protokÓŁ nr xxiv2012 z sesji rady gminy ustronie morskie z ...bip.ustronie- ?· w konsekwencji...

Download PROTOKÓŁ NR XXIV2012 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE Z ...bip.ustronie- ?· W konsekwencji nic…

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

PROTOK NR XXIV2012

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

Z DNIA 23 MAJA 2012 R.

AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Przewodniczcy Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzy XXIV Sesj Rady

Gminy Ustronie Morskie. Nastpnie powita Radnych oraz pozostaych uczestnikw

posiedzenia. Na Sesji obecnych byo pitnastu radnych (lista obecnoci stanowi zacznik nr 1

do niniejszego protokou), Przewodniczcy stwierdzi wic quorum.

Proponowany porzdek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie,

b) stwierdzenie quorum,

c) przyjcie protokou nr XXI/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 12 marca 2012 r.,

d) przyjcie protokou nr XXII/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2012 r.

2. Gos mieszkacw.

3. Przedstawienie projektw uchwa w sprawie:

1) Druk nr 1- zmian w budecie gminy na 2012 rok- dyskusja, podjcie uchway;

2) Druk nr 2- zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2012- 2025

- dyskusja, podjcie uchway;

3) Druk nr 3- wyraenia zgody na oddanie w dzieraw nieruchomoci- dyskusja,

podjcie uchway;

4) Druk nr 4- wyraenia zgody na oddanie nieruchomoci w uyczenie- dyskusja,

podjcie uchway;

5) Druk nr 5- zbycia nieruchomoci pooonych w Ustroniu Morskim w drodze

bezprzetargowej- dyskusja, podjcie uchway;

6) Druk nr 6- zbycia nieruchomoci pooonych w Ustroniu Morskim przy ul Kolejowej-

dyskusja, podjcie uchway;

7) Druk nr 7- wykazu kpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2012 -

dyskusja, podjcie uchway;

8) Druk nr 8- zmiany uchway w sprawie okrelenia i trybu finansowania rozwoju sportu

przez Gmin Ustronie Morskie- dyskusja, podjcie uchway;

9) Druk nr 9- przyjcia oceny zasobw pomocy spoecznej na rok 2011 dla Gminy

Ustronie Morskie - dyskusja, podjcie uchway;

10) Druk nr 10- przyjcia wnioskw i zalece pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

z kontroli problemowej dotyczcej biecej naprawy drogi gruntowej ulicy Bogusawa

XIV w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjcie uchway;

2

11) Druk nr 11- rozpatrzenia skargi pana Krzysztof Ziba na dziaalno Wjta Gminy

w zakresie przyznawania lokali mieszkalnych - dyskusja, podjcie uchway;

12) Druk nr 12- rozpatrzenia skargi pani Janiny Bakowskiej na dziaalno Wjta Gminy

- dyskusja, podjcie uchway.

13) Druk nr 13- przyjcia rezygnacji z czonkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Ustronie Morskie- dyskusja, podjcie uchway.

4. Informacja Wjta Gminy z dziaalnoci w okresie midzysesyjnym, dyskusja.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknicie sesji.

Uwag do porzdku obrad nie byo.

Gosowanie nad przyjciem protokou nr XXI/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia

12 marca 2012 r.

Udzia w gosowaniu wzio pitnastu Radnych. Oddano 15 gosw za.

Protok zosta przyjty jednogonie.

Gosowanie nad przyjciem protokou nr XXII/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia

26 marca 2012 r.

Udzia w gosowaniu wzio pitnastu Radnych. Oddano 15 gosw za.

Protok zosta przyjty jednogonie.

AD. 2. GOS MIESZKACW

Jako pierwszy gos zabra pan Piotr Skopowski. Zapyta czy Wjt Gminy jako organ

podatkowy podj ju decyzj w sprawie Spki Baltic Center Polska oraz ile trzeba bdzie

odda?

Wjt Gminy Jerzy Koakowski odpowiedzia, e sprawa jest bardzo delikatna, a skorygowanie

tego nie jest prost rzecz. Doda, i moe powiedzie tylko, e zostao wszczte

postpowanie w tej sprawie.

Jako kolejny gos zabra pan Zbigniew Obrocki. Poruszy temat cieki rowerowej.

Przypomnia o planach poprzedniej wadzy poczenia drogi z Gwizdu do wysypiska mieci.

Droga ta miaa skraca komunikacj do Rusowa. W budecie byy zaplanowane na ten cel

rodki. W konsekwencji nic z tego nie wyszo. Pan Obrocki uzna, e warto byoby pochyli

si znw nad tematem. Nastpnie doda, e bardzo niebezpiecznie jest porusza si rowerem

po drodze 11. Konieczne jest tam wybudowanie chodnika lub alternatywnej drogi.

Wjt powiedzia, e droga do wysypiska istnieje tylko na mapie. Faktycznie znajduje si tam

pole. Jeden z mieszkacw wystpi do Gminy z wnioskiem o sprzeda tego terenu,

3

ktry na mapie zapisany jest jako droga. Jest to wiea sprawa, ktra wkrtce trafi na Komisj

Budetu i Rozwoju Gospodarczego. Rada podejmie ostateczn decyzj co z tym terenem

bdzie. Droga ta koczy si na wysypisku mieci. Wysypisko musi zosta jednak do koca

roku zutylizowane, musi znikn.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomociami i Zagospodarowania Przestrzennego pani

Wiesawa wiecka zabraa gos. Wyjania, i droga, o ktrej mowa jest drog gminn

prowadzc do lasw. Jest ona jednak nieurzdzona i nie jest przejezdna. Dodaa, e jeeli

chodzi o szczegy to zaprasza na rozmow do Urzdu.

