procesni instrumenti za analizo vod

44
Procesni instrumenti za analizo vod Izdelki in storitve za pitno in odpadno vodo

Upload: dinhcong

Post on 12-Jan-2017

257 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Procesni instrumenti za analizo vod

Procesni instrumenti za analizo vodIzdelki in storitve za pitno in odpadno vodo

30151 Process Overview Part1_si.indd 1 19.03.12 20:31

Page 2: Procesni instrumenti za analizo vod

Potrebujete visokokakovostne izdelke, sistemske rešitve in celovite storitve?

HACH LANGE je zanesljiv partner za analizo vod – smo v vaši bližini in obenem

dobro pokrivamo vso Evropo. Zato ste lahko vedno brez skrbi, tako s tehničnega

vidika kot glede stroškovne učinkovitosti.

Neposredno od proizvajalca: izdelki, sistemi in storitve

Z vami smo na vseh korakih: od natanč-

nega merjenja parametrov do uporabe

rezultatov za krmiljenje in regulacijo na

čistilni napravi ter avtomatizacije. Vedno

pregledno in enostavno dostopno. Vodovod

Industrija

Nudimo vam rešitev, prilagojeno vašim

potrebam. Če se zahteve višajo, se jim

sistem enostavno prilagodi. Zanesite se

na desetletja naših izkušenj in se odločite

za naložbo, ki je pripravljena na priho-

dnost.

30151 Process Overview Part1_si.indd 2 19.03.12 20:31

Page 3: Procesni instrumenti za analizo vod

Čistilna naprava

Opazovalna postaja

Nadzorna soba / laboratorij

Občina

KAZALO

Kazalo

4 Merjenje

6 Povezovanje

8 Avtomatizacija

10 Svetovanje in storitve

Parametri in izdelki

12 Kontrolne enote, pretvorniki

14 Motnost, trdne snovi, blato

17 Pripomočki za namestitev

18 Kisik, pH-vrednost, prevodnost

21 Trdota, alkaliteta, fluorid

22 Amonij, nitrat, fosfat

25 Priprava vzorcev

26 TOC, SAK, olje v vodi

28 Klor, klorov dioksid, ozon

30 Rešitve za optimizacijo s sistemom WTOS

32 Vzorčevalniki

34 Pretok

36 Nivo

38 Popolne sistemske rešitve

40 Servisne storitve

42 Laboratorijska analiza

32/

30151 Process Overview Part1_si.indd 3 19.03.12 20:32

Page 4: Procesni instrumenti za analizo vod

Optimizacija se začne s pravilnimi meritvami. Dobro je, če sta vam že na tem

koraku na voljo izkušen partner in širok izbor izdelkov. Še bolje, če se lahko

zanesete na digitalne instrumente – kot jih ponujamo pri HACH LANGE.

Merite pravilno, merite digitalno

Potrebujete zanesljive meritve, na primer

za prezračevalni bazen. Z optičnim sen-

zorjem LDO sc jih lahko opravljate ugo-

dno in natančno. Tehnologija merjenja,

ki smo jo leta 2003 prvi na svetu uvedeli

pri HACH LANGE, zagotavlja dolgo upo-

rabno dobo ob izjemno enostavnem

vzdrževanju.

Primer: merite kisik gospodarno, enostavno in zanesljivo

LDO-sonda sc za kisik

LDO sc ne potrebuje umerjanja in deluje

brez nihanj, brez pretoka in brez motenj

zaradi H2S. Meritve kisika s sondo LDO sc

so trdna osnova za krmiljenje in regulaci-

jo. Tehnologija, ki je tako zanesljiva, da

vam jo ponujamo kar s 36-mesečno ga-

rancijo za sonde.

30151 Process Overview Part1_si.indd 4 19.03.12 20:32

Page 5: Procesni instrumenti za analizo vod

Vodovodni stolp

Usedanje

Kontrolna enota SC 1000

Kontrolna enota SC 200

Flokulacija

Plug & Play: kontrolna enota SC takoj zazna nove senzorje.

Merite z družbo HACH LANGE

Pridobite točno tiste informacije, ki

so pravilne in pomembne na vaših

merilnih mestih.

Kontrolna enota SC

12. stran

LDO-sonda sc

18. stran

Servisne storitve

40. in 41. stran

Pri HACH LANGE vam ponujamo edin-

stveno izbiro pametno zasnovanih

digitalnih senzorjev: vanje so vdelani

mikroprocesorji in pomnilniki za podatke

o umerjanju in konfiguraciji. Poleg tega

jih lahko s tehnologijo Plug & Play zelo

enostavno priključite in začnete upora-

bljati. Vsi senzorji komunicirajo z vsemi

kontrolnimi enotami SC.

Širok izbor: parametri, merilna tehnika in senzorji

Vaše prednosti:

Standardizirane kontrolne enote za vse

sonde in analizatorje

Enostavna uporaba

Do 8 senzorjev na kontrolno enoto

Uporabljate jih lahko kjerkoli, kot samo-

stojno enoto ali v omrežju

Pripravljeni na prihodnost saj je nadgra-

dnja vedno mogoča

Decentralizirano merjenje enega ali več parametrov na določeni merilni točki pri obdelavi vod.

MERJENJE 54/5

30151 Process Overview Part1_si.indd 5 19.03.12 20:32

Page 6: Procesni instrumenti za analizo vod

Sonda AN-ISE sc za amonij in nitrat

Vsak senzor SC je opremljen z natanč-

nim sistemom samodiagnostike. Tako

ves čas spremlja verodostojnost svojih

signalov in zanesljivost dobljenih rezulta-

tov. Preverjene vrednosti meritev so

osnova za optimalno in zanesljivo vode-

nje procesov. Zahvaljujoč tehnologiji

LINK2SC je preverjanje procesne sonde

z laboratorijskimi vrednostmi še posebej

zanesljivo in uporabnikom prijazno.

LINK2SC vzpostavi povezavo med foto-

metrom v laboratoriju in kontrolno eno-

to SC ter na primer sondo AN-ISE sc.

Tako pridobite neposredno primerjavo

med laboratorijskimi in on-line rezultati.

Laboratorijski fotometer pa neposredno

skrbi za ponovno umerjanje procesne

sonde.

Preverjanje vrednosti meritev za popolno gotovost

Kontrolne enote SC so komunikativne. Brez težav jih boste povezali v svojo

čistilno napravo: prek izhoda 4–20 mA, bus vodila SC 1000, PROFIBUS ali

drugimi sistemi Field Bus. Omogočajo aktivno uporabo rezultatov meritev za

krmiljenje in regulacijo.

Povežite pametno, povežite digitalno

30151 Process Overview Part1_si.indd 6 19.03.12 20:32

Page 7: Procesni instrumenti za analizo vod

Z digitalnimi kontrolnimi enotami SC hi-

tro zgradite analizno omrežje. Namešča-

nje in kabelske povezave so z bus

vodilom SC 1000 neverjetno enostavne.

Tako znižate stroške in obenem izboljša-

te kakovost signalov.

Številne možnosti in standardi komuni-

kacije zagotavljajo, da je vsa merilna

Enostavno povezovanje

tehnologija v celoti združljiva z vašo in-

frastrukturo.

V odprt sistem enostavno povežete tudi

komponente za avtomatizacijo in teren-

sko opremo drugih proizvajalcev ter ana-

logne senzorje.

Naknadni usedalnik

Povežite z družbo HACH LANGE

Informacije enostavno združite in

uporabite v vašem nadzornem siste-

mu.

Senzorje lahko brez težav povežete s

funkcijo plug & play, in to brez elektri-

čarja.

Senzorji za nutriente

Od 22. strani

Omrežne storitve

41. stran

Laboratorijska analiza

42. in 43. stran

Kontrolne enote SC prenašajo podatke v nadzorno sobo prek etherneta, vodi-la Field Bus ali brezžično.

Omrežje SC 1000

Prezračevanje

Nadzorna soba / laboratorij

Kontrolna enota SC 200

Analizator fosfatov PHOSPHAX sc, na primer za regulacijo eleminacije fosforja

Optična sonda za nitrat NITRATAX sc, na primer za regulacijo intervalov denitrifi-kacije

POVEZOVANJE 76/

30151 Process Overview Part1_si.indd 7 19.03.12 20:32

Page 8: Procesni instrumenti za analizo vod

Z rešitvami HACH LANGE gospodarno avtomatizirajte procese: za zanesljive vrednosti

na iztoku s trajnim znižanjem stroškov. Obenem še vedno lahko ukrepate, sami lahko

posežete v procese in kadarkoli nadgradite sistem.

Avtomatizirajte z mislijo na prihodnost, avtomatizirajte digitalno

Programska oprema PROGNOSYS v kon-

trolni enoti SC 1000 nadzira kakovost

meritev in prikazuje čas do naslednjega

vzdrževanja. Vsak senzor je na pregleden

način prikazan na zaslonu. Sporočila pa

uporabnike opozarjajo tudi na prihajajoča

vzdrževalna opravila, kot sta čiščenje

senzorja ali dolivanje reagentov.

Preverljiva kakovost vrednosti meritev in optimalna razpoložljivost senzorjev

Kontrolna enota SC 1000

Enako velja za servisna dela, ki jih mora

opraviti servisni tehnik. Pri vseh sporočilih

je mogoče programirati čas vnaprejšnje-

ga opozarjanja. Tako lahko pravočasno

pokličete servisnega tehnika ali naročite

potrošni material. Redno in pravočasno

izvajanje opravil zagotavlja dolgotrajno

visoko kakovost meritev in dolgo uporab-

no dobo senzorjev.

NOVO

30151 Process Overview Part1_si.indd 8 19.03.12 20:32

Page 9: Procesni instrumenti za analizo vod

Nadzorna soba / laboratorij

Prezračevanje

S standardiziranimi moduli za krmiljenje

in regulacijo WTOS (Water Treatment

Optimisation Solutions) lahko hitro opti-

mirate svojo čistilno napravo. Rešitve

WTOS lahko enostavno parametrirate

in združite v obstoječe strukture.

Modul P-RTC regulira doziranje sredstev

za eliminacijo fosfata glede na obreme-

njenost. Tako na primer prihranite do

28% sredstva za eliminacijo in posledič-

no zmanjšate količino usedline – z zane-

sljivo izmerjeno vrednostjo skupnega

fosforja na iztoku.

Gospodarna optimizacija procesov s sistemom WTOS Avtomatizirajte z družbo

HACH LANGE

Nikoli vam ni treba skrbeti glede

vrednosti na iztoku.

Stroški se zelo hitro povrnejo.

