PROGRAMA DE GENÈTICA HUMANA

Download PROGRAMA DE GENÈTICA HUMANA

Post on 13-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROGRAMA DE GENTICA HUMANA

PROGRAMA DE GENTICA HUMANACurs 2006-2007I. BASES PRELIMINARSTema 1. INTRODUCCI. La gentica humana com a cincia bsica i aplicada. Camps destudi. Breu desenvolupament histric.Enfermedad gentica Humana. Enfermedades monognicas. Trastornos multifactoriales o complejos. Tema 2. ORGANITZACI DEL GENOMA HUM. El genoma nuclear. Organitzaci molecular dels cromosomes metafsics humans. Centrmers. Telmers. Regions organitzadores del nuclol. Bandes cromosmiques. Isocores. DNA de cpia nica i repetitiu. DNA no codificant de repetici en tndem. DNA satlit: minisatllit. microsatl.lit.. DNA no codificant repetitiu disseminat. Famlia Alu. Famlia L1 o Kpn. Famlies de gens.. El genoma mitocondrial. Mutacions en el genoma mitocondrial. Tema 3. TESTS GENTICS EN INDIVIDUS I POBLACIONS. MODELS ANIMALS PER A MALALTIES GENTIQUES Diagnstic de malalties gentiques. Anlisi directa: sondes de gens clonats. Seqncia directa. Anlisi indirecta: Anlisi de lligament mitjanant polimorfismes de DNA. Models animals per a lestudi de malalties gentiques.II GENTICA DEL DESENVOLUPAMENTTema 4. DEFECTES CONGNITS Conceptes. Incidncia. Etiologia. Base molecular de la embriognesis i defectes congnits. Agents teratgens. Medicaments i productes qumics. Infeccions: virus, bacteris parsits. Txics habituals: sndrome alcohlica fetal. Agents fsics. malalties i mala nutrici materna. Epidemiologia dels defectes congnits: inters. Defectes del tub neural. Incidncia Etiologia. Prevenci.Tema 5. REPRODUCCI HUMANA. Estadis del desenvolupament embrionari. Perode de preimplantaci. Perode embrionari. Perode fetal. Control gentic del desenvolupament embrionari: Gens defecte matern. Gens de segmentaci. Gens hometics (HOX). Gens paired-box (PAX). Noves tecnologies reproductives. Fecundaci in vitro i transferncia dembrions. Naixements mltiples. Classes de bessons i diagnstic. Limitacions dels estudis de bessons.

Tema 6. DETERMINACI I DIFERENCIACI SEXUAL. Desenvolupament embrionari de les gnades masculina i femenina. Diferenciaci dels conductes genitals interns i externs. Determinaci gentica del sexe. gen SRY. Diferenciaci sexual. Testosterona. Hormona antimlleriana. Control gentic de lespermatognesi: gen AZF. Anomalies del desenvolupament sexual. Inversi de sexe: Barons XX. Dones XY. Hermafroditisme vertader. Pseudohermafroditisme: Mascul. Femen.

Tema 7. EMPREMTA GENMICA. Concepte. Evidncies. Embrons ginogentics (teratomes / teratocarcinomes) i androgentics (moles hidatiformes). Triploides. Disomies cromosmiques uniparentals. Establiment de lempremta. Possibles mecanismes. Metilaci del DNA. Empremta durant el desenvolupament embrionari. Empremta genmica en sndromes. Sndrome de Prader-Willi. Sndrome dAngelman.

Tema 8. INACTIVACI DEL CROMOSOMA X Compensaci de dosi. La massa Barr. Hiptesi de Lyon. Inici de la inactivaci. Inactivaci en cl.lules extraembrionries: empremta. Replicaci tardana i inactivaci. Caracteritzaci gentica i molecular del centre dinactivaci (XIC). El gen XIST. Extensi de la inactivaci. Gens que sescapen de la inactivaci Manteniment de la inactivaci. Patrons de metilaci en cl.lules somtiques. Estructura de la cromatina sexual i inactivaci. Inactivaci en cl.lules germinals: patrons de metilaci, expressi de XIST.

