pro gradnja specijal - stolarija

24
POSEBNO IZDANJE – LIPANJ 2013

Upload: globtech

Post on 13-Mar-2016

253 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

PRO Gradnja specijal - stolarija

TRANSCRIPT

Page 1: PRO Gradnja specijal - stolarija

POSEBNO IZDANJE – LIPANJ 2013

Page 2: PRO Gradnja specijal - stolarija

POSEBNO IZDANJE – LIPANJ 2012

POSEBNO IZDANJE – LISTOPAD 2012

Oglašivaèi! Kliknite ovdje

Page 3: PRO Gradnja specijal - stolarija

SadrajPosebno izdanje èasopisa PRO Gradnjalipanj 2013.

4 VEKAProzor kao arhitektonski element

6 VRATA SISTEMINovoferm unutarnja vrata za kuæanstva i poslovne prostore

9 LOKVEProzori i vrata tvrtke Lokve osvojili Korejce

12 ALU-FORMAProzori bez premca – kombinacija drva i aluminija

14 REHAUGubite novac, a da toga niste ni svjesni!

18 ZADOL GRUPAKvalitetna stolarija po elji kupaca

20 ROPLASTOptimalna i cjelovita rješenja od najkvalitetnijih PVC i ALU profila

22 CORMOCormo proizvodi i na hrvatskom trištu

Impressum

Urednica izdanja

Sanja Pakrac Kramariæ, 01/3863-638

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Grafièki urednik

Boris Èepin, 01/3863-639

e-mail: [email protected]

Prodaja, marketing, promocija

Ljilja Budisavljeviæ, 01/3863-642

[email protected]

Direktorica

Ljilja Budisavljeviæ

Voditelj proizvodnje

Boris Èepin, 01/3863-639

e-mail: [email protected]

[email protected]

Grafièka priprema

LN design

Redakcija

Letak naklada d.o.o.

10000 Zagreb, Mostarska 1

fax: 01/3863-631

e-mail: [email protected]

Tisak

MediaPrint

Tiskara Hrastiæ

Murati 16, 10010 Zagreb

tel.: 01/6609-641

Posebna izdanja èasopisa PRO Gradnja (Beton,

Krovovi, Montane kuæe, Fasade, Stolarija,

Grijanje, Podovi...) izlaze periodièno i besplatno se

distribuiraju na poslovne adrese èitatelja.

Korištenje i pretisak cjeline ili izvadaka, u bilo

kojem obliku i na bilo kojem jeziku, zabranjeni su

bez pismene dozvole izdavaèa.

Redakcija pridrava pravo kraæenja dopisa.

Rukopise, ilustracije i fotografije ne vraæamo.

Posjetite nas na našoj web stranici

www.progradnja.hr

LIPANJ 2013. 3

Page 4: PRO Gradnja specijal - stolarija

stolarija

LIPANJ 2013.4

Pro­zo­r­kao­­ar­hi­tek­ton­ski­­e­le­me­ntA­ko­e­li­te­da­pro­zo­ri­i­vra­ta­bu­du­sav­r­še­ni,­mo­e­te­se­pouz­da­ti­u­vr­hun­sku­VE­KA­kva­li­te­tu

Pro zo ri su va a n dio vanj sko g zi da, ut je èu na lje po tu i fun kcional no st sva ke zgra de i o èe ku je se ka ko æe tra ja ti du gi ni z go di na.

Mno gi pro fi li iz gle da ju na pr vi pog le d sliè no. A li, VE KA je na kom pa nij sko m ni vou do ni je la stra teš ku od lu ku ka ko æe proiz vo-di ti sa mo pro fi le vr hun ske kva li te te.

VE KA pro fi li kla se A su 10% deb lji o d pro fi la kla se B i za to pru a ju znat no bo lju au dio i ter mo i zo la ci ju, kao i o si gu ra nje pro ti v pro va la i kra ðe.

Dob ra ter moi zo la ci ja šte di e ner gi ju i po-ve æa va kom fo r iv lje nja, a koe fi ci je nt pri je-no sa top li ne naj di rek tni je o vi si o kva li te ti pro fila i stak le ni h pov r ši na.

Po re d to ga, ni vo zvuè ne i zo la ci je ta ko ðe r ut je èe na kva li te tu i vo ta i sa mo kva li tet ni pro zo ri mo gu sa èu va ti o d bu ke.

Ka ko bi se pro zo ri ma i vra ti ma o si gu ra lo naj vi ši mo gu æi stu pa nj o si gu ra nja o d pro-va le, i pro fi li i o ko v i sta kla mo ra ju is pu ni ti sve pro tup ro val ne stan dar de.

Sav r še na i zo la ci ja – šti ti o d top li ne, hlad-no æe, bu ke i pro va le!

Pro­zo­ri­raz­li­èi­ti­h­ob­li­ka­i­bo­jaSta n i li ku æa su za sva ko g o d na s vi še o d mjes ta gdje sta nu je mo. To je pros to r u ko-je m i vi mo, pro vo di mo slo bod no vri je me i o puš ta mo se u z o bi te lj.

Zbo g to ga je vr lo va no da bu de pro jek-ti ra n ta ko da o mo gu æi mak si ma la n kom fo r i si gur no st.

Pro zo ri i vra ta si gur no spa da ju u ar hi tek-ton ske e le men te ko ji u ve li ko j mje ri dop ri-no se sti lu sva ke zgra de.

Page 5: PRO Gradnja specijal - stolarija

LIPANJ 2013. 5

stolarija

Ako krei ra te no vi ob je kt i li ga e li te re no-vi ra ti i u èi ni ti u dob ni ji m, va no je, iz me ðu os ta lo g, ob ra ti ti po seb nu pa nju na pro zo-re i vra ta.

VE KA pro fi li za pro zo re i vra ta proiz vo de se u raz li èi ti m ob li ci ma i ve li èi na ma ta ko da je prak tiè no mo gu æe nap ra vi ti sva ki o blik pro zo ra: pra vo ku ta n, tro ku ta st, luè ni, o va-la n i li ok ru gao, što je po seb no va no ka da se re no vi ra ju sta re zgra de i ka da je va no da fa sa da os ta ne vi zual no nep ro mi je nje na.

Po re d bi je le bo je, PVC pro zo ri mo gu bi ti u pre ko 40 bo ja, de ze na i tek stu ra dr ve ta i a lu mi ni ja, što mo e za do vo lji ti u ku s i o ni h naj pro bir lji vi ji h.

Bo je VE KA sto la ri je su vr lo pos to ja ne i ot por ne na raz ne vre men ske ut je ca je, ne bli je de, a ne mo gu i h na ru ši ti ni smo g, vla-ga, ja ko sun ce ni ti u por na ki ša.

VE KA pro zo ri iz van red no su r je šenje za no vog rad nju, a li i za re no vi ra nje sta ri h zgra da, zah va lju ju æi vr hun ski m PVC pro fi li-ma, pri la god lji vi m za sve vr ste ob je ka ta.

Pro zo ri i vra ta u ve li ko j mje ri ut je èu na lje po tu fa sa de, kao i in te ri je ra sva ko g ob-jek ta.

Fleksibilan­i­raznovrstan­veka­Prog­ramVE KA vi še ko mor ni (pe t, še st i se da m ko-mo ra) pro fi li proiz vo de se u vi še raz li èi ti h sis te ma, ko ji se raz li ku ju po di zaj nu i teh-niè ki m o so bi na ma: i ma te mo guæ no st iz-bo ra iz me ðu kla siè ni h, rav ni h i li zaob lje ni h kon tu ra, s raz li èi ti m sis te mi ma za tvara nja i tri du bi ne ug rad nje (70, 82 i 90 mm). Na ta j na èi n mo gu æe je sva ki pro zo r us kla di ti i s va šo m vi zi jo m i krea tiv ni m zah tje vi ma.

Me ðu vi še o d 2000 pro fi la, let vi ca i do-dat ni h e le me na ta za raz li èi te li ni je sis te ma si gur no æe se na æi pra vo r je še nje i za va s!

ro­le­te,­kaP­ci­i­gri­ljeUko li ko se va ša zgra da na la zi ‘na sun èa no j stra ni u li ce’, VE KA i ma pra vo r je še nje za va s – VE KA ro le te, kap ke i gri lje. Vr lo li je-po ob li ko va ne, at rak tiv no g iz gle da i si gur-ne – pru a ju dje lot vor nu zaš ti tu o d sun ca, vru æine i ne e lje ni h pog le da, a proiz vo de se u is ti m bo ja ma i de ze ni ma kao i pro zor ski pro fi li.

Kao i svi os ta li VE KA pro fi li, i kap ci su nap rav lje ni o d kva li tet no g ma te ri ja la, du-got raj no g i ot por no g na raz ne kli mat ske ut je ca je i U V zra èe nje. La ki za od r a va nje, ne zah ti je va ju bo ja nje i spe ci jal no èiš æe-nje. Iz me ðu pok ret ni h di je lo va je mo gu æe do zi ra ti u la za k svjet los ti, a op rem lje ni su i me tal ni m o ja èa nje m ko je pru a a dek vat nu sta ti ku i po ve æa va si gur no st o d pro va le.

Uz VE KA pro zor ske sis te me je lak še i jed no stav ni je i zab ra ti ba š o no što va m je pot reb no!

