zdrowie i choroba jako pojęcie społeczne – społeczeństwo a zmieniający się obraz choróbWykładowca: mgr Anna OstaszewskaW. 6-7. Temat: Czynniki społeczne i ekonomiczne jako główne przyczyny przemian obrazu choroby – rola medycyny i nauk pokrewnychPojęcie stresu społecznego. Stres jako bodziec i jako reakcja. Socjologiczna koncepcja zdrowia i choroby.

14

Page 15: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Socjomedyczna ocena stanu zdrowia. Tanatologia – nauka o śmierci i umieraniu – etapy żałoby w aspekcie społecznym. Współczesna problematyka transplantologii – przeszczepy rodzinne i od obcego dawcy Wykładowca: mgr Anna Ostaszewska

SEMINARIAS. 1. Informacje wprowadzające. Pojęcie społeczne choroby. Ekonomia a polityka zdrowotna w nowoczesnym społeczeństwieOmówienie: ogólnych zagadnień dotyczących BHP na zajęciach z socjologii niepełnosprawności i rehabilitacji. Zapoznanie studentów z: tematami seminariów, kryteriami oceniania na przedmiocie socjologia niepełnosprawności i rehabilitacjiWykładowca: mgr Anna OstaszewskaS. 2. Czynniki społeczne w praktyce fizjoterapeuty. Psychospołeczne postawy wobec osób niepełnosprawnych.Niektóre wyznaczniki zachowania się w chorobie. Relatywizm dobrego zdrowia jako wartości nadrzędnej. Medycyna niekonwencjonalna holistyczna – definicja podstawowe zagadnienia. Karta praw osób niepełnosprawnych.Wykładowca: mgr Anna Ostaszewska S. 3. Przemoc psychiczna, fizyczna, lobbing – charakterystyka zjawiska w aspekcie społecznym a konsekwencje zdrowotne.Strategie powstrzymywania przemocy. Typowe przykłady przemocy wobec dzieci i konsekwencje rozwojowe. Niszcząca moc słowa jako przykład przemocy psychicznej. Równość zawodowa. Wykładowca: mgr Anna Ostaszewska S.4. Formy uzależnienia. Społeczne uwarunkowania kalectwa. Narkomania, alkoholizm, lekomania i szereg innych – rozpoznanie, metody leczenia skutki społeczne. Dostępność do

świadczeń rehabilitacyjnych, zaopatrzenia ortopedycznego, kształcenia zawodowego Studium porównawcze programów kształcenia w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.Wykładowca: mgr Anna Ostaszewska S. 5. Medycyna a kontrola społeczna w aspekcie socjologicznym. Potrzeby edukacji medycznej i stałego podnoszenia kwalifikacji. Kontekst instytucjonalny edukacji medycznej –

procesy społeczne. Choroba psychiczna – miejsce pacjenta we współczesnym świecie – jakość życia i możliwości zatrudnienia

Wykładowca: mgr Anna Ostaszewska

Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia

Symbol Formy prowadzonych

zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji

efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt

kształcenia

K_W26K_W28K_W47

W, S . Pojęcie społeczne choroby. Ekonomia a polityka zdrowotna w nowoczesnym społeczeństwieOmówienie: ogólnych zagadnień dotyczących BHP na zajęciach z socjologii niepełnosprawności i rehabilitacji. Zapoznanie studentów z: tematami seminariów, kryteriami oceniania na przedmiocie socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji Czynniki społeczne w praktyce fizjoterapeuty. Psychospołeczne postawy wobec osób niepełnosprawnych.Niektóre wyznaczniki zachowania się w chorobie. Relatywizm dobrego zdrowia jako wartości nadrzędnej. Medycyna niekonwencjonalna holistyczna – definicja podstawowe zagadnienia. Karta praw osób niepełnosprawnych. Przemoc psychiczna, fizyczna,

Sprawozdanie, Referat,

Egzamin – dopuszczenie do Egzaminu zaliczenie materiału prezentacja multimedialnasprawozdanie; referat

OM2_W06OM2_W08OM2_W12

15

Page 16: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

lobbing – charakterystyka zjawiska w aspekcie społecznym a konsekwencje zdrowotne.Strategie powstrzymywania przemocy. Typowe przykłady przemocy wobec dzieci i konsekwencje rozwojowe. Niszcząca moc słowa jako przykład przemocy psychicznej. Równość zawodowa. Formy uzależnienia. Społeczne

uwarunkowania kalectwa. Narkomania, alkoholizm,

lekomania i szereg innych – rozpoznanie, metody leczenia skutki społeczne. Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych, zaopatrzenia ortopedycznego, kształcenia zawodowego Studium porównawcze programów kształcenia w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Medycyna a kontrola społeczna w aspekcie socjologicznym. Potrzeby edukacji medycznej i

stałego podnoszenia kwalifikacji. Kontekst instytucjonalny edukacji medycznej – procesy społeczne. Choroba psychiczna – miejsce pacjenta we współczesnym świecie – jakość życia i możliwości zatrudnienia

K_W30K_U02K_U06K_U09K_U10K_K02K_K07K_K21

S Informacje wprowadzające. Pojęcie społeczne choroby. Ekonomia a polityka zdrowotna w nowoczesnym społeczeństwieOmówienie: ogólnych zagadnień dotyczących BHP na zajęciach z socjologii niepełnosprawności i rehabilitacji. Zapoznanie studentów z: tematami seminariów, kryteriami oceniania na przedmiocie socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji Czynniki społeczne w praktyce fizjoterapeuty. Psychospołeczne postawy wobec osób niepełnosprawnych.Niektóre wyznaczniki zachowania się w chorobie. Relatywizm dobrego zdrowia jako wartości nadrzędnej. Medycyna niekonwencjonalna holistyczna – definicja podstawowe zagadnienia. Karta praw osób niepełnosprawnych. Przemoc psychiczna, fizyczna, lobbing – charakterystyka zjawiska w aspekcie społecznym a konsekwencje zdrowotne.Strategie powstrzymywania

Prezentacja multimedialnaReferat,

Egzamin prezentacja, referat

OM2_U10OM2_U10OM2_U03OM2_U03OM1_U04OM2_K01OM2_K03OM2_K09

16

Page 17: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

przemocy. Typowe przykłady przemocy wobec dzieci i konsekwencje rozwojowe. Niszcząca moc słowa jako przykład przemocy psychicznej. Równość zawodowa. Formy uzależnienia. Społeczne

uwarunkowania kalectwa. Narkomania, alkoholizm,

lekomania i szereg innych – rozpoznanie, metody leczenia skutki społeczne. Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych, zaopatrzenia ortopedycznego, kształcenia zawodowego Studium porównawcze programów kształcenia w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Medycyna a kontrola społeczna w aspekcie socjologicznym. Potrzeby edukacji medycznej i

stałego podnoszenia kwalifikacji. Kontekst instytucjonalny edukacji medycznej – procesy społeczne. Choroba psychiczna – miejsce pacjenta we współczesnym świecie – jakość życia i możliwości zatrudnienia

Potrafi ocenić skalę problemów niepełnosprawności w ujęciu demograficznym, epidemiologicznym, prawnym i ekonomicznym.Posiada nawyk stałego

doskonalenia zawodowego – samodzielnie w sposób kreatywny myśleć o swoim kształceniu i rozwoju osobistym.Potrafi wykorzystać i promować

standardy międzynarodowe dotyczące fizjoterapii.Potrafi wyjaśnić konieczność

przeprowadzania akcji promujących zdrowy styl życia.

OcenaEgzamin – dopuszczenie do Egzaminu po spełnieniu

kryteriów zaliczenia z wykładów i seminariów

Kryteria dopuszczenia do Egzaminu końcowego z przedmiotu

Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych (referaty, sprawozdanie, prezentacja multimedialna,

inscenizacja/pokaz, piktogramy).

Pełna 100% obecność na zajęciach lub odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Socjologia Niepełnosprawności

i Rehabilitacji - według zaleceń prowadzącego.

2,0 (ndst) – ocena na zaliczenie Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia (poniżej 60%):

Brak aktywności na zajęciach ( sem., wykł.)

17

Page 18: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Nieznajomość terminów, pojęć, definicji, zasad itd.

Nieumiejętność wyciągania wniosków. Częsta nieobecność na zajęciach

(wykładach/seminariach) nieusprawiedliwione/nieodrobione.

Brak odrobionych zajęć.

3,0 (dost.)- ocena na zaliczenie Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 60-68% Sporadyczna aktywność na zajęciach. Dostateczna umiejętność posługiwania się

terminologią. Częste nieobecności na zajęciach –

usprawiedliwione i odrobione. Rzadkie wnioskowanie.

3,5 (ddb) - ocena na zaliczenie Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 69-76% Rzadka aktywność na zajęciach. Niepełna umiejętność posługiwania się

terminologią. Dość częste nieobecności na zajęciach –

usprawiedliwione i odrobione. Dość częste wnioskowanie.

4,0 (db) - ocena na zaliczenie Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 77-84% Częsta aktywność na zajęciach. Poprawna umiejętność posługiwania się

terminologią. Rzadkie nieobecności na zajęciach –

usprawiedliwione i odrobione. Częste wnioskowanie.

4,5 (pdb) - ocena na zaliczenie Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 85-92% Bardzo częsta aktywność na zajęciach. Prawidłowa umiejętność posługiwania się.

terminologią. Sporadyczne nieobecności na zajęciach –

usprawiedliwione i odrobione. Bardzo częste wnioskowanie.

5,0 (bdb) - ocena na zaliczenie Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 93-100% Stała aktywność i przejawianie inicjatywy.

na zajęciach. Pełna umiejętność posługiwania się terminologią. Samodzielne wnioskowanie podczas seminariów. Systematyczna obecność na wykładach

Literatura

Literatura obowiązkowa:1. Sokołowska M .,,Socjologia medycyny,, Warszawa 20042. Kęsy M. Relacje i komunikacja w świecie medycznym. Kraków 2012

Literatura uzupełniająca;3. Majewski T ,,Systemy rehabilitacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej,, 20034. Motyka M. Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedycznej. Kraków 2011 5. Szczepański J. ,,Socjologia i rozwój problematyki i metod,, Warszawa 20026 Kawczyńska-Butrym ,,Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej,, Warszawa 20007. Kowalik S. ,,Psychologiczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji,, Gdańsk 20048. Lewicki Cz ,, Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień,, Rzeszów 2006

9. Filipiak M. Homo Communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. Lublin 2004

Możliwości dalszego kształcenia Pedagogika ogólna, specjalna

Kalkulacja punktów ECTS

18

Page 19: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład 15

Seminarium 15

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie studenta do seminarium 6

Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć 5

Czytanie wskazanej literatury 10

Referaty 5

Prezentacja multimedialna 4

Razem 60 2

Inne informacje

Koło naukowe: SKN fizjoterapiiOpiekun koła: dr Anna Slupik

Regulamin:

Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek: zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć z przedmiotu Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji zapoznania się z sylabusem z przedmiotu – Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą, zapoznać się z tematami zaliczeń śródrocznych i zaliczenia końcowego, zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi dla sali seminaryjnej.

Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku z czym, Student/-ka powinni:

podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń, zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.

Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do:

punktualnego zgłaszania się na zajęcia do sali wykładowej oraz do sali seminaryjnej, posiadania identyfikatora, posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach seminaryjnych lub/i

wskazanych na kolejnych zajęciach, poszanowania sprzętu w sali wykładowej i Sali seminaryjnej (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu

sprzętu należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia).

Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa Studenta/-ki we wszystkich zajęciach dydaktycznych: w wykładach i seminariach:

nieobecność podczas wykładu Student/-ka powinni odpracować w postaci referatu na temat ustalony z osobą prowadzącą,

nieobecność na seminariach Student/-ka zobowiązani są odpracować w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej (wg wskazań osoby prowadzącej zajęcia) z zadanego przez prowadzącego zagadnienia,

zapoznania się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych seminariów, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Student/-ka ma prawo do: nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie

rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania 19

Page 20: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

w postaci referatu, prezentacji, inscenizacji na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z zagadnień objętych w tematyce przedmiotu Socjologia Niepełnosprawności i Rehabilitacji.

Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek: egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych

wymaganych na danych zajęciach z przedmiotu Socjologia Niepełnosprawności i Rehabilitacji egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykładzie kompetencji społecznych względem osób

przebywających podczas zajęć, niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w sali seminaryjnej, przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym - Socjologia

Niepełnosprawności i Rehabilitacji wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych seminaryjnych, respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym – Socjologia

Niepełnosprawności i Rehabilitacji.Osoba prowadząca zajęcia z przedmiotu Socjologia Niepełnosprawności i Rehabilitacji ma prawo do:

niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadającego wymaganej wiedzy, do odbywania zajęć w sali seminaryjnej.

Warunki przystąpienia Studenta/-ki do zaliczenia końcowego: zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym z przedmiotu Socjologia

Niepełnosprawności i Rehabilitacji odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Socjologia

Niepełnosprawności i Rehabilitacji - według zaleceń prowadzącego, indeks i karta egzaminacyjna, identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. Zaliczenie końcowe stanowi dopuszczenie do Egzaminu. Egzamin odbywa się w sesji letniej i jest w formie opisowej.

Dodatkowo:Zaliczenie odbywa się na ostatnich zajęciach seminaryjnych w semestrze letnim, według kolejności i tematyki zaproponowanej przez Studentów i prowadzącego zajęcia seminaryjne, które ustalone są podczas pierwszych zajęć. Student/-ka wybiera 1 z zaproponowanych form i tematów zaliczenia.Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:

aktywność Studenta/-ki podczas zajęć seminaryjnych i analiza wskazanej literatury, zaliczenie śródroczne obejmuje: o referat, o prezentacja multimedialna,

Dyżury/ konsultacje: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

Sumaryczne wskaźniki ilościowe 2ECTS

2. DYDAKTYKA FIZJOTERAPII

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/201520

Page 21: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

3. Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu: DYDAKTYKA FIZJOTERAPII

Kod przedmiotu:

Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUMul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 WarszawaTelefon: (022) 5720920e-mail: zakladreh[email protected] http://www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl/

Kierownik jednostki/jednostek: Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia, studia II stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne / studia zaoczne

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot): II rok

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot): semestr III (zimowy)

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny): obowiązkowy/ podstawowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

Dr n. med. Monika LewandowskaMgr Anna Ostaszewska

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

Dr n. med. Monika Lewandowska

4. Cel kształcenia (Cele ogólne danego przedmiotu, definiowane, jako wyraz intencji prowadzącego zajęcia/daną formę zajęć. Sformułować należy od jednego do maksymalnie kilku celów

Celem przedmiotu jest wyposażenie Studentów w treści teoretyczne, umiejętności i kompetencje niezbędne do udziału w tworzeniu efektywnych zajęć w placówkach edukacyjnych i ochrony zdrowia przy zastosowaniu metod podających, problemowych, eksponujących i praktycznych. Poznanie teorii nauczania i uczenia się w kształceniu ustawicznym fizjoterapeutów oraz wdrożenie Studenta do samokształcenia i doskonalenie technik skutecznego uczenia się. Przygotowanie teoretyczne, praktyczne i nabycie kompetencji przez Studentów do aktywnego uczestniczenia w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych oraz przygotowanie doniesienia naukowego.

5. Wymagania wstępne (W tym polu należy podać nazwy tych przedmiotów, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów/modułów realizowanych na pierwszym roku studiów warunkiem jest np. spełnienie kryteriów rekrutacyjnych)

Brak

6. Efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia (Pole to zawiera listę efektów kształcenia, czyli tego, co student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać (zademonstrować). Efekty zdefiniowane dla każdego przedmiotu powinny korespondować z efektami kształcenia zdefiniowanymi dla kierunku studiów. Każdy ze zdefiniowanych efektów kształcenia powinien być możliwy do sprawdzenia i ocenienia w oparciu o obiektywne, mierzalne kryteria)

Symbol(kod przedmiotu)

_W01(numer efektu oraz jego kategoria

W-wiedza,

Nazwa Odniesienie do efektu kierunkowego W01, W02 (efekty stanowią załącznik

właściwej uchwały senatu o utworzeniu kierunku studiów lub określeniu efektów

kształcenia)

21

Page 22: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

U-umiejętności, K -kompetencje)

K_W22

K_W37

K_W38

K_W40

K_W41

posiada wiedzę na temat istniejących dowodów naukowych wykorzystywanych

w praktyce

posiada wiedzę z zakresu istoty procesu badawczego, metodologii oraz elementów wiedzy o nauce i poznaniu naukowym

posiada wiedzę z zakresu rodzajów metod naukowych, ich znaczenia i zastosowania oraz technik badań naukowych i narzędzi

badawczych

zna zasady prowadzenia badań naukowych, ich przygotowania i projektowania

zna zasady dobrej praktyki badań naukowych

OM2_W05

OM2_W11

OM2_W11

OM2_W11

OM2_W11

K_U28

K_U29

K_U30

K_U49

K_U50

K_U51

potrafi identyfikować błędy i krytycznie oceniać dostępne informacje z piśmiennictwa

potrafi wyciągać wnioski z badań naukowych i własnych obserwacji

oraz na podstawie informacji z piśmiennictwa polskiego

i zagranicznego

potrafi interpretować i podejmować dyskusję dotyczącą tematyki

artykułów naukowych

posiada umiejętność prezentowania różnych typów opracowań

pisemnych w jasny, usystematyzowany sposób oraz w przemyślanej formie

z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik

posiada umiejętność przygotowywania wystąpień

z wykorzystaniem podstawowych źródeł

potrafi wykonać i przedstawić plakat naukowy i naukową

prezentację na tematy związane z fizjoterapią i edukacją zdrowotną dla potrzeb konferencji naukowych

OM2_U07

OM2_U08

OM2_U08

OM2_U13

OM2_U14

OM2_U14

K_K01

K_K02

wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia przez całe życie w celu

rozszerzenia kompetencji

posiada nawyk stałego doskonalenia zawodowego - samodzielnie w sposób

kreatywny myśleć o swoim kształceniu i rozwoju osobistym

OM2_K01OM2_K01

22

Page 23: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób w grupie

Wykład 15 1 100

Seminarium 30 5 15

Tematy zajęć i treści kształcenia

WYKŁADY

W. 1-2 Rys historyczny. Podstawowe informacje z dydaktyki ogólnej i medycznej od starożytności do współczesności.Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaW. 3-4 Szkoły alternatywne w dydaktyce. Cele i zasady funkcjonowania szkół alternatywnych.Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaW. 5-6 Kształcenie ustawiczne w fizjoterapii. Przygotowanie Studentów do studiów III stopnia (doktoranckich) i studiów podyplomowych oraz wskazanie potrzeby czynnego uczestnictwa w szkoleniach i kursach oraz specjalizacji w fizjoterapii podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaW. 7-8 Samokształcenie jednostki. Rozwój osobisty i zawodowy fizjoterapeuty przejawiający się potrzebą poznania samego siebie, środowiska pracy fizjoterapeuty, potrzeby sprawnego działania i potrzeby własnego rozwoju i dobra pacjenta.Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaW. 9-10 Rola i znaczenie konferencji naukowych. Konferencje naukowe jako ważny czynnik w zdobywaniu i rozszerzaniu ogólnej wiedzy medycznej i fizjoterapeutycznej. Konferencje skierowane do fizjoterapeutów przez: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Balneologiczne.W. 11-12 Plakat i prezentacja multimedialna.Proces tworzenia plakatu naukowego i dydaktycznego oraz prezentacji naukowej.Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaProces tworzenia plakatu i prezentacji multimedialnej dla potrzeb konferencji naukowych. 13-14 Bazy wiedzy medycznej. Wiedza naukowa w polskich i zagranicznych zasobach internetowych oraz portalach medycznych. Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaW. 15 Ogólne znaczenie tworzenia planów kształcenia medycznego.Stałe podnoszenie jakości uczenia i nauczania. Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaOsoby prowadzące poszczególne wykłady - według zamieszczonego grafiku w Zakładzie Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii ul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa

SEMINARIAS.1. Informacje wprowadzające - omówienie: ogólnych zagadnień dotyczących BHP na zajęciach dydaktyki fizjoterapii. Zapoznanie Studentów z: tematami seminariów, kryteriami oceniania na przedmiocie dydaktyka fizjoterapii. Pytania i wolne wnioski.Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska S.2. Przedstawienie przyczyn niepowodzeń w procesie uczenia się i nauczania wynikających ze strony ucznia/studenta, nauczyciela. Omówienie przyczyn niepowodzeń w uczeniu i nauczaniu wynikających z: przyczyn społeczno-ekonomicznych, biopsychicznych i dydaktycznych.Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska S.3. Zasady kształcenia. Ogólne cele i prezentacja zasad – nauczania i uczenia się.Wykładowca: mgr Anna OstaszewskaS.4. Możliwości dydaktyczne w ocenianiu wiedzy teoretycznej. Testy dydaktyczne i ich rodzaje.

23

Page 24: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska Przygotowanie i wykonanie konspektów z uwzględnieniem kryteriów: zrozumienia tematu, poprawności merytorycznej i wyczerpania tematu, terminologii medycznej i korelacji interdyscyplinarnej.Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska S.5. Możliwości dydaktyczne w ocenianiu wiedzy praktycznej. Przygotowanie i wykonanie konspektów z uwzględnieniem kryteriów: umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem, właściwego przygotowania zabiegu, kolejności wykonywanych czynności i ich ogólnej jakości.Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska S.6. Metody podające i eksponujące dla potrzeb fizjoterapii. Omówienie i przedstawienie metod podających i eksponujących na przykładach zagadnień z fizjoterapii.S.7. Metody problemowe dla potrzeb fizjoterapii.Omówienie i przedstawienie metod problemowych na przykładach zagadnień z fizjoterapii.Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska S.8. Metody aktywizujące proces uczenia się poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.Omówienie i przedstawienie metod aktywizujących na przykładach zagadnień z fizjoterapii.S.9. Środki dydaktyczne wykorzystywane w fizjoterapii. Możliwości wykorzystania środków: audiowizualnych i symulacyjnych.Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska S.10. Problem naukowy i sprawdzalność hipotez w badaniach naukowych. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do świadomej analizy badań naukowych.Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska S.11. Literatura naukowa jako źródło wiedzy medycznej. Analiza literatury (artykuł oryginalny, przeglądowy, poglądowy, listy do redakcji, monografie).Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska S.12. Testy dydaktyczne.Rodzaje testów dydaktycznych, etapy tworzenia, interpretowanie wyników testu, wykorzystanie wyników testowania i ich ewaluacja.Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska S.13-15. Zaliczenia praktyczne Studentów. Prowadzenie zajęć przez czas 20-30 minut z wykorzystaniem minimum 3 metod nauczania.Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska

Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia (Pole to zawiera informacje o sposobie zaliczenia przedmiotu. Informację wpisujemy dla każdej formy prowadzonych zajęć. Forma zaliczenia - sposób weryfikacji powinien umożliwiać dokonanie oceny, czy założone efekty kształcenia zostały osiągnięte przez studenta. PrzykładĆwiczenia: Kartkówka- jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych, zalicza student, który prawidłowo odpowie na 4 z 5 pytań. Przykładowe zadanie:… Zakres materiału wymagany na ćwiczenia umieszczony jest na stronie internetowej zakładu. Sprawozdanie z ćwiczenia- obejmujące prawidłowy opis przebiegu ćwiczenia, uzyskane wyniki, ich analizę statystyczną oraz dyskusję i wnioski)W poniższej tabeli dla każdego ze zdefiniowanych efektów kształcenia przyporządkowujemy do form prowadzonych zajęć, treści kształcenia, sposobów weryfikacji oraz określamy kryterium zaliczenia.

Symbol Formy prowadzonych

zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji

efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt

kształcenia

K_W22

K_W37

K_W38

K_W40

K_W41

W, S Przygotowanie Studentów do studiów III stopnia (doktoranckich)

i studiów podyplomowych oraz wskazanie potrzeby czynnego uczestnictwa w szkoleniach i kursach oraz specjalizacji w fizjoterapii podnoszących

kwalifikacje zawodowe.Konferencje naukowe jako ważny

czynnik w zdobywaniu i rozszerzaniu ogólnej wiedzy

medycznej i fizjoterapeutycznej. Konferencje skierowane do

fizjoterapeutów przez: Polskie

Sprawozdanie/Referat;Inscenizacja;Pokaz.

Zaliczone: sprawozdanie/ referat;inscenizacja/pokaz/plakat,prezentacja multimedialna.

OM2_W05

OM2_W11

24

Page 25: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie

Towarzystwo Balneologiczne.Proces tworzenia plakatu

naukowego i dydaktycznego oraz prezentacji naukowej.

K_U28

K_U29

K_U30

K_U49

K_U50

K_U51

W,SProces tworzenia plakatu

naukowego i dydaktycznego oraz prezentacji naukowej.Przygotowanie i wykonanie

konspektów z uwzględnieniem kryteriów: zrozumienia tematu,

poprawności merytorycznej i wyczerpania tematu,

terminologii medycznej i korelacji interdyscyplinarnej.

Przygotowanie i wykonanie konspektów z uwzględnieniem

kryteriów: umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem, właściwego przygotowania zabiegu,

kolejności wykonywanych czynności i ich ogólnej jakości.

Omówienie i przedstawienie metod podających,

problemowych, aktywizujących i eksponujących na przykładach

zagadnień z fizjoterapii.

Sprawozdanie/referatPrezentacja multimedialna;Inscenizacja; Pokaz;Plakat;Konspekt.

Zaliczone:prezentacja multimedialna z wykorzystaniem min. 3 metod dydaktycznych, inscenizacja/pokaz/plakat, sprawozdanie/referat, konspekt

OM2_U07

OM2_U08

OM2_U08

OM2_U13

OM2_U14

OM2_U14

25

Page 26: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

K_K01

K_K02W,S

Przygotowanie Studentów do studiów III stopnia

(doktoranckich) i studiów podyplomowych oraz wskazanie potrzeby czynnego uczestnictwa

w szkoleniach i kursach i specjalizacji w fizjoterapii podnoszących kwalifikacje

zawodowe.

Omówienie przyczyn niepowodzeń w uczeniu

i nauczaniu wynikających z: przyczyn społeczno-

ekonomicznych, biopsychicznych i dydaktycznych.