III. GENTICA DE POBLACIONSTema 9. GENTICA DE POBLACIONS I MUTACI Mutaci espontnia. Taxa de mutaci en lhome. Taxa de mutaci i edat del pare. Tipus de mutacions que causen malalties gentiques. Mutaci induda. Radiacions ionitzants.. Efectes gentics de les radiacions ionitzants. Mecanismes moleculars. Efectes en poblacions exposades: Hiroshima, Nagasaki, Txernbil. Camps electromagntics. Mutagnesi qumica. Compostos mutagnics. Tema 10. GENTICA DE POBLACIONS II. POLIMORFISME EN LESPCIE HUMANA. Concepte de polimorfisme gentic. Polimorfisme equilibrat. Polimorfisme transitori. Polimorfismes bioqumics. Protenes. Enzims. Singularitat de lindividu. Polimorfisme de la glucosa-6-fosfatdeshidrogenasa. Deficincia de la G6PD. Selecci. Polimorfisme en el DNA. Polimorfismes de longitud dels fragments de restricci (RFLP). Nombre variable de repeticions en t ndem (VNTR). Microsatl.lits. Polimorfismes en el DNA mitocondrial. Perfils (empremtes digitals) del DNA. Aplicaci de lanlisi del polimorfisme a lestudi de levoluci de poblacions humanes.. Aplicacions de lanlisi del polimorfisme en medicina legal i forense. Diagnstic de paternitat. Identificaci dindividus.

IV. CITOGENTICATema 11. EL CARIOTIP HUM: MTODES DESTUDI. Tcniques de cultiu. Limfcits. Medul.la ssia. Pell i altres teixits. Tumors slids. Lquid amnitic. Vellositats coriniques. Obtenci de cromosomes de lespermatozoide hum. Tcniques de bandes. Bandes G. Bandes Q.. Bandes C. Bandes NOR.. Tcniques citogentiques especialitzades. Alta resoluci. intercanvis de cromtides germanes (SCE). Fragilitat cromosmica. Condensaci prematura de cromosomes (PCC). Citometria de fluix. Hibridaci in situ.. El cariotip hum normal. Anlisi cromosmica automatitzada. Nomenclatura cromosmica. Heteromorfismes cromosmics. Zones frgils. Evoluci del cariotip hum. Filognia cromosmica. Tema 12. INCIDNCIA DE LES ALTERACIONS CROMOSMIQUES. Incidncia dels diferents tipus dalteracions cromosmiques. En espermatozoides. En ovcits. En prdues preimplantacionals. En embrions i fetus del primer trimestre. En avortaments. espontanis: En nascuts morts. En nascuts vius. En poblacions seleccionades: infrtils, afectats de retard mental. Anlisi de les diferncies en les freqncies en relaci amb la seva etiologia. Tema 13. ALTERACIONS CROMOSMIQUES NUMRIQUES: ETIOLOGIA. Aneuplodies. Trisomies. Monosomies. Etiologia: no-disjunci. Causes. Efectes de ledat materna. Prdual anafsica. Poliplodies. Triplodia. Tetraplodia. Etiologia: errors en la fecundaci, endomitosi, endoreduplicaci. Mosaics i quimeres. Tipus. Origen. Mosacisme confinat a la placenta.

Tema 14. ANEUPLODIES AUTOSMIQUES. Caracterstiques fenotpiques generals de les sndromes autosmiques. Trisomies. Sindrome de Down (trisomia 21). Incidncia. Trets fenotpics: gens responsables. Tipus citogentics. Etiologia. . Sindrome dEdwards (trisomia 18). Incidncia. Trets fenotpics. Tipus citogentics. Etiologia.Sndrome de Patau (trisomia 13). Incidncia. Trets fenotpics. Tipus citogentics. Etiologia.Tema 15. ALTERACIONS ESTRUCTURALS DELS AUTOSOMES I. Origen. Ruptures de cromtide o de cromosoma. Tipus. Estables. Semiestables. Inestables. Punts de ruptura. Delecions (monosomies parcials). Sndrome del cri du chat. Altres sndromes per deleci. Duplicacions (trisomies parcials). Cromosomes en anell. Isocromosomes. Inversions. Pericntriques. Paracntriques. Aneusomia de recombinaci. Estudis de segregaci en cromosomes lespermatozoide. Microcitogentica. Microdelecions. Microduplicacions. Cromosomes marcadors. Caracteritzaci citogentica i molecular.

Tema 16. ALTERACIONS ESTRUCTURALS DELS AUTOSOMES II. Translocacions robertsonianes. Incidncia. Origen. Cromosomes dicntrics y monocntrics. Punts de ruptura (caracteritzaci molecular). Freqncies relatives dels diferents tipus. Portadors equilibrats. Segregaci meitica. Infertilitat. Anlisi de la segregaci en cromosomes despermatozoide. Portadors desequilibrats. Translocacions dicntriques. Tanslocacions mltiples simultnies (jumping translocations). Insercions.Directes. Invertides.

