projektowanie konstrukcji nawierzchni - wiliŚ pg prezentacja... · katalog typowych konstrukcji...

Click here to load reader

Post on 28-Feb-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Projektowaniekonstrukcjinawierzchni

mgrin.MariuszJaczewskip.55GG

[email protected]

ProjektowaniekonstrukcjinawierzchniwoparciuoKatalogTypowychKonstrukcjiPodatnychiPsztywnych

Katalog procedurawymiarowanianawierzchni(1)1. Zebraniedanychwejciowychdo

projektowania: Danedotyczceruchu(prognozy,pomiary,modeleruchu..) Danedotyczcewarunkwgeotechnicznych(rodzajeinonogruntwznajdujcychsiwpodou,poziomwystpowaniawodygruntowej,informacjeonajwyszympooeniuzwierciadawody,niekorzystnezjawiskageotechniczne,informacjeowpywachgrniczych,.)

Danedotyczceklimatu(lokalizacjaprojektowanejdrogi)

2. Przyjciedugociokresuprojektowegokonstrukcjinawierzchni

Katalog procedurawymiarowanianawierzchni(2)3. Obliczenieruchuprojektowegoorazwybr

kategoriiruchu(KR1 KR7)4. Ustaleniewarunkwgruntowowodnychoraz

grupynonocipodoa(G1G4,projektowanieindywidualne)

5. Wybrtypowegorozwizaniawarstwyulepszonegopodoaorazdolnychwarstwkonstrukcjinawierzchni(jednaz3tablicywzalenociodkategoriiruchuorazdostpnocimateriawlokalnych)

Katalog procedurawymiarowanianawierzchni(3)6. Sprawdzeniepotrzebyzastosowaniawarstwy

odsczajcej7. Sprawdzeniepotrzebyzastosowaniawarstwy

odcinajcej8. Wybrtypowegorozwizaniagrnychwarstw

konstrukcjinawierzchni

Katalog procedurawymiarowanianawierzchni(4)9. Sprawdzeniewarunkuwymaganejodpornoci

nawierzchninawysadziny(wrazieniespenieniawybrinnegorozwizanialubzmianagrubocizastosowanychwarstw)

10.Przyjcieewentualnegorozwizaniaprzeciwdziaaniaspkaniomodbitym(tylkowwypadkukonstrukcjipsztywnych)

11.Okreleniepodstawowychwymagamateriaowychdotyczcychwykonaniaposzczeglnychwarstwkonstrukcji

Warunkiwodne(1) Badaniageotechniczneminimum2modspodukonstrukcjinawierzchni, Zebranieinformacjionotowaniachnajwyszychpoziomwwodygruntowej, Dookreleniawarunkwwodnychnajniekorzystniejszeinformacje.

Warunkiwodne(2)

Przezwysokonasypuigbokowykopurozumiesiwtympunkcienajmniejszodlegopionowpomidzypowierzchniterenu,akorondrogiwdanymprzekrojupoprzecznym

Warunkigruntowe(1)

Grupanonocipodoa(1)Gruntywbudownictwiedrogowymdzielimynaczterygrupynonocipodoa:

G1 najlepszeG2G3G4 najgorsze

Grupanonocipodoa(2)

Grupanonocipodoa(3)

Grupanonocipodoa(4)Jeeli w podou wystpuj rne grunty o miszoci warstwy < 1 metra, to do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjmujemy parametry gruntu sabszego!!

Do projektowania naley przyj grup najniszej nonoci.

Grupanonocipodoa(5)Podejciaindywidualnegowymagajnastpujcesytuacje:1. Badaniageotechnicznewykazaywystpowaniegruntw

sabononych(CBR

Grupanonocipodoa(6)Naleyskontrolowarzeczywistgrupnonocipodoanabudowie,tupozdjciuwarstwhumusu!

Gdygrupanonocipodoanabudowieokaesigorsza niwprojekcie,naleyprzeprojektowawzmocnieniepodoa!

Gdygrupanonocipodoanabudowieokaesilepsza niwprojekcie,nienaleywykonywazmianwstosunkudoprojektu!

Dolnewarstwykonstrukcjinawierzchniorazulepszonegopodoa(1)Rolawarstwyulepszonegopodoaidolnychwarstwkonstrukcjinawierzchni:

Wczasiebudowydrogi: rozoenienapreodruchutechnologicznego ochronaprzedpowstaniemuszkodzeniemnaetapieprac(m.in.ochronaprzedpowstawaniemkoleinodruchutechnologicznego)

zapewnienieprawidowegouoeniaorazzagszczeniagrnychwarstwnawierzchni

Wczasieeksploatacjidrogi: przejcieobciepowtarzalnych ochronanawierzchniprzedskutkamidziaaniawody ochronanawierzchniprzedwysadzinami

Dolnewarstwykonstrukcjinawierzchniorazulepszonegopodoa(2)Wymagananononapowierzchnidolnychwarstwkonstrukcjinawierzchni

Wybrrozwizaniawarstwdolnychkonstrukcjinawierzchniiulepszonegopodoa(1)KR7KR5

Wybrrozwizaniawarstwdolnychkonstrukcjinawierzchniiulepszonegopodoa(2)KR3KR4

Wybrrozwizaniawarstwdolnychkonstrukcjinawierzchniiulepszonegopodoa(3)KR1KR2

Warstwaodsczajca(1)

Warstwaodsczajcawymaganajestjeeliwpodouwystpujgruntywtpliwelub

wysadzinowe,azwierciadowodygruntowejznajdujesibliejni1,5modspodukonstrukcji!!

Warstwaodsczajca(2)Minimalnagrubowarstwyodsczajcej: 15cmwprzypadkukategoriiruchuKR1KR2 20cmwprzypadkukategoriiruchuKR3KR7

Rolwarstwyodsczajcejmoepeniwarstwamrozoochronna lubwarstwaulepszonegopodoawykonanazmateriauziarnistegooodpowiednimuziarnieniuiodpowiednimwspczynnikufiltracji

(k8m/dob)

Warstwaodcinajca(1)Warstwodcinajcnaleywykonagdy:

Warstwazmateriauziarnistegouoonajestnapodouzgruntuwtpliwegolubwysadzinowego.

Jesttoszczeglnieistotnewzychwarunkachwodnych.

Warstwaodcinajaca (2)Warstwaodcinajcamoebywykonanaz: Odpowiedniodobranychgeotekstyliw Warstwywykonanejzpiaskudrobnegoogruboci10cm(tylkowprzypadkuekonomicznieuzasadnionym,przykategoriachruchuKR1KR2)

Zwarstwyodcinajcejmonazrezygnowajelispenionyjestwaruneknieprzenikaniaczstekdrobnychzwarstwyniejlecej

Grnewarstwykonstrukcjinawierzchni(1)MN

Grnewarstwykonstrukcjinawierzchni(2)MN

Grnewarstwykonstrukcjinawierzchni(3)MN

Grnewarstwykonstrukcjinawierzchni(4) Betonasfaltowy

Grnewarstwykonstrukcjinawierzchni(5)MZSH

Grnewarstwykonstrukcjinawierzchni(6) GSSH

Grnewarstwykonstrukcjinawierzchni(7)MCE

Odpornonapowstawaniewysadzin(1)Minimalnagrubokonstrukcjipowizanazgbokociprzemarzania:

Hmi hz xa

Odpornonapowstawaniewysadzin(2)

Odpornonapowstawaniewysadzin(2)