priređivač: poljoprivredna stručna služba senta doo, · pdf fileaktuelni savetnik koji...

of 22/22
REPUBLIKA SRBIJA SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO AP VOJVODINE POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA SLUŽBA AP VOJVODINE ˝Aktuelni savetnik˝ Godina 4, broj 6, Senta, jun, 2015. Priređivač: Poljoprivredna stručna služba Senta doo, Senta 2015. Novi Sad

Post on 06-Feb-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA SRBIJA

  SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I UMARSTVO AP VOJVODINE

  POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA SLUBA AP VOJVODINE

  Aktuelni savetnik

  Godina 4, broj 6, Senta, jun, 2015.

  Prireiva: Poljoprivredna struna sluba Senta doo, Senta

  2015. Novi Sad

 • S A D R A J

  PREDGOVOR............................................................................................................................ 3 Duko Kenur i Milo Halgaev Navodnjavanje subirigacijom Irrigation experiments...............................................................................................................

  4

  Ana Prijovi Poljoprivrednici i poreski sistem Farmers and the tax system in Serbia........................................................................................

  9

  Jovana Mari Primena bora u ishrani eerne repe Boron application in sugar beet.................................................................................................

  13

  Devat Ademi Kriterijum za izbor sejalica za preciznu setvu Criteria for selecting seedres for precise sowing......................................................................

  18

  Sabol Vartu Znaaj ispae u ishrani ovaca Significance grazing in sheep feeding.......................................................................................

  19

 • Republika Srbija, Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i umarstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine

  Poljoprivredna Savetodavna Sluba AP Vojvodine Aktuelni savetnik

  Prireiva: PSS Senta doo Senta Godina 4, broj 6, Senta, jun, 2015.

  3

  PREDGOVOR

  Aktuelni savetnik koji prireuju savetodavci Poljoprivredne strune slube Senta doo Senta donosi pet

  novih tema za poljoprivredne proizvoae. U Aktuelnom savetniku nije obraena jedinstvena tema, ve je

  savetodavcima ostavljen prostor da piu o temi za koju smatraju da je zanimljiva za poljoprivredne proizvoae.

  Iz oblasti ratarske proizvodnje, obraena je tema o znaaju navodnjavanja subirigacijom i tema o znaaju

  primene bora u ishrani eerne repe.

  Sa aspekta agroekonomskih tema, itaocima je prezentovana tema u vezi poljoprivrednika i poreskog

  sistema.

  Znaaj pravilnog odabira sejalice, bitni elementi na koje treba obratiti panju , ekonomsko finansijske

  utede koje proizvoai mogu ostvariti prilikom pravilnog odabira sejalice, ostvarivanje to boljeg sklopa biljaka na

  parceli, to za rezultat ima bolju finansijsku dobit, jedan je od razloga to je ovoj temi posveena panja

  mehanizatora u ovom Savetniku.

  S obzirom da se ovarstvo sve vie iri, u ovom broju je dat akcenat u znaaju ispae u ishrani ovaca.

  Direktor PSS Senta

  Josip eljar dipl. in. poljoprivrede

 • Republika Srbija, Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i umarstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine

  Poljoprivredna Savetodavna Sluba AP Vojvodine Aktuelni savetnik

  Prireiva: PSS Senta doo Senta Godina 4, broj 6, Senta, jun, 2015.

  4

  NAVODNJAVANJE SUBIRIGACIJOM

  Duko Kenur dipl.ing, Milo Halgaev dipl.ing. Izvod: Subirigacija ili podzemno navodnjavanje omoguuje preciznu primenu vode, hranljivih materija i drugih agrohemikalija direktno u zonu korenovog sistema biljaka. Navodnjavanje ispod povrine zemljita je jedan od najefikasnijih naina obezbeenja biljaka vodom. Subirigacija eliminie isparavanje vode sa povrine zemljita, uticaj vetra na raspored vode dodate navodnjavanjem, prevlaivanje zemljita i moe da utedi znatne koliine vode. Kljune rei: navodnjavanje, subirigacija, kap po kap, fertirigacija

  IRRIGATION EXPERIMENTS Abstract: Subirrigation or underground irrigation allows precise application of water, nutrients and other agrochemicals directly into the zone of the root system of plants. Irrigation beneath the surface of the land is one of the most effective ways of providing plants with water. Subirrigation eliminates water evaporation from the soil surface, the impact of wind on the distribution of irrigation water added, as of soil and can save significant amounts of water. Keywords: irrigation, sub-irrigation, drop by drop, fertigation

  UVOD

  Subirigacija ili podzemno navodnjavanje omoguuje preciznu primenu vode, hranljivih materija i drugih agrohemikalija direktno u zonu korenovog sistema biljaka. Navodnjavanje ispod povrine zemljita je jedan od najefikasnijih naina obezbeenja biljaka vodom. Subirigacija eliminie isparavanje vode sa povrine zemljita, uticaj vetra na raspored vode dodate navodnjavanjem, prevlaivanje zemljita i moe da utedi znatne koliine vode. Voda se u zemljitu kree kapilarnim silama i obezbeuje optimalno vlaenje u zoni korena. U sluaju potrebe moe se uticati i na vlaenje povrinskih slojeva zemljita za potrebe pravovremenog i ujednaenog nicanja gajenih biljaka. Dubina i razmak postavljenih laterala zavise od osobina zemljita i gajenih biljaka.

