proraœun magnetne indukcije u blizini...

Download PRORAŒUN MAGNETNE INDUKCIJE U BLIZINI enef.etfbl.net/2015/resources/Zbornik_radova_ENEF_2015/8_Rad_ENEF... 

Post on 22-Jul-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nauno-struni simpozijum Energetska efikasnost | ENEF 2015, Banja Luka, 25-26. septembar 2015. godine

  Rad po pozivu

  PRORAUN MAGNETNE INDUKCIJE U BLIZINI SREDNJENAPONSKIH NADZEMNIH

  VODOVA ZA POTREBE DETEKCIJE STRUJE KVARA

  ore Leki, edomir Zeljkovi, Predrag Mri, Elektrotehniki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

  Sadraj U radu su istraene mogunosti detekcije kratkih spojeva mjerenjem efektivne vrijednosti vektora

  magnetne indukcije u blizini srednjenaponskih distributivnih

  nadzemnih vodova. Predloen je potpun matematiki model

  srednjenaponskog nadzemnog voda sa proizvoljnom

  geometrijom stubova, pogodan za proraun struja kratkih

  spojeva pojedinih faza i odgovarajueg magnetnog polja. Na

  osnovu predloenog modela izvren je proraun efektivne

  vrijednosti vektora magnetne indukcije du ose stuba za

  razliite kvarove na konkretnom distributivnom nadzemnom

  vodu nazivnog napona 20 kV na podruju optine Banja

  Luka.

  1. UVOD

  Kvarovi u radijalnim distributivnim mreama obino se

  iskljuuju prekidaima koji su ugraeni u napojne

  transformatorske stanice, jer u takvim mreama, sa izuzetkom

  reklozera, rijetko postoje drugi ureaji za prekidanje struje

  kvara [1]. Ukoliko kvar nije prolaznog karaktera i ne moe se

  otkloniti primjenom tehnike automatskog ponovnog

  ukljuenja (APU) ili u sluaju da mrea nije automatizovana,

  dolazi do prekida napajanja elektrinom energijom krajnjih

  potroaa. Trajanje prekida utie na pokazatelje pouzdanosti

  sistema kao to su SAIDI (eng. System Average Interruption

  Duration Index) ili CAIDI (eng. Costumer Average

  Interruption Duration Index) i u velikoj mjeri zavisi od

  vremena koje je potrebno da se kvar lokalizuje. Stoga se u

  savremene distributivne mree ugrauju tzv. lokatori ili

  indikatori kvara (eng. FPI Fault Passage Indicators), iji je

  zadatak da detektuju prolazak struje kvara kroz dionicu voda

  na kojoj su postavljeni [2]. Postavljanjem ovih ureaja na

  pogodne lokacije u radijalnoj distributivnoj mrei mogue je

  znatno ubrzati proces nalaenja mjesta kvara, koje se u tom

  sluaju nalazi izmeu posljednjeg indikatora koji je

  detektovao prolazak struje kvara i prvog narednog koji nije

  detektovao prolazak struje kvara.

  Struja kvara u srednjenaponskim distributivnim mreama,

  u zavisnosti od tipa uzemljenja, moe dostii vrijednosti i do

  20 kA, tako da je direktno mjerenje ove struje

  nepraktino [1]. Iz navedenog razloga svi indikatori kvara

  indirektno mjere struju kvara posredstvom njenog magnetnog

  polja. Konvencionalni naini mjerenja podrazumijevaju

  upotrebu strujnih mjernih transformatora (SMT), u vidu

  obuhvatnih SMT-a za detekciju zemljospoja i/ili u vidu vie

  SMT-a od kojih svaki obuhvata jedan fazni provodnik za

  detekciju meufaznih kvarova. Dok je postavljanje SMT-a

  pogodno za kablovske vodove, ono je izuzetno nepraktino

  za nadzemne vodove. Zbog toga se za detekciju kvara na

  srednjenaponskim distributivnim nadzemnim vodovima

  koriste indikatori koji mjere pokazatelje magnetnog polja u

  blizini faznih provodnika.

  U praksi se sreu dvije varijante ovakvih indikatora:

  indikatori koji se postavljaju na same fazne provodnike i

  indikatori koji se postavljaju na stub dalekovoda na

  udaljenosti do 3 m ispod faznih provodnika [1]. U obje

  varijante lokalna indikacija prolaska struje kvara je u vidu

  svjetlosne signalizacije na samom indikatoru. Daljinska

  indikacija kvara podrazumijeva povezanost indikatora sa

  jedinicom udaljenih terminala (eng. RTU Remote Terminal

  Unit) i sistemom za daljinsku komunikaciju koji su

  postavljeni na isti ili susjedni stub ili ak u isto kuite sa

  indikatorom [1].

  Efektivna vrijednost vektora magnetne indukcije na

  mjestu postavljanja indikatora kvara e, zbog nesimetrinog

  rasporeda pojedinih faznih provodnika u odnosu na sam

  indikator, biti razliita od nule ak i u sluaju normalnog,

  uravnoteenog reima rada. To pokazuju mnogobrojna

  istraivanja koja se uglavnom odnose na mjerenje i

  ispitivanje uticaja elektrinog i magnetnog polja u blizini

  nadzemnih vodova na zdravlje ljudi [3], [4]. IEEE (eng.