Rozwój osobisty i zawodowy fizjoterapeuty przejawiający się

potrzebą poznania samego siebie, środowiska pracy fizjoterapeuty, potrzeby sprawnego działania i

potrzeby własnego rozwoju i dobra pacjenta.

Konferencje naukowe jako ważny czynnik w zdobywaniu i

rozszerzaniu ogólnej wiedzy medycznej i fizjoterapeutycznej.

Konferencje skierowane do fizjoterapeutów przez: Polskie

Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie

Towarzystwo Balneologiczne.

Analiza literatury (artykuł oryginalny, przeglądowy,

poglądowy, listy do redakcji, monografie).

Sprawozdanie,Praca z literaturą naukową.

Zaliczone:sprawozdanie,streszczenie artykułu naukowego

OM2_K01

OM2_K01

Ocenazaliczenie

Kryteria

Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych (referaty, sprawozdanie, prezentacja multimedialna z wykorzystaniem min. 3 metod dydaktycznych, inscenizacja/pokaz, plakat naukowy/dydaktyczny,

konspekt, streszczenie artykułu).Pełna 100% obecność na zajęciach

lub odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii

- według zaleceń prowadzącego.

7. Literatura (W polu tym wymienia się pozycje literatury, z którymi student powinien(Literatura obowiązkowa) lub może (Literatura uzupełniająca) się zapoznać w czasie trwania kursu. Przy ustalaniu liczby pozycji składających się na wykaz literatury, należy uwzględnić ogólną liczbę punktów ECTS przyznawanych za dany przedmiot, obejmującą także szacowany czas pracy własnej studenta poświęconej na lekturę oraz dostępność do literatury.)

Literatura podstawowa:

26

Page 27: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Berezyński F. Dydaktyka kształcenia ogólnego. Warszawa, 2004Geoff P. Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. Gdańsk, 2010Wasyluk J. Podręcznik dydaktyki medycznej. Warszawa,1998

Literatura uzupełniająca:

Arends R. Uczymy się nauczać. Warszawa, 1995Gilbert J. Zarys pedagogiki medycznej. Warszawa, 1988Ostrowska K. W poszukiwaniu wartości Gdańsk, 2000Sterna D. Ocenianie kształtujące w praktyce. Warszawa, 2008

Czasopisma humanistyczne: Edukacja i Dialog, Studia - Badania – Innowacje, Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Nauka i Przyszłość, Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Czasopisma naukowe medyczne i paramedyczne:

Fizjoterapia, Fizjoterapia Polska, Rehabilitacja Medyczna, Acta Balneologica, Inżynieria Biomedyczna, Postępy Rehabilitacji Rehabilitacja w Praktyce, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Medycyna Sportowa, Medicina Sportiva.

8. Kalkulacja punktów ECTS (proponowane przez osobę odpowiedzialną za sylabus zatwierdzane przez Radę Programową- 1 ECTS powinien odpowiadać 25-30 godzinom pracy przeciętnego studenta)

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład 15(punkty ECTS wyliczają się automatycznie na podstawie wpisanej ilości godzin)

Seminarium 30(punkty ECTS wyliczają się automatycznie na podstawie wpisanej ilości godzin)

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do seminarium 1

Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć 1

Czytanie wskazanej literatury 2

Prezentacja multimedialna 1

Referaty 3

Konspekty 2

Plakat 2

Sprawozdanie 1

Pokaz/inscenizacja 1

Streszczenie artykułu naukowego 1

Razem 60 2

27

Page 28: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

9. Inne informacje (Np. informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe na zajęcia itp.)

Koło naukowe: SKN fizjoterapiiOpiekun koła: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewskihttp://sknfizjoterapii.wum.edu.pl/

Dojazd na zajęcia:

ul. Żwirki i Wigury 61- Centrum Dydaktyczne – seminaria i wykładyhttps://www.google.pl/maps/place/%C5%BBwirki+i+Wigury+61,+Warszawa/@52.205732,20.9850772,18z/data=!4m2!3m1!1s0x471eccb64610b079:0x1ef0f7e3fbb91bac?hl=pl

Regulamini:

Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek: zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć z przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii, zapoznania się z sylabusem z przedmiotu –Dydaktyka fizjoterapii, zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą, zapoznać się z tematami zaliczeń śródrocznych i zaliczenia końcowego, zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi w sali seminaryjnej.

Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku z czym, Student/-ka powinni:

podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń, zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.

Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do:

punktualnego zgłaszania się na zajęcia do sali wykładowej oraz do sali seminaryjnej, posiadania identyfikatora, posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach seminaryjnych lub/i

wskazanych na kolejnych zajęciach, poszanowania sprzętu w sali wykładowej i sali seminaryjnej (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu

sprzętu należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia).

Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa Studenta/-ki we wszystkich zajęciach dydaktycznych: w wykładach i seminariach:

nieobecność podczas wykładu Student/-ka powinni odpracować w postaci referatu na temat ustalony z osobą prowadzącą,

nieobecność na seminariach Student/-ka zobowiązani są odpracować w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej (wg wskazań osoby prowadzącej zajęcia) z zadanego przez prowadzącego zagadnienia,

zapoznania się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych seminariów, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Student/-ka ma prawo do: nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie

rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania w postaci referatu, prezentacji, inscenizacji na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z zagadnień objętych w tematyce przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii.

Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek: egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych

wymaganych na danych zajęciach z przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii, egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykładzie kompetencji społecznych względem osób

przebywających podczas zajęć, niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w sali seminaryjnej, przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym , wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych seminaryjnych, respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym.

Osoba prowadząca zajęcia z przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii ma prawo do:28

Page 29: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadającego wymaganej wiedzy, do odbywania zajęć w sali seminaryjnej.Warunki przystąpienia Studenta/-ki do zaliczenia końcowego:

zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym z przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii, odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii -

według zaleceń prowadzącego, indeks i karta egzaminacyjna, identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

Dodatkowo:

Zaliczenie odbywa się na 3 ostatnich zajęciach seminaryjnych w semestrze zimowym, według kolejności i tematyki zaproponowanej przez Studentów i prowadzącego zajęcia seminaryjne, które ustalone są podczas pierwszych zajęć. Student/-ka wybiera 1 z zaproponowanych form i tematów zaliczenia.

Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:

aktywność Studenta/-ki podczas zajęć seminaryjnych i analiza wskazanej literatury,

zaliczenie śródroczne obejmuje:

o sprawozdanie/referat,

o konspekty,

o inscenizację/pokaz,

o plakat naukowy/dydaktyczny,

o prezentacja multimedialna,

o streszczenie artykułu.

Dyżury/konsultacje: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii ul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa

10. Sumaryczne wskaźniki ilościowe (Kalkulowane automatycznie w oparciu o bilans ECTS)Bilans: 2 ECTS

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

3. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w NEUROLOGII

29

Page 30: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015

11. Metryczka

Nazwa modułu/przedmiotu:Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w

neurologii.

Kod przedmiotu:

Jednostki prowadzące kształcenie:

Klinika Neurologii II WLAdres: ul. Cegłowska 80 01-809 WarszawaTelefony 225690239e-mail: [email protected]

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. n. med. Jan Kochanowski

Program kształcenia:

FizjoterapiaStudia II stopnia Profil praktycznyStudia stacjonarne i niestacjonarne (d.wieczorowe)

Rok studiów: II

Semestr studiów: III

Typ modułu/przedmiotu: kierunkowy

Prowadzący:

1. dr hab. n. med. Jan Kochanowski2. dr n. med. Joanna Cegielska3. dr n. med. Anna Zduńska4. lek. med. Martyna Wypych5. lek. med. Joanna Perzyńska-Mazan6. lek. med. Anna Puczyńska7. lek. med. Lidia Pikuta8. mgr Katarzyna Sadowska9. dr n. med. Daniel Malczewski10. dr n. med. Jakub Stolarski11. lek. med. Katarzyna Stopińska12. mgr Katarzyna Bienias13. mgr Angelika Duczek

Erasmus nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus: dr n. med. Jakub Stolarski

12. Cel kształcenia

Sprawdzenie i uzupełnienie wiedzy na temat mechanizmów i typów uszkodzeń układu nerwowego, dynamiki zmian morfologicznych i klinicznych oraz ich odwracalności, mechanizmów kompensacyjnych oraz krótko i długoterminowego rokowania. Podsumowanie wiadomości na temat poznanych wcześniej chorób układu nerwowego niezbędnych dla programowania całego procesu rehabilitacji – szczegóły obrazu klinicznego i ich powiązanie ze stopniem i rodzajem niepełnosprawności, wpływ zastosowanej farmakoterapii na przebieg rehabilitacji. Samodzielny opis i identyfikacja omówionych w trakcie nauki zespołów neurologicznych i jednostek chorobowych w zakresie umożliwiającym racjonalne zastosowanie środków fizjoterapeutycznych i planowanie pracy z pacjentem. Uwzględnienie wpływu chorób współistniejących z chorobą układu nerwowego na sposób prowadzenia i intensywność rehabilitacji. Fizjoterapia w bólu neuropatycznym, receptorowym i ośrodkowym – patofizjologia i możliwości terapeutyczne. Ugruntowanie wiadomości dotyczących diagnozowania fizjoterapeutycznego przy użyciu

30

Page 31: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

różnych skal oceny stanu neurologicznego i funkcjonalnego chorych. Planowanie i kontrolowanie procesu rehabilitacji i prognozowania jej efektów w omówionych chorobach neurologicznych. Zastosowanie poznanych elementów nowoczesnej neurorehabilitacji w planowaniu pracy z pacjentem neurologicznym. Prowadzenie pełnej dokumentacji fizjoterapeutycznej. Zapoznanie studentów z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania metod PNF i NDT Bobath w usprawnianiu pacjenta neurologicznego. Przedstawienie tematyki neuromobilizacji w chorobach obwodowego układu nerwowego.

13. Wymagania wstępne

Wiadomości i umiejętności z zakresu neurologii i fizjoterapii w chorobach układu nerwowego z poprzednich lat studiów.Znajomość zagadnień teoretycznych z zakresu: rehabilitacji wczesnej po udarze mózgu, usprawniania pacjenta nieprzytomnego, fizjoterapii w chorobie Parkinsona, w stwardnieniu rozsianym. Teoretyczne podstawy pełnego badania funkcjonalnego dla potrzeb fizjoterapii z wykorzystaniem protokołu ICF oraz interpretacja jego wyników i planowanie terapii na ich podstawie. Wiedza teoretyczna z zakresu klinimetrii w chorobach neurologicznych. Znajomość zagadnień z zakresu zawrotów głowy.

14. Efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia

Symbol(kod przedmiotu) Nazwa Odniesienie do efektu

kierunkowego

K_W04K_W10K_W11K_W14K_W22K_W31

Posiada wiedzę na temat patofizjologii bólu, genetycznych i nabytych chorób mięśni. Wymienia objawy i opisuje zmiany patologiczne w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem, lub inną formą niepełnosprawności dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. Posiada wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz doboru badań diagnostycznych i funkcjonalnych do oceny stanu pacjenta na potrzeby wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii.Rozumie proces przystosowania się do choroby z uwzględnieniem mechanizmów obronnych osobowości. Posiada wiedzę na temat istniejących dowodów naukowych wykorzystywanych w praktyce. Zna mechanizm oddziaływania specjalnych metod fizjoterapii.

OM2_W01OM2_W03OM2_W03OM2_W04OM2_W05OM2_W09

K_U04K_U05K_U09K_U13K_U16K_U24K_U49

Potrafi przedstawić w formie ustnej lub pisemnej w sposób przystępny dla odbiorców wybrane problemy funkcjonalne pacjenta oraz możliwości stosowania fizjoterapii. Potrafi określić podstawowe wskazania i przeciwwskazania do ćwiczeń ruchowych.Potrafi poinformować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań terapeutycznych i uzyskać jego świadomą zgodę. Potrafi dobrać badania funkcjonalne oraz badania wydolnościowe niezbędne dla wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod fizjoterapeutycznych. Potrafi prawidłowo dobrać zabieg w zależności od stanu zdrowia pacjenta i chorób współistniejących. Potrafi przewidzieć skutki wykonywanych zabiegów terapeutycznych w przebiegu różnego rodzaju dysfunkcji oraz stanów chorobowych.Posiada umiejętność prezentowania różnych typów opracowań pisemnych w jasny, usystematyzowany sposób oraz w

OM2_U03OM2_U03OM2_U03OM2_U05OM2_U05OM2_U07OM2_U13

31

Page 32: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

przemyślanej formie z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik.

K_K14K_K15K_K19K_K20

Potrafi rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu.Potrafi dokonać profesjonalnego rozwiązania zaistniałych problemów dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi. Potrafi obiektywnie formułować opinie dotyczące pacjentów i grup społecznych w kontekście związanym z wykonywanym zawodem. Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu fizjoterapii.

OM2_K06OM2_K06OM2_K08OM2_K08

Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób w grupie

Seminarium 5 5 20

Ćwiczenia 30 5 6

Tematy zajęć i treści kształcenia

S1/C1. Wybrane zespoły cieśni anatomicznych.Prowadzący zajęcia: lekarze Kliniki Neurologii II WL WUM

S2. Ból – patofizjologia i możliwości terapii.Prowadzący zajęcia: lekarze Kliniki Neurologii II WL WUM

S3/C2. Miastenia – współistnienie z innymi chorobami UN, przeciwwskazanie do intensywnej rehabilitacji a możliwości fizjoterapeuty.Prowadzący zajęcia: lekarze Kliniki Neurologii II WL WUM

C3. Stwardnienie rozsiane Poszerzenie umiejętności oceny pacjenta na różnych etapach choroby, objawy uboczne leczenia wpływające na podejmowaną aktywność ruchową pacjenta w trakcie rehabilitacji, możliwości terapeutyczne w różnych stopniach zaawansowania uszkodzenia OUN. Prowadzący zajęcia: lekarze Kliniki Neurologii II WL WUM

S4/C4. Stany zagrożenia życia w neurologii, powikłania chorób naczyniowych OUN.Prowadzący zajęcia: lekarze Kliniki Neurologii II WL WUM

C5. Metoda PNF i Bobath w rehabilitacji neurologicznej.Prowadzący zajęcia: fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM

C6. Neuromobilizacje w chorobach obwodowego układu nerwowego.Prowadzący zajęcia: fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM

C7. Udział studentów w obchodach z Profesorem

C8. Uczestniczenie w pokazach badania neurologicznego oraz czynne zapoznawanie się z wybranymi jego elementami u chorych hospitalizowanych w KliniceProwadzący zajęcia: lekarze Kliniki Neurologii II WL WUM

C9. Badanie pacjentów hospitalizowanych w Klinice – prezentacja obrazu klinicznego rzadszych jednostek chorobowych oraz pacjentów z zaburzeniami procesów poznawczych.Prowadzący zajęcia: lekarze i psycholog Kliniki Neurologii II WL WUM

C10. Praktyczna samodzielna ocena stanu niepełnosprawności w/w chorych i planowanie oraz prowadzenie fizjoterapeutyczne chorych w czasie trwania całego bloku ćwiczeniowego.Prowadzący zajęcia: lekarze Kliniki Neurologii II WL WUM

Szczegółowy grafik nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dostępny w Klinice Neurologii II WL WUM.32

Page 33: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia

Praca i wiedza studenta podlega ciągłej ocenie w trakcie ćwiczeń i seminariów.Głównym sposobem weryfikacji efektów kształcenia wymienionych w punkcie 4 i zaliczenia ćwiczeń i seminariów jest zaliczenie praktyczne sprawdzające wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie zajęć w Klinice Neurologii na II i III roku studiów licencjackich oraz I i II roku uzupełniających studiów magiesterskich. Liczba terminów zaliczenia praktycznego ograniczona do 1, przeprowadzanego ostatniego dnia zajęć w Klinice Neurologii.

Zaliczenie przedmiotu: egzamin testowy jednokrotnego wyboru (70 pytań, 4 dystraktory). Zaliczenie egzaminu na ocenę pozytywną – od 42 punktów. Na egzaminie obowiązuje wiedza z zakresu przedmiotów:

Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii (II rok studiów licencjackich). Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii (III rok studiów licencjackich). Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w neurologii (I i II rok uzupełniających studiów

magisterskich) Praktyka kliniczna w neurologii (II i III rok studiów licencjackich, I i II rok uzupełniających studiów

magisterskich)

ocena kryteria

Niezaliczenie ćwiczeń i seminariów

Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia: Nieodrobione nieobecności na zajęciach Negatywny wynik końcowego zaliczenia

praktycznego.

Zaliczenie ćwiczeń i seminariów

Dostatecznie opanowanie efektów kształcenia w postaci: Obecność na wszystkich zajęciach w Klinice Pozytywny wynik zaliczenia praktycznego

kończącego zajęcia w Klinice.

Zaliczenie przedmiotu Pozytywny wynik egzaminu testowego w sesji zimowej.

15. Literatura

Literatura obowiązkowa:

Kozubski W.: Neurologia – kompendium. Sposoby układania pacjenta z niedowładem/porażeniem połowiczym – broszura informacyjna dla pacjentów

i ich opiekunów. Andrzej Zembaty – Kinezyterapia, tom I i II. Wiadomości z seminariów i ćwiczeń. Bieżące informacje z czasopism, artykułów i konferencji dotyczących rehabilitacji neurologicznej. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), WHO, 2009 Rehabilitacja w chorobie Parkinsona, Fries W., Liebenstund I., Kraków, 2007 Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych, Mikołajewska E., PZWL, 2012 PNF w praktyce, Adler S., Beckers D., Buck M., Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca: „Motor control”, A. Shumway-Cook, 2006 „The Bobath Concept in Adult Neurology”, B. Gjelsvik, 2008 „Steps to Follow: The Comprehensive Treatment of Patients with Hemiplegia”, P. Davies, 2000 „Kręgosłup w stresie”, Rakowski A, 1994 „Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni”, Buckup K, 2007 Szprynger J., Sozańska G., Neuromechanika i neuromobilizacje w fizjoterapii, Lublin, 2002

16. Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

33

Page 34: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Seminarium 5

Ćwiczenia 30

Samodzielna praca studenta:

Powtórzenie wiadomości określonych w sylabusie jako wymagania wstępne 5

Przygotowanie studenta do seminariów i ćwiczeń 10

Czytanie wskazanej literatury 2

Przygotowanie do końcowego zaliczenia praktycznego 5

Przygotowanie do egzaminu testowego 8

Razem 65 3

17. Inne informacje

Uwaga:

W Klinice działa Studenckie Koło Naukowe, spotkania 2x w miesiącu. Członkami mogą być studenci wszystkich lat studiów. W ramach Koła Naukowego, poza działalnością naukową, istnieje możliwość konsultacji w zakresie fizjoterapii w neurologii, poszerzania wiedzy otrzymanej w trakcie zajęć podstawowych. Opiekun Koła: dr n. med. Daniel Malczewski.

W Klinice Neurologii studenci mają możliwość odrobienia wakacyjnych praktyk zawodowych pogłębiających wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie fizjoterapii pacjenta neurologicznego.

Nieobecności na zajęciach możliwe do odrobienia w terminach, w których w Klinice nie odbywają się zajęcia dydaktyczne ze studentami WUM; po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

34

Page 35: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

4. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w

NEUROCHIRURGII

Opis przedmiotu (sylabus)

Kierunek / Specjalność FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów studia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu: Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w NEUROCHIRURGII

Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy, zawodowy, do wyboru, wykształcenia ogólnego) Przedmiot kierunkowy

Język wykładowy polski

Jednostka organizacyjnaKlinika Neurochirurgii

II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

Adres/ telefon, faks

Ul. Cegłowska 80, 01-809 WarszawaTel.: (+48 22) 835 00 05, 569 04 90Fax.: (+48 22) 865 60 [email protected]

Kierownik Jednostki Prof. dr hab. n. med. Waldemar Koszewski

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę dr Szczepek Ewa

Prowadzący przedmiot

1.dr Szczepek Ewa2.mgr Paweł Ruszczuk /doktorant/3.lek. Marta Zębala /doktorant/ 4.lek. Michał Głuski /doktorant/ 5.lek.Tomasz Sierzputowski /doktorant/ 6.lek. Łukasz Wójcik /doktorant/

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć: Wykłady Seminaria Ćwiczenia Praktyka zawodowa

Praca własna

studenta

Stacjonarne/ niestacjonarne (d. wieczorowe)

II

III

(zimowy) Liczba godzin: 10 - 20 - 45

Liczba punków ECTS 3

Forma zaliczenia EGZAMIN

Wymagania wstępne:(Zakres wiadomości/ umiejętności/ kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki

35

Page 36: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

przedmiotu, a także specyfikacja innych przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej.; np. w odniesieniu do przedmiotów realizowanych na pierwszym roku studiów może to być: treść przedmiotów ogólnych na poziomie liceum, w odniesieniu do przedmiotów realizowanych na kolejnych semestrach należy wskazać inne przedmioty pełniące rolę wstępnych) Szczegółowe wiadomości w zakresie anatomii, fizjologii człowieka, propedeutyki, rehabilitacji

/kinezyterapii, fizykoterapii/. Wiedza w zakresie patofizjologii i leczenia chorób OUN. Wnikliwe

wiadomości w zakresie metod fizjoterapeutycznych wykorzystywanych u chorych

neurochirurgicznych.

Cele przedmiotu:wskazane jest określenie celów w odniesieniu do efektów kształcenia i kompetencji, wiedzy, umiejętności, postaw, np. zaprezentowanie tematyki/przedstawienie zagadnień/wprowadzenie do../zapoznanie studentów z…/wskazanie studentom; przedstawienie relacji/zależności/chronologii

W czasie realizacji zajęć przewiduje się poszerzenie i sprawdzenie wiedzy z zakresu znajomości

stosowania technik i metod fizjoterapeutycznych omówionych w trakcie odbywania studiów

pierwszego stopnia, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki funkcjonalnej i programowanie

rehabilitacji w Klinice Neurochirurgii. Celem przedmiotu jest uzupełnienie wiedzy z zakresu

patofizjologii. Leczenia i programowania rehabilitacji w chorobach OUN, wykorzystywanej w

okresie przed i pooperacyjnym u chorych neurochirurgicznych. Przegląd wiedzy z zakresu

prawidłowego wykorzystania nowoczesnych technik fizjoterapeutycznych, zapobiegania

powikłaniom u chorych nieprzytomnych, uwzględnienie wpływu zagrożeń i obciążeń u

chorych /astma, cukrzyca/ oraz wpływu przyjmowanej farmakoterapii na przebieg programu

rehabilitacji. W trakcie nauczania usystematyzowana zostaje także wiedza dotycząca

kontrolowania i prognozowania efektów prowadzonej rehabilitacji w omówionych jednostkach

neurochirurgicznych.

Metody dydaktyczne:(przekaz słowny, panel, prezentacja multimedialna, dyskusja, pokaz, praca grupowa, rozwiązywanie kazusów etc.)

Metodami dydaktycznym wykorzystywanymi do przekazywania wiedzy jest prezentacja

multimedialna, przekaz słowny oraz dyskusja.

Treści merytoryczne przedmiotu:

Jasny i zwięzły opis w punktach treści przedmiotu pozwalający określić jego zakres tematyczny.

W trakcie realizacji przedmiotu zostaje podsumowana i sprawdzona wiedza zdobyta w latach

ubiegłych studiów w zakresie następujących rodzajów schorzeń:

1. Choroby naczyniowy mózgu

2. Choroby nowotworowe układu nerwowego

36

Page 37: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

3. Urazy ośrodkowego układu nerwowego

4. Zaburzenia przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego

5. Uporczywe zespoły bólowe

Tematyka wykładów:

1. Choroby naczyniowe mózgu

2. Choroby nowotworowe układu nerwowego

3. Urazy ośrodkowego układu nerwowego

4. Urazy nerwów obwodowych

5. Choroby, w tym urazy, przebiegające z uszkodzeniem nerwów czaszkowych

6. Zespoły zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego

7. Zespoły zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego i piersiowego

8. Choroby przebiegające z uszkodzeniem rdzenia kręgowego piersiowego i lędźwiowego

(paraplegie)

9. Choroby przebiegające z uszkodzeniem rdzenia szyjnego (tetraplegia)

10. Rola fizjoterapii w postępowaniu z chorym nieprzytomnym

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje) (opis umiejętności i kompetencji, których nabycie/opanowanie jest zamierzonym efektem kształcenia skorelowanym z określonymi w sylabusie: celem i treściami kształcenia, w tym:

1. Wiedzy, np. nabycie (teoretycznej/praktycznej) wiedzy z zakresu….

Pogłębienie i szczegółowe rozszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie stosowanych metod

terapeutycznych w chorobach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

2. Umiejętności, np. nabycie umiejętności analizy…., nabycie umiejętności interpretacji…, nabycie umiejętności operowania podstawowymi terminami/pojęciami z zakresu…, nabycie umiejętności posługiwania się terminologią z zakresu…, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów…, nabycie umiejętności klasyfikacji…., nabycie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi z zakresu…)

1.umiejętność wykorzystania wiadomości klinicznych niezbędnych do samodzielnego analizowania i przeprowadzania programu rehabilitacji u chorych neurochirurgicznych w okresie przedoperacyjnym, we wczesnym i późnym okresie pooperacyjnym u chorych neurochirurgicznych,

2.samodzielny opis i identyfikacja omówionych w trakcie nauki zespołów neurochirurgicznych i

jednostek chorobowych w zakresie umożliwiającym wykorzystanie technik

fizjoterapeutycznych i planowania pracy z pacjentem.3. Postaw, np. reprezentowanie zasad etycznych w pracy zawodowych )

- umiejętność wykorzystania ogólnie przyjętych zasad etycznych obowiązujących pracownika służby zdrowia. Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:

37

Page 38: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta.Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą między innymi:

1.egzaminy testowe, pisemne lub ustne,2.kolokwia testowe, pisemne lub ustne,3.prace kontrolne, 4.referaty, 5.ocenianie ciągłe

(należy podać typ egzaminu/zaliczenia, np. egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru)

Ocena wyników nauczania: EGZAMIN pisemny w sesji zimowej

Literatura podstawowa:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej i innych materiałów zalecanych studentom podejmującym naukę przedmiotu(literatura aktualna, z podaniem roku i miejsca wydania; ustawy i rozporządzenia należy podać dokładną nazwę aktu prawnego z datą i dziennikiem ustaw, itp.)

