program studiÓw technologia ŻywnoŚci i Żywienie …

of 14 /14
1 Załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia ............. Senatu SGGW w Warszawie w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku technologia żywności i żywienia człowieka PROGRAM STUDIÓW - TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Nazwa kierunku studiów: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Poziom studiów: I stopień Profil studiów: ogólnoakademicki Forma studiów: nieestacjonarne Czas trwania studiów: 8 semestrów (4 lata) Liczba ECTS konieczna do ukończenia studiów: 210 Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier Wymagana realizacja pracy dyplomowej: tak Kod ISCED dla kierunku studiów: 0721 Kierunek przyporządkowany jest do dyscypliny/dyscyplin: L.p. Dyscyplina Dyscyplina wiodąca (TAK/NIE) Procentowy udział efektów kształcenia odnoszących się do dyscypliny 1 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA TAK 100% Łącznie: 100%

Author: others

Post on 27-Oct-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROGRAM STUDIÓW - TECHNOLOGIA YWNOCI I YWIENIE CZOWIEKA
Nazwa kierunku studiów: TECHNOLOGIA YWNOCI I YWIENIE CZOWIEKA
Poziom studiów: I stopie
Tytu zawodowy nadawany absolwentom: inynier
Wymagana realizacja pracy dyplomowej: tak
Kod ISCED dla kierunku studiów: 0721
Kierunek przyporzdkowany jest do dyscypliny/dyscyplin:
L.p. Dyscyplina Dyscyplina wiodca
cznie: 100%
z uwzgldnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia okrelonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia si dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyszego i
nauki po uzyskaniu kwalifikacji penej na poziomie 4.
Kierunek studiów: TECHNOLOGIA YWNOCI I YWIENIE CZOWIEKA
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: ogólnoakademicki
kwalifikacji na poziomie 6 PRK
Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia si dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK umoliwiajcych uzyskanie kompetencji inynierskich
Kierunkowe efekty uczenia si
Symbol efektu kierunkow ego
Kierunkowe efekty uczenia si odniesione do poszczególnych kategorii i zakresów
WIEDZA – absolwent ZNA I ROZUMIE
P 6
U _W
w zaawansowanym stopniu - fakty, teorie, metody oraz zoone zalenoci midzy nimi rónorodne, zoone uwarunkowania prowadzonej dziaalnoci
P 6
S_ W
fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczce ich metody i teorie wyjaniajce zoone zalenoci midzy nimi, stanowice podstawow wiedz ogóln z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzcych podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegóowej - waciwe dla programu
podstawowe procesy zachodzce w cyklu ycia urzdze, obiektów i systemów technicznych
TZ1_KW01 TZ1_KW02
3
studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – równie zastosowania praktyczne tej wiedzy w dziaalnoci zawodowej zwizanej z ich kierunkiem
TZ1_KW03 TZ1_KW04 TZ1_KW05
P 6
S_ W
i fundamentalne dylematy wspóczesnej cywilizacji podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania rónych rodzajów dziaalnoci zawodowej zwizanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojcia i zasady z zakresu ochrony wasnoci przemysowej i prawa autorskiego podstawowe zasady tworzenia i rozwoju rónych form przedsibiorczoci
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju rónych form indywidualnej przedsibiorczoci
TZ1_KW06 TZ1_KW07
UMIEJTNOCI – absolwent POTRAFI
P 6
U _U
innowacyjnie wykonywa zadania oraz rozwizywa zoone i nietypowe problemy w zmiennych i nie w peni przewidywalnych warunkach samodzielnie planowa wasne uczenie si przez cae ycie komunikowa si z otoczeniem, uzasadnia swoje stanowisko
P
- formuowa i rozwizywa zoone i nietypowe problemy oraz wykonywa zadania w warunkach nie w peni przewidywalnych przez: — waciwy dobór róde i informacji z nich pochodzcych, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, — dobór oraz stosowanie waciwych metod i narzdzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych wykorzystywa posiadan wiedz - formuowa i rozwizywa problemy oraz wykonywa zadania typowe dla dziaalnoci zawodowej zwizanej z kierunkiem studiów - w przypadku studiów o profilu praktycznym
