PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L’ABOCAMENT DE LA SALMORRA DE ... MODIFICACIÓ ABOCAMEN · de 1992, o…

Download PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L’ABOCAMENT DE LA SALMORRA DE ... MODIFICACIÓ ABOCAMEN · de 1992, o…

Post on 28-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p> Ttol </p><p>PROJECTE DE MODIFICACI DE LABOCAMENT DE LA SALMORRA DE REBUIG DE LA PLANTA </p><p>DESSALINITZADORA DE LA CONCA DEL LLOBREGAT </p><p>Comarques </p><p>BAIX LLOBREGAT </p><p>Termes municipals </p><p>EL PRAT DE LLOBREGAT </p><p>Tom nm </p><p>1 de 1 </p><p>Documents </p><p>MEMRIA AMBIENTAL </p><p>Consultor </p><p> Data de redacci </p><p>SETEMBRE 2011 </p><p>Director projecte </p><p>IGNACIO MONZN FUEYO </p><p>Autor de lestudi LOURDES GIL VILLACAMPA </p><p>MEM</p><p>OR</p><p>IA A</p><p>MB</p><p>IEN</p><p>TAL </p></li><li><p> PROJECTE DE MODIFICACI DE LABOCAMENT DE LA SALMORRA DE REBUIG DE LA PLANTA DESSALINITZADORA DE LA CONCA DEL LLOBREGAT </p><p> P210E78-SRLC-MEA-0001/1 </p><p>Rev. 1 Setembre 2011 </p><p> MEMRIA AMBIENTAL Pg. 2 de 25 </p><p> INDICE </p><p>1 INTRODUCCI I OBJECTE ................................................................................ 3 </p><p>2 DESCRIPCI DEL PROJECTE ............................................................................. 6 </p><p>2.1 ESTAT ACTUAL ....................................................................................... 6 </p><p>2.2 REA DE LESTUDI ................................................................................... 6 </p><p>2.3 DESCRIPCI DE LES OBRES ......................................................................... 6 </p><p>2.4 PRINCIPALS ACCIONS DEL PROJECTE ............................................................. 6 </p><p>3 ESTUDI DE LMBIT ....................................................................................... 8 </p><p>4 PRINCIPALS EFECTES AMBIENTALS ...................................................................11 </p><p>4.1 VECTORS RECEPTORS DE LES POSSIBLES AFECCIONS ......................................... 11 </p><p>4.2 PRINCIPALS IMPACTES AMBIENTALS.............................................................. 11 </p><p>5 ALTERNATIVES............................................................................................14 </p><p>5.1 ABOCAMENT PER LEMISSARI EXISTENT DE LEDAR............................................ 14 </p><p>5.2 ABOCAMENT AMB UN NOU EMISSARI ............................................................. 15 </p><p>5.3 ABOCAMENT DIRECTE EN EL TRAM FINAL DEL RIU............................................. 15 </p><p>6 PRINCIPALS MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES .............................................17 </p><p>6.1 MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES ESPECFIQUES ...................................... 17 </p><p>6.2 MESURES GENERALS DURANT LA CONSTRUCCI ............................................... 18 </p><p>7 PLA DE VIGILNCIA AMBIENTAL .......................................................................20 </p><p>7.1 INTRODUCCI I OBJECTE.......................................................................... 20 </p><p>7.2 EXECUCI DEL PLA DE VIGILNCIA AMBIENTAL ................................................ 21 </p><p>7.2.1 Organitzaci...................................................................................... 21 7.2.2 Equip adscrit a la vigilncia ................................................................... 21 7.2.3 Procediments del PVA i parmetres de seguiment ........................................ 