Pro­Fi­li­a­kla­seKva li te ta pro fi la od re ðe na je pri je sve ga nje go vo m geo met ri jo m – di men zi ja ma, ob li ko m pop reè no g pres je ka i struk tu ro m raz li èi ti h ko mo ra. Ta ko npr. vi še ko mo ra is-pu nje ni h zra ko m i ve æa ug radbe na du bi na po bolj ša va ju i zo la cij ska svoj stva i sta bil-no st pro zo ra, a deb lje sti jen ke pro fi la slu e po ve æa nju èvr sto æe i ot por nos ti.

U sveop æo j tr ci za kon ku ren tnoš æu i bor-bi za sva ko g po je di naè no g kup ca te i se da se po nu di što vi še po što je mo gu æe prihvat lji vi jo j ci je ni. Ko d mno gi h proiz vo ða-èa to je do nek le o bo ri lo kva li te tu, što je vid-lji vo sa mo u de ta lji ma i što ku pa c ne mo e pri mi je ti ti na pr vi pog le d.

Za to dob ro prov je ri te u ko jo j su kla si pro zo ri ko je e li te uv r sti ti u svo j pro je kt i ko li ka je deblji na vanj ski h sti jen ki. Naj bo lja je kla sa A, što zna èi da je deb lji na sti jen ke 3,0 mm s to le ran ci jo m o d ± 0,2 mm. Deb-lji na sti jen ki je vr lo va na ka ko bi se vij ci za prièvr šæi va nje o ko va i šar ki mog li kva-li tet no dr a ti za pro zo r. Pro fi li kla se A su 12% otpor ni ji na sa vi ja nje i kriv lje nje po d op tre æe nje m o d pro fi la B kla se, a ku te vi su 20% èvr šæi i ot por ni ji ka ko na si lu pu ca nja, ta ko i na u dar ce (iz vo r po da ta ka je in ter no VE KA is tra i va nje i z ruj na 2010.).

Pos lov na sna ga kom pa ni je VE KA zas-ni va se na do sljed no m prid r a va nju stan-

dar da kva li te te u ci je lo m svi je tu, je r VE KA i ma is te stan dar de i za is toè no i za za pad no tr iš te.

Kon tak ti raj te na s za vi še in for ma ci ja:Te l: +385 1 379 49 98Fax: +385 1 379 49 99Gsm: + 385 91 542 05 76E-mai l: nzloic @veka.comwww.ve ka.dewww.ve ka.com

Page 6: PRO Gradnja specijal - stolarija

stolarija

LIPANJ 2013.6

No­vo­fe­r­m­u­nu­tar­nja­­vra­ta­za­ku­æan­stva­i­pos­lov­ne­pros­to­reNo­vo­fe­r­m­je­raz­vio­pouz­da­na­vra­ta­za­vr­hun­ske­in­te­ri­je­re.­­Vra­ta­ko­ja­nu­de­naj­vi­šu­ra­zi­nu­fun­kcio­nal­nos­ti­i­kva­li­te­te­u­z­­naj­bo­lji­mo­gu­æi­di­za­jn

Vra ta raz dva ja ju i spa ja ju – lju de i prostorije. Ona pruaju sigurnost i uto èiš te – krei ra ju iz la ze. Na svim pod ruè ji ma i vo ta, vra ta pru a ju mo guæ no st pov la èe nja u ne ki mi ran ugao, pri li ku za o bav lja nje pov jer lji vi h raz go vo ra. Da se

mo e te pot pu no kon cen tri ra ti na po sao i li ig ra ti be z o me ta nja. Na pos lu, u ško li, u slo bod no vri je me, u svo je m do mu. Pre ma to me, kraj nje je va no da vra ta bu du kva li tet na i da pos ta nu di je lo m na-šeg sva kod nev no g i vo ta.

No vo fe r m je us pješ no o ba vio svo j za da ta k i raz vio pouz da na vra ta za vr hun ske in te ri je re. Vra ta ko ja nu de naj vi šu ra zi nu fun-kcio nal nos ti i kva li te te u z naj bo lji mo gu æi di za jn. Pru a mo mo-guæ no st da vra ta pri la go di te svo jem osob no m sti lu, da os ta nu at rak tiv na du gi ni z go di na.

No vo fe r m èe liè na u nu tar nja vra ta su ras po lo i va u pe t raz li èi ti h ti po va da za do vo lje raz li èi te u ku se ku pa ca. Uz o va vra ta nu di se ve li k iz bor de ko ra tiv ni h bo ja i fi nal ni h ob ra da dr va.

Svi ti po vi vra ta su ras po lo i vi: s des ni m i li li je vi m ot va ra njem sa i li be z os tak lje nja s jed ni m i li dva kri la prip rem lje na za pok riv ne plo èe i li ro ze te, a ko se pojavi po-

treba s de ko ra tiv nim ok vi ro m o ko vra ta, a ko je pot reb no.

za­no­ve­zgra­de­i­ob­nav­lja­nje­sta­rihVe æ tije ko m fa ze pla ni ra nja mno gi se ar hi tek ti od lu èe za in sta li-ra nje unu tar nji h vra ta ko ja se od li ku ju pro ku ša no m i do ka za nom No vo fe r m kva li te to m. Vra ta s vr hun ski sta bil nim ok vi ro m za kut-nu ug rad nju, iz ra ðe na o d ter miè ki gal va ni zi ra no g èe li ka, sprem na su za ug rad nju! Za ra do ve na ob no vi zgra da i sta no va, nu di se izvr sna pri li ka zam je ne dot ra ja li h vra ta o ni ma ko je æe trajati zau-vijek – s Novoferm vratima! Kri la No vo fe rm vra ta izvr sno sje da ju u pan te – što je br zo i jed nos tav no rje še nje. Ta ko ðe r, in sta la ci ja is ti h je pot pu no jed nos tav na – kri lo vra ta se mo e skra ti ti u pod-ruè ju do nje g U pro fi la a ko su po do vi ne rav ni i li a ko se pos tav lja ju no ve pod ne ob lo ge.

Page 7: PRO Gradnja specijal - stolarija

LIPANJ 2013. 7

stolarija

Pot­Pu­no­Flek­si­bil­ni­de­ta­ljiNa ras po la ga nju su raz li èi ti de ta lji, ek-sklu ziv na do dat na op re ma èi me se pru a iz nim na slo bo da u di zaj nu – ostak lje nje, ug rad nja vr hun skih bra va, kva ka, i td.

Be z ob zi ra e li te li iv je ti u ugod no m o ko-li šu i li i ma ti uv je te gdje se mo e te pot pu no kon cen tri ra ti na ra d – No vo fe rm nu di i deal-na vra ta za vr hun ski unu tar nji di za jn ka ko bi za do vo lji li vaše naj vi še stan dar de.

Prak­tiè­na­i­Pro­Fe­sio­nal­naI na pos lu se tre ba te os je æa ti ugod no i li je-po – sto ga se od lu èi te za prak tiè na u nu tar-nja vra ta at rak tiv no g di zaj na. Tre ba te sa mo do ni je ti jed nu od lu ku – u ko ri st No vo fer mo-ve kva li te te – i mo e te slo bod no o dab ra ti ko ju she mu bo ja æe te o dab ra ti: o na ko ja æe vas mo ti vi ra ti, in spi ri ra ti i li u mi ri ti.

No vo fe rm Su pe r-Stan da r d i Su pe r-Plu s u nu tar nja vra ta pred stav lja ju os nov ne mo-de le na mi je nje ne za upo ra bu u pos lov ni m pros to ri ma, a oda bi r bo je je slo bo da n. O ba ti pa vra ta su iz ra ðe na s ka rak te ris tiè nim prek lop ni m di je lo m, kraj nje su sta bil na i èvr sta, je r su iz ra ðe na o d èe li ka. U god no æe te se iz ne na di ti ka ko se la ga no i tiho za-tvaraju.

unu­tar­nja­vra­ta­su­Pe­r-stan­da­rdIz ra ðe na o d ter miè ki gal va ni zi ra nih me tal-ni h plo èa, pocin èa ni h s ob je stra ne. Vra ta se sas to je o d kri la vra ta (V 0020) i DPC u to ra s bra vo m za jednos tru ko zak lju èa va-nje.

Stan dar dna ver zi ja uk lju èu je èe liè ni ok-vi r ko ji je ter miè ki gal va ni zi ra n i ob ra ðe n e lek tro li zo m, a ko ji slu i za ug rad nju u kut s tros tra ni m br tvlje nje m, te do la zi op rem-ljena sa svi m pot reb nim oko vi ma (V 8120) i cr nom ok rug lo m kva ko m sprem no m za ug rad nju.

unu­tar­nja­vra­ta­su­Pe­r-PlusOva vra ta se te me lje na ver zi ji Su pe r-Stan-da r d u slu èa ju kva li te te i de ta lja. Do da ta k se sas to ji u pr vo m pre ma zu gdje se ko ris ti ma ti ra na bo ja ko ja ni je štet na po oko li š u RA L 9016 bi je lo j bo ji, što da je izvr snu pod-lo gu za pre ma z po vlastitoj elji. Sva Super-Plus unu tar nja vra ta su, na rav no, ras po lo-i va sa mo kao kri la vra ta i li kao kom plet na vra ta s ok vi ro m.

Fun­kcio­nal­na­i­reP­re­zen­ta­tiv­na­unu­tar­nja­vra­ta­s­vanj­ski­m­­oP­la­ta­ma­od­nehrðajuæeg­èelikaIdeal na su za prim je nu u vr hun ski m res to-ra ni ma i ko mer ci jal ni m ku hi nja ma vr hun-ske kla se.