planowa i przeprowadza eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretowa uzyskane wyniki i wyciga wnioski przy identyfikacji i formuowaniu specyfikacji zada inynierskich oraz ich rozwizywaniu: — wykorzystywa metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, — dostrzega ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne, — dokonywa wstpnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiza i podejmowanych dziaa inynierskich dokonywa krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejcych rozwiza technicznych i ocenia te rozwizania projektowa - zgodnie z zadan specyfikacj - oraz wykonywa
TZ1_KU01 TZ1_KU02 TZ1_KU03 TZ1_KU04
wykorzystywa wiedz podczas doboru metod i narzdzi oraz dokonywania obserwacji, pomiarów i oblicze w zakresie zjawisk zachodzcych podczas przetwarzania, przechowywania i badania ywnoci, a take do krytycznej analizy i interpretacji uzyskanych danych oraz oceny wiarygodnoci swoich dziaa waciwie dobiera róda i dokonywa syntezy uzyskanych informacji oraz wyciga wnioski, postrzega róne uwarunkowania zagadnie zawodowych, w tym technologiczne, etyczne, ekonomiczne i ekologiczne dokonywa krytycznej analizy istniejcych rozwiza i projektowa systemy techniczne waciwe dla gospodarki ywnociowej z uyciem odpowiedniej aparatury, technik, narzdzi i materiaów identyfikowa problemy i nowe perspektywy waciwe dla dziaalnoci zawodowej i poszukiwa ich rozwiza lub sposobów realizacji z zastosowaniem nowoczesnych narzdzi, w tym
5
eksperymentów, metod analitycznych, symulacji komputerowych i technik informacyjno- komunikacyjnych
P 6
S_ U
m komunikowa si z otoczeniem z
uyciem specjalistycznej terminologii bra udzia w debacie - przedstawia i ocenia róne opinie i stanowiska oraz dyskutowa o nich posugiwa si jzykiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego
TZ1_KU05 skutecznie komunikowa si z otoczeniem przy pomocy waciwej dla dziaalnoci zawodowej terminologii, bra udzia w dyskusji nt. zagadnie zawodowych rozwaajc róne punkty widzenia, posugiwa si jzykiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego
6
a planowa i organizowa prac
indywidualn oraz w zespole wspódziaa z innymi osobami w ramach prac zespoowych (take o charakterze interdyscyplinarnym)
TZ1_KU06 organizowa prac w sposób indywidualny oraz w zakresie podstawowych dziaa zespou, w tym dziaa interdyscyplinarnych
P 6
S_ U
wasne uczenie si przez cae ycie
TZ1_KU07 samodzielnie planowa dalszy rozwój zawodowy
KOMPETENCJE – absolwent JEST GOTÓW DO
P 6
U _K
P 6
S_ K
odbieranych treci uznawania znaczenia wiedzy w rozwizywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasigania opinii ekspertów w przypadku trudnoci z samodzielnym rozwizaniem problemu
TZ1_KK01 uznawania znaczenia wiedzy w yciu zawodowym, jej krytycznej analizy oraz poszukiwania róde wród ekspertów
7
TZ1_KK02 prowadzenia dziaalnoci zawodowej w sposób odpowiedzialny spoecznie, przedsibiorczy, etyczny i zgodny z interesem publicznym, a take z poszanowaniem tradycji zawodowych
P 6
S_ K
8
Misj Szkoy Gównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest suenie rozwojowi
gospodarczemu i intelektualnemu polskiego spoeczestwa ze szczególnym uwzgldnieniem
obszarów wiejskich, gospodarki ywnociowej i szeroko rozumianego rodowiska przyrodniczego.
Celem jest prowadzenie na najwyszym poziomie bada naukowych i ksztacenia oraz dziaalnoci
wdroeniowej, a take promowanie kadr zawodowych i naukowych oraz stwarzanie moliwoci
dalszego zdobywania i uzupeniania wiedzy poprzez prowadzenie rónych form edukacji (studia
podyplomowe, kursy doszkalajce, itp.). Nauczanie na kierunku technologia ywnoci i ywienia
czowieka odbywa si z zachowaniem najwyszych standardów, w celu przygotowania absolwentów
do potrzeb wspóczesnego rynku pracy, zapewnienia zrównowaonego rozwoju nowoczesnej
gospodarki ywnociowej oraz do funkcjonowania w spoeczestwie opartym na wiedzy.
