profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

17
Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży DIAGNOZA I WSPARCIE JAKO PODEJŚCIE PROFILAKTYCZNE WZGLĘDEM ZACHOWA O RYZYKOWNYCH mgr Klaudia Kozak- Półchłopek psycholog pedagog logopeda

Upload: others

Post on 14-Nov-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

DIAGNOZA I WSPARCIE JAKO PODEJŚCIE PROFILAKTYCZNE WZGLĘDEM ZACHOWAO RYZYKOWNYCH

mgr Klaudia Kozak- Półchłopek

psycholog – pedagog – logopeda

Page 2: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

Dziecko NIEGRZECZNE

Dzieci „niegrzeczne” jako te narażone na podejmowanie zachowao ryzykownych.

Kim jest niegrzeczne dziecko?

Jak zachowuje się dziecko niegrzeczne?

Co robi w domu?

Co robi w szkole?

Czego nie robi?

Page 3: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

Z czego może wynikad niegrzecznośd dziecka?

Page 4: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

Odpowiedź numer 1: z braku kompetencji komunikacyjnej

Bazowe umiejętności komunikacyjne u małych dzieci

Stanowią podstawę dla rozwoju komunikacji i

mowy. Bez nich trudno wejśd na „wyższy

poziom”

Wszystkie czynności niezbędne do tego, by dziecko nawiązywało relacje z otoczeniem

Bazowe umiejętności komunikacyjne kształtują

się od urodzenia; okres krytyczny to około 9 miesiąc życia, jednak

niektóre z nich rozwijają się do drugiego roku życia

Page 5: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

Baza dla komunikacji

1. Kontakt wzrokowy oraz podążanie wzrokiem.

2. Reagowanie na sygnał dźwiękowy awerbalny i werbalny.

3. Wskazywanie palcem.

4. Tworzenie wzajemnego pola uwagi.

Page 6: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

możliwy opóźniony rozwój mowy

brak motywacji do podejmowania komunikacji, do mówienia

problemy z uwagą słuchową, wzrokową, co w efekcie możeskutkowad problemami z uczeniem się

Konsekwencje?

Problemy w powyższych sferach mogą również byd wczesnymi objawami zaburzenia ze

spektrum autyzmu.

Page 7: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Spektrum autyzmu to zaburzenie typowego

(normatywnego) schematu rozwoju; dzieci

z diagnozą spektrum autyzmu mają inną

ścieżkę rozwoju niż dzieci rozwijające się w sposób typowy. Stąd: autyzm nie

jest chorobą a nietypowym wzorcem

rozwoju.

Mimo wyróżnionych objawów

podstawowych, autyzm ma szerokie spektrum

objawów, co w praktyce oznacza, że

trudno znaleźd dzieci z tą samą diagnozą

funkcjonujące w ten sam sposób.

Triada autystyczna, czyli objawy z trzech głównych obszarów:

1. Zaburzenia interakcji społecznych

2. Zaburzenia komunikacji

3. Ograniczone wzorce zachowao,

zainteresowao i aktywności

Page 8: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

Objawy:

Interakcje społeczne

KomunikacjaWzorce zachowań,

zainteresowań i aktywności

Page 9: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

Odpowiedź numer 2: Z zaburzeo uwagi

Uwaga - do czego jest nam potrzebna?

Selekcja

Utrzymanie uwagi (koncentracja)

Podzielnośd uwagi

Przerzutnośd uwagi

Czujnośd

Przeszukiwanie

Jak byśmy się zachowywali bez którejś z tych funkcji?

Funkcje wykonawcze, a więc praktyczna uwaga umiejętności, których ludzie potrzebują, żeby wykonad jakieś zadanie.

Page 10: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

Odpowiedź numer 3: Z zaburzeo zachowania

Zaburzenia NA ZEWNĄTRZ (eksternalizacyjne):

1. ADHD

2. Zaburzenia opozycyjno- buntownicze

3. Zaburzenia zachowania

Page 11: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

Objawy

ADHD:

Zaburzenia uwagi

Nadruchliwośd

Nadmierna impulsywnośd

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania:

Zachowania prowokacyjne

Wybuchy złości

Krzywdzenie innych

Page 12: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

Bunt czy zaburzenie? Zaburzenie, gdy zachowanie dziecka ma wpływ na jego funkcjonowanie i je

upośledza.

Page 13: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

Odpowiedź numer 4: Z lęku

Dziecięce lęki są czymś zupełnie normalnym. O zaburzeniu mówimy, kiedy:

Zaburza funkcjonowanie

Jest nieproporcjonalnie silny w stosunku do bodźca

Kiedy trwa nieproporcjonalnie długo

Towarzyszą mu nasilone objawy somatyczne

Page 14: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

Zaburzenia lękowe okresu dzieciostwa

Lęk separacyjny

Zaburzenie lękowe uogólnione

Zespół lęku napadowego

Fobie specyficzne

Fobia społeczna

Mutyzm wybiórczy

Zaburzenia lękowe wymagają wsparcia terapeutycznego, szczególnie, kiedy

zaburzają funkcjonowanie dziecka i nie pozwalają mu na wypełnianie typowych dla niego zadao rozwojowych (np. fobia

szkolna czy lęk separacyjny zaburzają podjęcie roli ucznia)

Page 15: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

Odpowiedź numer 5: Ze skrajnej nieśmiałości

Nieśmiałośd NIE JEST zaburzeniem. Nieśmiałośd jest cechą osobowości danego dziecka.

Czy dzieci nieśmiałe wymagają terapii?

Page 16: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

I każda kolejna odpowiedź, czyli: kim jest dziecko niegrzeczne?

Zawsze powinno pojawid się pytanie

o PRZYCZYNĘzachowania

Dziecko nie jest niegrzeczne. Jego zachowanie może

takie byd (uwaga na etykietki!).

Dziecko nazywane niegrzecznym

będzie niegrzeczne, bo tak zostało „oznaczone”.

Częściej podejmuje zachowania ryzykowne.

Page 17: Profilaktyka uzależnieo wśród dzieci i młodzieży

Dziękuję za uwagę