  Postizanje visokih i kvalitetnih prinosa gajenih biljaka uz istovremeno ouvanje zemljita kao teko obnovljivog resursa je osnovni cilj proizvodnje u uslovima navodnjavanja. Subirigacija kao tehniko reenje (mali radni pritisci) spreava degradaciju zemljita, a efekti na prinos gajenih biljaka zavise kako od uslova godine, pre svega od koliine i rasporeda padavina, tako i od racionalnog korienja sistema, u smislu koliine dodate vode, uvaavajai bioloke osobenosti biljaka i vodno-fizika svojstva zemljita.

  Za te potrebe na zemljitu Poljoprivredne strune slube d.o.o. Senta u prolee 2014 godine na povrini od 3 ha postavljena je subirigacija. Laterali su postavljeni na razmak od 1 m na dubinu od 50 cm. Na lateralima se nalaze kapljai na rastojanju 40 cm sa protokom od 1,1 l/sat. Duina laterala je 100 m. Povrina od 3 ha je podeljena na 4 nezavisne jedinice od po 0,75 ha prilagoene izdanosti bunara i kapacitetu pumpe. U periodu vegetacije 2014 god. na povrini pod subirigacijom se pored eerne repe (0,75 ha) su se nalazile i soja (0,75 ha), kukuruz (0,75 ha) i zainska paprika iz rasada (0,75 ha). Treba istai niske radne pritiske (0,7-1,2 bara) sistema, to je posebno vano sa aspekta utroka energenata.

  o Uvod o Rezultati o Literatura

 • Republika Srbija, Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i umarstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine

  Poljoprivredna Savetodavna Sluba AP Vojvodine Aktuelni savetnik

  Prireiva: PSS Senta doo Senta Godina 4, broj 6, Senta, jun, 2015.

  4

  Sl. 1. Shema ogleda sa subirigacijom

  ( Ogledno polje PSS Senta)

  Sl. 2. Soja navodnjavana subirigacijom (Ogledno polje PSS Senta)

  Klasino navodnjavanje kapanjem, takoe i subirigacija podrazumevaju esta zalivanja manjim koliinama vode. Koliina dodate vode navodnjanjem se obraunava na osnovu dnevnog utroka vode na evapotranspiraciju biljaka. Imajui u vidu injenicu da se ovim nainom navodnjavanja moe uticati na stanje vlanosti povrinskog sloja zemljita i tako omogui ujednaeno i pravovremeno nicanje gajenih biljaka, preporuka je da se prvim zalivanjima da onoliko vode da ona kapilarnim usponom dospe u povrinske slojeve zemljita i obezbedi nicanje biljaka ili razbijanje pokorice zemljita u sluaju potrebe. Nakon nicanja, poetnog porasta i ukorenjavanja, zalivanje na Oglednom polju je nastavljeno dva puta nedeljno koliinom vode koja se obraunavala na osnovu dnevnog utroka vode na evapotranspiraciju biljaka bioklimatskim postupkom primenom hidrofitotermikih indeksa. Padavine su merene poljskim kiomerom neposredno na parceli i registrovane su kao priliv vode. U zavisnosti od koliine padavina precizno se obraunavalo za koliko dana se pomera naredno zalivanje. Padavine vee od kapaciteta zemljita za lakopristupanu vodu u sloju do 50 cm obraunate su kao proceena voda u dublje slojeve zemljita.

  PRIMER OBRAUNA DNEVNOG UTROKA VODE NA EVAPOTRANSPIRACIJU BILJAKA

  ETdnevno = s.d.t.v. x h.f.t.i.

  s.d.t.v = srednja dnevna temperatura vazduha (oC)

  h.f.t.i. = hidrofitotermiki indeks

 • Republika Srbija, Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i umarstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine

  Poljoprivredna Savetodavna Sluba AP Vojvodine Aktuelni savetnik

  Prireiva: PSS Senta doo Senta Godina 4, broj 6, Senta, jun, 2015.

  5

  Primer (eerna repa, maj): ETdnevno = s.d.t.v. (17,3 oC) x h.f.t.i. (0,15) = 2,6 mm (Tab. 2)

  Primer (kukuruz, maj): ETdnevno = s.d.t.v. (17,3 oC) x h.f.t.i. (0,14) = 2,4 mm (Tab. 2)

  POSTUPAK OBRAUNA KOLIINE VODE KOJA SE DAJE ZA JEDAN SAT RADA SISTEMA UVAAVAJUI TEHNIKE KARAKTERISTIKE

  0,75 ha = 75 laterala x 100 m = 7500 m

  1 lateral 100 m : 0,4 m (razmak kapljaa) = 250 kapljaa 250 kapljaa x 75 laterala = 18.750 kapljaa

  Protok kapljaa 1,1 l/sat 250 x 1,1 = 275 l/sat/lateral

  75 laterala x 275 l = 20.625 l vode/sat = 20,625 m3/sat/7500 m2 20.625 l vode/sat : 7500 =2,75 l/sat

  Sl. 3. Razlika u habitusu biljaka kukuruza izmeu navodnjavane desna strana (subirigacija) i varijante bez navodnjavanja leva strana (Ogledno polje PSS Senta)

  Da bi se pojednostavio reim navodnjavanja pomenutih biljnih vrsta zalivanje u beskinom periodu je

  obavljano dva puta nedeljno 4 (do 30 oC) ili 5 (preko 30 oC) sati u zavisnosti od temperaturnih uslova, odnosno nedeljno je dodavano 22 mm (4 x 2,75 x 2) ili 27,5 mm (5 x 2,75 x 2) vode navodnjavanjem. Dodate koliine vode navodnjavanjem odgovaraju potrebama eerne repe, kukuruza, soje i zainske paprike za vodom u pomenutim uslovima temperature vazduha.

  Obraunatim vodnim bilansom moe se dobiti jasna slika klimatskih uslova podruja, vidi se deficit i suficit vode u njima, a takoe i go