Podstawowym celem nauczania na kierunku jest takie ksztacenie studentów, aby jego absolwenci
posiadali umiejtnoci i kompetencje zgodne z najwyszymi standardami, co jest podstaw moliwoci
kontynuacji nauki na prestiowych kierunkach studiów lub podjcia pracy zawodowej na stanowiskach
wymagajcych wysokich kwalifikacji.
absolwenci posiadaj wiedz w zakresie technologii ywnoci i nauk ywieniowych, ze szczególnym
uwzgldnieniem przetwarzania, utrwalania i przechowywania ywnoci pochodzenia rolinnego i
zwierzcego, biotechnologii ywnoci, analizy i oceny jakoci ywnoci, inynierii ywnoci i
organizacji procesu produkcyjnego, ekonomiki i marketingu w przedsibiorstwie przemysu
spoywczego, a take podstaw zarzdzania produkcj. Absolwenci mog podj prac w zakadach
rónych bran przemysu spoywczego, instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych,
laboratoriach, jednostkach zajmujcych si dystrybucj ywnoci, w placówkach upowszechniajcych
wiedz, w firmach doradczych i audytujcych oraz w innych instytucjach acucha ywnociowego.
Celem studiów na kierunku technologia ywnoci i ywienia czowieka jest take wdroenie studenta
do prowadzenia bada naukowych oraz przygotowanie absolwenta do kontynuowania nauki na
studiach II stopnia.
Studia I stopnia niestacjonarne na kierunku technologia ywnoci i ywienia czowieka trwaj
8 semestrów, a przypisana im liczba punktów ECTS to 210. Program studiów obejmuje przedmioty o
charakterze ogólnym, poszerzajce i systematyzujce wiedz podstawow studentów, a nastpnie
zajcia o coraz bardziej specjalistycznym charakterze. Studenci maj moliwo rozwijania i
ksztatowania swojej wiedzy poprzez szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych, a take poprzez
moliwo korzystania z programów Erasmus, MOSTAR oraz praktyk zagranicznych. Przedmioty
fakultatywne realizowane s w semestrze 1 (Przedmioty obieralne 1 - przedmioty humanistyczne,
cznie 36 h, 6 ECTS) a nastpnie w semestrze 6 (Przedmioty obieralne 2 - cznie 60 h, 6 ECTS),
semestrze 7 (Przedmioty obieralne 3 - cznie 60 h, 6 ECTS) oraz w semestrze 8 (Przedmioty
obieralne 4 - cznie 90 h, 9 ECTS).
Cele i forma realizacji praktyk zawodowych opisane s w odpowiednim sylabusie wraz z
efektami uczenia si oraz z uwzgldnieniem weryfikacji ich osignicia. Praktyki zawodowe w
9
wymiarze 160 h realizowane s na 6 semestrze i obejmuj praktyk realizowan m.in. w zakadzie
przemysowym lub laboratorium naukowo-badawczym. Szczegóowe zasady, sposób i tryb realizacji
praktyk zawodowych okrela regulamin praktyk wprowadzony przez waciw rad programow
kierunku. Zaliczenia moduu zwizanego z odbyciem praktyki zawodowej dokonuje prodziekan lub
opiekun praktyk upowaniony pisemnie przez dziekana, na podstawie dokumentów okrelonych w
regulaminie praktyk.
Zaoone efekty uczenia si s zgodne z koncepcj i celami ksztacenia oraz odpowiadaj
poziomowi 6. Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia I stopnia na kierunku technologia ywnoci i ywienia
czowieka kocz si uzyskaniem tytuu inyniera.
Program ksztacenia jest efektem nastpujcych dziaa:
wieloletnich dyskusji w gronie pracowników zaangaowanych w dydaktyk w ramach kierunku
studiów,
konsultacji z pracodawcami, take w ramach realizacji praktyk studenckich,
monitorowania i ankietowania absolwentów kierunku.
