protokÓŁ nr xxx/13 sesji rady gminy re Ńska w ie Ś _24_04_2013.pdf · - w sprawie przyj ęcia...

Download PROTOKÓŁ NR XXX/13 SESJI RADY GMINY RE ŃSKA W IE Ś _24_04_2013.pdf · - w sprawie przyj ęcia do…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROTOK NR XXX/13 SESJI RADY GMINY RE SKA WIE W DNIU

24 KWIETNIA 2013 ROKU Porzdek obrad:

1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocnoci sesji Rady Gminy Reska Wie. 2. Informacja z dziaalnoci midzysesyjnej Wjta Gminy Reska Wie. 3. Informacja z dziaalnoci midzysesyjnej Przewodniczcego Rady Gminy. 4. Informacja z dziaalnoci midzysesyjnej Komisji Staych Rady Gminy. 5. Informacja o stanie bezpieczestwa na terenie Gminy Reska Wie. 6. Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek szkolnych. 7. Gosowanie nad projektami uchwa: - w sprawie zmiany budetu Gminy na 2013 rok, - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reska Wie, - w sprawie przyjcia Regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie

Gminy Reska Wie, - w sprawie wyraenia woli wsppracy z gminami subregionu kdzierzysko-

kozielskiego, - w sprawie przyjcia do realizacji projektu pn. Moja praca, mj sukces

w ramach Priorytetu VII Dziaania 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziaaniu 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego,

- w sprawie okrelenia tygodniowego, obowizkowego wymiaru godzin zaj nauczycieli szk nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela- pedagogw, psychologw i logopedw zatrudnionych w szkoach, dla ktrych organem prowadzcym jest Gmina Reska Wie,

- sprawie dalszego wydzierawienia dziaek stanowicych wasno Gminy Reska Wie,

- w sprawie sprzeday nieruchomoci stanowicej wasno Gminy Reska Wie- dziaka 1227/3 i 1227/5 obrb Dugomiowice,

- w sprawie sprzeday nieruchomoci stanowicej wasno Gminy Reska Wie- dziaka 1227/4 obrb Dugomiowice,

- w sprawie nadania nazwy ulicy w Wikszycach. 8. Przyjcie protokou z poprzedniej sesji. 9. Zapytania i interpelacje. 10. Zamknicie obrad.

Obecni na posiedzeniu wg doczonych do protokou list obecnoci. Obecnych 15 radnych

ze statutowego skadu 15 radnych.

Obrady XXX sesji rozpoczto o godz. 1400 w sali nr 20 Urzdu Gminy w Reskiej Wsi.

Ad. 1 Otwarcia XXX sesji Rady Gminy Reska Wie dokona Przewodniczcy Rady

Gminy- Krystian Flegel, ktry powita radnych, Wjta Gminy- Mariana

Wojciechowskiego, Z-c Wjta Gminy- Jana Domek, Skarbnik Gminy- Regin Sociak,

Sekretarz Gminy- Mari Zaniewsk, sotysw, zaproszonych goci, nastpnie stwierdzi

prawomocno obrad.

2

Przewodniczcy Rady Gminy- K. Flegel zwrci si z zapytaniem o zmian porzdku

obrad.

Brak wnioskw o wprowadzenie zmian do porzdku obrad.

Ad. 2 Przewodniczcy Rady Gminy- K. Flegel przekaza gos Wjtowi- M.

Wojciechowskiemu, ktry przedstawi Sprawozdanie z pracy Wjta Gminy Reska Wie

za okres od 06 marca do 24 kwietnia 2013 r. stanowice zacznik do protokou.

Wjt Gminy Reska Wie przedstawi zarzdzenia podpisane w okresie midzysesyjnym,

ktrych zestawienie stanowi zacznik do protokou.

