Projecte d'arranjament del carrer major de Verges

Download Projecte d'arranjament del carrer major de Verges

Post on 29-Mar-2016

239 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

projecte finanat amb fons europeus, del Programa "Viure el Poble" i del Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya.

TRANSCRIPT

<ul><li><p>PROJECTE DARRANJAMENT DEL C/MAJOR DE VERGES 1. 1 MEMRIA </p><p> Document 1. Memria i annexos </p><p>1.1 Memria 1.2 Annexos a la memria </p><p>Document 2. Plnols Document 3. Plec de prescripcions tcniques Document 4. Amidaments, preus i pressupost </p><p>DOCUMENT 1. - MEMRIA I ANNEXOS Ajuntament de Verges </p><p>PROJECTE DOBRES ORDINRIES DARRANJAMENT DEL C/ MAJOR DE VERGES. </p></li><li><p>PROJECTE DARRANJAMENT DEL C/MAJOR DE VERGES 1. 1 MEMRIA </p></li><li><p>PROJECTE DARRANJAMENT DEL C/MAJOR DE VERGES 1. 1 MEMRIA </p><p>DOCUMENT 1.1. -MEMRIA </p></li><li><p>PROJECTE DARRANJAMENT DEL C/MAJOR DE VERGES 1. 1 MEMRIA </p></li><li><p>PROJECTE DARRANJAMENT DEL C/MAJOR DE VERGES 1. 1 MEMRIA </p><p>NDEX </p><p>1 OBJECTE DEL PROJECTE I RESUM EXECUTIU. ................................................ 7 </p><p>2 ANTECEDENTS. .............................................................................................. 7 </p><p>3 REFERNCIES HISTRIQUES I ALTRES CONDICIONANTS. ............................ 8 </p><p>4 DESCRIPCI EXPLICATIVA DE LACTUACI. .ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. </p><p>5 ESTAT ACTUAL. .............................................ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. </p><p>6 DESCRIPCI DE LA PROPOSTA. ................................................................... 10 </p><p>6.1 DESCRIPCI ESQUEMTICA. ................................................................................... 10 </p><p>6.2 MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS........................................................................ 11 </p><p>6.3 VIALITAT, AFIRMAT I PAVIMENTACI. ........................................................................ 11 </p><p>6.3.1 Esplanada ............................................................................. 11 </p><p>6.3.2 Secci estructural del ferm ...................................................... 11 </p><p>6.3.3 Subbase ............................................................................... 11 </p><p>6.3.4 Cadncia dassaig: ................................................................. 12 6.3.5 Base ..................................................................................... 12 </p><p>6.3.6 Paviments de peces de formig ............................................... 12 </p><p>6.4 XARXA DE SANEJAMENT ........................................................................................ 13 </p><p>6.4.1 Introducci ........................................................................... 13 </p><p>6.4.2 Antecedents .......................................................................... 13 </p><p>6.4.3 Clcul de cabals ..................................................................... 14 </p><p>AIGES RESIDUALS ................................................................................................... 14 </p><p>Metodologia de clcul ........................................................................... 14 </p><p>Conques 15 </p><p>Estimaci dels cabals............................................................................ 17 </p><p>AIGES PLUVIALS ..................................................................................................... 18 </p><p>Metodologia de clcul ........................................................................... 18 </p><p>Conques 20 </p><p>Estimaci dels cabals............................................................................ 21 </p><p>6.4.4 Dimensionament i traat ......................................................... 22 </p><p>CRITERIS HIDRULICS ................................................................................................ 22 </p><p>EQUACIONS ............................................................................................................ 23 </p><p>ESQUEMA DE CLCUL ................................................................................................. 25 </p><p>XARXA DAIGES RESIDUAL ......................................................................................... 25 XARXA DAIGUA PLUVIAL ............................................................................................. 27 </p><p>6.4.5 Anlisis dels resultats i conclusions .......................................... 28 </p><p>6.5. XARXES DE SERVEIS ............................................................................................ 29 </p><p>6.5.1. Xarxa elctrica ...................................................................... 29 </p><p>6.5.2. Xarxa dabastament daigua .................................................... 30 6.5.3. Xarxa de gas natural .............................................................. 30 </p><p>6.5.4. Xarxa de telefonia .................................................................. 30 </p><p>6.5.5. Xarxa de fibra ptica .............................................................. 30 </p><p>6.6. ENLLUMENAT PBLIC ............................................................................................ 30 </p><p>6.6.1. Reglaments que afecten a la installaci .................................... 30 </p><p>6.6.2. Titular i dades ....................................................................... 