provedba ugovora o nabavi roba - ?· kontakt sa ugovarateljem ... s.c. 29.5/6 – delivery ......

Download Provedba ugovora o nabavi roba - ?· Kontakt sa ugovarateljem ... S.C. 29.5/6 – Delivery ... Addendum:…

Post on 12-Jun-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Provedba ugovora

  o nabavi roba

 • Sadraj

  Glavni sudionici

  Ugovor

  Poetak provedbe

  Isporuka

  On-the-spot kontrola

  Privremeni prihvat robe

  Jamstvo / After-sales usluge

  Konani prihvat robe

  Problemi u provedbi

  Izmjene ugovora

  Suspenzija

  Raskid ugovora

  Uloga JPP-a

 • Glavni sudionici

  I. Ugovorne strane

  Tijelo za ugovaranje (Contracting Authority)

  Izvoa (Contractor)

  II. Korisnik / krajnji korisnik

  III. Delegacija Europske unije u

  Republici Hrvatskoj (DEU)

 • Ugovor

  Ugovor i Posebni

  uvjeti

  Aneks I: Opi uvjeti

  Aneks II: Tehnike

  specifikacije

  Aneks III: Tehnika ponuda

  Aneks IV: Financijska

  ponuda

  Aneks V: Ostali

  obrasci i dokumenti

 • Definicije rjenik pojmova

  Rok za isporuku (Delivery period)

  Trajanje provedbe (Implementation period)

  Trajanje ugovora (Execution period)

 • Ugovor grafiki prikaz

 • Poetak provedbe

  Kontakt sa ugovarateljem

  kontakt podaci u ugovoru,

  S.C. Art. 4

  Dogovoriti datum poetka

  implementacije

  (dogovor s korisnikom /

  izvoaem)

 • Poetak provedbe I

  Nalog za poetak

  (Commencement order)

  Izdaje voditelj projekta

  Najkasnije 30 dana od

  potpisa ugovora (S.C. Art 18):

  Datum poetka provedbe

  Upute vezane uz program provedbe

  Upute vezane uz nalog za isporuku

 • Poetak provedbe II

  Programme of Implementation S.C. 13

  Obrazac prilagoen praksi opisanoj u S.C.

  Popunjava P.M. i alje ugovaratelju uz nalog za

  poetak (C.O.)

  Temeljen je na stvarnom datumu poetka

  implementacije

  Mogue su kasnije prilagodbe na temelju stvarnog

  datuma izdavanja potvrde o privremenom prihvatu

  Ovjera police osiguranja

 • Isporuka (I)

  Nalog za isporuku

  (Delivery order)

  Izdaje voditelj projekta

  Najkasnije 10 dana prije

  isporuke

  Isporuka uz nadzor

  korisnika

 • Isporuka (II)

  Zahtjev za prihvat robe

  (Request for Provisional Acceptance)

  Pismo zahtjeva

  U trenutku kad je roba spremna G.C. 31.2

  Izjava S.C. 29.5/6 Delivery

  3 primjerka P.A.

  Certificate of origin

 • On-the-spot kontrola

  Prije privremenog prihvata robe

  Prema godinjem planu

  Za 100% ugovora

  Cilj utvrditi izvrenost ugovornih obveza

  3 vrste:

  Monitoring

  Verification

  Supervisory

 • Monitoring I

  Tijekom perioda implementacije ugovora:

  Da bi se provjerilo da li je provedba ugovora pravodobna

  Da bi se prevenirali ili rijeili potencijalno uoeni problemi i

  mogue greke koje bi mogle ugroziti uspjean zavretak

  implementacije,

  Da bi se provjerila kompetentnost/spremnost

  SPO/JPP/krajnjih korisnika i izvoaa u administriranju i

  upravljanju projekta.

  Da bi se identificirali mogui rizici za upravljanje projektom i

  dodatne potrebe koje mogu rezultirati izmjenom ugovora.

 • Monitoring II

  Nakon zavretka provedbe ugovora

  Provjera koritenja predmeta ugovora u skladu sa

  svrhom projekta,

  Provjera odrivosti projekta

  Provjera izvrenosti ugovora u potpunosti.

  Nakon zavretka trajanja ugovora

  U svrhu provjere potivanja ili ispunjavanja after

  sales usluga, ako su predviene ugovorom.

 • Monitoring III

  Nisu obavezni

  Odabir ugovora za Monitoring provjeru

  Sloenost ugovora

  Dugo trajanje provedbe (9 mjeseci)

  Visok rizik u PIU risk assessment-u

  Otvorena pitanja sa mjesenih sastanaka

 • Monitoring IV

  Dodatni kriteriji nakon zavretka provedbe

  ugovora ili nakon zavretka trajanja ugovora

  Vie od 5 jamstvenih zahtjeva po lokaciji,

  Vie od 10 jamstvenih zahtjeva od strane korisnika,

  Kod ugovora koji imaju velik broj i vrijednost after sales

  usluga (u iznosu veem od 20% od vrijednosti ugovora)

  Izvrene provjere tijekom prethodne godine i tekue godine,

  U sluaju uoenih nepravilnosti tijekom prethodnih provjera.

  (Annex 2a kontrolna lista za monitoring provjeru)

 • Verification I

  Provodi korisnik tj. JPP

  Nakon zaprimanja P.A. od SAFU

  Obavezan za sve ugovore, sve lokacije, i svu

  opremu

  Koristi se kontrolna lista (PIU manual 5.2.)