Modul WTOS

30. in 31. stran

Servisne storitve

40. in 41. stran

Modul WTOS N/DN-RTC samodejno reguli-ra prezračevanje; P-RTC pa odmerjanje sredstva za eleminacijo fosforja.

WTOS

Merjenje pretoka

Kontrolna enota SC 1000

Modul N/DN-RTC pa je po drugi strani

namenjen minimalnim količinam skupne-

ga dušika ob kar se da nizki porabi

energije.

Sistem WTOS zagotavlja stabilne vre-

dnosti na iztoku, tudi ob največjih obre-

menitvah. Naložba, ki se zagotovo

povrne – tudi majhnim čistilnim napra-

vam!

AVTOMATIZACIJA 98/

30151 Process Overview Part1_si.indd 9 20.03.12 20:52

Page 10: Procesni instrumenti za analizo vod

Oseben stik z razvijalcem in proizvajalcem prefi njenih merilnih sistemov je za

vas zagotovo velikega pomena. Naša služba za tehnično pomoč na terenu je v

vaši neposredni bližini in vam lahko vedno priskoči na pomoč s strokovnim

nasvetom, da vaše aplikacije izpolnjujejo vse zakonske predpise.

Odlično svetovanje in dodatne storitve

Poglobljen odnos s strankami se začne

že s strokovnim svetovanjem pred naku-

pom in se nadaljuje skozi celotno ži-

vljenjsko dobo izdelkov.

Svetovalci in razvijalci sistemov

se med načrtovanjem lahko zanesejo

na podporo;

imajo skozi ves projekt na voljo stal-

nega partnerja, na kogar se lahko

obrnejo.

Odločevalci in upravljalci

imajo na voljo vse potrebne informacije

v lokalnem jeziku;

se lahko o vseh merilnih instrumentih

na čistilni napravi pogovorijo s stroko-

vnjaki za aplikacije.

Uporabniki

osnovna navodila, predvsem glede

uporabe, vzdrževanja in varnosti,

prejemajo neposredno na napravi;

lahko izkoristijo redna naknadna

izobraževanja in telefonsko linijo za

pomoč.

30151 Process Overview Part1_si.indd 10 19.03.12 20:32

Page 11: Procesni instrumenti za analizo vod

Z uporabo opreme HACH LANGE

pomagate ščititi okolje in ohranjati vire:

Varčna uporaba reagentov med

analizami

Možnost vračila izrabljenih reagentov

v okoljevarstveni center družbe za

pravilno obdelavo

Poudarek na trajnosti

Osvojenih že več nagrad za trajnostni

razvoj

Manjša poraba sredstev za eleminacijo

in flokulantov

Nižja poraba energije in zmanjšana

količina emisij z optimiranim koncep-

tom krmiljenja in regulacije

Delo z družbo HACH LANGE

Svoje delo podprite z zanesljivim in

sposobnim partnerjem.

Kontrolne enote in pretvorniki

12. in 13. stran

Sonde in analizatorji

Od 14. strani

Vzorčevalniki

32. in 33. stran

Pretok in nivo

Od 34. strani

Sistemske rešitve

38. in 39. stran

Servisne storitve

40. in 41. stran

Laboratorijska analiza

42. in 43. stran

Podružnice z visokokakovostno službo za tehnično pomoč na terenu z usposobljeni-mi servisnimi tehniki in izkušeno ekipo na telefonu v več kot 20 evropskih državah

Storitve na mestu

Tehnični nasveti v vaši

bližini, seminarji, sim-

poziji, sejmi

Informacijske

storitve

Telefon, spletna stran,

glasilo, uporabniški pri-

ročniki, aplikacije – vse

v lokalnem jeziku

Kakovostne storitve

Zanesljiva analiza s

standardi, preverjanjem

instrumentov in testni-

mi raztopinami

Servisne storitve

Vse storitve, povezane

s pregledi in vzdrževa-

njem – kjer jih potrebu-

jete, po vsej Evropi

Okoljske storitve

Skladnost z zakonodajo

in zaščita okolja z vra-

čilom izrabljenih rea-

gentov

STORITVE HACH LANGE

SVETOVANJE 1110/

30151 Process Overview Part1_si.indd 11 19.03.12 20:32

Page 12: Procesni instrumenti za analizo vod

Izdelek SC 1000 SC 200

Opis Univerzalna digitalna kontrolna enota za do 8 senzorjev, možnost nadgradnje v omrežje

Univerzalna digitalna kontrolna enota za do 2 senzorja

Vaše prednosti Možnost razširitve omrežja SC

Zanesljiv prenos podatkov na daljših razdaljah pri minimalnih kabelskih napeljavah

Neprekinjena varnost za čistilne naprave brez osebja s tehnolo-gijo GPRS

Intuitivno upravljanje z zaslo-nom na dotik z jasnimi barvnimi grafikami in funkcijo spremlja-nja trendov

Možnost integracije obstoječih senzorjev.

Preverljiva kakovost vrednosti meritev s programsko opremo PROGNOSYS (izbirno)

Široko področje uporabe zaradi kombinacije analognih in digi-talnih senzorjev

Posodabljanje programske opreme in zapisovalnika podat-kov prek SD-kartice, enostavno upravljanje

Možnost namestitve na nadzor-no ploščo

Parametri pH-vrednost, redoks potencial, prevodnost, kisik, nutrienti, organska obremenitev, dezinfek-cijski parametri, motnost, trdne snovi, blato

pH-vrednost, redoks potencial, prevodnost, kisik, nutrienti, organska obremenitev, dezinfek-cijski parametri, motnost, trdne snovi, blato, pretok

Komunikacija Do 12 izhodov 0/4–20 mA, certi-fikat PROFIBUS DP/V1, MODBUS TCP/IP, RTU RS485 / RS232; šti-ripasovno območje GPRS, odje-malec OpenVPN (izbirno); indu-strijska ethernetna vrata; vgrajen spletni strežnik; 24 jezikov; poši-ljanje e-pošte/SMS-ov

Do 5 izhodov 0/4–20 mA, podre-jena enota s certifikatom PROFI-BUS DP/V1, MODBUS RTU RS485 / RS232; podpira tehnolo-gijo EDD in DTM

Razred zaščite IP 65 IP 66/NEMA 4X

Vrsta zaslona Steklen/steklen na dotik, TFT z barvno grafiko

LCD z LED-osvetlitvijo iz ozadja

Arhiviranje podatkov o meritvah in dogodkih

SD-kartica SD-kartica

Napajanje 100–240 V AC, 24 V DC (izbirno)

100–240 V AC, 24 V DC (izbirno)

Želite izvedeti več? Vedno smo

vam pripravljeni priskočiti na

pomoč: samo pokličite ali pošljite

elektronsko sporočilo! Podatke,

kje in kako nas dobiti, najdete na

hrbtni strani tega kataloga.

Sistem SC:

zanesljiv, ugoden in vedno

nadgradljiv

Skupna platforma za vse pametne

sonde in analizatorje – to predsta-

vljajo kontrolne enote SC 200 in

SC 1000. So enoten in priročen

vmesnik med vami kot upravljal-

cem in čistilno napravo, tako v

enoparametrskih sistemih kot v

omrežju z različnimi parametri.

Pametni senzorji, poleg beleženja

vrednosti meritev, te tudi vrednoti-

jo in obdelujejo signale. Kontrolne

enote jih zaznajo samodejno (Plug

& play). Koncept SC vam prinaša

odločilne prednosti za danes in

jutri:

Izjemna zanesljivost in nezah-

tevno usposabljanje zaradi eno-

tnega in preprostega upravljanja

Sistem, ki je pripravljen na pri-

hodnost in ga je mogoče kadar-

koli nadgraditi z dodatnimi sen-

zorji.

Nizki stroški zaradi gospodarne-

ga vodenja zalog

KONTROLNE ENOTE DIGITALNE KONTROLNE ENOTE

* Prijavljena vloga

NOVONOVO

30151 Process Overview Part1_si.indd 12 19.03.12 20:32

Page 13: Procesni instrumenti za analizo vod

SI792 SI794 SI6XX

Analogna kontrolna enota za 1 senzor, na voljo različica za eksplozivna območja

Analogna kontrolna enota za 1 senzor, s kontaktom releja

Analogna kontrolna enote za 1 senzor

2-kabelska kontrolna enota

Samodejna samodiagnostika za zanesljivo delovanje

Različica s certifikatom ATEX (izbirno)

4-kabelska kontrolna enote

Prilagodljivo napajanje

Procesni krmilnik PID prek kon-taktov releja

Vklop/izklop regulacije

S tremi releji za programiranje kot mejna vrednost ali za vklop samodejnega čiščenja

Izvedbe za stensko namestitev ali namestitev na nadzorno ploščo

pH-vrednost, redoks potencial, prevodnost, kisik

pH-vrednost, redoks potencial, prevodnost, kisik

pH-vrednost, redoks potencial, prevodnost

1 izhod 4–20 mA, HART, PROFIBUS PA (izbirno), FOUNDATION FIELDBUS H1 (izbirno)

2 izhoda 4–20 mA 1 izhod 4–20 mA

IP 65/NEMA 4X IP 65/NEMA 4X IP 54/IP 65

LCD LCD LCD

10–30 V DC, dovajanje prek bus vodila; 9–17,5 DC FISCO

20–253 V AC/DC, 45–65 Hz VariPower

230 V AC, 115 V AC, 24 V AC

ANALOGNE KONTROLNE ENOTE

KONTROLNE ENOTE 1312/

30151 Process Overview Part1_si.indd 13 19.03.12 20:32

Page 14: Procesni instrumenti za analizo vod

Izdelek Serija SOLITAX sc Serija TSS sc

Opis Digitalne procesne sonde za dolo-čanje motnosti in trdnih snovi v pitni vodi ter odpadnih vodah v skladu s standardom DIN EN ISO; idealna rešitev za komunalne in industrijske odpadne vode

Posebne digitalne sonde za dolo-čanje motnosti ter vsebnosti suspendiranih trdnih snovi v vodnih medijih, tudi agresivnih, še zlasti za aplikacije v industriji; v skladu s standardi DIN EN ISO

Vaše prednosti Širok razpon aplikacij zaradi izjemno velikega razpona meri-tev za motnost in trdne snovi

Zanesljiva analiza blata z edin-stvenimi meritvami trdnih snovi, neodvisno od barve

Dolgoročna tovarniška umeritev za merjenje motnosti

Nezahtevno vzdrževanje s samočistilnim brisalcem

Na voljo kot potopne in vgradne sonde

Idealne sonde za uporabo pri visokih temperaturah in tlaku, za higiensko neoporečna oko-lja, za korozivne medije