Ele gan tno kri lo vra ta je iz va na iz ra ðe no o d neh r ða ju æe g èe li ka ko ji je zaš ti æe n o d ko ro zi je i fi no ob ra ðe n. Do dat na mo guæ no-st je ug rad nja ok rug lo g pro zor èi æa (prom-je ra 300 mm) iz ra ðe no g o d 6 mm de be log pro zir no g stak la s ok vi ro m od neh r ða ju æe g èe li ka.

No va No vo fe rm unu tar nja vra ta mo gu ta-ko ðer nag la si ti ku hi nju mo der no u re ðe nog do ma. Ot vo r na vra ti ma ne da je sa mo do-dat no svjet lo, ne go i mo guæ no st im pre siv-no g pog le da na unut raš njo st ku hi nje.

Ši­ro­k­ras­Po­n­bo­ja­i­de­ko­raDo daj te bo ju svo jo j so bi, pros to ri ja ma u pod ru mu i li pri zem lju u ko ji ma pri re ðu je te za bav ne tu lu me i li svo jo j pros to ri ji za fit ne-ss.

Is to ta ko, pro fi nje ni m di zaj no m No vo fer-mo vih unu tar nji h vra ta u re di te dnev ni bo ra-va k i os ta le so be.

Ako e li te, moete stvo ri ti do ma æu at-mos fe ru od lu èi te li se na vr hun ske de ko re u bo ja ma pri rod no g dr va. Sta bil no st i si gur-no st se sa mi po se bi pod ra zu mi je va ju.

su­Pe­r-co­lo­r­u­nu­tar­nja­vra­taVra ta su pre ma za na la kom vr hun ske kva-li te te (ma ti ra ni pre ma z) u svje i m i ved ri m

bo ja ma. Ze le na bo ja sliè na kao RA L 6003, si vo-ze le na sliè na kao RA L 7034, pla ti nas-to bi je la sliè na kao RA L 9010, cr ve na sliè na kao RA L 3002 i se pi ja sme ða sliè na kao RA L 8014.

su­Pe­r­mul­ti-co­lor­unu­tar­nja­vra­taIdeal no pris ta ju u z ek sklu ziv ne mra mor ne i li gra nit ne po do ve – ras po lo i ve u vr hun-ski m kom bi na ci ja ma i sas ta vi ma bo ja Gra-ni te i Ter raz zo.

su­Pe­r-de­ko­r­u­nu­tar­nja­vra­taStva raju do ma æu at mos fe ru i do ja m pu no g, pri rod no g dr va – od mo der no g do rus ti kal-no g sti la: Ja vo r (Map le), Kruš ka (Pea r), Viš nja (Cher ry), Svi jet li hra st (Lig ht oa k), Pri rod na buk va (Na tu ral bee ch), Bi je li ja se n (Whi te a sh), Kla siè ni hra st (Clas si c Oa k).

Oda be ri te za svo j do m No vo fe rm unu-tar nja vra ta ko ja æe za do vo lji ti vaš o sob ni u ku s i is pu ni ti svo ju svr hu. Bi rajte proiz vo d ko ji za do vo lja va vr hun ske stan dar de kva li-te te.

Page 8: PRO Gradnja specijal - stolarija

stolarija

LIPANJ 2013.8

No vo fe rm vra ta su iz nim no èvrsta, traj-na, sigurna i privlaènog iz gle da u bo ji ko-ju sa mi o da be re te. Be z ob zi ra o da be re te li Su pe r-Co lo r, Su pe r-Mul ti-Co lo r i li Su pe-r-De co r, No vo fer mo va u nu tar nja vra ta pru-a ju broj ne pred nos ti, jer su sve pov r ši ne vr hun ske kva li te te i la ga ne za od r a va nje. To je za si gur no je da n priv la èa n do da tak u sva ko j ku æi i li sta nu!

vi­Še­svjet­la­u­Pros­to­ri­jiVi še svjet la je va a n pa ra me ta r pri o da bi ru i pla ni ra nju u nu tar nji h vra ta. No vo fe r m nu di ve li k iz bor kvad rat ni h iz ved bi os tak lje nja u os nov ne èe ti ri va ri jan te u z do dat ni at rak tiv-ni ok rug li pro zo r uz do dat nu na dop la tu.

Ve li ke mo guæ nos ti o da bi ra va ri jan ti se nu de za sva ki ti p vra ta (Su pe r-Stan da r d, Su pe r-Plu s, Su pe r-Co lor, i td.) kao i za di-men zi je i do dat ne de ta lje.

Dvok ril na vra ta – kom plet no prip rem lje-na za ug rad nju – sas to je se od pok ret no g kri la sa STL/DPC ruè ko m, a sta tiè ko kri lo s a lu mi nij skim na puš te ni m pro fi lom i skri ve-ni m o ko vom i pan ta ma (V 8120) i kut ni m ok vi ro m s tros tra no m br tvo m.

Os tak lje nje se po e lji mo e u met nu ti na oba kri la, pok ret no i sta tiè ko.

naj­ljeP­Še­ruè­ke­za­vra­taRuè ka na vra ti ma je na juoè lji vi ja toè ka kon-tak ta s bi lo ko jim vra ti ma. Ruè ke na No vo-fer mo vim vra ti ma su sve iz ra ðe ne ta ko da na do di r bu du u god ne i da se sva ka vra ta la ga no i jed nos tav no ot vo re i zat vo re.

Osi m stan dar dni h cr ni h zaob lje nih ru èa-ka, mo e te o dab ra ti jo š ne ke bo je zaob-lje ni h va ri jan ti, o ne ko je ima ju kug lu, po-seb ni h ruè ki za WC i ve li k ras po n do dat ne op re me.

Ruè ke su ras po lo i ve u slje de æim bo-ja ma: cr ve na, sme ða, mas linas toze le na i bi je la.

Spe ci jal ne bo je se mo gu na ru èi ti na zah-tje v kup ca. Is to ta ko, nu di mo i ve li k iz bo r la ga ni h me tal ni h i ruè ki od neh r ða ju æe g èe li ka, te ok rug lih uz ve li k ras po n do dat ne op re me.

broj­na­do­dat­na­oP­re­maEk sklu ziv na do dat na op re ma dop ri no si do-dat no j vri jed nos ti va ši h vra ta. Mo e te se od lu èi ti za do dat ke ko ji od go va ra ju vaši m o sob ni m zah tje vi ma i kom bi ni ra ti i h me ðu-sob no. Va šem spe ci ja li zi ra no m zas tup ni ku æe bi ti za do volj stvo da ti vam vi še in for ma-ci ja o kom plet nom ras po lo i vo m iz bo ru do-da ta ka.

Na­ša­sna­ga­je­kva­li­te­ta

No vo fe r m je je da n o d naj ve-æi h eu rop skih do bav lja èa vra ta, ga ra ni h vra ta, ok vi-ra i ope ra to ra za prim je nu

u pri vat ni m, tr go vaè ki m i ko mer ci-jal ni m sek to ri ma. Proiz vo di mo na pod ruè ju Za pad ne Eu ro pe i A zi je, a na še proiz vo de dis tri bui ra mo u mno gi m zem lja ma svi je ta.

Pos lov na po li ti ka na še tvr tke se te me lji na jednostavnom naèelu: kvaliteta ispred kvan ti te te.

Na š je ci lj po nu di ti kup ci ma proiz vo de ko ji za do vo lja va ju mak-si mum kva li te te, si gur nos ti, kom-fo ra i es te ti ke – uz mi ni mal nu ci-je nu.

Pri proiz vod nji na ši h proiz vo da u ob zi r smo u ze li sve zah tje ve ko je pos tav lja ju raz li èi te zem lje, od nos-no na cio nal ne stan dar de raz li èi tih ze ma lja i pro pi se ko ji se od no se na tes ti ra nja.

Na rav no, do bi li smo cer ti fi ka t za suk lad no st sa stan dar do m I SO 9001 i u proiz vod nji primjenjujemo najnovije tehnologije uz nunu bri-gu za zaš ti tu o ko li ša.

vra­ta­sis­te­mi­d.o.o.Sje diš te:Frou deo va 910 000 Zag rebUre d, izlobe ni pros tor i skla diš te:Puškariæeva 1510 250 LuèkoTe l: 01/3312-600, 01/3312-605Fax: 01/3312-603E-mai l: in fo@ vra ta sis te mi.hrwww.no vo fe r m.hr

Page 9: PRO Gradnja specijal - stolarija

LIPANJ 2013. 9

stolarija

Tekst: Sanja Pakrac Kramariæ

Pro­zo­ri­i­vra­ta­­tvr­tke­Lok­ve­­os­vo­ji­li­Ko­rejceTvr­tka­LOK­VE­d.o.o.­ko­ja­je­o­ve­go­di­ne­lan­si­ra­la­na­tr­iš­te­­dva­no­va­ti­pa­pro­zo­ra­za­nis­koe­ner­get­ske­i­pa­siv­ne­ku­æe­­–­ME­GA­LO­K­92­i­ME­GA­A­LU­LO­K­110,­svo­ji­m­je­proiz­vo­di­ma­os­vo­ji­la­i­i­te­lje­Ju­ne­Ko­re­je

Da se do ba r gla s dois ta da le ko èu-je najbo lje svje do èi pri èa o us pje-hu tvr tke LOK VE u – Ju no j Ko re ji. Nai me, proiz vo di na še g vo de æe g

proiz vo ða èa pro zo ra i vra ta, tvr tke LOK VE d.o.o. i z Gor sko g ko ta ra ko riš te ni su pri li-ko m iz grad nje na se lja o bi telj ski h ku æa na lo ka ci ja ma Kmgae Town, Ma pyeo ng Dong i Yon gi n Si, a tre nut no se pos tav lja ju i na ho te l A sis si, ko ji se na la zi sve ga 40-a k km o d Seou la.