1. „Chirurgia szczękowo-twarzowa” pod red. L. Krysta, PZWL, 1999

2. „Zarys neurochirurgii”pod red. M. Ząbka, PZWL, 19993. „Urazy czaszkowo-mózgowe”pod red. M. Ząbka, PZWL, 1994

Literatura uzupełniająca:

1. Rehabilitacja medyczna” Milanowaska M. Wyd. Lekarskie PZWL 2003. 2. „Urazy czaszki i mózgu – rozpoznanie i opiniowanie” Głowacki J., Marek Z.

Krakowskie Wydawnictwo Medyczne 20003. „Urazy czaszkowo – mózgowe” Berny W. , Abraszko R., Wroński J. 19924. „Neurochirurgia kliniczna” Imieliński B., Gdańsk 19985. „Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej” Kwolek A. Wyd. Urban &Partner 2010 6. Trening strategii motorycznych i PNF Horst R. Wydawnictwo TOP

SCHOOL 2010. 7. Chaitow L., DeLany J.: "Manualna terapia nerwowo-mięśniowa. Przypadki

Kliniczne" 2009.8. Frisch H., Roex J. Terapia manualna, poradnik wykonywania ćwiczeń. Wydawnictwo

Lekarskie PZWL. Warszawa 2001.9. Kaltenborn F.M. Kręgosłup badanie manualne i mobilizacja. Wydawnictwo

Rolewski. Toruń 1998.10. Kaltenborn F.M. Manualne mobilizacje stawów kończyn. Wydawnictwo Rolewski.

Toruń 1999.11. Kwolek A. Rehabilitacja Medyczna Tom 2, Rehabilitacja Kliniczna. Wydawnictwo

Urban & Partner Wrocław 2003. Mars-Pujszo Janina: "Terapia bólów szyjnego odcinka kręgosłupa".

12. Rakowski A., Słobodzian J. Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Wydawca Centrum Terapii Manualnej dr A. Rakowskiego. Poznań 2001.

13. Rakowski A. Kręgosłup w stresie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2008.

14. Szprynger J., Sozańska G.: "Neuromechanika i neuromobilizacje w fizjoterapii".Wydawnictwo Czelej, Lublin 2001

15. Bóle kręgosłupa i ich leczenie pod (red). Koszewski W. Wyd. Termedia . 2011, s. 1-296. ISBN: 978-83-62138-29-6

38

Page 39: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

5. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w

REUMATOLOGII

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015

Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w

REUMATOLOGII

Kod przedmiotu:

Jednostki prowadzące kształcenie:

Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa tel.: (+48 22) [email protected]

Kierownik jednostki/jednostek: Dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska -Orłowska, prof. ndzw. IR

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

FizjoterapiaStudia II stopnia Profil praktycznyStudia stacjonarne

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

II

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

Zimowy

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

kierunkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

6.Dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska, prof. ndzw. IR

7.dr n. o zdr. Beata Żuk8.mgr Edyta Kępska9.mgr Katarzyna Kowalik10.mgr Marcin Kożuchowski11.mgr Teresa Sadura-Sieklucka

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

Nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

mgr Katarzyna Kowalik

39

Page 40: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Cel kształcenia

Wprowadzenie do pracy na tkankach miękkich. Zapoznanie studentów z technikami stosowanymi w chorobach reumatycznych. Wskazanie studentom możliwości zastosowania tych technik w praktyce. Przedstawienie zależności między badaniem a zastosowanym usprawnianiem. Przedstawienie chronologii postępowania w pracy z pacjentem reumatycznym.

Wymagania

Anatomia człowieka, anatomia funkcjonalna, patobiomechanika. Badanie pacjenta: pomiary liniowe, obwodowe, kątowe, ocena siły mięśniowej, testy funkcjonalne.Metodyka prowadzenia ćwiczeń. Podstawowa wiedza o chorobach reumatycznych: RZS, ZZSK, ŁZS, MIZS. Umiejętność sporządzania konspektu ćwiczeń ogólnokondycyjnych w chorobach reumatycznych.

Efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia

Symbol Nazwa Odniesienie do efektu kierunkowego

K_W06 Zna wskazania i przeciwwskazania do zabiegów fizykoterapeutycznych i balneologicznych

OM2_W01

K_W08 Posiada szczegółową znajomość budowy, funkcjonowania i zmian patologicznych układów: krążenia, oddechowego oraz aparatu ruchu człowieka i układu nerwowego

OM2_W02

K_W09 Posiada wiedzę na temat doboru zabiegów z zakresu fizykoterapii z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia pacjenta

OM2_W02

K_W10 Wymienia objawy i opisuje zmiany patologiczne w różnych schorzeniach narządu ruchu oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą

OM2_W03

K_W11 Posiada wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz doboru badań funkcjonalnych do oceny stanu pacjenta na potrzeby wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii

OM2_W03

K_W24 Posiada wiedzę i rozumie założenia edukacji zdrowotnej i profilaktyki niepełnosprawności

OM2_W06

K_W26 Posiada wiedzę w zakresie doboru różnych form adaptowanej aktywności fizycznej i ich organizacji z uwzględnieniem podstawowych zasad dydaktycznych w rehabilitacji kompleksowej i podtrzymywaniu sprawności osób ze specjalnymi potrzebami

OM2_W06

K_W31 Zna mechanizm oddziaływania specjalnych metod fizjoterapii

OM2_W09

K_U04 Potrafi przedstawić w formie ustnej lub pisemnej w sposób przystępny dla odbiorców wybrane problemy funkcjonalne pacjenta oraz możliwości stosowania fizjoterapii

OM2_U03

K_U05 Potrafi określić podstawowe wskazania i OM2_U03

40

Page 41: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

przeciwwskazania do ćwiczeń ruchowychK_U06 Potrafi przekazać wiedzę i umiejętności

podopiecznymOM2_03

K-U09 Potrafi poinformować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku prowadzonych działań terapeutycznych

0M2_U03

K-U13 Potrafi dobrać badania funkcjonalne oraz badania wydolnościowe niezbędne do wykonania zabiegów i stosowania odpowiednich metod fizjoterapeutycznych

OM2-U05

K_U16 Prawidłowo dobrać zabieg w zależności do stanu zdrowia pacjenta i chorób współistniejących

OM2_U05

K_U18 Potrafi zaprogramować postępowanie związane z regeneracją, kompensacją, adaptacją i rehabilitacja osób starszych z dysfunkcjami narządów ruchu

OM2_U05

K_U24 Potrafi przewidzieć skutki wykonywanych zabiegów terapeutycznych w przebiegu różnego rodzaju dysfunkcji

OM2_U07

K-U25 Potrafi analizować jakość wykonywanych zabiegów terapeutycznych

OM2_U07

K_U26 Potrafi ocenić postępy rehabilitacji i dostosować metody i objętość zajęć do uzyskiwanych efektów

OM2_U07

Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób w grupie

Wykład 15 100

Ćwiczenia 30 10 lub 6 (ćw. kliniczne)

Tematy zajęć i treści kształcenia

Treści merytoryczne przedmiotu:Wykłady

Dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska, prof. ndzw. IR

Zasady rehabilitacji w chorobach reumatycznych. Patomechanizm powstania zmian w obrębie narządu ruchu w przebiegu chorób

Reumatycznych. .Osteoporoza. Definicja, patomechanizm powstawania zmian w narządzie ruchu. Ocena

kinezjologiczna. Zasady kompleksowego usprawniania. Bóle kręgosłupa. Patomechanizm powstania dysfunkcji kręgosłupa. Ocena kliniczna

i fizjoterapeutyczna kręgosłupa. Zasady kompleksowego usprawniania

Ćwiczeniadr n. o zdr. Beata Żukmgr Edyta Kępskamgr Katarzyna Kowalikmgr Marcin Kożuchowski

mgr Teresa Sadura-Sieklucka

Tematy 1-szej części zajęć: nowe metody kinezyterapii. Definicja, założenia, podstawowe techniki:

41

Page 42: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

1. PNF.2. Neuromobilizacje.3. Kineziotaping.4. Fizjoterapia ręki reumatoidalnej zachowawcza i pooperacyjna.5. Badanie funkcjonalne pacjenta dorosłego z chorobą reumatyczną, interpretacja testów i wyników badania.6. Badanie funkcjonalne dziecka z chorobą reumatyczną, interpretacja wyników badania.

Tematy 2–giej części zajęć:1. Fizjoterapia dzieci.2. Fizjoterapia dorosłych.3. Ćwiczenia z zastosowaniem nowych technik fizjoterapii.4. Przeprowadzenie ćwiczeń grupowych ogólnorozwojowych.5. Indywidualna praca z jednym chorym przez cały czas trwania zajęć. Ocena kinezjologiczna. Planowanie

usprawniania z uwzględnieniem zastosowania nowych technik. Wdrożenie w terapii poznanych nowych ćwiczeń i technik.

Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia

Formy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu

W,SKartkówki, Sprawozdania, Kolokwium

Zaliczone wszystkie kartkówki i sprawozdania minimum 50 pkt na kolokwium

S Kolokwium 1, Kolokwium 2

ocena kryteria

2,0 (ndst) niedostateczne opanowanie efektów kształcenia

3,0 (dost.) spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia

3,5 (ddb)

4,0 (db)

4,5 (pdb)

5,0 (bdb)

Literatura Literatura obowiązkowa:

1. Księżopolska-Orłowska Krystyna: Fizjoterapia w reumatologii, wyd. PZWL, Warszawa 2013

2. Wisłowska M., Księżopolska-Orłowska Krystyna, Żuk B., Anatomia układu ruchu z elementami diagnostyki

reumatologicznej PZWL, Warszawa 2013

3. Zimmermann-Górska I: Reumatologia kliniczna PZWL Warszawa 2008.

4. Zimmermann-Górska I: Choroby reumatyczne Podręcznik dla studentów Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Warszawa, wydanie IV.

5. Szprunger,J., Sozańska G. „Neuromechanika i neuromobilizacje w fizjoterapii, wyd Czelej.

6. Shacklock M.„ Nerodynamika kliniczna. Wyd. Urban and Partner

7. Mikołajewska E. „Kinesjotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych” wyd. PZWL, 2011.

8. Dimitros Kostopoulos PT, PhD Konstantine Rizopoulos PT, FABS. Punkty spustowe i Terapia mięśniowo-

powięziowa. wyd. Astoria, New York

42

Page 43: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

9. Buckup K. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni PZWL 2007

Literatura uzupełniająca:j.w

Czasopisma:

Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład 15

Seminarium

Ćwiczenia 30

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta - 30 godz.

Razem 75 3

43

Page 44: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

6. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w ORTOPEDII

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015

Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w

ORTOPEDII

Kod przedmiotu:

Jednostki prowadzące kształcenie:

3.Klinika Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa Tel.: (+48 22) 326 58 54Fax.: (+48 22) 326 59 [email protected]@wum.edu.pl

4.Zakład Rehabilitacji Klinicznej Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

Ul. Kondratowicza 8, 03-242 WarszawaTel.: (+48 22) 326 58 24Fax.: (+48 22) 326 59 [email protected]

Kierownik jednostki/jednostek:1. prof. dr hab.n.med. Jarosław Deszczyński

2. dr hab. n.med. Artur Stolarczyk

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

FizjoterapiaStudia II stopnia Profil praktycznyStudia stacjonarne

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

II

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

Zimowy i letni

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

Przedmiot kierunkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

Prof. dr hab. Jarosław DeszczyńskiDr n. med. Paweł KołodziejskiLek. Robert SurowieckiDr n. med. Łukasz NagrabaLek Tomasz MitekLek. Jarosław DeszczyńskiLek. Andrzej KotelaMgr Adam BronikowskiMgr Katarzyna Bażant

44

Page 45: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Mgr Katarzyna GosekMgr Joanna JaczewskaMgr Anna JózefiakMgr Magdalena MaterekMgr Marta PietrasMgr Monika Szczechura

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

Dr n.med. Paweł Kołodziejski

Cel kształcenia

- utrwalenie wiedzy na temat badania ortopedycznego pacjenta- utrwalenie wiedzy na temat anatomii palpacyjnej - poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat jednostek chorobowych narządu ruchu- poszerzenie wiedzy na temat leczenia zachowawczego i operacyjnego jednostek chorobowych narządu ruchu- utrwalenie i poszerzenie wiedzy na temat rehabilitacji podstawowych jednostek chorobowych narządu ruchu- umiejętność prawidłowego dopasowania postępowania rehabilitacyjnego w zakresie jednostek chorobowych narządu ruchu

Wymagania wstępne

- Wiedza z zakresu anatomii i biomechaniki stawów kończyny górnej, kończyny dolnej i kręgosłupa- Znajomość podstaw kinezyterapii- Wiedza z zakresu badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta-Umiejętność oceny stanu ogólnego pacjenta i stanu miejscowego poszczególnych części ciała (ocena postawy, zakresu ruchomości stawów, siły i wytrzymałości mięśni, obwodów i długości kończyn), - Znajomość zasad bezpiecznej pracy indywidualnej z pacjentem

Efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia

Symbol Nazwa Odniesienie do efektu kierunkowego

K_W08 posiada szczegółową znajomość budowy, funkcjonowania i zmian patologicznych układów: krążenia, oddechowego oraz aparatu ruchu człowieka i układu nerwowego i narządów zmysłów

OM2_W02

K_W10 Wymienia objawy i opisuje zmiany patologiczne w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem lub inną formą niepełnosprawności dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych

OM2_W03

K_W11 posiada wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz doboru badań diagnostycznych i funkcjonalnych do oceny stanu pacjenta na potrzeby wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii

OM2_W03

K_W27 Zna i rozumie zasady funkcjonowania OM2_W07

45

Page 46: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

sprzętu stosowanego w ramach zabiegów fizjoterapeutycznych

K_30 Zna zasady etyki zawodowej fizjoterapeutów, prawidłowego współżycia i postępowania ludzi w stosunku do siebie i otaczającego świata

OM2_W08

K_U02 Potrafi komunikować się z personelem medycznym planując proces usprawniania

OM2_U01

K_U05 Potrafi określić podstawowe wskazania i przeciwskazania do ćwiczeń rucowych

OM2_U03

K_K03 Potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych

OM2_K03

K_K07 Potrafi wykorzystywać i promować standardy międzynarodowe dotyczące fizjoterapii

OM2_K03

K_K20 Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu fizjoterapii

OM2_K08

Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób w grupie

Wykład 15 100

Ćwiczenia 60 10 lub 6 (ćw. kliniczne)

Tematy zajęć i treści kształcenia

1: Temat: Odcinek lędźwiowy kręgosłupa – anatomia, biomechanika, badanie kliniczne. Treści kształcenia: Omówienie anatomii i biomechaniki kręgosłupa lędźwiowego. Badanie odcinka

lędźwiowego. Nauka wykonywania palpacji i testów funkcjonalnych .

Wykładowca: Joanna Jaczewska

2: Temat: Odcinek lędźwiowy kręgosłupa – etiologia i mechanizm powstawania najczęstszych jednostek

chorobowych i urazów.

Treści kształcenia: Omówienie najczęstszych patologii kręgosłupa lędźwiowego .

Wykładowca: Joanna Jaczewska

3: Temat : Odcinek lędźwiowy kręgosłupa - sposoby leczenia i rehabilitacji.

Treści kształcenia: Omówienie sposobów leczenia i rehabilitacji kręgosłupa lędźwiowego

Wykładowca: Joanna Jaczewska

4: Temat : Odcinek piersiowy kręgosłupa – anatomia, biomechanika, badanie, najczęstsze jednostki chorobowe.

Treści kształcenia: Omówienie anatomii i biomechaniki odcinka piersiowego kręgosłupa w aspekcie

zaburzeń ortopedycznych. Etiologia i mechanizm powstawania najczęstszych jednostek chorobowych. Badanie

kliniczne odc. piersiowego.

Wykładowca: Joanna Jaczewska

5: Temat: Odcinek piersiowy kręgosłupa – leczenie i rehabilitacja.

Treści kształcenia: Omówienie sposobów leczenia i rehabilitacji odcinka piersiowego kręgosłupa.

Wykładowca: Joanna Jaczewska

6: Temat: Odcinek szyjny kręgosłupa – anatomia, biomechanika, badanie kliniczne.

Treści kształcenia: Omówienie anatomii i biomechaniki kręgosłupa szyjnego. Badanie kliniczne odcinka

46

Page 47: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

szyjnego. Nauka wykonywania palpacji i testów funkcjonalnych .

Wykładowca: Katarzyna Gosek

7: Temat: Odcinek szyjny kręgosłupa – etiologia i mechanizm powstawania najczęstszych patologii.

Treści kształcenia: Omówienie najczęstszych patologii kręgosłupa szyjnego .

Wykładowca: Katarzyna Gosek

8: Temat : Odcinek szyjny kręgosłupa - sposoby leczenia i rehabilitacji.

Treści kształcenia: Przedstawienie przykładowych programów leczenia i usprawniania pacjentów z

dysfunkcją odcinka szyjnego.

Wykładowca: Katarzyna Gosek

9: Temat : Wady postawy – przyczyny i mechanizm powstawania.

Treści kształcenia: Omówienie przyczyn i mechanizmu powstawania najczęstszych wad postawy u dzieci i

dorosłych.

Wykładowca: Katarzyna Gosek

10: Temat: Wady postawy – leczenie i rehabilitacja.

Treści kształcenia: Omówienie sposobów leczenia i rehabilitacji wad postawy.

Wykładowca: Katarzyna Gosek

11: Temat: Obręcz barkowa – anatomia, biomechanika i badanie kliniczne.

Treści kształcenia: Omówienie anatomicznych i biomechanicznych uwarunkowań w obrębie struktur

wchodzących w skład obręczy barkowej. Nauka wykonywania testów funkcjonalnych, palpacji i pomiarów w

dysfunkcjach obręczy barkowej.

Wykładowca: Adam Bronikowski

12: Temat : Obręcz barkowa – najczęstsze patologie.

Treści kształcenia: Omówienie poszczególnych jednostek chorobowych ( zespół cieśni podbarkowej,

uszkodzenia stożka rotatorów, niestabilność stawu).

Wykładowca: Adam Bronikowski

13: Temat : Obręcz barkowa – leczenie i rehabilitacja.

Treści kształcenia: Przykładowe programy leczenia i rehabilitacji. Nauka wykonywania technik

leczniczych w dysfunkcjach obręczy barkowej oraz kończyny górnej.

Wykładowca: Adam Bronikowski

14: Temat : Dysfunkcje stawu łokciowego

Treści kształcenia: Omówienie anatomicznych i biomechanicznych uwarunkowań w obrębie stawu

łokciowego. Omówienie metod leczenia i rehabilitacji najczęstszych jednostek chorobowych. Nauka

wykonywania testów funkcjonalnych, palpacji i technik leczniczych w dysfunkcjach stawu łokciowego.

Wykładowca: Adam Bronikowski

15: Temat: Złamania w obrębie kończyny górnej – leczenie i rehabilitacja.

Treści kształcenia: Omówienie najczęściej występujących w praktyce klinicznej złamań i urazów

kończyny górnej. Przedstawienie możliwości leczenia zachowawczego i operacyjnego złamań. Postępowanie

usprawniające. Nauka wykonywania technik leczniczych i planowanie rehabilitacji po urazach w obrębie

obręczy barkowej i kończyny górnej.

Wykładowca: Adam Bronikowski

16: Temat: Dysfunkcje nadgarstka i ręki.

Treści kształcenia: Omówienie patologii nadgarstka i ręki. Przybliżenie diagnostyki, biomechaniki ręki i

47

Page 48: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

nadgarstka. Nauka wykonywania palpacji i testów funkcjonalnych .

Wykładowca: Adam Bronikowski

17: Temat: Dysfunkcje nadgarstka i ręki - rehabilitacja.

Treści kształcenia: Przybliżenie metod leczenia i technik rehabilitacji ręki i nadgarstka. Nauka wykonywania

technik leczniczych. Planowania procesu usprawniania w różnych dysfunkcjach.

Wykładowca: Adam Bronikowski

18: Temat: Prezentacje studentów.

Treści kształcenia: Studenci w grupach 2-osobowych przedstawiają 10-minutową prezentację na wybrany

przez nauczyciela temat. Następnie nauczyciel poświęca czas na dyskusję i pytania.

Wykładowca: Adam Bronikowski

19: Temat: Prezentacje studentów.

Treści kształcenia: Studenci w grupach 2-osobowych przedstawiają 10-minutową prezentację na wybrany

przez nauczyciela temat. Następnie nauczyciel poświęca czas na dyskusję i pytania.

Wykładowca: Adam Bronikowski

20: Temat: Prezentacje studentów. Kolokwium pisemne.

Treści kształcenia: Studenci w grupach 2-osobowych przedstawiają 10-minutową prezentację na wybrany

przez nauczyciela temat. Następnie nauczyciel poświęca czas na dyskusję i pytania. Kolokwium pisemne obejmuje

tematy omawiane na zajęciach na I i II roku studiów magisterskich.

Wykładowca: Adam Bronikowski

Wykłady:W1- Postawa i wady postawy - mgr A.Bronikowski

W2 - Dysfunkcje kręgosłupa w wieku rozwojowym – lek. M.Deszczyński

W3 - Dysfunkcje stawu biodrowego w wieku rozwojowym - dr n.med. Ł. Nagraba

W4 - Dysfunkcje stóp w wieku rozwojowym - dr n.med. P.Kołodziejski

W5 - Dysfunkcje stawu kolanowego oraz stóp w wieku rozwojowym – lek. P.Wojdasiewicz/Ł.CzarnockiW6 - Nowości w endoprotezoplastyce stawów – lek. A.Kotela

W7 - Leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej – lek. M.Deszczyński

Sposoby weryfikowania i oceniania efektów

Formy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu

S kolokwiumco najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi

W,S egzaminco najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi

To co powyżej i poniżej to tylko przykład wzięty z dostępnych danych – należałoby w tym miejscu uszczegółowić aby nie było żadnych wątpliwości

48

Page 49: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

ocena kryteria

2,0 (ndst) niedostateczne opanowanie efektów kształcenia

3,0 (dost.) spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia

3,5 (ddb)

4,0 (db)

4,5 (pdb)

5,0 (bdb)

Literatura Literatura obowiązkowa:

„Ortopedia i Traumatologia”, Tadeusz Szymon Gaździk, PZWL, Warszawa 2009„Rehabilitacja Ortopedyczna”, S. Brent Brotzman, Kelvin E. Wilk, [red.] A. Dziak, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009„Wiktora Degi,ortopedia i rehabilitacja”, W. Marciniak [red.] A. Szulc, PZWL, Warszawa 2003„Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni”, Klaus Buckup, tłumaczenie: Tadeusz Gaździk, PZWL„Bóle i dysfunkcje kręgosłupa”, Wiktor Dega, Medicina Sportiva

Literatura uzupełniająca:

„Anatomia na żywym człowieku” W. Jorritisma [red.] Z. Ignasiak, G. Żurek, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004 „Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu ruchu” K. Lewitt [red.] Jerzy Stodolny, ZL Natura, Kielce 2001 „Ortopedia i reumatologia” A. Coote, P. Haslam [red.] Tadeusz Gaździk, Elsevier Urban & Partner, Wrocław2007„ Anatomia funkcjonalna narządu ruchu człowieka” Adam Gąsiorowski, wyd. UMC, Lublin 2006„Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo- miednicznego”, C. Richardson, P.W. Hodges, J. Hades, Elsevier, Urban & Partner

Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład 15 1

Ćwiczenia 60 2

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie studenta do ćwiczeń 10

Czytanie wskazanej literatury 10

Przygotowanie do zaliczeń 10

Razem 105 4

49

Page 50: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

7. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w

KARDIOLOGIIKierunek / Specjalność FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów studia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu: Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w KARDIOLOGII

Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy, zawodowy, do wyboru, wykształcenia ogólnego) Przedmiot kierunkowy

Język wykładowy polski

Jednostka organizacyjnaKatedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób

Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

Adres/ telefon, faks

Ul. Kondratowicza 8, 03-242 WarszawaTel.: (+48 22) 326 58 24Fax.: (+48 22) 326 58 [email protected]

Kierownik Jednostki prof. dr hab. Mirosław Dłużniewski

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę

dr n. med. Maciej Janiszewski

Prowadzący przedmiot

Mgr Anna LipkaMgr Karolina GrudzińskaMgr Aleksandra MaciągMgr Michalina MusiałekMgr Zdzisława Ścios

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć: Wykłady Seminaria Ćwiczenia Praktyka zawodowa

Praca własna

studenta

Stacjonarne/ niestacjonarne (d. wieczorowe)

II

III

(zimowy) Liczba godzin: 8 - 15 - 15

Stacjonarne/ niestacjonarne (d. wieczorowe)

II

IV (letni) Liczba godzin: 6 - 15 - 15

Liczba punków ECTS 3

Forma zaliczenia EGZAMIN

Wymagania wstępne:Znajomość anatomii, fizjologii i patofizjologii układu krążenia.Opanowanie teoretycznych i praktycznych aspektów rehabilitacji pacjentów z chorobami układu krążenia w warunkach szpitalnych i poszpitalnych przekazywanych podczas zajęć na studiach I stopnia (licencjackich)

Cele przedmiotu:Ugruntowanie i poszerzenie dotychczasowych umiejętności w zakresie rehabilitacji kardiologicznej wraz z uwzględnieniem najnowszych postępów wiedzy w zakresie terapii chorób układu krążenia. Edukacja w zakresie samodzielnego prowadzenia kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Metody dydaktyczne:

Wykłady, interaktywne seminaria, ćwiczenia prowadzone „przy łóżku chorego”, samodzielne przygotowanie i prezentacja referatów na temat wybranych elementów rehabilitacji kardiologicznej.Treści merytoryczne przedmiotu:

50

Page 51: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Miejsce fizjoterapii w kompleksowym leczeniu pacjenta z chorobami układu krążeniaKardiologia interwencyjna – co ważne dla fizjoterapeuty ?Podstawy farmakoterapii kardiologicznejZasady prewencji w chorobach układu krążeniaProblemy psychologiczne u chorych z chorobami układu krążenia poddawanych kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)

Nabycie umiejętności samodzielnego planowania, prowadzenia i kontrolowania rehabilitacji zalecanej dla pacjentów z różnymi postaciami schorzeń układu sercowo-naczyniowegoUmiejętność programowania i nadzorowanie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznejUmiejętność wdrażania zaleceń w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej

Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia semestru jest obecność i aktywne uczestniczenie w seminariach i ćwiczeniach.W razie dłuższej usprawiedliwionej nieobecności należy skontaktować się z asystentem odpowiedzialnym za dydaktykę celem ustalenia możliwości powtórzenia zajęć z kardiologii z inną grupą studencką.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu kardiologia jest zdanie egzaminu testowego po zakończeniu semestru IV (test pojedynczego wyboru)

Literatura podstawowa:

Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna – Folia Cardiologica, 2004, tom 11; suplement A

Dział pt. Rehabilitacja kardiologiczna w podręczniku „Kardiologia” red. A. Szczeklik, M. Tendera. Medycyna Praktyczna 2010

Literatura uzupełniająca:

I. Demczyszak Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006J. Bromboszcz, P. Dylewicz - Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych, Elipsa-Jaim, Kraków 2005, wyd. 1

51

Page 52: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

8. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w CHIRURGII

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015

Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu: Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w CHIRURGII

Kod przedmiotu: 17887

Jednostki prowadzące kształcenie:

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

Adres ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

Telefony (+48 22) 318 63 91

Fax (+48 22) 318 63 90

e-mail: [email protected]

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. n.med. Jerzy Polański

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia

Studia II stopnia

Profil praktyczny

Studia stacjonarne

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot): II rok

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot): III (zimowy)

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny): kierunkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

dr n.med. Maria Grochowska

mgr Katarzyna Wilczyńska

mgr Michał Bielawski

52

Page 53: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

mgr inż. Agnieszka Białkowska

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

Tak

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

dr n.med. Maria Grochowska

Cel kształcenia

1. Umiejętność współpracy z lekarzem w procesie planowania kompleksowej fizjoterapii chorych leczonych w oddziale chirurgii

2. Umiejętność planowania i przeprowadzenia kompleksowej fizjoterapii w chirurgii.

Wymagania wstępne

1. Anatomia prawidłowa.2. Fizjologia człowieka.3. Patofizjologia człowieka.

Efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia

Symbol

Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

K_W06 Zna wskazania i przeciwwskazania do zabiegów fizykoterapeutycznych i balneologicznych

OM2_W01

K_W08 Posiada szczegółową znajomość budowy, funkcjonowania i zmian patologicznych układów: krążenia, oddechowego oraz aparatu ruchu człowieka i układu nerwowego człowieka

OM2 W02

K_W10 Wymienia objawy i opisuje zmiany patologiczne w różnych schorzeniach oraz

OM2_W03

53

Page 54: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem, lub inną formą niepełnosprawności dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych

K_W11 Posiada wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz doboru badań diagnostycznych i funkcjonalnych do oceny stanu pacjenta na potrzeby wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii

OM2_W03

K_W13 Posiada wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz skutków błędów jatrogennych, popełnianych w relacji z pacjentem

OM2_W04

K_W17 Zna metody oceny stanu zdrowia jednostki i populacji, różne systemy klasyfikacji chorób i procedur medycznych

OM2_W04

K_W25 Zna rolę i znaczenie podstawowych zasad żywienia w kształtowaniu i przywracaniu zdrowia i profilaktyki niepełnosprawności

OM2_W06

K_W27 Zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu stosowanego w ramach zabiegów fizjoterapeutycznych

OM2_W07

K_U01 Posiada umiejętność komunikowania się ze specjalistami innych dziedzin, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

OM2_U01

K_U02 Potrafi komunikować się z personelem medycznym planując proces usprawniania.

