producere, transport, distributie energie capitolul i capitolul ii capitolul iii capitolul iv...

Download PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE ENERGIE capitolul i capitolul ii capitolul iii capitolul iv capitolul

Post on 14-Feb-2020

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CCM GRUP DE UNITATI 2009

  N~:M~l!~Z>L I

  Data 3.!J..I c/. JtJ,,~ -

  CONTRACT COLECTIV DE MUNCA

  LA NIVEL DE GRUP DE UNITATI

  PRODUCERE, TRANSPORT,

  DISTRIBUTIE ENERGIE

  TERMICA SI/SAU ELECTRICA

  (G.U.P.T.D.E.T.E)

  2009 - 2013 /7//

  .f;/

  .I/j

  )( fl{

  ~\f>.. SltvD ~ ~.\ /0

  I/, ~«- ~

  l~

  ruC/ 'J>"rt;:

  ~ST. *II "

  I ".~. c;"~' & "\ 1:-: -

 • CAPITOLUL I

  CAPITOLUL II

  CAPITOLUL III

  CAPITOLUL IV

  CAPITOLUL V

  CAPITOLUL VI

  CAPITOLUL VII

  CAPITOLUL VIII

  CAPITOLUL IX

  CAPITOLUL X

  ANEXANr.l

  ANEXA Nr. 2

  ANEXA Nr. 3

  ANEXA Nr. 4

  .

  CCM GRUP DE UNITATI 2009

  CUPRINS

  D . . .. l 3lSpOZI(i1genera e....................................................

  Contractul Individual de Mundi 6

  Condi(ii de munca, securitate $i sanatate in munca 21

  Formarea profesionalli 30

  Timpul de munca $i timpul de odihna 33

  Salarizare ... 43

  Drepturi $i obliga(ii de serviciu. D . . t. .. 50lSClp lna munc" ...................................................

  Protec(iasociala a salaria(ilor 54

  Alte drepturi $i obliga(ii ce decurg din rela(iile de munea .65

  Dispozi(iifinale 71

  Lista agen(ilor economici, tn care se aplica Contractul Colectiv de Munca la nivel de grup unitati producere, transport, distributie, energie,

  termica sVsau electricii 76

  Clauze minime ale Contractului Individual de Muncii 77

  Regulament de Organizare $i Func(ionare a Comisiei Paritare privind urmarirea aplicarii unitare a CCM GUPTDETE 85

