protocoale recuperare in accidentele sportive

Download Protocoale Recuperare in accidentele Sportive

Post on 01-Jun-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Protocoale Recuperare in accidentele Sportive

  1/23

  FRACTURA EXTREMITATII SUPERIOARE A FEMURULUI

  Se intalneste la orice varsta. La tineri si adulti, insa, sunt rare si legate de cauzeaccidentale. La varstnici sunt accidente obisnuite, cu prognostic foarte grav, cu mareinvaliditate si mortalitate crescuta. Organismul varstnic intruneste numeroase conditii,

  care pot duce la osteoporoza si fractura.Dintre acestea: lipsa de expunere la soare, cu scaderea vitaminei D, regimurihipolipidice, recomandate obisnuit varstnicului, prezenta unor boli demineralizante(mielom, metastaze osoase, diabet, boli imobilizante etc), restrangerea activitatii fizice,vertie si tulburari de echilibru, afectiuni neurologice si psihice cu risc de cadere silipotimii, diferite infirmitati, hipertensiune, diabet, artroze, sedative supradozate etc.Dementele si hemiplegiile sunt, in special, bolile ce expun la fracturi de col femural.!revenirea ramane, si aici, arma cea mai eficace.

  "n fractura de col femural, interventia terapeutica include: prevenirea, tratamentulcurativ (de regula chirurgical) si reeducarea. !revenirea fracturii presupune #ratamentulcorect al tuturor suferintelor varstnicului, pentru prevenirea caderilor, educatia alimentara

  cu aport vitamino$calcic (% g &a, %''' u.i vitamina D pe zi), ratie protidica suficienta, sieducatia fizica (exercitii fizice si combaterea imobilizarii), pentru prevenireaosteoporozei. em*+%e-+mrb

  &and fractura de col femural a aparut, intervine chirurgia ortopedica (interventiechirurgicala, cizma ghipsata antirotatorie, in vederea consolidarii). rmeaza reeducarea,pentru aducerea bolnavului in starea motorie anterioara (scop propus dar greu de atins).intotdeauna apare riscul patologiei si complicatiilor de imobilizare, care grabescdegradarea fizica a bolnavului, determinand complicatii psihice si somatice care duc laexitus. !ot aparea stari confuzionale, tulburari de comportament (agresivitate, negativism,necooperare, depresie, anxietate). /deseori apar complicatii cardiovasculare: (accidentevasculare cerebrale, tulburari de ritm si conducere, insuficienta cardiaca), boli infectioase,

  infectii urinare, incontinenta, suprainfectii bronho$pulmonare, tromboembolii, escare dedecubit. ingriirile precoce si reeducarea detin un rol foarte important. /ici intervine rolulasistentei medicale.

 • 8/9/2019 Protocoale Recuperare in accidentele Sportive

  2/23

  01oldal 0riss h2re&sontdugasszal g34g32tott t5rdszalagszaad6s7#" 82re ''9+

  (7#"$!ress) $ il6glasszis sportol4 p6l3afut6s6t t;rte der5ba eg3$eg3

  t5rdszalagszaad6s. / mg3 n5metlini6n ? m4dszerrel biztos 5s g3ors g34g3ul6st tudna el5rni.

  / sportol4 r5m6lma a t5rdszalag$szaad6s, ami t5lid1ben g3aran s?ta az edzetlens2el1et, sno@$bordoz4at, sz6n4z4at is. &sontv6zun eg3i legg3arabban hal2tgatottiz=let5t, Acsul4sp6nt6tA, a t5rd=net ug3anis n5g3 rugalmas eresztszalag tarta 5sengedi a vig36zz$6ll6st4l a leguggol6sig aad6l3talanul mozogni. 8a csa eg3i ismegs5r=l, elszaad, oda a sz4raoz6s, a sportversen3en val4 r5szv5tel,$ hel3ett=ism5tl1d1 mz5rt ma m6r a test m6s r5sz5r1l iemelt sa6t testi an3agob4l be5p2tettinplant6mumoal eg5sz2ti i a szalagoat 5s az iz=let m6s, s5r=lt r5szeit, ?g3, hog3azo csatlaoz6sait csavaroal r;gz2ti. 8og3 ne 6llon el1 az idegen csavaran3agivet5s5ne a vesz5l3e, a csavaroat szervezetbar6t m