OM2_U01

K_U04 Potrafi przedstawiać w formie ustnej, lub pisemnej w sposób przystępny dla odbiorców wybrane problemy funkcjonalne pacjenta oraz możliwości stosowania fizjoterapii

OM2_U03

K_U05 Potrafi określić podstawowe wskazania, przeciwwskazania do ćwiczeń ruchowych

OM2_U03

K_U09 Potrafi poinformować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań terapeutycznych i uzyskać jego świadomą zgodę

OM2_U03

K_U13 Potrafi dobrać badania funkcjonalne oraz badania wydolnościowe niezbędne do wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod fizjoterapeutycznych

OM2_U05

K_U19 Potrafi dokonać właściwego doboru OM2_U05

54

Page 55: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

przedmiotów ortopedycznych, stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta

K_U24 Potrafi przewidzieć skutki wykonywanych zabiegów terapeutycznych w przebiegu różnego rodzaju dysfunkcji oraz stanów chorobowych.

OM2_U07

K_U25 Potrafi analizować jakość wykonywanych zabiegów terapeutycznych

OM2_U07

K_U26 Potrafi ocenić postępy rehabilitacji i dostosować metody i objętość zajęć do uzyskiwanych efektów

OM2_U07

K_U27 Potrafi ocenić metody i procedury stosowane w fizjoterapii i krytycznie analizować jakość i efekty wykonywanych zabiegów terapeutycznych

OM2_U07

K_K05 Przestrzega zasad etyki zawodowej OM2_K03

K_K10 Potrafi pracować w zespole i samodzielnie wykonać powierzone mu zadania i właściwie organizować prace własną

OM2_K04

K_K20 Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu fizjoterapii

OM2_K08

Formy prowadzonych zajęć

Seminarium- w grupach 15 osobowych)

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób w grupie

Wykład 8 audytoryjny dla całego roku 100

Ćwiczenia 30 10 10

Tematy zajęć i treści kształcenia

Tematy wykładów:

W1: Chirurgia jamy brzusznej i naczyń krwionośnych. - p.prof. dr hab. n. med. Jerzy Polański

W2: Neurofizjologiczne aspekty rehabilitacji chorych z miażdżycą tętnic.

dr n.med. Maria Grochowska

W3: Fizjoterapia chorych leczonych w klinice chirurgii – charakterystyka wybranych grup pacjentów- dr n. med. Maria Grochowska

55

Page 56: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

W4: Fizjoterapia chorych ze stomią.- dr n. med. Maria Grochowska

Tematy ćwiczeń:

C1: Rehabilitacja w chirurgii onkologicznej i naczyniowej. - mgr Katarzyna Wilczyńska

C2: Planowanie kompleksowej rehabilitacji dla chorych po udrożnieniu t. szyjnej wewnętrznej – rola rehabilitacji neurologicznej. - mgr Michał Bielawski

Planowanie kompleksowej rehabilitacji dla chorych po operacjach w obrębie aorty.

- dr n. med. Maria Grochowska

C3: Wpływ diety na przebieg rehabilitacji chorych leczonych chirurgicznie.

- mgr inż. Agnieszka Białkowska

C4: Planowanie kompleksowej rehabilitacji dla chorych po amputacji kończyn dolnych z powodu ostrego i przewlekłego niedokrwienia. - dr n. med. Maria Grochowska

C5: Planowanie kompleksowej rehabilitacji dla chorych po rozległych operacjach w obrębie j. brzusznej. - mgr Katarzyna Wilczyńska

Treści kształcenia:

1. Rehabilitacja chorych w oddziale intensywnej opieki pooperacyjnej.

2. Rola Fizjoterapeuty w przygotowaniu chorego do rozległych operacji w obrębie jamy brzusznej.3. Rehabilitacja chorych z przewlekłą niewydolnością żylną.4. Rehabilitacja chorych po operacji tętniaka aorty w odcinku brzusznym.5. Rehabilitacja chorych po operacjach tętnic szyjnych.6. Rehabilitacja chorych po operacjach tętnic kończyn górnych i dolnych.7. Rehabilitacja chorych po amputacjach naczyniowych kończyn.8. Rehabilitacja chorych ze stomią.9. Zalecenia dietetyczne dla rehabilitowanych chorych po zabiegach chirurgicznych.

Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia

Formy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu

W Zakres materiału obejmuje tematykę 

Obecność na min. trzech wykładach

56

Page 57: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

wykładów

Ćw.

Zakres materiału obejmuje tematykę 

, wykładów oraz wiedzę 

przekazywaną 

w trakcie ćwiczeń

 praktycznych

Kolokwium ustne

Obecność na wszystkich ćwiczeniach, 60% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu:

OM2_W01, OM2_ W02, OM2_W03, OM2_W04, OM2_W06, OM2_U01, OM2_U03,OM2_U05, OM2_U07,

ocena kryteria

2,0 (ndst) niedostateczne opanowanie efektów kształcenia

3,0 (dost.)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,dostateczne opanowanie efektów kształcenia, 60% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium

3,5 (ddb)spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia, opanowanie wiedzy w sposób ponad dostateczny, 70% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium

4,0 (db)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia, opanowanie wiedzy w sposób dobry, 80% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium

4,5 (pdb)spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia, opanowanie wiedzy w sposób ponad dobry, 80% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium

5,0 (bdb)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia, opanowanie wiedzy w sposób bardzo dobry, 95% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium

Literatura

57

Page 58: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Literatura obowiązkowa:

1. „Fizjoterapia w Chirurgii” Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej

Wydawnictwo lekarskie PZWL 2012r.

2. „Rehabilitacja Medyczna” Pod red. Andrzeja Kwolka

Wydawnictwo: URBAN & PARTNER 2012r.

Literatura uzupełniająca:

1. „Powikłania w chirurgii jamy brzusznej” Jan Kulig, Wojciech Nowak

Wydawnictwo lekarskie PZWL 2012r.

2. „Ogólne powikłania pooperacyjne” Ewa Karpel, Przemysław Jałowiecki,

Wydawnictwo lekarskie PZWL 2009r.

3. „Zakrzepica żył głębokich i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych”

Maciej Szczepański, Wydawnictwo lekarskie PZWL 2012r.

4. „Chirurgia tętnic i żył obwodowych (tom1-2)”, Wojciech Noszczyk

Wydawnictwo lekarskie PZWL 2012r.

5. „Rehabilitacja w chorobach naczyń obwodowych”

Żanna Fiodorenko-Dumas, Artur Pupka

Wydawnictwo MedPharm Polska 2012r.

6. „Dietoterapia'' Sa'eed Bawa, Danuta Gajewska, Lucyna Kozłowska Ewa Lange, Joanna Myszkowska-Ryciak, Dariusz Włodarek, Wydawnictwo SGGW warszawa 2009r.

7. „Dietetyka”Dariusz Włodarek Wydawnictwo Format-AB Warszawa 2005r., 8. „Żywienie chorych ze stomią” prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Warszawa 2007r.

9. „Choroby Trzustki” prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, prof.

dr hab. n. med. Jan Dzieniszewski Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 20079r..

Czasopisma:

1. „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”. Wydawnictwo Termedia.

Kalkulacja punktów ECTS

i Regulamin został opracowany dla potrzeb wszystkich przedmiotów nauczanych w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL WUM i ulega on modyfikacji w zależności od nauczanego przedmiotu

58

Page 59: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład 8 0,30

Ćwiczenia 30 1

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie studenta do ćwiczeń 10 0,35

Przygotowanie do zaliczeń 10 0,35

Razem 58 2

59

Page 60: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

9. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w

GINEKOLOGII I POŁOŻNITWIEKierunek / Specjalność FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów studia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu: Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE

Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy, zawodowy, do wyboru, wykształcenia ogólnego) Przedmiot kierunkowy

Język wykładowy polski

Jednostka organizacyjna II Klinika Położnictwa i GinekologiiI Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Adres/ telefon, faks

ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa tel.: (+48 22) 596 64 21fax.: (+48 22) 596 64 [email protected]

Kierownik Jednostki prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę dr n. med. Ewa Romejko-Wolniewicz

Prowadzący przedmiot prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski mgr. Maria Rylke- Tymmgr. Monika Chmielewska

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć: Wykłady Seminaria Ćwiczenia Praktyka zawodowa

Praca własna

studenta

Stacjonarne/ niestacjonarne (d. wieczorowe)

II

III

(zimowy) Liczba godzin: 8 - 30 - 20

Liczba punków ECTS 2

Forma zaliczenia ZALICZENIE

Wymagania wstępne:

1. Znajomość treści przedmiotów: „Podstawy fizjoterapii klinicznej w ginekologii i położnictwie” i „Fizjoterapia kliniczna w

chorobach narządów wewnętrznych w ginekologii i położnictwie”

2. Umiejętność przeprowadzenia usprawniania u pacjentek oddziałów ginekologii operacyjnej, położnictwa,

patologii ciąży

3. Znajomość fizjologii cyklu płciowego kobiety i zmian zachodzących w organizmie kobiety w okresie przekwitania

Cele przedmiotu:

1. Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu ginekologii i położnictwa

2. Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania fizjoterapii w praktyce ginekologicznej i położniczej ze szczególnym

uwzględnieniem diagnostyki funkcjonalnej

3. Programowanie, praktyczne wdrażanie i prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych w ginekologii i położnictwie

Metody dydaktyczne:

1. Przekaz słowny

2. Prezentacja multimedialna

3. Dyskusja

4. Praca grupowa

5. Rozwiązywanie kazusów

60

Page 61: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

6. Praca z pacjentem

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Fizjoterapia (FT) w zaburzeniach okresu przekwitania, osteoporozie

2. FT w zapaleniu przydatków. Różnicowanie i terapia bólów krzyża spowodowanych zmianami zapalnymi w

miednicy mniejszej.

3. FT w bolesnym miesiączkowaniu i innych zaburzeniach miesiączkowania

4. Zastosowanie fizykoterapii i balneoterapii w ginekologii i położnictwie

5. Aspekty psychologiczne wybranych zagadnień w ginekologii i położnictwie (depresja i psychoza poporodowa,

zaburzenia nastroju wieku przekwitania, trudności emocjonalne w schorzeniach tj. nietrzymanie moczu,

vulvodynia)

6. Uczestniczenie, programowanie i prowadzenie grupowej fizjoterapii w położnictwie i ginekologii (Szkoła

Rodzenia, zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa u ciężarnych, wysiłkowe nietrzymanie moczu)

7. Uczestniczenie, programowanie i prowadzenie indywidualnej fizjoterapii w oddziałach- ginekologii operacyjnej,

położniczym, patologii ciąży.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje) 1. Opanowanie umiejętności programowania oraz prowadzenia indywidualnej i grupowej fizjoterapii w położnictwie i

ginekologii ( Szkoła Rodzenia, zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa, wysiłkowe nietrzymanie moczu, zaburzenia

miesiączkowania, zapalenie przydatków)

2. Opanowanie umiejętności programowania i prowadzenia indywidualnej fizjoterapii w oddziałach- ginekologii operacyjnej,

położniczym, patologii ciąży

3. Nabycie umiejętności posługiwania się terminologią z zakresu ginekologii i położnictwa w tematyce treści

merytorycznych przedmiotu

4. Reprezentowanie postaw etycznych w pracy z pacjentkamiMetody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:

1. Kolokwia pisemne i ustne

2. Referaty

3. Ocenianie ciągłe

Literatura podstawowa:

1. G. Bręborowicz, Położnictwo i ginekologia tom 1-2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

2. Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, red. Dariusz Szukiewicz, Warszawa 2012

3. Kozłowska J: Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie, Kraków 2006

4. Fijałkowski W: Rehabilitacja w położnictwie i ginekologii, Wrocław 1999

5. Straburzyński G, Straburzyńska- Lupa A: Medycyna fizykalna, Warszawa 2000

61

Page 62: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

10. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w

MEDYCYNIE SPORTOWEJKierunek / Specjalność FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów studia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu: Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w medycynie sportowej

Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy, zawodowy, do wyboru, wykształcenia ogólnego) przedmiot kierunkowy

Język wykładowy Polski

Jednostka organizacyjnaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

Adres/ telefon, faks

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 5Tel.: +48 22 592 93 68Fax: +48 22 825 59 68e-mail: [email protected]

Kierownik Jednostki Dr n. med. Hubert Krysztofiak

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę Dr n. med. Hubert Krysztofiak

Prowadzący przedmiot1. Dr n. med. Hubert Krysztofiak2. Lek. Jarosław Krzywański3. Mgr Przemysław Nietubyć4. Mgr Krzysztof Guzowski

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć: Wykłady Seminaria Ćwiczenia Praktyka

zawodowa

Praca własna

studenta

Stacjonarne II IV (letni) Liczba godzin: 8 - 30 - 20

Liczba punków ECTS 2

Forma zaliczenia ZALICZENIE

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii człowieka, fizjologii i patologii ogólnej oraz zakresu fizjoterapii klinicznej i biomechaniki. Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki obrazowej, farmakologii oraz psychologii.Student powinien posiadać umiejętność wykorzystywania metod kinezyterapii, fizykoterapii i terapii manualnej.

Cele przedmiotu:

1. Przedstawienie zakresu aktywności medycyny sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów działania i grup docelowych oraz przedstawienie relacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu medycyny sportowej i zaprezentowanie ich funkcji.

2. Zapoznanie studentów z rolą medycyny sportowej w działaniach na rzecz poprawy stanu zdrowia jednostki, w szczególności poprzez promowanie aktywności fizycznej jako nawyku, korzystnie modyfikującego negatywny wpływ czynników środowiskowych.

3. Wskazanie studentom narzędzi, metod i procedur służących do obiektywnej oceny i monitorowania stanu funkcjonalnego organizmu oraz diagnozowania stanów chorobowych.

4. Zaprezentowanie studentom schematów i procedur programowania aktywności fizycznej, treningu i rehabilitacji.

62

Page 63: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacje multimedialne.2. Praca grupowa i indywidualna.3. Przekaz słowny.4. Dyskusja.5. Pokaz.

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Wprowadzenie do medycyny sportowej.Zadania i kompetencje medycyny sportowej. Grupy specjalistów i profesjonalistów. Grupy docelowe. Kierunki rozwoju.

2. Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce chorób.Hipoteza wysiłkowa - badania epidemiologiczne. Elementy medycyny darwinowskiej. Czynniki wysiłkowe według bieżących badań.

3. Badanie kliniczne i diagnoza.Badanie podmiotowe. Badanie podmiotowe.

4. Diagnostyka funkcjonalna i specyficzne procedury diagnostyczne.Ocena postawy, chodu i wzorca ruchu. Badanie palpacyjne. Ocena funkcji mięśni. Ocena ruchomości stawów. Próby obciążeniowe aparatu ruchu. Funkcje neurologiczne – czuciowe, ruchowe, odruchowe, równowagi i poznawcze. Badanie wybranych tkanek.

5. Badania dodatkowe i wprowadzenie do diagnostyki różnicowej.Metody diagnostyki obrazowej. Interpretacja badań dodatkowych. Algorytmy procesu diagnostycznego.

6. Programowanie aktywności fizycznej i kinezyterapii.Fizjologia wysiłku fizycznego. Formy i metody treningu fizycznego. Kwalifikacja medyczna. Struktura treningu. Programowanie treningu. Metody diagnostyczne wspomagające programowanie.

7. Programowanie rehabilitacji.Ustalanie celów. Kwalifikacja. Dobór metod. Ocena wyjściowa i monitoring.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)

1. Nabycie przez studenta wiedzy na temat zadań i funkcji medycyny sportowej oraz struktury organizacyjnej zespołu medycyny sportowej i wzajemnej relacji członków zespołu.

2. Nabycie przez studenta wiedzy na temat wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia jednostki.3. Nabycie przez studenta złożonej umiejętności przeprowadzenia badania podmiotowego, przedmiotowego.4. Nabycie przez studenta umiejętności przeprowadzenia oceny funkcjonalnej oraz wykorzystania

specyficznych procedur diagnostycznych.5. Nabycie przez studenta umiejętności interpretacji i analizy wyników badań dodatkowych.6. Nabycie przez studenta umiejętności rozwiązywania problemów diagnostycznych.7. Nabycie przez studenta umiejętności przygotowania planu treningowego i monitorowania obciążeń

treningowych.8. Nabycie przez studenta umiejętności zaplanowania kompleksowej rehabilitacji, poprzez kompetentne

ustalenie celów, dobór efektywnych metod i objętości zajęć.9. Nabycie przez studenta umiejętności okresowej oceny postępów rehabilitacji i dostosowywania metod i

objętości zajęć do uzyskiwanych efektów.

Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaleczenia jest obecność na wykładach i ćwiczeniach, oraz aktywny udział w ćwiczeniach. Student podlega ocenie ciągłej.

Literatura podstawowa:

1. McMahon PJ, Medycyna Sportowa. Współczesne metody diagnostyki i leczenia. PZWL 2010.2. Jegier A, Nazar K, Dziak A. (red.): Medycyna Sportowa. PTMS 2005.3. Mamcarz A, Braksator W, Dłużniewski M. (red.). Kardiologia Sportowa. Via Medica 2006.4. Donatelli R. Rehabilitacja w Sporcie. (wyd. I polskie, red. Gnat R.) Urban&Partner 2011.

63

Page 64: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

5. Petty NJ. Badanie i ocena narządu ruchu. Podręcznik dla fizjoterapeutów. (wyd. I polskie, red. Śliwiński Z.) Urban&Partner 2010.

6. Porter RS, Kaplan JL, Homeier BP. The Merck Manual. Objawy kliniczne. Praktyczny przewodnik diagnostyki i terapii. (wyd. I polskie) Urban&Partner 2010.

7. McRea R. Kliniczne badanie ortopedyczne. (wyd. I polskie Gaździk T.) Urban&Partner 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Sallis RE, Massimini F. ACSM,s Essentiials of Sports Medicine. Mosby 1996.2. Comfort P, Abramhson E. Sports Rehabilitation and Injury Prevention. Wiley 2010.3. American College of Sports Medicine. ACSM,s Guidelines for Exercise Testing and Prescription.

Lippincott Williams & Wilkins 2006.4. McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise Physiology: Energy, Nutrition, and Human Performance.

Lippincott Williams & Wilkins 2006.5. American College of Sports Medicine. ACSM's Health-Related Physical Fitness Assessment Manual.

Lippincott Williams & Wilkins 2010.6. Tandoan RN, Mann G, Verdonk R, Doral MN. Sports Injuries: Prevention, Diagnosis, Treatment and

Rehabilitation. Springer 2012.7. Kraemer WJ, Adams K, Cafarelli E i wsp. American College of Sports Medicine Position Stand on

Progression model in resistance training for healthy adults. Med Sci Sports Exer. 2002; 34 (2): 364–380. 8. Fletcher GF, Blady GJ, Amsterdam EA i wsp. Exercise standards for testing and training. A statement for

healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation. 2001; 104: 1694–1740.9. Pollock ML, Franklin BA, Blady GJ i wsp. Resistance exercise in individuals with and without

cardiovascular disease: benefits, rationale, safety, and prescription. Circulation. 2000; 101: 828-833.10. Garber CE (Chair)., Blissmer B., Deschenes MR., Franklin BA., Lamonte MJ., Lee I-Min., Nieman DC.,

Swain DP. Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults: Guidance for Prescribing Exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise: July 2011 - Volume 43 - Issue 7 - pp 1334-1359

64

Page 65: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

11.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w PSYCHIATRII

Opis przedmiotu (sylabus)

Kierunek / Specjalność FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów studia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu: Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w PSYCHIATRII

Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy, zawodowy, do wyboru, wykształcenia ogólnego) Przedmiot kierunkowy

Język wykładowy polski

Jednostka organizacyjnaKlinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii

II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

Adres/ telefon, faksul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszkówtel/fax.: (+48 22) 758 14 [email protected]

Kierownik Jednostki dr hab. n. med. Bartosz Łoza, prof. ndzw. WUM

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę

Dr n. med. Iwona [email protected]

Mgr Alina Pró[email protected]

Prowadzący przedmiot

14. Kamil Chorążka15. Joanna Grzesiewska16. Bartosz Łoza17. Iwona Patejuk-Mazurek18. Maja Polikowska19. Małgorzata Socha 20. Rafał Wójcik

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć: Wykłady Seminaria Ćwiczenia Praktyka zawodowa

Praca własna student

a

Stacjonarne/ niestacjonarne (d. wieczorowe)

II

III

(zimowy) Liczba godzin: 6 - 30 - 15

Liczba punków ECTS 2

Forma zaliczenia ZALICZENIE

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu psychiatrii, zrealizowana w Klinice Psychiatrii OF na II i III roku studiów licencjackich, w zakresie nawiązywania kontaktu terapeutycznego oraz umiejętność diagnostyki zakłóceń czynności psychicznych. Zakres wiadomości – objawy zaburzeń otępiennych (F0), uzależnień (F1), zaburzeń psychotycznych (F2),

65

Page 66: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

nastroju (F3) i nerwicowych (F4), a także zaburzeń behawioralnych (F5) i zaburzeń osobowości (F6). Zakres umiejętności – nawiązanie kontaktu terapeutycznego; umiejętność budowania efektywnej relacji z pacjentem; umiejętność wyznaczania indywidualnych celów i zadań terapeutycznych. Zakres umiejętności – identyfikacja, różnicowanie i klasyfikowanie objawów psychopatologicznych. Cele przedmiotu:

Rozwój praktycznych umiejętności do samodzielnego rozpoznawania, programowania i przeprowadzenia procesu leczenia oraz jego końcowej ewaluacji w podstawowych grupach zaburzeń psychicznych. Nabycie kompetencji do kompleksowych działań i współpracy w ramach zespołów terapeutycznych. Posługiwanie się dodatkowymi metodami diagnostycznymi, instrumentalnymi, laboratoryjnymi i testowymi. Metody dydaktyczne:

podające (informacje na powyżej wymienione tematy w trakcie wykładów); praktyczne (nawiązywanie kontaktu z pacjentami i zbieranie wywiadu, ocena współistnienia zaburzeń bólowych i ruchu z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, użycie skal klinicznych i kwestionariuszy oceny stanu psychicznego); problemowe (analiza przypadków pacjentów kwalifikowanych do terapii lub hospitalizowanych z powodu objawów wskazujących na możliwość istnienia zaburzeń psychicznych) programowane (filmy dydaktyczne o depresji, schizofrenii)

Treści merytoryczne przedmiotu:

Wykłady:Ocena dynamiki obrazu klinicznego. Ocena ilościowa i jakościowa. Skale kliniczne.Ocena poziomu funkcjonowania pacjentów. Jakość życia.

