prirunik za strune ispite

Download Prirunik za strune ispite

Post on 14-Dec-2016

221 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Zavod za kolstvo Republike HrvatskeInstitute of Education of the Republic of Croatia

  Prirunik.indd 1Prirunik.indd 1 4/25/06 2:14:21 PM4/25/06 2:14:21 PM

 • nakladnikZavod za kolstvo Republike HrvatskeBadalieva 24, 10000 Zagreb

  za nakladnikaVinko Filipovi, prof.

  Copyright Zavod za kolstvo Republike Hrvatske

  urednikMiroslav Mianovi

  naslovnicaIva ular, Studio grafi kih ideja

  grafika pripremaStudio grafi kih ideja

  ISBN 953-7290-02-6

  Pripremljeno u Zavodu za kolstvo Republike Hrvatske

  Tiskano u Hrvatskoj

  CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i sveuilina knjinica - ZagrebUDK 371.13(035)

  PRIRUNIK za struni ispit uitelja istrunih suradnika u osnovnom kolstvu /. - Zagreb :Zavod za kolstvo Republike Hrvatske, 2006.

  ISBN 953-7290-02-6

  I. Nastavnici -- Struni ispit -- Prirunik460421054

  Prirunik.indd 2Prirunik.indd 2 4/25/06 2:14:22 PM4/25/06 2:14:22 PM

 • Prirunik za struni ispit uitelja i strunih suradnika u osnovnom kolstvu

  priredilaJadranka Marui, dipl. ing.

  Zavod za kolstvo Republike HrvatskeZagreb, 2006.

  Prirunik.indd 3Prirunik.indd 3 4/25/06 2:14:22 PM4/25/06 2:14:22 PM

 • SadrajPredgovor 8Pravilnik o polaganju strunih ispita 11

  Opi dio programaProgram polaganja strunog ispita 22Literatura 24

  Metodiki dio programa

  1. Razredna nastava

  Hrvatski jezik 32Likovna kultura 35Glazbena kultura 37Priroda i drutvo 39Matematika 41Tjelesna i zdravstvena kultura 43Primjeri tema za pisani rad 45

  2. Predmetna nastava

  Hrvatski jezik 48Likovna kultura 54Glazbena kultura 56

  Glazbeno-teorijski predmeti u glazbenim i plesnim kolama 59Instrumentalna nastava u glazbenim kolama 62Klasini balet 66Suvremeni ples 69

  Strani jezici 72Engleski jezik 77Njemaki jezik 81Talijanski jezik 82Francuski jezik 83Klasini jezici 85

  Prirunik.indd 4Prirunik.indd 4 4/25/06 2:14:22 PM4/25/06 2:14:22 PM

 • Matematika 89Biologija 94Kemija 97Fizika 100Povijest 103Zemljopis 106Tehnika kultura 109Tjelesna i zdravstvena kultura 113Vjeronauk 116Informatika 121

  3. Struni suradnici

  kolski pedagog 128kolski psiholog 135kolski knjiniar 140Defektolozi i logopedi 143Socijalni pedagog 164

  Prirunik.indd 5Prirunik.indd 5 4/25/06 2:14:22 PM4/25/06 2:14:22 PM

 • 6

  Programe priredili vii savjetnici i vanjski suradnici Zavoda za kolstvo RHDalibor Adi, prof.

  Ruica Ambru-Ki, prof.

  Jadranka Andrei, prof.

  Mirela Barbaroa iki, prof.

  Michelle Bra Roth, dipl. pedagog

  mr. sc. Davorka Brean

  prof. dr. sc. Josipa Bai

  Jelena Biani, dipl. soc. pedagog

  mr. Svjesna Bjedov

  arko Bonjak, prof.

  Rua Brnas, prof.

  Stjepan Cipek, prof.

  Ana Crkveni, prof.

  Marijana ei, prof.

  Bosiljka Devernay, prof.