Zacznik 1. Plan studiów
Zacznik 3. Opinia Samorzdu Studenckiego
Zacznik 4. Zestaw opisów poszczególnych zaj (sylabusów)
NO-TZ1-Z Zacznik 1 Strona 1
Plan studiów - Kierunek: TECHNOLOGIA YWNOCI I YWIENIE CZOWIEKA
Poziom studiów: I stopnie
Status zaj I: zajcia podstawowe - P, zajcia kierunkowe - K, zajcia humanistyczno-spoeczne - HS;
Status zaj II: zajcia obowizkowe - O, zajcia do wyboru - F
Status zaj III: zajcia zwizane z dyscyplina naukow / profil ogólnoakademicki/-N; zajcia o charakterze praktycznym/profil praktyczny/-U
Liczba godzin zaj symbole: W - wykad; C - wiczenia audytoryjne; LC - wiczenia laboratoryjne; PC - wiczenia projektowe; TC - wiczenia terenowe; ZP - praktyki zawodowe
ECTS_k - ECTS wynikajce z zaj wymagajcych bezporedniego kontaktu
Forma zaliczenia: jeli wystpuje egzamin jako forma weryfikacji efektów uczenia si - E; zaliczenie na ocen - Z_o; zaliczenie -Z
Lp. SEM Kod Nazwa zaj Status liczba godzin zaj; Razem Forma
zaj godzin zal.
I II III W C LC PC TC ZP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1 NO-TZ1-Z-01Z-01 Ekonomia HS O 12 12 24 E 3 1,5
2 1 NO-TZ1-Z-01Z-02 Matematyka P O 21 21 42 E 6 2
3 1 NO-TZ1-Z-01Z-03 Chemia ogólna i nieorganiczna P F 21 21 42 E 7 2,5
4 1 NO-TZ1-Z-01Z-04 Technologia informacyjna P O 16 16 32 Z_o 4 2
5 1 NO-TZ1-Z-01Z-05 Przedmioty obieralne 1 HS F 24 12 36 Z_o 6 1,5
6 2 NO-TZ1-Z-02L-06 Chemia organiczna P O 14 21 35 E 5 1,5
7 2 NO-TZ1-Z-02L-07 Fizyka P O 14 21 35 E 4 1,5
8 2 NO-TZ1-Z-02L-08 Statystyka P O 10 10 20 E 3 1,5
9 2 NO-TZ1-Z-02L-09 Rysunek techniczny z elementami maszynoznawstwa K O 14 16 30 Z_o 4 2
10 2 NO-TZ1-Z-02L-10 Ochrona wasnoci intelektualnych P O 10 10 Z_o 1 0,8
11 2 NO-TZ1-Z-02L-11 Podstawy komunikacji spoecznej HS O 9 9 Z_o 1 0,5
12 2 NO-TZ1-Z-02L-12 Propedeutyka przemysu spoywczego K O 24 24 Z_o 3 1
13 3 NO-TZ1-Z-03Z-13 Jzyk obcy P F 0 24 24 Z_o 2 1
14 3 NO-TZ1-Z-03Z-14 Biochemia P O 21 21 42 E 4 2
15 3 NO-TZ1-Z-03Z-15 Chemia ywnoci K O N 16 21 37 E 4 2
16 3 NO-TZ1-Z-03Z-16 Podstawy ywienia czowieka K O N 21 12 33 Z_o 4 2
17 3 NO-TZ1-Z-03Z-17 Mikrobiologia ywnoci K O N 21 28 49 E 7 2
18 3 NO-TZ1-Z-03Z-18 Chemia fizyczna P O 12 9 21 Z_o 3 2,5
19 4 NO-TZ1-Z-04L-19 Analiza i ocena jakoci ywnoci K O N 24 28 52 E 8 2
20 4 NO-TZ1-Z-04L-20 Ogólna technologia ywnoci K O N 24 28 52 E 7 4
21 4 NO-TZ1-Z-04L-21 Maszynoznawstwo przemysu spoywczego K O 21 8 20 49 E 5 2
22 4 NO-TZ1-Z-04L-22 Ekonomika i organizacja przedsibiorstwa ywnociowego K O 16 16 32 E 5 3
23 4 NO-TZ1-Z-04L-23 Jzyk obcy P F 0 24 24 Z_o 2 1
24 5 NO-TZ1-Z-05Z-24 Technologia zbó K O N 18 18 36 E 4 2
25 5 NO-TZ1-Z-05Z-25 Inynieria procesowa K O N 32 24 56 E 9 4
26 5 NO-TZ1-Z-05Z-26 Technologia tuszczów i koncentratów spoywczych K O N 21 21 42 E 5 2
27 5 NO-TZ1-Z-05Z-27 Podstawy technologii gastronomicznej K O N 14 15 29 E 4 2
28 5 NO-TZ1-Z-05Z-28 Jzyk obcy P F 0 24 24 E 3 1,5
29 6 NO-TZ1-Z-06L-29 Toksykologia ywnoci K O N 21 0 21 E 2 1
30 6 NO-TZ1-Z-06L-30 Technologia owoców i warzyw K O N 18 18 36 E 4 2
31 6 NO-TZ1-Z-06L-31 Technologia misa K O N 24 21 45 E 6 4
32 6 NO-TZ1-Z-06L-32 Technologia przemysu fermentacyjnego K O N 14 9 23 E 3 2
33 6 NO-TZ1-Z-06L-33 Praktyka zawodowa K F 0 0 160 160 Z 4 0
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34 Przedmioty obieralne 2 K F N 60 60 Z_o 6 3
35 7 NO-TZ1-Z-07Z-35 Opakowania ywnoci K O N 16 16 E 3 1
36 7 NO-TZ1-Z-07Z-36 Waciwoci fizyczne produktów spoywczych K O N 7 21 28 E 4 3