Ka ko je doš lo do te nev je ro jat ne su rad-nje, pi ta li smo Fra nju Mi hel èi æa, di rek to ra tvr tke LOK VE.

‘Ka ko Ko rej ci i ma ju svo j u re d u I ta li ji, pu-te m na še g ta lijan sko g dis tri bu te ra saz na li su za LOK VE, u poz na li se s proiz vo di ma, te do ve li u Lok ve in ves ti to re ho te la A sis si’, is pri èao na m je di rek to r tvr tke LOK VE.

Da, dob ro ste pro èi ta li – in ves ti to ri i z dr a ve ko ja zbo g svo g gos po dar sko g raz-vit ka pri pa da e lit ni m ‘azij ski m tig ro vi ma’ preš li su vi še o d 8000 km zraè ne u da lje-nos ti da bi stig li do Gor sko g ko ta ra po Lok-vi ne proiz vo de!

Na rav no da smo mo ra li pi ta ti di rek to ra Mi hel èi æa i ma ju li slu èaj no prob le ma s nap-la to m svo ji h proiz vo da u Ju no j Ko re ji, na što na m je sa smi ješ ko m krat ko od go vo rio: ‘Ne ma ni kak vi h prob le ma s nap la to m’. ‘Tig-ro vi’ sre æo m ne pos lu ju na hr vat ski na èi n.

Lokvi­ni­pro­zo­ri­se­pos­tav­lja­ju­i­na­ho­te­l­A­sis­si,­ko­ji­se­gra­di­sve­ga­­40-a­k­km­o­d­Seou­la

Page 10: PRO Gradnja specijal - stolarija

stolarija

LIPANJ 2013.10

lok­vi­ne­Proiz­vo­de­Pre­Po­ru­èa­i­su­Fi­nan­ci­ra­slo­ven­ski­e­ko­skladOsi m na ju no ko rej sko m pod ruè ju, tvr tka LOK VE us pješ no pro da je svo je proiz vode i na ta li jan sko m, slo ven sko m, švi car sko m, fran cus ko m, špa njol sko m i rus ko m tr iš tu.

U sus jed no j na m Slo ve ni ji proiz vo di tvr-tke LOK VE na la ze se na lis ti proiz vo ða èa ma te ri ja la i op re me ko je pre po ru èa i su fi-nan ci ra E ko skla d, slo ven ski jav ni fo nd za

zaš titu o ko li ša, za grad nju, od nos no ob no-vu po stan dar di ma nis koe ner get ski h i pa-siv ni h ku æa.

Bu du æi da su to li ko us pješ ni na i no zem-ni m tr iš ti ma na še g smo su go vor ni ka pi-ta li što je to to li ko po seb no u proiz vo di ma tvr tke LOK VE da priv la èi kup ce i z ci je lo ga svi jeta.

‘Pod ruè je Gor sko g ko ta ra o d dav ni na je poz na to i ve za no u z vješ ti nu ek sploa ta ci je i pre ra de dr va. Na ša proiz vod nja se te me-lji na tra di cij ski m zna nji ma i is kus tvi ma u pre ra di dr va, u z prim je nu suv re me ni h NC i CNC stro je va za ob ra du dr va. Proiz vo di su od la me li ra no g dr va, pos tig nu t je vi so k stu-pa nj èvr sto æe i sta bil nos ti, a ka rak te ri zi ra i h kva li te ta, mo de ra n di za jn, te teh niè ko-teh-no loš ka ino va tiv no st. Ta ko ðe r, od ne dav no u svo jo j po nu di i ma mo i prog ra m e ko loš ki h pro zo ra za nis koe ner get sku i pa siv nu grad-nju’, ob jas nio na m je di rek to r Mi hel èi æ.

me­ga­lo­k­92­i­me­ga­a­lu­lo­k­110­za­nis­koe­ner­get­sku­i­Pa­siv­nu­­grad­njuTvr tka LOK VE je, nai me, u 2013. go di nu uš-la s dva no va proiz vod na prog ra ma – ME-GA LO K 92 (o d la me li ra no g dr va) i ME GA A LU LO K 110 (kom bi na ci ja drva i a lu mi ni ja) na mi je nje ni m nis koe ner get sko j i pa siv no j grad nji.

Ri je è je o e ner get ski vi so kou èin ko vi ti m pro zo ri ma vi so ke flek si bil nos ti i kva li te te.

I ME GA LO K 92 i ME GA A LU LO K 110 i ma ju koe fi ci je nt top lin sko g pro la za (Uw) 0,77 W/m2K.

No vi pro zo ri ko nstrui ra ni su is klju èi vo i z pri rod ni h ma te ri ja la, di za jn je pre poz nat lji v i pra ti tren do ve suv re me ne stam be ne grad-

nje i ar hi tek tu re, a mo e se na ru èi ti naj raz-li èi ti ji h di men zi ja i ob li ka.

‘Tr iš te ko je je naj bo lje rea gi ra lo na proiz vo de prog ra ma ME GA LO K 92 i ME GA A LU LO K 110 je Sred nja Eu ro pa, po se bi ce Slo ve ni ja.

No vi te ti su us pješ no pred stav lje ni na o vo go diš nji m sa jam ski m pri red ba ma MOS-BUI LD u Mos kvi te HOU SI NG BRA ND FAI R u Seou lu’, ka zao je di rek to r Mi hel èi æ.

broj­ni­cer­ti­Fi­ka­ti­za­kva­li­te­tu­Proiz­vo­daKao pot vr du us pješ nos ti tvr tka LOK-VE d.o.o. pos je du je broj ne cer ti fi ka te. O d 2002. go di ne pos je du je cer ti fi ka t sus ta-va kva li te te pre ma zah tje vi ma nor me I SO 9001:2008, do k kva li te tu proiz vo da pot-vr ðu ju teh niè ki cer ti fi ka ti ov laš te ni h cer-

Ju­na­Ko­re­ja:­Pri­vat­ni­ob­je­kt­s­Lok­vi­ni­m­pro­zo­ri­ma

Proiz­vod­nja­u­tvr­tki­Lok­ve

ME­GA­LO­K­92

ME­GA­A­LU­LO­K­110

Page 11: PRO Gradnja specijal - stolarija

LIPANJ 2013. 11

stolarija

ti fi ka cij ski h ku æa Euroin spe kt-dr vo kon tro la Zag re b, Tre vi so Tec hno lo gia I ta li ja, I FT Ro sen hei m Nje maè ka, te cer ti fi ka t CE, što je oz na ka kva li te te u te me lje ne na eu rop ski m stan dar-di ma. O d 2007.go di ne tvr tka pos je du je i cer ti fi ka t FSC.

Is to ta ko, tre ba is tak nu ti da se r je še njem Mi nis tar stva kul-tu re Re pub li ke Hr vat ske tvr tki LOK VE d.o.o do puš ta o bav-lja nje pos lo va zaš ti te i o èu va nja kul tur ni h do ba ra, od nos no iz vo ðe nje ra do va na ne pok ret no m kul tur no m dob ru u smis lu iz ved be sto lar ski h ra do va.

Pred­nos­ti­dr­va­kao­ma­te­ri­ja­laKvalite ta proiz vo da o si gu ra na je iz bo ro m vr hun ski h si ro vi na. Proiz vo di tvr tke LOK VE proiz vo de se i z dr va kon tro li ra no g iz vo ra gdje se šu ma kon stan tno ob nav lja ja res pek ti ra ju æi pri-rod nu rav no te u.

Dr vo, o si m što je pri rod na i ob nov lji va si ro vi na, ta ko ðe r je i eko no miè no, vr lo izdr lji vo i du got raj no, vat root por no, pro tu-pot res no te izvr sta n i zo la to r (ka ko top lin ski, ta ko i zvuè ni).

Za ob ra du i pre ra du dr va, za raz li ku o d dru gi h ma te ri ja la, pot reb no je ma lo e ner gi je.

Dr vo je CO2 neut ral no, a stab la, kao i proiz vodi o d dr va ve u CO2 ti je ko m ci je lo g i vot no g cik lu sa te na ta j na èi n ub la-u ju kli mat ske prom je ne.

Pri rod na si ro vi na, at rak ti va n di za jn te neu pit na kva li te ta glav ne su od li ke proiz vo da tvr tke LOK VE, èi ja je vi zi ja bi ti vo de æo m tvr tko m u sfe ri proiz vod nje prozo ra i pri pa da ju æe op re me, ka ko bi kva li tet ni m i kon ku ren tni m proiz vo di ma te pro fe sio nal ni m pris tu po m dje lat ni ka zah ti je vi i kri te ri ji ku pa-ca bi li is pu nje ni.

Mi si ja o ve us pješ ne tvr tke i z Lok vi je u la ga nje u teh no lo gi-ju, raz vo j i e du ka ci ju èi me se e li unap ri je di ti kva li te ta proiz-vo da na za do volj stvo ku pa ca.