Posebna optika, ki daje zane-sljive rezultate v zahtevnih industrijskih aplikacijah

Vzdržljivi materiali, kot je titan

Različni pripomočki za name-ščanje, npr. spojke TRICLAMP in VARIVENT

Različica s certifikatom ATEX (izbirno)

Razpon meritev t-line sc: 0,001–4.000 FNU ts-line sc/inline sc: 0,001–4.000 FNU, 0,001–50 g/L hs-line sc/highline sc: 0,001–4.000 FNU, 0,1–500 g/L

0,001–4.000 FNU0,001–500 g/L

Metoda Metoda z dvojno razpršeno infrar-dečo svetlobo; motnost v skladu s standardom DIN EN ISO 7027; trdne snovi v skladu z DIN 38414

Kombinirana metoda večžarkovne/izmenične svetlobe s sistemom IR-diod in ostrenjem žarkov; motnost v skladu s standardom DIN EN ISO 7027

Področje uporabe Surova voda, površinske vode, pitna voda, procesna voda, komu-nalne in industrijske odpadne vode, odstranjevanje vode iz blata, recirkulacija blata

Nadzor med procesi, na primer v kemični, farmacevtski, papirni ali prehrambni industriji ter industriji pijač; industrijske odpadne vode, morska voda

Želite izvedeti več? Vedno smo

vam pripravljeni priskočiti na

pomoč: samo pokličite ali pošljite

elektronsko sporočilo! Podatke,

kje in kako nas dobiti, najdete na

hrbtni strani tega kataloga.

Od zelo bistre vode do blata

Pri obdelavi pitne vode, v proizvo-

dnji, čiščenju odpadnih vod ...

neraztopljenim snovem v vodi se

morate povsod skrbno posvetiti:

pri čisti vodi je redno upravljanje

filtriranja neizogibno, da z optimi-

ranim povratnim izpiranjem filtra

čim ugodneje zagotovite zanesljivo

delovanje. V ta namen pa potrebu-

jete podatke, ki jih pridobite z

neprekinjenimi analizami motnosti.

Stalen nadzor je potreben tudi pri

procesih, kjer nastaja blato, da

zagotovite zanesljivo delovanje ter

ohranite nadzor nad stroški

odstranjevanja vode in odstranje-

vanja blata.

PARAMETRIMOTNOST, TRDNE SNOVI, BLATO

* Prijavljena vloga

30151 Process Overview Part1_si.indd 14 19.03.12 20:32

Page 15: Procesni instrumenti za analizo vod

SONATAX sc SS7 sc ULTRATURB plus sc 1720E sc

Digitalna ultrazvočna sonda za neprekinjeno določanje ravni ali višine blata

Digitalni pretočni senzor motnosti za brezkontaktno merjenje srednje do visoke motnosti, na voljo tudi za vroče in/ali korozivne tekočine

Digitalni pretočni senzor za motnost v skladu s standardom DIN EN ISO za zelo bistre do zmerno motne medije

Digitalni pretočni senzor motnosti v skladu s standardi USEPA za nizke vrednosti motnosti

Hiter in preprost zagon ter kon-figuriranje z novo programsko opremo sond

Nezahtevno vzdrževanje zaradi magnetne pritrditve brisalcev

Grafični prikaz profila blata na kontrolni enoti SC 1000

Natančne meritve s samodejno temperaturno izravnavo

Različni pripomočki za name-ščanje, vključno s pripomočki za verižna strgala

Zaradi svoje robustne zasnove idealen senzor za agresivne pretoke vzorcev z visoko vseb-nostjo trdnih snovi

Nezahtevno vzdrževanje, saj optika ni v stiku z vzorcem

Preprosto preverjanje s forma-zinom in/ali standardom za trdne snovi

Stabilni rezultati zaradi samoči-stilne merilne komore in kom-penzacije zračnih mehurčkov

Širok merilni razpon za raznoli-ke možnosti uporabe

Obstojna zasnova in materiali, primerno npr. za morsko vodo

Preprosto preverjanje z izredno obstojnimi standardi STABL CAL

Odpravljanje zračnih mehurčkov z lovilnikom zraka za zanesljive vrednosti meritev

Preprosto preverjanje s standardi za trdne delce ali izredno obstojnimi standardi STABL CAL

0,2–12,0 m nivo blata 0,01–9.999 NTU (FNU, TE/F) 0,0001–1.000 FNU (NTU, TE/F) 0,0001–100 NTU (FNU, TE/F)

Ultrazvočne meritve Metoda z razpršeno svetlobo pod kotom 90° (bela svetloba)

Metoda z razpršeno svetlobo pod kotom 90° v skladu s standardom DIN EN ISO 7027 (infrardeči impulzi)

Metoda z razpršeno svetlobo pod kotom 90° v skladu s standardom USEPA 180.1 (bela svetloba)

Primarno usedanje in naknadno usedanje (samodejno odvajanje blata, preprečevanje izgube blata), zgoščevalnik, reaktor SBR

Nadzor med procesi, zelo motna industrijska voda, visoke tempera-ture, agresivni mediji, odpadne vode s škrobom, olji in maščoba-mi

Surova voda in voda iz vrtin, upra-vljanje filtriranja, nadzor filtrov, beleženje predorov filtrov, pitna voda, morska voda

Voda iz vrtin, pitna voda, upravlja-nje filtriranja, nadzor filtrov, bele-ženje predorov filtrov

MOTNOST

MOTNOST – TRDNE SNOVI – BLATO

NOVO

1514/

30151 Process Overview Part1_si.indd 15 19.03.12 20:33

Page 16: Procesni instrumenti za analizo vod

Izdelek FILTERTRAK 660 sc ARTI

Opis Digitalni pretočni senzor v skladu s standardom USEPA za zelo nizke vrednosti motnosti in zaznavanje delcev, manjših od 0,1 μm v ultra-čistih tekočinah

Analogni števec delcev za oceno kakovosti vode po številu in veli-kosti delcev

Vaše prednosti Odpravljanje zračnih mehurčkov z lovilnikom zraka za zanesljive vrednosti meritev

Zelo nizek razpon meritev z izjemno občutljivo lasersko teh-nologijo

Hiter odziv na spremembe v vzorcu, zgodnje zaznavanje predorov filtra s statističnim vrednotenjem podatkov o meri-tvah

Preprosto preverjanje z izredno obstojnimi standardi STABL CAL

Sistem Autoscan v času meri delce sedmih različnih velikosti

Vsestranska uporabnost, saj je mogoče velikosti delcev dolo-čati prek osmih kanalov v dveh konfiguracijah

Enostavno čiščenje in zaneslji-vo delovanje z zunanjo komoro za štetje

Razpon meritev 0,001–5.000 mNTU 1,3–100 μm

Metoda Metoda z razpršeno svetlobo pod kotom 90° v skladu s standardom USEPA 10133 (laserska nefelome-trija)

Zastiranje svetlobe

Področje uporabe Pitna voda, ultračista voda, upra-vljanje filtriranja, nadzor filtrov, beleženje predorov filtrov, iztok pri membranskem filtriranju

Pitna voda, ultračista voda, nad-zor filtrov, iztok pri membranskem filtriranju

Želite izvedeti več?

Vedno smo vam pripra-

vljeni priskočiti na

pomoč: samo pokličite

ali pošljite elektronsko

sporočilo! Podatke, kje

in kako nas dobiti, naj-

dete na hrbtni strani

tega kataloga.

PARAMETRIZELO NIZKA VREDNOST MOTNOSTI

Modularen sistem za

popolno rešitev

Za namestitev procesnih

sond smo zasnovali modu-

laren sistem. Standardizi-

rani, koordinirani sistemi in

komponente, vezane na

senzor ali aplikacijo, se

med seboj odlično dopol-

njujejo. Le celoviti sistemi

za meritve iz enega vira

vam lahko hkrati zagota-

vljajo popolno združljivost

in vsestransko uporabnost.

Namestitev v bazen,

obtok, cevi ali posode

Zanesljivo držalo za lah-

ke pH-sonde in celotne

analizatorje

Premična, prilagodljiva

namestitev ali stabilna

pritrditev

Naprave, izdelane iz ner-

javnega jekla, plastike ali

posebnih materialov

30151 Process Overview Part1_si.indd 16 19.03.12 20:33

Page 17: Procesni instrumenti za analizo vod

Držala za namestitev na drog Verižna držala Držalo za plavajočo namestitev

Za namestitev ob rob bazena (na steno, tla ali vodilo)

Za sonde (vključno z različnimi namestitveni-mi okvirji), omogoča vrtenje in nagibanje, prilagodljiva potopna globina

Za analizatorje in sisteme za pripravo vzorcev

Za kontrolne enote (z zaščitnim pokrovom)

Za namestitev na tla ali vodilo

S potopno cevjo, izdelano iz nerjavnega jekla ali CPVC

Za namestitev ob rob bazena ali na vodilo

Za spremenljivo vodno gladino, na primer v načinu SBR

Omogoča vrtenje in nagibanje

S potopno cevjo, izdelano iz nerjavnega jekla ali CPVC

Pripomočki za potopno in vgradno namestitev

Držala za namestitev v obtok Vgradna držala in izvlečni nastavki

Za odprte in zaprte bazene

Stenska namestitev, prirobnica ali verižno držalo

Nastavljiva prirobnica za prilagajanje poto-pne globine

Za aplikacije v obtoku

Za kompleksne vgradne pogoje

Za namestitev v ceveh z spojkami s kroglič-nim ventilom, privarjenih priključkih ali meril-nih ceveh (XL ali VARIVENT, samo TSS)

Za aplikacije v tlačnih vodih

PRIPOMOČKI ZA NAMESTITEV

MOTNOST – TRDNE SNOVI – BLATO

PRIPOMOČKI ZA NAMESTITEV

1716/

30151 Process Overview Part1_si.indd 17 19.03.12 20:33

Page 18: Procesni instrumenti za analizo vod

Izdelek LDO sc 5740 sc

Opis Digitalna optična kisikova sonda, brez umerjanja

Digitalna, galvanska kisikova sonda

Vaše prednosti Vzdrževanje ni potrebno zaradi pokrovčka senzorja: brez mem-brane, brez elektrolita, brez umerjanja

Še zlasti gospodarno vodenje prezračevanja z optično metodo meritev brez odklonov

Izjemna točnost zaradi tovarni-škega temperaturno vodenega 3D-umerjanja

Zdaj s 36-mesečno garancijo na senzor

Enostavna zamenjava glave senzorja

Ugoden nakup in nizki stroški delovanja

Robustna zasnova

Mogoča uporaba s kloridovim dioksidom kot dezinfekcijskim sredstvom

Mogoča uporaba pri hitrih nihanjih koncentracije

Razpon meritev 0–20,0 mg/L O2

1–200% nasičenost 0–40 mg/L O2

Metoda Optična z luminiscenco Galvanska, Clark (nikelj/svinec)

Področje uporabe Površinske vode, ribogojnice, pitna voda, biološka obdelava odpadnih vod, morska voda

Površinske vode, pitna voda, biološka obdelava odpadnih vod

Želite izvedeti več? Vedno smo

vam pripravljeni priskočiti na

pomoč: samo pokličite ali pošljite

elektronsko sporočilo! Podatke,

kje in kako nas dobiti, najdete na

hrbtni strani tega kataloga.