37 7 NO-TZ1-Z-07Z-37 Technologia mleka K O N 21 18 39 E 4 3
38 7 NO-TZ1-Z-07Z-38 Gospodarka energetyczna K O 16 16 Z_o 3 2
39 7 NO-TZ1-Z-07Z-39 Ekologia i ochrona rodowiska P O 9 9 Z_o 1 1
40 7 NO-TZ1-Z-07Z-40 Zarzdzanie przedsibiorstwem ywnociowym K O 12 9 3 24 Z_o 2 2
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41 Przedmioty obieralne 3 K F N 60 60 Z_o 6 2
42 7 NO-TZ1-Z-07Z-42 Rachunkowo HS O 10 10 20 E 3 2
43 8 NO-TZ1-Z-08L-43 Seminarium dyplomowe K F N 0 24 24 Z_o 2 2
44 8 NO-TZ1-Z-08L-44 Drobnoustroje patogenne przenoszone przez wod i ywno K O N 8 12 20 E 3 1
45 8 NO-TZ1-Z-08L-45 Prawo ywnociowe HS O 16 16 Z_o 3 1
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46 Przedmioty obieralne 4 K F N 90 90 Z_o 9 3
47 8 NO-TZ1-Z-08L-47 Technologiczne projektowanie zakadów przemysu spoywczego K F 16 21 37 E 4 2
48 8 NO-TZ1-Z-08L-48 Praca dyplomowa K F N 0 E 15 5
NO-TZ1-Z-01Z-03 Chemia ogólna i nieorganiczna
3 1 NO-TZ1-Z-01Z-03 Chemia ogólna i nieorganiczna podstawowa P F 21 21 52 7 2,5
3 1 NO-TZ1-Z-01Z-03 Chemia ogólna i nieorganiczna zaawansowana P F 21 21 52 7 2,5
NO-TZ1-Z-01Z-05 Przedmioty obieralne 1 (6 ECTS)
5 1 NO-TZ1-Z-01Z-05-01 Najnowsza historia Polski P F 24 12 36 6 1,5
5 1 NO-TZ1-Z-01Z-05-02 Socjologia P F 24 12 36 6 1,5
5 1 NO-TZ1-Z-01Z-05-03 Historia filozofii P F 24 12 36 6 1,5
E C
T S
E C
T S
NO-TZ1-Z-06L-34 Przedmioty obieralne 2 (6 ECTS)
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-1 Apertyzacja K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-2 Bakterie mlekowe w technologii ywnoci K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-3 Dodatki do ywnoci - aspekty technologiczne K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-4 Dodatki do ywnoci – aspekty zdrowotne K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-5 Ekologia w produkcji ywnoci K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-6 Podstawy dietetyki K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-7 Przeciwutleniacze w ywnoci K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-8 System HAACP w przemyle spoywczym K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-9 Systemy zarzdzania w laboratorium K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-10 Tradycja i nowoczesno w produkcji spirytusu i wódek K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-11 Walidacja metod analitycznych K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-12 Waciwoci teksturalne produktów spoywczych K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-13 Woda jako skadnik ywnoci K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-14 Zarzdzanie zasobami ludzkimi K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-15 Zioa, ywno i zdrowie K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-16 ywno dla dzieci K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-17 ywno minimalnie przetworzona K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-18 K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-19 K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-20 K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-21 K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-22 K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-23 K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-24 K F N 10 10 1 0,5
34 6 NO-TZ1-Z-06L-34-25 … K F N 10 10 1 0,5
NO-TZ1-Z-07Z-41 Przedmioty obieralne3 (6 ECTS)