 • 8/9/2019 Protocoale Recuperare in accidentele Sportive

  3/23

  Genunchiul posttraumatic operat

  &onform filosofiei &linicii Sone, de a determina pacienEii sF devinF mai in formF,mai rapizi Gi mai puternici chiar Gi faEF de cum erau Hnainte de accident, dorim sF oferimprograme individualizate de antrenament, alFturi de experEii noGtri Hn recuperare.

  /tleEilor li se va face cunoscutF modalitatea de autoevaluare a membrului inferior afectat,comparativ cu cel sFnFtos. !entru instruirea ulterioarF se vor folosi cele mai recentetehnici pentru HmbunFtFEirea forEei, flexibilitFEii, exhilibrului Gi rezistenEei. 0iecare pacientpleacF cu un program care Hi va permite sF$Gi reia antrenamentele cu Hncredere. rmeazFcIteva exemple de teste Gi exerciEii care sF redea increderea pacientului:

  #est de miGcare lateralF (Lateral >xcursion #esting)

  SFritura Hnainte pe un picior

 • 8/9/2019 Protocoale Recuperare in accidentele Sportive

  4/23

  >xerciEiu de sFriturF prin Hntoarcere la -J'K

  >xerciEiu de echilibru (Single Leg #ug$o$ar in &ircuit Drill)

 • 8/9/2019 Protocoale Recuperare in accidentele Sportive

  5/23

  PROTOCOLUL DE RECUPERARE DUP RECO!STRUC"IE TIP #A!$ARTMichael %& Mullin' ATC' PTA$e(in R& Stone' M&D&

  Consi)era*ii +enerale,

  $ folosirea eGarfei numai Hn caz de necesitate sau la indicaEia medicului(Miua %)$ timp de + sFptFmIni sunt contraindicate urmFtoarele miGcFri ale braEului:

  N extensie (retroducEie) Hnapoia planului corpuluiN rotaEie externF mai mare de 'K (drept Hnainte)9 vindecFrile mai ample pot

  necesita mai multe restricEiiN pentru refacerea Hn cazul afectFrii posterioare, se evitF orice rotaEie internF

  $ nu se efectueazF stretching Hn rotaEie externF extensie timp de - luni, dupF afectareaamterioarF Gi Hn rotaEie internF pentru afectarea posterioarF.$ este foarte importantF poastura Hn timpul recuperFrii, pentru a grFbi procesul devindecare Gi scFderea riscului de dezvoltare a unei biomecanici deficitare.

  $ anduranEa Hn timpul procesului de recuperare$ evaluare Hn Miua %, Miua P$%', la o lunF, la + luni, la un an$ toate exerciEiile active trebuie sF fie atent monitorizate pentru a minimiza substituireasau compensarea-iua . / 0 postoperator,$ Qn prima zi R vizita la medic pentru a se schimba bandalul Gi pentru prezentareaprogramului de exerciEii pentru acasF$ !rogramul pentru acasF trebuie sF conEinF: $ aplicaEii cu gheaEF cIt de des posibil Hnprimele - R zile $ !endulFri, flexii extensii cot, creGterea forEei muGchilor antebraEuluiGi articulaEiei mIinii, exerciEii blInde pasive Gi active asistate ale braGului Hn flexie, subnivelul umFrului, stretching cervical