Zanesljive meritve v vseh

aplikacijah

Zanesljivo merjenje vrednosti pH,

kisika in prevodnosti je pri številnih

aplikacijah osnova za zanesljivo

vodenje procesov. Ker se ti parame-

tri uporabljajo na različnih področjih,

smo vam pripravili posebne rešitve.

Najpomembnejše je neprekinjeno

merjenje raztopljenega kisika. Ino-

vativni optični senzorji kisika vam

ponujajo priložnost znatnih, pogo-

sto še neizkoriščenih možnosti pri-

hrankov, npr. pri energijsko potra-

tnem vodenju prezračevanja v

čistilnih napravah.

PARAMETRIKISIK

NOVO

30151 Process Overview Part1_si.indd 18 19.03.12 20:33

Page 19: Procesni instrumenti za analizo vod

EVITA OXY pHD-S sc 1200-S sc Elektrode za pH-vrednost / redoks potencial

Analogna, galvanska kisikova sonda

Digitalna diferencialna sonda za pH-vrednost ali redoks potencial s solnim mostom

Digitalna kombinirana sonda za pH-vrednost ali redoks potencial z elektroliti v gelu za kontaminirane medije

Analogne steklene elektrode, premer 12 mm, primerne tudi za visoke temperature in tlak

Samodejno umerjanje z nagiba-njem senzorja

Hitro zamenljiva elektroda Clark z dolgo uporabno dobo

Izredna natančnost in odpor-nost na motnje

Samočistilni sistem

Izjemno dolga uporabna doba z zaščito referenčnega sistema, ki je ločen od merjenega medija

Manj čiščenja in umerjanja

Visokokakovostna kombinirana elektroda

Posebej odporna na umazanijo zaradi elektrolita v trdnem sta-nju in perforirane membrane

Nezahtevno vzdrževanje

Široka izbira elektrod z elektro-liti v gelu, elektrolitskimi poli-meri ali tekočimi elektroliti

Različne membrane za širok razpon aplikacij

Namestitev v izvlečnih nastav-kih, v obtoku ali kot potopni senzor

Elektrode za uporabo pod viso-kim tlakom in v visokih tempe-raturah

Različica s certifikatom ATEX (izbirno)

0–50 mg/L O2

0–500% nasičenost 0–14 pH±2.000 mV

0–14 pH±1.500 mV

0–14 pH±2.000 mV

Galvanska, Clark (zlato/srebro) Potenciometrična Potenciometrična Potenciometrična

Površinske vode, pitna voda, bio-loška obdelava odpadnih vod

Biološka obdelava odpadnih vod, dotok in iztok čistilnih naprav

Pitna voda, procesna voda, odpa-dne vode

Pitna voda, ultračista voda, proce-sna voda, dotok in iztok čistilnih naprav, nadzor kanalizacijskega omrežja

PH-VREDNOST, REDOKS POTENCIAL

* Prijavljena vloga

KISIK – PH-VREDNOST – PREVODNOST 1918/

30151 Process Overview Part1_si.indd 19 19.03.12 20:33

Page 20: Procesni instrumenti za analizo vod

Izdelek 3798-S sc 37xx 34xx

Opis Digitalna, induktivna sonda prevo-dnosti za brezkontaktno merjenje močno onesnaženih ali agresivnih medijev

Analogne, induktivne sonde pre-vodnosti za brezkontaktno merje-nje močno onesnaženih ali agre-sivnih medijev

Analogne, konduktivne sonde pre-vodnosti za čiste medije ali visoke temperature in povišan tlak z niz-kim merilnim območjem

Vaše prednosti Dolga uporabna doba tudi pri onesnaženih medijih z brezkon-taktno merilno metodo

Za visoke vrednosti meritev

Odporne proti agresivnim medi-jem zaradi ohišja iz materiala PEEK

Dolga uporabna doba tudi pri onesnaženih medijih z brezkon-taktno merilno metodo

Za visoke vrednosti meritev

Odporne proti agresivnim in korozivnim medijem z ohišjem, izdelanim iz PP, PVDF, PEEK ali Teflona PFA

Na voljo priključki za različne aplikacije

Izjemna točnost in občutljivost za nizko merilno območje

Primerne za visoke temperature in visok tlak

Različne izvedbe, na primer grafitna in iz nerjavnega jekla, pokrivajo širok razpon aplikacij

Določanje celičnih konstant v skladu s standardom ISO 7888 / ASTM D 1125

Razpon meritev 250 μS/cm – 2.500 mS/cm 0,1–2.000 mS/cm 0–2.000 μS/cm

Metoda Induktivno merjenje Induktivno merjenje Konduktivno merjenje

Področje uporabe Onesnažene površinske vode, nadzor procesov, dotok in iztok čistilnih naprav

Onesnažene površinske vode, nadzor procesov, močno onesna-ženi ali agresivni mediji, dotok čistilnih naprav

Surova voda, pitna voda, ultrači-sta voda, demineralizacija, povra-tna osmoza, ionski izmenjevalniki, voda v hladilnih/ogrevalnih siste-mih, procesna voda

PREVODNOST

PARAMETRI

30151 Process Overview Part1_si.indd 20 20.03.12 20:52

Page 21: Procesni instrumenti za analizo vod

Izdelek SP 510 POLYMETRON 8810

Opis Analogna nadzorna naprava za trdoto z alarmnim kontaktom

Analogni analizator za trdoto, alkaliteta ali fluorid

Vaše prednosti Robusten in preprost merilni instrument z dolgo uporabno dobo za nadzor mejnih vredno-sti

Z relejnim izhodom za opozar-janje, če je presežena mejna vrednost

Za samodejne sisteme regene-racije glede na potrebe pri mehčalnikih vode

Zanesljiv nadzor z analizami na dve minuti

Raznolike možnosti uporabe s številnimi parametri in različi-cami opreme

Modularna zasnova, ki vedno omogoča naknadne prilagoditve

Samodejna temperatura za izjemno natančnost

Preklapljanje med več pretoki vzorcev (izbirno)

2 napajalna izhoda in 3 alarmni releji

Razpon meritev Točke sprožitve alarma0,3–100 mg/L Skupna trdota kot CaCO3

Trdota: 1–500 mg/L CaCO3 Alkaliteta: 1–500 mg/L CaCO3 Fluorid: 0,1–1.000 mg/L Več na zahtevo

Metoda Kolorimetrična Trdota: kompleksometrična titracijaAlkaliteta: potenciometrična titracija (pH)Fluoridi: ionsko selektivna elektroda

Področje uporabe Iztok pri mehčalnikih vode, zazna-va povišane trdote

Obdelava vod, površinske vode, pitna voda, odpadne vode

V uporabi za posebne primere

Posebni parametri so v številnih

aplikacijah izjemno pomembni –

kot del procesa ali pa kot zakon-

sko določena meja, ki jo je treba

spoštovati, na primer trdota pri

pitni vodi, kloridi in silicijev dioksid

v obdelavi vod itd. Pri nas najdete

široko izbiro različnih rešitev.

PARAMETRITRDOTA TRDOTA, ALKALITETA, FLUORID

Želite izvedeti več? Vedno smo

vam pripravljeni priskočiti na

pomoč: samo pokličite ali pošljite

elektronsko sporočilo! Podatke,

kje in kako nas dobiti, najdete na

hrbtni strani tega kataloga.

KISIK – PH-VREDNOST – PREVODNOST

TRDOTA – ALKALITETA – FLUORID

2120/

30151 Process Overview Part1_si.indd 21 19.03.12 20:33

Page 22: Procesni instrumenti za analizo vod

Izdelek AMTAX sc AMTAX inter2

Opis Digitalni analizator na mestu s plinsko selektivno elektrodo za zelo natančno določanje koncen-tracije amonija neposredno ob bazenu

Analogni analizator za zelo natančno določanje koncentracije amonija v skladu s standardi DIN EN ISO

Vaše prednosti Izjemna točnost zaradi plinsko selektivne tehnologije (GSE)

Minimalen nadzor zahvaljujoč samodejnemu čiščenju, umer-janju in samodiagnostiki

Idealen za namestitev neposre-dno ob rob bazena za hitro odzivnost med regulacijo

Na vremenske razmere odporno ohišje, primerno za namestitev na prostem; prozorna vratca za namestitev v zaprt prostor (izbirno)

Enostavno upravljanje, vedno na voljo za analizo

Izredna natančnost za spre-mljanje zakonsko določenih mejnih vrednosti

Samodejno čiščenje in umerja-nje za enostavno uporabo

Vodila MODBUS, PROFIBUS (izbirno)

Razpon meritev 0,02–1.000 mg/L NH4-N 0,02–80 mg/L NH4-N

Metoda Plinsko selektivna elektroda (GSE)Priprava vzorcev s sistemom FILTRAX ali sondo s filtrom (glejte stran 25)

Fotometrična z indofenol-modro, izpeljana po DIN 38406 E5Priprava vzorca s sistemom FILTRAX (glejte stran 25)

Področje uporabe Površinska voda, pitna voda, odpadne vode, aktivno blato

Površinska voda, pitna voda, odpadne vode, aktivno blato, spremljanje mejnih vrednosti na iztoku

Želite izvedeti več? Vedno smo

vam pripravljeni priskočiti na

pomoč: samo pokličite ali pošljite

elektronsko sporočilo! Podatke,

kje in kako nas dobiti, najdete na

hrbtni strani tega kataloga.

Optimalno krmiljenje, regulacija

in nadzor nutrientov

Amonij, nitrat in fosfat so odločilne

spremenljivke v meritvah za napre-

dno obdelavo odpadnih vod. Njiho-

vo zanesljivo beleženje je osnova

za vse koncepte krmiljenja in regu-

lacije v čistilnih napravah za komu-

nalne in industrijske odpadne

vode. Parametri hranil imajo tudi

osrednjo vlogo pri nadzoru površin-

ske vode ali obdelavi pitne vode.