Tema 17. ELS CROMOSOMES SEXUALS I ALTERACIONS DAQUESTS CROMOSOMES. Estructura dels cromosomes X Y. Regions pseudoautosmiques. Diferncies entre els efectes fenotpics de les autosomopaties i de les gonosomopaties. Aneuplodies dels cromosomes sexuals. Sndrome de Turner (45,X). Caracterstiques fenotpiques. Origen. Mosacisme. Dones 47,XXX. Sndrome de Klinefelter (47,XXY). Caracterstiques fenotpiques. Origen. Barons XYY. Alteracions estructurals. Alteracions estructurals del cromosoma X. Alteracions estructurals del cromosoma Y..V. GENTICA BIOQUMICATema 18. LES HEMOGLOBINES I LES HEMOGLOBINOPATIES. Hemoglobines normals. Sntesi de globines durant el desenvolupament. Estructura dels gens de globines. Regulaci de la sntesi durant el desenvolupament. Hemoglobinopaties. Classificaci. Variants estructurals. Substituci de base. Deleci. Inserci o addicci de bases. Fusi de cadenes. Efectes clnics de les variants estructurals. Anmia falciforme. Alteracions de la sntesi de globina. Talassmia alfa.Talassmia beta. Persistncia heretada de lhemoglobina fetal (HPFH). Variants polimrfiques. Distribuci mundial i gentica de poblacions. HbS i malria. Talassmies i malria. Diagnstic prenatal. Tema 19. ERRORS CONGNITS DEL METABOLISME. Caracterstiques generals dels errors congnits del metabolisme. Bloqueigs metablics en rutes biosinttiques i degradatives. Bloqueig en el transport. Errors en la uni de cofactors. Errors en receptors. Principis generals del tractament de les malalties metabliques. Anomalies en el metabolisme dels aminocids. La fenilcetonria i altres hiperfenilalaninmies. Fenotip. Tractament. Diagnostic neonatal poblacional. Heterogenetat gentica de les hiperfenilalaninmies. Alteracions en el metabolisme de la tetrahidrobiopterina. Mutacions en el gen de la fenilalanina hidroxilasa (PAH). Anlisi dhaplotipus i diagnstic prenatal. Diagnstic dheterozigots. Base molecular de la heterogenetat de fenotipus.. Anomalies en el metabolisme de les lipoprotenes. Hiperlipoprotenmies.Classificaci. Defectes en receptors de protenes. Hipercolesterolmia familiar. Fenotip. Classes de mutacions. Anomalies en el transport a travs de membranes. Mucoviscidosi o fibrosi qustica. Incidncia. Fenotip. Mutacions en el gen CFTR. Correlaci genotip-fenotip. Diagnstic poblacional dheterozigots. VI. IMMUNOGENTICATema 20. EL COMPLEX PRINCIPAL DHISTOCOMPATIBILITAT. El sistema HLA. Antigens de classe I i classe II. Estructura, polimorfisme i evoluci dels gens HLA. Haplotips. Desequilibris de lligament. Associaci entre al.lels HLA i algunes malalties. Tema 21. BASE GENTICA DE LA DIVERSITAT DANTICOSSOS. IMMUNODEFICINCIES HEREDITRIES. Organitzaci dels gens de les immunoglobulines. Gens de la cadena lleugera. Gens de la cadena pesada. Recombinaci somtica V(D)J. . Unions D-J imprecises. Hipermutaci somtica. Exclusi al.llica. Immunodeficincies hereditries. Immunodeficincia combinada severa (SCID). Sndrome de Wiskott-Aldrich. Agammaglobulinmia lligada al cromosoma X. Sndrome hiper lgM. Deficincia IgA.

VII. GENTICA I COMPORTAMENT

Tema 22. GENTICA I COMPORTAMENT. Paper de lherncia en el comportament hum normal i alterat.. Demncies presenils: malaltia dAlzheimer.Fenotip. Espordica. Familiar. Polimorfisme ApoE,. Psicosis. Esquizofrnia. Fenotip. Predisposici gentica. Malaltia maniacodepressiva. Fenotip. Predisposici gentica. Malalties per addicci. Alcoholisme. Predisposici gentica. Polimorfismes bioqumics: alcohol deshidrogenasa (ADH), aldehid deshidrogenasa (ALDH).VIII. MUTACIONS DINMIQUESTema 23. SNDROMES PER EXPANSI PROGRESSIVA DEL NOMBRE DE TRINUCLETIDS REPETITS. Caracterstiques de les mutacions de trinucletids repetits (mutacions dinmiques o inestables). Sndrome de fragilitat del cromosoma X. Incidncia. Fenotip. Caracterstiques citogentiques. Gentica molecular: gen FMR1, premutaci, mutaci completa. Metilaci. Empremta. Diagnstic prenatal. Malaltia de Huntington. Fenotip. Gentica molecular: gen IT15. Consell gentic presimptomtic.

