produktu un pakalpojumu dzīves cikla analīze

of 42/42
Dzīves cikla analīze Jūlija Doktorova, Olga Meļņičenko (ELLE; InCSR) 22.02.2017

Post on 08-Apr-2017

145 views

Category:

Environment

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dzves cikla analze

  Jlija Doktorova, Olga Meienko (ELLE; InCSR) 22.02.2017

 • Aplkojamie jautjumi

  Kas ir dzves cikla analze? Kdi ir dzves cikla analzes mri un kpc t ir

  vajadzga? Dzves cikla analzes piemrs produkts Dzves cikla novrtjums un pakalpojumu sektors Dzves cikla analzes piemrs pakalpojums Ko em vr, veicot novrtjumu

 • Kas ir dzves cikla analze?

  Kas ir videi draudzgk?

  vai

 • Kas ir dzves cikla analze?

  Kas ir videi draudzgk?

  vai

 • Kas ir dzves cikla analze?

  Kas ir videi draudzgk?

  vai

 • Kas ir dzves cikla analze?

  Rks vadbas lmumu pieemanai

 • Kas ir dzves cikla analze?

  Produkta (pakalpojuma) raoanai/snieganai izmantoto resursu, radto vielu (atkritumi, emisijas) un potencils ietekmes uz vidi raksturojums/analze/izvrtjums visam dzves ciklam (no pua ldz kapam)

  Avots: Gatis Babauers. Produktu dzves cikla novrtjums (analze)

 • Kas ir dzves cikla analze?

  Avots: altanova-energy.com Avots: ecodyger.com

 • Kas ir dzves cikla analze?

  Dzves cikla novrtjums var bt: Standartizts: LVS EN ISO 14044:2006 Brvs pieejas/panovrtana

 • Kdi ir dzves cikla analzes mri un kpc t ir vajadzga?

  Kvalitatvi veikts dzves cikla novrtjums sniedz informciju, kas auj:

  prdomti samazint jaunu produktu ietekmi uz vidi vl to dizaina fz;

  identifict jau esou produktu vjs vietas;

  izvairties no problmu prneses, kad, atrisinot vienu problmu, radm vai pastiprinm citu;

  saldzint ldzgu produktu ietekmi uz apkrtjo vidi, dabas resursu patriu un cilvka veselbu. Avoti: ekomarkejums.lv, Francesco Romagnoli LCA

  Saldzinos

  Virzts uz izmaim

  Individuls -apskata vienu

  produktu vai pakalpojumu

  Novrtjuma

 • Dzves cikla analzes ietvars

  Tiei piemrojams: Izstrdjot un

  uzlabojot produktu Stratiskaj

  plnoan Politikas izstrd Mrketing U.t.t.

  Atbilstoi ISO 14040:2006

  Dzves cikla analzes ietvars

  Mra un apjoma

  noteikana

  Inventarizcija

  Ietekmes

  novrtjums

  Interpretcija

 • Piemrs Recepu grmata

  Veselgu sulu recepu

  grmata Tira: 8000 eksemplri Grmata ir Norvu valod Tipogrfija: SIA Livonia

  Print, Latvija Ziemeu ekomarjums

  (Northern Swan) Ce uz ES ekomarjuma

  ievieanu

 • Dzves cikla analzes ietvars

  Atbilstoi ISO 14040:2006

  Dzves cikla analzes ietvars

  Mra un apjoma

  noteikana

  Inventarizcija

  Ietekmes

  novrtjums

  Interpretcija

 • Funkcionl vienba:

  informcijas par 40 receptm attloana

 • PRODUKTA VISPARGS APRAKSTS

  KRSA

  PAPRS vks

  ieklapas

  LME DIEGS

 • Izejmaterilu iegana

  Produkta raoana

  Tirdzniecba

  Lietoana

  Izmeana

  Koksnes iegana

  Naftas produktu

  Grmatas drukana

  un iesieana

  Grmatas uzglabana

  un prdoana

  Grmatas lietoana

  Atkritumu prstrde

  Atkritumu apglabana

  Res

  urs

  i (in

  pu

  t)

  Emis

  ijas

  (ou

  tpu

  t)