Ponujamo vam optimalno rešitev

za profil vaših potreb – s procesni-

mi sondami ali analizatorji za

namestitev in-situ, na mestu ali

notranjo namestitev.

PARAMETRIAMONIJ

30151 Process Overview Part2_si.indd 22 19.03.12 20:35

Page 23: Procesni instrumenti za analizo vod

NH4D sc AN-ISE sc NO3D sc Serija NITRATAX sc

Digitalna, ionsko selektivna sonda za določanje koncentracije amoni-ja neposredno v mediju

Digitalna ionsko selektivna sonda za sočasno določanje koncentra-cije amonija in nitrata neposredno v mediju

Digitalna, ionsko selektivna sonda za določanje koncentracije nitrata neposredno v mediju

Digitalne optične sonde za zelo natančno določanje koncentracije nitrata neposredno v mediju

Sonda brez umerjanja s samo-dejno izravnavo kalija

Enostavna uporaba in nezah-tevno vzdrževanje s senzorskim vložkom CARTRICAL

Izjemno gospodarna rešitev tako z vidika namestitve kot delovanja, celo za majhne čistilne naprave

Kombinirana sonda brez umer-janja s samodejno in sočasno izravnavo kalija in klorida

Enostavno upravljanje in nezah-tevno vzdrževanje s senzorskim vložkom CARTRICAL PLUS s petimi elektrodami

Varen prenos podatkov med zagonom s tehnologijo RFID

Izjemno gospodarna rešitev tako z vidika namestitve kot delovanja, celo za majhne čistilne naprave

Sonda brez umerjanja s samo-dejno izravnavo klorida

Enostavna uporaba in nezah-tevno vzdrževanje s senzorskim vložkom CARTRICAL

Izjemno gospodarna rešitev tako z vidika namestitve kot delovanja, celo za majhne čistilne naprave

Izjemna točnost zaradi nepo-srednih UV-meritev brez nav-zkrižnih občutljivosti, popolna rešitev za nadzor zakonsko določenih mejnih vrednosti

Širok razpon aplikacij, na pri-mer uporaba v blatu z izravnavo motnosti in samočiščenjem

Minimalni stroški delovanja zaradi metode brez reagentov in elektrode

Zaradi tovarniškega umerjanja je potrebno zgolj osnovno vzdr-ževanje

0,2–1.000 mg/L NH4-N 0–1.000 mg/L NH4-N0–1.000 mg/L NO3-N

0,5–1.000 mg/L NO3-N NITRATAX plus sc: 0,1–100 mg/L NO3-NNITRATAX clear sc: 0,5–20 mg/L NO3-NNITRATAX eco sc: 1,0–20 mg/L NO3-N

Potenciometrična z ionsko selek-tivnimi elektrodami (ISE)

Potenciometrična z ionsko selek-tivnimi elektrodami (ISE)

Potenciometrična z ionsko selek-tivnimi elektrodami (ISE)

Meritve z UV-absorpcijo

Komunalne odpadne vode, nadzor eliminacije nutrientov, krmiljenje odmerjanja zunanjih virov ogljika in periodična nitrifikacija

Komunalne odpadne vode, simul-tana nitrifikacija/denitrifikacija, periodični procesi, procesi SBR

Komunalne odpadne vode, nadzor eliminacije nutrientov, krmiljenje odmerjanja zunanjih virov ogljika in periodična nitrifikacija

Pitna voda, odpadne vode, iztok denitrifikacijskega bazena, iztok prezračevalnega bazena, iztok čistilnih naprav, aktivno blato

ektivn

NITRATAMONIJ, NITRAT

* Prijavljena vloga

AMONIJ – NITRAT – FOSFAT

NOVO

2322/

30151 Process Overview Part2_si.indd 23 19.03.12 20:35

Page 24: Procesni instrumenti za analizo vod

Izdelek PHOSPHAX sc PHOSPHAX sigma

Opis Digitalni analizator na mestu z ohišjem, odpornim na vremenske razmere, za izredno natančno določanje koncentracije ortofosfa-tov neposredno ob bazenu

Analogni analizator za izredno natančno določanje koncentracije skupnega fosforja in ortofosfatov v skladu s standardi DIN EN ISO

Vaše prednosti Izjemna točnost z natančno fotometrično tehnologijo

Nizka poraba reagentov

Popolna rešitev za namestitev neposredno ob rob bazena za hitro odzivnost med regulacijo

Na vremenske razmere odporno ohišje za namestitev na pro-stem; prozorna vratca za name-stitev v zaprt prostor (izbirno)

Enostavno upravljanje, vedno na voljo za analizo

Obsežna samodiagnostika za zanesljive rezultate

Izjemno natančna tehnologija, vključno z razkrojem za nadzor mejnih vrednosti skupnega fos-forja

Široko področje uporabe, saj en instrument omogoča tako mer-jenje skupnega fosforja kot ortofosfatov

Hitri rezultati meritev že v 10 minutah, vključno z razkrojem

Vodila MODBUS (izbirno), PROFIBUS (izbirno)

Razpon meritev 0,05–50,0 mg/L PO4-P 0,01–5,0 mg/L Ptot

0,01–5,0 mg/L PO4-P

Metoda Fotometrična z vanadat-molibda-tom (rumena)Priprava vzorcev s sistemom FILTRAX ali sondo s filtrom (glejte stran 25)

Fotometrična s fosfor-molibden modro, izpeljana po standardu DIN 38405 D11Priprava vzorcev s sistemom SIGMATAX 2 (glejte stran 25)

Področje uporabe Pitna voda, odpadne vode Pitna voda, voda za hladilne siste-me, odpadne vode, nadzor mejnih vrednosti na iztoku

Dobro pripravljeni

Pravilno vzorčenje in pri-

prava vzorcev z nezahtev-

nim vzdrževanjem so

bistvene zahteve za zane-

sljivo delovanje procesnih

instrumentov. Pravilen pri-

klop in dobra združljivost

obeh komponent sistema

sta zato v tem primeru še

posebej pomembna.

PARAMETRIORTOFOSFAT SKUPNI FOSFOR, ORTOFOSFAT

Želite izvedeti več?

Vedno smo vam pripra-

vljeni priskočiti na

pomoč: samo pokličite

ali pošljite elektronsko

sporočilo! Podatke, kje

in kako nas dobiti, naj-

dete na hrbtni strani

tega kataloga.

30151 Process Overview Part2_si.indd 24 19.03.12 20:36

Page 25: Procesni instrumenti za analizo vod

Izdelek FILTRAX / FILTRAX eco Sonda s filtrom SIGMATAX 2

Opis Sistem za samodejno vzorčenje in pripravo vzorcev za oskrbo do treh procesnih instrumentov z vzorci brez trdnih snovi

Samočistilna sonda z membran-skim filtrom za analizatorje SC

Sonda za vzorčenje in kontrolna enota za dovajanje vzorca in homogenizacijo

Vaše prednosti Oskrbuje 1 do 3 instrumente

Za vse sisteme AMTAX, PHOS-PHAX ali NITRATAX v pretoku

Nezahtevno vzdrževanje siste-ma za membransko filtriranje in-situ s čiščenjem z zračnimi mehurčki

Za analizatorje AMTAX sc in PHOSPHAX sc

Nezahtevno vzdrževanje siste-ma za membransko filtriranje in-situ s čiščenjem z zračnimi mehurčki

Namestitev v bazenih ali kanalih

Za analizatorje PHOSPHAX sigma in TOCTAX

Omogoča zanesljivo merjenje reprezentativnih prvotnih vzor-cev, vključno s trdnimi snovmi

Razpon meritev

Metoda Membransko filtriranje Membransko filtriranje Homogenizacija z ultrazvokom

Področje uporabe Površinska voda; dotok, iztok, prezračevanje pri obdelavi komu-nalnih ali industrijskih odpadnih vod

Površinska voda; dotok, iztok, prezračevanje pri obdelavi komu-nalnih ali industrijskih odpadnih vod

Iztok pri biološki obdelavi odpadnih vod, velikosti delcev <0,5 mm

SKUPNI FOSFOR, TOCAMONIJ, NITRAT, FOSFAT

AMONIJ – NITRAT – FOSFAT

PRIPRAVA VZORCEV

PRIPRAVA VZORCEV

2524/

30151 Process Overview Part2_si.indd 25 19.03.12 20:36

Page 26: Procesni instrumenti za analizo vod

Izdelek BIOTECTOR B7000 TOCTAX

Opis Analogni analizator za določanje skupnega organskega ogljika z oksidacijo v vodi z delci velikosti do 2 mm

Analogni analizator za določanje skupnega organskega ogljika v skladu s standardi DIN EN ISO po izločitveni metodi z delci velikosti do 0,5 mm

Vaše prednosti Idealna izbira za močno one-snažene pretoke vzorcev, pre-toke z visoko koncentracijo del-cev, visoko vsebnostjo maščob in olj ter stopnjo zasoljenosti

Nadzira do šest pretokov vzorcev

Priprava vzorcev ni potrebna

Določanje skupnega dušika (izbirno) ali skupnega fosforja (izbirno)

Različica s certifikatom ATEX (izbirno)

Idealna rešitev za nadzor na iztoku komunalnih čistilnih naprav

Nezahtevno vzdrževanje z vgra-jenim samočistilnim sistemom

Vodila MODBUS (izbirno), PROFIBUS (izbirno)

Natančne meritve zahvaljujoč ultrazvočni homogenizaciji s sistemom SIGMATAX 2 (glejte stran 25)

Razpon meritev 0 μg/L – 100 g/L C0 mg/L – 100 g/L N (izbirno)0 mg/L – 100 g/L P (izbirno)

1,0–100 mg/L C

Metoda TOC: infrardeče meritve CO2 po oksidaciji (DIN EN 1484); TN: fotometrično določanje NO3 po oksidaciji; TP: fotometrična metoda z vana-dat-molibdatom (rumena)

Infrardeče meritve CO2 po mokrem kemičnem razkroju v skladu s standardom DIN EN 1484

Področje uporabe Površinska voda; industrijska pro-cesna voda; dotok čistilnih naprav; iztok obratov za razsoljevanje

Voda za hladilne sisteme in odpa-dne vode, vključno s trdnimi snov-mi velikosti do 0,5 mm; meritve na iztoku komunalnih čistilnih naprav s homogenizacijo SIGMATAX 2

Želite izvedeti več? Vedno smo

vam pripravljeni priskočiti na

pomoč: samo pokličite ali pošljite

elektronsko sporočilo! Podatke,

kje in kako nas dobiti, najdete na

hrbtni strani tega kataloga.

