PROPOSTA CIUTADANA PER LA MODIFICACIÓ D'ARTICLES DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

Download PROPOSTA CIUTADANA PER LA MODIFICACIÓ D'ARTICLES DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

Post on 01-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proposta ciutadana presentada el dia 30 de Juny del 2014 per al ple de l'Ajuntament d'Esplugues del 30 de Juliol del 2014. Proposta de modificaci del Reglament Orgnic Municipal (ROM). Es proposa modificar aquells articles vinculats a la participaci ciutadana, per intentar afavorir al mxim la participaci i l'accs a informaci a totes aquelles persones que aix ho vulguin. Creiem que s'han d'ampliar els rgans de participaci de la ciutadania, i dotar-los de carcter decisori, per a que realment es considerin eines tils i el poble hi participi, i s'han d'obrir al mxim de persones possibles, per enriquir i generar debats que afavoreixin el poble, amb noves idees i alternatives.

TRANSCRIPT

 • PROPOSTA CIUTADANA DE LA CUP ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER LA MODIFICACI D'ARTICLES DEL REGLAMENT ORGNIC MUNICIPAL

  Tenint en compte que es proposa modificar diferents articles, en marcs diferents i amb diferents arguments, demanem que es voti cada punt (article) per separat.Llegenda; *en vermell i ratllat, aquelles parts del text que es proposa eliminar*en blau, aquelles que es proposa afegir*a l'inici de cada article, en verd i cursiva, l'argumentaci per la qual es proposa modificar-ho

  Article 17

  Creiem que s'han d'ampliar els rgans de participaci de la ciutadania i dotar-los de carcter decisori, o si ms no amb veu i vot, per a que realment es considerin eines tils i el poble hi participi.

  Article 17. Estructura orgnica

  El govern i ladministraci municipal corresponen a lAjuntament, integrat per lalcalde o alcaldessa i els regidors i les regidores.

  LAjuntament dEsplugues de Llobregat estructura la seva organitzaci de la forma segent:

  A) Organitzaci necessria

  1. De carcter decisori: - Lalcalde o alcaldessa - Els tinents i/o tinentes dalcaldia - El Ple - La Junta de Govern Local - Els consells sectorials

  2. De carcter deliberant: - Les comissions informatives - La Comissi Especial de Comptes - Els grups poltics - Els rgans de participaci ciutadana

  B) Organitzaci complementria - La Junta de Portaveus - Presidncies drea - Els regidors de Districte - Les comissions tcniques - Els rgans de participaci ciutadana

  1

 • Article 28

  Entenem que l'organitzaci de la ciutadania no es limita a les Associacions de Vens i Venes (degudament inscrites al registre) i, per tant, el seu dret a participar de les decisions i modificacions que els afecten no es poden limitar a aquestes Associacions de Vens i Venes.

  Article 28. De la creaci, composici i duraci de les comissions informatives de carcter permanent

  Les comissions informatives de carcter permanent tindran la composici segent:

  President: lalcalde o alcaldessa, que podr delegar en qualsevol altre membre de la corporaci.

  Vocals: representants de tots els grups poltics municipals, en proporci a la seva representativitat a lAjuntament.

  Secretari: el que ho sigui de lAjuntament, o funcionari en qui delegui, que tindr veu, per no vot, i actuar com a fedatari.

  Lacord plenari, previst a larticle 125 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual saprova el Reglament dorganitzaci, funcionament i rgim jurdic dels ens locals, considerar, en el moment destablir la composici i nombre de membres de les comissions informatives, els criteris segents:

  Tots els grups poltics tindran, almenys, un representant a cada Comissi Informativa.

  Si existeix Grup Mixt, li correspondr, tamb, un representant a cada Comissi Informativa. El repartiment haur de garantir que cadascun dels membres pugui assistir, almenys, a una.

  Si hi hagus regidors o regidores no adscrits/ites, es garantir nicament la seva assistncia a una de les comissions informatives, a elecci del regidor o regidora no adscrit/a. Triada la Comissi a qu assistir, no en podr demanar ladscripci a cap altra.

