prof. dr branislav proki...

of 15 /15
Prof. dr Branislav Proki Prof. dr Branislav Proki ć ć [email protected]

Author: others

Post on 17-Mar-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Prof. dr Branislav ProkiProf. dr Branislav Prokićć[email protected]

 • MONITORING U ANESTEZIJI PODRAZUMEVA MONITORING U ANESTEZIJI PODRAZUMEVA SKUP SVIH INFORMACIJA O FIZIOLOSKUP SVIH INFORMACIJA O FIZIOLOŠŠKIM KIM

  FUNKCIJAMA PACIJENTA DOBIJENIM FUNKCIJAMA PACIJENTA DOBIJENIM DIREKTNO DIREKTNO ČČULIMA ANESTEZIOLOGA ILI ULIMA ANESTEZIOLOGA ILI

  PUTEM APARATA (MONITORA)PUTEM APARATA (MONITORA)

 • �� MONITORING U FAZI PREMEDIKACIJE PACIJENTAMONITORING U FAZI PREMEDIKACIJE PACIJENTA1. MONITORING SAMOG PACIJENTA: ASA KATEGORIZACIJA1. MONITORING SAMOG PACIJENTA: ASA KATEGORIZACIJA2. MONITORING ANESTEZILO2. MONITORING ANESTEZILOŠŠKIH APARATA I ANEST. PROCEDURAKIH APARATA I ANEST. PROCEDURA

  �� MONITORING U FAZI INDUKCIJEMONITORING U FAZI INDUKCIJE

  �� MONITORING TOKOM ODRMONITORING TOKOM ODRŽŽAVANJA ANESTEZIJEAVANJA ANESTEZIJEIII III -- ST. OPST. OPŠŠTE ANNESTEZIJE TE ANNESTEZIJE –– HIRURHIRURŠŠKA ANESTEZIJA: OSNOVNI MONITORINGKA ANESTEZIJA: OSNOVNI MONITORING:

  1. MONITORING KVS1. MONITORING KVS2. MONITORING RS 2. MONITORING RS 3. MONITORING BUBRE3. MONITORING BUBREŽŽNE FUNKCIJE NE FUNKCIJE -- DIUREZA DIUREZA 4. MONITORING NS 4. MONITORING NS –– REFLEKSA:REFLEKSA: KUTANI, PALPEBRALNI, KORNEALNIKUTANI, PALPEBRALNI, KORNEALNI5. PULSNA OKSIMETRIJA I KAPNOGRAFIJA5. PULSNA OKSIMETRIJA I KAPNOGRAFIJA6. MONITORING BOLA6. MONITORING BOLA8. MONITORING TEL.TEMPERATURE8. MONITORING TEL.TEMPERATURE9. MONITORING KOAGULACIJE, HIDRACIJE, GLIKEMIJE, ELKTROLITA....9. MONITORING KOAGULACIJE, HIDRACIJE, GLIKEMIJE, ELKTROLITA......

  �� MONITORING U PERIODU OPORAVKAMONITORING U PERIODU OPORAVKA

 • �� ASA 1:ASA 1: žživotinja nema organskih, fizioloivotinja nema organskih, fiziološških ili drugih poremekih ili drugih poremeććaja (CNSaja (CNS--a)a)

  �� ASA 2ASA 2:: Umeren i lak sistemski poremeUmeren i lak sistemski poremeććaj koji treba preoperativno aj koji treba preoperativno rereššavati (korekcija anemije, elektrolita, poremeavati (korekcija anemije, elektrolita, poremeććaj sraj srččanog ritma, kod anog ritma, kod npr. ingvinalne hernije...)npr. ingvinalne hernije...)

  �� ASA 3ASA 3: : TeTežžak nekorigovan sistemski poremeak nekorigovan sistemski poremeććaj (opstruktivni bronhitis, aj (opstruktivni bronhitis, kardiokardio--pulmonalni sindrom kod starijih pulmonalni sindrom kod starijih žživotinja, hroniivotinja, hroniččna oboljenja na oboljenja sistema organa...), maksimalna opreznost!sistema organa...), maksimalna opreznost!

  �� ASA 4ASA 4: : TeTežžak sistemski poremeak sistemski poremeććaj koji se ne moaj koji se ne možže sa sigurnoe sa sigurnočćčću u operativno korigovati i koji treba predooperativno korigovati i koji treba predoččiti vlasniku (npr. nekrotiiti vlasniku (npr. nekrotiččni ni procesiprocesi--inkarceracija creva sa difuznim peritonitom, neoplazme...)inkarceracija creva sa difuznim peritonitom, neoplazme...)

