proposta de modificaciÓ puntual del poum .sanitari- assistencial planta baixa i planta pis ......

Download PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM .Sanitari- assistencial Planta baixa i planta pis ... P1.01-

If you can't read please download the document

Post on 25-Nov-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROPOSTA DE MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LAMPLIACI DELS COMERCIAL A LEDIFICI DE CAPITANIA. ESPIG DEL MOLL

  SALOU

  MP 42 1/11

  El present document de Modificaci Puntual del Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal es redacta en

  base al TR LU 1/2005 de 26 de juliol, pel qual saprova el Text Refs de la Llei dUrbanisme,

  concretament respecte al que preveu lArt. 93.4, i segons el que especifica lArt. 6 del propi POUM,

  aprovat en data 1 doctubre de 2003, i publicat el 19 de desembre del mateix any.

  Pel que fa a la documentaci que ha de contenir, segons lArt. 94.1 del Text Refs de la Llei dUrbanisme

  1/2005:

  La modificaci de qualsevol dels elements duna figura del planejament urbanstic se subjecta a les

  mateixes disposicions que en regeixen la formaci

  La proposta, tanmateix, raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, aix com loportunitat i la

  convenincia en relaci als interessos pblics i privats concurrents, segons el que preveu lart. 94.5 del

  citat Text Refs.

  Per tant, i dacord amb el que estableix lArt. 59 del TR LU 1/2005, els documents que integren els Plans

  dOrdenaci Urbanstica Municipal, aix com la present proposta de Modificaci Puntual del POUM, sn

  els segents:

  A- MEMRIA

  1- Situaci

  2- Antecedents

  3- Objecte de la Modificaci

  4- Justificaci de la Proposta

  5- Propietaris afectats

  6- Justificaci del compliment de lArt.94.1.c del TRLUC, referent a la titularitat de la finca dels

  cinc darrers anys.

  B- PLNOLS1- Situaci

  2- Emplaament

  3- POUM vigent

  La proposta de Modificaci no implica variacions en la documentaci grfica.

 • PROPOSTA DE MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LAMPLIACI DELS COMERCIAL A LEDIFICI DE CAPITANIA. ESPIG DEL MOLL

  SALOU

  MP 42 2/11

  C- NORMES URBANSTIQUES

  1- Normativa POUM vigent

  2- Proposta normativa POUM modificat

  D- CATLEG DE BNS PROTEGITS

  E- AGENDA I AVALUACI ECONMICA

  F- DOCUMENTACI MEDIAMBIENTAL

  G- PROGRAMA DACTUACI URBANSTICA MUNICIPAL, SI ESCAU

  H- MEMRIA SOCIAL

  El present document de Modificaci Puntual, no t incidncia en cap determinaci de la documentaci

  especificada en els apartats D, E, F, i G, H, i per tant, cal entendre reproduda en aquest document tota la

  documentaci continguda al Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal vigent i que la present Modificaci

  Puntual no altera.

 • PROPOSTA DE MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LAMPLIACI DELS COMERCIAL A LEDIFICI DE CAPITANIA. ESPIG DEL MOLL

  SALOU

  MP 42 3/11

  A- MEMRIA

  1- Situaci

  Ledifici objecte de modificaci s lantiga Capitania del Port, situat a lEspig del Moll.

  2- Antecedents

  El Pla DOrdenaci Urbanstica Municipal de Salou es va aprovar definitivament en data 1 doctubre

  de 2003, i no va sser executiu fins la seva publicaci, en data 19 de desembre del mateix any.

  El POUM de Salou est redactat dacord amb la Llei 2/2002 dUrbanisme, de 14 de mar de 2002.

  El POUM qualifica lmbit objecte de Modificaci de zona de Protecci de ledificaci, clau 30,

  subzona 30 a/S-05, en la que sestableix, segons els Art. 234, 235 i 236.5 de les Ordenances

  Urbanstiques, la preservaci del volum de lactual edificaci, (que consta de PB, dos plantes pis i

  un tic), determinant com a condicions ds, els segents,

  Comer Planta baixa

  Oficines Planta baixa i planta pis

  Bar Planta baixa

  Educatiu Planta baixa i planta pis

  Cultural Planta baixa i planta pis

  Sanitari- assistencial Planta baixa i planta pis

  3- Objecte de la Modificaci

  La present Modificaci del Pla dOrdenaci t per objecte incloure ls comercial a les plantes pis

  de ledifici.

  4- Justificaci de la Proposta

  La present proposta es realitza a petici de la propietat.

 • PROPOSTA DE MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LAMPLIACI DELS COMERCIAL A LEDIFICI DE CAPITANIA. ESPIG DEL MOLL

  SALOU

  MP 42 4/11

  En els baixos de ledifici objecte de modificaci es troben ubicats tres locals de diferents entitats,

  una petita gelateria, una farmcia i negoci de roba de moda de qualitat. El disseny de la mateixa

  respon a un negoci actual i digne, a la vegada que respectus amb larquitectura de ledifici.