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-1 Alergeny w ywnoci K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-2 Alternatywne surowce do otrzymywania olejów jadalnych K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-3 Biotechnologiczne wykorzystanie bakterii octowych K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-4 Etyka biznesu K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-5 Techniki komputerowe w prezentacji i opracowaniu wyników K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-6 Kreatywne mylenie K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-7 Mikroorganizmy jako róda skadników bioaktywnych K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-8 Miód i inne produkty pszczele K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-9 Mykologia w technologii ywnoci K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-10 ywno specjalna K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-11 Percepcja sensoryczna ywnoci K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-12 Podstawy logistyki K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-13 Polityka wyywienia ludnoci K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-14 Polskie superowoce K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-15 Przechowalnictwo ywnoci K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-16 Przekski i napoje bezalkoholowe – charakterystyka i technologia K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-17 Systemy zapewnienia jakoci K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-18 Tuszcze w technologii ywnoci K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-19 Towaroznawstwo surowców i produktów przemysu spoywczego K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-20 Wykorzystanie drody w technologii K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-21 Zamraalnictwo ywnoci K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-22 Zielona chemia w przemyle spoywczym K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-23 .. K F N 10 10 1 0,5
41 7 NO-TZ1-Z-07Z-41-24 … K F N 10 10 1 0,5
NO-TZ1-Z-08L-46 Przedmioty obieralne 4 (9 ECTS)
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-1 Apertyzacja K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-2 Bakterie mlekowe w technologii ywnoci K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-3 Dodatki do ywnoci - aspekty technologiczne K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-4 Dodatki do ywnoci – aspekty zdrowotne K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-5 Ekologia w produkcji ywnoci K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-6 Podstawy dietetyki K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-7 Przeciwutleniacze w ywnoci K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-8 System HAACP w przemyle spoywczym K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-9 Systemy zarzdzania w laboratorium K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-10 Tradycja i nowoczesno w produkcji spirytusu i wódek K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-11 Walidacja metod analitycznych K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-12 Waciwoci teksturalne produktów spoywczych K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-13 Woda jako skadnik ywnoci K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-14 Zarzdzanie zasobami ludzkimi K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-15 Zioa, ywno i zdrowie