  $ Teeducarea posturii Gi exerciEii$ UicicletF ergometricF, scFriEF, aparat pentru cFEFrat, fFrF HncFrcare Hn braEe R pentrumenEinerea condiEiei fizice$ Somnul Hn poziEie semispriinit este mai confortabil-iua 0 / .1,$ &ontrolul durerii (crioterapie, masa, stimulare electricF) R &reGterea gradatF aamplitudinii tolerate a exerciEiilor pasive Gi active asistate (flexie spre planul scapulei)spre *'K, (//TO7), dacF nu existF contraindicaEii$ Se Hncep exerciEiile izometrice Hn toate planurile tolerate$ #ratamentul Eesuturilor moi pentru a preveni escarele, mobilizFri scapulare Gi alemusculaturii periarticulare$ >xerciEii globale pentru menEinerea condiEiei fizice, Hn limite tolerate (flexii extensii detrunchi)S2pt2m3nile 4 / 1,$ 0lexie pasivF Gi activF asistatF cu amplitudine toleratF, spre planul scapular R exerciEiiizotonice penru articulaEia pumnului, antebraE Gi centurF scapularF$ 0lexia cotului contra unei rezistenEe minime, exerciEii isometrice submaximale (Hn limitadurerii)9 elevare scapularF activF, depresie Gi exerciEii de retracEie, exerciEii cu HncFrcareminimF.

 • 8/9/2019 Protocoale Recuperare in accidentele Sportive

  6/23

  S2pt2m3nile 1 / 5,$ Durerea Hn repaus trebuie sF se reducF semnificativ R Se continuF exerciEiile pasive Giactive asistate (exerciEii cu baston, flexia braEului mergInd cu degetele Hn sus pe perete,alunecFri pe masF sau placF talcatF) Hn flexie Gi abducEie Hn limite tolerate, exerciEii

  isometrice maximale$ >xerciEii active de flexie spre planul scapular, contra gravitaEiei, Hn limita toleratFN Vu se fac exerciEii contra rezistenEF pInF nu se pot executa -' de exerciEii

  corecte$ Se permite aplicarea rezistenEei minime la rotaEia internF$ se introduc exerciEiile de propriocepEie (scrierea alfabetului, abilitFEi motorii fine,exerciEii specifice: ergoterapie sport)S2pt2m3nile 5 / 6,$ Se continuF creGterea ampitudinii exerciEiilor de mobilizare asistatF pInF la limitatoleratF, (serratus anterior, trapezul superor Gi inferior)9 se introduc exerciEiile excentriceHn limita amplitudinii de protecEie R se permite stretchingul uGor la rotaEia externF

  $ Se permite Hnceperea mobilizFrilor uGoare glenohumerale$ Se accentueazF antrenarea propriocepEiei (pronaEia, patrupedia pentru stabilizareritmicF)$ U> cu resistenEF progresivF$ se Hncepe oggingul, ciclismul Gi exerciEii Hn piscinF pentru braEeS2pt2m3nile 6 / .4,$ exerciEii pentru creGterea forEei Gi rezistenEei: 0V!$uri uGoare$ exerciEii active inclusiv rotaEie internF Gi externF Hn limita mobilitFEii , abducEii, exerciEiipentru supraspinos, vIslit, exerciEii de ridicare de greutFEi din culcat pe o bancF HnclinatFsau din aGezat$ alergare, ciclism pe drumuri de munte, nu se executF activitFEi de forEF sau care implicF

  miGcFri balistice ale braEelorLunile 7 / 5,$ Stretching puternic9 se Hncep exerciEiile rezistive puternice R se introduc exerciEiileuGoare de aruncare urmFrind respectarea biomecanicii corecte a miGcFriiLa 5 luni,$ Se intensificF programul de exerciEii de aruncare Hn limitele permise ale biomecaniciicorecte, forEei Gi condiEiei fizice.

  Reconstruc*ia Coi8ului RotatorilorProtocol )e recuperare postoperatorie

  Consi)era*ii +enerale,$ /cest protocol este doar un ghid9 progresia actualF de va baza pe prezentarea clinicF.$ >xerciEii pasive de creGtere a mobilitFEii Hn articulaEia glenohumeralF cIt mai precoce,pentru a preveni formarea aderenEelor capsulare R sunt esenEiale.

  N /ceste exerciEii trebuie efectuate cu unele restricEii: de ex. !entru supraspinos seevitF adducEia peste linia medianF Gi rotaEia externF.$ V se ridicF braEul afectat peste 'K Hn nici un plan, Hn primele + sFptFmInipostoperator.

 • 8/9/2019 Protocoale Recuperare in accidente