  �� ASA 5ASA 5: Pacijenti sa visokim rizikom pre: Pacijenti sa visokim rizikom prežživljavanja, a operativni zahvat je ivljavanja, a operativni zahvat je sastavni deo reanimacionog postupka (torzija sastavni deo reanimacionog postupka (torzija žželuca pasa, kolike i eluca pasa, kolike i volvulus kopitara...)volvulus kopitara...)

  �� ASA 5H: ASA 5H: URGENTNO (H): URGENTNO (H): LoLošše ope opššte stanje, hitna hirurte stanje, hitna hiruršška intervencija ka intervencija sa reanimacijom ( Saobrasa reanimacijom ( Saobraććajni udesi sa rupturom veajni udesi sa rupturom veććih krvnih sudova ili ih krvnih sudova ili organaorgana--jetra, slezina...perforativne rane vitalnih organajetra, slezina...perforativne rane vitalnih organa)

 • �� POVEPOVEĆĆANJE BEZBEEDNOSTI PACIJENTAANJE BEZBEEDNOSTI PACIJENTA

  �� MONITORING MONITORING -- KONTROLA VITALNIH FUNKCIJA I KONTROLA VITALNIH FUNKCIJA I FIZ.PARAMETARAFIZ.PARAMETARA

  �� BRZO REGISTROVANJE POREMEBRZO REGISTROVANJE POREMEĆĆAJA AJA ––KOMPLIKACIJA TOKOM HIR. INTERVENCIJEKOMPLIKACIJA TOKOM HIR. INTERVENCIJE

  �� BRZA REAKCIJA NA KOMPLIKACIJEBRZA REAKCIJA NA KOMPLIKACIJE

  �� SPRESPREČČAVANJE OAVANJE OŠŠTETEĆĆENJA ORGANA I ORGANIZMA U ENJA ORGANA I ORGANIZMA U CELINI (OCELINI (OČČUVANJE ZDRAVLJA PACIJENTA)UVANJE ZDRAVLJA PACIJENTA)

  �� PREOPERATIVNA KOREKCIJA POREMEPREOPERATIVNA KOREKCIJA POREMEĆĆENOG ENOG ZDRAVSTVENOG STANJA ZDRAVSTVENOG STANJA

 • �� POSMATRANJE PACIJENTA TOKOM OPERACIJEPOSMATRANJE PACIJENTA TOKOM OPERACIJE

  �� KONTROLA BOJE, IZGLEDA I TEMPERIRANOSTI KOKONTROLA BOJE, IZGLEDA I TEMPERIRANOSTI KOŽŽE I SLUZOKOE I SLUZOKOŽŽAA

  �� POSMATRANJE OPERACIONOG POLJA POSMATRANJE OPERACIONOG POLJA

  �� KONTROLA KOLIKONTROLA KOLIČČINE IZGUBLJENE KRVI U OPERACIONOJ RANIINE IZGUBLJENE KRVI U OPERACIONOJ RANI

  �� MONITORING REFLEKSA: KUTANI, PALPEBRALNI, KORNEALNI, MONITORING REFLEKSA: KUTANI, PALPEBRALNI, KORNEALNI, IZGLED ZENICA, CENTRIRANOST OIZGLED ZENICA, CENTRIRANOST OČČNIH JABUNIH JABUČČICA, ICA,

  �� MONITORING PULSAMONITORING PULSA

  �� MONITORING KVS: PRAMONITORING KVS: PRAĆĆENJE ARTERIJSKOG I VENSKOG PRITISKA ENJE ARTERIJSKOG I VENSKOG PRITISKA (AKO JE POTREBNO DIREKTNO MERENJE KANILOM: (AKO JE POTREBNO DIREKTNO MERENJE KANILOM: a. radialisa. radialis

  �� KONTINUIRAN EKGKONTINUIRAN EKG

  �� PRAPRAĆĆENJE DIUREZEENJE DIUREZE

 • �� MONITORING SRMONITORING SRČČANE FUNKCIJE: ANE FUNKCIJE: PUTEM CENTRALNOG VENSKOG PUTEM CENTRALNOG VENSKOG PRITISKA (CVP) PRITISKA (CVP) –– VENSKI KATETER SE PLASIRA PREKO VENSKI KATETER SE PLASIRA PREKO V. JUGULARIS V. JUGULARIS U DESNU U DESNU PRETKOMORUPRETKOMORU

  �� POVEPOVEĆĆANJE CVPANJE CVP: : ZNAK INSUFICIJENCIJE MIOKARDA I SMANJENJE ZNAK INSUFICIJENCIJE MIOKARDA I SMANJENJE HIPOVOLEMIJEHIPOVOLEMIJE

  �� MONITORING SATURACIJE Hb KISEONIKOM MONITORING SATURACIJE Hb KISEONIKOM : : STEPEN OKSIGENACIJE STEPEN OKSIGENACIJE TKIVA (PULSNI OKSIMETAR) TKIVA (PULSNI OKSIMETAR) –– REGISTROVANJE HIPOKSIJE I PRE NEGO REGISTROVANJE HIPOKSIJE I PRE NEGO ŠŠTO TO POSTANE OPASNA KOMPLIKACIJA !POSTANE OPASNA KOMPLIKACIJA !