K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-16 ywno dla dzieci K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-17 ywno minimalnie przetworzona K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-18 K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-19 K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-20 K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-21 K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-22 K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-23 K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-24 K F N 10 10 1 0,5
46 8 NO-TZ1-Z-08L-46-25 … K F N 10 10 1 0,5
Godzin ECTS
Σ W C ZP Σ /O /F /HS /N Σ /k JzykIntelekt
SI 176 94 82 0 26 26 13
SII 163 86 77 0 21 21 0
SIII 206 91 115 0 24 24 2
SIV 133 85 124 0 27 27 2
SV 187 85 102 0 25 25 3
SVI 345 137 48 160 25 25 10
SVII 212 151 61 0 26 26 6
SVIII 187 130 24 0 36 36 30
Razem 1609 859 633 160 210 210 66 16 119 95 7 1
%ECTS 31 57 45
MATRYCA EFEKTÓW UCZENIA SI na kierunku TECHNOLOGIA YWNOCI I YWIENIE CZOWIEKA
od 2019/20 Profil studiów: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne
Wydzia Nauk o ywnoci, Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Lp. Kod Nazwa zaj
01Z-01 Ekonomia 1 1 1 1 1 1 1 7
2 NO-TZ1-Z-
3 NO-TZ1-Z-
01Z-03 Chemia ogólna i nieorganiczna 1 1 1 1 4
4 NO-TZ1-Z-
5.1 NO-TZ1-Z-
5.2 NO-TZ1-Z-
5.3 NO-TZ1-Z-
6 NO-TZ1-Z-
7 NO-TZ1-Z-
8 NO-TZ1-Z-
9 NO-TZ1-Z-
02L-09 Rysunek techniczny z elementami maszynoznawstwa 2 2 2 1 1 1 9
10 NO-TZ1-Z-
11 NO-TZ1-Z-
12 NO-TZ1-Z-
13 NO-TZ1-Z-
14 NO-TZ1-Z-
03Z-14 Biochemia 3 2 2 2 1 2 2 14
15 NO-TZ1-Z-
16 NO-TZ1-Z-
03Z-16 Podstawy ywienia czowieka 1 2 2 1 2 2 10
17 NO-TZ1-Z-
18 NO-TZ1-Z-
03Z-18 Chemia fizyczna 1 1 1 1 1 1 1 1 8
19 NO-TZ1-Z-
04L-19 Analiza i ocena jakoci ywnoci 2 3 3 2 1 2 1 14
20 NO-TZ1-Z-
04L-20 Ogólna technologia ywnoci 2 2 2 2 2 2 2 14
21 NO-TZ1-Z-
22 NO-TZ1-Z-
04L-22 Ekonomika i organizacja przedsibiorstwa ywnociowego 2 1 2 5
23 NO-TZ1-Z-
24 NO-TZ1-Z-
25 NO-TZ1-Z-
05L-25 Inynieria procesowa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29
26 NO-TZ1-Z-
05L-26 Technologia tuszczów i koncentratów spoywczych 2 2 2 2 8
27 NO-TZ1-Z-
05L-27 Podstawy technologii gastronomicznej 2 2 2 3 1 1 11
28 NO-TZ1-Z-
29 NO-TZ1-Z-
30 NO-TZ1-Z-
06L-30 Technologia owoców i warzyw 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
31 NO-TZ1-Z-
32 NO-TZ1-Z-
06L-32 Technologia przemysu fermentacyjnego 2 2 2 2 2 1 1 1 13
33 NO-TZ1-Z-
06L-33 Praktyka specjalizacyjna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11
34 NO-TZ1-Z-
35 NO-TZ1-Z-
36 NO-TZ1-Z-
07Z-36 Waciwoci fizyczne produktów spoywczych 2 2 2 2 2 10
37 NO-TZ1-Z-
07Z-37 Technologia mleka 2 2 2 2 2 2 12
38 NO-TZ1-Z-
39 NO-TZ1-Z-
40 NO-TZ1-Z-
41 NO-TZ1-Z-
42 NO-TZ1-Z-
43 NO-TZ1-Z-
08L-43 Seminarium dyplomowe 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 23
44 NO-TZ1-Z-
08L-44 Drobnoustroje patogenne przenoszone przez wod i ywno 2 1 1 4
45 NO-TZ1-Z-
46 NO-TZ1-Z-
47 NO-TZ1-Z-
08L-47 Technologiczne projektowanie zakadów przemysu spoywczego 2 2 2 2 2 10
48 NO-TZ1-Z-
08L-48 Praca dyplomowa 3 3 2 3 3 3 17
Oddziaywanie zaj na efekt kierunkowy (suma): 27 27 30 33 26 20 13 36 36 12 23 16 15 8 34 17 373
Objanienie oznacze w symbolach: Oddziaywanie zaj na efekt kierunkowy:
TZ1 - Kierunek studiów TECHNOLOGIA YWNOCI I YWIENIE CZOWIEKA pierwszy stopie 3 – zaawansowany i szczegóowy,
K (po podkrelniku) – kierunkowe efekty uczenia si 2 – znaczcy,
W – kategoria wiedzy 1 – podstawowy.