31 </p><p>6.6.3. Emplaament ........................................................................ 31 </p><p>6.6.4. Tipus dinstallaci. classificaci elctrica. manteniment. ............. 31 6.6.5. Caracterstiques del subministrament ....................................... 31 </p><p>6.6.6. Previsi de potncies elctriques .............................................. 31 </p><p>6.6.7. Escomesa ............................................................................. 32 </p><p>6.6.8. Dispositius de protecci .......................................................... 32 </p><p>6.6.9. Conductors. canalitzacions. ..................................................... 32 </p><p>6.6.10. Lluminries ........................................................................... 32 </p><p>6.6.11. Protecci de contactes indirectes ............................................. 33 </p><p>6.6.12. Protecci de contactes directes ................................................ 34 </p></li><li><p>PROJECTE DARRANJAMENT DEL C/MAJOR DE VERGES 1. 1 MEMRIA </p><p>6.6.13. Clcul de les lnies elctriques. ................................................ 34 </p><p>6.6.14. Clculs lumnics. .................................................................... 35 </p><p>7 COMPLIMENT DE NORMATIVES ................................................................... 35 </p><p>8 SUPRESSI DE BARRERES ARQUITECTNIQUES ......................................... 35 </p><p>8.1 ITINERARIS DE VIANANTS. ..................................................................................... 35 </p><p>8.2 PAVIMENTS. ..................................................................................................... 36 </p><p>8.3 GUALS. ........................................................................................................... 36 </p><p>8.4 APARCAMENTS. .................................................................................................. 36 </p><p>8.5 SENYALS VERTICALS. ........................................................................................... 36 </p><p>8.6 ELEMENTS URBANS DIVERSOS. ................................................................................ 36 </p><p>8.7 PROTECCI I SENYALITZACI DE LES OBRES EN LA VIA PBLICA. ......................................... 36 </p><p>9 ALTRA NORMATIVA VIGENT APLICABLE ..................................................... 37 </p><p>9.1 GENERAL ......................................................................................................... 37 </p><p>9.2 VIALITAT ......................................................................................................... 37 </p><p>9.3 XARXES DE SERVEIS ............................................................................................ 38 </p><p>9.3.1 Xarxa de sanejament ............................................................. 38 </p><p>9.3.2 Xarxa de provement daigua ................................................... 39 9.3.3 Xarxa denergia elctrica / enllumenat ...................................... 39 9.3.4 Xarxa de telecomunicacions .................................................... 40 </p><p>9.3.5 Xarxa de gas ......................................................................... 40 </p><p>9.4 BARRERES URBANSTIQUES .................................................................................... 40 </p><p>9.5 SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL ........................................................................ 40 </p><p>10 EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS ............................................ 41 </p><p>11 TERMINI I PROGRAMACI D'EXECUCI DE LES OBRES ............................... 41 </p><p>12 TERMINI DE GARANTIA ............................................................................... 41 </p><p>13 REVISI DE PREUS ..................................................................................... 41 </p><p>14 SEGURETAT I SALUT ................................................................................... 42 </p><p>15 CONTROL DE QUALITAT .............................................................................. 42 </p><p>16 CLASSIFICACI DEL CONTRACTISTA .......................................................... 42 </p><p>17 PRECEPTES LEGALS. .................................................................................... 42 </p><p>18 CONTINGUT DEL PROJECTE ......................................................................... 43 </p><p>19 PERMISSOS I AUTORITZACIONS ................................................................. 44 </p><p>20 ESTUDI GEOTCNIC .................................................................................... 44 </p><p>21 RGAN PROMOTOR ..................................................................................... 44 </p><p>22 PREVISI DE MA DOBRA. ........................................................................... 45 </p><p>23 PRESSUPOST ............................................................................................... 45 </p></li><li><p>PROJECTE DARRANJAMENT DEL C/MAJOR DE VERGES 1. 