proposta de modificaci£â€œ puntual del poum referent a 4.-...

Download PROPOSTA DE MODIFICACI£â€œ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A 4.- Justificaci£³ de la Proposta A rel de la sollicitud

If you can't read please download the document

Post on 07-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LA RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL RESPECTE AL PARÀMETRE DE RECULADA DE LES ILLES ENTRE ELS CARRERS DE LA FARIGOLA, ESPÍGOL, ARBOCER I DEL BOSC GRAN

  MITJANÇANT LA CREACIÓ DE LA SUBZONA 12b3 SALOU

  MP33 1/9

  El present document de Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es redacta en

  base al TR LU 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,

  concretament respecte al que preveu l’Art. 93.4, i segons el que especifica l’Art. 6 del propi POUM,

  aprovat en data 1 d’octubre de 2003, i publicat el 19 de desembre del mateix any.

  Pel que fa a la documentació que ha de contenir, segons l’Art. 94.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme

  1/2005:

  ” La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les

  mateixes disposicions que en regeixen la formació”

  La proposta, tanmateix, raonarà i justificarà la necessitat de la iniciativa, així com l’oportunitat i la

  conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents, segons el que preveu l’art. 94.5 del

  citat Text Refós.

  Per tant, i d’acord amb el que estableix l’Art. 59 del TR LU 1/2005, els documents que integren els Plans

  d’Ordenació Urbanística Municipal, així com la present proposta de Modificació Puntual del POUM, són

  els següents:

  A- MEMÒRIA

  1- Àmbit d’aplicació

  2- Antecedents

  3- Objecte de la Modificació

  4- Justificació de la proposta

  5- Propietaris Afectats

  B- PLÀNOLS 1- Situació

  2- Emplaçament

  3- POUM vigent

  4- Proposta de Modificació

  5- Plànol de POUM modificat

  6- Finques afectades

 • PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LA RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL RESPECTE AL PARÀMETRE DE RECULADA DE LES ILLES ENTRE ELS CARRERS DE LA FARIGOLA, ESPÍGOL, ARBOCER I DEL BOSC GRAN

  MITJANÇANT LA CREACIÓ DE LA SUBZONA 12b3 SALOU

  MP33 2/9

  C- NORMES URBANÍSTIQUES 1- Normativa POUM vigent

  2- Proposta normativa POUM modificat

  D- CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS

  E- AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA

  F- DOCUMENTACIÓ MEDIAMBIENTAL

  G- PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, SI ESCAU.

  H- MEMÒRIA SOCIAL

  El present document de Modificació Puntual, no té incidència en cap determinació de la

  documentació especificada en els apartats D, E, F, i G, H, i per tant, cal entendre reproduïda en

  aquest document tota la documentació continguda en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

  vigent i que la present Modificació Puntual no altera.

 • PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LA RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL RESPECTE AL PARÀMETRE DE RECULADA DE LES ILLES ENTRE ELS CARRERS DE LA FARIGOLA, ESPÍGOL, ARBOCER I DEL BOSC GRAN

  MITJANÇANT LA CREACIÓ DE LA SUBZONA 12b3 SALOU

  MP33 3/9

  A- MEMÒRIA

  1- Àmbit d’aplicació

  La situació del solar objecte de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, és a la Zona

  Estival Alta, en les illes compreses pels carrers de la Farigola, de l’Espígol, de l’Arbocer i del Bosc

  Gran.

  2- Antecedents

  El Pla D’Ordenació Urbanística Municipal de Salou es va aprovar definitivament en data 1 d’octubre

  de 2003, i no va ésser executiu fins la seva publicació, en data 19 de desembre del mateix any.

  El POUM de Salou està redactat d’acord amb la Llei 2/2002 d’Urbanisme, de 14 de març de 2002.

  El POUM qualifica l’àmbit objecte de Modificació, com Subzona 12b1 amb condicions mínimes de

  solar de 500 m2, i front mínim de 20ml. I amb les condicions bàsiques de l’edificació següents,

  edificabilitat neta de 0,50 m2/m2, ocupació 35%, PB +1, i reculades de 8 m a façana i 5 m a veïns.

  En data 26 de juny de 2007, entra a aquest Ajuntament, un escrit presentat per Cristina Jiménez Los

  Santos, en nom propi i en representació de Joan Marc Papió Vidal, sol·licitant la modificació de les

  reculades del solar de la seva propietat, per tal de possibilitar la construcció d’un habitatge.

  L’escrit fa referència a que havent efectuat l’estudi del seu solar per tal d’edificar, es troben amb

  l’inconvenient de que a raó de la forma del mateix, (cantoner, de forma rectangular, amb una

  profunditat mitja de 17 m..) fa difícil, per no dir inviable la construcció d’una nova edificació,

  mantenint les reculades de 8 a façana, com la clau estableix, ja que l’hipotètic edifici solament

  podria tenir 4 metres d’amplada.

  Havent analitzat l’escrit, s’ha estudiat el problema mes extensivament, havent-se pogut comprovar

  que en les illes col.lindants, (sent també el paràmetre de reculada 8 a façana i 5 a veïns), la majoria

  de les edificacions existents no compleixen aquesta separació, si no que es troben moltes d’elles a 5

  m de façana.