  Componenta partilor semnatare ale CCM GUPTDETE ... 86

  ~~~~ s~~ 1

  /

 • CCM GRUP DE UNITATI 2009 CAPITOLUL I

  CAPITOLUL I

  DISPOZITII GENERALE

  Art. 1 - In temeiul drepturilor garantate de Constitutia Romaniei, al prevederilor legislatiei in vigoare Partile contractante, pe deplin egale ~i libere in negocierea acestui contract colectiv de munca, se obliga sa respecte prevederile lui.

  Art. 2 - Prevederile prezentului contract colectiv de munca, actionand ca lege intre Parti, se aplica la agentii economici din Grupul de Unitati Producere, Transport si Distributie Energie Termica si/sau Electrica (numita in continuare Grup de Unitati) nominalizate in Anexa nr. 1.

  Art. 3 - Prezentul contract colectiv de munca are ca scop, in principal, stabilirea drepturilor minime ale salariatilor ~i a obligatiilor corelative, cu privire la :

  incheierea, executarea, modificarea, suspendarea ~i incetarea contractului individual de munca;

  timpul de munca ~itimpul de odihna;

  conditii de munca, securitate ~i sanatate in munca;

  salarizare;

  protectia sociala a salariatilor;

  formarea profesionala a salariatilor;

  /drepturi ~i~bJi~atii de serviciu; disciplina muncii; . :\\/>..Slrv~

  @~~. 10.y('~

  I~ --

  ~ \ll..

  .. *

  .

  fo5...: ~_ \\. '"

  . ~., \/'.

 • CCM GRUP DE UNITATI 2009 CAPITOLUL I

  alte drepturi ~i obligatii ce decurg din relatiile de munca.

  Art. 4 - Prezentul contract colectiv d~ munca se incheie pe 0 perioada de minimum patru ani. Partile vor conveni asupra prelungirii valabilitatii sale cu sau tara modifican rezultate din negociere.Anual, partile vor rediscuta domeniile prevazute de legea 130/1996 republicata.

  Art. 5 - (1) Pe baza prezentului contract colectiv de munca se vor incheia la nivel de agenti economici, nominalizati in Anexa nr. 1, contracte colective de munca respectfu1d prevederile prezentului contract ~i cuprinzand ~i clauze specifice fiecarui agent economic.

  (2) - Aceste contracte colective de munca se vor incheia nu mai tarziu de 30 de zile de la inregistrarea prezentului contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati.

  Art. 6 - (1) In contractele colective de munca incheiate la nivel inferior nu se vor putea prevede drepturi sub limite Ie minime sau dispozitii contrare celor stabilite in prezentul contract.

  (2) - Pentru cazul agentilor economICI care au contracte colective de munca incheiate la data inregistrarii prezentului contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati, Partile semnatare ale acestora vor conveni, prin acte aditionale, punerea in acord cu prevederile noului contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati.

  Art. 7 - (1) Drepturile salariatilor, inclusiv cele salariale, previizute in prezentul contract colectiv de munca, pot fi rea~ezate prin negociere in contractele colective de munca incheiate la nivel inferior, dar nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale, care au fost recunoscute anterior.

  (2) Daca prin reglementari anterioare au fost previizute drepturi mai maripentru salariati, acestea vor fi preluate in CCM la nivel de agent economic.

  4/

  ~!.~~ '1v / //fltJ rf7l~-

 • CCM GRUP DE UNITATI 2009 CAPITOLUL I

  (3) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, vor interveni reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract, fiind stipulate in protocoale semnate de ambele paqi.

  Art. 8 - (1) Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze ~i sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca.

  (2) Asociatia patronala si federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca vor fi obligatoriu consultate in vederea obtinerii acordului necesar, in toate cazurile, pentru promovarea si/sau sustinerea proiectelor de acte normative care vizeaza relatiile de munca si se vor informa reciproc despre masurile intreprinse si despre rezultatele obtinute.

  Art. 9 - (1) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage nispunderea paqilor care se fac vinovate de aceasta.

  (2) Reprezentantii partilor semnatare pot verifica la agentii economICI, prin membrii comisiei paritare nominalizati in Anexa nr. 3 la prezentul CCM, modul in care sunt respectate clauzele prevazute in contractul colectiv de munca.

  Art. 10 - Interpretarea clauzelor din prezentul CCM se va face prin consens. Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza conform reglementarilor dreptului muncii in favoarea salariatului.

  f:, ' tc~~~/~

  (1,:

 • CCM GRUP DE UNITATI 2009 CAPITOLUL II

  CAPITOLUL II

  CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

  Art. 11 - (1) in vederea stabilirii concrete a drepturilor ~i obligatiilor salariatului angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca.

  (2) Angajarea personalului reprezinm actul de vointa reciproca al angajatorului ~i al angajatului, concretizat prin incheierea unui contract individual de munca in forma scrisa intre ace~tia ~i prin care angajatul se obliga sa presteze 0 activitate potrivit cerintelor postului in care este incadrat, iar angajatorul sa-i acorde drepturile salariale ~i de alm natura pentru activitatea ~i locul de munca respective, in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca, in conditiile realizarii sarcinilor, atributiilor ~i raspunderilor corespunzatoare postului.

  Art. 12 - (l) Angajarea de personal se face pe posturile vacante numai prin concurs, examen sau interviu, pe criteriul verificarii aptitudinilor profesionale ~i personale pentru functiile ~i meseriile prevazute in Nomenclatorul de functii ~imeserii al agentului economic.

  (2) Nomenclatorul de functii ~i meserii va face obiectul unei anexe la CCM incheiat la agentul economic ~i va fi reactualizat ori de dUe ori va fi necesar .

  Art. 13 - (1) Angajarea de personal se face tara discriminare direcm sau indirecm pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsm, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

  (2) In masura in care nu exista in tara forta de munca de cetatenie romana disponibila si calificata corespunzator, pot fi angajati pentru anumite .

  et au

  .

  lucran ..

  '

  .

  cetateni straini si apatrizi, conform prevederile legale, I~' "'

 • CCM GRUP DE UNITATI 2009 CAPITOLUL II

  (3) Candidatul trebuie sa cunoasca limba romana pe care sa 0 foloseasca in cadrul sarcinilor sau relapilor de serviciu.

  Art. 14 - (1) Angajarea de personal ~i incheierea contractelor individuale de munca se face de angajator, cu respectarea dispozipilor in vigoare ~i a prevederilor contractului colectiv de munca,' de regula pe durata nedeterminata ~i, prin exceppe, pe durata determinata, in limita posturilor vacante.

  (2) Contractele individuale de munca se incheie in scris, in limba romana, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului.

  (3) Contractul individual de munca va cuprinde cel pupn clauze generale ~iclauze specifice conform modelului orientativ de la Anexa Dr.2.

  (4) Posturile vacante si conditiile de ocupare vor fi anuntate la sediile agentilor economici si comunicate prin mijloace de informare mass-media.

  Art. 15 - Conditiile minime de studii sunt cele prevazute in nomenclatorul de funcpi ~imeserii al fiecarui agent economic.

  Art. 16 - Modul de organizare ~i des:ta~urare a concursului, examenului sau interviului se stabile~te prin contractul colectiv de munca incheiat la nivelul agentului economic.

  Art. 17 - (1) Pentru angajarea in m