prof. dr ana trbović, b92, 13. 6. 2014

Download Prof. dr Ana Trbović, B92, 13. 6. 2014

Post on 11-Apr-2017

76 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

B92Robovi loeg monetarnog modelaIzvor: Tanjug Beograd -- Bivi guverner Narodne banke Srbije Dejan oki kae da e Srbija ostati zarobljenik neadekvatnog monetarnog modela ako ne napravi pomak u pogledu dinarizacije

Foto: (sxc.hu)"Ako nismo u stanju da napravimo napredak u pogledu dinarizacije, a oito je da proteklih pet godina to nismo uradili, mi ostajemo zarobljenici jednog neadekvatnog monetarnog modela", izjavio je oki na Konferenciji finansijskih direktora u Aranelovcu koja je danas zavrena u organizaciji Tsomokos Group International (TGI). oki je podsetio da su Vlada Srbije i NBS 2012.godine potpisali Memorandum o dinarizaciji u kome je tano precizirano ta bi ko trebalo da radi u procesu dinarizacije. Naalost, taj memoranudm se ne primenjuje, dodao je.

Kljuni korak ka podsticanju korienja dinara je da drava prestane da koristi valutnu klauzulu u svojim zvaninim dokumentima, ukazao je on.

"Spisak zakona koje je napravila NBS gde se eksplicitno navode iznosi u stranim sredstvima plaanja je ogroman, spisak podzakonskih akata je jo vei. Pa i u samom Zakonu o bankama iz 2005. godine koji je donela Skuptina na predlog NBS, osnivaki kapital je izraen u evrima", izjavio je oki.

On je dodao da takve odredbe treba otkloniti iz svih domaih akata ako se drava opredeli da monetarni model uini efikasnim.

Izuzev procesa dinarizacije, Srbija to pre mora da rei problem izuzetno visokog budetskog deficita koji poslei godina raste za razliku od zemalja EU u kojima se on smanjuje, ukazao je oki.

Na panelu posveenom reformama koje Srbija treba da sprovede da bi ostvarila rast, dekan Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) Ana Trbovi izjavila je da je unapreenje poslovne klime trenutno najjeftiniji nain za ostvarivanje privrednog rasta.

"To to je naa poslovna klima loa - a to pokazuju svi meunarodni izvetaji, razlog je zato je teko privui investitore i unaprediti proizvodnju kada se od malog pokuava napraviti srednje preudzee", rekla je ona.

Drugi nain za ostvarenje rasta je, prema njenim reima, da se obezbedi bolji pristup finansiranju preduzea, dok je trei uslov obrazovanje. Trbovi je navela da se privredni rast moe ostvariti samo kroz ozbiljnu reformu javnog sektora jer su gubici javnog sektora jednaki dobitku privatnog sektora. Strunjak za meunarodno privredno pravo Milan Parivodi je istakao i da loi zakoni esto mogu da budu remetilaki faktor u razvoju pojedinih delatnosti.

Kao primer je naveo zakone o graevini koji su od 2003.godine sve gori i koji su doveli do toga da Srbija vie nema graevinsku industriju i da su opstala samo ona preduzea koja su van Srbije nastavila da ugovaraju poslove. Predsednik Poreskog odbora u Savetu stranih investitora (FIC) Ivan Raki je izjavio da je Srbiji preko potrebna dosledna primena zakonske regulative i da svako ko pria da Srbiji fali poreska reforma duboko ne zna o emu pria.

"Nama treba dobra primena zakona. Zakon o porezu na dobit je menjan sedam puta i ne vidim ta bi se sutinski dogodilo kada bi se on opet promenio", zakljuio je on.