Tvr­tka­LOK­VE­tra­i­dis­tri­bu­te­re­za­e­ner­get­ske­pro­zo­re!

Vi­še­in­for­ma­ci­ja­mo­e­te­do­bi­ti­pu­te­m­te­le­fo­na­na­bro­j­051/508­300,­od­nos­no­e­mai­la­lok­ve@­lok­ve­pro­zo­ri.hr.

Page 12: PRO Gradnja specijal - stolarija

stolarija

LIPANJ 2013.12

Luk­su­z­­dos­tu­pa­n­svi­maPro­zo­ri­be­z­prem­ca­–­kom­bi­na­ci­ja­dr­va­i­a­lu­mi­ni­ja

Naj kvali tet ni ji pro zo ri na tr iš tu su o ni ko ji i es tet ski i po svoj stvi ma pred-nja èe pre d svi ma dru gi ma. Kom-bi na ci ja dr vo-a lu mi ni j: s vanj ske

stra ne a lu mi ni j ot po ra n na ki šu i sun ce, a s u nu tar nje e ko loš ko i o ku u god no dr vo, iz-bo r je o ni h ko ji za se be e le sa mo naj bo lje.

Gra di te li no vi ob je kt i li a dap ti ra te sta ri sta n i li ku æu, r je še nje za va šu vi zi ju i pro-ra èu n je zam je na sta re i dot ra ja le sto la ri-je, što je u jed no i glav ni raz lo g gu bit ka i do 70 pos to e ner gi je za gri ja nje i hla ðe nje. Pra vil ni o da bi r pro zo ra pos ta je o d iz nim ne va nos ti. Ne sa mo za va š de p, ne go i za vi zual ni i den ti te t pros to ra ko ji mi je nja te i li u re ðu je te.

‘Do m i rad ni pros to r ko ji šte de e ner gi ju i no va c sa n je na s ko ji te i mo iz ra di e ner-get ski u èin ko vi ti h pro zo ra i vra ta. Naj va ni ji

dio na še vi zi je ta ko pos ta je od r i vi raz vo j i su i vo t s pri ro do m. Krei ra ti i ši ri ti proiz-vo de ko ji šte de e ner gi ju te ta ko dop ri no se ma nje m is puš ta nju štet ni h pli no va u o ko-li š, dois ta je hva lev ri jed na od li ka, što pre-po znaju svi na ši par tne ri: i gra ðe vi na ri i vlas ni ci ku æa i sta no va, is tak nuo je De ni s He ra k, mar ke ti ng me nad er iz tvr tke A LU-for ma.

zaŠ­to­je­kom­bi­na­ci­ja­­drvo­+­alu­mi­nij­do­bit­na?Dr vo je i da lje na je ko loš ki ji ma te ri ja l i naj-bo lji i zo la to r na še ga do ma. Alu mi nij ski pro zor ski ok vi r i ma ve liku pos to ja no st ob-li ka, što je o d bit ne va nos ti ko d ve li ki h pro zor ski h ok vi ra i ve li ku pos to ja no st na vre men ske ut je ca je, prim jerice so l. A lu mi-ni j ne sta ri i jed nos ta van je za od r a va nje.

Page 13: PRO Gradnja specijal - stolarija

LIPANJ 2013. 13

stolarija

Es tet ski, la ko se uk la pa u ob jek te, bi li o ni stam be ni i li pos lov ni. Sva ko m kup cu ko ji zna što vri je di i u što u la e svo j no va c, na ras po la ga nju je ve li ki iz bo r bo ja za is tu ci je-nu. Sto ga ne èu di što sve vi še ku pa ca pri li-ko m u la ga nja tra i a lu mi nij ske pro zo re kao inves ti ci ju na du i pe rio d. S A LU sto la ri jo m mo e te bi ti si gur ni da æe slje de æi h 30 do 50 go di na va ši pro zo ri os ta ti jed na ko kva-li tet ni kao na da n ka da ste i h ug ra di li, be z i kak vi h prom je na i be z po seb no g od r a va-nja. U kom bi na ci ji s dr vo m, va š æe do m i li pos lov ni pros to r pos ta ti mo der no mjes to za i vo t, a sta rin ski šti h dr ve ta po da rit æe mu do dat nu top li nu.

Prozorski­sistem­unioneDr vo-alu mi nij ski pro zor ski sis te m U NIO NE, ko ji je pre poz na la tvr tka A LU-for ma, je da n je o d naj poz na ti ji h bren do va te kva li tet ne kom bi na ci je. Bu du æi da za svo je kup ce u vi-je k tra i naj bo lji om jer ci je ne i kva li te te, su-

rad nja s U NIO NE bren do m, lo giè ki je raz vo j o vo g vo de æe g proiz vo ða èa sto la ri je.

vjeè­no­r­je­Še­njeIz nut ra pri rod na, u dob na stam be na at mos-fe ra zah va lju ju æi dr ve tu, a iz va na la ko od r-a va nje zah va lju ju æi a lu mi ni ju. O vo r je še nje je vjeè no je r se a lu mi ni j va ri na spo je vi ma te ne ma mo guæ nos ti ko ro di ra nja spo je va. Pri li ko m iz ra de pro fi la ko ris ti se naj suv re-me ni ja ob ra da dr va – FEE L ob lo ga.

Za raz li ku o d dru gi h sliè ni h proiz vo da, pri li ko m iz ra de U NIO NE sto la ri je ko ris ti se struk tu ral no lje pi lo u pu no m op se gu kri la i li što ka pri li ko m pos ta ve sta ka la, ta ko da se ok vi r dr ve ta ni ka d ne mo e ov je si ti i li o pus ti ti. Ka da ku pu je te, ku puj te neu niš tvo. Is pla ti t æe se vi šes tru ko.

o­tvr­tki­a­lu-For­maPo du ze æe os no va no dav ne 1987. go di ne kao bra var sko-li mar ska za nat ska rad nja u

o bi te lji He ra k, ti je ko m go di na je za poš lja va-lo sve vi še dje latnika. Da na s se A LU-for ma na la zi me ðu vo de æi m proiz vo ða èi ma PVC sto la ri je na tr iš tu Re pub li ke Hr vat ske.

Nji ho v no vi proiz vod ni po-go n op rem lje n je naj suv re-me ni ji m CNC stro je vi ma te svo jo m mo der no m ar hi tek tu ro m zaus tav lja sve pro laz ni ke ko ji slo-bod no mo gu pro še ta ti nji ho vi m iz lo be ni m sa lo no m. Proiz vod na ha la ve li èi ne je im-pre siv ni h 1.200 m2 te se na la zi u no vo j po du zet niè ko j zo ni u Kra pi ni.

Vi še in for ma ci ja pot ra i te na www.aluforma.hr.

Page 14: PRO Gradnja specijal - stolarija

LIPANJ 2013.14

Gu­bi­te­no­va­c,­­a­da­to­ga­nis­te­­ni­svjes­ni!

Jes­te­li­svjes­ni­da­vaš­no­va­c­od­la­zi­kro­z­pro­zo­r?­Kro­z­­sta­re­pro­zo­re­i­vra­ta­od­la­zi­top­li­na,­te­se­ra­si­pa­e­ner­gi­ja­ko­ju­pla­æa­te.­A­li­to­ne­mo­ra­bi­ti­ta­ko,­je­r­s­mo­der­ni­m,­­top­lin­ski­i­zo­li­ra­ni­m­pro­zo­ri­ma­i­vra­ti­ma,­èi­ni­te­zna­èa­ja­n­dop­ri­no­s­uš­te­di­e­ner­gi­je

Page 15: PRO Gradnja specijal - stolarija

LIPANJ 2013. 15

Page 16: PRO Gradnja specijal - stolarija

stolarija

LIPANJ 2013.16

Što je top lin ska izo la ci ja va še sto la ri-je bo lja, to je ma nje e ner gi je pot reb-no za zag ri ja va nje i ta ko sma nju je te svo je troš ko ve gri ja nja. R je še nje

prob le ma s top lin sko m i zo la ci jo m je ug rad-nja GE NEO-sto la ri je.

GE NEO-pro zo ri i vra ta nje maè ke su kva li-te te i u sva ko m pog le du sigur na su in ves ti-ci ja. S GE NEO-o m mo e te – i u no vog rad nji i pri re no vi ra nju – uš ted je ti do 76% e ner gi-je. U z iz nim ne vri jed nos ti top lin ske i zo la ci je pro fi la GE NEO na si gur no j ste stra ni i po pi-ta nji ma za kon ski h zah tje va u ve zi e ner get-ske u èin ko vi tos ti, jer GE NEO ne sa mo da u pot pu nos ti is pu nja va za ko no m pro pi sa ne mi ni mal ne zah tje ve ko ji ma mo ra ju u do vo-lji ti in ves ti to ri i na ru èi te lji grad nje, ne go pre ma šu je èa k i po ve æa ne zah tje ve ko ji se pla ni ra ju za bu duæ no st.

