program me‘upredmetnih i interdisciplinarnih sadr¾aja gra‘anskog

Download program me‘upredmetnih i interdisciplinarnih sadr¾aja gra‘anskog

Post on 15-Dec-2016

221 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROGRAM MEUPREDMETNIH I INTERDISCIPLINARNIH

  SADRAJA GRAANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA

  OSNOVNE I SREDNJE KOLE

 • PROGRAM MEUPREDMETNIH I INTERDISCIPLINARNIH SADRAJA (ISHODA)

  GRAANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA OD I. DO IV. RAZREDA OSNOVNE

  KOLE

  Sadraj

  I. Cilj i zadae integriranja Programa meupredmetnih i interdisciplinarnih sadraja (ishoda) Graanskog odgoja i obrazovanja u postojee predmete i izvanuionike aktivnosti od I. do

  IV. razreda osnovne kole

  II. Meupredmetni pristup u provedbi Graanskog odgoja i obrazovanja temelji se na naelu racionalizacije, integracije i korelacije

  III. Metode uspjenog pouavanja Graanskog odgoja i obrazovanja IV. Kompetencije uitelja za pouavanje Graanskog odgoja i obrazovanja

  V. Nain strunog praenja i vrednovanja meupredmetnog integriranja sadraja (ishoda)

  Graanskog odgoja i obrazovanja

  VI. Voenje dokumentacije za praenje i vrednovanje postignua uenika u Graanskom odgoju i obrazovanju

  VII. Plan integriranja Programa meupredmetnih i interdisciplinarnih sadraja (ishoda) Graanskog odgoja i obrazovanja u postojee predmete i izvanuionike aktivnosti u I., II.,

  III. i IV. razredu osnovne kole

  VIII. Tematska podruja Programa meupredmetnih i interdisciplinarnih sadraja (ishoda) Graanskog odgoja i obrazovanja u I., II., III. i IV. razredu osnovne kole

  IX. Izvanuionike aktivnosti - primjeri X. Vrednovanje postignua uenika XI. Integracija i korelacija Programa meupredmetnih i interdisciplinarnih sadraja (ishoda)

  Graanskog odgoja i obrazovanja s predmetnim temama u I., II., III. i IV. razredu osnovne

  kole

  I. Cilj i zadae integriranja Programa meupredmetnih i interdisciplinarnih sadraja (ishoda) Graanskog odgoja i obrazovanja u postojee predmete i izvanuionike

  aktivnosti od I. do IV. razreda osnovne kole

  U Ustavu Republike Hrvatske utvreno je da U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda

  i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih dravljana (l. 1. st. 2.), te da su

  sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo,

  socijalna pravda, potivanje prava ovjeka, nepovredivost vlasnitva, ouvanje prirode i

  ovjekova okolia, vladavina prava i demokratski viestranaki sustav najvie vrednote

  ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumaenje Ustava.

  Graanskim odgojem i obrazovanjem uenici/ce (dalje u tekstu koristimo muke imenice za

  oznaavanje oba roda) se pripremaju za oivotvorenje navedenih ustavnih odredbi. Sustavno

  ue o tome to je vlast, koja je uloga vlasti, koja su prava i odgovornosti graana u

  demokraciji, na koji ih nain i pod kojim uvjetima mogu koristiti. Takvim uenjem potrebno je

  osposobiti uenika za aktivnoga i odgovornoga graanina koji sudjeluje u razvoju

  demokratske graanske kulture ili etosa svoje kole, mjesta, drave, Europe i svijeta odnosno

  za nositelja vlasti jer je ustavna demokracija takav model vlasti u kojoj su graani politiki

  subjekti, a to znai - nositelji vlasti.

 • Sudjelovanjem u izborima oni pristaju dio svoje suverenosti odvojiti od sebe odnosno povjeriti

  zastupnicima od kojih onda s pravom oekuju zatitu svojih interesa i pridonoenje

  zajednikom dobru.

  Kako bi se ta oekivanja i ostvarila, svi ustavi demokratskih zemalja, pa tako i Hrvatske,

  sadre odredbe o ogranienju vlasti. Da bi se osiguralo potovanje naela ogranienja vlasti i

  pravne drave, potrebno je aktivno sudjelovanje graana s inkulturiranim graanskim

  znanjem, vjetinama i vrijednostima.

  Time graani potvruju temelje demokratskog poretka slobodu i ravnopravnost pojedinca,

  bez obzira na razlike u podrijetlu, sposobnostima ili sklonostima.

  kola je duna uenike pouiti da opstanak demokracije ovisi o znalakom i aktivnom

  sudjelovanju graana u odluivanju na svim razinama. No, da bi sudjelovanje bilo i

  uinkovito, graani trebaju usvojiti odgovarajue znanje, vjetine i stajalita za koritenje

  intelektualnih alata kojima se unaprjeuju demokratske procedure kao to su procjena

  valjanosti naela, pravila i zakona te uinaka djelovanja vlasti, ali i vlastitog djelovanja.

  Kako bi se u uenika potaknula spremnost za aktivno i odgovorno sudjelovanje od razredne,

  preko lokalne i nacionalne, do europske i meunarodne zajednice, oni u koli trebaju:

  stjecati znanje o svojim pravima, odgovornostima, mogunostima i nainima djelovanja u

  zajednici; o naelima djelovanja demokratske vlasti i naelima pravne drave, o mehanizmima

  zatite ljudskih prava od lokalne do nacionalne, europske i meunarodne razine, razvijati

  vjetine uoavanja problema u zajednici i njihova miroljubivog rjeavanja, u suradnji s

  drugima jaati motivaciju za primjenom steenog znanja i vjetina u svakodnevnom ivotu.