Ćwiczenia:Fizjoterapia pacjentów przewlekle niepełnosprawnych psychofizycznie. Fizjoterapia pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi, epizodycznymi, nawrotowymi i psychosomatycznymi. Indywidualny program leczenia wśród chorych z postępującymi schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Opracowanie planu terapeutycznego, jego wdrożenie i ewaluacja. Uczestniczenie w systemie społeczności terapeutycznej.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)

1. Wiedza: nabycie wiedzy o możliwościach oceny obrazu klinicznego i poziomu funkcjonowania chorych psychicznie (skale kliniczne, kwestionariusze samooceny).

2. Umiejętności: nabycie umiejętności do oceny stanu psychicznego towarzyszącego chorobie somatycznej i poziomu funkcjonowania chorych psychicznie, zaprogramowania i przeprowadzenia procesu leczenia oraz ewaluacji podjętych zadań. Nabycie kompetencji do kompleksowego działania w ramach zespołu terapeutycznego.

3. Postawa: świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Poszanowanie praw pacjenta psychiatrycznego. Współdziałanie w ramach zespołu terapeutycznego.

Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:

Ocenianie formujące: analiza materiałów/problemu podczas ćwiczeń (90%)Ocenianie podsumowujące: zaliczenie pisemne – test wiadomości jednokrotnego wyboru lub opracowanie przypadku klinicznego (10%)

Literatura podstawowa:

Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.). Psychiatria. Urban i Partner, Wrocław, tomy I-III, 2002-2004.Florkowski A. (red.). Fizjoterapia w psychiatrii. Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2012.Rymaszewska J, Dudek D.: Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. Praktyczne wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne. Via Medica, Gdańsk, 2009.

Literatura uzupełniająca:

66

Page 67: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Kasperska K., Smolis-Bąk E., Białoszewski D.: Metodyka nauczania ruchu (usprawnienie pacjentów na zajęciach grupowych). Skrypt dla studentów kierunku fizjoterapia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2009.Strong J. (red.): Ból: podręcznik dla terapeutów, DB Publishing, Warszawa 2008.Klimkowski M, Herzyk A. Neuropsychologia. UMCS, Lublin, 1994.

12.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w

PULMONOLOGII

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015

12.Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

Kod przedmiotu:Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w

PULMONOLOGII

Jednostki prowadzące kształcenie:

Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Instytutu Gruźlicy i Chorób PłucAdres ,ul. Płocka 26, 01-138 WarszawaTelefony /22/4312 418Fax /22/4312 452e-mail: [email protected]

Kierownik jednostki/jednostek: Mgr Marek Kram

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

FizjoterapiaStudia II stopnia Profil praktycznyStudia stacjonarne

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

II

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

III zimowy

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

kierunkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

1.mgr Agata Gładzka2.mgr Dorota Klatka3.mgr Magdalena Kaczmarczyk

4. mgr Marek Kram 5.mgr Anna Nowicka

6.mgr Rafał Bielawski 7.mgr Konrad Jaklewicz

67

Page 68: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

tak

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

mgr Marek Kram

13.Cel kształcenia

-doskonalenie praktyczne wiadomości zdobytych na studiach licencjackich.-opanowanie umiejętności postawienia diagnozy w oparciu o dostępne badania funkcji układu oddechowego, umiejętność określenia celu fizjoterapii, planowanie zabiegów rehabilitacyjnych

14.Wymagania wstępne

Wiadomości z wykładów i ćwiczeń prowadzonych z przedmiotów : „Podstawy fizjoterapii w pulmonologii”i „Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, w pulmonologii”-II i III rok studiów licencjackich.

15.Efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia Symbol

(kod przedmiotu) _W01(numer efektu oraz jego kategoria W-wiedza,

U-umiejętności, K -kompetencje)

NazwaOdniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02 (efekty stanowią załącznik właściwej uchwały senatu o utworzeniu kierunku studiów lub określeniu

efektów kształcenia)

K_W08 Posiada szczegółową znajomość budowy, funkcjonowania i zmian patologicznych układu oddechowego.

OM2_W02

K_W10 Wymienia objawy i opisuje zmiany patologiczne w różnych schorzeniach płucnych oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych

OM2_W03

K_W11 Posiada szczegółową wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz doboru metod diagnostycznych i funkcjonalnych do oceny stanu pacjenta na potrzeby wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii

OM2_W03

K_W27 Zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu fizjoterapeutycznego stosowanego w chorobach płuc.

OM2_W07

K_U02 Potrafi komunikować się z personelem medycznym planując proces usprawniania

OM2_U01

K_U13 Potrafi dobrać badania diagnostyczne i wydolnościowe niezbędne do wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod fizjoterapeutycznych

OM2_U05

K_U12 Potrafi dobrać badania funkcjonalne dla potrzeb tworzenia, weryfikacji programu fizjoterapii

OM2_U05

K_U14 Potrafi analizować wyniki oraz ocenić OM2_U0568

Page 69: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

przydatność różnych badań aparaturowych dla doboru środków fizjoterapii oraz kontroli wyników

K_U32 Potrafi programować adoptowaną aktywność fizyczną w rehabilitacji kompleksowej i podtrzymywania sprawności osób z różnego stopnia dysfunkcją oddechową

OM2_U09

K_K10 Potrafi pracować w zespole i samodzielnie wykonywać powierzone mu zadania

OM2_K04

Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób w grupie

Wykład 6 Cały rok 100

Seminarium - - -

Ćwiczenia 30 10 lub 6 (ćw. kliniczne)

Tematy zajęć i treści kształcenia

W - 1 Anatomia i fizjologia układu oddechowego 1.Topografia i budowa anatomiczna / płaty, segmenty, pecherzyki płucne, pneumocyty / 2.Mięśnie oddechowe / wdechowe i wydechowe / 3.Mechanika oddychania 4.Elementy prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego/ wentylacja, dyfuzja / 5.Bariera powietrze - krew 6.Składowe całkowitej pojemności płuc / TLC / W - 2 Wskazania i przeciwwskazania do rehabilitacji pneumonologicznej / wg ERS i ATS / 1.Choroby obturacyjne 2.Choroby restrykcyjne 3.Inne W - 3 Kwalifikacja chorych do fizjoterapii pneumonologicznej

1.Badanie podmiotowe / wywiad / 2.Badanie przedmiotowe / fizykalne / 3.Ocena objawów choroby / skale duszności: Borga, MRC, ATS, VAS / 4.Ocena wydolności fizycznej / 6'MWT , spirometria, gazometria / 5.Badanie siły mięśniowej przy użyciu aparatu MICROFET II

W - 4 Elementy fizjoterapii pneumonologicznej

1.Toaleta drzewa oskrzelowego/ drenaż oskrzeli,oklepywanie,masaż wibracyjny klatki piers./ 2.Aparaty do drenażu drzewa oskrzelowego 3.Ćwiczenia oddechowe 4.Trening mięśni oddechowych / przyrządy do treningu mięśni oddechowych / 5.Trening fizyczny

W - 5 Rehabilitacja w wybranych chorobach układu oddechowego

1.Zapalenie płuc 69

Page 70: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

2.Ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli 3.Przewlekła obturacyjna choroba płuc /POCHP/ 4.Rozstrzenie oskrzeli 5.Astma oskrzelowa 6.Mukowiscydoza u dorosłych 7.Wysiękowe zapalenie opłucnej 8.Odma opłucnowa samoistna i pourazowa 9.Ropień płuca 10.Ropniak jamy opłucnowej 11.Fizjoterapia w chirurgii klatki piersiowej 12.Niedodma płuc jako wynik zaniechania lub nieumiejętnie prowadzonej fizjoterapii 13.Prezentacja radiologiczna /RTG, HRCT /

W - 6 Programowanie fizjoterapii w pneumonologii

1.Ocena objawów choroby 2.Ocena wydolności fizycznej 3.Ocena czynnościowa 4.Ocena odżywienia 5.Ocena psychospołeczna 6.Określenie dysfunkcji 7.Cel rehabilitacji / zakładany – osiągnięty / 8.Badania i testy przed przystąpieniem do terapii 9.Konspekt zaplanowanej terapii wraz z dokumentacją pomiarów i badań 10.Pomiary przed, w czasie i po zakończeniu codziennej terapii 11.Badania i testy po zakończeniu terapii / porównanie wyników / 12.Ocena efektów fizjoterapii oddechowej

Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia

Formy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu

W,Ć

Zakres materiału obejmuje tematykę wykładów oraz przekazaną w trakcie ćwiczeń

Kolokwium

Zaliczone wszystkie ćwiczenia, minimum 60 % prawidłowych odpowiedzi na kolokwium

OM2_W02OM2_W03OM2_W07OM2_U01OM2_U05OM2_U09

ocena kryteria

2,0 (ndst) niedostateczne opanowanie efektów kształcenia

3,0 (dost.) spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia,60proc.prawidłowych odpowiedzi na kol.

3,5 (ddb)spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia, opanowanie wiedzy w sposób ponad dostateczny, 70% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium

4,0 (db)spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia, opanowanie wiedzy w sposób dobry, 80% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium

4,5 (pdb)spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia, opanowanie wiedzy w sposób ponad dobry, 90% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium

5,0 (bdb) spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia, opanowanie

70

Page 71: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

wiedzy w sposób bardzo dobry, 100% prawidłowych odpowiedzi na kolokwium

16.Literatura Literatura obowiązkowa:

5. 1.Celli B. R., MD, Rehabilitacja oddechowa chorych na POChP, Med. Po Dyp 1999, 8(5); 39-48. 2.Clark C.J., Decramer M. The definition and rationale for pulmonary rehabilitation, Eur Respir Monogr 2000, 5(13); 1-5.

3.Connors G., Hilling L. Planowanie i stosowanie programów rehabilitacji pulmonologicznej według zaleceń Amerykańskiego

Stowarzyszenia Rehabilitacji Kardiologicznej i Pulmonologicznej, Rehabilitacja Medyczna, 1999, 3, wyd. spec.

4.Doboszyńska A. Rehabilitacja pulmonologiczna [w] Rehabilitacja (red.) Kiwerski J. E., Warszawa 2002, Wydawnictw AM;108-11

5.Dolecki W., Rongies W. Rehabilitacja w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych, Terapia 2003, 2(133); 39-42.

6.Farnik-Brodzińska M., Trzaska M., Pierzchała W. Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego, Katowice 2002,

Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej.

7.Gosselink R. Kontrolowane oddychanie a duszność u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, Rehabilitacja Medyczna, 2004, 8; 60-66.

8.Gosselink R., Decramer M. Muscule training in pulmonary rehabilitation, Eur Respir Monogr 2000, 5(13).9.Nazar K. Czynność układu oddechowego podczas wysiłku [w] Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego (red.) Górski J., Warszawa

2001, PZWL; 261-268. 10. Pawlak I. Pourazowa odma opłucnowa [w] Urazy klatki piersiowej str. 53 – 59.

11.Ronikier A. Badanie i ocena funkcjonowania układu oddechowego[w] Rehabilitacja medyczna (red.) Kwolek A., Wrocław

2003, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, t. I; 237-242.

12. Ronikier A. Metody klinimetryczne [w] Rehabilitacja medyczna (red.) Kwolek A., Wrocław 2003, Wydawnictwo Medyczne Urban

& Partner, t.I; 281-288.

13. Rosławski A., Woźniewski M. Fizjoterapia oddechowa, Wrocław 1997, AWF Wrocław.

Literatura uzupełniająca: Orlik T. Fizjoterapia [w] Choroby układu oddechowego (red.) Malinowski A., Warszawa 2002, PZWL; 329-351.

Pawlak I. Pourazowa odma opłucnowa [w] Urazy klatki piersiowej (red.) Kołodziej J., Warszawa 2004, PZWL; str. 53 – 59.

Planowanie i stosowanie programów rehabilitacji kardiologicznej według zaleceń Amerykańskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Kardiologicznej i Pulmonologicznej, Rehabilitacja Medyczna 1998, 2, wyd. spec..

Ronikier A. Badanie i ocena funkcjonowania układu oddechowego[w] Rehabilitacja medyczna (red.) Kwolek A., Wrocław

2003, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, t. I; 237-242.

Czasopisma: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja

17.Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład 6

Seminarium -

Ćwiczenia 30 1,5

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie studenta do seminarium -

Przygotowanie studenta do ćwiczeń 3

71

Page 72: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć 2

Czytanie wskazanej literatury 4

Napisanie raportu z zajęć 3

Przygotowanie do zaliczeń 3 0,5

Inne praceitp.

Razem 2

18.Inne informacje

Pierwszego dnia zajęć studenci proszeni są o zebranie się w hallu głównym InstytutuGruźlicy i Chorób Płuc, ul.Płocka 26, 01-138 Warszawa

72

Page 73: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

13.Metody specjalne fizjoterapii w MEDYCYNIE SPORTOWEJ

Kierunek / Specjalność FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów studia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu: Metody specjalne fizjoterapii w medycynie sportowej

Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy, zawodowy, do wyboru, wykształcenia ogólnego) przedmiot kierunkowy

Język wykładowy Polski

Jednostka organizacyjnaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

Adres/ telefon, faks

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 5Tel.: +48 22 592 93 68Fax: +48 22 825 59 68e-mail: [email protected]

Kierownik Jednostki Dr n. med. Hubert Krysztofiak

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę Dr n. med. Hubert Krysztofiak.

Prowadzący przedmiot

1. Dr n. med. Hubert Krysztofiak2. Lek. Jarosław Krzywański3. Mgr Przemysław Nietubyć4. Mgr Krzysztof Guzowski5. Dr Marek Graczyk6. Mgr Karina Świerczewska

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć: Wykłady Seminaria Ćwiczenia Praktyka zawodowa

Praca własna

studenta

Stacjonarne II IV (letni) Liczba godzin: - 30 - - 30

Liczba punków ECTS 2

Forma zaliczenia ZALICZENIE

Wymagania wstępne:Student powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii człowieka, fizjologii i patologii ogólnej oraz zakresu fizjoterapii klinicznej i biomechaniki. Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki obrazowej, farmakologii oraz psychologii.Student powinien posiadać umiejętność wykorzystywania metod kinezyterapii, fizykoterapii i terapii manualnej.

Cele przedmiotu:

Przedstawienie zakresu aktywności medycyny sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych obszarów i funkcji w odniesieniu do sportowców i osób populacji ogólnej.Zaprezentowanie hierarchii, organizacji i kompetencji zespołu medycyny sportowej jako wielospecjalistycznej i integrującej różnych profesjonalistów jednostki organizacyjnej. Zapoznanie studentów ze standardem praktyki opartej na dowodach w celu osiągania maksymalnych efektów terapeutycznych w pracy z pacjentami, indywidualnego rozwoju fizjoterapeuty oraz prowadzenia kompetentnych projektów badawczych.Zaprezentowanie aktywności profesjonalistów ze dziedzin wspierających, działających w ramach medycyny sportowej, w szczególności psychologów i dietetyków. Zaprezentowanie studentom procedur działania w przypadku urazu i zachorowania, w szczególności w sytuacji nagłej, w trakcie zawodów lub imprez sportowych (on field).

73

Page 74: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Wskazanie i zaprezentowanie studentom interwencji, technik, metod i procedur wykorzystywanych dla osiągnięcia zaplanowanego celu terapeutycznego.Zaprezentowanie studentom wymagań, obowiązków i procedur administracyjnych koniecznych dla kompetentnego, bezpiecznego i efektywnego działania.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne.Przekaz słowny.Dyskusja.Pokaz.

Treści merytoryczne przedmiotu:

Wprowadzenie do medycyny sportowej.Organizacja działania medycyny sportowej. Zespół medycyny sportowej. Specyficzne zagadnienia i problemy medycyny sportowej.Kodeks antydopingowy. Specyficzne problemy medyczne – kardiologiczne, pneumonologiczne, neurologiczne, metaboliczne i inne.Praktyka oparta na dowodach.Znaczenie dowodów w klinicznym procesie decyzyjnym. Stawianie pytań i systemowe szukanie odpowiedzi. Ocena wiarygodności metod i procedur. Przegląd i ocena źródeł naukowych.Wprowadzenie do psychologii sportowej.Zadania psychologa sportowego. Zadania psychologii sportowej w procesie terapeutycznym. Warsztat pracy. Nowoczesne narzędzia w psychologii sportowej. Wprowadzenie do dietetyki sportowej.Podstawy dietetyki sportowej. Specyficzne problemy dietetyki sportowej. Specyficzne procedury dietetyczne. Substancje erogeniczne. Podstawy badań antropometrycznych.Urazy i zachorowania – procedury postępowania.Urazy sportowe. Rola i odpowiedzialność fizjoterapeuty, członka zespołu medycyny sportowej. Algorytmy postępowania w sytuacjach nagłych. Wyposażenie medyczne, narzędzia, leki i materiały opatrunkowe. Współpraca, komunikacja i procedury raportowania.Interwencje terapeutyczne.Techniki redukcji bólu. Techniki redukcji obrzęku. Techniki odtworzenie ruchomości stawu. Techniki odtworzenia rozciągliwości mięśni. Techniki odtworzenia funkcji nerwowo-mięśniowej. Ćwiczenia dla poprawy siły, wytrzymałości, prędkości i mocy. Ćwiczenia dla poprawy równowagi, kontroli nerwowo-mięśniowej, koordynacji i zwinności. Ćwiczenia dla poprawy chodu i postawy. Ćwiczenia dla poprawy wydolności sercowo-naczyniowej. Ćwiczenia funkcjonalne – trening funkcjonalny.Elementy fizykoterapii.Zewnętrzne czynniki chłodzące i rozgrzewające. Stymulacja elektryczna. Ultradźwięki terapeutyczne. Diatermia. Laser i terapia światłem.Techniki manualne.Trakcja. Przerywane uciskanie. Ruch bierny. Masaż. Biofeedback.Farmakoterapia.Kwestie prawne przepisywania leków. Niesteroidowe leki przeciwzapalne. Wskazania i przeciwwskazania.Wymagania, obowiązki i procedury administracyjne.Prawo medyczne. Akty prawne obowiązujące w medycynie sportowej. Formy organizacyjne aktywności zawodowej. Dokumentacja medyczna. Relacje wzajemne profesjonalistów medycznych.Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)

Nabycie wiedzy o organizacji działania medycyny sportowej według definicji organizacji międzynarodowych i według wytycznych europejskich i polskich.Nabycie wiedzy o strukturze hierarchicznej i funkcji zespołu medycyny sportowej w kontekście sportu kwalifikowanego.Nabycie wiedzy na temat Światowego Kodeksu Antydopingowego. Zapoznanie się z definicją dopingu i organizacją zwalczania dopingu. Zapoznanie się z procedurami wyłączeń do celów terapeutycznych (TUE).Nabycie wiedzy na temat specyficznych problemów zdrowotnych w medycynie sportowej – astma, serce sportowca, problemy kobiet uprawiających sport, urazy głowy w sporcie i inne.Nabycie wiedzy na temat badań przesiewowych w sporcie, w szczególności profilaktyki nagłego zgonu

74

Page 75: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

sercowego sportowców.Nabycie umiejętności kompetentnej oceny wiarygodności źródeł oraz kompetentnego, opartego o dowody podejścia do oceny metod i procedur stosowanych w fizjoterapii.Zapoznanie się z warsztatem pracy psychologa sportowego, z jego kompetencjami i możliwym zakresem współpracy w ramach zespołu medycyny sportowej. Nabycie elementarnej wiedzy z zakresu psychologii, przydatnej w pracy z pacjentami.Zapoznanie się z warsztatem pracy dietetyka sportowego, z jego kompetencjami i możliwym zakresem współpracy w ramach zespołu medycyny sportowej. Nabycie elementarnej wiedzy z zakresu dietetyki sportowej i antropometrii, przydatnej w pracy z pacjentami.Nabycie wiedzy za zakresu traumatologii sportowej, wymaganej dla prawidłowej oceny urazu i zabezpieczenia na poziomie przedlekarskim. Nabycie umiejętności postępowania według algorytmów rekomendowanych przez kompetentne towarzystwa naukowe. Nabycie wiedzy na temat zastosowania podstawowych technik postępowania w sytuacjach nagłych i w przypadku urazu.Nabycie wiedzy na temat doboru i wykonywania technik terapeutycznych i ćwiczeń w procesie rehabilitacji.Nabycie wiedzy na temat doboru i wykonywania procedur fizykoterapii.Nabycie wiedzy na temat doboru i wykonywania technik manualnych.Nabycie wiedzy na temat podstaw farmakoterapii bólu i stanów zapalnych.Nabycie wiedzy na temat regulacji prawnych, mających zastosowanie w medycynie sportowej. Nabycie umiejętności prowadzenia kompetentnej dokumentacji.

Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaleczenia jest obecność na seminariach, oraz aktywny udział w seminariach. Student podlega ocenie ciągłej. Student przygotowuje prezentację z wybranego działu medycyny sportowej.

Literatura podstawowa:

McMahon PJ, Medycyna Sportowa. Współczesne metody diagnostyki i leczenia. PZWL 2010.Jegier A, Nazar K, Dziak A. (red.): Medycyna Sportowa. PTMS 2005.Mamcarz A, Braksator W, Dłużniewski M. (red.). Kardiologia Sportowa. Via Medica 2006.Donatelli R. Rehabilitacja w Sporcie. (wyd. I polskie, red. Gnat R.) Urban&Partner 2011.Petty NJ. Badanie i ocena narządu ruchu. Podręcznik dla fizjoterapeutów. (wyd. I polskie, red. Śliwiński Z.) Urban&Partner 2010.Porter RS, Kaplan JL, Homeier BP. The Merck Manual. Objawy kliniczne. Praktyczny przewodnik diagnostyki i terapii. (wyd. I polskie) Urban&Partner 2010.McRea R. Kliniczne badanie ortopedyczne. (wyd. I polskie Gaździk T.) Urban&Partner 2006.

Literatura uzupełniająca:

Sallis RE, Massimini F. ACSM,s Essentiials of Sports Medicine. Mosby 1996.Comfort P, Abramhson E. Sports Rehabilitation and Injury Prevention. Wiley 2010.American College of Sports Medicine. ACSM,s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Lippincott Williams & Wilkins 2006.McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise Physiology: Energy, Nutrition, and Human Performance. Lippincott Williams & Wilkins 2006.American College of Sports Medicine. ACSM's Health-Related Physical Fitness Assessment Manual. Lippincott Williams & Wilkins 2010.Tandoan RN, Mann G, Verdonk R, Doral MN. Sports Injuries: Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation. Springer 2012.Kraemer WJ, Adams K, Cafarelli E i wsp. American College of Sports Medicine Position Stand on Progression model in resistance training for healthy adults. Med Sci Sports Exer. 2002; 34 (2): 364–380. Fletcher GF, Blady GJ, Amsterdam EA i wsp. Exercise standards for testing and training. A statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation. 2001; 104: 1694–1740.Pollock ML, Franklin BA, Blady GJ i wsp. Resistance exercise in individuals with and without cardiovascular disease: benefits, rationale, safety, and prescription. Circulation. 2000; 101: 828-833.Garber CE (Chair)., Blissmer B., Deschenes MR., Franklin BA., Lamonte MJ., Lee I-Min., Nieman DC., Swain DP. Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults: Guidance for Prescribing Exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise: July 2011 - Volume 43 - Issue 7 - pp 1334-1359

75

Page 76: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

14.Metody specjalne KINEZYTERAPII w procesie fizjoterapii

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015

1.Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu: METODY SPECJALNE KINEZYTERAPII w procesie fizjoterapii

Kod przedmiotu:

Jednostki prowadzące kształcenie: Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUMul. Żwirki i Wigury 81Tel. 22 57 20 920e-mail: [email protected]

Kierownik jednostki/jednostek: Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia, studia II stopnia

profil praktyczny, studia stacjonarne

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

II rok

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

semestr I

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

obowiązkowy/ kierunkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

dr n. o zdr. Anna Słupik

dr n. biol. Zbigniew Wroński

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

NIE

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

dr n. o zdr. Anna Słupik

2.Cel kształcenia (Cele ogólne danego przedmiotu, definiowane, jako wyraz intencji prowadzącego zajęcia/daną formę zajęć. Sformułować należy od jednego do maksymalnie kilku celów

3. szczegółowe zapoznanie studentów z zarysem historycznym omawianych metod, które powszechnie stosowane są w fizjoterapii (jak PNF, Kinesiology Taping), jak również metod nowoczesnych, których znajomość przez polskich terapeutów jest jeszcze stosunkowo rzadka (jak FDM, Taping wg McConnell),

4. przygotowanie słuchaczy do pracy funkcjonalnej z pacjentem, stawiającej na pierwszym miejscu problemy pacjenta w codziennym funkcjonowaniu,

5. zwrócenie uwagi na określenie przydatności danej metody do pracy z pacjentami z różnymi schorzeniami,6. nauka posługiwania się syntetycznie wiedzą uzyskaną podczas zajęć z przedmiotów klinicznych w aspekcie

wykorzystania metod specjalnych,

76

Page 77: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

7. przygotowanie słuchaczy do pracy klinicznej z pacjentem.3.Wymagania wstępne (W tym polu należy podać nazwy tych przedmiotów, których wcześniejsze zaliczenie jest

niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów/modułów realizowanych na pierwszym roku studiów warunkiem jest np. spełnienie kryteriów rekrutacyjnych)

znajomość neurofizjologii, anatomii i biomechaniki na poziomie studiów magisterskich; znajomość zagadnień omawianych na przedmiocie kinezyterapia, kinezjologia, biomechanika; znajomość teoretyczna i praktyczna jednostek klinicznych z zakresu ortopedii, pediatrii, neurologii, neurochirurgii

4.Efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia (Pole to zawiera listę efektów kształcenia, czyli tego, co student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać (zademonstrować). Efekty zdefiniowane dla każdego przedmiotu powinny korespondować z efektami kształcenia zdefiniowanymi dla kierunku studiów. Każdy ze zdefiniowanych efektów kształcenia powinien być możliwy do sprawdzenia i ocenienia w oparciu o obiektywne, mierzalne kryteria)

Symbol(kod przedmiotu)

_W01(numer efektu oraz jego kategoria

W-wiedza, U-umiejętności, K -

kompetencje)

Nazwa Odniesienie do efektu kierunkowego W01, W02 (efekty stanowią załącznik

właściwej uchwały senatu o utworzeniu kierunku studiów lub określeniu efektów

kształcenia)

K_W31 zna mechanizm oddziaływania specjalnych metod fizjoterapii

OM2_W09

K_U09K_U16K_U24

4. potrafi poinformować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań terapeutycznych i uzyskać jego świadomą zgodę