  Institute of Electrical and Electronics Engineers) daje upute

  za mjerenje elektrinog i magnetnog polja u blizini

  nadzemnih vodova [5] dok ICNRP (eng. International

  Commission on Non-ionizing Radiation Protection) propisuje

  graninu vrijednost od 100 T na visini 1 m iznad zemlje,

  ispod dalekovoda u sluaju normalnog, uravnoteenog reima

  rada [6]. Sprovedena istraivanja, standardi i upute ukazuju

  na injenicu da je vrijednost magnetne indukcije u blizini

  normalno optereenog i uravnoteenog dalekovoda reda

  desetina mikrotesli i da izuzetno brzo opada sa porastom

  rastojanja. Meutim, malobrojna istraivanja se odnose na

  proraun magnetnog polja u blizini nadzemnih vodova za

  sluaj razliitih tipova kratkih spojeva [7]. Opravdano se

  postavlja pitanje mogunosti detekcije razlika u vrijednosti

  magnetne indukcije za sluaj normalnog pogona i za sluaj

  kvara, a sa ciljem otkrivanja struje kvara pomou senzora

  magnetnog polja postavljenog u blizini nadzemnog voda.

  U ovom radu ispitana je mogunost detekcije struje kvara

  mjerenjem efektivne vrijednosti vektora magnetne indukcije

  pomou indikatora koji bi bio postavljen na stub ispod faznih

  provodnika srednjenaponskog nadzemnog voda. U poglavlju

  2 predloen je potpun matematiki model srednjenaponskog

  nadzemnog voda sa proizvoljnom geometrijom stubova,

  pogodan za proraun struja kratkih spojeva pojedinih faza i

  odgovarajueg magnetnog polja. U poglavlju 3 dati su

  rezultati prorauna efektivne vrijednosti vektora magnetne

  indukcije du ose stuba za razliite kvarove na konkretnom

  distributivnom nadzemnom vodu nazivnog napona 20 kV na

  podruju optine Banja Luka. U poglavlju 4 su navedeni

  zakljuci i date su napomene koje se odnose na visinu

  postavljanja indikatora na stub, kao i na eventualne algoritme

  za detekciju kvara.

  58

 • 2. MATEMATIKI MODEL

  Matematiki model obuhvata izraze za proraun

  parametara nadzemnog voda, zatim faznih struja za razliite

  tipove kratkih spojeva i, konano, efektivne vrijednosti

  vektora magnetne indukcije koji potie od tih struja. U ovom

  modelu bie zanemareni otoni parametri nadzemnog voda, s

  obzirom na to da oni ne utiu bitno na proraun struja kratkih

  spojeva. Uticaj ugiba faznih provodnika na vrijednosti

  podunih parametara nadzemnog voda, kao i na efektivnu

  vrijednost magnetne indukcije u njegovoj neposrednoj

  blizini, e, takoe, biti zanemaren. Korekcija vrijednosti

  podunih parametara nadzemnog voda se moe izvriti tako

  to se umjesto visine yi vjeanja i-tog provodnika na stub

  usvoji njegova srednja visina vjeanja, data sljedeim

  izrazom [8]:

  2

  3 sri iy y s , (1)

  u kome je sa s oznaen ugib provodnika. Alternativno,

  mogue je uzeti u obzir da se visina provodnika iznad zemlje,

  du jednog raspona, mijenja po jednaini lananice [8], [9].

  Kako se visine stubova za srednjenaponske nadzemne vodove

  kreu od 10 m do 15 m, dok su rasponi relativno kratki i

  iznose oko 100 m, dobijaju se ugibi od svega par metara i

  njihov uticaj na vrijednosti podunih parametara nadzemnog

  voda se moe zanemariti [8]. U [9] je pokazano da ugib

  provodnika ima uticaj na magnetno polje samo u neposrednoj

  blizini faznih provodnika, dok se njegov uticaj na veim

  udaljenostima moe zanemariti. Zato emo u svim

  proraunima smatrati da su fazni provodnici nadzemnog voda

  pravolinijski provodnici beskonane duine, postavljeni

  paralelno sa povrinom zemlje. Sa udaljavanjem od faznih

  provodnika nadzemnog voda, sve vei uticaj na vrijednost

  magentnog polja imaju indukovane struje u zemlji, kao

  geolokom provodniku, to je u proraunu uzeto u obzir

  uvoenjem fiktivnih povratnih provodnika, koji su

  postavljeni na odreenim kompleksnim dubinama ispod

  povrine zemlje, prema teoriji Carson-a [10].

  2.1. Model nadzemnog voda

  Model nadzemnog voda podrazumijeva izraze za

  proraun podunih parametara nadzemnog voda za datu

  geometriju stuba, te formiranje matrice podunih

  kompleksnih impedansi. Na Sl. 1 prikazan je raspored faznih

  provodnika i njihovih fiktivnih likova iznad i ispod povrine

  zemlje, respektivno.

  Meusobno rastojanje izmeu provodnika i-te i j-te faze

  je, prema Sl. 1, dato sljedeim izrazom:

  2 2

  ij i j i jD x x y y , (2)

  gdje je i, j = a,b,c.

  Fazni provodnici srednjenaponskih nadzemnih vodova su

  obino tako rasporeeni da meusobna rastojanja data

  izrazom (2) nisu jednaka za svaka dva fazna provodnika.

  Osim toga, za ovakve vodove se ne vri transpozicija faznih

  provodnika, tako da e se u odreenoj mjeri razlikovati i

  poduni parametri pojedinih faza, dok matrica podunih

  kompleksnih impedansi nee biti ciklino simetrina [8].

  a

  b

  c

  a'

  b'

  c'

  ( , )x ya a

  ( , )x yb b

  ( , )x yc c

  ( , - )x -ya a

  ( , - )x -yb b

  ( , - )x -yc c

  Dab

  Dbc

  Dca

  Daa' Dab' Dac'

  x

  y

  z ,0

  R

  R

  R

  Sl. 1. Raspored faznih provodnika nadzemnog voda i njihovih

  fiktivnih likova u odnosu na povrinu zemlje

  Komp

View more