  Materilu raoana

  Papra raoana

  Krsu un citu misko

  vielu raoana

  Enerijas patri dens patri Izejmaterilu patri

  Emisijas gais Emisijas den

  Atkritumi

  Analzes tvrums

  PRODUKTA DZVES CIKLA ANALZE

 • Dzves cikla analzes ietvars

  Atbilstoi ISO 14040:2006

  Dzves cikla analzes ietvars

  Mra un apjoma

  noteikana

  Inventarizcija

  Ietekmes

  novrtjums

  Interpretcija

 • PRODUKTA PROCESU KOKS

  Atjaunotjs Attsttjs Lme Krsa Paprs Diegs Plates gumtjs

  Papra apdruka

  Grmatas iesieana

  Iepakoana

  Transportana

  Tirdzniecba

  Lietoana Prstrde Apglabana

  Koku audzana

  Meistrde

  Ntrija sulftu ieguve un apstrde

  Sodas pelnu raoana

  Kukurzas cietes

  raoana

  Balinanas vielu raoana

  Mla vai talka ieguve

  Naftas produktu

  ieguve

  Pigmentu raoana

  Saistvielu raoana

  Modifikatoru raoana

 • Koksnes sagatavoana (mrcana, mizoana,

  eldoana)

  Papra masas sagatavoana

  Balinana

  PAPRA RAOANA PROCESU KOKS

  Attrana

  Ener

  ija

  s,

  den

  s p

  atr

  i,

  m

  isk

  s vi

  elas

  Emis

  ijas

  gais

  ,

  de

  n,

  atkr

  itu

  mi

  Loku veidoana

  Gruntana, vana, kalenderana

  Grieana un iepakoana

 • Papra raoanas proces izmantotie resursi un radts emisijas

  Amber Graphic (Arctic

  Paper) [17]

  Incada Silk (Iggesund)

  [21]

  Izejvielas

  dens 10,84 m3/t

  Celuloze 720,30 kg/t

  Ciete 58,58 kg/t

  Pildvielas 339,30 kg/t

  Lme 1,54 kg/t

  Cita piedevas 15,92 kg/t

  Enerijas patri

  Elektroenerijas 628,0 kWh

  Siltumenerijas 8,16 GJ

  Dabas gze 470,4 m3

  Emisijas den

  miskais skbeka

  patri 0,29 kg/t 50 kg/t

  Slpeklis 0,06 kg/t 0,17 kg/t

  Fosfors 0,006 kg/t 0,02 kg/t

  Raoanas notekdeu

  apjoms 9,1 m3/t 38 m3/t

  Emisijas gais

  SOx 0,03 kg/t

 • Dzves cikla analzes ietvars

  Atbilstoi ISO 14040:2006

  Dzves cikla analzes ietvars

  Mra un apjoma

  noteikana

  Inventarizcija

  Ietekmes

  novrtjums

  Interpretcija

 • IETEKMES UZ VIDI NOVRTJUMS: MET matrica M materila

  lietoana

  E enerijas

  lietoana

  T toksiskie ieejoie

  materili/emisijas

  Kop

  Materilu un komponenu raoana un piegde

  Papra raoana 3 3 2 8

  Krsu raoana 2 1 1 4

  Materilu transportana 0 3 3 6

  Produkta raoana

  Pirmsdruka (prbaude) 0 1 0 1

  Druka 3 2 2 7

  Pcdruka (grieana, locana,

  iesieana)

  1 2 1 4

  Izplatana

  Iepakojums 2 0 0 2

  Transportana 0 3 3 6

  Lietoana vai

  utilizana

  Lietoana 0 0 0 0

  Apkope - - -

  Produkta ma

  beigas

  Prstrde 2 2 2 6

  Apglabana - - -

  Kop 11 17 14 42

  + FSC sertificts + Viegls, neglancts + Atbildgie raotji (piem. ISO14001) - Balints paprs - Nav ES eko sertificts icts

  + nesatur minerleas + CO2 neitrl raoana + Videi saldzinoi nekaitgs paprs + Videi draudzgs krsas + Attranas ldzeku atgana + Energoefektvas iekrtas + GOS-nesaturos mazganas ldzeklis - Papra nelietderg izmantoana - misko vielu izmantoana

 • Dzves cikla analzes ietvars

  Atbilstoi ISO 14040:2006

  Dzves cikla analzes ietvars

  Mra un apjoma

  noteikana

  Inventarizcija

  Ietekmes

  novrtjums

  Interpretcija

 • EKO INOVCIJA

  Secinjumi:

  Ietekme uz vidi ir neliela vai vidja, saldzinot ar tradicionli raotm grmatm

  Taj pa laik pastv iespjas vl vairk samazint produkta ietekmi uz vidi.