  �� MONITORING % CO2 MONITORING % CO2 U EKSPRIRIRANOM VAZDUHU PUTEM KAPNOGRAFA U EKSPRIRIRANOM VAZDUHU PUTEM KAPNOGRAFA (APARAT KOJI UKAZUJE I NA ISPRAVNOST APARATA ZA ANESTEZIJU)(APARAT KOJI UKAZUJE I NA ISPRAVNOST APARATA ZA ANESTEZIJU)

  �� KAPNOGRAFIJA: KAPNOGRAFIJA: VREDNOST pCO2 U EKSPIRIJUMU I INSPIRIJUMU VREDNOST pCO2 U EKSPIRIJUMU I INSPIRIJUMU ==POKAZATELJ UPOKAZATELJ UČČINKA VENTILACIJEINKA VENTILACIJE

  �� KAPNOMETARKAPNOMETAR:: REGISTRUJE SAMO MIN. I MAKS. CONC. CO2 U REGISTRUJE SAMO MIN. I MAKS. CONC. CO2 U EKSPIRIJUMU: EKSPIRIJUMU: -- ETCO2 endETCO2 end--tidal CO2 U IZDAHNUTOM GASU IZ ALVEOLAtidal CO2 U IZDAHNUTOM GASU IZ ALVEOLA

  �� KAPNOGRAF: KAPNOGRAF: POPRED ETCO2 POKAZUJE I KRIVU IZDAHNUTOG CO2 U VIDU POPRED ETCO2 POKAZUJE I KRIVU IZDAHNUTOG CO2 U VIDU TALASA KAPNOGRAMATALASA KAPNOGRAMA

  �� ! KAPNOGRAF: ! KAPNOGRAF: TRENUTNO REGISTRUJE I SRTRENUTNO REGISTRUJE I SRČČANI ZASTOJ ANI ZASTOJ !!!!!!

 • �� RUTINSKIRUTINSKI (UOBI(UOBIČČAJENI)AJENI)-- MORA SE OBEZBEDITI SVAKOM PACIJENTUMORA SE OBEZBEDITI SVAKOM PACIJENTU

  �� SPECIJALIZOVANISPECIJALIZOVANI-- PRATI NEKU OD ODABRANIH PRATI NEKU OD ODABRANIH –– UGROUGROŽŽENIH ORGANSKIH ENIH ORGANSKIH

  FUNKCIJAFUNKCIJA

  �� EKSTENZIVNIEKSTENZIVNI-- PRATI SVE VITALNE FUNKCIJE, MAKSIMALNO ANGAPRATI SVE VITALNE FUNKCIJE, MAKSIMALNO ANGAŽŽOVANJE OVANJE

  SVIH MONITORA U ODREĐENOM TRENUTKUSVIH MONITORA U ODREĐENOM TRENUTKU

 • �� OD TEOD TEŽŽINE OPERATIVNOG ZAHVATA (ASA INE OPERATIVNOG ZAHVATA (ASA KATEGORIZACIJA)KATEGORIZACIJA)

  �� PREOPERATIVNOG ZDRAVSTVENOG STATUSA PACIJENTAPREOPERATIVNOG ZDRAVSTVENOG STATUSA PACIJENTA

  �� VISOKO RIZIVISOKO RIZIČČNE OPERACIJE ZAHTEVAJU EKSTENZIVAN NE OPERACIJE ZAHTEVAJU EKSTENZIVAN MONITORINGMONITORING

  �� I KOD I KOD ‚‚‚‚JEDNOSTAVNIH JEDNOSTAVNIH ‚‚‚‚ HIR. INTERVENCIJA HIR. INTERVENCIJA (npr.: (npr.: SANACIJA INGV. HERNIJE) SANACIJA INGV. HERNIJE) POTREBAN JE EKSTEZIVAN POTREBAN JE EKSTEZIVAN MONITORING (ANESTEZIJA STARIH I TEMONITORING (ANESTEZIJA STARIH I TEŠŠKO OBOLELIH KO OBOLELIH ŽŽIVOTINJA)IVOTINJA)

  �� DETALJNO POZNAVANJE I PRADETALJNO POZNAVANJE I PRAĆĆENJE MONITORINGA JE ENJE MONITORINGA JE OBAVEZA ANESTEZIOLOGA!OBAVEZA ANESTEZIOLOGA!