GE NEO-pro zo ri i vra ta pru a ju ne nad-maš nu top linsku i zo la ci ju i pos tav lja ju no va mje ri la za uš te du e ner gi je. O ni su du gov-jeè ni, i ma ju traj nu vri jed no st i jam èe va m si gur no st in ves ti ci je.

vr­lo­sta­bi­la­n­i­e­ner­get­ski­­u­èin­ko­vi­t­sus­ta­v­Pro­Fi­la­za­­gra­ðe­vin­sku­sto­la­ri­ju,­Prik­la­da­n­­i­za­nis­koe­ner­get­sku­i­Pa­siv­nu­grad­njuGE NEO-pro zo ri i vra ta spa da ju u A raz re d e ner get ske u èin ko vi tos ti. Dos ljed no su us-mje re ni u bu duæ no st i nu de naj ve æi mo gu æi kom fo r. Tri br tve æe ra zi ne ko je i du u kru g, ne sa mo ko d pro zo ra ne go i ko d vra ta, do dat no šti te o d pro pu hi va nja, pra ši ne i vla ge, pri èe mu je vr lo doj mlji va la ko æa ru-ko va nja ko d ot va ra nja i zat va ra nja pro zo ra i vra ta. Svo jo m je din stve no m zaš ti to m o d bu ke bri nu se za va š mi r, a svo jo m pro tup-ro val no m zaš ti to m nu de op ti mal nu si gur-no st. Tak ve vr hun ske vri jed nos ti pos ti u se

pot pu nim is ko riš te nje m pred nos ti ma te ri-ja la RAU-FIP RO. Ma te ri ja l o ja èa n vlak ni ma dop ri no si sta tiè ko j sta bil nos ti pro fi la i èi ni ga od r i vi m us li je d prom je na tem pe ra tu re (ne tre ba ko ris ti ti èe liè na o ja èa nja za pos-ti za nje sta ti ke), pri èe mu se os tva ruje naj-bo lja top lin ska i zo la ci ja. U nu tar nja ko mo ra pro fi la mo e um jes to pred vi ðe no g èe liè no g o ja èa nja u o vo m slu èa ju bi ti po pu nje na ter-

mo u met ko m. Ug rad be na du bi na pro fi la o d 86 mm o mo gu æu je prim je nu is pu na za pro-zo re i u laz na vra ta o d uo bi èa je ni h deb lji na do deb lji ne 53 mm – ta ko se pos ti u naj-bo lje vri jed nos ti Uw i U d. U za sve to pro fi li GE NEO ot por ni su na vre men ske prom je ne i pos to ja ni na at mos fer ske ut je ca je, ne gu-be bo ju, a nji ho va je din stve na HDF (Hi gh De fi ni tio n Fi nis hi ng) pov r ši na ni je zah tjev na za odr a va nje.

iz­ra­èu­naj­te­ko­li­ko­bis­te­­uŠ­ted­je­li­s­ge­neo-Pro­zo­ri­ma­i­vra­ti­maPos je ti te www.re hau.hr/ge neo, te u kal-ku la to ru uš te de e ner gi je prov je ri te ko li ko bis te uš ted je li ko ris te æi GE NEO-pro zo re i vra ta. Tu mo e te i pro na æi va ma naj bli e g do bav ljaèa GE NEO-pro zo ra i vra ta.

i­no­va­tiv­na­r­je­Še­njaVi še o d èe ti ri de set lje æa RE HAU raz vi ja i proiz vo di sis te me pro fi la za pro zo re, fa sa-de i vra ta s i no va tiv ni m r je še nji ma, os vr to m na prak su i tra di cio nal no vi so ki m zah tje vi-ma kva li te te. RE HAU ek sper ti u po treb lja va-ju ve li ko is kus tvo i poz na va nje prog ra ma

Page 17: PRO Gradnja specijal - stolarija

LIPANJ 2013. 17

stolarija

GENEO od RAU-FIPRO materijala postiže vrhunsku energetsku učinkovitost i stabilnost. I to u svim dimenzijama. Primjena Geneo stolarije moguća je u svim tipovima objekata. Time Geneo građevinska stolarija svojim kupcima nudi riješenja bez kompromisa: GENEO – Perfekcija energetske učinkovitosti.Pro�tirajte i Vi odabirom Geneo obitelji!

1 Prozori za pasivnu gradnju : sa Uf do 0,79 W/m²K2 Prozori: sa Uf do 0,86 W/m²K 3 Ulazna vrata: sa Uf do 0,76 W/m²K4 Podizno-klizne stjene: sa Uf do 1,3

W/m²K

GENEO-OBITELJ OD RAU-FIPRO MATERIJALAIZVRSNA ENERGETSKA UČINKOVITOST I STABILNOST U SVIM DIMENZIJAMA

REHAU d.o.o. - F. Lučića 34 - 10090 Zagreb - [email protected] - www.rehau.hr

1

2

3

4

GradnjaAutomotiviIndustrija

Teh niè ko sav je to va nje i pro da ja u Hr vat skojPro daj ni u re d sa skla diš te m u Zag re bure­hau­d.o.o.Fra nje Lu èi æa 3410 090 Zag rebTe l: +385 1 3444 755Fax:+385 1 3444 756E-mai l: zag reb @re hau.comwww.re hau.hr

kuæ ne teh ni ke i nis kog rad nje, u ko je m je po du zet niš tvo us pješ no ni z go di na ši ro m svi je ta. O va si ner gi ja i us ko par tner stvo s proiz vo ða èi ma pro zo ra i nji ho vi m mno gob-roj ni m su rad ni ci ma, ško lo va ni m na RE HAU a kademi ji, u èi ni li su RE HAU vo de æi m proiz-vo ða èe m sus ta va pro fi la za pro zo re, PVC fa sa de, vra ta i ro let ne.

Page 18: PRO Gradnja specijal - stolarija

stolarija

LIPANJ 2013.18

Kva­li­tet­na­­sto­la­ri­ja­po­elji­kupacaDje­lat­ni­ci­tvr­tke­Za­do­l­Gru­pa­d.o.o.­za­va­š­æe­do­m­i­li­pos­lov­ni­pros­to­r­iz­ra­di­ti­sto­la­ri­ju­ko­ja­je­pot­pu­no­pri­la­go­ðe­na­va­ši­m­­e­lja­ma­i­pot­re­ba­ma

Du go go diš nje is kus tvo, kva li te ta izra de PVC i A LU sto la ri je vi so-kok va li tet ni m pro fi li ma nje maè ko g proiz vo ða èa Sa la man de r te o ko vo m

Win khaus, vlas ti ti proiz vod ni po gon i ve li-ki ti m struè nja ka, o mo gu æi li su tvr tki Za do l Gru pa d.o.o. da pos ta ne li de r u proiz vod nji PVC i A LU sto la ri je u re gi ji.

Uz jam stvo na iz ra du i mon ta u sto la ri je o d 15 go di na moete bi ti si gur ni da æe te s nji ho vim proiz vo di ma bi ti za do volj ni ci je li i vo t. Za va š do m ili pos lov ni pros to r iz ra di t æe sto la ri ju ko ja je pot pu no pri la go ðe na va-ši m e lja ma i pot re ba ma.

bo­ga­ti­a­sor­ti­ma­n­Proiz­vo­daBo ga ti a sor ti ma n proiz vo da tvr tke Za do l Gru pa d.o.o. uk lju èu je: PVC i A LU pro zo re kla siè ni h ob li ka stije ne i pro zo re s ko si na ma sti je ne i pro zo re s luè ni m e le men ti ma seg men tne sti je ne otklop no – kliz ne te po diz no – kliz ne

sti je ne zat varanje bal ko na, te ra sa te iz ra du

zim ski h vr to va zat va ra nje te ra sa pos lov ni h ob je ka ta unu tar nje i vanj ske ro le te alu mi nij ske i PVC gri lje i šku re

unu tar nje i vanj ske pro zor ske po li ce ulaz na vra ta gara na vra ta.Za va š ob je kt dje lat ni ci tvr tke Za do l Gru-

pa d.o.o. æe br zo i bes plat no iz ra di ti troš-kov ni k sto la ri je i ra do va.

30-go­diŠ­nje­is­kus­tvoTvrtka Zadol Gru pa d.o.o. dje lu je u Pre lo gu u svo ji m no vi m i mo der ni m pros to ri ma o d 2003. go di ne, no svo j raz voj ni put po èe la je pri je 30 go di na ka d je Mir ko Za do l sa svo jo m sup ru go m Ður ði co m os no vao stak lar sku rad nju. De ve de se ti h go di na dva de se to g sto-lje æa dje lat no st se ši ri na iz ra du a lu mi nij ske i PVC sto la ri je. Ob r t do kra ja de ve de se ti h go di na dje lu je u Do nje m Kra ljev cu ka da se zbo g ši re nja o buj ma proiz vod no g ka pa ci te-ta premješ ta u Pre lo g. Da na s je Za do l Gru pa tvr tka ko ja za poš lja va vi še o d dva de se ta k lju di te je u stal no m ši re nju svo ji h proiz vod-ni h ka pa ci te ta te tr iš ta ko je pok ri va.

Proiz vod nja tvr tke smješ te na je u sklo pu pro daj no – proiz vod no g ob jek ta u Pre lo-gu. U proiz vod no j ha li o d 1000 kvad ra ta, na dvi je e ta e smjes ti la se proizvod nja ko ja pred stav lja pot pu ni proiz vod ni cik lu s o d si-ro vo g ma te ri ja la do go to vo g proiz vo da.

Na sa mo m po èet ku, pri u la zu u proiz vod-ni pro ce s, si ro vi pro fi l do la zi na re za nje. U slje de æi m ko ra ci ma pro fi l pro la zi tran sfor-ma ci ju kro z pro ce se o ja èa va nja èe li ko m, va re nja, èiš æe nja, o ki va nja i os tak lji va nja do go to vo g proiz vo da.