21 </p><p>8 CONCLUSIONS.............................................................................................23 </p></li><li><p> PROJECTE DE MODIFICACI DE LABOCAMENT DE LA SALMORRA DE REBUIG DE LA PLANTA DESSALINITZADORA DE LA CONCA DEL LLOBREGAT </p><p> P210E78-SRLC-MEA-0001/1 </p><p>Rev. 1 Setembre 2011 </p><p> MEMRIA AMBIENTAL Pg. 3 de 25 </p><p>1 INTRODUCCI I OBJECTE </p><p>En data 20 de juliol de 2009 es va inaugurar la Dessalinitzadora del Llobregat. Dacord amb la Declaraci dImpacte Ambiental que va realitzar el Ministerio de Medio Ambiente lany 2005, es va connectar laigua de rebuig a lemissari existent de la Depuradora del Baix Llobregat. En el BOE nm. 155 del 30 de juny del 2005 es va publicar la Declaraci dimpacte ambiental segons la Resoluci del 6 de juny de 2005 de la Secretara General para la Prevencin de la Contaminacin y el Cambio climtico del Ministerio del Medio Ambiente sobre lavaluaci del projecte Desaladora del rea metropolitana de Barcelona promogut per la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterrneas, S.A (ACUAMED). Prviament, en data 20 dabril de 2009 shavia signat un Conveni de collaboraci entre lEntitat Metropolitana de Serveis Hidrulics i Tractament de Residus, lAgncia Catalana de lAigua i Aiges Ter Llobregat per a la connexi del rebuig de la dessalinitzadora de Barcelona a lemissari de lEDAR del Baix Llobregat. En la clusula segona daquest conveni es diu que ATLL ha delaborar un projecte de futur emissari per labocament de la salmorra, independent de lemissari actualment existent. Aquesta prescripci respon a que tant lEntitat del Medi Ambient, com lEmpresa Metropolitana de Sanejament, S.A. (EMSSA) titulars de lemissari de lEDAR del Baix Llobregat consideren que la connexi de les aiges de rebuig de la dessalinitzadora pot comportar un perill de corrosi per la qual cosa demanen buscar una altra soluci. Ats el cost molt elevat que comportaria la construcci dun nou emissari i tenint en compte la situaci actual de restriccions pressupostries, es considera convenient realitzar lavaluaci ambiental de les diferents alternatives que hi ha per abocar la salmorra de rebuig de la planta dessalinitzadora de la conca del Llobregat abans de donar compliment a la clusula segona del Conveni esmentat anteriorment. Un segon objectiu de lestudi dImpacte Ambiental s avaluar limpacte dabocar laigua de rebuig directament pel sobreeixidor durant els perodes en que sha de fer el manteniment de lemissari existent de lEDAR. El present document semmarca en el procediment davaluaci ambiental del PROJECTE DE MODIFICACI DE LABOCAMENT DE LA SALMORRA DE REBUIG DE LA PLANTA DESSALINITZADORA DE LA CONCA DEL LLOBREGAT. Daquesta manera es dona compliment al marc legislatiu vigent establert en el Real Decreto Legislativo 1/2008, del 11 de gener, pel qual saprova el text refs de la Llei davaluaci de limpacte ambiental de projectes. Lobjecte daquest document previ ambiental, dacord amb el Real Decreto Lesgislativo 1/2008, de 11 de enero, s fer un document ambiental previ que serveixi de base a lrgan ambiental competent (Departament de Territori i Sostenibilitat (DTS)) per determinar si lactuaci proposada sha de sotmetre al trmit davaluaci dimpacte ambiental. </p></li><li><p> PROJECTE DE MODIFICACI DE LABOCAMENT DE LA SALMORRA DE REBUIG DE LA PLANTA DESSALINITZADORA DE LA CONCA DEL LLOBREGAT </p><p> P210E78-SRLC-MEA-0001/1 </p><p>Rev. 1 Setembre 2011 </p><p> MEMRIA AMBIENTAL Pg. 4 de 25 </p><p>Dacord amb larticle 3 del citat Reial Decret Legislatiu 1/2008: </p><p>1. Los proyectos, pblicos y privados, consistentes en la realizacin de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I debern someterse a una evaluacin de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley. </p><p>2. Slo debern someterse a una evaluacin de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley, cuando as lo decida el rgano ambiental en cada caso, los siguientes proyectos: </p><p>- Los proyectos pblicos o privados consistentes en la realizacin de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el Anexo II. </p><p>- Los proyectos pblicos o privados no incluidos en el Anexo I que puedan afectar directa o indirectamente a los espacio de la Red Natura 2000. </p><p>La decisin, que debe ser motivada y pblica, se ajustar a los criterios establecidos en el Anexo III. </p><p> En lmbit