 • � NORMALNE VREDNOSTIPAS:................................ 70 – 100MAČKA:.............. 100 – 200KONJ:.......................... 30 - 45

  � TAHIKARDIJA:

  1. FREKVENCA PULSA KOD PASA................ > 180 udara/minuti2. FREKVENCA PULSA KOD MAČAKA ..........> 220 udara/minuti3. FREKVENCA PULSA KOD KOPITARA........ > 60 udara/minuti

  �� BRADIKARDIJA:BRADIKARDIJA:

  1. KOD PASA................ < od 50 udara/min1. KOD PASA................ < od 50 udara/min..2. KOD MA2. KOD MAČČAKA.......... < od 100 udara/min.AKA.......... < od 100 udara/min.3. KOD KONJA.............. < od 20 udara/min.3. KOD KONJA.............. < od 20 udara/min.

  �� HIPERTENZIJAHIPERTENZIJA: SISTOLNI ART. PRITISAK > OD 180 mm Hg I SREDNJI ART. PRITISAK > 120 mm

  � HIPOTENZIJAHIPOTENZIJA: SISTOLNI ART. PRITISAK < OD 60 mmHg

 • �� TAHIPNEJA:TAHIPNEJA:1. KOD PASA > 40 udisaja/min1. KOD PASA > 40 udisaja/min2. KOD MA2. KOD MAČČAKA > 40 udisaja/min.AKA > 40 udisaja/min.3. KOD KOPITARA > 24 udisaja/min3. KOD KOPITARA > 24 udisaja/min

  �� BRADIPNEJA: BRADIPNEJA: 1. KOD PASA < 6 udisaja/min1. KOD PASA < 6 udisaja/min2. KOD MA2. KOD MAČČAKA < 8 udisaja/min.AKA < 8 udisaja/min.3. KOD KOPITARA < 4 udisaja/min. 3. KOD KOPITARA < 4 udisaja/min.

  IZOSTANAK DISANJA DUIZOSTANAK DISANJA DUŽŽE OD 2 min. > ASISTIRANO DISANJE NA 30 sek. DO POE OD 2 min. > ASISTIRANO DISANJE NA 30 sek. DO POČČETKA ETKA SPONTANOG DISANJASPONTANOG DISANJA

  �� FIZIOLOFIZIOLOŠŠKA VREDNOST pCO2 U IZDAHNUTOM VAZDUHU:KA VREDNOST pCO2 U IZDAHNUTOM VAZDUHU:1. KOD PASA 35 1. KOD PASA 35 --46 mm Hg46 mm Hg2. KOD MA2. KOD MAČČAKA 32 AKA 32 --35 mm Hg35 mm Hg

  �� HIPERKAPNIJA (HIPERKAPNIJA (HIPOVENTILACIJAHIPOVENTILACIJA, , MALIGNA HIPERTERMIJA, ZASIMALIGNA HIPERTERMIJA, ZASIĆĆEN APSORBEREN APSORBER): ):

  1. KOD PASA: pCO2 U IZDAHNUTOM VAZDUHU > OD 45 mm Hg. KOD PASA: pCO2 U IZDAHNUTOM VAZDUHU > OD 45 mm Hg2. KOD MA2. KOD MAČČAKA: pCO2 U IZDAHNUTOM VAZDUHU > OD 40mm HgAKA: pCO2 U IZDAHNUTOM VAZDUHU > OD 40mm Hg

  �� HIPOKAPNIJA (HIPOKAPNIJA (HIPERVENTILACIJAHIPERVENTILACIJA, , ODVAJANJE PACIJENTA OD APARATA, EKSTUBACIJA, ODVAJANJE PACIJENTA OD APARATA, EKSTUBACIJA, POREMEPOREMEĆĆAJ PLUAJ PLUĆĆNE VENTILACIJE ILI CIRKULACIJE, HIPOTERMIJANE VENTILACIJE ILI CIRKULACIJE, HIPOTERMIJA): ):

  1. KOD PASA: pCO2 U IZDAHNUTOM VAZDUHU < OD 30mm Hg1. KOD PASA: pCO2 U IZDAHNUTOM VAZDUHU < OD 30mm Hg2. KOD MA2. KOD MAČČAKA: pCO2 U IZDAHNUTOM VAZDUHU >