  U skladu s tim, nastavni plan i program graanskog odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu:

  graanski odgoj i obrazovanje) odreuje oekivana postignua uenika i sugerira naine na

  koje se do njih dolazi u koli bez obzira na to provodi li se graanski odgoj i obrazovanje kao

  poseban predmet ili meupredmetno. On time predstavlja konceptualni, didaktiki i metodiki

  okvir za razvoj graanske kompetencije u osnovnoj i srednjoj koli. No, za puni razvoj

  graanske kompetencije kljuna je suradnja svih djelatnika u odgoju i obrazovanju kako bi

  kola postala mjesto pouavanja, uenja i ivljenja demokracije.

  II. Meupredmetni pristup u provedbi Graanskog odgoja i obrazovanja temelji se na naelu racionalizacije, integracije i korelacije

  Takav pristup znai prevladavanje dosadanje prakse zapamivanja i reprodukcije

  disciplinarno odvojenih sadraja. Umjesto toga, uenje i pouavanje u razliitim podrujima

  postaje povezano i usmjereno na razvoj cjelovite osobe uenika. To se postie upotrebom

  interaktivnih nastavnih metoda pri emu se iskustvenim, timskim, suradnikim i radionikim

  uenjem, koje je esto povezano s istraivanjem, analiziranjem i zakljuivanjem, rjeava

  problem, stjee i razvija znanje, vjetine i vrijednosti. Pojam istraivanje ovdje se koristi u

  smislu da uenici primjereno svojoj dobi i mogunostima prikupljaju i analiziraju podatke o

  temi koju obrauju, prepoznaju probleme i trae rjeenja.

  Uenik postaje subjekt procesa uenja jer samostalno propituje i zakljuuje o predmetu

  uenja, analizira u suradnji s drugim uenicima i iskuava mogunosti primjene. Takvo uenje

  ueniku osigurava dublje razumijevanje i trajnije pamenje onoga to ui te vodi do znanja

  koje je provjereno i koje se moe dalje unaprjeivati. To je otvoren koncept cjeloivotnog

  uenja.

  Graanski odgoj i obrazovanje uvodi se na nain obvezne meupredmetne provedbe kako bi se u

  odgoju i obrazovanju pridonijelo punom razvoju graanske kompetencije uenika. Pri tome se

  polazi od injenice da su svi predmeti izravno povezani opim pravom na odgoj i obrazovanje ili

  nekim posebnim pravom koje se jami svakom djetetu, u svakome od njih se trai razvoj

 • odreenih vjetina i stajalita odnosno vrijednosti koje vie ili manje pridonose ostvarivanju

  Graanskog odgoja i obrazovanja, primjerice:

  Povezanost Graanskog odgoja i obrazovanja sa satovima razrednika mogue je uz pomo sadraja i aktivnosti kao to su: demokratsko donoenje razrednih pravila i njihovo pridravanje;

  priprema uenika za kandidaturu i sudjelovanje u radu Vijea uenika, izbor predsjednika/ce

  razreda i izbor predstavnika/ce za Vijee uenika; informiranje svih uenika u razredu o radu

  Vijea uenika; razvoj komunikacijskih vjetina uenika, upravljanje emocijama (prepoznavanje i

  primjereno iskazivanje) i upravljanja sukobom (nenasilno rjeavanje sukoba); upoznavanje

  uenika s propisima kojima se ureuju odnosi i obveze u koli (npr. Pravilnik o ocjenjivanju);

  obiljeavanje posebnih dana u koli ili lokalnoj zajednici; provedba istraivakih projekata

  uenika i volontiranje u lokalnoj zajednici.

  Povezanost Graanskog odgoja i obrazovanja s nastavom predmeta Povijest i Geografija ostvaruje se uz pomo tema kao to su: razliita drutvena ureenja i oblici vladavine, u sklopu kojih se

  raspravlja o poloaju pojedinca, njegovim pravima i slobodama te o ulozi institucija vlasti u zatiti

  prava pojedinca; meuljudski odnosi, pri emu se osobito raspravlja o nejednakosti izmeu

  mukarca i ene, meu rasama ili meu razliitim nacionalnim, etnikim, religijskim i jezinim

  grupama tijekom povijest ili u razliitim drutvima danas; ratovi i njihove posljedice, s posebnim

  osvrtom na pravo na mir i humanitarnu pomo, prava izbjeglica, odrivi razvoj, racionalno

  gospodarenje resursima, geografska raznolikost.

  Povezanost Graanskog odgoja i obrazovanja s nastavom Hrvatskoga jezika utemeljena je na opem cilju i zadaama nastave Hrvatskoga jezika. Primjerice, ostvarivanje prava na identitet i

  prava na izraavanje, povijesnoj borbi za uporabu hrvatskoga jezika, utjecajima na hrvatski jezik,

  izbor knjievnih djela u kojima se tematizira nepravda i diskriminacija povezna je s ciljem nastave

  Hrvatskoga jezika: razvoj jezino-komunikacijskih sposobnosti pri govorenoj i pisanoj uporabi

  jezika u svim funkcionalnim stilovima, razvoj literarnih sposobnosti, itateljskih interesa i kulture,

  stvaranja zanimanja za sadrajima medijske kulture te upoznavanje i potovanje hrvatske kulture,

  kultura nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i drugih kultura.

  Povezivanje ishoda Graanskog odgoja i obrazovanja i nastave stranih jezika ostvaruje se uenjem o pravima i odgovornostima graana te o funkcioniranju vlasti u zemlji iji se jezik ui, njezinoj

  demokratskoj kulturi, od