immediat a lrea destudi hi ha els espais protegits del Delta del Llobregat (ZEPA n146) sense afectar-les amb les actuacions previstes. En aquest sentit, donada les caracterstiques del projecte, canvi del punt actualment existent per labocament de les salmorres, aquest no sinclou en cap dels projectes inclosos en lAnnex I. Es podria classificar dins del grup de projectes pblics o privats de lAnnex II, encara que en aquest cas no es produeix un augment de labocament sin un canvi en el punt de labocament. Grupo 9. Otros proyectos. k. Cualquier cambio o ampliacin de los proyectos que figuran en los anexos I y II, ya autorizados o ejecutados o en proceso de ejecucin (modificacin o extensin no recogidas en el anexo I que puedan tener afectos adversos significativos sobre el medio ambiente, es decir, cuando se produzca alguna de las incidencias siguientes: </p><p>1. Incremento significativo de las emisiones a la atmsfera. 2. Incremento significativo de los vertidos a cauces pblicos o al litoral. 3. Incremento significativo de la generacin de residuos. 4. Incremento significativo en la utilizacin de recursos naturales. 5. Afeccin a reas de especial proteccin designadas en aplicacin de las Directivas </p><p>79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o a humedales incluidos en la lista del Covenio Ramsar. </p><p> El Projecte Desaladora del rea metropolitana de Barcelona es classificava dintre del grup de projectes pblics o privats de lAnnex II, concretament en: Grupo 8. Proyectos de ingeniera hidrulica y de gestin del agua. e. Instalaciones de desalacin o desalobracin de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 3000 metros cbicos/da. </p></li><li><p> PROJECTE DE MODIFICACI DE LABOCAMENT DE LA SALMORRA DE REBUIG DE LA PLANTA DESSALINITZADORA DE LA CONCA DEL LLOBREGAT </p><p> P210E78-SRLC-MEA-0001/1 </p><p>Rev. 1 Setembre 2011 </p><p> MEMRIA AMBIENTAL Pg. 5 de 25 </p><p>El contingut del present informe ambiental preliminar tamb sajusta al que especifica larticle 16 del Real Decreto Legislativo 1/2008, que recull, entre daltres, el contingut mnim del document ambiental. La persona fsica o jurdica, pblica o privada, que es proposi realitzar un projecte dels compresos a lannex II, o un projecte no incls a lannex I i que pugui afectar directa o indirectament als espais de la Xarxa Natura 2000, sollicitar de lrgan que determini cada comunitat autnoma que es pronunci sobre la necessitat o no de que aquest projecte es sotmeti a lavaluaci dimpacte ambiental, dacord amb els criteris establerts a lannex III. La sollicitud anir acompanyada dun document ambiental del projecte amb, almenys, el segent contingut: </p><p>- La definici, caracterstiques i ubicaci del projecte. - Les principals alternatives estudiades. - Un anlisi dimpactes potencials en el medi ambient. - Les mesures preventives, correctores o compensatries per a ladequada protecci </p><p>del medi ambient. - La forma de realitzar el seguiment que garanteixi el compliment de les indicacions </p><p>i mesures protectores i correctores contingudes en el document ambiental. Els principals estudis seguits per a la redacci de la present memria ambiental sn: </p><p>- Estudio de Impacto Ambiental redactado para el proyecto: Proyecto informativo de la Desaladora Metropolitana de Barcelona </p><p> Lobjecte daquest document s poder realitzar les consultes prvies que permetin definir el contingut i labast de lEstudi dImpacte Ambiental. </p></li><li><p> PROJECTE DE MODIFICACI DE LABOCAMENT DE LA SALMORRA DE REBUIG DE LA PLANTA DESSALINITZADORA DE LA CONCA DEL LLOBREGAT </p><p> P210E78-SRLC-MEA-0001/1 </p><p>Rev. 1 Setembre 2011 </p><p> MEMRIA AMBIENTAL Pg. 6 de 25 </p><p>2 DESCRIPCI DEL PROJECTE 2.1 ESTAT ACTUAL Actualment levacuaci de les aiges de rebuig es realitza mitjanant lemissari de lEDAR del Prat del Llobregat situada a la parcella contigua. El punt dabocament de lemissari est a 3,2 km aproximadament de la costa i a 60 m de fondria. Es barreja amb lefluent de la planta i amb lactual collector de les aportacions salines de les diferents explotacions potssiques de la conca del riu Llobregat. El resultat final consisteix en un cabal de lefluent amb una diluci de 3/2 a 2/1 (cabal aigua residual/cabal de rebuig). El tub de lemissari installat a una rasa est format per una camisa dacer recoberta de formig armat. La camisa t un dimetre de 2,40 m interior i un gruix de 17 mm. Esta recoberta exteriorment per una capa de polietil de 3 mm e interiorment per un capa de resina epoxi de 400 micres per a protegir la camisa de la corrosi. 