  Per tant, la proposta de modificació es fa extensiva a les illes detectades, com error material en la

  redacció del POUM, en quan a les reculades.

 • PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LA RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL RESPECTE AL PARÀMETRE DE RECULADA DE LES ILLES ENTRE ELS CARRERS DE LA FARIGOLA, ESPÍGOL, ARBOCER I DEL BOSC GRAN

  MITJANÇANT LA CREACIÓ DE LA SUBZONA 12b3 SALOU

  MP33 4/9

  3-Objecte de la Modificació

  La present Modificació del Pla d’Ordenació té per objecte el canvi de reculada de les illes compreses

  pels carreres de la Farigola, Espígol, Arbocer i Bosc Gran, mitjançant la creació d’una nova clau, la

  12 b3, que reuneixi el mateixos condicionats de la clau 12 b, existent amb la variació de l paràmetre

  de reculada, adaptada a la realitat existent, essent aquesta de 5m a façana i de 4 m a veïns

  4.- Justificació de la Proposta

  A rel de la sol·licitud presentada, s’ha fet l’estudi de tota l’àrea, (l’àrea que es proposa modificar) i

  s’ha pogut comprovar que en un percentatge molt elevat., les reculades existents no s’adapten a les

  que estableix la pròpia qualificació, clau. 12 b.

  Per tant, es justifica la present Modificació Puntual, des del punt de vista de proposar resoldre l’error

  material existent per part del POUM, ja que s’entén que no ha sigut mai la voluntat del mateix

  qualificar una àrea no adaptada en tots els seus paràmetres a les edificacions consolidades.

  Pel que fa al terreny del que ha sorgit la proposta, a més, es justifica pel fet de que donada la forma

  del mateix, tot i tenint una superfície superior a ala mínima exigida per la clau, seria inviable una

  futura construcció, a no ser que es permetés una reculada a façana de 5 m.

  Per últim, mencionar que analitzat l’àmbit amb l’amplitud de tota la Zona Estival, es dona el cas de

  que la majoria d’illes estan qualificades amb la clau que permet les separacions de 5 a façana i 4 a

  veïns, (proposades segons el present document de modificació), i que únicament les illes compreses

  pels carrers de la Farigola, de l’Espígol, de l’Arbocer i del Bosc Gran., son les que el POUM

  estableix reculades de 8 a façana i 5 a veïns.

  Per tant, havent detectat esmentat error, es proposa la present Modificació Puntual.

 • PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LA RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL RESPECTE AL PARÀMETRE DE RECULADA DE LES ILLES ENTRE ELS CARRERS DE LA FARIGOLA, ESPÍGOL, ARBOCER I DEL BOSC GRAN

  MITJANÇANT LA CREACIÓ DE LA SUBZONA 12b3 SALOU

  MP33 5/9

  5.- Propietaris afectats per la present modificació

  Els propietaris afectats pe r la present proposta de modificació són els següents,

  REF. CADASTRAL PROPIETARI ADREÇA

  6075901 Joan Marc Papio Vidal C/ Tarragona, 32B, 4;2. 43840

  SALOU

  6075902 Karoline.Sandfort Lieselotte C/ Riemerschmidstrasse, 59.

  80933 MUNCHEN

  6075903 Julio Sorjus Pauchet C/ Muntaner, 425, ent.2. 08021

  TARRAGONA

  6075905 Joan Marc Papio Vidal C/ Tarragona, 32B, 4;2. 43840

  SALOU

  6076901 Joan Salvador Carrete Hortoneda Av. Pau Casals, 71.

  43481 VILASECA

  6076902 Inés Martí Bertrand C/ de l’Espígol, 4.

  43840 SALOU

  6076903 Daniel Faura López C/ Carrilet, 8, 2, 3.

  43840 SALOU

  6076904 Marta Alemany Bonsoms C/ Pont dels Estanyets, 6, 1, 2.

  43840 SALOU

  6076905 Javier González González C/ Farigola, 7.

  43840 SALOU

  6076906 Isidre Solé Batlle C/ du Bas de Villiers, 7.

  77580 FRANÇA

  6277904 Núria Domingo Busquets C/ Bosc Gran, 24.

  43840 SALOU

  6277905 Salvador González Pascual C/ de l’Espígol, 3.

  43840 SALOU

  6277913 Administraciones Tarragona SL C/ Alguer, 8, PB.

  43001 TARRAGONA

  6277914 Administraciones Tarragona SL C/ Alguer, 8, PB.

  43001 TARRAGONA

 • PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM REFERENT A LA RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL RESPECTE AL PARÀMETRE DE RECULADA DE LES ILLES ENTRE ELS CARRERS DE LA FARIGOLA, ESPÍGOL, ARBOCER I DEL BOSC GRAN

  MITJANÇANT LA CREACIÓ DE LA SUBZONA 12b3 SALOU

  MP33 6/9

  B- PLÀNOLS (S’adjunten en l’Annex)

Recommended

View more >