U sve to se moe te o sob no uv je ri ti u ko li-ko pos je ti te Za do l Gru pu. Sva sto la ri ja se iz-ra ðu je ruè no na naj mo der ni ji m stro je vi ma.

Na ta j na èi n tvr tka je u mo guæ nos ti os-tva ri ti sve vaše spe ci jal ne e lje.

Page 19: PRO Gradnja specijal - stolarija

LIPANJ 2013. 19

stolarija

Page 20: PRO Gradnja specijal - stolarija

stolarija

LIPANJ 2013.20

Tekst: Sanja Pakrac Kramariæ

Op­ti­mal­na­i­­cje­lo­vi­ta­r­je­še­nja­o­d­­naj­kva­li­tet­ni­ji­h­PVC­i­A­LU­pro­fi­laTvr­tka­Rop­la­st­i­z­Kr­ša­na­ve­æ­ni­z­go­di­na­uspješ­no­se­ba­vi­­proiz­vod­njo­m­gra­ðe­vin­ske­sto­la­ri­je­o­d­PVC­i­a­lu­mi­nij­ski­h­­pro­fi­la,­PVC­pro­fi­la­s­A­LU­cli­po­m­iz­va­na­te­a­lu­mi­nij­ski­h­pro­fi­la­­s­ob­lo­go­m­o­d­dr­va­iz­nut­ra

Ako uz me te u ob zi r da je tvr tka Rop-la st po èe la dje lo va ti 2003. go di ne u Kr ša nu sa samo tri dje lat ni ka, do k da na s i ma èa k 36 za pos le ni ka, ta da

mo e te bi ti si gur ni da pos lu je te s fir mo m ko ja ra di kva li tet no i od go vor no. Je r da ni je ta ko, ve æ o dav no je ne bi ni bi lo na tr iš tu.

Tvr tka Rop la st ba vi se proiz vod njo m gra ðe vin ske sto la ri je o d pvc i a lu mi nij ski h pro fi la, pvc pro fi la s a lu cli po m iz va na te a lu mi nij ski h pro fi la s ob lo go m o d dr va iz-nut ra. Po re d sje diš ta proiz vod nje u Kr ša nu, gdje i ma i iz lo be ni sa lo n, tvr tka pos je du je i pro daj na mjes ta s iz lo be ni m sa lo ni ma u Ri je ci i Po re èu.

bo­ga­t­Proiz­vod­ni­Prog­ramProiz vod ni prog ra m tvr tke Rop la st je dois ta ši rok – o d pro zo ra i vra ta s gri lja ma i li is tar-ski m šku ra ma o d a lu mi nij ski h i pvc pro fi la, vi še ti po va ro le ta do stak le ni h a lu fa sa da, a lu mi nij ski h og ra da, bri so le ja, stak le ni h ogra da, ro lo ko mar ni ka, ro lo i seg men tni h ga ra ni h vra ta.

Rop la st su ra ðu je is klju èi vo s do bav lja èi-ma naj kva li te ni ji h pro fi la i o ko va – SCHÜCO, NEW TEC, EUROLINE, ALPHACAN, KBE, ALUTEC, MACO i MIXALL – ka ko bi svo ji m kli jen ti ma po nu dio sa mo naj bo lje!

Page 21: PRO Gradnja specijal - stolarija

LIPANJ 2013. 21

stolarija

Sa ma proiz vo dnja se od vi ja na CNC li ni-ja ma za proiz vod nju pvc i a lu sto la ri je te je kon tro li ra na po sus ta vu za up rav lja nje kva-li te te I SO 9001.

Po­li­ti­ka­kva­li­te­teBroj ni su ot vo ri na ob jek ti ma, raz ni h nam-je na, proš li kro z ru ke dje lat ni ka Rop las ta. Lis ta refe ren ci tvr tke Rop la st je dois ta za-vid na. A taj na us pje ha, ot kri va na m Ro la nd Run ko, di rek to r tvr tke Rop la st, le i u po li-ti ci kva li te te.

‘Po li ti ka kva li te te je dio du go roè no g pla-na raz vo ja tvr tke Rop la st s ci lje m os tva ri-va nja svi h za kon ski h i u go vor ni h o bveza, zaš ti te na ra du te zaš ti te o ko li ša. Pri mar ni ci lj tvr tke je rea li za ci ja u go vo ra u ci je los-ti, tj. za do volj stvo na ru èi te lja i is pu nje nje nje go vi h o èe ki va nja na pod ruè ju proiz vod-nje i ug rad nje PVC i a lu mi nij ske sto la ri je. Us mje re no st na pot re be kup ca i zado volj-stvo kup ca iz vr še ni m pos lo m su naj va ni-je vri jed nos ti pre ma ko ji ma Rop la st mje ri i od re ðu je svo ju u kup nu us pješ no st. Sto ga Rop la st za poš lja va is klju èi vo struè no i am-bi cioz no o sob lje ko je m pru a mo guæ no st stal no g u sav r ša va nja. Svo ji m kup ci ma u vi-je k nudi mo op ti mal na i cje lo vi ta r je še nja, a s do bav lja èi ma os tva ru je mo ‘fe r’ od no s’, ob jas nio na m je vlas ni k tvr tke Rop la st.

‘sa­mo­a­dek­vat­no­ug­ra­ðe­na­­sto­la­ri­ja­o­d­kva­li­tet­no­g­­ma­te­ri­ja­la­mo­e­doP­ri­ni­je­ti­­Po­bolj­Ša­nju­e­ner­get­ske­­u­èin­ko­vi­tos­ti­ob­jek­ta’S ob zi ro m da je e ner get ska u èin ko vi to st im pe ra ti v da naš nje grad nje te da se kro z dot ra ja le pro zo re i vra ta gu bi i do 50 pos-to top li ne, èa k 10 pu ta vi še ne go kro z zi-do ve, na še g smo su go vor ni ka pi ta li ko ja

roPlastProiz vod nja PVC i A LU sto la ri je i I ZO stak laLa za ri æi 4, 52 232 Kr ša n, Hr vat skaTe l: 00 385 (0)52 885 405Fax: 00 385 (0)52 885 404E-mai l: ro plast@ ro plast.hrwww.rop la st.hr

je sto la ri ja bo lji iz bo r za no vog rad nju, od-nos no za ob no vu sta ri h ob je ka ta – A LU i li PVC.

‘O vis no o ob jek tu, kao i e lja ma ku pa ca. Svi na ši proiz vo di su iz ra ðe ni o d naj kva li-tet ni ji h ma te ri ja la, te od liè ni h top lin sko- i zvuè no- i zo la cij ski h svoj sta va. Na na šo j we b stra ni ci, www.rop la st.hr, pro na æi æe te karak te ris ti ke pro fi la svi h na ši h do bav lja-èa. Va no je is tak nu ti da sa mo a dek vat no ug ra ðe na sto la ri ja o d kva li tet no g ma te ri ja-la mo e dop ri ni je ti po bolj ša nju e ner get ske

u èin ko vi tos ti ob jek ta’, nag la sio je di rek to r Run ko.

Dak le, bi lo da o da bi re te sto la ri ju za ob-je kt ko ji te k gra di te, i li za zam je nu dot ra ja-li h pro zo ra i vra ta, sva ka ko je dob ro pr vo se kon zul ti ra ti sa struè ni m o so ba ma, ko ji dob ro poz na ju ma te ri ja le na tr iš tu, kao i na èi ne na ko ji se is ti ug ra ðu ju.

Tre ba te li sav je t i po mo æ pri li ko m o da bi ra stolari je, slo bod no se ob ra ti te tvr tki Rop la st èi ji æe va m struè nja ci u krat ko m ro ku po nu di ti naj bo lje r je še nje za va še pot re be.

Page 22: PRO Gradnja specijal - stolarija

stolarija

LIPANJ 2013.22

Cor­mo­proiz­vo­di­­i­na­hr­vat­sko­m­­tr­iš­tuU­las­ko­m­u­EU,­tvr­tka­Cor­mo­i­z­Bje­lo­va­ra­po­èi­nje­s­pro­da­jo­m­svo­ji­h­pro­zo­ra­i­vra­ta,­poz­na­ti­m­po­kva­li­te­ti­i­neodo­lji­vo­m­­ta­li­jan­sko­m­di­zaj­nu,­i­na­hr­vat­sko­m­tr­iš­tu

ob jek te, te a lu mi nij ski h šku ra i gri lja. Sve do 30. lip nja 2013. iz voz no smo o ri jen-ti ra na fir ma sa 100% iz vo za na za pad no eu rop sko tr iš te. U las ko m u EU po èi nje-mo nu di ti na še proiz vo de i na hr vat sko m tr iš tu.

ma­te­ri­ja­li­vr­hun­ske­kva­li­te­teSi ro vi na ko ju ko ris ti mo za na še proiz vo de su ska di nav ski cr ve ni bo r, sje ver noa me riè-ki he mo lo ck, doug la s i hra st, te in do ne zij-ski me ran ti.

Na ša tvr tka ta ko ðe r proiz vo di u nu tar nja vra ta op le me nje na fo li jo m i mik ro la mi na-to m, kao i blin di ra na vra ta kla se 3 i 4, te ho tel ska vra ta sa 30 i 60 mi nut no m vat-root por noš æu.