2.2 REA DE LESTUDI Lmbit destudi es limita al Delta del riu Llobregat, concretament al marge esquerre del riu, i al seu front mar. Aquest es troba ntegrament al T.M del Prat de Llobregat, a la comarca del Baix Llobregat. (Veure plnol adjunt a lannex 1). 2.3 DESCRIPCI DE LES OBRES El projecte comprn labocament de les salmorres de rebuig. Existeixen tres solucions alternatives: </p><p>- Nou emissari submar, independent de lexistent per a lEDAR. - Abocament directe al riu Llobregat. - Mantenir lestat actual (utilitzar lemissari existent). </p><p> Les dues darreres solucions no requereixen lexecuci de noves obres. 2.4 PRINCIPALS ACCIONS DEL PROJECTE Una nova alternativa per labocament de les salmorres de rebuig de la ITAM pot comportar una srie dactivitats, accions, que sn les susceptibles de provocar efectes sobre el medi que les acull. Lanlisi daquestes accions, en el marc de la prpia obra, s fonamental per avaluar les relacions projecte-medi. </p></li><li><p> PROJECTE DE MODIFICACI DE LABOCAMENT DE LA SALMORRA DE REBUIG DE LA PLANTA DESSALINITZADORA DE LA CONCA DEL LLOBREGAT </p><p> P210E78-SRLC-MEA-0001/1 </p><p>Rev. 1 Setembre 2011 </p><p> MEMRIA AMBIENTAL Pg. 7 de 25 </p><p>Els principals mecanismes o elements generadors dafeccions que vindrien associats a lexecuci del projecte, es poden dividir en dues fases: Fase de construcci i Fase de funcionament i explotaci (Noms aplicable en el cas de lalternativa: nou emissari, les altres dues solucions no requereixen lexecuci de noves obres). MECANISMES GENERADORS DAFECCIONS FASE DE CONSTRUCCI </p><p>- Ocupaci del medi terrestre i mar. - Construcci en el medi terrestre de la infraestructura que conformar labocament de les </p><p>salmorres. - Construcci en el medi mar de la infraestructura que conformar labocament de les </p><p>salmorres (emissari submar). - Moviment de terres associat a les excavacions i transport dels materials de les obres. </p><p>Desbrossament i neteja de les rees implicades. - Excavaci de la rasa submarina i collocaci de la canonades. Dragatge submar i </p><p>condicionament del fons. - Moviments de maquinria, dembarcacions i de vehicles de transport de materials per dur </p><p>a terme les obres civils. - Generaci demissions gasoses i de soroll procedents de la maquinaria i vehicles. - Generaci dabocaments lquids accidentals (hidrocarburs i lubricants). - Generaci de residus. Acumulaci de materials de les obres, principalment terres i </p><p>materials de construcci. Sanejament dels residus generats pel personal de les obres. - Construcci de noves xarxes de serveis i afectaci temporal dels serveis i vies de </p><p>comunicaci. FASE DE FUNCIONAMENT O EXPLOTACI </p><p>- Ocupaci permanent del medi terrestre en el terreny on anir integrada la infraestructura dabocament. </p><p>- Ocupaci de la lnia de costa i del medi mar per lemissari submar. - Evacuaci de la salmorra procedent del rebuig del procs de dessalinitzaci, ja que es </p><p>produeix un abocament al medi mar dun efluent hipersal. - Generaci dabocaments lquids accidentals o infiltracions en la conducci. - Operaci de dragatge de manteniment de calats. </p></li><li><p> PROJECTE DE MODIFICACI DE LABOCAMENT DE LA SALMORRA DE REBUIG DE LA PLANTA DESSALINITZADORA DE LA CONCA DEL LLOBREGAT </p><p> P210E78-SRLC-MEA-0001/1 </p><p>Rev. 1 Setembre 2011 </p><p> MEMRIA AMBIENTAL Pg. 8 de 25 </p><p>3 ESTUDI DE LM...</p></li></ul>