U – kategoria umiejtnoci
zacznik 2
NO-TZ1-Z MATRYCA EFEKTÓW UCZENIA SI na kierunku TECHNOLOGIA YWNOCI I YWIENIE CZOWIEKA
od 2019/20 Profil studiów: ogólnoakademicki
FAKULTETY Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: I stopie
Wydzia Nauk o ywnoci, Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Lp. Kod Nazwa zaj
NO-TZ1-Z-
06L-34-02 Bakterie mlekowe w technologii ywnoci 2 2 2 6
NO-TZ1-Z-
06L-34-03 Dodatki do ywnoci - aspekty technologiczne 2 2 2 6
NO-TZ1-Z-
06L-34-04 Dodatki do ywnoci – aspekty zdrowotne 2 2 2 2 2 10
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
06L-34-10 Tradycja i nowoczesno w produkcji spirytusu i wódek 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
06L-34-13 Woda jako skadnik ywnoci 1 1 1 1 1 1 1 7
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
06L-34-15 Zioa, ywno i zdrowie 3 3 3 3 12
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
06L-34-17 ywno minimalnie przetworzona 2 2 2 2 2 10
41 NO-TZ1-Z-
07Z-41-01 Alergeny w ywnoci 3 3 3 3 3 15
NO-TZ1-Z-
07Z-41-02 Alternatywne surowce do otrzymywania olejów jadalnych 2 2 2 2 2 2 12
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
07Z-41-05 Techniki komputerowe w opracowaniu i prezentacji wyników 1 1
NO-TZ1-Z-
07Z-41-07 Mikroorganizmy jako róda skadników bioaktywnych 2 2 2 6
NO-TZ1-Z-
07Z-41-08 Miód i inne produkty pszczele 1 1 1 1 4
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
07Z-41-16 Przekski i napoje bezalkoholowe – charakterystyka i technologia 2 2 2 2 8
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
07Z-41-18 Tuszcze w technologii ywnoci 2 2 2 2 2 10
NO-TZ1-Z-
07Z-41-19 Towaroznawstwo surowców i produktów przemysu spoywczego 3 3 6
NO-TZ1-Z-
07Z-41-20 Wykorzystanie drody w technologii 2 2 2 2 2 2 12
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
46 NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
06L-34-02 Bakterie mlekowe w technologii ywnoci 2 2 2 6
NO-TZ1-Z-
06L-34-03 Dodatki do ywnoci - aspekty technologiczne 2 2 2 6
NO-TZ1-Z-
06L-34-04 Dodatki do ywnoci – aspekty zdrowotne 2 2 2 2 2 10
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
06L-34-10 Tradycja i nowoczesno w produkcji spirytusu i wódek 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
06L-34-13 Woda jako skadnik ywnoci 1 1 1 1 1 1 1 7
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
06L-34-15 Zioa, ywno i zdrowie 3 3 3 3 12
NO-TZ1-Z-
NO-TZ1-Z-
06L-34-17 ywno minimalnie przetworzona 2 2 2 2 2 10
Oddziaywanie zaj na efekt kierunkowy (suma): 37 15 58 48 56 29 3 24 34 8 7 0 0 0 15 7 341
TZ1 - Kierunek studiów TECHNOLOGIA YWNOCI I YWIENIE CZOWIEKA pierwszy stopie
K (po podkrelniku) – kierunkowe efekty uczenia si Oddziaywanie zaj na efekt kierunkowy:
W – kategoria wiedzy 3 – zaawansowany i szczegóowy,
U – kategoria umiejtnoci 2 – znaczcy,
K – kategoria kompetencji spoecznych 1 – podstawowy.
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu ksztacenia