PARAMETRITOC

NOVO

Skupni parametri za ohranitev

pregleda

Vodni tokovi in odplake običajno

vsebujejo veliko različnih snovi.

Ločene analize posameznih snovi

niso mogoče. Za določanje organ-

ske obremenitve se tako uporablja

skupne parametre, kot so KPK,

BPK, TOC in SAK254 (spektralni

absorpcijski koeficient). Za nepre-

kinjeno merjenje organske obre-

menitve sta še zlasti primerna

parametra TOC v skladu s stan-

dardom EN 1484 in SAK v skladu

z DIN 38404 C3.

30151 Process Overview Part2_si.indd 26 19.03.12 20:36

Page 27: Procesni instrumenti za analizo vod

UVAS plus sc FP 360 sc

Digitalna UV-sonda za določanje organske obremenjenosti brez reagentov s spektralnim absorp-cijskim koeficientom (SAK) v mediju ali pretoku

Digitalna UV-fluorescenčna sonda za določanje kontaminacije z mineralnimi olji brez reagentov neposredno v mediju ali v pretoku

Zanesljive vrednosti meritev s tehnologijo neposrednega UV-merjenja, ki so na voljo takoj

Kot mera za organsko obreme-nitev SAK254, ki jo je mogoče povezati s KPK ali TOC

Enostavna uporaba

Samočistlina sonda, primerna tudi za težavne okoljske raz-mere

Izjemno nizki stroški uporabe, saj deluje brez reagentov in ne potrebuje veliko vzdrževanja

Zaznava tudi najmanjše sledi olj

Dolga obstojnost in zanesljivost

Enostavno čiščenje, po želji tudi s šobo za čiščenje s sti-snjenim zrakom

Robustne sonde, izdelane iz jekla ali titana, primerne tudi za agresivne medije

0,01–3.000 m–1 SAK254 0–5.000 μg/L (PAH*)0,1–150 mg/L (olje*)*na osnovi standarda za umerjanje

Meritve z UV-absorpcijo (metoda z 2 žarki)

UV-fluorescenčna merilna metoda za policiklične aromatske ogljiko-vodike (PAH)

Surova voda, pitna voda, nadzor procesov, dotok in iztok čistilnih naprav

Površinska voda; procesna voda v rafinerijah olja, dotok in iztok čistilnih naprav

OLJE V VODISAK254

TOC – SAK – OLJE V VODI

NOVO

2726/

30151 Process Overview Part2_si.indd 27 19.03.12 20:36

Page 28: Procesni instrumenti za analizo vod

Izdelek CL17 CLF-10 sc / CLT-10 sc

Opis Analogni fotometrični analizator za določanje prostega ali skupnega klora v skladu s standardom DIN EN ISO

Digitalni amperometrični senzorji za določanje prostega ali skupne-ga klora brez reagentov

Vaše prednosti Natančen samodejni merilni instrument z nezahtevnim vzdr-ževanjem

Največja mogoča sprejemljivost in zanesljivost zahvaljujoč foto-metrični metodi DPD v skladu s standardom DIN 38408

Tovarniško umerjanje, ponovno umerjanje v dinamičnih proce-sih ni potrebno

Meritve v realnem času za hitro odzivnost

Vgrajena pH-izravnava brez dodatne pH-elektrode

Izjemno stabilen senzor s 3 elektrodami

Vsa dodatna oprema, na primer sistem samodejnega čiščenja in enota za zakisljevanje (izbirno)

Razpon meritev 0,03–5 mg/L Cl2 0,03–10 mg/L Cl2

Metoda Fotometrična z DPD (N,N-dietil-p-fenildiamin) v skladu s standar-dom DIN 38408

Amperometrična

Področje uporabe Obdelava pitne vode, prehrambna industrija in industrija pijač, dodajna in procesna voda v indu-striji, ogrevalni in hladilni sistemi, filtrirni sistemi, bazeni

Obdelava pitne vode, prehrambna industrija in industrija pijač, ogre-valni in hladilni sistemi, bazeni, odpadne vode

Želite izvedeti več? Vedno smo

vam pripravljeni priskočiti na

pomoč: samo pokličite ali pošljite

elektronsko sporočilo! Podatke,

kje in kako nas dobiti, najdete na

hrbtni strani tega kataloga.

Uspešna dezinfekcija

Klor, ozon in klorov dioksid so

sredstva, ki se pogosto uporabljajo

za dezinfekcijo pitne vode, higiene

v bazenih in za čiščenje v proizvo-

dnji. Ta sredstva uničujejo patoge-

ne bakterije, glive in viruse ter

trajno preprečijo njihovo razmno-

ževanje.

Previdna analiza ni priporočljiva

zgolj iz finančnih razlogov; izre-

dnega pomena je tudi zaradi pogo-

sto nezanemarljivega tveganja, ki

ga predstavljajo razkužila. Neneh-

no lahko nadzirate, da je njihovo

dovajanje optimalno in v skladu z

dovoljenimi najvišjimi vrednostmi

v vašem procesu.

PARAMETRIPROSTI / SKUPNI KLOR

NOVO

30151 Process Overview Part2_si.indd 28 19.03.12 20:36

Page 29: Procesni instrumenti za analizo vod

9184 sc 9187 sc 9185 sc

Digitalni amperometrični senzor za določanje prostega ali aktivne-ga klora brez reagentov

Digitalen amperometrični senzor za določanje klorovega dioksida brez reagenta

Digitalni amperometrični senzor za določanje ozona brez reagentov

Nizki stroški delovanja zahva-ljujoč metodi brez reagentov

Širok razpon aplikacij zaradi izjemno velikega razpona meri-tev in nizki meji zaznavanja

Zanesljiva metodologija brez motenj zaradi kloraminov

Prilagodljiv: pH-izravnava za določanje skupnega prostega klora (izbirno), sistem samodej-nega čiščenja (izbirno), enota za zakisovanje (izbirno)

Nizki stroški delovanja zaradi določanja brez reagentov

Idealna rešitev za občutljivo zaznavanje nizkih obremenitev zahvaljujoč nizki meji zaznavanja

Zanesljivi rezultati, neodvisno od pH-vrednosti medija, zahva-ljujoč neposrednem določanju kloridovega dioksida s selektiv-no membrano

Brez interferenc s klorom, bro-mom in vodikovim peroksidom

Nizki stroški delovanja zaradi določanja brez reagentov

Neodvisen od pH-vrednosti, primeren za občutljivo določa-nje nizkih obremenitev zaradi nizke meje zaznavanja

Idealna rešitev za vzorce z nizko prevodnostjo

Brez interferenc z bromom, klo-raminom, klorovim dioksidom ali vodikovim peroksidom

0,005–20 mg/L kot HOCl 0,005–2 mg/L ClO2 0,005–2 mg/L O3

Amperometrična Amperometrična Amperometrična

Obdelava pitne vode, aplikacije za kloriranje, sistemi za razsoljeva-nje, voda za hladilne sisteme

Obdelava pitne vode Obdelava pitne vode

OZONKLOROV DIOKSIDPROSTI KLOR

KLOR – KLOROV DIOKSID – OZON 2928/

30151 Process Overview Part2_si.indd 29 19.03.12 20:36

Page 30: Procesni instrumenti za analizo vod

Izdelek WTOS N/DN-RTC WTOS N-RTC

Opis Nitrifikacija / denitrifikacija: Krmilna in regulacijska enota za nastavitev časov nitrifikacije in denitrifikacije glede na obremenitev

Nitrifikacija: Krmilna in regulacijska enota za koncentracijo kisika glede na obremenjenost z amonijem

Vaše prednosti Zanesljivo izpolnjevanje zahtev glede vrednosti dušika na izto-ku, združeno z optimalno pora-bo energije zaradi natančnega prezračevanja glede na obre-menjenost

Na osnovi preverjenih vrednosti amonija in nitrata

WTOS N/DN-RTC lahko po želji dopolnite tudi z dodatnim regu-latorjem za nastavitev koncen-tracije kisika v prezračevalnem bazenu.

Zanesljivo izpolnjevanje zahtev glede vrednosti dušika na izto-ku, združeno z optimalno pora-bo energije zaradi natančnega prezračevanja glede na obre-menjenost

Na osnovi preverjenih vrednosti amonija

WTOS N-RTC lahko po želji dopolnite tudi z dodatnim regu-latorjem za nastavitev koncen-tracije kisika v prezračevalnem bazenu.

Vhodni parametri Amonij, nitrat, raztopljen kisik Amonij, raztopljen kisik, pretok

Izhodni parametri Čas prezračevanja, intenzivnost prezračevanja

Intenzivnost prezračevanja, ciljna vrednost kisika

Področje uporabe Čistilne naprave s periodičnim prezračevanjem ali s sekvenčnim biološkim reaktorjem (SBR)

Čistilne naprave z neprekinjenim prezračevanjem prezračevalnih bazenov, na primer s prednitrifi-kacijo

REŠITVE ZA OPTIMIZACIJOELIMINACIJA DUŠIKA

Avtomatizacija na komunalnih

čistilnih napravah

Gospodarno vodenje čistilne

naprave postaja vse zahtevnejše,

tako z vidika nižanja stroškov kot

varčne porabe virov. Številne čistil-

ne naprave se že dolgo ne zanaša-

jo zgolj na meritve, temveč si

pomagajo tudi s sistemi za krmilje-

nje in regulacijo. Vedno bolj se

uveljavljajo napovedni sistemi z

avtomatiziranim delovanjem.

S sistemi WTOS (Water Treatment

Optimisation Solutions) prejmete

tudi standardizirane komponente

za vodenje komunalnih čistilnih

naprav. Realnočasovne kontrolne

enote (RTC) omogočajo zanesljivo

krmiljenje ali regulacijo na osnovi

preverjenih vrednosti meritev.

Parametrizacija poteka prek kon-

trolne enote SC 1000 v nadzornem

sistemu – ali pa oddaljeno prek

omrežja GPRS na zahtevo.