  En cap cas, els drets econmics per assistncia a sessions de Comissi Informativa podran superar lequivalent al que correspondria per formar part de dues comissions informatives.

  All que sestableix en relaci amb els regidors o regidores no adscrits, en concordana amb les disposicions vigents, no podr comportar en cap cas el reconeixement de ms drets poltics, socials o econmics que els que els pertocarien per mantenir la seva adscripci a un grup poltic.

  Les comissions informatives de carcter permanent tindran la mateixa duraci que el mandat corporatiu, sens perjudici de la possibilitat de la seva modificaci, sempre que per aix se segueixi el procediment fixat per aquest Reglament per a la seva creaci.

  A les sessions de les comissions informatives permanents assistiran, amb carcter ordinari i amb veu, per sense vot, els/les directors/ores drea que es corresponguin amb lmbit organitzatiu al

  2

 • qual es refereix la respectiva Comissi Informativa.

  Hi podr assistir, tamb, a petici prpia o per indicaci de la presidncia de la Comissi Informativa, el o la gerent de la corporaci.

  Tamb hi podran assistir, per indicaci de la presidncia de la Comissi Informativa, els tcnics i tcniques municipals que, per ra de la matria, sigui convenient la seva assistncia, perqu informin, aclareixin o valorin els diferents assumptes que se sotmeten a la consideraci de la Comissi Informativa.

  Tanmateix, les Associacions de Vens i Venes i collectius dafectats tamb podran hauran de ser convocades, per la Presidncia de la respectiva Comissi Informativa, abans de les deliberacions de la Comissi, quan aquesta tracti temes que siguin despecial rellevncia en els seus barris respectius. pels seus interessos i tindran veu i vot.

  3

 • Article 30

  No qestionem la bona voluntat dels presidents o presidentes de les Comissions Informatives, per creiem que aquestes s'han d'obrir al mxim de persones possibles, per enriquir i generar debats que afavoreixin el poble, amb noves idees i alternatives.

  Article 30. Assistncia de personal al servei de la corporaci

  A les sessions de cada Comissi Informativa podran assistir-hi els membres i el personal de la corporaci que el seu president o presidenta consideri convenient, b per prpia iniciativa, b a proposta, no vinculant , dels seus vocals, i ser necessria la presncia de linterventor o interventora, o de qui legalment els substitueixi a la Comissi, que tingui atribudes les competncies en matria deconomia i hisenda, i dels directors o directores drea a la que correspongui la seva rea organitzativa.

  Quan els membres de la Comissi Especial de Comptes sollicitin la presncia de membres i personal de la corporaci, el seu president o a la seva presidenta nhaur, forosament, de requerir la presncia, quan es tracti de membres o personal de la corporaci especialment relacionats amb els comptes que sanalitzin.

  El o la gerent de la corporaci, a petici prpia o a requeriment del president o presidenta de la Comissi Informativa, podr assistir a les reunions, amb carcter puntual o permanent.

  4

 • Article 51

  Entenent que la ciutadania est organitzada en diferents models d'associacions i entitats, que volen participar a la poltica municipal, dins i fora de les institucions, creiem que, per respecte i transparncia, s'ha d'incentivar i facilitar la seva participaci al mxim, comenant per facilitar l'accs a la informaci, que avui en dia es pot difondre sense cap cost.

  Article 51. De les sessions ordinries

  Lacord plenari de determinaci del rgim de les sessions podr establir, aix mateix, la delegaci en lalcalde o alcaldessa president/presidenta de la corporaci, la facultat dalterar puntualment el dia i lhora de celebraci de la sessi plenria, mitjanant Resoluci motivada. En aquest cas, la Resoluci de lalcaldia haur de ser sotmesa a la consideraci de la Junta de Portaveus, i comunicada a tots els grups poltics, amb una antelaci mnima de cinc dies hbils a la data prevista de celebraci del Ple. La Resoluci es far pblica simultniament al tauler danuncis de la corporaci, i es traslladar, per mitjans informtics a les entitats i associacions incloses al Registre Municipal dEntitats Ciutadanes de lAjuntament dEsplugues de Llobregat i a les Associacions Venals del municipi, amb una antelaci de cinc dies hbils al de la data de celebraci del Ple.