  Esoais stvoklis:

  FSC paprs

  Krsas nesatur minerleas, CO2-neitrls

  Mazganas ldzeku un dintju attrana

  Nordic Ecolabel

  Papildus iespjas:

  Prstrdjamba un prstrdto materilu izmantoana

  Vides prvaldbas sistmas un ES ekomarjums

  Samazint naftas saturoos produktus

  CO2 neitrlas iekrtas

 • Dzves cikla novrtjums un pakalpojumu sektors

  Vai pakalpojuma sektors ar ietekm vidi?

  J, J, J

 • Dzves cikla novrtjums un pakalpojumu sektors

  Piemrs: dinanas sektors

 • Dzves cikla novrtjums un pakalpojumu sektors

  Piemrs: Pasta pakalpojumi

  Avots: DHL Sustainability report 2015

  Avots: UPS Sustainability report 2015

  CO2 emisijas: 27,95 milj.t. DHL vs 28,56 milj.t. UPS Saldzinjumam: Latvij 2012. gad

  10,97 milj.t.

 • Dzves cikla novrtjums un pakalpojumu sektors

  Citi piemri:

  Lidojumu sadaljums pc ceoanas mra no Lielbritnijas lidostm (Avots: statista.com)

 • Dzves cikla novrtjums un pakalpojumu sektors

  Kopjais enerijas patri ES-28 2014. gad (% no kopj, oil equivalent) (Avots: Eurostat)

 • Dzves cikla novrtjums un pakalpojumu sektors

  Pakalpojumu sektors

  Teritorijas degradcija

  Troksnis

  Gaisa piesrojums

  dens piesrojums

  Augsnes un grunts

  piesrojums

  Dabas resursu noplicinana

  SEG emisijas

  Bioloisks daudzveidbas samazinana

  apkure autotransports misko vielu lietoana kondicionieri saldanas un

  atdzesanas iekrtas darjuma braucieni datortehnikas

  izmantoana, informcijas uzglabana

  autotransports ventilanas sistmas darjuma braucieni

  sadzves notekdei nopldes

  atkritumi nopldes

  autotransports apgaismojums kondicionieri apkure darjuma braucieni datortehnika,

  informcijas uzglabana dinana

  biroja preces (piem., paprs) jauns biroja telpas vai noliktavas dinana

  pamestas kas bvlaukumi

  biroja preces (piem., paprs) autotransports

 • Dzves cikla novrtjums un pakalpojumu sektors

  Piemrs: Finanu sektors

 • Piemrs Pakalpojums ISO 14001 vides prvaldbas sistmas ievieana klienta uzmum

  Vides prvaldes sistmas izveid atbilstoi ISO 14001:2016 standarta klienta uzmum

 • Dzves cikla analzes ietvars

  Atbilstoi ISO 14040:2006

  Dzves cikla analzes ietvars

  Mra un apjoma

  noteikana

  Inventarizcija

  Ietekmes

  novrtjums

  Interpretcija

 • Izejmaterilu iegana

  Pakalpojuma sniegana

  Pakalpojuma izmantoana

  Izmeana

  Koksnes iegana

  Citu izejmaterilu

  iegana

  Pakalpojums ISO 14001 vides

  prvaldbas sistmas ievieana

  klienta uzmum

  ISO 14001 vides

  prvaldbas sistmas

  uzturana klienta

  uzmum

  Atkritumu prstrde

  Atkritumu apglabana

  Res

  urs

  i (in

  pu

  t)

  Emis

  ijas

  (ou

  tpu

  t)

  Materilu raoana

  Papra raoana un citas biroju

  preces

  Elektrisko un elektronisko

  iekrtu raoana

  Enerijas patri dens patri Izejmaterilu patri

  Emisijas gais, Emisijas den, Atkritumi

  Analzes tvrums

  Elektro-enerijas raoana

  Naftas produktu iegana

  Siltum-enerijas raoana

  Printeru toneru

  raoana

  Biroja mbeles

 • Dzves cikla analzes ietvars

  Atbilstoi ISO 14040:2006

  Dzves cikla analzes ietvars

  Mra un apjoma

  noteikana

  Inventarizcija

  Ietekmes

  novrtjums

  Interpretcija

 • Piemrs: inventarizcija Pakalpojuma snieganas etaps

  Pakalpojums

  ISO 14001 vides prvaldbas sistmas

  ievieana klienta uzmum

  Paprs

  Dabas resursu noplicinans,

  emisijas gais (iesk. CO2), misks

  vielas

  Elektroenerija Emisijas gais (iesk.

  CO2)

  u.c.

  Degviela Emisijas gais (iesk.