Tvr tka Cor mo poiz vo di u nu tar nja vra ta, u laz na vra ta i pro zo re o d dr va ko ris te æi ma-te ri ja le vr hun ske kva li te te, u z vi so ko pos-tav lje ne stan dar de kva li te te, stal ni raz vo j i i no va ci je. Tra di cio nal ne, ob r tniè ke teh ni ke ob ra de dr va i teh niè ka pre ciz no st in dus tij-ske proiz vod nje èi ne os no vu mno gob roj ni h proizvo da o ve tvr tke.

se­ri­je­u­nu­tar­nji­h­vra­taProg ra m u nu tar nji h vra ta èi ne: Sti le se ri jaSti le ko lek ci ja vra ta tvr tke Cor mo iz ra ðe-

na je o d la me li ra no g dr va ob lo e no g fur-ni ro m wen ge, iz bje lje no g hras ta i ti ko vi ne. Nji ho v je di za jn jed nos ta va n, a li pro finje n, s mi ni ma lis tiè ki m li ni ja ma i iz ra zi ti m skla-do m u pro por ci ja ma.

Tvr tka Cor mo d.o.o. i z Bje lo va ra os no va na je 2005. go di ne kao dio ta li jan ske kom pa ni je Cor mo So c. COO P. Pr vi proiz vod ni po go n na

2500 m2 ot vo re n je 2007. go di ne. On dje su se u po èet ku proiz vo di le samo gri lje o d dr ve ta. Na ko n ek spe ri men tal ne proiz-vod nje u ve de n je no vi proiz vod – šku re

o d dr ve ta. Na ko n vi še ne go us pješ ni h re-zul ta ta, zah va lju ju æi kva li te ti i kvan ti te ti, pris tu pi lo se ot va ra nju no vo g proiz vod-no g po go na ko ji je ot vo re n 2009. go di ne na 2700 m2. U no vo m po go nu po èe li smo s proiz vod njo m pro zo ra S1, S2 i S3 te S5 za nis koe ner get ske ku æe, po diz no-kliz ni h sti je na, ro let ni h ku ti ja za nis koe ner get ske

Page 23: PRO Gradnja specijal - stolarija

LIPANJ 2013. 23

stolarija

Lac ca to se ri jaRi je è je o vra ti ma mo der no g di zaj na, kla-

siè ni m mo de li ma, ret ro iz gle da. Sva i ma ju je da n za jed niè ki de ta lj: kva li tet na zav r šna ob ra da la ko m u sklad ni m bo ja ma. Dis kret-na elegan ci ja bi je le bo je æe u svi m svo ji m va ri jan ta ma u èi ni ti va š do m svjet li ji m, i li, od va i te li se na i vah ni je to no ve, is pu ni t æe te pros to ri je svo ga do ma har mo ni jo m i kon tras tni m bo ja ma. Bez vre men ska ko lek-ci ja ko ju nag la ša va pro fi nje no st stak le ni h prov r šina je din stve no g de ko ra. In tar sio se ri jaOvu se ri ju ka rak te ri zi ra ju glat ke i svi jet le

pov r ši ne, a skla d pri rod no g svjet la stva ra raz li èi te sje ne na dr vu. Vra ta i z se ri je In tar-sio oz na èa va ju pov ra ta k ve li ko j ta li jan sko j tra di ci ji u iz ra di in tar zi je. Sva ka vra ta i ma ju mo der ne, ruè no iz ra ðe ne mo ti ve in spi ri-ra ne suv re me ni m di zaj no m. O va su vra ta na mi je nje na svi ma ko ji vo le uok vi ri ti svo j i vot ni pros to r lje po to m is prep li ta nja ko ju stva ra ju pri rod na o bi lje ja dr va te se ok ru-i ti os je æa je m pre ciz nos ti. Pro fi lo se ri jaOva je se ri ja poz na ta po èis ti m i nag la še-

ni m li ni ja ma, geo met rij sko m dr vu kom bi ni-ra no m s le er noš æu ver ti kal ni h li ni ja. Vra ta i z se ri je Pro fi le oz na èa va ju pov ra ta k is tin-sko j lje po ti dr va, kom bi ni ra ju æi ga s naj nap-red ni ji m di zaj no m. Oš tri na nji ho vo g ob li ka po bu ðu je pot re bu za trez ve noš æu i dos to-jan stvo m. O va se vra ta sav r še no uk la pa-ju u ve æi nu mo der ni h in te ri je ra i pro ši ru ju pros to re pro fi nje ne jed nos tav nos ti. Nji ho v od mje re ni sti l o si gu ra va pra vu rav no te u, èa k i s naj tra di cio nal ni ji m de ko ro m.

Piano se ri jaSkla d pro por ci ja, èis ti oš tri ob li ci. Vra ta

i z se ri je Pia no kom bi ni ra ju tra di ci ju s mo-der niz mo m, sve do suv re me ni h ob li ka. Se-le gan ta, a u jed no i dis kret na vra ta èi ja je vri jed no st u to me što pred stav lja ju kla siè ni ra d ko ji se mi je ša s naj raz li èi tiji m ti po vi ma sti lo va nam ješ ta ja – o d top li ne rad ni h so ba o d an tiè ko g dr va pa do gos to lju bi ve sje i-ne mo der ni h bla go vao ni ca. Ši ro k ras po n proiz vo da i z o ve se ri je do puš ta slo bod nu in te rak ci ju s u ku so m o so be ko ja krei ra svo j vlas ti ti i vot ni pros to r. Ge mi na se ri jaGe mi na vra ta su ot por na i prak tiè na zah-

va lju ju æi la mi na tu ko ji m je ob lo e na nji ho va pov r ši na. O va j je ma te ri ja l poz na t po to me što je iz ra zi to tra ja n i ot po ra n na og re bo ti ne i ut je ca j svjet la. Zad r a na je jed nos tav no st sti la te dis kret no st u kom binaci ji s mnoš-tvo m raz nov r sni h am bi je na ta i de ko ra, iz-va n gra ni ca mo de i tren do va.

blin­di­ra­na­vra­taNo vi prog ra m èe liè ni h si gur nos ni h vra ta tvr tke Cor mo od li ku je se znat no bo ljo m si gur noš æu, ve æo m traj noš æu i bo ljo m i zo la ci jo m. O va vra ta pos je du ju ce rtifi ka t pro tup ro val ne kla se 3, èe liè ne i fik sne zat-va ra èe ko ji u la ze u dov rat ni k, op ru nu zaš-ti tu o d u me ta nja oš tri h me tal ni h pred me ta, plo èi ce bra ve o d me ta la, pa sto ga pru a ju po ve æa nu si gur no st i pouz da no st. I zo la ci ja pra ga spoj ni ca ma s ob je stra ne te vanjske br tve o si gu ra va ju jo š bo lju i zo la ci ju.

cor­mo­Pro­zo­riOd liè na zvuè na i zo la ci ja i vo do nep ro pus no-st glav na su ka rak te ris ti ka pro zo ra tvr tke Cor mo. Stvo re ni su da o si gu ra ju mak si-

cor­mo­d.o.o.

Le pi ra c 1, Bje lo var

Te l: 043/225-940

Fax: 043/225-957

E-mai l: pro da ja@ cor mo.com

www.cor mo.com

mal nu u èin ko vi to st i du g i vot ni vi je k proiz-vo da. Jas ne li ni je i dob ro ri je še ni de ta lji re-zul ta t su naj suv re me ni je teh no lo gi je. Ši ro k ras po n ok vi ra pru a mo guæ no st krei ra nja o se buj no g de ko ra s u ku so m i jed nos tav-noš æu. I deal no za kup ce ko ji tra e pouz da-no st i e le gan ci ju.

s4/s5­Pro­zo­riCor mo pred stav lja in va tiv ni pro zo r S5 èi-ja je os nov na ka rak te ris ti ka vi so ki stu pa nj zaš ti te o d hlad no æe, top li ne i bu ke. Zah-va lju ju æi to j o so bi ni sma nju ju se zna èaj no troš ko vi gri ja nja. Ter miè ke vri jed nos ti S5 do se u Uw=1,0 W/m2/K. To zna èi 50% bo lju ter miè ku i zo la ci ju ne go što pro pi su je zako n za raz li èi te kli mat ske zo ne (u I ta li ji).

A sve je pod re ðe no èov je ko vo m u god-no m iv lje nju i zdra vo m am bi jen tu. S5 je pro zo r s izvr sni m a kus tiè ni m r je še nji ma te s cer ti fi ka to m o d 40 dB za bal kon ska vra ta s dva kri la. S5 se proiz vo di u se ri ji s tros tru kim stak lo m s dvi je ko mo re pu nje ne ar go no m s vanj ski m stak lo m la mis ta lo m, deb lji ne u kup ne o d 44 mm.

Moderan­pogon­tvrtke­Cormo­u­Bjelovaru

Page 24: PRO Gradnja specijal - stolarija

TVORNICA

PROTUPOARNIH

VRATA

­ ­PROTUPOARNA­VRATA­SVIH­IZVEDBI­­(èelièna,­èelièna­furnirana,­aluminijska,­drvena,­klizna,­protudimna­i­sigurnosna)

­ PROTUPOARNO­STAKLO­KLASE­POARNE­OTPORNOSTI­F-30­do­F-90

www.metalind.hr

Zagreb Bjelovar Split Bulvanova 22 Pakraèka ulica 6 Tel/Fax: 021 / 228 142 Tel/Fax: 01 / 23 20 400 Tel: 043 / 242 434, 247 600 Mob: 098 361 120 Mob: 098 436 808 Fax: 043 / 242 435