  A efectes de celebraci de plens ordinaris, el mes dagost es considerar no lectiu.

  La declaraci durgncia dels assumptes no inclosos a lordre del dia, haur de tenir lloc un cop concls lexamen dels assumptes inclosos a lordre del dia i amb carcter previ a linici del captol de precs i preguntes.

  5

 • Article 102

  No es pot limitar la veu de tot un poble a una pgina a El Pont dEsplugues, i menys quan aquesta s sistemticament utilitzada per respostes de crrecs de l'Ajuntament, negant aix el dret a rplica fins al mes segent. Creiem que tant important s la queixa i/o opini d'un/a ve/na d'Esplugues, que la de qualsevol regidor/a, o la de la mateixa alcaldessa. *la paraula en blau i cursiva, no est modificada, si no corregida, ja que al ROM hi apareix escrita amb una falta ortogrfica.Si l'Ajuntament perpetua organismes opacs, que ning sap qu fan ni per a qu serveixen, es genera desconfiana, cap a la instituci, i per la utilitat d'aquests organismes, i la gent s'hi desvincula.

  Article 102. Els mitjans de comunicaci locals

  LAjuntament informar la poblaci sobre lactivitat municipal, tant a travs dels mitjans de comunicaci socials, com mitjanant ledici de publicacions, web municipal, fullets, bans, etc., incloent la utilitzaci de taulers danuncis, plafons informatius, mitjans telemtics, campanyes de publicitat i de qualsevol altre sistema que es consideri necessari. Els mitjans de comunicaci municipal tenen carcter formatiu, informatiu i cultural.

  LAjuntament dEsplugues editar peridicament la publicaci El Pont dEsplugues.

  Les entitats i els ciutadans i ciutadanes dEsplugues poden fer s dEl Pont dEsplugues, mitjanant la secci Tribuna Oberta, que es dotar despai suficient, amb un mxim duna pgina per donar cabuda a totes les sollicituds de participaci que es formulin per a cada edici concreta. Lexercici daquest dret mai no podr quedar limitat pel contingut ideolgic, excepte quan es puguin vulnerar, en el seu contingut, la dignitat de les persones, i en particular les ofenses, el menyspreu i la intromissi en la vida privada, aix com els valors reconeguts per la Constituci, especialment els relatius a la infncia, joventut i dones, i els relatius als sectors socials ms marginats. Tampoc no es publicaran aquells escrits que puguin constituir falta o delicte.

  LAjuntament dEsplugues incorporar les tecnologies dinformaci i comunicaci en la seva voluntat de facilitar al mxim la informaci municipal i la participaci ciutadana. En aquest sentit, mantindr i actualitzar unes pgines web institucionals que responguin a aquest doble objectiu, que hauran dincloure, com a mnim, els anuncis oficials, les convocatries, actes i lordre del dia del Ple i les convocatries i els acords sortints de les comissions informatives, dels consells sectorials, del consell de ciutat, aix com dels diferents rgans i comissions de la seva estructura organitzativa. Els grans projectes de ciutat tindran un espai a la pgina web amb la possibilitat que la ciutadania hi pugui fer aportacions.

  A fi de fomentar la participaci ciutadana, qualsevol Punt dAtenci al Ciutad i el web de lAjuntament permetr que els ciutadans i ciutadanes puguin fer arribar, a lalcalde o alcaldessa, comentaris, suggeriments i queixes respecte a lactuaci municipal.

  El web de lAjuntament permetr tamb la sollicitud de trmits administratius municipals.