NOVO

Nadzorna soba: glej sliko na 9. strani

30151 Process Overview Part2_si.indd 30 19.03.12 20:36

Page 31: Procesni instrumenti za analizo vod

WTOS P-RTC WTOS SRT-RTC WTOS ST-RTC WTOS SD-RTC

Eliminacija fosfatov: Krmilna in regulacijska enota za kemično eliminacijo fosfata glede na obremenitev na osnovi pretoka in koncentracije ortofosfatov

Starost blata: Krmilna in regulacijska enota za nastavitev starosti blata glede na temperaturo in obremenjenost odpadnih vod

Zgoščevanje blata: Krmilna in regulacijska enota za optimizacijo odmerjanja polimera in mehanskega zgoščevanja blata

Odstranjevanje vode iz blata: Krmilna in regulacijska enota za optimizacijo odmerjanja polimera in mehanskega odstranjevanja vode iz blata

Zanesljivo izpolnjevanje zahtev glede vrednosti fosfatov na iztoku, združena z varčno upo-rabo sredstev za eliminacijo, ki so natančno odmerjena glede na obremenjenost

Realnočasovna kontrolna enota WTOS P-RTC se uporablja tako za krmiljenje kot za regulacijo odmerjanja sredstev za elimini-ranje. Enota glede na pogoje upošteva vrednosti trenutnih meritev ali pa pridobi shranjene hidrografe.

Zanesljivo izpolnjevanje zahtev glede starosti blata na osnovi preverjenih vrednosti meritev

Samodejna nastavitev optimal-ne starosti blata glede na obre-menitev in temperaturo

Zanesljivo izpolnjevanje zahtev glede vsebnosti suhe snovi v zgoščenem blatu zaradi odmer-janja polimera glede na obre-menjenost in prilagajanja količi-ne pretoka

Zanesljivo izpolnjevanje zahtev glede vsebnosti suhe snovi v blatu, iz katerega je bila odstra-njena voda, zaradi odmerjanja polimera glede na obremenje-nost in prilagajanje dotoka

Ortofosfat, pretok Vsebnost suhe snovi v predelanem blatu prezračevalnega bazena, pretok, temperatura, motnost pri iztoku

Vsebnost suhih snovi na dotoku in iztoku, pretok

Vsebnost suhih snovi na dotoku, centrat, pretok

Količina sredstva za eliminiranje Odvajanje blata Količina polimera, dotok pri zgo-ščevanju blata

Količina polimerov, dotok pri odstranjevanju vode iz blata

Čistilne naprave s kemično in fizično eliminacijo fosforja

Čistilne naprave s stalnim pretokom z razpršeno biomaso

Čistilne naprave z mehanskim zgoščevanjem blata

Čistilne naprave z odstranjeva-njem vode iz blata

UPRAVLJANJE OBDELAVE BLATAELIMINACIJA FOSFATOV

REŠITVE ZA OPTIMIZACIJO 3130/

30151 Process Overview Part2_si.indd 31 19.03.12 20:37

Page 32: Procesni instrumenti za analizo vod

Izdelek BÜHLER 2000 SIGMA SD900

Opis Prenosni vzorčevalnik za rutinsko vzorčenje na vakuumsko-tlačnem načelu; v skladu s standardom ISO 5667

Prenosni vzorčevalnik za rutinsko vzorčenje na načelu peristaltike, v skladu s standardom ISO 5667

Vaše prednosti Najnatančnejša prostornina

Vzdržljivo ohišje, izdelano iz PE

Izolirana posoda za pasivno hlajenje vzorcev; aktivno hlaje-nje kompresorja z ločeno regu-lacijo (izbirno)

Enostavno čiščenje

Enostavno preklapljanje nad-zornih opravil z različnimi konfi-guracijami steklenic

Oddaljen dostop za programira-nje in shranjevanje podatkov (izbirno)

Enostavnejše vzdrževanje zara-di peristaltične črpalke z vzme-tnim mehanizmom

Zanesljivo shranjevanje vzorcev z aktivnim sistemom za hlajenje kompresorja (izbirno)

Intuitivno vodenje uporabnika, hitro programiranje in posoda-bljanje prek računalnika

Priključek SDI 12 za sprožitev upravljanja vzorčenja (izbirno)

Prostornina vzorca 20–350 mL 10–10.000 mL

Metoda Vakuumsko-tlačno načelo; vzorče-nje glede na čas, prostornino, pretok ali dogodke

Peristaltično načelo; vzorčenje glede na čas, prostornino, pretok ali dogodke

Področje uporabe Nadzor pitne vode, površinske vode in posrednih onesnaževal-cev, kanalizacije, zbiralnikov deževnice in prelivnih korit, doto-ka in iztoka čistilnih naprav

Nadzor pitne vode, površinske vode in posrednih onesnaževal-cev, kanalizacije, zbiralnikov deževnice in prelivnih korit, doto-ka in iztoka čistilnih naprav

Želite izvedeti več? Vedno smo

vam pripravljeni priskočiti na

pomoč: samo pokličite ali pošljite

elektronsko sporočilo! Podatke,

kje in kako nas dobiti, najdete na

hrbtni strani tega kataloga.

Natančne analize se začnejo

z natančnim vzorčenjem

Samodejni vzorčevalnik je bistveni

člen med merilnim mestom in

laboratorijem. Z uvedbo standarda

ISO 5667 so postali reprezentativ-

ni vzorci nepogrešljivi za natančne

analize in poročanje pristojnim

organom.

Izbirate lahko med prenosnimi in

stacionarnimi vzorčevalniki z ohišji

iz plastike ali nerjavnega jekla,

med vakuumsko-tlačnim in peri-

staltičnim načelom ter med števil-

nimi konfiguracijami plastičnih in

steklenih posod.

PARAMETRIPRENOSNI VZORČEVALNIKI

30151 Process Overview Part2_si.indd 32 19.03.12 20:37

Page 33: Procesni instrumenti za analizo vod

BÜHLER 4010 SIGMA SD900 AWRS

Stacionarni vzorčevalnik za najna-tančnejše prostornine na vakuum-sko-tlačnem načelu; v skladu s standardom ISO 5667

Stacionarni vzorčevalnik za stan-dardne aplikacije na načelu peri-staltike, v skladu s standardom ISO 5667

Najnatančnejša prostornina

Izredno zmogljiv sistem hlajenja (s certifikatom MCERTS)

Izjemno prilagodljiv sistem zaradi številnih različic stekle-ničk, materialov ohišja in možnosti odmerjanja; merilna postaja z dvojnimi vratci s kon-trolno enoto SC 1000

PROFIBUS, MODBUS in GSM-modem (izbirno)

Izpiranje z vodo (izbirno)

Primeren za zelo nizke in zelo visoke temperature okolice

Enostavnejše vzdrževanje zara-di peristaltične črpalke z vzme-tnim mehanizmom

Intuitivno uporabniško vodenje, hitro programiranje in posoda-bljanje prek računalnika

Priključek SDI 12 za sprožitev upravljanja vzorčenja (izbirno)

20–350 mL (izbirno: do 500 mL)

10–10.000 mL

Vakuumsko-tlačno načelo; vzorče-nje glede na čas, prostornino, pretok ali dogodke

Peristaltično načelo; vzorčenje glede na čas, prostornino, pretok ali dogodke

Nadzor pitne vode, površinske vode in posrednih onesnaževal-cev, kanalizacije, zbiralnikov deževnice in prelivnih korit, doto-ka in iztoka čistilnih naprav

Nadzor pitne vode, površinske vode in posrednih onesnaževal-cev, kanalizacije, zbiralnikov deževnice in prelivnih korit, doto-ka in iztoka čistilnih naprav

STACIONARNI VZORČEVALNIKI

VZORČEVALNIKI 3332/

30151 Process Overview Part2_si.indd 33 19.03.12 20:37

Page 34: Procesni instrumenti za analizo vod

Izdelek Merjenje pretoka z Venturije-vimi vstavki

Opis Merjenje pretoka z zožitvijo v prečnem prerezu in spremembo pretoka

Vaše prednosti Široka izbira Venturijevih nastavkov

Vnaprej izdelani Venturijevi kanali

Zožitev Venturijeve cevi

Kanali s trapezoidnim grlom za dinamičen razpon meritev

Podnožje za odseke za meritve brez nalaganja delcev

V skladu s standardom DIN EN ISO

Razpon meritev Od 1 L/s Največ 9 m3/h

Metoda Prehod od mirnega do deročega toka se doseže z natančno opre-deljeno zožitvijo.

Področje uporabe Vsi tekoči mediji

Merilna točka Delno napolnjeni Venturijevi kanali pri vseh aplikacijah brez zajezitve

Želite izvedeti več? Vedno smo

vam pripravljeni priskočiti na

pomoč: samo pokličite ali pošljite

elektronsko sporočilo! Podatke,

kje in kako nas dobiti, najdete na

hrbtni strani tega kataloga.

PARAMETRIPRETOKNOVO

Merjenje pretoka

Pretok je ključna referenčna

spremenljivka pri upravljanju vod:

je bistveno izhodišče pri načrto-

vanju novih čistilnih naprav in

struktur v kanalizacijskem

omrežju

kot osnova za obračunavanje

stroškov za odpadno vodo

za krmiljenje in regulacijo

za optimizacijo čistilnih naprav

za zaznavanje napak

Meritve pretoka se opravljajo v

popolnoma napolnjenih ceveh in

delno napolnjenih Venturijevih

kanalih.

Ponujamo vam celovito ponudbo

tehničnih možnosti, med katerimi

gotovo najdete pravo rešitev za

svojo aplikacijo.

30151 Process Overview Part2_si.indd 34 19.03.12 20:37

Page 35: Procesni instrumenti za analizo vod

Tehnika meritev Venturi Jez Meritve z odbojem ultrazvoka (Doppler)

Magnetno-induktivne meritve

Prižemne meritve

Merjenje razlike v času preto-ka (čas potovanja)

Magnetni senzor

Kanalizacijsko omrežje 1

Čistilna naprava 2

Ceste 3

Pitna voda 4

Obračunavanje stroškov 5

Zajezitev 6

Odprt kanal 7

Popolnoma napolnjena cev 8

Pretoki <5 L/s 9

Lokalno umerjanje 10

Oddaljen prenos podatkov, protokoli

APLIKACIJEPRETOK

1 Predvsem delno napolnjeni Venturijevi kanali, oprema s še posebej nezahtevnim vzdrževanjem, brez nalaganja delcev, zelo dinamičen razpon meritev

2 Popolnoma in delno napolnjeni Venturijevi kanali, čista voda, maščobe, blato

3 Delno napolnjeni Venturijevi kanali, včasih z zajezitvijo, malo možnosti umerjanja, manj trdnih snovi, zelo dinamičen razpon meritev

4 Popolnoma in delno napolnjeni Venturijevi kanali, čista voda, malo odbojnih delcev, pogoste zajezitve

5 Izjemna točnost, nizka občutljivost na interference

6 Beleži hitrost pretoka

7 Področja s spremenljivim pretokom, z beleženjem vodne gladine

8 Odvisno od hitrosti pretoka

9 Natančno določanje tudi najmanjših količin

10 Umerjanje po lokalnih hidravličnih razmerah

PRETOK

Primerno Primerno za določene aplikacije

3534/

30151 Process Overview Part2_si.indd 35 19.03.12 20:37

Page 36: Procesni instrumenti za analizo vod

Ultrazvok Radar Vibracijske vilice

Plovec Senzor tlaka s kablom

Kanalizacij-sko omrežje

Čistilna naprava

Ceste

Pitna voda

Tekočina

Pena

Blato

PARAMETRINIVO

Želite izvedeti več? Vedno smo

vam pripravljeni priskočiti na

pomoč: samo pokličite ali pošljite

elektronsko sporočilo! Podatke,

kje in kako nas dobiti, najdete na

hrbtni strani tega kataloga.

