projekat dizalice

Click here to load reader

Post on 04-Jul-2015

3.023 views

Category:

Education

75 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Glavni mašinski projekat električne dvogrede mosne dizalice

TRANSCRIPT

  • 1. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 1PROJEKTNI ZADATAKGLAVNI MAINSKI PROJEKAT ELEKTRINE DVOGREDE MOSNE DIZALICE NEPredmetni nastavnik prof. dr Nenad Zrni Asistent doc. dr Vlada Gai Saradnik u nastavi Goran Milojevi Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao

2. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 2UVODDvogreda mosna dizalica Mosna dizalica moe da ima dva glavna nosa a ili jedan glavni nosa (ako je u pitanju nosaa nosa jednogreda mosna dizalica). Glavni nosa su vezani za eone nosa (obino montanim ). nosai eone nosae vezama). U eonim nosaima su smeteni to eonim tokovi (pogonski i slobodni). To Tokovi omoguavaju translatorno kretanje mosnog krana po kranskim inama. Vertikalni tokovi su obino sa obodima (ako nisu ugraeni horizontalni to no eni tokovi). Horizontalni tokovi primaju horizontalne sile, pa se tada ugra kovi ugrauju vertikalni tokovi bez oboda. kovi Po glavnim nosaima mosno dizalice se kreu kolica (obino po gornjem pojasu). Glavni a mosnoe no nosai mogu biti limene i reetkaste konstrukcije. Nosa i reetkaste konstrukcije se i Nosai upotrebljavaju za vee raspone, jer su tada ekonomi niji. Limeni nosa su obino sanduasti e ekonominiji. nosai (formirani obino zavarivanjem) ili valjani profili. no Kolica se kreu translatorno po glavnim nosa ima i na njima su smeteni mehanizmi za u nosaima dizanje i kretanje kolica. esto postoji i glvno i pomo esto pomono dizanje. Du glavnih nosaa su postavljene staze, koje slue za smetanje pogona i trolnih vodova a a takoe predstavljaju ukruennje strukture mosta u horizontalnoj ravni. Struktura mosne ennje ennje dizalice moe dobro da prihvata i horizontalna i vertikalna optere optereenja.eoni nosai su optere snabdeveni sa odbojnicima koji u slu sluaju otkazivanja krajnjih iskljuiva stupaju u dejstvo. ivaa e Ako je upravljanje mosne dizalice sa poda (brzine tanslatornog kretanja dizalice ne treba da su vee od 30) onda u sklopu krana nije ugra ena kabina. U suprotnom je izgra e ugraena izgraena kabina u sklopu krana. Vertikalna optere alna optereenja primaju tokovi kolica. Sile od uticaja momenta kovi ekscentriteta od teine kolica i korisnog tereta primaju horizontalni tokovi ili tako vertikalni tokovi takoe tokovi. Zbog ekscentrinosti kolica sa teretom, glavni nosa je optere na uvijanje. nosti nosa optereenBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 3. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 3Konstrukcija dvogredne mosne dizalice se sastoji iz slede ih elemenata: sledeih Reduktor Dobo za dizanje Koiona spojnica mehanizma za dizanje iona EM mehanizma za dizanje EM pogona za kretanje Spojnica Reduktor pogona kretanja Koturaa Pogonski toak Slobodni toakNosea elina konstrukcija mosnih kranova se sastoji od glavnih i eonih nosaa. Po na sastoji glavnim nosaima se kreu kolica, a na eonim nosaima je montiran mehanizam za kretanje u ima dizalice. Glavni nosai se izvode kao kutijaste konstrukcije. i osne Mosne dizalice se dele u dve opte klase : Mosne dizalice opte namene Mosne dizalice specijalne namene Uobiajena klasa mosnih dizalica opte namene se izra uju za nosivosti masa od ajena izrauju Q=5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 80 i 100. Uobiajeno je da se mosne dizalice e opte namene projektuju za pogonsku klasu II.Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 4. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 4Projektni zadatak Prema vaeim standardima i propisima uraditi glavni mainski projekat elektri im elektrine dvogrede mosne dizalice sledeih karakteristika : ih 1. Nosivost dizalice: Q = 6300 kg 2. Raspon: L = 23,5 m mf ff ff f 3. Brzina dizanja: V diz = 4 ffff z min mf ff ff f 4. Brzina kretanja dizalice: V kd = 20 ffff min 5. Visina dizanja: H = 10 m 6. Pogonska klasa: 1 Am (FEM) 7. Teina kolica: m kol = 395 kg 8. Rastojanje ina: l = Spw = 2240 mm 9. Prenik tokova dizalice: Dt = 200 mm kova 10. irina ine kranske staze: b ks = 40 mm (40 x 40) 11. Osno rastojanje to astojanje tokova eonog nosaa: Lt = 4700 mm Dizalica se postavlja na postoje u kransku stazu u objektu korisnika. Glavni nosa mosne postojeu nosai dizalice su limeni nosai kutijaste konstrukcije. Elektromotorno vitlo i eone nosa dizalice i nosae potrebno je usvojiti iz standardnog programa proizvo proizvoaa STAHL (www.stahlcranes.com www.stahlcranes.com). Za nosivost dizalice 6300 kg usvajam vit SH 4016 16 4/1 iz STAHL kataloga. vitlo V diz = 0,6mfb fff fff ff fmincfina , 4mfb fff fff ff fmincgla avnaRazmak izmeu ina:L f 23,5f ff ff f ff ff l = ff= ffff 235 cm [ Sw = 1 = 1800 mm 10 10 Spw = 2240 mm L fff 23,5f ff f ff f ff f f Lt = fffff ffff 4,7 m = ff= [email protected] 5Prikaz razmaka izme ina, rastojanja izmeu tokova i raspon dizalice izmeu kovaBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 5. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 5DIMENZIONISANJE GLAVNOG NOSA NOSAA Izbor geometrije glavnog nosa dizalice (kutijasta konstrukcija) nosaaKutijasti nosa Odreivanje orjentacionih vrednosti dimenzija nosa ivanje nosaa:H=fffff fffff fffff fL fff f14 @ 20 23,5f ff ff ff H = ffff 1,38 m = 138 cm = 17 Hff 138f Hff ff f f ff f ff f ff f8 f f [ [ = D = fffff D = fff D = ffff 55,2 cm 2,5 5 [email protected] 2,5 D = 55 cm Lf 23,5f ff ff f ff D min = fff ffff = ff 50 50 D min = 47 cmBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 6. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 6Preporuene debljine lima u zavisnosti od pogonske klase ( tab. 4.6 Metalne konstrukcije 1) enePrepo reporuene debljine vertikalnih limovaPreporu reporuene debljine pojasnih limova Debljina limova: Za H (1000mm 1600mm) 1 = 6mm; 2 = 8mm Gde je: 1 - debljina vertikalnih limova 2 - debljina pojasnih limovaBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 7. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 7Proraun optereenja tokova kova Odreivanje pritiska po toku, na osnovu formula iz kataloga. ku, Ulazni podaci: O2 = 800 mm O10 = 316 mm z1 = 1048 mm e4 = 110 mm mL = 6300 kg mKa = 395 kg R11max =S PW z1 O10 mL + 0, 4 mKa S PW O22240 1048 316 6300 + 0.4 395 = 14,82kN 2240 800 S z O 2 O10 = PW 1 mL + 0, 2 mKa S PW O2R11max = R12 max2240 1048 800 316 6300 + 0.2 395 = 21kN 2240 800 z + e O10 = 1 4 mL + 0, 25 mKa Spw O 2 1048 + 110 316 = 6300 + 0, 25 395 = 13,85kN 2240 800 z + e O 2 O10 = 1 4 mL + 0,15 mKa Spw O2 1048 + 110 800 316 = 6300 + 0,15 395 = 20,3kN 2240 800R12 max = R21max R21max R22 max R22 maxBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 8. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 8Faktori Za srednju pogonsku klasu usvajamo 1=1.05.Vrednosti za srednju pogonsku klasu rednosti1 = 1.05 2 = 2 min + 2 vh vh = 0, 067m sec 2 = 0.34 2 min = 1.1 ( HC 2) 2 = 1.1 + 0, 34 0.067 = 1.12 Proraun sila koje optereuju nosa uju nosaPrikaz sila koje optereuju nosaF 2 = 2 A 13,24 + 1 A 1,58 = 1,12 A 13,24 + 1,05 A 1,58 = 16,52 kN 2 F 1 = 2 A 20,2 + 1 A 0,79 = 1,12 A 20,2 + 1,05 A 0,79 = 23,45 kN R = F1 + F 2 R = 16,52 + 23,45 R = 39,97 kNBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 9. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 9Rastojanje od ose toka do mesta dejstva rezul ka rezultujue sile Fffff 16,52ffffff f2 ff ffff ff f f Af f fff f800f f ff fff A f f fb ffff ff = = 330,65 mm = 33,07 cm 5 R 39,97 b = O2 = 800 mm ex =Odreivanje potrebne visine nosa prema kriterijumu vrstoe ivanje nosaa c b c a ` a Rfb 40 f f f f ffff fff ` ff f ff A L @ ex A 0,5 A L @ ex = 0,5 A A 2350 @ 33 A 0,5 A 2350 @ 33 L 2350 M F = 22 844 kNcmM f = 0,5 AOdreivanje potrebne visine nosa prema kriterijumu ugiba ivanje nosaa vwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwcwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwb wwwww www w w w h wwwwwwwwwwwwwwwwwwww u 2 u u 1 + A [email protected] 6A l u ff ff ff ff ff ff ff ff ff f f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f b c H = ulF 1 A L 3 A fffffffffffffffffffffffffffff 3 j t 48 A E A 0,166 A + 0,2 A A f 12maxb = O2 = 800 mm L = 23500 mm kNf fff fff ff f E = 21000 2 cm Fff 16,52f f f ff ff ff 2 = fff fffff= 0,7 = f ff F 1 23,45 bf ffffff f ff ff f f ff f f 800 f ff = = = 0,034 L 23500 Lf ff ff f f max = ffff 4,7 cm = 500 vwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww w h wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww b c u u u 1fffffffffffffffffffffffffff +ffffffffffffffffffffffffff 0,7 ffffffffffffffffffffff A 1 @ 6 A 0,034 2 f l u ffffff f f fffff f f f fffff f fffff b c H = ul23,45 A 2350 3 A 3 j t 48 A 21000 A 0,166 A 0,6 + 0,2 A 0,8 A 4,7 0H = 62,63 cm H=33 M f 2 [ ] 1=33 22844 = 75cm 2 10 0.6kN cm 2 H = 75cm[ ] = 10Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 10. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 10Usvaja se: H1 = 100cm D = 40cm D1 = 35cmMomenti inercije preseka nosa nosaa Aksijalni momenti inercije preseka nos nosaa IX = 22 D 23 H13 1 H + + 2 + D 2 1 2 12 2 12 2 40 0.83 1003 0.6 100 + 0.8 4 IX = 2 + 2 + 40 0.8 = 262563cm 12 2 12 2 H1 13 D3 2 D1 + 1 IY = 2 + 2 + H1 1 12 2 12 2 100 0.63 403 0.8 34 + 0.6 4 IY = 2 + 2 + 100 0.6 = 46557cm 12 2 12 Otporni momenti inercije preseka nosa nosaa WX =IX 262563cm 4 = = 5169cm 3 ymax 50,8cmIY 46557cm 4 WY = = = 2328cm 3 xmax 20cmPresek glavnog nosaaBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 11. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 11Statiki moment odseaka konture: ka1-2bcS 2 0 @ 1,9y1.2 = 50,4 cm = 0,8 cm 3-2b12 S x = 76,61 c 3 cmcS 2 0 @ 17,8y3.2 = 50,4 cm = 0,8 cmS x32 = 717,69 c 3 cm22-476,61 + 717,69 = 794,3 cm bcS 2 0 @ 50,4y2.4 = 50,4 @ S = 0,6 cm 4-5bS x24 = 1556,3 cm 3 ccS 2 0 @ 50,4 y4.5 = 0 = 0,6 cmS x45 = 794,3 c 3 cmBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 12. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 12Dijagram statikih momenta odseaka konture Sx akaBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 13. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 13DOKAZ NAPONA U PRESEKU I - IPrikaz delovanja optereenja na nosa enja A = 2 H1 1 + 2 D 2 = 2 100 0.6 + 2 40 0.8 = 184cm 2 = 0,00785kg cm 3q* = A 7.85 105 q = q* 1.2 = 184 1.2 7.85 10 5 = 0.0173kN cmMoment u vertikalnoj ravni MV 1 =R L2 39, 97 23502 2 2 ( L ex ) + 1 q = ( 2350 33,07 ) + 1.05 0.0173 = 35365, 65kNcm 4L 8 4 2350 8Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 14. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 14Moment u horizontalnoj ravni k a = 0,1 F 1H = F 1 A k a = 23,45?,1 = 2,345 k kN F 2H = F 2 A k a = 16,52 A 0,1 = 1,652 kN 2 RH = F 1H + F 2H = 3,997 kN M H1 =RH L2 3,997 23502 2 2 ( L ex ) + 1 q K a = ( 2350 33, 07 ) + 1.05 0.0173 33,07 0.1 = 3535, 42kNcm 4L 8 4 2350 8Moment torzije D1f ff 35ffffff f f f 1 f + 0,6 x1 = fff ff ffffffff 17,8 cm + f= fffffff = m 2 2 2 Hff f1 f f y1 = fff 4 = 54 cm + 2 M t1 = F 1 A x1 + F 1H A y1 = 23,45 A 17 + 2,345 A 54 = 544,04 kNcm 7.8 M t2 = F 2 A x1 + F 2H A y1 = 16,52 A 17 + 1,652 A 54 = 383,27 kNcm 7.8 b c [email protected] b c 2350 @ 33,07 ff ff f ff ffx f ff ff ff ff f ff ff ff f ff ff ff ff M tA = M t1 + M t2 A ffffffL = 5 A 544,04 + 383,27 A ffffffffffff= 457,13 kN Ncm 2 c 2cA 2350 b b M tB = M tA @ M t1 + M t2 = 457, @ 544,04 + 383,27 = @ 470,18 kNcm ,13Reakcije oslonaca M a = 0 F1h i h f g f g 2350f fff fff ff ff f ff f f50f ff f j [email protected] 0,5 A exk+j 235ff + A22bcbi0,5 A exk+ F 2 ch f g ffff fff fff ff j 2350f + A2 biO2 @ 0,5 A [email protected] F B A l c23,45 A 1175 @ 16,54 + 39,97 A 1175 + 16,54 + 16,52 A 1175 + 80 @ 16,54 @ F B A 2350 = 0 F B = 40,53 kNyi = 0 F A @ [email protected] R @ F 2 + F B = 0 F A @ 23,45 @ 39,97 @ 16,52 + F B = 0 F A + F B = 79,94 F A = 79,94 @ 40,53 F A = 39,41 kN bcbM I = F A A 0,5 A l @ ex = 39,41 A 0 A 2350 @ 33,07 0,5 M I = 45 666,7 kNcmcBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 15. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADU dbcPROJEKTOVANJE DIZALICAeZadatak br. 1List br. 151 M II = F A A 0,5 A l @ ex + b @ F 1 A bdbceceM = 39,41 A 0,5 A 2350 @ 33,0 + 80 @ 23,45 A 80 07 1 II1 M II = 46 932 kNcmdbceM = F B A 0,5 A l + ex @ b 2 IIdb2 M II = 40,53 A 0,5 A 2350 + 33,07 @ 80 7 2 M II = 45 050,5 kNcmUticaj loklnog pritiska toka na vertikalni lim kaPovrina merodavna za prora proraun koraka ukruenja enja A = 10.2 0.8 + 4 4 = 24.16cm 2 Y=(10.2 0.8) 0.4 + 4 4 2.8 = 1.99cm24.16 (10.2 0.8) 5.1 + 4 4 8 = 7.02cm X= 24.16 3 10.2 0.8 4 43 2 IY = + 10.2 0.8 1.6 + + 4 4 0.82 = 52.9cm 4 12 12Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 16. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 16Za taku 1 ZV 1 =M VI 35365.65 kN y1 = 50.8 = 6.84 2 IX 262563 cm ZH 1 =M HI kN 3535.42 x1 = 20 = 1.52 2 IY 46557 cm U 1 = ZV + ZH = 6.84 + 1.52 = 8.36kN cm 2kN cm 2 kN U 1 = 8.36 2 d cm d = 16Dijagram napona u vertikalnoj i horizontalnoj ravniBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 17. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 17Za taku 2 ZV 2 =M VI H1 35365, 65 100 kN = = 6,73 2 IX 2 262563 2 cmkN D 3535, 42 35 1 + 2 = + 0.6 = 1.37 2 cm 2 46557 2 F S 20 806, 4 kN 2 = tr X 2 = = 0.102 2 I X 1 262563 0, 6 cm ZH 2 =M HI IYD 2 H1 + 2 40 0.8 100 + 0.8 = = 806.4cm 3 2 2 2 2 Ftr 0.5R = 0.5 39, 97 20kNSX 2 =,, 2 =M tA kN 457,13 = = 0.106 2 * 2 A 1 2 3588, 48 0.6 cmA* = ( H 2 ) ( D1 1 ) = (101.6 0.8 ) ( 35 0.6 ) = 3588, 48cm 2U 2 =2 ( ZV 2 + ZH 2 ) + y2 ( ZV 2 + ZH 2 ) y + 3 ( 2,, + 2 )U 2 =( 6.73 + 1.37 )222+ 2.24 2 ( 6.73 + 1.37 ) 2.24 + 3 ( 0.102 + 0.106 ) = 7.25kN cm 2Za taku 3 ZH 3 = ZH 2 = 1.37kN cm2kN cm2 H H 100 100 Sx 3 = Sx 2 + 1 1 1 = 806.4 + 0.6 = 1556.4cm4 2 4 2 4 F S 20 1556.4 kN 3 = tr x 3 = = 0.2 2 I x 1 262563 0.6 cm ,, ,, 3 = 2 = 0.10622 ,, U 3 = ZH 3 3 ( 3 + 3 ) = 1.372 3 ( 0.2 + 0.106) = 1.47 2Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.kN cm2k. god. 2013/2014OcenaPregledao 18. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 18DOKAZ NAPONA U PRESEKU IIIPrikaz sila koje optereuju nosa er = 1m = 100cm ekol = er + ex = 100 + 33,07 = 133, 07cm FA L = F1 ( L er ) + F2 ( L er b ) L er L er b + F2 L 2 L ekol 2350 133, 07 133,07 FA = R = 39, 97 = 37, 7kN 37,7 L 2350 1 1 FTIII = FA + 1 q L = 37, 7 + 1, 05 0,0173 2350 = 59, 05kN 0, 0173 2 2 L ekol 2350 133,07 M TIII = ( M t1 + M t 2 ) = ( 544, 04 + 383, 27 ) = 877kNcm L 2350 FA = F1 Moment savijanja u preseku IIIe3 = 128 25 = 103mm = 10.3cm M VIII = FA max e3 = 59.05 10.3 = 608.22kNcm FA max = FTIII = 59.05kNBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 19. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 19L ( er + ex ) 1 + 1 q L L 2 2350 (100 + 33,07 ) 1 FHIII = ( 2,345 + 1,652 ) + 1.05 0,0173 2350 = 25,11kN 2350 2 M HIII = FHIII e3 = 25,11 10,3 = 258,63kNcm FHIII = ( F1H + F2 H ) Izgled profila u preseku III Moment inercije za profil u preseku IIIIX3 = 22 1 1 3 H H 3 1 + 2 23 D + D 2 3 + 2 12 2 2 12 IX32 40 0.83 0.6 503 50 0.8 4 = 2 + 2 + 40 0.8 + = 53793.64cm 12 2 2 12 IY 32 1 1 3 D1 1 3 = 2 D 1 + 2 H 3 1 + H 3 1 + 12 2 2 12 IY 32 50 0.63 403 0.6 35 0.6 4 = 2 + 2 + 50 0.6 + = 25412.2cm 12 2 2 12 Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 20. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 20Otporni moment inercije za presek III WXIII =I X 3 53793, 64 = = 2117, 46cm 3 ymax 25.4WYIII =IY 3 25412, 2 = = 1270,61cm 3 xmax 20Za taku 1 III U1 =M VIII M HIII + dop WX WYkN cm 2 608, 22 258,63 kN = + = 0, 49 2 2117.46 1270, 61 cm dop = 16 III U1III U 1 dopZa taku 2A* = ( D1 + 1 ) ( H 3 + 2 ) = ( 35 + 0.6 ) ( 50 + 0.8 ) = 1808.48cm 2 , 3 =M tAIII 877 kN = = 0.404 2 * 2 A 1 2 1808.48 0.6 cmIII FtIII S X 3 59.05 593.85 kN = = 1.39 2 3 = I X 3 1 53793.64 0.6 cm 2III U32M kN 2 258.63 , 2 = HIII + 3 ( 3 + 3 ) = + 3 (1.39 + 0.404 ) = 3.11 2 cm 1270.61 WY Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 21. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 21Statiki moment odseaka konture: aka1-2bcS 2 0 @ 1,9y1.2 = 25,4 cm = 0,8 cm3-2b12 S x = 38,60 c 3 cmcS 2 0 @ 17,8y3.2 = 25,4 cm = 0,8 cmS x32 = 361,7 c 3 cm22-438,60 38,6 + 361,7 = 400,3 cmbcS 2 0 @ 25,4y2.4 = 25,4 @ S = 0,6 cm4-5bS x24 = 593,85 cm 3 5cS 2 0 @ 25,4y4.5 = 0 = 0,6 cmS x45 = 400,3 c 3 cmBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 22. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 22Dijagram stat tatikih momenta odseaka konture Sx za pre presek IIIDOKAZ DEFORMACIJE GLAVNOG NOSA NOSAAema optere optereenja glavnog nosaaBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 23. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUf =PROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 23F1* L3 21 23503 2 1 + (1 6 2 ) = 48 21000 262563 1 + 0.71 (1 6 0.034 ) = 1.76cm 48 E I XF1* = R12 = 14.82kN F1* = R11 = 21kN L = 23.5m = 2350cm I X = 262563cm 4 b = O 2 = 80cm=14.82 F2* 1 ; < 1 K = tab.1 245str. prilog, MKM1 + 1.1 8.4 K = = 5.029 0.57 + 1.1 kN KR = K E = 5.029 10.93 55 2 cm 2 2 K = 5.029 3.4 > 2 58.14 > 2 f = 0 p = p =Re KR=23.5 = 0.64 55.760.6 2 p 0.13=0.6 0.64 2 0.13= 1.17 uz = p = 1.17Granini napon:C = 1.25 0.25 = 1.25 0.25 0.57 = 1.11 uz = C uz Re = 1.11 1.17 23.5 = 30.51 kN cm 2Kontrola stabilnosti polja I: 22 10.93 = 1 1; = 0.128 < 1 30.51 uz 2Stabilnost polja I je obezbeena. ena.Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 32. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 32Polje II=a 170 = = 2.27 0.75H1 0.75 100= 4 8.04 = = 1.14 3 7.02 22 1 kN 0.6 E = 18980 = 18980 = 1.21 2 cm 0.75 100 0.75H1 Za > 1 ; 1 K = 23.9 tabela 1 245str. prilog, MKM1 kN cm 2 K 2 = 23.9 2.27 2 = 135.15 > 2 f = 0 KR = K E = 23.9 1.21 = 28.91p = p =Re KR=23.5 = 0.9 28.910.6 2 p 0.13=0.6 0.9 2 0.13= 0.727 uz = p = 0.727 Granini naponC = 1.25 0.25 = 1.25 0.25 ( 1.14 ) = 1.54 uz = C uz Re = 1.54 0.727 23.5 = 26.31kN cm 2Kontrola stabilnosti polja II: 2 = 3 1; uz 22 7.02 = 0.071 < 1 26.31 Stabilnost polja II je obezbeena. ena.Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 33. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 33Provera pojasnog lima na izbo izboavanjePojasni lim D1Sp = S p max = 65223.5 = 65 Re35 = 43.75 < S p max 0.8Sp ==a1 85 = = 2.43 D1 35=2 = 0.57 1 22 kN 0.8 E = 18980 2 = 18980 = 9.91 2 cm 35 D1 8.4 Za > 1 ; < 1 K = tabela 1 245str. prilog, MKM1 + 1.1 8.4 K = = 5.02 0.57 + 1.1 kN KR = K E = 5.02 9.91 = 49.58 2 cm 2 2 K = 5.02 2.43 > 2 29.64 > 2 f = 0 p = p =Re KR=23.5 = 0.69 49.580.6 2 p 0.13=0.6 0.69 2 0.13= 1.02 uz = p = 1.02Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 34. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 34Granini naponC = 1.25 0.25 = 1.25 0.25 0.57 = 1.11 uz = C uz Re = 1.11 1.02 23.5 = 26.6kN cm 2Kontrola stabilnosti polja II:2 = 4 1; uz 22 8.04 = 0.09 < 1 26.6 Stabilnost polja je zadovoljena.Dimenzije polja uz oslonac H sr = 0.75 H1 = 0.75 100 = 75cm sr =FTIII 59.05 kN = = 0.66 2 2 H sr 1 2 75 0.6 cm, = D1 ( sr + 3 ) = 35 ( 0.66 + 0.27 ) = 32.55 , 3 =kN cm 2M tIII 877 kN = = 0.27 2 * 2 A 1 2 2698.48 0.6 cm bcbc bcbcAC = H SR + 2 A D1 + 1 = 75 + 0,8 A 35 + 0,6 = 2698,48 cm 2Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 35. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADU=List br. 35H1 100 = = 1.33 H sr 75=PROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1,, 3 0.27 = = 0.44 SR 0.66K = 23.9 K 12 2 23.9 0.62 2 8.6 2 f = 0 22 kN 0.6 E = 18980 1 = 18980 = 1.21 2 cm 75 H sr kN KR = K E = 23.9 1.21 = 29.03 2 cm C = 1.25 0.25 = 1.25 0.25 0.44 = 1.14 uz = C uz Re = 1.14 0.73 23.5 = 19.56 p = p =Re KR23.5 = 0.9 29.03=0.6= 2 p 0.13 0.6 0.9 2 0.13k = 5.34 += p == 0.73Kritini siui napon kr = k E = 7.6 1.21 = 9.2kN cm 24.0= 5.34 +2RE = 3 kr 0.6 2 u = p = 0.514.0 = 7.6 1.33223.5 = 1.21 3 9.2 = 0.13 kN cm 20.6 1.212 0.13= 0.51kN cm 2Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 36. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 36Granini napon smicanja icanjaC = 1.25 u = C u = E uz 2Re 23.5 kN = 1.25 0.51 = 8.64 2 1.73 cm 3 2 1.21 = 19.56 2 1 22 1 u 22kN 32.55 = 0.05 2 cm 8.64 Provera stabilnosti glavnog nosa na bono izvijanje nosaaPolupresek glavnog nosaaema optere optereenja glavnog nosaaBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 37. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUAP = D 2 + 2 PROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 37H1 100 1 = 40 0.8 + 2 0.6 = 92cm 2 2 2 22D3 2 H 403 0.8 100 D + 35 + 0.6 4 IP = + 2 1 1 1 1 = + 2 0.6 = 23277.4cm 12 2 12 2 2 2 IP 23277.4 = = 15.9cm AP 92ip =1 1 L = li 2350 = 1625.5cm 2.09 2.09 l 1625.5 = i = = 102.23 ip 15.9 LK = L == 102.23 = = 1.1 v 92.9 D* =Ekvivalentna sila pritiska M VI 35365 S PX = 3112.8 = 419.26kN IX 262563H 100 H H 100 0.8 100 S PX = D 2 1 + 2 + 1 1 1 = 40 0.8 + 0.6 = 3112.8cm 3 + 2 2 2 4 2 2 2 4 r =Radni napon usled ekvivalentne sile pritiska D* 1 M R 24 kN + 0.9 HI k = e = = 16 2 AP WY v1 1.5 cmkN cm 2 kriva.izvijanja C = 0.67 dop = 16r =419.26 1 3535.42 kN + 0.9 = 8.16 2 k 92 0.67 2328 cmBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 38. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 38Provera veze pojasa sa vertikalnim limomSile koje deluju na av kN dop ; cm 2 F1 21 kN y = V1 = = = 2.42 2 2 z1 a 2 14.46 0.3 cm u = V22 + V12 = 2.952 + 2.422 = 3.82V2 = dop = 12kN cm 2III FTIII S P 59.05 1612.8 kN = = 2.95 2 < dop III I X 2 a 53793.64 2 0.3 cma = 1 3 = 6 3 = 3mm = 0.3cm III SP = D 2 H1 + 2 100 + 0.8 = 40 0.8 = 1612.8cm 3 2 2vwww wwww wwww wwww www www www g uf u Iff ff f 3 z 1 = 3,25 A t ff1vwwww wwww wwww wwww wwww wwww wwww wwww g uf u 52,9f fff fff ff f ff 3 t z1 = 3,25 A = 14,460,6I = 52,9 cm 4 ,1 = 0,6 cm, F 1 = F max = R12 = 21 kNBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 39. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 39Analiza optereenja usled zakoenja enjaema optere optereenja celokupnog kranaema optere enja kada su kolica u krajnjem poloaju optereenja1000 9.81 = 4.9kN ; L = 2350cm; ekol = 133.07cm; q = 0.0173 2 1000 Fi = R11 + R12 = 39.97kNGi =L ekol 1 1 2350 133.07 1 1 + q L + Gi = 39.97 + 0.0173 2350 + 4.9 = 60.48kN L 2 2 2350 2 2 e 1 1 133.07 1 1 FB = ( Fi ) kol + q L + Gi = 39.97 + 0.0173 2350 + 4.9 = 25.04 25.04kN L 2 2 2350 2 2 max R = 2 FA = 120.96kN FA = ( Fi ) min R = 2 FB = 50.08kN R = 171.04kNBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 40. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 40Prikaz dimenzija kada su kolica u krajnjem poloajumin R 50.08kN = = 0.29 R 171.04kN = 1 ' = 1 0.29 = 0.71' =1 1 lS = L = 0.71 2350 = 493.5cm 2 2 Fy = v f ( R ) v = 1d i L = 1 t = 0.5 2 Lt n DIN 4132 f = 0.3 1 e( 250 ) f = 0.25 Fy = 0.5 0.25 171.04 = 21.38kN d 0.29 0.25 171.04 = 6.2kN 1 1 f ( R ) = n n 2 0.71 Fy12 = (1) f ( R ) = 0.25 171.04 = 15.18kN n 2 SILE _ ZAKOSENJA : FL = Fy = 0.71 21.38 = 15.18kN Fy11 =' FD = , Fy = 0.29 21.38 = 6.2kN FL = Fy12 FD = Fy11 Lt S PW 470 224 = 15.18 = 1867.14kNcm 2 2 = 2240mm = 224cmM HZ = FL S PWBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 41. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 41Proraun veze eonog i glavnog nosa og nosaaPrikaz zavrtanjske vezePrirubna ploaBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 42. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 42a2 = D1 + 21 + 6d = 35 + 2 0.6 + 6 2 = 48.2cm d = 20mm prenik zavrtnja a2 = 56cm; Fy 2 AB = FTIII = 59.05kN Fx 2 AB = 0.1 FTIII = 0.1 59.05 = 5.905kN Fy1 = Fx1 =Fy 2 AB 4 Fx 2 AB 459.05 = 14.76kN 4 5.905 = = 1.48kN 4 =22 2 2 a2 l y 56 28 r1 = + = + = 31.30cm 2 2 2 2 r 31.30 III Fr1 = M ta 1 2 = 877 = 7kN 4 r1 4 31.302FR = Fr2 + Fy2 = 7 2 + 14.762 = 16.33kN 1 FZ =M HZ 1 1867.14 1 kN = = 16.67 2 a2 2 56 2 cmFP = 154kN SILA _ PRITEZANJA _ VIJKA MK1_ STR _ 63 _ T .3.2. `aa1 = a2 + 2 A 3 A d = 56 + 2.3 A 2 = 68 cmFts = ( FP FZ ) V2m =0.71 (154 16.67 ) 1 = 69.65kN 1.4V2 = 1.4; m = 1 FR < dop d 2 4 F Z = Z < dop AS= dop = 22.4 dop = 22kN 16.33 = 5.19 2 < dop 2 2 cm 4 16.67 kN Z = = 6.8 2 < dop 2.45 cm=kN za zavrtanj kvaliteta 8.8 cm 2kN za zavrtanj kvaliteta 8.8 cm 2AS = 2.45cm 2 ispitna povrina zavrtnjaNosivost vijka na smicanje u slu sluaju da veza proradi d e f 2 f f f f f f f F = d A A doz > F R ; 2 2 A A 2 = 70,336 > 16,33 22.4 4 4Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 43. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 43PRORAUN EONOG NOSA EONOG NOSAAPrikaz optere optereenja i glavnih dimenzijaematski prikaz optere optereenja glavnih i eonih nosa eonih nosaaBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 44. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 44Moment torzije usled horizontalnih silaOptereenje eonog nosaaBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 45. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 45Q 6300 g = 1.1 9.81 = 17kN 4 4 m 395 F3G = 1.1 kol g = 1.1 9.81 = 1.07kN 4 4 Q 6300 F4Q = 0.95 g = 0.95 9.81 = 14.68kN 4 4 m 395 F4 G = 0.95 kol 9.81 = 0.95 9.81 = 0.92kN 4 4 F3 = F3G 1 + F3Q 1 2 = 1.07 1.05 + 17 1.05 1.12 = 21.12kN F3Q = 1.1 F4 = F4 G 1 + F4Q 1 2 = 0.92 1.05 + 14.68 1.05 1.12 = 18.23kN L ekol 1 + 1 q L L 2 2350 133.07 1 FA max = ( 23.45 + 16.52 ) + 1.05 0.0173 2350 = 59.04kN 2350 2 L ekol 1 FC max = ( F3 + F4 ) + 1 q L L 2 2350 133.07 1 FC max = ( 21.12 + 18.23) + 1.05 0.0173 2350 = 58.45kN 2350 2 M 3 = M tIII = 877kNcm FA max = ( F1 + F2 ) D 35 0.6 M t,1 = F3 1 + 1 + F3 H y1 = 21.12 + + 1.81 54.8 = 475.12kNcm 2 2 2 2 D 35 0.6 M t,2 = F4 1 + 1 + F4 H y1 = 18.23 + + 1.56 54.8 = 409.98kNcm 2 2 2 2 F3 H = ( F3Q + F3G ) K a = (17 + 1.07 ) 0.1 = 1.81kN F4 H = ( F4Q + F4G ) K a = (14.68 + 0.92 ) 0.1 = 1.56kN L ekol 2350 133.07 = ( 475.12 + 409.98) = 834.65kNcm L 2350 M t 3 = F3 H y1 = 1.81 54.8 = 99.18kNcm M 1 = ( M t,1 + M t,2 ) M t 4 = F4 H y1 = 1.56 54.8 = 85.49kNcm y1 =H + H sin = 50.8 + 4 = 54.8cm 2Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 46. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 46Dokaz napona za presek IIMfff Mffff ff f fIIV f ff f fIIH f II = fffffA y + fffff A x Ix Iy Lt = 459,6 cm l = 224 cm l1 = 117,8 cm F Amax = 59,04 kN F Cmax = 58,45 kN F z = 16,67 kN @ Sila usled zakos senja d e b c 1f ff f f FD = @ M 1 + M 3 + F Cmax A l + l1 + F Amax A l1 Lt d e b c f1ff f ff f ff f F D = fffff @ 834,65 + 877 + 5 58,45 A 224 + 117,8 + 59,04 A 117,8 = 58,7 kN N 459,6 c b c 1fb f M VII = F D A fA Lt @ l = 58,7 A 0,5 A 459,6 @ 224 = 6914,9 kNcm 5 2 c c 1fb 1fb f f M IIH = F z A fA Lt @ l = 16,67 A fA 459,6 @ 224 = 1963,7 kNcm 2 2 3 4 I x = 53793,64 cm I 3 = 25412,2 cm 4 y 31,4f ff f ff ff y = ffff= 15,7 cm 2 x = 13 cm f f g g 6914,9 f 1963fff ff ff ff f ff ff ff ff ff ff f f f3,7 ff f f II = fffffffffA 15,7 + ffffffffA 13 53793,64 2541 12,2 fgfgkNf ff ff f II = 3,02 ffff cm 2Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 47. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 47Dijagram Sx eonog nosaa PRORAUN POGONSKE GRUPE UN Dt = 20cm Dt = 5cm 4 = 0.01d=f = 0.05cm = 0.8 ( 2 4)Usvojeno: = 3m m = 0.33 min s L F = FA + FC + GN = 59.04 + 58.45 + 4.9 = 122.39kNvmosta = 20 d 2 f 0.01 5 2 0.05 FwL = F L + + = 122.39 3 = 2.75kN Dt Dt 20 20 L F v 2.75 0.33 PL = w mosta = = 1.13 1.13kW 0.8Potrebna snag elektromotora za kretanje dizalice: PW = 2 A P L u P W = 2 A 1.13 = 2.2 kW 26Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 48. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 48Usvajaju se motori za kretanje dizalice: P = 2x1.5kW (STAHL katalog), Motor za pogon dizalice: kolica: P=0.55kW (STAHL katalog). Snaga motora vitla: P = 4kW (STAHL katalog).Pdiz4 kWPkol0.55 kW2 PLdiz3 kWPinst = 7.55kW Instalisana snagaBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 49. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 49Rezultati dobijeni u programu KRASTAReetkasti model mreaDefinisanje popre poprenih preseka izgled modelaBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 50. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 50Prikaz poprenog preseka glavnog nosaa u programuPrikaz k karakteristika glavnog nosaa Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 51. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 51Prikaz optereenja sa faktorisanim silamaPrikaz optereenja sa nefaktorisanim silamaBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 52. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 52Uticaj sopstvene teineTransverzalne sile u preseku I I :Prikaz transverzalne sile u preseku I I sa tabelarnim vrednostimaBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 53. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 53Analiza napona u preseku I I :Prikaz napona za karakteristine take preseka I I sa tabelarnim vrednostimaBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 54. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 54Moment savijanja:Prikaz momenta savijanja u preseku I I sa tabelarnim vrednostima Ugib:Prikaz ugiba sa tabelarnim vrednostimaBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 55. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 55Rezultat # 1 2 3 4 5 6 7Ix Iy Wx Wy 1 MV 1 ZV fProraun 262 563 46 557 5 196 2 328 35 365,65 kNcm 6,84kN/cm2 1,76 cmKRASTA 264 989 46 858 5 257 2 342 32 801,56 kNcm 6,24 kN/cm2 cm2 1,78 cmRazlika (%) -1% -1% -1% -1% +7% +9% -1%Analitiki dobijene vrednosti koje su kontrolisane razlikuju se za manje od 10 od vrednosti ki 10% dobijenih pomou programskog paketa KRASTA, samim tim proraun je zadovoljio. unBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 56. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 56LITERATURA 1. Ostri D., Toi S.: DIZALICE Mainski fakultet Beograd, Beograd, 2005. 2. Petkovi Z., Ostri D.: METALNE KONSTRUKCIJE U MAINOGRADNJI 1 - Mainski fakultet Beograd, Beograd, 1996. 3. Petkovi Z.: METALNE KONSTRUKCIJE U MAINOGRADNJI 2 - Mainski fakultet Beograd, Beograd, 2005. 4. Zrni N.: IZVODI SA PREDAVANJA - Mainski fakultet Beograd, Beograd, 2012.Broj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao 57. MAINSKI FAKULTET U BEOGRADUPROJEKTOVANJE DIZALICAZadatak br. 1List br. 57PRILOGBroj indeksaIme i prezimeDatum1256/12Duan Popovi povi29.1.2014.k. god. 2013/2014OcenaPregledao