projecte d'arranjament del carrer major de verges

Download Projecte d'arranjament del carrer major de Verges

Post on 29-Mar-2016

241 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

projecte finançat amb fons europeus, del Programa "Viure el Poble" i del Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya.

TRANSCRIPT

 • PROJECTE DARRANJAMENT DEL C/MAJOR DE VERGES 1. 1 MEMRIA

  Document 1. Memria i annexos

  1.1 Memria 1.2 Annexos a la memria

  Document 2. Plnols Document 3. Plec de prescripcions tcniques Document 4. Amidaments, preus i pressupost

  DOCUMENT 1. - MEMRIA I ANNEXOS Ajuntament de Verges

  PROJECTE DOBRES ORDINRIES DARRANJAMENT DEL C/ MAJOR DE VERGES.

 • PROJECTE DARRANJAMENT DEL C/MAJOR DE VERGES 1. 1 MEMRIA

 • PROJECTE DARRANJAMENT DEL C/MAJOR DE VERGES 1. 1 MEMRIA

  DOCUMENT 1.1. -MEMRIA

 • PROJECTE DARRANJAMENT DEL C/MAJOR DE VERGES 1. 1 MEMRIA

 • PROJECTE DARRANJAMENT DEL C/MAJOR DE VERGES 1. 1 MEMRIA

  NDEX

  1 OBJECTE DEL PROJECTE I RESUM EXECUTIU. ................................................ 7

  2 ANTECEDENTS. .............................................................................................. 7

  3 REFERNCIES HISTRIQUES I ALTRES CONDICIONANTS. ............................ 8

  4 DESCRIPCI EXPLICATIVA DE LACTUACI. .ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

  5 ESTAT ACTUAL. .............................................ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

  6 DESCRIPCI DE LA PROPOSTA. ................................................................... 10

  6.1 DESCRIPCI ESQUEMTICA. ................................................................................... 10

  6.2 MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS........................................................................ 11

  6.3 VIALITAT, AFIRMAT I PAVIMENTACI. ........................................................................ 11

  6.3.1 Esplanada ............................................................................. 11

  6.3.2 Secci estructural del ferm ...................................................... 11

  6.3.3 Subbase ............................................................................... 11

  6.3.4 Cadncia dassaig: ................................................................. 12 6.3.5 Base ..................................................................................... 12

  6.3.6 Paviments de peces de formig ............................................... 12

  6.4 XARXA DE SANEJAMENT ........................................................................................ 13

  6.4.1 Introducci ........................................................................... 13

  6.4.2 Antecedents .......................................................................... 13

  6.4.3 Clcul de cabals ..................................................................... 14

  AIGES RESIDUALS ................................................................................................... 14

  Metodologia de clcul ........................................................................... 14

  Conques 15

  Estimaci dels cabals............................................................................ 17

  AIGES PLUVIALS ..................................................................................................... 18

  Metodologia de clcul ........................................................................... 18

  Conques 20

  Estimaci dels cabals............................................................................ 21

  6.4.4 Dimensionament i traat ......................................................... 22

  CRITERIS HIDRULICS ................................................................................................ 22

  EQUACIONS ............................................................................................................ 23

  ESQUEMA DE CLCUL ................................................................................................. 25

  XARXA DAIGES RESIDUAL ......................................................................................... 25 XARXA DAIGUA PLUVIAL ............................................................................................. 27

  6.4.5 Anlisis dels resultats i conclusions .......................................... 28

  6.5. XARXES DE SERVEIS ............................................................................................ 29

  6.5.1. Xarxa elctrica ...................................................................... 29

  6.5.2. Xarxa dabastament daigua .................................................... 30 6.5.3. Xarxa de gas natural .............................................................. 30

  6.5.4. Xarxa de telefonia .................................................................. 30

  6.5.5. Xarxa de fibra ptica .............................................................. 30

  6.6. ENLLUMENAT PBLIC ............................................................................................ 30

  6.6.1. Reglaments que afecten a la installaci .................................... 30

  6.6.2. Titular i dades ....................................................................... 31

  6.6.3. Emplaament ........................................................................ 31

  6.6.4. Tipus dinstallaci. classificaci elctrica. manteniment. ............. 31 6.6.5. Caracterstiques del subministrament ....................................... 31

  6.6.6. Previsi de potncies elctriques .............................................. 31

  6.6.7. Escomesa ............................................................................. 32

  6.6.8. Dispositius de protecci .......................................................... 32

  6.6.9. Conductors. canalitzacions. ..................................................... 32

  6.6.10. Lluminries ........................................................................... 32

  6.6.11. Protecci de contactes indirectes ............................................. 33

  6.6.12. Protecci de contactes directes ................................................ 34

 • PROJECTE DARRANJAMENT DEL C/MAJOR DE VERGES 1. 1 MEMRIA

  6.6.13. Clcul de les lnies elctriques. ................................................ 34

  6.6.14. Clculs lumnics. .................................................................... 35

  7 COMPLIMENT DE NORMATIVES ................................................................... 35

  8 SUPRESSI DE BARRERES ARQUITECTNIQUES ......................................... 35

  8.1 ITINERARIS DE VIANANTS. ..................................................................................... 35

  8.2 PAVIMENTS. ..................................................................................................... 36

  8.3 GUALS. ........................................................................................................... 36

  8.4 APARCAMENTS. .................................................................................................. 36

  8.5 SENYALS VERTICALS. ........................................................................................... 36

  8.6 ELEMENTS URBANS DIVERSOS. ................................................................................ 36

  8.7 PROTECCI I SENYALITZACI DE LES OBRES EN LA VIA PBLICA. ......................................... 36

  9 ALTRA NORMATIVA VIGENT APLICABLE ..................................................... 37

  9.1 GENERAL ......................................................................................................... 37

  9.2 VIALITAT ......................................................................................................... 37

  9.3 XARXES DE SERVEIS ............................................................................................ 38

  9.3.1 Xarxa de sanejament ............................................................. 38

  9.3.2 Xarxa de provement daigua ................................................... 39 9.3.3 Xarxa denergia elctrica / enllumenat ...................................... 39 9.3.4 Xarxa de telecomunicacions .................................................... 40

  9.3.5 Xarxa de gas ......................................................................... 40

  9.4 BARRERES URBANSTIQUES .................................................................................... 40

  9.5 SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL ........................................................................ 40

  10 EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS ............................................ 41

  11 TERMINI I PROGRAMACI D'EXECUCI DE LES OBRES ............................... 41

  12 TERMINI DE GARANTIA ............................................................................... 41

  13 REVISI DE PREUS ..................................................................................... 41

  14 SEGURETAT I SALUT ................................................................................... 42

  15 CONTROL DE QUALITAT .............................................................................. 42

  16 CLASSIFICACI DEL CONTRACTISTA .......................................................... 42

  17 PRECEPTES LEGALS. .................................................................................... 42

  18 CONTINGUT DEL PROJECTE ......................................................................... 43

  19 PERMISSOS I AUTORITZACIONS ................................................................. 44

  20 ESTUDI GEOTCNIC .................................................................................... 44

  21 RGAN PROMOTOR ..................................................................................... 44

  22 PRE