  Segons petici entrada per la propietat, es planteja la possibilitat dampliar lesmentada botiga a la

  planta primera de ledifici.

  Caldria explicar , que en data gener de 2005 es va aprovar inicialment la Modificaci puntual

  referent al canvi ds de ledifici de capitania, amb lobjecte dincloure ls residencial.

  Sotms lacord a la preceptiva tramitaci, mitjanant les publicacions i notificacions als organismes

  concernits, va resultar que els informes emesos per part de la Direcci General de Ports i Transports

  de la Generalitat, i la Direccin General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, van ser

  Desfavorables a la modificaci inicialment aprovada.

  Els citats informes deien que lmbit de ledifici constitueix zona adscrita a usos portuaris, a la

  que resulta aplicable el rgim de domini pblic martim-terrestre, esdevenint per tant no admissible

  ls residencial .

  En conseqncia, es va acordar per la Corporaci la NO aprovaci provisional de la modificaci a

  trmit.

  Per tant, i donat que ls comercial no est establert per les plantes pis de ledifici, per entenent a la

  vegada que aquest si seria un s compatible i admissible per la zona on es troba ledifici ubicat, a

  banda de dignificar el comer de lentorn, el Regidor durbanisme encarrega als Serveis Tcnics la

  redacci del present document de modificaci, per tal dincloure ls comercial a les plantes pis del

  mateix.

  5- Propietaris afectats

  Lmbit objecte de modificaci afecta al solar referncia cadastral 3089402, i direcci Plaa Bonet,

  2, amb les segents propietaris,

  PB.01- FAUSTINO 97, SLU

  C/Nantes, 35.6

  43850 CAMBRILS

 • PROPOSTA DE MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LAMPLIACI DELS COMERCIAL A LEDIFICI DE CAPITANIA. ESPIG DEL MOLL

  SALOU

  MP 42 5/11

  PB.02- BBV (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA)

  Plaza San Nicols, 4

  48005 BILBAO. VIZCAYA

  PB.03- ENRIC PINYOL GASULL

  C/ Sant Miquel, 26. A

  43201 REUS

  P1.01- LA CAIXA (CAIXA DESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA)

  Avda Diagonal, 621

  08028 BARCELONA

  P1.02- BBV (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA)

  Plaza San Nicols, 4

  48005 BILBAO. VIZCAYA

  P.tic BBV (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA)

  Plaza San Nicols, 4

  48005 BILBAO. VIZCAYA

  P2.01- BBV (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA)

  Plaza San Nicols, 4

  48005 BILBAO. VIZCAYA

  P2.02- BBV (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA)

  Plaza San Nicols, 4

  48005 BILBAO. VIZCAYA

  6- Justificaci del compliment de lArt.94.1.c del TRLUC, referent ala titularitat dels cinc darrers

  anys.

  En relaci al compliment de l article esmentat segent

  c) En el cas de modificacions d'instruments de planejament general que comportin un increment del sostre

  edificable, de la densitat de l's residencial o la transformaci global dels usos anteriorment previstos, han

  d'especificar en la memria la identitat de totes les persones propietries o titulars d'altres drets reals sobre les

  finques afectades durant els cinc anys anteriors a l'inici del procediment de modificaci, segons consti en el

  registre o instrument utilitzat a efectes d'identificaci de les persones interessades.

 • PROPOSTA DE MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LAMPLIACI DELS COMERCIAL A LEDIFICI DE CAPITANIA. ESPIG DEL MOLL

  SALOU

  MP 42 6/11

  I segons informe ems en data 12 dagost de 2008 per la Unitat Tcnica dUrbana de lAjuntament,

  sha comprovat que els cinc ltims anys, han sigut titulars, de la finca situada a la Plaa Bonet, 2,

  amb Referncia Cadastral nm. 3089402CF4439A, els segents propietaris:

  Anterior a lany 2005,

  - FAUSTINO 97 SL, amb adrea Plaa Bonet, 2 baixos 43840- SALOU (Pel que fa al local 1 de

  la Planta Baixa - 1 00 01-), i

  - Sra. MARIA TERESA URGELL PASCUAL , amb adrea fiscal al C/ Rector Ubach, 20 3 2

  08021- BARCELONA, ( pel que fa a la resta delements de limmoble)

  I posterior a lany 2005, segons les dades dadquisici segents,

  1 00 01 FAUSTINO 97 SL Plaa Bonet, 2 baixos ms de 5 anys

  43840-Salou

  1 00 02 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA des de 17-10-2005

  Plaza San Nicols, 4

  48005-Bilbao

  1 00 03 PINYOL GASULL ENRIC des de 28-10-2005

  BLASCO MATEO MARIA

  C/ San Miquel, 26

  43201-Reus

  1 01 01 CAIXA ESTALVIS PENSIONS BARCELONA des de 21-10-2005

  Av. Diagonal, 621

  08028-Barcelona

  1 01 02 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA des de 17-10-2005