  Anelka Dukat, prof.

  mr. sc. Majda Fajdeti

  mr. sc. Diana Garai

  mr. sc. . s. Amabilis Juri

  Boko Jagodi, prof.

  eljko Jakopovi, prof.

  Ingrid Jurela Jarak, prof.

  Dijana Kova, prof.

  ura Kului, dipl. uitelj

  Sreko Liste, prof.

  dr. sc. Kata Lui

  mr. sc. Matilda Markoi

  Vesna Mili, dipl. geograf

  mr. sc. Nataa Nikpalj-Jurai

  Prirunik.indd 6Prirunik.indd 6 4/25/06 2:14:22 PM4/25/06 2:14:22 PM

 • 7

  Ruica Pain-Ilakovac, dipl. pedagog

  mr. sc. Kreimir Plea

  Dubravka ubi, prof.

  dr. sc. Dean Slavi

  Biserka unji, prof.

  Tihomir Tonkovi, prof.

  Darko Tot, dipl. soc. pedagog

  Ninoka Truck Biljan, prof.

  mr. sc. Ivana Turi Prstai

  dr. sc. Vlasta Vizek-Vidovi

  Danica Vrgo, prof.

  Prirunik.indd 7Prirunik.indd 7 4/25/06 2:14:22 PM4/25/06 2:14:22 PM

 • 8

  UvodPermanentno struno usavravanje uitelja i strunih suradnika u osnovnoj

  koli jedan je od temelja razvoja osnovnog kolstva, a takoer i jedna od

  primarnih zadaa Zavoda za kolstvo Republike Hrvatske.

  Stoga je rad s uiteljima-pripravnicima i strunim suradnicima-

  pripravnicima na uspjenom ostvarivanju programa stairanja i polaganju

  strunog ispita prva i vrlo znaajna dionica permanentnoga strunog

  usavravanja.

  Cilj je strunog ispita utvrivanje profesionalne, poglavito metodiko-

  didaktike i pedagoko-psiholoke osposobljenosti pripravnika za

  samostalan odgojno-obrazovni rad. Do sada je oko 14000 uitelja i strunih

  suradnika u osnovnom kolstvu uspjeno poloilo struni ispit.

  Savjetnici Zavoda za kolstvo zajedno s vanjskim suradnicima koji

  sudjeluju u radu ispitnih povjerenstava, pripremili su ovaj Prirunik kao

  neposrednu pomo svim sudionicima procesa ostvarivanja programa

  stairanja i polaganja strunih ispita, a prvenstveno pripravnicima i

  njihovim mentorima.

  Program stairanja i polaganja strunih ispita sastoji se od opeg i

  metodikog dijela. Temeljne sastavnice opeg programa su Zakon o

  osnovnom kolstvu i Pravilnik o polaganju strunog ispita uitelja i

  strunih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem kolstvu, kojima

  su regulirana prava i obveze svih sudionika procesa stairanja. Opi dio

  programa stairanja i polaganja strunog ispita ine i svi pod-zakonski akti

  kojima je reguliran sustav osnovnog kolstva te i njih treba poznavati za

  uspjeno polaganje strunog ispita i za odgovorno i kompetentno obnaanje

  uiteljskog poziva.

  U metodikom dijelu programa stairanja i polaganja strunih ispita za sve

  su nastavne predmete navedeni: programski sadraji, metodika literatura,

  neki primjeri tema za pisani rad i neka mogua pitanja na usmenom dijelu

  ispita iz poznavanja metodike struke.

  Prirunik.indd 8Prirunik.indd 8 4/25/06 2:14:22 PM4/25/06 2:14:22 PM

 • 9

  Sastavni dio Prirunika je i popis temeljne pedagoko-psiholoke

  literature, praenje koje je nuan preduvjet za uspjeno snalaenje u svim

  posebnostima profesije (daroviti uenici i uenici s posebnim potrebama,

  razrednitvo i sl. ).