Ponadto Wjt Gminy Reska Wie poinformowa, i:

- Aglomeracja kdzierzysko- kozielska otrzymaa dofinansowanie na opracowanie

dokumentacji. Do subregionu kdzierzysko- kozielskiego przyjto Miasto Strzelce

Opolskie, Gmin Jemielnica, Starostwo Strzelce Opolskie. Jako jedyny gosowaem

przeciw przyjciu tych nowych, kolejnych czonkw. Do aglomeracji opolskiej wczyo

si prawie 1/3 gmin wokoo, wcznie z Walcami, gdzie Walcom do aglomeracji opolskiej

jest daleko. Miejskie obszary funkcjonalne zgodnie ze strategi miay powsta wok

miast: Kdzierzyn- Kole, Brzeg, Nysa i Kluczbork i Gminy przylege do tych

miejscowoci. My ju na pierwszym posiedzeniu przyjlimy Gmin Pawowiczki i Polska

Cerekiew jako Gminy z naszego powiatu, ktre powinny by w tym miejskim obszarze

jeeli traktowalibymy go jako powiat. Coraz czciej mwi si o tym, e pienidze nie

bd rozdawane gminom, e Gminy bd miay bardzo niewielkie moliwoci starania si

w tym rozdaniu o pienidze unijne. Generalnie maj by finansowane inwestycje w

aglomeracjach, eby aglomeracje rozwijay si i stanowiy motory napdowe dla

poszczeglnych obszarw, ewentualnie te wanie obszary funkcjonalne. Teraz jak si

wszyscy zorientowali, e kto pozostanie poza obszarem funkcjonalnym albo poza

aglomeracj to bdzie trudno mu stra si o unijne pienidze, wic wszyscy przyczaj si

do tych obszarw funkcjonalnych. Okae si, e wszystkie Gminy w wojewdztwie

opolskim bd albo w aglomeracji opolskiej, albo w ktrym obszarze funkcjonalnym, co

bdzie wbrew idei tych obszarw. Bdzie to cae wojewdztwo, czyli tak jak byo, nie

bdzie adnych zmian, a to nie o to chodzio. Pomijajc fakt, e aglomeracja opolska jest

najmniejsz ze wszystkich aglomeracji w Polsce, bo miasto Opole jest maym miastem w

porwnaniu w kraju. W kadym razie te pienidze, ktre miejski obszar funkcjonalny w

Kdzierzynie- Kolu dosta na opracowanie dokumentacji s na opracowanie dokumentacji

zwizanej z diagnoz, analiz, z potrzebami, nie na dokumentacj projektow, tych gmin,

ktre byy wczeniej w tym obszarze, bez Strzelec Op., Jemielnicy i Starostwa Strzelce

3

Op., jeeli te gminy bd chciay bra udzia w tych opracowaniach to bd musiay

proporcjonalnie wyasygnowa te rodki ze swoich budetw. Bd to niemae pienidze,

bo jeeli kilka gmin dostao 1.800.000 z to liczc dla Strzelec Op. to bdzie to ok.

400.000 z.

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Przewodniczcego Rady Gminy- K. Flegel w okresie od 06

marca do 24 kwietnia 2013 r. zawiera nastpujce punkty:

06. III.- Udzia w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Reska Wie.

07.III.- Otwarcie muzeum w Domu Spotka. Wniosek zoony przez Nasze Koo dotyczy

wymiany okien, odmalowania cian w czci biurowej i muzealnej, zakup manekinw do

muzeum oraz gablot. Budynek ten jest wasnoci gminy Reska Wie.

19.III.- Zebranie powiatowe TSKN,

- Zebranie Rady Soeckiej w Reskiej Wsi.

25.III.- Zebranie Zarzdu Gminnego TSKN.

17.IV- Udzia we wsplnym posiedzeniu Komisji Staych w Komornie.

W poczcie wpyno pismo:

Pana Radnego Kokiewicza, ktry prosi o informacj na pimie dotyczc spraw, w

ktrych Urzd Gminy lub jednostki organizacyjne bray udzia w postpowaniu sdowym

za okres 2009- 2012. Pismo przekazaem pan Wjtowi, materiay s w przygotowaniu.