5. prawidłowo dobrać zabieg w zależności od stanu zdrowia pacjenta i chorób współistniejących

6. potrafi przewidzieć skutki wykonywanych zabiegów terapeutycznych w przebiegu różnego rodzaju dysfunkcji oraz stanów chorobowych

OM2_U03OM2_U05OM2_U07

K_K14 potrafi rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu

OM2_K06

Formy prowadzonych zajęć (Opis rodzajów zajęć przewidzianych dla realizacji danego przedmiotu, np. wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia warsztatowe, ćwiczenia projektowe, konwersatorium, lektorat, praktyka zawodowa itp. wraz z określeniem liczebności grup studenckich uczestniczących w danym rodzaju zajęć np.: Wykład- audytoryjny dla całego rokuSeminarium- w grupach 15 osobowych)

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób w grupie

STUDIA STACJONARNE

Seminarium 25 5 20

Praca własna w tym e-learning

25 Nie dotyczy Nie dotyczy

Tematy zajęć i treści kształcenia (Program zajęć zawierający tematykę zajęć, najważniejsze treści kształcenia oraz osoby prowadzące np.:W1-Wykład 1- Temat wykładu…- Treści kształcenia;….- Wykładowca- prof. Dr hab. Jan Nowak W2-Wykład 2- Temat wykładu…- Treści kształcenia;….- Wykładowca- prof. Dr hab. Jan NowakS1-Seminarium 1- Temat …- Treści kształcenia;….- Wykładowca- prof. Dr hab. Jan Nowak )

S1 – Metoda McKenzie - historia i definicja metody Mechanicznego i Terapii wg McKenzie, przypomnienie zagadnień anatomii i biomechaniki krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego, omówienie charakterystyki trzech głównych zespołów wg McKenzie: strukturalnego, dysfunkcyjnego wraz z zespołem zrostów okołokorzeniowych oraz funkcjonalnego, omówienie karty wywiadu i badania stosowanej przez terapeutów metody, szczegółowa analiza badania preferencji kierunkowej i zasad leczenia w tym progresji siły, diagnostyka różnicowa bólu pochodzącego ze

77

Page 78: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

stawów krzyżowo-biodrowych i odcinka lędźwiowego kręgosłupa, specyfika mechaniki odcinka szyjnego kręgosłupa w aspekcie metody McKenziego – dr Anna SłupikS2 – Kinesiology Taping - historia i założenia metody, właściwości taśmy do KT, środki pomocnicze, wskazania i przeciwwskazania, zagadnienia związane z uczuleniem na taśmy, testy diagnostyczne i sprawdzające, rodzaje i metody aplikacji, wybrane aplikacje – prezentacja praktyczna. – dr Anna SłupikS3 – Taping wg McConnell - historia i założenia metody, rodzaje taśm/plastrów stosowanych w tapingu sportowym, środki pomocnicze, wskazania i przeciwwskazania, specyfika „twardego” tapingu w porównaniu z KT, przykładowe aplikacje dla stawu skokowego, kolanowego i innych. – dr Anna SłupikS4 – Metoda PNF - rys historyczny metody, filozofia PNF, główne zasady facylitacji (torowania), ocena występujących u pacjenta zaburzeń zwiążanych z ograniczeniem czynności dnia codziennego (wybrane testy funkcjonalne i strukturalne), techniki stosowane w koncepcji oparte na podstawach wiedzy neurofizjologicznej i biomechanicznej oraz dostosowane skrupulatnie do zaburzeń funkcjonalnych dnia codziennego (ADL), w połączeniu z wzorcami stanowią podstawę leczenia czynnościowego, wzorce ruchowe – łopatki, miednicy, kombinacje wzorców łopatki i miednicy – dr Zbigniew WrońskiS5 – Metoda PNF oraz zaliczenie – wzorce kończyny górnej i dolnej, wykorzystanie niskich pozycji, analiza i nauka chodu w koncepcji PNF, przykłady funkcjonalnego zastosowania technik i wzorców ze zwróceniem uwagi na dokładne określenie fazy motorycznej, w której znajduje się pacjent – dr Zbigniew Wroński

Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia (Pole to zawiera informacje o sposobie zaliczenia przedmiotu. Informację wpisujemy dla każdej formy prowadzonych zajęć. Forma zaliczenia - sposób weryfikacji powinien umożliwiać dokonanie oceny, czy założone efekty kształcenia zostały osiągnięte przez studenta. PrzykładĆwiczenia: Kartkówka- jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych, zalicza student, który prawidłowo odpowie na 4 z 5 pytań. Przykładowe zadanie:… Zakres materiału wymagany na ćwiczenia umieszczony jest na stronie internetowej zakładu. Sprawozdanie z ćwiczenia- obejmujące prawidłowy opis przebiegu ćwiczenia, uzyskane wyniki, ich analizę statystyczną oraz dyskusję i wnioski)W poniższej tabeli dla każdego ze zdefiniowanych efektów kształcenia przyporządkowujemy do form prowadzonych zajęć, treści kształcenia, sposobów weryfikacji oraz określamy kryterium zaliczenia

Formy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia (z rozwijanej listy)

K_W31 Praca własna Przygotowanie do Sem. 1-5: znajomość podstaw teoretycznych omawianych metod

Kartkówki;Kolokwium końcowe

75% punktów z każdej kartkówki; minimum 65 pkt na kolokwium;

OM2_W09

K_W31K_U09K_U16K_U24K_K14

S Metoda McKenzie,Kinesiology Taping, Taping wg McConnell, metoda PNF

Ocena aktywności na zajęciach – udziału w dyskusji, pokazie praktycznym, wypowiadanie własnego zdania n.t. omawianych metod

aktywność co najmniej średnia

OM2_W09OM2_U03OM2_U05OM2_U07OM2_K06

ocena kryteria

nzal niedostateczne opanowanie efektów kształcenia

zal 75% punktów z każdej kartkówki; minimum 65/100 pkt na kolokwium; aktywność co najmniej średnia

5.Literatura (W polu tym wymienia się pozycje literatury, z którymi student powinien(Literatura obowiązkowa) lub może (Literatura uzupełniająca) się zapoznać w czasie trwania kursu. Przy ustalaniu liczby pozycji składających się na wykaz literatury, należy uwzględnić ogólną liczbę punktów ECTS przyznawanych za dany przedmiot, obejmującą także szacowany czas pracy własnej studenta poświęconej na lekturę oraz dostępność do literatury.)

Literatura obowiązkowa:Zembaty A. (red.) Kinezyterapia. Tom II. Wyd. Kasper, Kraków 2002Robin McKenzie, Stephen May. Kręgosłup lędźwiowy. Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia. (The Lumbar

Spine: Mechanical Diagnosis & Therapy). Wyd. FORUM, Poznań 2011

78

Page 79: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Słoniak R, Tittinger T. Taping Rehabilitacyjny, Taping stosowany w rehabilitacji i sporcie. Wyd. Fizjoterapia Rafał Słoniak, Rzeszów 2011

Susan S. Adler,Dominiek Beckers, Math Buck. „ PNF w praktyce” – ilustrowany przewodnik, wydanie trzecie. DB PUBLISHING, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:1. Patricia M. Davies „Steps to Follow” Springer Verlag 20002. Białoszewski D. (red.). Fizjoterapia w ortopedii. PZWL, Warszawa 2014

Zalecane czasopisma naukowe1. „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”2. „ Fizjoterapia Polska”3. „Postępy Rehabilitacji”4. „Fizjoterapia”5. „Fizjoterapia medyczna”6. „Fizjoterapia w praktyce”

6.Możliwości dalszego kształcenia (Uzupełniane będą automatycznie n/p wymagań wstępnych ilustrując ścieżki kształcenia oraz powiązania pomiędzy przedmiotami.)

7.Kalkulacja punktów ECTS (proponowane przez osobę odpowiedzialną za sylabus zatwierdzane przez Radę Programową- 1 ECTS powinien odpowiadać 25-30 godzinom pracy przeciętnego studenta)

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: podane na stronie Zakładu

Seminarium 25 (punkty ECTS wyliczają się automatycznie na podstawie wpisanej ilości godzin)

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do seminarium 5

E-learning 8

Czytanie wskazanej literatury 4

Przygotowanie do zaliczeń 5

Kolokwium końcowe on-line 3

Razem 50 2

8.Inne informacje (Np. informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe na zajęcia itp.)

Koło naukowe: SKN Fizjoterapii OPIEKUN KOŁA: dr n. o zdr. Anna SłupikRegulamin Jednostki/ Pracowni itp.: 1.1. Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy student ma obowiązek zapoznania się z regulaminem

odbywania zajęć w pracowni. Student jest zobowiązany do zapoznania się z sylabusem

2.2. Student zobowiązany jest do:◦ punktualnego zjawiania się na zajęciach;◦ pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni oraz zmiany obuwia;◦ posiadania stroju sportowego na zmianę (koszulka, krótkie spodenki, skarpetki) – strój powinien

być schludny i czysty;◦ posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych;◦ zachowania porządku na swoim stanowisku pracy w czasie ćwiczeń i po ich zakończeniu;◦ poszanowania sprzętu: pomocy dydaktycznych, środków technicznych znajdujących się

w pracowni (o uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu należy poinformować prowadzącego);◦ podporządkowania się poleceniom prowadzącego i przestrzegania wspólnie podjętych ustaleń,◦ zachowania czystości osobistej:

79

Page 80: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

▪ posiadania krótkich paznokci;▪ spięcia długich włosów;

◦ uczestnictwa we wszystkich zajęciach:▪ nieobecność nieusprawiedliwioną można odrobić wyłącznie przez uczestnictwo

w innych zajęciach z danego przedmiotu;▪ nieobecność usprawiedliwioną trzeba odrobić w formie odpowiedzi ustnej

z zadanego przez prowadzącego zagadnienia;◦ zapoznania się oraz przyswojenia wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych ćwiczeń, po

podaniu tematu przez prowadzącego;◦ napisania raportu z odbytych zajęć w formie ustalonej przez prowadzącego◦ samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny.

3.3. Student ma prawo do 1 nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie rozpatrywana indywidualnie).

4.4. Prowadzący ma prawo do niedopuszczenia studenta, nieposiadającego wymaganej wiedzy lub niestosującego się do zapisów regulaminu, do odbywania zajęć w pracowni.

5.6.5. Warunki przystąpienia Studenta/-ki do zaliczenia końcowego:·         zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym,·         odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania - według zaleceń prowadzącego,·         indeks i karta egzaminacyjna,·         identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.7.Dyżury/ konsultacje: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

9.Sumaryczne wskaźniki ilościowe (Kalkulowane automatycznie w oparciu o bilans ECTS)Bilans ECTS: 2

15.Metody specjalne TERAPII MANUALNEJ w procesie fizjoterapii

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014

18. Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu: Metody specjalne terapii manualnej w procesie fizjoterapii

Kod przedmiotu:

Jednostki prowadzące kształcenie: Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUMul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 WarszawaTelefon: (022) 5720920

80

Page 81: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

e-mail: zakladreh[email protected] http://www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl/

Kierownik jednostki/jednostek: Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia, studia II stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne i studia zaoczne

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

II rok

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

semestr III

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

obowiązkowy/ kierunkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

Dr n. med. Izabela KorabiewskaMgr fizjoterapii Katarzyna WasiakMgr pedagogiki specjalnej Anna OstaszewskaMgr fizjoterapii Błażej GadzińskiMgr fizjoterapii Sebastian Wójtowicz

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

Dr n. med. Izabela Korabiewska

19. Cel kształcenia (Cele ogólne danego przedmiotu, definiowane, jako wyraz intencji prowadzącego zajęcia/daną formę zajęć. Sformułować należy od jednego do maksymalnie kilku celów

Cele przedmiotu:Celem zajęć jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami medycyny manualnej oraz jej miejscem w procesie fizjoterapii. Studenci podczas zajęć muszą wykazać się znajomością stosowania zabiegów terapii manualnej oraz włączeniem ich w proces rehabilitacji chorego.

Wiedza: Rozumie i potrafi przedstawić specjalne metody terapii manualnej, jej odmiany oraz rolę w kompleksowej fizjoterapii. Posiada wiedze dotyczącą wskazań i przeciwwskazań do stosowania specjalnych metod terapii manualne. Potrafi uzasadnić modyfikację wykonania zabiegów terapii manualnej w zależności od indywidualnych cech i stanu pacjenta. .Umiejętności: Potrafi samodzielnie praktycznie wprowadzać w życie zdobytą wiedzę, gromadzić, klasyfikować, analizować dane o człowieku chorym, odpowiednio stosować zasady i techniki w zakresie działania metod specjalnych terapii manualnej.

Kompetencje: Posiada świadomość własnych ograniczeń w zakresie wiedzy i umiejętności, posiadanych zdolności do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, odpowiedzialnością, sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu swych obowiązków zawodowych. Ma obowiązek kształcenia się przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną i standardami opieki nad pacjentem.

20. Wymagania wstępne (W tym polu należy podać nazwy tych przedmiotów, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów/modułów realizowanych na pierwszym roku studiów warunkiem jest np. spełnienie kryteriów rekrutacyjnych)

Podczas realizacji teorii niezbędne jest bazowanie na wiadomościach pozyskanych w czasie nauczania innych przedmiotów, a szczególnie anatomii, fizjologii, kinezjologii, terapii manualnej, wybranych zagadnieniach klinicznych, kinezyterapii i fizykoterapii.

81

Page 82: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

21. Efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia (Pole to zawiera listę efektów kształcenia, czyli tego, co student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać (zademonstrować). Efekty zdefiniowane dla każdego przedmiotu powinny korespondować z efektami kształcenia zdefiniowanymi dla kierunku studiów. Każdy ze zdefiniowanych efektów kształcenia powinien być możliwy do sprawdzenia i ocenienia w oparciu o obiektywne, mierzalne kryteria)

Symbol(kod przedmiotu)

_W01(numer efektu oraz jego kategoria

W-wiedza, U-umiejętności, K -

kompetencje)

Nazwa Odniesienie do efektu kierunkowego W01, W02 (efekty stanowią załącznik

właściwej uchwały senatu o utworzeniu kierunku studiów lub określeniu efektów

kształcenia)

K_W31 zna mechanizm oddziaływania specjalnych metod fizjoterapii

OM2_W09

K_U24K_U25K_U26K_U27

potrafi przewidzieć skutki wykonywanych zabiegów terapeutycznych w przebiegu różnego rodzaju dysfunkcji oraz stanów chorobowych

potrafi analizować jakość wykonywanych zabiegów terapeutycznych

potrafi ocenić postępy rehabilitacji i dostosować metody i objętość zajęć do uzyskiwanych efektów

potrafi ocenić metody i procedury stosowane w fizjoterapii i krytycznie analizować jakość i efekty wykonywanych zabiegów terapeutycznych

OM2_U07OM2_U07OM2_U07OM2_U07

K_K01K_K02K_K03

wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia przez całe życie w celu rozszerzenia kompetencji

posiada nawyk stałego doskonalenia zawodowego - samodzielnie w sposób kreatywny myśleć o swoim kształceniu i rozwoju osobistym

potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych

OM2_K01OM2_K01OM2_K02

Formy prowadzonych zajęć (Opis rodzajów zajęć przewidzianych dla realizacji danego przedmiotu, np. wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia warsztatowe, ćwiczenia projektowe, konwersatorium, lektorat, praktyka zawodowa itp. wraz z określeniem liczebności grup studenckich uczestniczących w danym rodzaju zajęć np.: Seminarium - w grupach 20 osobowych)

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć: Wykłady Seminaria Ćwiczenia

Stacjonarne/ niestacjonarne

IIIII (zimowy)

Liczba godzin: - 25 -

Liczba grup II III (zimowy) - - 5 -

82

Page 83: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Tematy zajęć i treści kształcenia

SEMINARIA

III semestr (seminarium po 5 godz.)

S. 1. Neuromechanika i neuromobilizacje.Bezpośrednie i pośrednie przyczyny zaburzeń neuromechaniki. Przenoszenie napięć na trakty nerwowe. Objawy bólowe uszkodzeń układu nerwowego, wskazania i przeciwwskazania do zabiegów neuromobilizacji. Cele, metodyka i techniki neuromobilizacji.

S. 2. Ortopedyczna Terapia Manualna - Koncepcja Kaltenborna i EvjenthaMetoda Kaltenborna i Evjentha – schemat badania, leczenie próbne, terapia (środki łagodzące ból, środki zwiększające i zmniejszające ruchomość. Zasady doboru techniki leczniczej, bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanego zabiegu, wskazania i przeciwwskazania. Zastosowanie kliniczne metody OMT Kaltenborn – Evjenth (zespół kanału nadgarstka, paluch koślawy, urazy stawu kolanowego, zespół dysfunkcji stawu biodrowego, dorsalgia).

S. 3. Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn oparte o znajomość wzorców bólowych i o analizę zachowania się bólu zarówno w wywiadzie jak i w badaniu przedmiotowym (metodą McKenziego).Powstanie metody i podstawowa jej filozofia. Zasady postępowania w leczeniu metodą McKenzie. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania metody McKenziego. Podział i charakterystyka zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa wg McKenziego i ich leczenie.

S. 4. Terapia stawów skroniowo- żuchwowych

Podstawy anatomiczne i diagnostyka stawów skroniowo- żuchwowych. Wybrane techniki metod manualnych: PIR m. skrzydłowych bocznych, mobilizacja stawowa dla przesunięcia i retrakcji żuchwy, do otwarcia i zamknięcia ust. Mobilizacja punktów spustowych.

S. 5. Terapia powięziowa

Przedstawienie diagnostyki oraz metod leczenia tkanek miękkich narządu ruchu człowieka, po przez wpływ na kompleks tkanek miękkich w ciele. Poznanie podstaw budowy i biomechaniki powięzi oraz sposobów oddziaływania na nią w sposób terapeutyczny.

Osoby prowadzące poszczególne seminarium - według zamieszczonego grafiku w Zakładzie Rehabilitacji

Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia (Pole to zawiera informacje o sposobie zaliczenia przedmiotu. Informację wpisujemy dla każdej formy prowadzonych zajęć. Forma zaliczenia - sposób weryfikacji powinien umożliwiać dokonanie oceny, czy założone efekty kształcenia zostały osiągnięte przez studenta. PrzykładĆwiczenia: Kartkówka- jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych, zalicza student, który prawidłowo odpowie na 4 z 5 pytań. Przykładowe zadanie:… Zakres materiału wymagany na ćwiczenia umieszczony jest na stronie internetowej zakładu. Sprawozdanie z ćwiczenia- obejmujące prawidłowy opis przebiegu ćwiczenia, uzyskane wyniki, ich analizę statystyczną oraz dyskusję i wnioski)W poniższej tabeli dla każdego ze zdefiniowanych efektów kształcenia przyporządkowujemy do form prowadzonych zajęć, treści kształcenia, sposobów weryfikacji oraz określamy kryterium zaliczenia

83

Page 84: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Symbol Formy prowadzonych

zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji

efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt

kształcenia

K_W31S Przedstawienie różnych specjalnych

metod fizjoterapii oraz ich miejsca w ogólnym postępowaniu fizjoterapeutycznym. Rola i cele specjalnych metod fizjoterapii w diagnostyce i leczeniu. Wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania specjalnych metod terapii manualnej w procesach profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.

Sprawozdanie, Referat,Pokaz

Zaliczone: sprawozdanie lub referat lub pokaz

OM2_W09

K_U24K_U25K_U26K_U27K_K01K_K02K_K03

S Analiza i omówienie zaproponowanych zabiegów specjalnych metod terapii manualnej. Samodzielne, świadome i odpowiedzialne zaproponowanie wybranych metod specjalnych terapii manualnej dobranych indywidualnie do potrzeb pacjenta.Możliwość pracy indywidualnej i współpracy w zespole.

Sprawozdanie, Referat,Pokaz

Zaliczone: sprawozdanie; referat lub pokaz (z objaśnieniem, z instruktażem, sytuacyjny, symultaniczny)

OM2_U07OM2_U07OM2_U07OM2_U07OM2_K01OM2_K01OM2_K02

Ocenazaliczenie

KryteriaPełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych:

referaty, sprawozdania, pokaz (z objaśnieniem, z instruktażem, sytuacyjny, symultaniczny).

Pełna 100% obecność na zajęciach lubodrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku

nauczania z przedmiotu Metody specjalne terapii manualnej w procesie fizjoterapii - według zaleceń

prowadzącego.

2,0 (ndst) Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia (poniżej 60%):

Brak aktywności na zajęciach (sem., wykł.) Nieznajomość terminów, pojęć, definicji, zasad

itd. Nieumiejętność wyciągania wniosków. Brak umiejętności wykonywania czynności

związanych z metodą/techniką metod specjalnych terapii manualnej.

Częsta nieobecność na seminariach. Brak odrobionych zajęć metod specjalnych

terapii manualnej.3,0 (dost.) Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 60-68%

Sporadyczna aktywność na zajęciach

84

Page 85: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Dostateczna umiejętność posługiwania się terminologią metod specjalnych terapii manualnej.

Dostateczne umiejętności wykonywania czynności związanych z metodą/techniką metod specjalnych terapii manualnej.

Rzadkie wnioskowanie3,5 (ddb) Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 69-76%

Rzadka aktywność na zajęciach metod specjalnych terapii manualnej.

Niepełna umiejętność posługiwania się terminologią metod specjalnych terapii manualnej.

Dość dobre umiejętności. Dość częste wnioskowanie.

4,0 (db) Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 77-84% Częsta aktywność na zajęciach metod specjalnych

terapii manualnej. Poprawna umiejętność posługiwania się

terminologią metod specjalnych terapii manualnej.

Umiejętność pokazu zabiegów metod specjalnych terapii manualnej.

Częste wnioskowanie.4,5 (pdb) Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 85-92%

Bardzo częsta aktywność na zajęciach metod specjalnych terapii manualnej.

Prawidłowa umiejętność posługiwania się terminologią metod specjalnych terapii manualnej.

Samodzielna umiejętność pokazu zabiegów metod specjalnych terapii manualnej.

Bardzo częste wnioskowanie.5,0 (bdb) Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 93-100%

Stała aktywność i przejawianie inicjatywy na seminariach.

Pełna umiejętność posługiwania się terminologią metod specjalnych terapii manualnej.

Pełna, samodzielna umiejętność pokazu czynności związanych z metodą/techniką zabiegową metod specjalnych terapii manualnej.

Samodzielne wnioskowanie podczas seminarium.22. Literatura (W polu tym wymienia się pozycje literatury, z którymi student powinien(Literatura obowiązkowa)

lub może (Literatura uzupełniająca) się zapoznać w czasie trwania kursu. Przy ustalaniu liczby pozycji składających się na wykaz literatury, należy uwzględnić ogólną liczbę punktów ECTS przyznawanych za dany przedmiot, obejmującą także szacowany czas pracy własnej studenta poświęconej na lekturę oraz dostępność do literatury.)

85

Page 86: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Literatura obowiązkowa:

1. Kaltenborn F. M.: Manualne mobilizacje stawów kończyn. Rolewski Warszawa19992. Lewit K.: Leczenie manualne za burzeń czynności narządu ruchu. PZWL Warszawa 19843. Jorritsma W.: Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej. Urban & Partner Wrocław 20044. Białoszewski D. (red.). Fizjoterapia w ortopedii. PZWL, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Buckum K.: Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. PZWL Warszawa 19982. Słobodzian J., Rakowski A.: Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego.

CTM Poznań 20013. Kapandji I.: The physiology of the joints. Volume one- the upper limb. Churchill Livingstone Elsevier

Toronto 20074. Kapandji I.: The physiology of the joints. Volume two- the lower limb. Churchill Livingstone Elsevier

Toronto 19875. Kapandji I.: The physiology of the joints. Volume three- the spinal column, pelvic girdle and head. Churchill

Livingstone Elsevier Toronto 20086. Mailtland G. D.: Maitland's vertebral manipulation. Elsevier Toronto 2005 7. Buckup K., Buckup J. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. Białoszewski D., Słupik A. (red.).

PZWL, Warszawa 2014

Czasopisma naukowe:

1. Kwartalnik „Medycyna Manualna”2. „ Fizjoterapia Polska”3. „Postępy Rehabilitacji”4. „ Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”5. „Medycyna Sportowa”

23. Możliwości dalszego kształcenia (Uzupełniane będą automatycznie n/p wymagań wstępnych ilustrując ścieżki kształcenia oraz powiązania pomiędzy przedmiotami.)Korelacja z przedmiotami: fizykoterapia, kinezyterapia, masaż oraz fizjoterapia ogólna

24. Kalkulacja punktów ECTS (proponowane przez osobę odpowiedzialną za sylabus zatwierdzane przez Radę Programową- 1 ECTS powinien odpowiadać 25-30 godzinom pracy przeciętnego studenta)

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (w semestrze):

Seminarium 25 (punkty ECTS wyliczają się automatycznie na podstawie wpisanej ilości godzin)

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do seminarium 10

Czytanie wskazanej literatury 10

Referaty 5

Pokaz 10

86

Page 87: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Razem 60 2

25. Inne informacje (Np. informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe na zajęcia itp.)

Koło naukowe: SKN Fizjoterapii (koło posiada sekcje tematyczne)Opiekun koła: dr n. o zdr. Anna Słupikhttp://sknfizjoterapii.wum.edu.pl/Regulamin:

Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek: zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć z przedmiotu Metody specjalne terapii manualnej w procesie

fizjoterapii, zapoznania się z sylabusem z przedmiotu Metody specjalne terapii manualnej w procesie fizjoterapii, zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą, zapoznać się z tematami zaliczenia końcowego, zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi dla sali seminaryjnej.

Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku z czym, Student/-ka powinni:

podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń, zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.

Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do:

punktualnego zgłaszania się na zajęcia do sali seminaryjnej, posiadania identyfikatora, posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach seminaryjnych lub/i

wskazanych na kolejnych zajęciach, poszanowania sprzętu w sali seminaryjnej (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu należy

poinformować osobę prowadzącą zajęcia).

Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa Studenta/-ki we wszystkich zajęciach dydaktycznych: usprawiedliwioną nieobecność na seminariach Student/-ka zobowiązani są odpracować w formie odpowiedzi

ustnej lub pisemniej (wg wskazań osoby prowadzącej zajęcia) z zadanego przez prowadzącego zagadnienia, zapoznania się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych

seminariów, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Student/-ka ma prawo do: nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie

rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania w postaci referatu, prezentacji, inscenizacji na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z zagadnień objętych w tematyce przedmiotu Metody specjalne terapii manualnej w procesie fizjoterapii,

Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek: egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych

wymaganych na danych zajęciach z przedmiotu Metody specjalne terapii manualnej w procesie fizjoterapii,, niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w sali seminaryjnej, przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym – Metody

specjalne terapii manualnej w procesie fizjoterapii,, wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych seminaryjnych, respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym – Metody specjalne terapii

manualnej w procesie fizjoterapii.Osoba prowadząca zajęcia z przedmiotu Trening Interpersonalny ma prawo do:

niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadającego wymaganej wiedzy, do odbywania zajęć w sali seminaryjnej.

87

Page 88: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Warunki przystąpienia Studenta/-ki do zaliczenia końcowego:

zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym z przedmiotu Metody specjalne terapii manualnej w procesie fizjoterapii,,

odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Metody specjalne terapii manualnej w procesie fizjoterapii - według zaleceń prowadzącego,

indeks i karta egzaminacyjna, identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

Dodatkowo:

Zaliczenie odbywa się na ostatnich zajęciach seminaryjnych w semestrze zimowym, według kolejności i tematyki zaproponowanej przez prowadzącego zajęcia seminaryjne, które ustalone są podczas pierwszych zajęć.

Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:

aktywność Studenta/-ki podczas zajęć seminaryjnych i analiza wskazanej literatury,

Dyżury/ konsultacje: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

26. Sumaryczne wskaźniki ilościowe (Kalkulowane automatycznie w oparciu o bilans ECTS)Bilans: 2 ECTS

16. PROTETYKA I ORTOTYKA

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015

Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu: PROTETYKA I ORTOTYKA

Kod przedmiotu:

Jednostki prowadzące kształcenie:

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem FizjoterapiiUl. Kondratowicza 8, 03-242 WarszawaTelefony.: (+48) 22 326 58 54Fax……(+48) 22 326 59 15e-mail: [email protected]@wum.edu.pl

88

Page 89: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Kierownik jednostki/jednostek:

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

FizjoterapiaStudia II stopnia Profil praktycznyStudia stacjonarne

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

II

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

IV (letni)

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

kierunkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

8.Prof. dr hab. Jarosław Deszczyński9.Dr n. med. Paweł Kołodziejski10.Lek Robert Surowiecki11.Dr n. med. Łukasz Nagraba12.Lek Tomasz Mitek13.Lek. Andrzej Kotela14.Mgr Adam Bronikowski15.Mgr Katarzyna Bażant16.Mgr Katarzyna Gosek17.Mgr Joanna Jaczewska18.Mgr Anna Józefiak19.Mgr Katarzyna Kowalik20.Mgr Magdalena Materek21.Mgr Marta Pietras22.Mgr Teresa Sadura-Sieklucka23.Mgr Monika Szczechura

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

NIE

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

Mgr Marta Pietras

Cel kształcenia

Wprowadzenie do przedmiotu ortotyka i protetyka, zapoznanie z podstawowymi pojęciami

Zapoznanie studentów z zasadami doboru i stosowania ortez

Zapoznanie studentów z tematyką przedmiotów ortopedycznych ułatwiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych

Zapoznanie studentów z tematyką zaopatrywanie niepełnosprawnych w protezy

Wskazanie studentom podstaw prawnych dla refundacji przedmiotów ortopedycznych

Wymagania wstępne

- Wiedza z zakresu anatomii i biomechaniki stawów kręgosłupa i kończyn

- Wiedza z zakresu ortopedii, traumatologii narządu ruchu, neurologii i reumatologii

- Wiedza z zakresu ortopedii wieku rozwojowego

Efekty kształcenia

89

Page 90: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Lista efektów kształcenia

Symbol Nazwa Odniesienie do efektu kierunkowego

2K_W33 Znajomość definicji ortezy, protezy i sprzętu pomocniczego.

OM2_W09

KU_19KU-09

Nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu doboru ortez, protez i sprzętu pomocniczego

OM2_U05OM2_U03

K_W22K_W34KU_09KU_35

Nabycie umiejętności doboru odpowiedniego postępowania rehabilitacyjnego w zależności od przyczyn, rodzaju i wysokości amputacji

OM2_W05OM_2W09OM2-U03OM2_U09

K_W29K_W48

Nabycie teoretycznej wiedzy z zakresu zasad refundacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu pomocniczego

OM_2W08OM2_W012

K_U49K_U50K_U51

Umiejętność prezentacji odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego w zależności od schorzenia pacjenta.

OM2_U13OM2_U14OM2_U14

Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób w grupie

Wykład 14 100

Seminarium 30 20

Tematy zajęć i treści

WYKŁADYW1: Temat wykładu: Amputacje-rodzaje, wskazania sposoby zaopatrzenia

Treści kształcenia: Definicja amputacji. Przyczyny i wskazania do amputacji, możliwości ich zaopatrzenia

Wykładowca: mgr Katarzyna Gosek

W2: Temat wykładu: - Selektywne poziomy odjęć w obrębie kończyny dolnej i górnej

Treści kształcenia: Przyczyny i wskazania do amputacji, sposoby i poziomy amputacji kończyny dolnej

i górnej. Czynniki wpływające na powodzenie w usprawnianiu pacjenta po amputacji.

Wykładowca: mgr Katarzyna Bażant

W3: Temat wykładu: Postępowanie z pacjentem po amputacji, przygotowanie do zaprotezowania

Treści kształcenia: Rehabilitacja po amputacji kończyny górnej i dolnej. Cele rehabilitacji przed planowaną

amputacją i po amputacji przed zaprotezowaniem. Nauka bandażowania i hartowania kikuta.

Wykładowca: mgr Marta Pietras

W4: Temat wykładu: Pacjent po urazie rdzenia kręgowego - możliwości zastosowania przedmiotów

ortopedycznych

Treści kształcenia: Zastosowanie ortez w leczeniu urazów kręgosłupa, dobór odpowiedniego sprzętu

90

Page 91: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

pomocniczego w zależności od poziomu uszkodzenia rdzenia.

Wykładowca: mgr Joanna Jaczewska

W5: Temat wykładu: Powikłania związane ze stosowaniem ortez i protez

Treści kształcenia: Rodzaje powikłań związanych ze stosowaniem ortez i protez i co należy zrobić by

zminimalizować ryzyko ich wystąpienia.

Wykładowca: mgr Magdalena Materek

W6: Temat wykładu: Osoba na wózku inwalidzkim

Treści kształcenia: Historia powstania wózka inwalidzkiego. Rodzaje wózka inwalidzkiego. Pomoce

ortopedyczne stosowane przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Wykładowca: mgr Anna Józefiak

W7: Temat wykładu: Przedmioty ułatwiające pionizację i lokomocję

Treści kształcenia: Dobór sprzętu pomocniczego w zależności od dysfunkcji i wieku pacjenta.

Wykładowca: mgr Monika Szczechura

SEMINARIA:

S1: Temat seminarium: Wprowadzenie do protetyki i ortotyki. Podstawowe informacje na temat zastosowania

przedmiotów ortopedycznych w rehabilitacji. Rodzaje protez i ortez.

Treści kształcenia: Przedstawienie przedmiotu i warunków jego zaliczenia. Przedstawienie zalecanej literatury.

Definicje ortezy, protezy i przedmiotów ortopedycznych oraz ich rodzaje.

Wykładowca:

S2: Temat seminarium: Ortezy kończyny górnej.

Treści kształcenia: Budowa i rodzaje ortez kończyny górnej, wskazania do stosowania ortez kończyny górnej. Dobór

odpowiedniej ortezy w zależności od stanu pacjenta.

Wykładowca:

S3: Temat seminarium: Zaopatrzenie protezowe kończyny górnej.

Treści kształcenia: Budowa i rodzaje protez kończyny górnej. Dobór odpowiedniej protezy w zależności od stanu

pacjenta.

Wykładowca:

S4: Temat seminarium: Ortezy kończyny dolnej.

Treści kształcenia: Budowa i rodzaje ortez kończyny dolnej, wskazania do stosowania ortez kończyny górnej. Dobór

odpowiedniej ortezy w zależności od stanu pacjenta.

Wykładowca:

S5: Temat seminarium: Zaopatrzenie protezowe kończyny dolnej. Budowa i zasady funkcjonowania protezy.

Treści kształcenia: Budowa i rodzaje protez kończyny górnej. Dobór odpowiedniej protezy w zależności od stanu

pacjenta.

91

Page 92: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Wykładowca:

S6: Temat seminarium: Zastosowanie obuwia i wkładek ortopedycznych.

Treści kształcenia: Rodzaje obuwia i wkładek ortopedycznych. Zastosowanie obuwia i wkładek w leczeniu wad

wrodzonych i nabytych stóp.

Wykładowca:

S7: Temat seminarium: Ortezy kręgosłupa. Rodzaje kołnierzy i gorsetów ortopedycznych.

Treści kształcenia: Budowa i rodzaje kołnierzy i gorsetów ortopedycznych. Zastosowanie ortez kręgosłupa w

leczeniu chorób i urazów kręgosłupa. Dobór odpowiedniej ortezy kręgosłupa do schorzenia pacjenta.

Wykładowca:

S8: Temat seminarium: Zaopatrzenie ortopedyczne: przepisywanie, dystrybucja, odpłatność.

Treści kształcenia: Zasady refundacji przedmiotów ortopedycznych.

Wykładowca:

S9: Temat seminarium: Adiuwatyka. Rola przedmiotów ortopedycznych w pionizacji i zaburzeniach czynności

chodu.

Treści kształcenia: Przedmioty ortopedyczne w życiu codziennym pacjenta. Dostosowanie mieszkania do potrzeb

osoby niepełnosprawnej. Budowa i rodzaje przedmiotów ortopedycznych wykorzystywanych w pionizacji i

zaburzeniach czynności chodu.

Wykładowca:

S10: Temat seminarium: Protezowanie dzieci. Zaliczenie przedmiotu.

Treści kształcenia: Specyfika zastosowania protez u dzieci. Zaliczenie przedmiotu na podstawie prezentacji

przygotowanych przez studentów na zadany temat.

Wykładowca:

Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia

Formy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu

W1-W7 j.w.Test jednokrotnego wyboru

Minimum 60% prawidłowych odpowiedzi w teście.

S1-S10 j.w.Przygotowanie prezentacji na zadany temat

Prawidłowe rozwinięcie i zaprezentowanie zadanego tematu.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu jednokrotnego wyboru oraz wykonaniu prezentacji na zadany temat.

ocena kryteria

2,0 (ndst) Oceny nie są wystawiane – przedmiot na zaliczenie

3,0 (dost.) j.w

92

Page 93: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

3,5 (ddb) j.w.

4,0 (db) j.w.

4,5 (pdb) j.w.

5,0 (bdb) j.w.

Literatura Literatura obowiązkowa:

Przeździak B. „Zaopatrzenie rehabilitacyjne” Gdańsk: Via Medica – Wydawnictwo Medyczne; 2003

Przeździak B, Nyka W. „Zastosowanie kliniczne protez, ortoz i środków pomocniczych” Gdańsk: Via Medica – Wydawnictwo Medyczne; 2010

Literatura uzupełniająca:

Mikołajewska E. „Neurorehabilitacja- zaopatrzenie ortopedyczne” Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009

Myśliborski T. „Zaopatrzenie ortopedyczne (protetyka i ortotyka): podręcznik dla Wydziału Biomechaniki medycznego studium zawodowego” Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1985

Marciniak W, Szulc A. „Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja” Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2003

Katalogi sprzętu ortopedycznego

Kalkulacja punktów ECTSForma aktywności Liczba godzin Liczba punktów

ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład 14

Seminarium 30

Ćwiczenia 0

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć 2

Czytanie wskazanej literatury 2

Napisanie raportu z zajęć 2

Przygotowanie do zaliczeń 2

Razem 8

93

Page 94: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY

17. HIPOTERAPIA

Miejsce prowadzenia zajęć – ośrodek terapeutyczny Fundacji Pomocy Dzieciom

Niepełnosprawnym Hipoterapia, ul. Nowoursynowska 100, Warszawa

Wykłady – 6 godzin

Ćwiczenia – 20 godzin

Forma zaliczenia – zaliczenie

Osoba prowadząca – dr Alicja Paszkiewicz

Cele zajęć dydaktycznych:

1. poznawczy: zaprezentowanie hipoterapii jako metody terapeutycznej, wpisującej się w

wieloprofilowy model usprawniania pacjentów ze schorzeniami fizycznymi,

psychicznymi i sensorycznymi oraz podkreślenie uniwersalności metody w pracy z

pacjentami w różnym wieku,

2. kształcący: zapoznanie studentów z teorią hipoterapii oraz wskazaniami i

przeciwwskazaniami do stosowania tej metody terapeutycznej, omówienie metodyki

prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych w różnych jednostkach chorobowych i nauka

konstruowania scenariuszy zajęć, zapoznanie z zasadami BHP niezbędnymi w pracy z

koniem i pacjentem,

3. wychowawczy: aktywizacja studentów podczas zajęć, zachęcanie do krytycznego

myślenia i twórczego rozwiązywania problemów terapeutycznych, przestrzeganie by

dyskusja przebiegała w sposób rzeczowy, nie naruszający jednak godności pacjentów,

uwiadomienie studentom, że konia należy traktować jako „współterapeutę”, a nie jako

przyrząd terapeutyczny.

Metody kształcenia: wykład (informacyjny, problemowy), ćwiczenia, dyskusja, praca z

wykorzystaniem literatury przedmiotu.

Zakres treści kształcenia:

1. Teoria hipoterapii: historia, definicja, formy hipoterapii; rodzaje ćwiczeń i asekuracji

pacjenta na koniu; specyfika oddziaływania hipoterapii na wszystkie sfery rozwojowe

człowieka oraz na systemy reprezentacji zmysłów; wskazania i przeciwwskazania do

94

Page 95: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

hipoterapii; miejsce hipoterapii w wieloprofilowej rehabilitacji; wykorzystanie

elementów metod rehabilitacyjnych w pracy hipoterapeuty; miejsce hipoterapii w

aktywności adaptowanej, rekreacji i sporcie osób niepełnosprawnych; woltyżerka osób

niepełnosprawnych; aspekty prawne i uprawnienia zawodowe hipoterapeuty;

2. Metodyka hipoterapii: sposób kwalifikacji pacjentów na zajęcia; dobór ćwiczeń oraz

specyfika postępowania podczas zajęć hipoterapeutycznych w różnych jednostkach

chorobowych (mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa,

dystrofie mięśniowe, stwardnienie rozsiane, uszkodzenia nerwów obwodowych, urazy

kręgosłupa, amputacje, wady postawy, choroby narządów wewnętrznych, zespół

Downa i inne upośledzenia umysłowe, autyzm, ADHD, choroby psychiczne,

uszkodzenia narządu wzroku i słuchu); dobór konia do pacjenta; przybory

terapeutyczne oraz zmodyfikowany sprzęt jeździecki dostosowany do potrzeb

pacjenta; dokumentacja; zespół terapeutyczny; konstruowanie scenariuszy zajęć

hipoterapeutycznych dla pacjentów w różnym wieku;

3. Przygotowanie konia do uczestnictwa w hipoterapii: rasy wykorzystywane w

hipoterapii; wiek, płeć, warunki fizyczne i psychiczne kwalifikujące konia do pracy w

hipoterapii; szkolenie konia do hipoterapii; warunki pracy koni; podstawy teorii jazdy

konnej;

4. Zasady BHP obowiązujące podczas zajęć hipoterapeutycznych: zasady

zachowania się w stajni i na terenie ośrodka hipoterapeutycznego; strój ochronny;

obsługa konia; uprawnienia do prowadzenia zajęć i prowadzenia konia; dobór sposobu

asekuracji; wykorzystanie sprzętu specjalnego;

Zajęcia praktyczne: hospitacja i omówienie zajęć prowadzonych przez terapeutów różnych

specjalności; obsługa konia; samodzielne ćwiczenia na koniu

Ocena wyników nauczania: ZALICZENIE

95

Page 96: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

PRAKTYKI

18.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w ortopedii

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015

Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu: Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w ORTOPEDII

Kod przedmiotu:

Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Rehabilitacji Klinicznej Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem FizjoterapiiUl. Kondratowicza 8, 03-242 WarszawaTel.: (+48 22) 326 58 24Fax.: (+48 22) 326 59 [email protected]

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. n.med. Artur Stolarczyk

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

FizjoterapiaStudia II stopnia Profil praktycznyStudia stacjonarne

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

II

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

Zimowy i letni

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

Przedmiot kierunkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

Mgr Adam BronikowskiMgr Katarzyna BażantMgr Katarzyna GosekMgr Joanna JaczewskaMgr Anna JózefiakMgr Magdalena MaterekMgr Marta PietrasMgr Monika Szczechura

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

Dr n.med. Paweł Kołodziejski

96

Page 97: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Cel kształcenia

- utrwalenie wiedzy na temat badania ortopedycznego pacjenta- utrwalenie wiedzy na temat anatomii palpacyjnej - poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat jednostek chorobowych narządu ruchu- poszerzenie wiedzy na temat leczenia zachowawczego i operacyjnego jednostek chorobowych narządu ruchu- utrwalenie i poszerzenie wiedzy na temat rehabilitacji podstawowych jednostek chorobowych narządu ruchu- umiejętność prawidłowego dopasowania postępowania rehabilitacyjnego w zakresie jednostek chorobowych narządu ruchu

Wymagania wstępne

- Wiedza z zakresu anatomii i biomechaniki stawów kończyny górnej, kończyny dolnej i kręgosłupa- Znajomość podstaw kinezyterapii- Wiedza z zakresu badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta-Umiejętność oceny stanu ogólnego pacjenta i stanu miejscowego poszczególnych części ciała (ocena postawy, zakresu ruchomości stawów, siły i wytrzymałości mięśni, obwodów i długości kończyn), - Znajomość zasad bezpiecznej pracy indywidualnej z pacjentem

Efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia Symbol

(kod przedmiotu) _W01(numer efektu oraz jego kategoria W-wiedza,

U-umiejętności, K -kompetencje)

NazwaOdniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02 (efekty stanowią załącznik właściwej uchwały senatu o utworzeniu kierunku studiów lub

określeniu efektów kształcenia)

K_W08 posiada szczegółową znajomość budowy, funkcjonowania i zmian patologicznych układów: krążenia, oddechowego oraz aparatu ruchu człowieka i układu nerwowego i narządów zmysłów

OM2_W02

K_W10 Wymienia objawy i opisuje zmiany patologiczne w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem lub inną formą niepełnosprawności dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych

OM2_W03

K_W11 posiada wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz doboru badań diagnostycznych i funkcjonalnych do oceny stanu pacjenta na potrzeby wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii

OM2_W03

K_W27 Zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu stosowanego w ramach zabiegów fizjoterapeutycznych

OM2_W07

K_30 Zna zasady etyki zawodowej fizjoterapeutów, prawidłowego współżycia i postępowania ludzi w stosunku do siebie i otaczającego świata

OM2_W08

K_U02 Potrafi komunikować się z personelem medycznym planując proces usprawniania

OM2_U01

K_U05 Potrafi określić podstawowe wskazania i przeciwskazania do ćwiczeń rucowych

OM2_U03

97

Page 98: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

K_K03 Potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych

OM2_K03

K_K07 Potrafi wykorzystywać i promować standardy międzynarodowe dotyczące fizjoterapii

OM2_K03

K_K20 Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu fizjoterapii

OM2_K08

Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób w grupie

Praktyka zawodowa 30 10 lub 6 (ćw. kliniczne)

Tematy zajęć i treści kształcenia

Zajęcia polegają na opracowaniu przez studenta programu usprawniania pacjentów przebywających na oddziale Ortopedii z różnymi schorzeniami narządu ruchu i poprowadzeniu rehabilitacji pacjentów. Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia

Formy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu

Praktyka zawodowa

Sprawozdanie z praktyk w postaci karty rehabilitacji pacjenta

co najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi

ocena kryteria

2,0 (ndst) niedostateczne opanowanie efektów kształcenia

3,0 (dost.) spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia

3,5 (ddb)

4,0 (db)

4,5 (pdb)

5,0 (bdb)

Literatura Literatura obowiązkowa:

„Ortopedia i Traumatologia”, Tadeusz Szymon Gaździk, PZWL, Warszawa 2009„Rehabilitacja Ortopedyczna”, S. Brent Brotzman, Kelvin E. Wilk, [red.] A. Dziak, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009„Wiktora Degi,ortopedia i rehabilitacja”, W. Marciniak [red.] A. Szulc, PZWL, Warszawa 2003„Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni”, Klaus Buckup, tłumaczenie: Tadeusz Gaździk, PZWL„Bóle i dysfunkcje kręgosłupa”, Wiktor Dega, Medicina Sportiva

Literatura uzupełniająca:

„Anatomia na żywym człowieku” W. Jorritisma [red.] Z. Ignasiak, G. Żurek, Elsevier Urban & Partner, Wrocław

98

Page 99: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

2004 „Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu ruchu” K. Lewitt [red.] Jerzy Stodolny, ZL Natura, Kielce 2001 „Ortopedia i reumatologia” A. Coote, P. Haslam [red.] Tadeusz Gaździk, Elsevier Urban & Partner, Wrocław2007„ Anatomia funkcjonalna narządu ruchu człowieka” Adam Gąsiorowski, wyd. UMC, Lublin 2006

\„Kinezyterapia w stabilizacji kompleksu lędźwiowo- miednicznego”, C. Richardson, P.W. Hodges, J. Hades, Elsevier

Urban & Partner

Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Praktyka zawodowa 30 1

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć 10

Czytanie wskazanej literatury 5

Napisanie raportu z zajęć 1

Razem 16 1

19.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w kardiologii

Kierunek / Specjalność FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów studia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu: Praktyka w zakresie fizjoterapii w KARDIOLOGII

Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy, zawodowy, do wyboru, wykształcenia ogólnego) Praktyka zawodowa

Język wykładowy polski

Jednostka organizacyjnaKatedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania

w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

Adres/ telefon, faks

Ul. Kondratowicza 8, 03-242 WarszawaTel.: (+48 22) 326 58 24Fax.: (+48 22) 326 58 [email protected]

Kierownik Jednostki prof. dr hab. Mirosław Dłużniewski

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę

Dr n. med. Maciej Janiszewski

Prowadzący przedmiot Mgr Anna LipkaMgr Karolina GrudzińskaMgr Aleksandra Maciąg

99

Page 100: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Mgr Michalina MusiałekMgr Zdzisława Ścios

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć: Wykłady Seminaria Ćwiczenia Praktyka zawodowa

Praca własna

studenta

Stacjonarne/ niestacjonarne (d. wieczorowe)

II

III

(zimowy) Liczba godzin: - - 15 -

Stacjonarne/ niestacjonarne (d. wieczorowe)

II

IV (letni) Liczba godzin: - - 15 -

Liczba punków ECTS 2

Forma zaliczenia ZALICZENIE

Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii, fizjologii i patofizjologii układu krążenia w zakresie nauczanym na wcześniejszych latach studiów

Opanowanie materiału z zakresu rehabilitacji kardiologicznej nauczanych podczas semestru IV oraz zagadnień nauczanych podczas

wykładów, seminariów i ćwiczeń w trakcie trwania studiów II stopnia

Cele przedmiotu:

Poszerzenie umiejętności praktycznych w zakresie rehabilitacji szpitalnej i pozaszpitalnej pacjenta z chorobami układu

krążenia

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przy łóżku chorego pod opieką i nadzorem lekarzy i fizjoterapeutów

Treści merytoryczne przedmiotu:

Praktyczny aspekt rehabilitacji wewnątrzszpitalnej i poszpitalnej u chorych z zawałem serca, niewydolnością serca, po

operacjach kardiochirurgicznych i po zabiegach kardiologii inwazyjnej. Praktyczne ćwiczenia z prowadzenia

kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, Wprowadzenie zasad prewencji pierwotnej i wtórnej u pacjentów z

czynnikami ryzyka i ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)

Zdobycie umiejętności samodzielnego planowania, prowadzenia i oceny skuteczności rehabilitacji wewnątrzszpitalnej i

poszpitalnej u chorych ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Zdobycie umiejętności wprowadzenia u

pacjentów zasad prozdrowotnego stylu życia (dieta kardiologiczna, aktywności fizyczna, zwalczanie nałogu palenia

tytoniu

Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia semestru jest obecność i aktywne uczestniczenie w praktykach zawodowych.

W razie dłuższej usprawiedliwionej nieobecności należy skontaktować się z asystentem odpowiedzialnym za dydaktykę celem

ustalenia możliwości powtórzenia zajęć z kardiologii z inną grupą studencką.

Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem przystąpienia do egzaminu z kardiologii.

Literatura podstawowa:

Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna – Folia Cardiologica, 2004, tom 11; suplement A

Dział pt. Rehabilitacja kardiologiczna w podręczniku „Kardiologia” red. A. Szczeklik, M. Tendera. Medycyna Praktyczna 2010

Literatura uzupełniająca:

I. Demczyszak Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006

J. Bromboszcz, P. Dylewicz - Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych, Elipsa-Jaim, Kraków 2005, wyd. 1

100

Page 101: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

20. Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w medycynie

sportowej Kierunek / Specjalność FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów studia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu: Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w medycynie sportowej

Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy, zawodowy, do wyboru, wykształcenia ogólnego) Praktyka zawodowa

Język wykładowy polski

Jednostka organizacyjnaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

Adres/ telefon, faks

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 5Tel.: +48 22 592 93 68Fax: +48 22 825 59 68e-mail: [email protected]

Kierownik Jednostki Dr n. med. Hubert Krysztofiak

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę Dr n. med. Hubert Krysztofiak

Prowadzący przedmiot

1. Dr n. med. Hubert Krysztofiak2. Lek. Jarosław Krzywański3. Mgr Krzysztof Guzowski4. Mgr Przemysław Nietubyć

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć: Wykłady Seminaria Ćwiczenia Praktyka zawodowa

Praca własna

studenta

Stacjonarne II IV (letni) Liczba godzin: - - - 30 10

Liczba punków ECTS 1

Forma zaliczenia ZALICZENIE

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii człowieka, fizjologii i patologii ogólnej oraz zakresu fizjoterapii

klinicznej i biomechaniki.

Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki obrazowej, farmakologii oraz psychologii.

Student powinien posiadać umiejętność wykorzystywania metod kinezyterapii, fizykoterapii i terapii manualnej.

Cele przedmiotu:

Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy, obejmującej kompleksowo proces pracy z pacjentem indywidualnie i w

grupie terapeutycznej. Samodzielnie, we współpracy z innymi fizjoterapeutami oraz we współpracy z innymi członkami

zespołu medycyny sportowej.

Metody dydaktyczne:

Praca grupowa i indywidualna. Przekaz słowny. Dyskusja. Pokaz.

Treści merytoryczne przedmiotu:

Stanowisko pracy – wymagania i organizacja. Wyznaczenie celu rehabilitacji – skierowanie lekarskie.

Badanie podmiotowe, przedmiotowe i diagnostyka. Planowanie rehabilitacji i dobór metod terapeutycznych

101

Page 102: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Bezpośrednia praca z pacjentem. Przygotowanie recepty na wysiłek.

Budowanie właściwej i kompetentnej relacji z pacjentem. Prowadzenie dokumentacji medycznej.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)

Student powinien nabyć następujące umiejętności i kompetencje :

1. Przygotowanie stanowiska pracy.

2. Wstępne ustalenie celu działania, na podstawie skierowania od lekarza zlecającego.

3. Przeprowadzenie kompleksowego badania podmiotowego o przedmiotowego.

4. Przeprowadzenie oceny funkcjonalnej.

5. Przeprowadzenie specyficznych procedur diagnostycznych.

6. Interpretacja informacji uzyskanych w trakcie procedur diagnostycznych.

7. Interpretacja badań dodatkowych uzyskanych od pacjenta.

8. Analiza zaleceń lekarza kierującego.

9. Planowanie rehabilitacji, z wyznaczeniem celu i celów pośrednich.

10. Dobór optymalnych metod terapeutycznych.

11. Wykonywanie procedur terapeutycznych.

12. Programowanie aktywności fizycznej.

13. Budowanie właściwej i kompetentnej relacji z pacjentem.

14. Tworzenie harmonogramu pracy.

15. Rejestrowanie aktywności merytorycznej.

16. Przygotowanie informacji zewnętrznej dla lekarza kierującego i pacjenta

Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, oraz aktywny udział w zajęciach.

Student podlega ocenie ciągłej.

Literatura podstawowa:McMahon PJ, Medycyna Sportowa. Współczesne metody diagnostyki i leczenia. PZWL 2010.Jegier A, Nazar K, Dziak A. (red.): Medycyna Sportowa. PTMS 2005.Mamcarz A, Braksator W, Dłużniewski M. (red.). Kardiologia Sportowa. Via Medica 2006.Donatelli R. Rehabilitacja w Sporcie. (wyd. I polskie, red. Gnat R.) Urban&Partner 2011.Petty NJ. Badanie i ocena narządu ruchu. Podręcznik dla fizjoterapeutów. (wyd. I polskie, red. Śliwiński Z.) Urban&Partner 2010.Porter RS, Kaplan JL, Homeier BP. The Merck Manual. Objawy kliniczne. Praktyczny przewodnik diagnostyki i terapii. (wyd. I polskie) Urban&Partner 2010.McRea R. Kliniczne badanie ortopedyczne. (wyd. I polskie Gaździk T.) Urban&Partner 2006.Literatura uzupełniająca:Sallis RE, Massimini F. ACSM,s Essentiials of Sports Medicine. Mosby 1996.Comfort P, Abramhson E. Sports Rehabilitation and Injury Prevention. Wiley 2010.American College of Sports Medicine. ACSM,s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Lippincott Williams & Wilkins 2006.McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise Physiology: Energy, Nutrition, and Human Performance. Lippincott Williams & Wilkins 2006.American College of Sports Medicine. ACSM's Health-Related Physical Fitness Assessment Manual. Lippincott Williams & Wilkins 2010.Tandoan RN, Mann G, Verdonk R, Doral MN. Sports Injuries: Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation. Springer 2012.Kraemer WJ, Adams K, Cafarelli E i wsp. American College of Sports Medicine Position Stand on Progression model in resistance training for healthy adults. Med Sci Sports Exer. 2002; 34 (2): 364–380. Fletcher GF, Blady GJ, Amsterdam EA i wsp. Exercise standards for testing and training. A statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation. 2001; 104: 1694–1740.Pollock ML, Franklin BA, Blady GJ i wsp. Resistance exercise in individuals with and without cardiovascular disease: benefits, rationale, safety, and prescription. Circulation. 2000; 101: 828-833.Garber CE (Chair)., Blissmer B., Deschenes MR., Franklin BA., Lamonte MJ., Lee I-Min., Nieman DC., Swain DP. Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults: Guidance for Prescribing Exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise: July

102

Page 103: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

2011 - Volume 43 - Issue 7 - pp 1334-1359

21.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w psychiatrii

Opis przedmiotu (sylabus)

Kierunek / Specjalność FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów studia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu: Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w PSYCHIATRII

Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy, zawodowy, do wyboru, wykształcenia ogólnego) Praktyka zawodowa

Język wykładowy polski

Jednostka organizacyjnaKlinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii

II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

Adres/ telefon, faksul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszkówtel/fax.: (+48 22) 758 14 [email protected]

Kierownik Jednostki dr hab. n. med. Bartosz Łoza, prof. ndzw. WUM

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę

Dr n. med. Iwona [email protected]

Mgr Alina Pró[email protected]

Prowadzący przedmiot

21. Kamil Chorążka22. Joanna Grzesiewska23. Bartosz Łoza24. Iwona Patejuk-Mazurek25. Maja Polikowska26. Małgorzata Socha 27. Rafał Wójcik

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć: Wykłady Seminaria Ćwiczenia Praktyka zawodowa

Praca własna

studenta

Stacjonarne/ niestacjonarne (d. wieczorowe)

II

III

(zimowy) Liczba godzin: - - - 30 10

Liczba punków ECTS 1

Forma zaliczenia ZALICZENIE

Wymagania wstępne:

103

Page 104: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Podstawowa wiedza z zakresu psychiatrii (realizowana w Klinice Psychiatrii O/F na II i III roku studiów licencjackich) w zakresie nawiązywania kontaktu terapeutycznego oraz umiejętność diagnostyki zakłóceń czynności psychicznych. Zakres wiadomości – objawy zaburzeń otępiennych (F0), uzależnień (F1), zaburzeń psychotycznych (F2), nastroju (F3) i nerwicowych (F4), a także zaburzeń behawioralnych (F5) i zaburzeń osobowości (F6). Zakres umiejętności – nawiązanie kontaktu terapeutycznego; umiejętność budowania efektywnej relacji z pacjentem; umiejętność wyznaczania indywidualnych celów i zadań terapeutycznych. Zakres umiejętności – identyfikacja, różnicowanie i klasyfikowanie objawów psychopatologicznych. Cele przedmiotu:

Przygotowanie do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, zarówno w przypadkach z dominującym udziałem zaburzeń neuropsychicznych, jak i zaburzeniami psychicznymi i/lub problemami psychologicznymi towarzyszącymi innym stanom chorobowym. Student powinien uzyskać zdolność do planowania, dostosowania się i kontrolowania elementów terapii zaburzeń psychicznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia efektywnej fizjoterapii osób chorych lub niepełnosprawnych

Metody dydaktyczne:

Praca fizjoterapeutyczna z pacjentem oraz omawianie grupowe efektów pracy, trudności w kontakcie i aktywności, wynikających z choroby psychicznej oraz metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach klinicznych.

Treści merytoryczne przedmiotu:

Praca z chorymi z zaburzeniami psychoorganicznymi (objawy psychiczne wtórne do chorób lub uszkodzeń OUN)

Praca z osobami cierpiącymi z powodu psychoz z kręgu schizofrenii (brak ruchu wynikający z objawów choroby, instytucjonalizacji oraz objawów zespołu pozapiramidowego czy metabolicznego)

Praca z osobami depresyjnymi (kłopoty ze zdrowiem fizycznym wynikają z objawów choroby psychicznej, współistnienia chorób somatycznych…)

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)

4. Wiedza: nabycie teoretycznej wiedzy z zakresu ograniczeń w kontakcie i we współpracy wynikających z choroby podstawowej (zaburzenia psychiczne).

5. Umiejętności: nabycie umiejętności do oceny stanu psychicznego towarzyszącego chorobie somatycznej, zaplanowania, przeprowadzenia i ewaluacji przeprowadzonej terapii. i zmiany zachowań i postaw pacjentów w szczególnych stanach klinicznych. Poprawa zdolności radzenia ze stresem i lękiem wynikającymi również z deficytów ruchowych, poprawa współpracy i komunikowania się oraz motywacji do działania.

6. Postawa: świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Poszanowanie praw pacjenta psychiatrycznego.

Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:

Metodą zaliczenia jest przedstawienie raportu z pracy z pacjentem poddanym rehabilitacji (krótki wywiad psychiatryczny, rozpoznanie, ocena deficytów i potrzeb pacjenta z punktu widzenia fizjoterapii, zaplanowanie i realizacja celów).

Literatura podstawowa:

Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.). Psychiatria. Urban i Partner, Wrocław, tomy I-III, 2002-2004.Florkowski A. (red.). Fizjoterapia w psychiatrii. Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2012.

Literatura uzupełniająca:

Kasperska K., Smolis-Bąk E., Białoszewski D.: Metodyka nauczania ruchu (usprawnienie pacjentów na

104

Page 105: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

zajęciach grupowych). Skrypt dla studentów kierunku fizjoterapia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2009.Strong J. (red.): Ból: podręcznik dla terapeutów, DB Publishing, Warszawa 2008.Wilczek-Rużyczka E. Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.Klimkowski M, Herzyk A. Neuropsychologia. UMCS, Lublin, 1994.

22.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w neurologii

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015

27. Metryczka

Nazwa modułu/przedmiotu: Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w neurologii.

Kod przedmiotu:

Jednostki prowadzące kształcenie:

Klinika Neurologii II WLAdres: ul. Cegłowska 80 01-809 WarszawaTelefony 225690239e-mail: [email protected]

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. n. med. Jan Kochanowski

Program kształcenia:

FizjoterapiaStudia II stopnia Profil praktycznyStudia stacjonarne i niestacjonarne (d.wieczorowe)

Rok studiów: II

Semestr studiów: III

Typ modułu/przedmiotu: kierunkowy

Prowadzący:

28. dr n. med. Daniel Malczewski29. dr n. med. Jakub Stolarski30. mgr Katarzyna Bienias31. mgr Angelika Duczek

Erasmus: nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus: dr n. med. Jakub Stolarski

28. Cel kształcenia

Nauka samodzielnego badania pacjenta, planowania i prowadzenia fizjoterapii neurologicznej wykorzystującej techniki metod neurofizjologicznych (PNF, Bobath dla dorosłych). Przestawienie studentom możliwości praktycznego zastosowania neuromobilizacji w chorobach obwodowego układu nerwowego.

105

Page 106: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

29. Wymagania wstępne

Umiejętność zastosowania w praktyce zasad rehabilitacji wczesnej po udarze mózgu. Umiejętność prowadzenia fizjoterapii pacjenta nieprzytomnego, pacjenta z chorobą Parkinsona, SM. Umiejętność przeprowadzenia badania funkcjonalnego i interpretacji jego wyników. Umiejętność zaplanowania procesu fizjoterapii zgodnego z protokołem ICF. Umiejętność praktycznego wykorzystania testów w chorobach neurologicznych.

30. Efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia

Symbol(kod przedmiotu) Nazwa Odniesienie do efektu

kierunkowego

K_W10K_W11K_W22K_W27K_W31

Wymienia objawy i opisuje zmiany patologiczne w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem, lub inną formą niepełnosprawności dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. Posiada wiedzę z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz doboru badań diagnostycznych i funkcjonalnych do oceny stanu pacjenta na potrzeby wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii.Posiada wiedzę na temat istniejących dowodów naukowych wykorzystywanych w praktyce. Zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu stosowanego w ramach zabiegów fizjoterapeutycznych. Zna mechanizm oddziaływania specjalnych metod fizjoterapii.

OM2_W03OM2_W03OM2_W05OM2_W07OM2_W09

K_U04K_U05K_U09K_U13K_U16K_U19K_U24K_U25K_U26K_U27K_U42K_U49

Potrafi przedstawić w formie ustnej lub pisemnej w sposób przystępny dla odbiorców wybrane problemy funkcjonalne pacjenta oraz możliwości stosowania fizjoterapii. Potrafi określić podstawowe wskazania i przeciwwskazania do ćwiczeń ruchowych.Potrafi poinformować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań terapeutycznych i uzyskać jego świadomą zgodę. Potrafi dobrać badania funkcjonalne oraz badania wydolnościowe niezbędne dla wykonywania zabiegów i stosowania odpowiednich metod fizjoterapeutycznych. Potrafi prawidłowo dobrać zabieg w zależności od stanu zdrowia pacjenta i chorób współistniejących.Potrafi dokonać właściwego doboru przedmiotów ortopedycznych stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta. Potrafi przewidzieć skutki wykonywanych zabiegów terapeutycznych w przebiegu różnego rodzaju dysfunkcji oraz stanów chorobowych.Potrafi analizować jakość wykonywanych zabiegów terapeutycznych. Potrafi ocenić postępy rehabilitacji i dostosować metody i objętość zajęć do uzyskiwanych efektów. Potrafi ocenić metody i procedury stosowane w fizjoterapii i krytycznie analizować jakość i efekty wykonywanych zabiegów fizjoterapeutycznych. Dysponuje wystarczającym poziomem sprawności fizycznej warunkującej skuteczną pracę w zawodzie.Posiada umiejętność prezentowania różnych typów opracowań pisemnych w jasny usystematyzowany sposób oraz w

OM2_U03OM2_U03OM2_U03OM2_U05OM2_U05OM2_U05OM2_U07OM2_U07OM2_U07OM2_U07OM2_U11OM2_U13

106

Page 107: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

przemyślanej formie z zastosowaniem metod i technik.

K_K04K_K05K_K10K_K11K_K15K_K20

Potrafi inicjować, współpracować i współdziałać z przedstawicielami innych zawodów.Przestrzega zasad etyki zawodowej. Potrafi pracować w zespole i samodzielnie wykonywać powierzone mu zadania i właściwie organizować pracę własną.Potrafi zaakceptować opinię członków zespołu i innych specjalistów.Potrafi dokonać profesjonalnego rozwiązania zaistniałych problemów dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi. Przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu fizjoterapii.

OM2_K02OM2_K03OM2_K04OM2_K04OM2_K06OM2_K08

Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób w grupie

Praktyki zawodowe 30 5 8

Tematy zajęć i treści kształcenia

Zastosowanie metod PNF i Bobath w usprawnianiu pacjenta neurologicznego.Prowadzący zajęcia: fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM

Nauka wykorzystywania neuromobilizacji w chorobach obwodowego układu nerwowego.Prowadzący zajęcia: fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM

Badanie funkcjonalne pacjenta z wykorzystaniem schematu ICF.Prowadzący zajęcia: fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM

Opracowanie celu terapii.Prowadzący zajęcia: fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM

Realizacja celu terapii poprzez pracę praktyczną z pacjentem.Prowadzący zajęcia: fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM

Praca z pacjentem nieprzytomnym.Prowadzący zajęcia: fizjoterapeuci Kliniki Neurologii II WL WUM

Szczegółowy grafik nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dostępny w Klinice Neurologii II WL WUM.

Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia

Kolokwium wstępne oceniające podstawowe przygotowanie studentów do odbywania zajęć klinicznych i praktycznej pracy z pacjentem.Ocenianie ciągłe, kontrola umiejętności wykonywania ćwiczeń fizjoterapeutycznych podczas pracy studentów w parach/podgrupach i bezpośrednio z pacjentem.

Przygotowanie pisemnej epikryzy (zgodnej z zasadami badania pacjenta wg protokołu ICF) w postaci opisu stanu pacjenta i przebiegu procesu usprawniania prowadzonego przez studenta.

ocena kryteria

Niezaliczenie praktyk zawodowych Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia: Niezaliczenie kolokwium wstępnego Nieodrobione nieobecności na zajęciach Rażące błędy w technice wykonywania

zabiegów fizjoterapeutycznych z pacjentem Nieprzestrzeganie zasad etycznych w pracy z

pacjentem. Brak lub nieprawidłowo przygotowany pisemny

raport z prowadzonej przez studenta fizjoterapii

107

Page 108: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

pacjenta (epikryza).

Zaliczenie praktyk zawodowych

Dostatecznie opanowanie efektów kształcenia w postaci: Zaliczenia kolokwium wstępnego Obecność na wszystkich zajęciach w Klinice Opanowanie celów kształcenia określonych w

pkt.2 sylabusu. Przygotowanie prawidłowego pisemnego

raportu z prowadzonej przez studenta fizjoterapii pacjenta.

31. Literatura

Literatura obowiązkowa:

Kozubski W.: Neurologia – podręcznik dla studentów. Sposoby układania pacjenta z niedowładem/porażeniem połowiczym – broszura informacyjna dla pacjentów

i ich opiekunów. Andrzej Zembaty – Kinezyterapia, tom I i II. Wiadomości z seminariów i ćwiczeń. Bieżące informacje z czasopism, artykułów i konferencji dotyczących rehabilitacji neurologicznej. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), WHO, 2009 Rehabilitacja w chorobie Parkinsona, Fries W., Liebenstund I., Kraków, 2007 Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych, Mikołajewska E., PZWL, 2012 PNF w praktyce, Adler S., Beckers D., Buck M., Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca: „Motor control”, A. Shumway-Cook, 2006 „The Bobath Concept in Adult Neurology”, B. Gjelsvik, 2008 „Steps to Follow: The Comprehensive Treatment of Patients with Hemiplegia”, P. Davies, 2000 „Kręgosłup w stresie”, Rakowski A, 1994 „Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni”, Buckup K, 2007 Szprynger J., Sozańska G., Neuromechanika i neuromobilizacje w fizjoterapii, Lublin, 2002

32. Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Praktyki zawodowe 30

Razem 30 1

33. Inne informacje

Uwaga:

W Klinice działa Studenckie Koło Naukowe, spotkania 2x w miesiącu. Członkami mogą być studenci wszystkich lat studiów. W ramach Koła Naukowego, poza działalnością naukową, istnieje możliwość konsultacji w zakresie fizjoterapii w neurologii, poszerzania wiedzy otrzymanej w trakcie zajęć podstawowych. Opiekun Koła: dr n. med. Daniel Malczewski.

W Klinice Neurologii studenci mają możliwość odrobienia wakacyjnych praktyk zawodowych pogłębiających wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie fizjoterapii pacjenta neurologicznego.

Nieobecności na zajęciach możliwe do odrobienia w terminach, w których w Klinice nie odbywają się zajęcia dydaktyczne ze studentami WUM; po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

108

Page 109: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

23.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w neurochirurgii

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2014/2015

Opis przedmiotu (sylabus)

Kierunek / Specjalność FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów studia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu: Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w NEUROCHIRURGII

Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy, zawodowy, do wyboru, wykształcenia ogólnego) Praktyka zawodowa

Język wykładowy polski

Jednostka organizacyjnaKlinika Neurochirurgii

II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

Adres/ telefon, faks

Ul. Cegłowska 80, 01-809 WarszawaTel.: (+48 22) 835 00 05, 569 04 90

Fax.: (+48 22) 865 60 [email protected]

Kierownik Jednostki Prof. dr hab. n. med. Waldemar Koszewski

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę dr Szczepek Ewa

Prowadzący przedmiot

24.dr Szczepek Ewa25.mgr Paweł Ruszczuk /doktorant/26.lek. Marta Zębala /doktorant/27.lek. Michał Głuski /doktorant/28.lek. Tomasz Sierzputowski /doktorant/ 29.lek. Łukasz Wójcik /doktorant/

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć: Wykłady Seminaria Ćwiczenia Praktyka zawodowa

Praca własna studenta

Stacjonarne/ niestacjonarne (d. wieczorowe)

II

III (zimowy) Liczba godzin: - - - 30 10

Liczba punków ECTS 1

Forma zaliczenia ZALICZENIEWymagania wstępne:

(Zakres wiadomości/ umiejętności/ kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, a także specyfikacja innych przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej.; np. w odniesieniu do

109

Page 110: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

przedmiotów realizowanych na pierwszym roku studiów może to być: treść przedmiotów ogólnych na poziomie liceum, w odniesieniu do przedmiotów realizowanych na kolejnych semestrach należy wskazać inne przedmioty pełniące rolę wstępnych)

Wiadomości w zakresie anatomii, fizjologii człowieka, propedeutyki, rehabilitacji /kinezyterapii,

fizykoterapii/. Zasady w zakresie patofizjologii i leczenia chorób OUN. Umiejętność planowania i

wykorzystania nowoczesnych technik fizjoterapeutycznych do pracy z pacjentem.

Cele przedmiotu:

wskazane jest określenie celów w odniesieniu do efektów kształcenia i kompetencji, wiedzy, umiejętności, postaw, np. zaprezentowanie tematyki/przedstawienie zagadnień/wprowadzenie do../zapoznanie studentów z…/wskazanie studentom; przedstawienie relacji/zależności/chronologii

Celem przedmiotu jest rozszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu rehabilitacji

neurochirurgicznej, zdobytych w ubiegłych latach studiów. Szczególny nacisk zostanie położony

na sprawdzenie i ocenę samodzielnej organizacji i prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych ze

szczególnym uwzględnieniem stanu przedoperacyjnego, wczesnego i późnego stanu

pooperacyjnego u chorych neurochirurgicznych.

Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje) (opis umiejętności i kompetencji, których nabycie/opanowanie jest zamierzonym efektem kształcenia skorelowanym z określonymi w sylabusie: celem i treściami kształcenia, w tym:

4.Wiedzy, np. nabycie (teoretycznej/praktycznej) wiedzy z zakresu….

Pogłębienie i szczegółowe rozszerzenie wiedzy praktycznej w zakresie stosowanych metod

terapeutycznych w chorobach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

2. Umiejętności, np. nabycie umiejętności analizy…., nabycie umiejętności interpretacji…, nabycie umiejętności operowania podstawowymi terminami/pojęciami z zakresu…, nabycie umiejętności posługiwania się terminologią z zakresu…, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów…, nabycie umiejętności klasyfikacji…., nabycie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi z zakresu…)

8. nabycie umiejętności praktycznego analizowania i przeprowadzania programu rehabilitacji u chorych neurochirurgicznych w okresie przedoperacyjnym, we wczesnym i późnym okresie pooperacyjnym u chorych neurochirurgicznych,

9. umiejętność wykorzystania określonych w sylabusie technik i metod rehabilitacyjnych

10. nabycie umiejętności klasyfikacji przypadku oraz przygotowanie indywidualnego programu rehabilitacyjnego w wymienionych w sylabusie jednostkach chorobowych OUN.

110

Page 111: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

3. Postaw, np. reprezentowanie zasad etycznych w pracy zawodowych )

- umiejętność wykorzystania ogólnie przyjętych zasad etycznych obowiązujących pracownika służby zdrowia.

Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:

Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta.Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą między innymi:

7.egzaminy testowe, pisemne lub ustne,8.kolokwia testowe, pisemne lub ustne,9.prace kontrolne, 10.referaty, 11.ocenianie ciągłe

(należy podać typ egzaminu/zaliczenia, np. egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru)

Ocena wyników nauczania: ZALICZENIE przedmiotu na podstawie oceniania ciągłego.

Literatura podstawowa:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej i innych materiałów zalecanych studentom podejmującym naukę przedmiotu(literatura aktualna, z podaniem roku i miejsca wydania; ustawy i rozporządzenia należy podać dokładną nazwę aktu prawnego z datą i dziennikiem ustaw, itp.)

1. „Chirurgia szczękowo-twarzowa” pod red. L. Krysta, PZWL, 1999

2. „Zarys neurochirurgii”pod red. M. Ząbka, PZWL, 19993. „Urazy czaszkowo-mózgowe”pod red. M. Ząbka, PZWL, 1994

Literatura uzupełniająca:

1. Rehabilitacja medyczna” Milanowaska M. Wyd. Lekarskie PZWL 2003. 2. „Urazy czaszki i mózgu – rozpoznanie i opiniowanie” Głowacki J., Marek Z.

Krakowskie Wydawnictwo Medyczne 20003. „Urazy czaszkowo – mózgowe” Berny W. , Abraszko R., Wroński J. 19924. „Neurochirurgia kliniczna” Imieliński B., Gdańsk 19985. „Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej” Kwolek A. Wyd. Urban &Partner 2010 6. Trening strategii motorycznych i PNF Horst R. Wydawnictwo TOP SCHOOL

2010. 7. Chaitow L., DeLany J.: "Manualna terapia nerwowo-mięśniowa. Przypadki Kliniczne"

2009.8. Frisch H., Roex J. Terapia manualna, poradnik wykonywania ćwiczeń. Wydawnictwo

Lekarskie PZWL. Warszawa 2001.9. Kaltenborn F.M. Kręgosłup badanie manualne i mobilizacja. Wydawnictwo Rolewski.

Toruń 1998.10. Kaltenborn F.M. Manualne mobilizacje stawów kończyn. Wydawnictwo Rolewski.

Toruń 1999.11. Kwolek A. Rehabilitacja Medyczna Tom 2, Rehabilitacja Kliniczna. Wydawnictwo

Urban & Partner Wrocław 2003. Mars-Pujszo Janina: "Terapia bólów szyjnego odcinka kręgosłupa".

12. Rakowski A., Słobodzian J. Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Wydawca Centrum Terapii Manualnej dr A. Rakowskiego. Poznań 2001.

111

Page 112: Przewodnik dydaktyczny II rok studia drugiego stopnia (stacjonarne)

13. Rakowski A. Kręgosłup w stresie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2008.

14. Szprynger J., Sozańska G.: "Neuromechanika i neuromobilizacje w fizjoterapii".Wydawnictwo Czelej, Lublin 2001

15. Bóle kręgosłupa i ich leczenie pod (red). Koszewski W. Wyd. Termedia . 2011, s. 1-296. ISBN: 978-83-62138-29-6

112