  Nadamo se da e ovaj Prirunik pridonijeti uspjenom uvoenju

  pripravnika u sustav osnovnog kolstva i njihovom osposobljavanju za

  samostalno pripremanje i voenje odgojno obrazovnog procesa te primjenu

  suvremenih organizacijskih oblika i nastavnih metoda, a takoer i kao

  temelji za uspjeno cjeloivotno uenje.

  Via savjetnica:

  Jadranka Marui, dipl. ing.

  Prirunik.indd 9Prirunik.indd 9 4/25/06 2:14:23 PM4/25/06 2:14:23 PM

 • Prirunik.indd 10Prirunik.indd 10 4/25/06 2:14:23 PM4/25/06 2:14:23 PM

 • 11

  Ministarstvo prosvjete i porta

  1035

  Na temelju lanka 75. Zakona o osnovnom kolstvu (Narodne novine, broj

  59/90., 26/93., 27/93., 7/96., 59/01. i 114/01.) i lanka 80. stavka 5. Zakona

  o srednjem kolstvu (Narodne novine broj, 19/92., 27/93., 50/95., 59/01. i

  114/01.), ministar prosvjete i porta donosi

  Pravilniko polaganju strunog ispita uitelja i strunih suradnika u osnovnom kolstvu i nastavnika u srednjem kolstvu

  lanak 1.

  Ovim Pravilnikom propisuju se nain i uvjeti ostvarivanja pripravnikog

  staa te nain i uvjeti polaganja strunog ispita uitelja i strunih suradnika

  u osnovnom kolstvu i nastavnika u srednjem kolstvu.

  lanak 2.

  Strune ispite provodi Ministarstvo prosvjete i porta Zavod za

  unapreivanje kolstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo Zavod).

  I. Ostvarivanje pripravnikog staa

  lanak 3.

  Svrha je pripravnikog staa osposobiti uitelje, strune suradnike i

  nastavnike (u daljnjem tekstu: uitelji) bez radnog iskustva za uspjeno,

  struno i samostalno obavljanje poslova u osnovnoj odnosno srednjoj koli

  (u daljnjem tekstu: pripravnici).

  Pripravnik u odgoju i obrazovanju je uitelj bez poloenog strunog ispita,

  u radnom odnosu na neodreeno ili odreeno vrijeme.

  Pripravnikom u smislu stavka 2. ovoga lanka smatra se i osoba koja

  volontira na poslovima uitelja.

  Prirunik.indd 11Prirunik.indd 11 4/25/06 2:14:23 PM4/25/06 2:14:23 PM

 • 12

  lanak 4.

  Stairanje pripravnika ostvaruje se na temelju okvirnog programa

  stairanja kojeg donosi Ministarstvo prosvjete i porta (u daljnjem tekstu:

  Ministarstvo).

  Povjerenstvo za stairanje izrauje operativni program stairanja za

  svakog pojedinog pripravnika i odgovorno je za provoenje programa.

  Operativni program stairanja kola je obavezna izraditi najkasnije 15

  dana od dana poetka rada pripravnika.

  lanak 5.

  Osnovni sadraji programa pripravnikog staa su:

  Ustav Republike Hrvatske

  Opa deklaracija o ljudskim pravima

  Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju

  Konvencija o pravima djeteta

  Zakonski i podzakonski akti iz podruja osnovnog odnosno srednjeg

  kolstva u Republici Hrvatskoj

  Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove te njezina uloga u

  odgojno-obrazovnom sustavu

  kolske obveze i prava uitelja

  Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadraja

  Organiziranje, pripremanje i izvoenje odgojno-obrazovnih procesa

  Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i

  pomagala, udbenike i strune literature te drugih izvora znanja

  Komunikacija s uenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog

  procesa

  Sustavno praenje, vrednovanje i ocjenjivanje postignua uenika

  Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima

  Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, slobodu odgoja i odgoj za suivot

  Pedagoka dokumentacija i evidencija

  Rad strunih tijela kole

  Posebnosti struke

  Odgovarajui oblici strunog usavravanja.

  Priru