IX. GENTICA I CNCER

TEMA 24. BASES GENTIQUES DEL CNCER HUM. Les cl.lules tumorals. Tumors slids. carcinomes. Leucmies. Limfomes.. Factors ambientals: carcingens. Mutacions somtiques i cncer. Oncogens. Protooncogens (oncogens cel.lulars). Mecanismes dactivaci de protooncogens: mutacions puntuals, reorganitzacions cromosmiques. Gens supressors del tumor. Concepte. Prdues al.lliques. Gen de la protena p53. Gens del desenvolupament. Empremta genmica. Cncers hereditaris. Retinoblastoma. Gens mutadors. Factors de predisposici al cncer. Inestabilitat gentica. Sndromes dinestabilitat gentica:.. Alteracions cromosmiques i cncer. Tipus dalteracions cromosmiques. Translocacions i oncogens: leucmia mieloide crnica (LMC). Limfoma de Burkitt. Delecions i prdua de gens supressors. Cncer de clon. Paper de les alteracions cromosmiques en el diagnstic i en el pronstic de leucmies .X. CONSELL GENTICTema 25. CONSELL GENTIC. Importncia dun diagnstic precs.. Complicacions en el consell gentic. Penetraci incompleta, expressivitat variable, fenocpies, heterogenetat gentica. Mosacisme en la lnia germinal. Matrimonis entre cosins. Consell gentic en malalties comunes amb predisposici gentica: riscos emprics. Acceptaci del risc gentic. Carcter multidisciplinari del consell gentic. Gentica, tica i societat. Tema 26. DIAGNSTIC PRENATAL I PREIMPLANTACIONAL Indicacions. Edat materna, anomalies cromosmiques. Sndromes gniques. Malalties recessives lligades al cromosoma X. Malformacions congnites. Defectes del tub neutral. Procediments. Amniocentesi. Bipsia de vellositats coriniques. Cordocentesi. Ecografia. Anlisis. Citogentica. Hibridaci in situ. Bioqumica DNA:. Determinaci del sexe: reacci en cadena amb polimerasa (PCR), hibridaci in situ. . Diagnstic preimplantacional. PCR. Hibridaci in situ. Tema 27 TERPIA GNICA Mtodes convencionals per al tractament de les malalties gentiques. Prerequisits per a laplicaci de la terpia gnica. Transferncia de gens somtica versus germinal. Tcniques dinserci de gens. Retrovirus. Adenovirus. Mtodes fsics. Recombinaci homloga. Teixits diana. Cl.lules hematopoitiques, musculars, de pulm, de fetge, del sistema nervis central, cl.lules endotelials.. Malalties susceptibles de terpia gnica. Bibliografia General

Cummings MR (2006). Human Heredity: principles and issuesThomson Books/Cole Spain

Emery AEH and Rimoin DL (1997), Principles of Medical Genetics. Ed. by DL Rimoin, JM Connor and RE Pyeritz, Churchill Livingstone Edinburg.

Jorde LB Carey JC Bamshad MJ White RL (2003).Gentica mdica. Ed Mosby 3ed.Elsevier Science. McConkey EH(2004).How the Human Genome Works. Jones and Bartlett PublishersMaroni G (2001). Molecular and Genetic Analysis of Human Traits. Blackwell ScienceNora JJ and Fraser (1994). Medical Genetics: Principles and Practice. Lea and Febiger. London.

Novo J (2002). Apuntes de Gentica Humana Publicaciones digitales SevillaNussbaum RL, Mc Innes RR, Willard HF(2004).Thompson and ThompsonGenetics in Medicine. Sixth Ed, Saunders Elsevier

Oliva R Ballesta F Oriola J Clria J (2004).Gentica Mdica.Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona.

Rimoin D, ConnorJM, Pyeritz R and Korf B (2006). Emery and Rimoins principles and practice of medical genetics (3 Vol).Elsevier. PhiladelphiaRooney DE Ed (2001) Human Cytogenetics : constitutional analysis practical approach 3th Edition Oxford University Press

Serre JL el al(2002) Les Diagnosticcs Gntiques DUNOD, Paris

Solari AJ (2004). Gentica Humana. Fundamentos y aplicaciones en medicina.3 edicin Panamericana. Buenos Aires.

Strachan T and Read AP (2006). Gentica Humana.3 edicin, Mc Graw Hill Interamericana Editores. Mxico DF.Sudbery P (2004). Gentica Molecular Humana. Pearson, Prentice Hall.

Therman E and Susman M...

Recommended

View more >