  Korisnik dostavlja SAFU ili potpisani P.A. ili

  izvjetaj zato P.A. nije potpisan

 • Verification II

  Vremenski okvir

  Provodi se unutar 5 dana nakon zaprimanja

  proslijeenog zahtjeva za privremenim

  prihvatom opreme

  U roku od 7 dana od primitka zahtjeva, i po

  izvrenoj Verification provjeri SPO/JPP

  alje u SAFU 3 potpisana P.A. ili oitovanje

  zato isto nije mogue

 • Supervisory I

  Provodi SAFU (P.M. + Quality)

  Vremenski okvir

  Nakon verifikacijskog, bez obzira na ishod istog

  Unutar 30 dana od zaprimanja zahtjeva za

  izdavanjem P.A. od ugovaratelja

  Cilj: Utvrditi izvrenje ugovornih obveza i

  ispravnosti verifikacije JPP-a

  Annex 2b kontrolna lista

 • Supervisory II Lokacija opreme, prisutnost opreme, koliina i

  kvaliteta dostavljene opreme, podudarnost s

  ugovorom, izvrenost instalacije, provedenost

  treninga, testiranja i dr.

  Potivanje zahtjeva o vidljivosti (visibility)

  Provjera podataka navedenih u dokumentaciji

  (Certificate of Origin, PAC, Contract/Addenda) i

  usporedba sa dostavljenom opremom.

  Fotografiranje opreme

 • Supervisory III

  Odabir lokacija*

  Do 10 lokacija 100%

  10-20 lokacija 50%

  20-40 lokacija 30%

  40-100 lokacija 20%

  100-200 lokacija 15%

  * Odreivanje uzorka koje lokacije odabrati unutar % koji je odreen je u tijeku

 • Privremeni prihvat robe I

  Provisional acceptance certificate (Annex V)

  Izdati u roku od 30 dana od zahtjeva

  Izvoa potpisuje tri primjerka i alje SAFU,

  SAFU prosljeuje korisniku, on verificira u

  roku od pet dana, SAFU izlazi na

  supervisory

  Zadnji potpis voditelj projekta

  Poetak jamstvenog roka (S.C., Art. 32)

 • Privremeni prihvat robe II

  P.M. u roku od 30 dana od primitka zahtjeva treba

  (G.C. Art. 31.):

  Izdati P.A.C.

  Odbiti zahtjev, navodei razloge, i odrediti radnje koje

  ugovaratelj treba izvriti kako bi se izdao P.A.C.

  Ako P.M. ne izda potvrdu o privremenom prihvatu ili

  ne odbije zahtjev u roku od 30 dana, smatrat e se da

  je potvrda izdana na zadnji dan tog razdoblja. (G.C.

  29.4 i 31.4.)

 • Jamstvo / after-sales usluge

  Jamstveni rok - 365 dana od privremenog

  prihvata robe (S.C., Art. 32)

  Koje su obveze Izvoaa?

  After-sales usluge (S.C., Art. 33)

 • Konani prihvat robe I

  Final acceptance certificate (Annex V)

  Izdaje voditelj projekta u roku 30 dana od

  isteka jamstvenog roka ili after-sales usluga

  Izdavanjem potvrde o konanom prihvatu robe

  zavrava ugovor

  Svojim potpisom korisnik potvruje izvrenost

  ugovornih obveza od strane izvoaa

 • Konani prihvat robe II

  Procedura

  P.M. Popunjava 3 primjerka i alje ih korisniku

  nepotpisane

  Korisnik potpisuje sva 3 primjerka i vraa ih

  P.M.

  P.M. Potpisuje sva 3 primjerka i alje ih

  Izvoau

  Izvoa potpisuje sva 3 primjerka, 1 zadava,

  a 2 vraa P.M.

  P.M. Zadrava jedan primjerak, a drugi

  dostavlja korisniku

  P.M. jednu kopiju dostavlja u financije

 • Problemi u provedbi I

  Prije isporuke

  Roba se vie ne proizvodi

  Korisnik nije osigurao preduvjete

 • Problemi u provedbi II

  Od isporuke do prihvata

  Isporuka kasni

  Roba je pogreno isporuena

  Roba nije instalirana / trening nije odran

  Smjernice za vidljivost nisu potivane

  Roba ne zadovoljava pravilo porijekla

 • Problemi u provedbi III

  Nakon privremenog prihvata robe

  Roba se ne koristi ili se premalo koristi

  Roba se koristi u svrhe koje nisu predviene

  projektom

  Izvoa odbija ili nije u mogunosti otkloniti

  kvar u jamstvenom roku

  Kraa

 • Izmjene ugovora

  Addendum:

  izmjena pravnog

  statusa Izvoaa,

  zamjena robe,

  produenje

  provedbe

  Administrative order:

  adresa Izvoaa,

  kontakt podaci,

  promjena rauna,

  promjena mjesta

  isporuke/prihvata

  Addendum ili administrative order

  Izmjene ne smiju mijenjati uvjete natjeaja

  Izmjene mogue unutar execution period-a

 • Suspenzija

  Suspenzija (G.C., Art. 23)

  proizvodnje

  isporuke

  instalacije

  Voditelj projekta izdaje nalog za suspenziju

  Nakon 180 dana Izvoa ima pravo zatraiti

  nastavak provedbe ili raskinuti ugovor

  Suspenzija ugovora i u sluaju nepravilnosti

 • Raskid ugovora I

  Od strane Tijela za ugovaranje (G.C., Art. 36)

  Izvoa ne ispunjava ugovorne obaveze

  Izvoa odbija i zanemaruje naloge

  Izvoa angaira podizvoaa bez odobrenja

  Izvoa bankrotira, prestane s radom, biva

  optuen

  Izvoa promijeni pravni stat