Up

ora

ba

Me

dij

Teh

nik

a m

eri

tev

NOVO

Merjenje nivoja

Nivo je najpogostejša spremenljiv-

ka v meritvah za upravljanje z

vodo. Ponujamo vam celovito

ponudbo tehničnih možnosti, med

katerimi gotovo najdete pravo

rešitev za svojo aplikacijo.

30151 Process Overview Part2_si.indd 36 19.03.12 20:37

Page 37: Procesni instrumenti za analizo vod

Navojni senzor tlaka

Senzor na mehurčke

Kapacitiv-nost

Prevodnost Magnetna upornost

Dežemer Vremenska postaja

Temperatura Prostornina zraka

VREME DRUGO

Primerno Primerno za določene aplikacije

NIVO 3736/

30151 Process Overview Part2_si.indd 37 19.03.12 20:37

Page 38: Procesni instrumenti za analizo vod

Družba HACH LANGE vam nudi dostop

do učinkovitega omrežja: lastne podru-

žnice po vsej Evropi in sodelovanje z za-

nesljivimi partnerji. Na vseh stopnjah

projekta vas spremlja strokovno usposo-

bljeno osebje:

pri določanju ustreznih merilnih mest

pri izbiri pravih instrumentov za vašo

aplikacijo

pri načrtovanju dovodov, strojne opre-

me, kabelskih napeljav, enot za pretok

ipd.

pri oblikovanju profila zahtev za

aplikacijo, parametre in instrumente

pri določanju optimalnega načina

komunikacije in vira energije

pri izbiri primerne namestitve: elektro

omara, stenski ali mobilni panel, na-

mestitev pretočnih posod in podobno

Sistemske rešitve: povežite in začnite z meritvami.

Ali želite postaviti, nadgraditi ali modernizirati merilno mesto? Naši izkušeni

strokovnjaki vam lahko pomagajo poiskati najboljšo rešitev za potrebe analiz

in vas spremljajo na vseh stopnjah projekta.

Servis

Posode

Pretok in nivo

Namestitve

Analiza

Priprava vzorcev

Programska oprema

PloščeInženiring

30151 Process Overview Part2_si.indd 38 19.03.12 20:37

Page 39: Procesni instrumenti za analizo vod

Nameščeni na panel, sestavljeni kot pri-

kolica, v posodi ali kot opazovalna posta-

ja na ključ – s sistemskimi rešitvami

družbe HACH LANGE vedno prejmete

optimalno prilagojene komponente.

Sistem je načrtovan in izdelan po vaših

merah. Oprema pokriva vse parametre,

ki jih potrebujete.

Različne zahteve – pravilne rešitve

Gradite z družbo HACH LANGE

Pridobite sisteme, ki so optimalno

prilagojeni vašim potrebam in so

medsebojno združljivi.

Imejte stalne partnerje, ki vas

spremljajo in vam svetujejo na vseh

stopnjah projekta.

Servisne storitve

40. in 41. stran

Laboratorijska analiza

42. in 43. stran

Paneli za vzorčenje za pitno vodo in odpadne vode, nadzor površinskih vod, obrati za razsoljevanje, upravljanje kanalizacijskega omrežja itd.

V okviru oskrbe sta vključena tudi popolno

dovajanje vzorcev in energije. Z nami pri-

dobite zanesljivost, še zlasti pri mednaro-

dnih projektih: ves vaš sistem je nameščen

na panel in temeljito preizkušen. Na meril-

nem mestu le priključite panel in že se

lahko lotite meritev!

SISTEMSKE REŠITVE 3938/

30151 Process Overview Part2_si.indd 39 19.03.12 20:37

Page 40: Procesni instrumenti za analizo vod

Vaše instrumente skrbno zaženemo in

temeljito usposobimo vaše zaposlene.

Podrobna seznanjenost tehničnega ose-

bja z delovanjem in vzdrževanjem zago-

tavlja, da bodo vaši sistemi vedno pravilno

delovali. Če se pojavi napaka, se lahko

takoj obrnete na usposobljenega tehnika.

Zanesete se lahko tako na hitro pomoč

z oddaljeno diagnostiko kot tudi na ser-

vis na terenu.

Vaša oprema si zasluži strokovno obravnavoVečja razpoložljivost in predvidljivi stroški – izkoristite desetletja praktičnih

izkušenj in pomoč usposobljenih tehnikov na terenu. S servisnimi storitvami

HACH LANGE s certifi katom DIN EN 13306!

Ponujamo številne možnosti za dolgoroč-

no razpoložljivost vaše opreme: od en-

kratnih pregledov ali servisnih paketov s

podaljševanjem garancije do popolnih

storitev po vaši meri. Vse po vaših že-

ljah: vedno prejmete tudi poročilo o pre-

gledu v skladu s standardi DIN ISO!

30151 Process Overview Part2_si.indd 40 19.03.12 20:37

Page 41: Procesni instrumenti za analizo vod

Optimirajte svoje omrežje Field Bus ali

SC 1000 s pomočjo naših usposobljenih

strokovnjakov. S posebnimi testnimi in-

strumenti lahko preizkusite vse vmesni-

ke, ne glede na vrsto ali proizvajalca

instrumenta.

Preizkušanje in svetovanje glede omrežij Field Bus

Zanesljivo poslujte z družbo

HACH LANGE

Vedno so vam na voljo strokovnjaki,

ki se hitro oglasijo na čistilni napravi.

Deležni ste servisnih storitev, ki jih

potrebujete.

Vedno ste na tekočem s stanjem vaše

čistilne naprave.

Kontrolna enota SC

12. stran

Kontrolna enota SC 1000 po e-pošti ali s sporočili SMS obvešča tehnič-no osebje. Sporočila o stanju, opo-zorilih in napakah lahko po želji preusmerite tudi v servisni center HACH LANGE za oddaljeno diagno-stiko.

V poročilo o pregledu je zabeleženo tre-

nutno delovanje omrežja z naslovi vseh

instrumentov. Če želite, lahko tehnik

družbe HACH LANGE vaše tehnično ose-

bje seznani z omrežjem in vas opozori

na možne izboljšave.

SERVISNE STORITVE

Optimirajte svoje omrežje Field Bus ali

Preizkušanje in svetovanje glede omrežij Field Bus

V poročilo o pregledu je zab

SERVISNE STORIT 4140/

30151 Process Overview Part2_si.indd 41 19.03.12 20:37

Page 42: Procesni instrumenti za analizo vod

Laboratorijski in procesni instrumenti

uporabljajo enake metode, zato je vre-

dnosti mogoče neposredno primerjati.

Laboratorijski instrumenti tako preverjajo

senzorje, priključene v omrežje. S tem

prihranite čas in denar ter prejmete do-

datno potrditev. Uspeh laboratorijskih

sistemov HACH LANGE temelji na ja-

snem konceptu: analize vod kot celovita

rešitev. Od vzorčenja in priprave vzorcev

do obdelave podatkov: na voljo so vam

prefinjeni sistemi za več kot 100 para-

metrov, ki vključujejo tako instrumente

Popolno koordinirani sistemi v laboratoriju in med procesi

Pri družbi HACH LANGE so vam na voljo laboratorijske analize in procesni

instrumenti istega proizvajalca – skupaj z obsežnim strokovnim znanjem od

razvoja do svetovanja. Poudarek je na varnosti in prijaznosti do uporabnikov,

kakovosti in varovanju okolja.

kot tudi reagente, zagotavljanje kakovosti

in dodatno opremo. Z izredno natančno

odmerjenimi in preizkušenimi reagenti je

analiza veliko enostavnejša. Elegantna in

preprosta uporaba že od samega začet-

ka izključuje več virov napak. Najnovejša

inovacija, tehnologija RFID, pa na primer

z možnostjo sledljivosti vzorcev in ukre-

pov za zagotavljanje kakovosti laborato-

rijsko analizo dviguje na novo raven

zanesljivosti.

30151 Process Overview Part2_si.indd 42 19.03.12 20:37

Page 43: Procesni instrumenti za analizo vod

Od prenosnih kolorimetrov za en para-

meter ali spektrofotometrov do labo-

ratorijskih robotov za serijske analize

Reagenti za vse pomembne parametre

od amonija do železa; od hitrih presejal-

nih testov do analiz v skladu s standardi;

s pripravo vzorcev in zagotavljanjem

kakovosti

Ustrezne in praktične rešitve – v laboratoriju in na terenu

Elektrokemični instrumenti, elektrode,

standardne raztopine

Instrumenti za motnost v skladu s

standardi DIN EN ISO ali USEPA,

dolgo obstojni pripravljeni standardi

Prenosni okoljski laboratoriji s popolno

opremo

Bodite brez skrbi z družbo

HACH LANGE

Pri istem proizvajalcu dobite ustrezne

rešitve za procesne in laboratorijske

analize.

S standardizirano in intuitivno upora-

bo instrumentov prihranite tudi stro-

ške usposabljanja.

Pridobite preverjene rezultate za svoj

posel.

Instrumenti za motnost v skladu s standar-di DIN EN ISO ali USEPA; laboratorijski ali prenosni

Instrumenti za pH-vrednost, prevodnost, kisik, redoks in druge meritve za enega ali več parametrov

LINK2SC: preverjanje s pomočjo dvosmer-ne komunikacije med fotometrom in kontrolno enoto – brezžično ali po kablu

LABORATORIJSKA ANALIZA 4342/

30151 Process Overview Part2_si.indd 43 19.03.12 20:37

Page 44: Procesni instrumenti za analizo vod

W W W . H A C H - L A N G E . S I

DO

C0

33

. 44

.30

15

1.F

eb1

2

30151 Process Overview Part2_si.indd 44 19.03.12 20:37