Wjt ponownie zabra gos. Powiedzia, i zaproponowa, aby poczy drog z Rusowa

z drog z Bdzina, czyaby si ona z krajwk. W przyszoci ma to zosta sprawdzone

i przemylane. Nastpnie doda, i mimo cikiej sytuacji budetu kontynuowana bdzie

budowa drogi Gwizd Grbnica. Aby jednak wykona j do koca naleaoby wykupi

wicej terenw.

Przewodniczcy Rady powiedzia, e chciaby uzupeni wypowied pana Wjta.

Poinformowa, i Komisja Budetu zajmowaa si ju spraw tej drogi. Wydaa opini

pozytywn. Komisja nie znaa jednak sprawy z tej strony. Stwierdzi, e by moe Komisja

ponownie przyjrzy si tej sprawie.

Pan Obrocki zauway, i ta droga bya zaplanowana ju dawno jako rowerowa i dojazdowa.

Wjt Gminy poprosi Radnych, aby zrobili wizj w terenie. Stwierdzi, e po likwidacji

wysypiska bdzie tam nieciekawe miejsce.

Radny Andrzej Basarab zabra gos jako kolejny. Powiedzia, e cieka rowerowa jest

dobra, ale gmin musi by na ni sta. Inwestycje trzeba prowadzi racjonalnie,. Nie tylko

na papierze. Doda, i plany urzdzenia tej drogi pojawiy si kiedy pan Obrocki zasiada

w Zarzdzie Komisarycznym. Radny uwaa, e Komisja podja suszn decyzj.

Aby urzdzi t drog trzeba byoby wykupi wiele terenw od prywatnych wacicieli.

W caej Gminie naley zrobi porzdek z tego typu sprawami. Jest wiele ciekawszych miejsc,

gdzie mona byby urzdzi drogi.

Pan Obrocki odpowiedzia, e propozycj odnonie tej drogi postawia pani Wrochna

na posiedzeniu rady. Rada uchwalia rodki na ten cel. Teraz podnosi si wszystkie podatki,

a do planw inwestycyjnych si nie wraca. Wyjani, i chcia tylko przypomnie o tej wizji.

Jego wypowiedzi nie miay oznacza, e od razu trzeba robi t drog. Chodzio o to,

aby w przyszoci sprbowa urzdzi tam komunikacj.

Radny Basarab ponownie zabra gos. Stwierdzi, e cieka ta bya planowana w dobrych

dla Gminy czasach. Teraz moliwoci finansowe zmieniy si i nie sta nas na to. Trzeba

racjonalnie wybiera zadania do realizacji. Droga Gwizd- Grabnica jest bardziej potrzebna.

Co do podatkw Radny powiedzia, e On i Jego rodzina rwnie pac wysze podatki.

Wszyscy musz si zoy na utrzymanie Gminy. Na koniec Radny doda, e przez wiele lat

podatki nie byy podnoszone i nikt nie chwali za to wadzy, nie mwi, e jest dobrze.

Przewodniczcy Rady w zwizku z brakiem chtnych do zabrania gosu zamkn dyskusj.

4

AD. 3. PRZYJCIE PROJEKTW UCHWA:

1) Druk nr 1- w sprawie zmian w budecie na 2012 rok przedstawia Izabela Kmiecik

vel Kaczmarek Zastpca Gwnego Ksigowego.

DYSKUSJA

Radna Anna Britzen zapytaa ktry pracownik ma zosta przeniesiony z Urzdu

Gminy do Gminnego Orodka Sportu i Rekreacji?

Wjt Gminy odpowiedzia, i prosi o nie personalizowanie sprawy. Stwierdzi, e Radna

wychodzi poza swoje kompetencje. W swoim czasie bdzie wiadomo kto.

Radny Marek Rojek zabra gos. Powiedzia, e na posiedzeniu Komisji Budetu byo

powiedziane, i niewiadomo jeszcze na pewno czy na nowe stanowisko do GOSiR- u bdzie

przesunity pracownik czy zostanie zatrudniona osoba z zewntrz. Radny stwierdzi, e radni

stoj na stray budetu i musz pyta o kwestie zwizane z rodkami publicznymi.

Jeli bdzie to pracownik z Urzdu to pienidze pjd za nim, jeli nowa osoba to bd

na to potrzebne rodki dodatkowe. To nie jest trudne pytanie i jest zasadne.

Przewodniczcy Rady stwierdzi, i wikszo Radnych wie o kogo chodzi. Wyjani, e nikt

nie chce ingerowa w kompetencje pana Wjta. Mieszkacy rwnie mog to wiedzie,

dlatego prosi, aby pan Wjt powiedzia, eby wszyscy si dowiedzieli.

Wjt odpowiedzia, e GOSiR jest jednostk, ktra niedawno powstaa. Dopiero w trakcie

jej dziaalnoci mona dostosowa struktur do potrzeb. Struktura stworzona pierwotnie

nie do koca bya prawidowa. Do zada gminy doszo wysypisko. Pan Wjt zdecydowa,

e zadanie to realizowa bdzie GOSiR. Osoba z Urzdu do tej pory wykonywaa czynnoci

z tym zwizane na umow zlecenie dla tej jednostki. Po zmianie osoba ta, kompetentna w tej

dziedzinie, posiadajca niezbdne uprawnienia, bdzie zatrudniona na stanowisku Zastpcy

Dyrektora GOSiR- u i bdzie zajmowa si tematyk dotyczc wysypiska. Nikt z zewntrz

nie zostanie zatrudniony.

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zabr