Poproszono mnie ebym pastwu radnym i sotysom przekaza, e 28 kwietnia w niedziel

o godz.1600 stratuje program realizowany przez Nasze koo i Zarzd TSKN Historia

lokalna na przykadzie wybranych powiatw, miast i gmin. W niedziel odbdzie si

pierwszy wykad Pt. Skd wzia si Reska Wie.

Ad. 4 Przewodniczcy Rady- K. Flegel przekaza gos kolejno Przewodniczcym Komisji

w celu przedstawienia sprawozdania z dziaalnoci Komisji w okresie od 06 marca do 24

kwietnia 2013 r.

Przewodniczca Komisji Rewizyjnej- U. Marks: Komisja Rewizyjna miaa posiedzenie

26 marca. Tematem bya Kontrola trybu udzielonych zamwie publicznych do

rwnowartoci kwoty 14.000 euro w 2012 roku. Po zapoznaniu si z materiaami Komisja

nie stwierdzia nieprawidowoci w udzielonych zamwieniach.

Przewodniczca Komisji Spoeczno- Owiatowej- Violetta Nabrdalik: Komisja miaa

dwa posiedzenia. 20 marca posiedzenie odbyo si w Gminnej Bibliotece Publicznej w

Reskiej Wsi, na ktrym pani Dyrektor Barbara Franica zapoznaa Komisj z

dziaalnoci biblioteki. W drugiej czci Komendant Gminny OSP- Zbigniew Bustrycki

przedstawi informacje o funkcjonowaniu jednostek OSP w Gminie. Drugie posiedzenie

4

komisji byo wsplne razem z Komisj Finansowo- Gospodarcz. Miao ono miejsce w

Zespole Szk w Komornie. Moglimy si zapozna z baz dydaktyczn oraz obejciem

szkoy.

Przewodniczcy Komisji Finansowo- Gospodarczej- Joachim Majnusz: Komisja

Finansowo- Gospodarcza miaa dwa posiedzenia. Na pierwszym posiedzeniu pan Wjt

zapozna nas z pracami nad planami zagospodarowania przestrzennego Gminy. Drugie

posiedzenie, tak jak pani Przewodniczca Komisji Spoeczno- Owiatowej powiedziaa

byo wsplnym posiedzeniem.

Przewodniczcy Rady Gminy- K. Flegel otworzy dyskusj nad zoonymi

sprawozdaniami.

Radny- W. Krybus: Co ustalono na Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej w sprawie

Dugomiowic?

Wjt- M. Wojciechowski: Komisja obradowaa 5 godzin, z tego jest protok. Musiabym

bardzo dugo tumaczy. Generalnie moje widzenie, a widzenie urbanistw i architektw

jest zdecydowanie rozbiene.

Radny- W. Krybus: Czy mona domniemywa, e to si bdzie powtarzao, to co w

Reskiej Wsi?

Wjt- M. Wojciechowski: Tak, ju si powtrzyo. Komisja ma swoje uwagi, z tego robi

protok, natomiast decyzje i tak podejmuje Wjt w tej sprawie. Nie mog godzi si z

tym, eby wyznacza drogi szersze ni 10 m, bo to wszystko trzeba bdzie kiedy

wykupi. Urbanici chcieliby eby drogi miay po 15 m szerokoci, gdzie dzisiaj w

Dugomiowicach droga ma 4 m, miejscami. Niektre ulice s tak wskie, a nastpne maj

mie 15 m. Nie przesadzajmy, nie rbmy takich dziwolgw. 10-metrowe w zupenoci

wystarczaj, a tam gdzie s lepe i krtkie w zupenoci 8-metrowej szerokoci drogi

wystarczaj. Chcieliby eby budynki nie byy wysze ni 10 m, eby tak zapisa.

Generalnie byy wtpliwoci czy tak duo terenw przeznacza na te nowe zadania,

uwaali, e mona mniej. Tumaczyem, e nie mona mniej bo uchwaa Rady Gminy

karze opracowa plan zagospodarowania przestrzennego w takim zakresie to musimy go w

takim zakresie opracowywa. Nie mog teraz podj dec

Recommended

View more >