  LAjuntament fomentar aquelles iniciatives ciutadanes i associatives, aix com les empresarials que promoguin mitjans de comunicaci que, des duna perspectiva objectiva i plural, elaborin revistes o diaris, o difonguin informaci local per televisi, rdio, xarxes informtiques o qualsevol altre mitj.

  6

 • Article 108

  El fet que el poble, de manera individual o collectiva, s'organitzi treballi per incidir a les institucions per a intentar millorar les condicions de vida del conjunt del poble, s'hauria de valorar i respectar molt ms per part del consistori, i no limitar-ho amb l'ombra d'un rellotge per fer pressi. Ja que s'acota el temps d'exposici de les propostes, no s'entn el perqu tamb s'ha de limitar el temps d'aclariments, sobre tot tenint en compte que els regidors no tenen cap limitaci, ni al fer la pregunta, ni posteriorment quan defensen el seu posicionament. Tanmateix, limitar la presentaci d'aquestes propostes a quinze dies abans del Ple, suposa que, la majoria de propostes referents a problemtiques locals que sorgeixen al dia a dia, han perdut la vigncia quan arriben al Ple.

  Article 108. El dret dintervenci en els plens municipals

  a) Formulaci de proposicions: podran sollicitar la incorporaci duna proposici, en lordre del dia del Ple, les entitats i associacions cviques inscrites en el Registre Municipal dEntitats i aquelles propostes que tinguin el suport de 200 signatures de ciutadans i ciutadanes, majors dedat, empadronats a Esplugues.

  En la sollicitud dintervenci en el Ple hi figurar el nom de la persona que prendr la paraula, amb un temps mxim de cinc minuts. Posteriorment, els/les portaveus dels diferents grups municipals podran sollicitar aclariments al defensor o defensora de la proposta, que la matisar durant el temps mxim de cinc minuts i desprs es passar al debat per part dels grups municipals i a la votaci.

  Lescrit de proposici ser qualificat jurdicament i es procedir b a la tramitaci en la forma que sindica seguidament, b a la incorporaci al procediment que en el seu cas correspongui, per no tenir naturalesa jurdica de proposici.

  Si procedeix la tramitaci com a proposici, sobrir expedient en el qual sincorporaran els informes tcnics i/o jurdics corresponents i el dictamen de la Comissi Informativa competent. No caldr lemissi dinformes o el dictamen de la Comissi Informativa, quan aquests no siguin preceptius i, especialment, quan es tracti de proposicions que tinguin per objecte un pronunciament o posicionament poltic.

  La incorporaci a lordre del dia de les proposicions sacordar per lalcalde o alcaldessa, una vegada conclosa la tramitaci de les proposicions efectuades, i se sotmetr a la consideraci del Ple de lAjuntament a la primera sessi ordinria segent. No obstant aix, en cap cas sincorporaran, a lordre del dia immediat, les proposicions formulades amb posterioritat al moment de la convocatria.

  Quan una proposici sigui refusada, no sen podr presentar una altra sobre el mateix tema en un termini dun any, excepte que es complementi amb noves dades rellevants.

  Les proposicions es podran presentar en el registre municipal fins a quinze set dies hbils abans de la celebraci del plenari.

  b) Formulaci de precs i preguntes: finalitzada com a darrer acte de la sessi del Ple, lalcalde o alcaldessa establir un torn de precs i preguntes per part del pblic assistent sobre temes dinters municipal. Correspon a lalcalde o alcaldessa ordenar i tancar aquest torn. Noms sobrir en el cas de les sessions plenries de carcter ordinari.

  7

 • El contingut dels precs i preguntes caldr presentar-lo amb una antelaci mnima de dos dies hbils, anteriors al de la celebraci del Ple, en qualsevol punt del Registre Municipal, fent-hi constar nom i cognoms, adrea i telfon de contacte. No es computaran, a aquest efecte, ni el dia de presentaci ni el dia de celebraci del Ple.

  Aix mateix, el president o presidenta del Ple podr autoritzar autoritzar la i...

Recommended

View more >