1 MEMRIA </p><p>1 Objecte del projecte i resum executiu. </p><p> El present projecte t com a objecte la definici i valoraci de les obres ordinries </p><p>darranjament del C/ Major de Verges, amb una superfcie total de 307,40 m de sl </p><p>destinat a subsistema de xarxa viria. </p><p> El projecte contempla totes les obres auxiliars necessries per a larranjament del </p><p>carrer tant pel que fa els acabats com els serveis, concretament: la pavimentaci integral </p><p>a un nic nivell, construcci duna xarxa separativa de recollida daiges pluvials i </p><p>residuals, previsi duna escomesa per finca a les dues xarxes, substituci i ampliaci de la </p><p>xarxa dabastament daigua potable, installaci dhidrants, renovaci de lenllumenat </p><p>pblic, trenat de les xarxes de serveis existents i soterrament dels creuaments i collocaci </p><p>de mobiliari urb. </p><p> El pressupost dexecuci per contracte de les obres (IVA incls 16%) s de 165.831,88 </p><p>euros. </p><p> El termini previst per a lexecuci de les obres s de quatre mesos. </p><p>2 Antecedents. </p><p> El C/ Major de Verges, amb una intensitat edificatria alta s un carrer molt estret. </p><p> El carrer est pavimentat des de fa temps, sense un criteri urbanstic predefinit, les </p><p>obres ms recents responien a necessitats immediates i no anaven ms enll dintentar </p><p>resoldre una necessitat concreta. Els materials emprats en la pavimentaci, el mobiliari i la </p><p>canalitzaci dels serveis utilitzats sn un veritable catleg, sense una idea unitria ni un </p><p>criteri a seguir. No compleix les disposicions sobre la supressi de barreres </p><p>arquitectniques i la circulaci s complexa, tant pels vianants com pel trnsit rodat. </p><p> Lany 2004, lAjuntament va iniciar la renovaci del nucli urb mitjanant lexecuci </p><p>del projecte darranjament de la Plaa Onze de Setembre i el seu entorn ms immediat, </p><p>amb la voluntat de marcar una pauta a seguir en quan els criteris i els materials a emprar </p><p>en les futures actuacions. Aquest projecte va ser subvencionat pel PUOSC del quadrienni </p><p>2004-2007. </p><p> Com a continuaci de la renovaci iniciada es va presentar al PUOSC 2008-2012 un </p><p>projecte per a lexecuci del Pla director de clavegueram que contenia quatre fases. A les </p><p>dues primeres, situades al primer eixample i a la ciutat medieval, a ms de la construcci </p><p>de la xarxa de sanejament prevista en el Pla director, es proposa una renovaci integral </p><p>dels serveis, els paviments i el mobiliari urb. La fase 2, corresponent a la ciutat medieval, </p><p>ha estat subvenciona i sexecutar en base el projecte dobres ordinries corresponent, </p><p>per, la primera, corresponent al primer eixample, i que cont la plaa Major, no ha </p><p>resultat subvencionada. </p><p> Per aquest motiu, atesa la singularitat de la plaa Major, lAjuntament va decidir </p><p>excloure-la de la segona fase prevista i executar-la amb base els fons estatals dinversi </p><p>local aprovats pel Real Decret Llei 9/2008, tot i que, tal com es comentava, la seva </p><p>execuci es preveu en dues fases. </p><p> Amb la finalitat de poder executar la segona fase de la Plaa Major i ordenar la resta </p><p>despais pblics no subvencionats pel PUOSC 2008-2012, lAjuntament va veure en el </p><p>FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, programa Viure al Poble, leina idnia per impulsar </p><p>la renovaci daquest mbit del nucli urb, i aix recuperar part del cam perdut vers altres </p><p>municipis que van iniciar aquesta transformaci fa molts anys. </p></li><li><p>PROJECTE DARRANJAMENT DEL C/MAJOR DE VERGES 1. 1 MEMRIA </p><p> Amb aquesta finalitat es va presentar a aquesta subvenci un projecte global a </p><p>executar en cinc fases: la plaa Major 2a fase, loficina de turisme, la ciutat medieval, el </p><p>carrer Major i el carrer dels Bous. </p><p> Amb la esperana dobtenir subvenci daquest programa i addicionar-la a lobtinguda </p><p>en el PUOSC 2012, lAjuntament ha encomanat la redacci del present document i aix, si </p><p>s possible avanar la subvenci del PUOSC del 2012 al 2010, poder-lo executar el proper </p><p>any. </p><p>3 Referncies histriques i altres condicionants. </p><p> La part ms antiga del nucli urb de Verges s de lpoca medieval. Daquesta data en </p><p>queden les restes de lantiga ciutat murallada, de la qual en sn mostres la plaa Major, on </p><p>hi ha una porta que era l'entrada a la vila, la torre quadrada del segle XIII i la circular del </p><p>segle XV. Dins la zona murallada hi trobem lesglsia, restes de lantic castell del segle XII, </p><p>que ocupava el lloc on ara hi ha lAjuntament i la Placeta, i carrers com el del Riboss o el </p><p>de lEsglsia que conduen a la porta oest de la muralla. Lnic vestigi del castell s una </p><p>paret duns deu metres de llarg per cinc dalt que actualment forma part de la Casa de la </p><p>Vila. </p><p> Leixample del nucli urb data dels segles XVII i XVIII. La relativa tranquillitat que va </p><p>viure lEmpord en aquests temps va permetre un important creixement del poble, fent </p><p>insuficient el recinte murallat i creixent cap els afores, seguint els camins que portaven a </p><p>les portes de sortida o adossant-se a la muralla. Els carrers Major, dels Bous, Ample, dels </p><p>Valls, de Fora, entre altres, formen part daquest creixement. Al mig, entre la ciutat </p><p>murallada i el primer eixampla, de forma atzarosa, es va configurar la Plaa Major. </p><p> El nucli antic de la ciutat murallada, observat amb certa perspectiva histrica permet </p><p>la lectura dels seus indrets com el resultat de la superposici daccions artificialment </p><p>transformadores dun paisatge no esttic, on del lligam entre el vell i el nou ha desdevenir </p><p>la complexitat de les relacions entre els diferents elements que pod...</p></li></ul>

Recommended

View more >