  CO2)

  Siltumenerija Emisijas gais (iesk. CO2)

  Resursu patri Ietekme uz vidi

 • Piemrs: inventarizcija Pakalpojuma snieganas etaps

  Pakalpojuma sniegana

  Resursu patri

  Darbinieku stundas 490 stundas

  dens 2,13 m3

  Paprs 150 lapas A4

  Nobraukto km skaits 790 km

  Enerijas patri

  Elektroenerijas 487,6 KWh

  Gzes patri 92,5 m3

  Emisijas gais

  CO2 (autotransport) 102,7 kg

  Atkritumi

  Apglabto atkritumu apjoms 14 kg

  Prstrdto atkritumu apjoms 3,5 kg

 • Piemrs: ietekmes novrtjums Pakalpojuma snieganas etaps

  Piemrs: MET matrica kvalitatvas vai daji kvalitatvas vides analzes metode, kas tiek izmantota, lai sniegtu visprju priekstatu par izmantotajiem resursiem un radtajm emisijm katr produkta dzves cikla posm, noteiktu btiskkos vides aspektus un iespjamos vides uzlaboanas risinjumus M materila

  lietoana

  E

  enerijas

  lietoana

  T toksiskie

  ieejoie

  materili/emisijas

  Kop

  Materilu un resursu raoana un piegde

  xxx 3 3 2 8

  Produkta raoana/Pakalpojuma sniegana

  xxx 0 1 0 1

  Lietoana/

  utilizana

  Lietoana 0 0 0 0

  Apkope - - -

  Produkta

  ma beigas

  Prstrde 2 2 2 6

  Apglabana - - -

  Kop xx xx xx xx

 • Interpretcija

  Interpretcijas posm tiek analizti iepriekjo posmu rezultti, sniedzot skaidrus secinjumus un izstrdjot rekomendcijas. Interpretcijas fz jem vr, ka analze izvrt potencils ietekmes, neidentificjot noteiktas/ modeltas ietekmes, risku robeas u.t.t.

 • Ko em vr, veicot novrtjumu? Vai Jsu uzmums novrt produktu/ pakalpojumu ietekmi uz vidi vis to dzves cikla laik? J N Kuros produkta/pakalpojuma dzves cikla posmos Jsu uzmums novrt produkcijas/ pakalpojumu ietekmi uz vidi? Resursu ieguves Produkcijas/pakalpojuma snieganas Produkta/pakalpojuma lietoanas Nolietotu produktu apsaimniekoana pc dzves cikla beigm

  1. Vai tiem VIS dzves cikl?

  2. Formls novrtjums

  3. Pamatojumi/Pierdjumi

  4. Mris ir stratisk plnoana

  (INTERPRETCIJA)

 • Noderga informcija

  http://eplca.jrc.ec.europa.eu/ http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/02_gb_dzives_cikla_novertejums_5jun_2013.pdf https://www.bsr.org/reports/BSR_Financial_Sector_Supply_Chain_Sustainability_2015.pdf https://www.cbd.int/financial/privatesector/several-privatebestpractices.pdf http://www.cp.org.jo/ghdp/docs/Hospital%20Guide.pdf http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/Telecommunications_and_ICTservices_Scope_and_Proposed_BEMPs.pdf ........

  http://eplca.jrc.ec.europa.eu/http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/02_gb_dzives_cikla_novertejums_5jun_2013.pdfhttp://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/02_gb_dzives_cikla_novertejums_5jun_2013.pdfhttps://www.bsr.org/reports/BSR_Financial_Sector_Supply_Chain_Sustainability_2015.pdfhttps://www.bsr.org/reports/BSR_Financial_Sector_Supply_Chain_Sustainability_2015.pdfhttps://www.bsr.org/reports/BSR_Financial_Sector_Supply_Chain_Sustainability_2015.pdfhttps://www.cbd.int/financial/privatesector/several-privatebestpractices.pdfhttps://www.cbd.int/financial/privatesector/several-privatebestpractices.pdfhttps://www.cbd.int/financial/privatesector/several-privatebestpractices.pdfhttps://www.cbd.int/financial/privatesector/several-privatebestpractices.pdfhttp://www.cp.org.jo/ghdp/docs/Hospital Guide.pdfhttp://www.cp.org.jo/ghdp/docs/Hospital Guide.pdfhttp://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/Telecommunications_and_ICTservices_Scope_and_Proposed_BEMPs.pdfhttp://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/Telecommunications_and_ICTservices_Scope_and_Proposed_BEMPs.pdfhttp://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/Telecommunications_and_ICTservices_Scope_and_Proposed_BEMPs.pdf

 • Paldies par uzmanbu!

  Jautjumi?